KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01."

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése esetén az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépéskor a munkáltatónak bejelentési és változás-bejelentési kötelezettsége nem keletkezik. Tisztelt Adózó! A nyomtatvány kitöltésével és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szervéhez (a továbbiakban: állami adóhatóság) - személyesen, postai úton, elektronikusan vagy meghatalmazott útján - történő eljuttatásával tesz eleget az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. (4) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségének. A biztosítási jogviszonyokra vonatkozó részletes szabályokat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) tartalmazza. A munkáltatón és a kifizetőn túl az egyéni vállalkozó, a biztosított őstermelő, saját maga vonatkozásában, mint önfoglalkoztató is kötelezett T1041-es adatlapon a bejelentésre/változás-bejelentésre. A kifizetők, munkáltatók változás-bejelentési kötelezettsége a január 1. előtt az illetékes egészségbiztosítási pénztár részére korábban már bejelentett biztosítotti jogviszonyokban január 1-jén vagy ezt követően bekövetkezett változásokra is kiterjed. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján a foglalkoztatás megkezdése előtt, álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül, illetve ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell teljesíteni. A jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését 8 napon belül kell bejelenteni az állami adóhatóság részére. A bejelentett adatokban bekövetkezett változásról az Art. 23. (1) bekezdése értelmében a változást követő 15 napon belül kell értesíteni a NAV-ot. Az őstermelői igazolványt január 1-jén, vagy ezt követően igénylő mezőgazdasági őstermelőnek a T1041-es jelű adatlapon az adóhatósághoz teljesítendő bejelentési kötelezettségen túl a mezőgazdasági igazgatási szervnél is nyilatkoznia kell a Tbj.-ben meghatározott körülmények fennállásáról. Ugyanez érvényes a január 1-jén, vagy ezt követően regisztrációját kérő mezőgazdasági termelő magánszemély, és a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztőjének a bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettségére is.

2 Az előtársaságnak a cégbejegyzési kérelme benyújtása napjáig tartó időszakában a bejelentési kötelezettségét papíron, az adószám feltüntetése nélkül kell teljesítenie. Az előtársaságnak az adószám megszerzésétől számított 8 napon belül, az adószámot és a korábban teljesített bejelentés adóhatósági nyilvántartási számát is feltüntetve jelen kitöltési útmutató 7. rovatához tartozó leírás szerint kell ismételten eleget tennie bejelentési kötelezettségének. Amennyiben a foglalkoztató személyében jogutódlás következik be, február 1-jétől, az Art. 16. (4) bekezdésének c) pontja értelmében, a jogutódlással érintett, a Tbj. 5. (1) bekezdés a-c), f-g) pontjai, valamint a Tbj. 5. (2) bekezdés szerinti biztosított személyre vonatkozó bejelentést a jogutód munkáltató / kifizető köteles teljesíteni. A biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított ellátásra vonatkozó adatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (a továbbiakban: OEP) kell teljesíteni, tekintve, hogy ezeket az adatokat január 1-jétől az állami adóhatósághoz már nem lehet bejelenteni. Ha a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: Efo.tv.) meghatározott korlátok túllépése miatt a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény és a Tbj. általános adózási és járulékfizetési szabályait köteles alkalmazni, az egyszerűsített foglalkoztatottként bejelentett személy(eke)t a jogsértés feltárásától számított nyolc napon belül az Art. 16. (4) bekezdésben előírt módon, T1041-es adatlapon biztosítottként jelenti be. Ettől eltérően azonban nem kell az Art. 16. (4) bekezdés szabályai szerint biztosítottként bejelenteni azt a természetes személyt, akit a munkáltató egyszerűsített foglalkoztatottként bejelentett, de a munkát nem vette fel és munkavégzés hiányában jövedelem kifizetésére nem került sor. Az Efo.tv. 16. (5) bekezdése értelmében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló régi évi CLII. törvény (a továbbiakban: régi Eftv.) szerint létesített egyszerűsített foglalkoztatások augusztus 1-jével megszűnnek, kivéve a augusztus 1-jét megelőzően - közhasznú szervezet által a régi Eftv. alapján létesített munkaviszonyokat, amelyeket a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, megszakítás nélkül fennálló - folyamatos - munkaviszonynak kell tekinteni. Amennyiben ezeket a 2010-ben közhasznú szervezetek által létesített jogviszonyokat augusztus 1-jét követően is folytatni kívánják, a munkáltatóknak T1041-es adatlapon augusztus 1-jei jogviszony kezdettel új bejelentést kell tenniük, valamint ezen jogviszonyok lezárásakor egyaránt T1041-es adatlapot kell benyújtaniuk. A január 1. napjától hatályos a Tbj. 56/A. (2) bekezdése alapján a külföldi vállalkozás maga jelenti be az általa foglalkoztatott magánszemélyt az újonnan kialakított T1041INT jelű nyomtatványon. Amennyiben a bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztatónak nincs Magyarországon fióktelepe, kereskedelmi képviselete, illetve ha a Tbj. 56/A. (3) bekezdése alapján a magánszemély saját maga köteles a bejelentést és a bevallást megtenni, ezen kötelezettségének az új, T1041INT jelű adatlapon, bevallási kötelezettségének a 08INT jelű bevallásban tud eleget tenni. Tájékoztatjuk, hogy a munkáltató, kifizető adataiban bekövetkezett változást ezen a nyomtatványon nem jelentheti be. Az adatlap benyújtásának módja

3 A T1041 számú adatlap kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (www.nav.gov.hu) tölthető le. A NAV honlapján az adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni és az adatlap legfrissebb verzióját kitölteni. Az adatlap benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül vagy papíron (postai úton vagy személyesen) két példányban a területileg illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. A meghatalmazottak lehetséges körét az Art. 7. (1) és (2) bekezdése tartalmazza. A bejelentő és változás-bejelentő lap a helységnév feltüntetésével, dátumozással és aláírással zárul és válik okirattá. Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve sort kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni. Lehetőség van arra is, hogy a nyomtatványt az adózó helyett az Art. 7. (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá. Amennyiben rendelkezik Ügyintézői Contact Center használatához szükséges 8 jegyű PIN kóddal (ilyet az UK30-as nyomtatványon lehet igényelni), akkor a 06-40/ es telefonszámon hivatali ügyintézőink segítségével is javíthatja bejelentését. Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján kívül a bármely mobilhálózatból hívható 40/ kék számon is érdeklődhet. Az adatlap Főlapjának kitöltése Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kézi kitöltés esetén kérjük a rovatokat olvashatóan, nagy betűkkel szíveskedjenek kitölteni. A HIVATAL TÖLTI KI elnevezésű rovatot - ekkor is - üresen kell hagyni. A MUNKÁLTATÓ VAGY KIFIZETŐ ADATAI: (az adózó tölti ki) 1. Adószáma: meg kell adni a munkáltató adószámát és/vagy (társas vállalkozások kivételével) Adóazonosító jelét. Előtársaságnak az Előtársaságként adószámmal még nem rendelkezem megnevezésű kódkockába X-et kell tennie, ha a bejelentés időpontjában adószámmal nem rendelkezik. Ha az előtársaság az adószám megszerzésétől számított 8 napon belül megismétli a korábban tett bejelentését meg kell adnia az adószámát (és a rovat említett kódkockájába nem kell X-et tennie). 2. Neve/megnevezése: a munkáltató vagy kifizető neve vagy elnevezése. 3. Székhely/telephely címe: a munkáltató vagy a kifizető székhelye, székhely hiányában telephelye. Ezt a rovatot a mezőgazdasági őstermelőnek személynek nem kell kitöltenie. A rovat kódkockájába 1-es számjegyet kell írnia, ha a székhely címét- és 2-es számjegyet, ha a telephely címét adja meg. 4. Lakóhely címe: A munkáltató vagy a kifizető lakóhelye. Ezt a rovatot csak a mezőgazdasági őstermelő vagy az adószámos magánszemély esetén szükséges kitöltenie. Kérjük, hogy a személyazonosító igazolványban / lakcímkártyán feltüntetett lakóhely címét (állandó vagy ideiglenes lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely) szíveskedjen megadni. Az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér

4 stb.), a házszámot, ennek hiányában helyrajzi számot, és ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó, akkor ezek számát is kérjük megjelölni. 5. Telefonszáma: A munkáltató vagy a kifizető telefonszáma. Kérjük, amennyiben van, szíveskedjen megadni a javításba bevonható, NAV-nál adóhatósági regisztrációval rendelkező képviselőjének telefonszámát és címét is. 6. Benyújtott 13-as pótlapok száma: A benyújtott 13-as és 15-ös számú pótlapok darabszáma (maximum 9999 db). Papíron történő benyújtás esetén a lapszámot jobbra igazítva kell beírni. 7. rovat: ezt a rovatot kizárólag akkor kell kitöltenie, ha a NAV, az OEP vagy az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) jelzése alapján akár a főlapon, akár valamely pótlapon javítania kell; ha az előtársaság az adószám megszerzésétől számított 8 napon belül megismétli a korábban tett bejelentését, továbbá akkor, ha az adószámmal nem rendelkező előtársaság változást, helyesbítést vagy törlést kíván bejelenteni. Fenti esetekben az alábbiakban ismertetettek szerint kell eljárnia: - Amennyiben a főlapon található a javítani kért adat, a 7. rovat erre vonatkozó rubrikájába X -et kell tennie és meg kell adnia a NAV, az OEP, illetve az OMMF által megküldött iktatási-, nyilvántartási- vagy hivatkozási számot is. A főlap helyes kitöltése mellett újra meg kell adnia a bejelenteni kívánt biztosított(ak)ra vonatkozó adatokat (13. pótlap), valamint amennyiben jogelőddel (jogelődökkel) érintett, annak (azoknak) az adatait (15. pótlap) is. Ezt követően mind a főlapot mind a pótlapo(ka)t ismételten el kell juttatnia az állami adóhatósághoz. - Amennyiben valamely pótlap a hibás, a főlapot ismételten ki kell töltenie, a 7. rovat erre vonatkozó rubrikájába X -et kell tennie és meg kell adnia az állami adóhatóság vagy az OEP, illetve az OMMF által megküldött nyilvántartási- vagy hivatkozási számot is. Emellett kizárólag az(oka)t a pótlapo(ka)t kell ismételten kitöltenie, amely(ek) a hibás adato(ka)t tartalmazza(ák). Ebben az esetben a kizárólag papíron, kézzel kitöltött adatlap benyújtása esetén - a pótlap jobb felső részében szereplő lapszám rovatba azt a számot kell beírni, amelyik a javítandó pótlap száma volt. Ezt követően a főlapot és kizárólag a javítással érintett pótlapo(ka)t kell eljuttatnia ismételten az állami adóhatósághoz. - Ha az előtársaság az adószám megszerzésétől számított 8 napon belül megismétli a korábban tett bejelentését a 7. rovat erre vonatkozó rubrikájába X -et kell tennie és meg kell adnia az állami adóhatóság által megküldött nyilvántartási számot is. A főlap helyes kitöltése után az adószámot is tartalmazó főlapot, pótlapok nélkül ismételten el kell juttatnia az állami adóhatósághoz. Amennyiben az adószámmal nem rendelkező előtársaság több bejelentő lapot nyújtott be, amelyen új biztosítási jogviszony vagy jogviszonyok keletkezését jelentette be, akkor a főlapot is több példányban, kell benyújtania, és nyilvántartási számként az egyes bejelentésekhez tartozó, az állami adóhatóság által megküldött nyilvántartási számot kell megadnia. - Ha az adószámmal nem rendelkező előtársaság változást, helyesbítést vagy törlést kíván bejelenteni a 7. rovat erre vonatkozó kódkockájába X -et kell tennie és meg kell adnia az állami adóhatóság által megküldött nyilvántartási számot is. A javítani kívánt, vagy az adószám megszerzését megelőzően benyújtott adatlap adóhatóság által megadott iktatószáma mezőbe a már korábban benyújtott, javítandó- és nem az adózó részére megküldött értesítő levél iktatási számát kell beírni!

5 8. Jogutódlás: Amennyiben a bejelentés a foglalkoztató személyében bekövetkezett jogutódlás miatt történik, kérjük, jelölje X-szel a kódkockát és adja meg a jogutód megalakulásának, illetve a jogutódlásnak a napját. A jogutód megalakulásának napja a jogutód gazdasági társaság alakulásának a napja. A jogutódlás napja az a nap, amikor a cégbíróság által bejegyzett jogutódlás ténye hatályba lép. A jogutód megalakulásának napja nem lehet későbbi a jogutódlás napjánál. A 8. rovattal egyidejűleg a 15. pótlap kitöltése kötelező. Ha a jogutód munkáltató több jogelőddel rendelkezik, a bejelentést jogelődönként kell megtenni. Egy alkalommal csak egy jogelőd bejelentésére van lehetőség, a 15. pótlapon egy sor kitöltése lehetséges. (A jogutód munkáltatónak a biztosítási jogviszony kezdetére vonatkozóan, legkorábban a jogutódlás tényének bejegyzésekor van lehetősége bejelentést tenni.) Ezt a bejelentést a Tbj. 5. (1) bekezdése a)-c), f)-g) pontjai, valamint (2) bekezdése szerinti biztosított személyre vonatkozóan kell teljesíteni február 1-jétől. Meghatalmazott: Ha a papíron benyújtott nyomtatványt meghatalmazott írja alá - az Art.-ban meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével - a meghatalmazást csatolnia kell a nyomtatványhoz és ezt jelölni kell az aláírás alatti kódkockába történő X beírásával. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül a nyomtatvány érvénytelen. Ha a nyomtatványt az Art. szerinti, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, akkor ezt a tényt az aláírás alatti kódkockába történő X beírásával kell jelölnie. A NAV-hoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de nyomtatvány aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt nyomtatvány meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz bejelentett, a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás nyomtatványhoz történő csatolásától eltekinteni. A meghatalmazásnak a meghatalmazás keltét és a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosításához szükséges adatokat kell tartalmaznia. A 13. számú pótlap kitöltése A 13-as számú pótlapon kell megadnia az egyes biztosított munkavállalókra vonatkozó adatokat. A pótlapot kizárólag a T1041 jelű nyomtatvánnyal együtt nyújthatja be a NAV-hoz. Egy főlaphoz maximum 9999 pótlapot lehet benyújtani. Abban az esetben, ha 9999-nél több biztosítottra kíván adatot bejelenteni, kérjük, hogy szíveskedjen ennek érdekében új főlapot kitölteni. Amennyiben egy munkavállalóra több hatálydátummal kíván adatokat/változásokat bejelenteni, úgy több pótlapot kell kitöltenie, mivel egy pótlapon csak egy hatálydátumhoz kapcsolódó adatokat lehet megadni! A HIVATAL TÖLTI KI: Kérjük, hogy ezt a rovatot szíveskedjen üresen hagyni. AZ ADÓZÓ TÖLTI KI: Fejléc: Az első számozatlan blokkban a munkáltató vagy a kifizető adatait kell feltüntetni, valamint az adott pótlap sorszámát ( lapszám rovat). A sorszámokat - kizárólag a papíron, kézi kitöltéssel történő benyújtás esetén - jobbra igazítva kell megadni, 1-gyel indítva

6 egyesével növelve a számot. Amennyiben a NAV, az OEP vagy az OMMF jelzése alapján javít egy korábban már beadott pótlapot, akkor a lapszámnak minden esetben meg kell egyeznie a javítandó pótlap számával. AZ ADATBEJELENTÉS TÍPUSA 1. Adatbejelentés jellege: Az adatbejelentés típusa/jellege. Kitöltése minden esetben kötelező. A felkínált lehetőségek közül ki kell választani az adatbejelentés jellegét. A választást a kiválasztott típus elnevezése mögötti kódkockában az alábbiak szerint kell jelölni: U új: korábban be nem jelentett vagy új biztosítási jogviszony esetén kell választani (új adatok megadása). V változás: amennyiben egy már korábban létrejött és bejelentett jogviszonyban változás következik be (pl. szünetelés, jogviszony vége, heti munkaidő változása, visszalépés az állami nyugdíjrendszerbe), akkor kell ezt a típust választani. A változás a megadott adatok tekintetében a megadott hatálydátumtól következik be. H helyesbítés: amennyiben valamely korábbi bejelentés téves adatot tartalmazott (pl. elírták a munkavállaló FEOR kódját), úgy azokat helyesbítéssel lehet javítani. (A jogviszony kezdet és a jogviszony kód nem javítható, csak törölhető). T törlés: amennyiben a bejelentett biztosítási jogviszony valójában nem jött létre, akkor kell ezt a típust választani. Amennyiben a helyesbítés, a változás vagy a törlés bejelentése január 1. előtt, még az OEP-hez bejelentett adatra vonatkozik, akkor szíveskedjen ezt az 1. rovat vonatkozó kódkockájában X-szel jelölni. ÚJ BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY BEJELENTÉSE Kötelezően kitöltendő rovatok: - a biztosított magánszemély személyi adataira vonatkozó 2. rovat, nem számítva az adóazonosító jel képzése esetén kitöltendő rovatokat, - a jogviszony adataira vonatkozó B oszlop 3. és 5. rovatait, - amennyiben a B oszlop 5. rovatában az alábbi kódok valamelyikét jelölte (1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1140, 1142, 1150, 3140), akkor a B/6 (Munkakör, foglalkozás FEOR száma), illetve a B/7 (Heti munkaórák száma) rovatok. Például: Ön, mint munkáltató, február 1-jétől teljes munkaidőben, határozatlan idejű szerződéssel, épületgondnok munkakörben kíván foglalkoztatni egy munkavállalót, aki a kötelező magán-nyugdíjpénztárból visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe. Ekkor a következő jogviszonyra vonatkozó adatokat kell megadnia:

7 Például: Ön, mint munkáltató, egy korábbi, október 1-jén kezdődött és július 31-én - már lezárult kőműves munkavállaló munkaviszonyát kívánja pótlólagosan bejelenteni. Ekkor a következő, jogviszonyra vonatkozó adatokat kell megadnia: Amennyiben a heti munkaórák száma nem egész szám, akkor az adatot a kerekítés szabályai szerint - például 37,5 óra esetén 38 órát - kell megadni. A B/4 (Biztosítási jogviszony vége) és B/8 (Magánnyugdíj pénztár neve, azonosítója) rovatok az adatok ismeretében kitölthetőek, de kitöltésük nem kötelező.

8 Új bejelentés esetén az A oszlop sorai, illetve a B oszlop 9, 10, 11, sorai nem tölthetőek ki. VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE Amennyiben egy már korábban létrejött és bejelentett jogviszonyban változás következik be, akkor kell az 1. rovatban a V kódot választani. Adott munkaviszony esetén a biztosítási jogviszony kód nem változtatható adat, mert amennyiben változik, akkor az egy másik munkaviszonyt jelent, amelyet új munkaviszonyként kell bejelenteni azzal a kezdettel, amely időponttól a munkáltató az új jogviszony kóddal foglalkoztatja munkavállalóját. Ekkor a kitöltött adatok a kötelezően megadandó hatálydátum időpontjától megváltoznak az adatbázisban. (Pl. ezt a típust kell választani abban az esetben is, ha egyszerre több biztosítási jogviszonyban áll a biztosított ugyanazon munkáltatóval, kifizetővel, és valamelyik jogviszonyának megszűnését kívánják bejelenteni, vagy pl. megváltozik a heti munkaórák száma.) Változás bejelentése esetén a 11. rovatban kötelező jelölnie a változás bekövetkezésének hatályát. Egy pótlapon kizárólag akkor jelölhet egyszerre több adatváltozást, ha ezek hatálydátuma megegyezik. Amennyiben egy munkavállalóra több hatálydátummal kíván adatváltozásokat bejelenteni, úgy több pótlapot kell kitöltenie, mivel egy pótlapon csak egy hatálydátumhoz kapcsolódó adatokat lehet megadni! Változás bejelentése esetén először kötelezően ki kell töltenie a biztosított és az érintett jogviszony azonosításához szükséges rovatokat, így: - a biztosított személyi adataira vonatkozó 2. rovat, nem számítva az adóazonosító jel képzése esetén kitöltendő rovatokat - a jogviszony adataira vonatkozó A oszlop 3. és 5. rovatai - amennyiben a A oszlop 5. rovatában az alábbi kódok valamelyikét jelölte (1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1140, 1142, 1150, 3140), akkor az A/6 (Munkakör, foglalkozás FEOR száma), illetve az A/7 (Heti munkaórák száma) rovatok. Az A/8 (Magánnyugdíj-pénztár neve, azonosítója), rovat az adatok ismeretében kitölthető, de a rovat kitöltése nem kötelező. A főfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése nem jelenti a biztosítási jogviszony végét, ezért ennek bejelentésekor nem a biztosítási jogviszony vége (B4) rovatot, hanem a biztosítás szünetelésének kezdete (B9) rovatot kell kitölteni. Amennyiben visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe, a T1041-es adatlapon a magánnyugdíj-pénztárból történő kilépést tudja bejelenteni. A kilépés bejelentéséhez az A/8. rovatban a régi magánnyugdíj-pénztár azonosítóját (ahonnan kilépett), a B/8. rovatban pedig a 0000-ás Visszalépés az állami nyugdíjrendszerbe kódot, míg a B/11. rovatban a változás hatálydátumaként a magánnyugdíj-pénztárból történő kilépés dátumát kell megjelölnie. (A 0000-ás kódot az A/8. rovatban csak helyesbítés ( H ) vagy törlés ( T ) esetén lehet

9 kitölteni.) A rovat az adatok ismeretében kitölthető, de kitöltése ebben az esetben sem kötelező. Kérjük, hogy változás bejelentése esetén az A/4, A/10 és az A/11. rovatokat ne töltse ki! (Változás-bejelentés esetén az A/9. rovatban a szünetelés kezdetét csak akkor kell feltüntetnie, ha a biztosítási szünetelésének végét kívánja bejelenteni (B/10), amely szünetelés egy napnál hosszabb időtartamú.) Ezt követően a B oszlopban kell jelölnie azokat a rovatokat, amelyekben változás következett be. Például: Ön, mint munkáltató, az informatikus alkalmazottja heti munkaidejét február 25-étől heti 40 óráról 20 órára csökkenti, és erről tesz bejelentést az állami adóhatóságnak. A következő, jogviszonyra vonatkozó adatokat kell ekkor megadnia: Nem tölthető ki: B/3, B/5 (a jogviszony kezdete és kódja rovatok) ezeket ugyanis csak helyesbíteni, vagy törölni lehet. A B/4 (Biztosítási jogviszony vége) rovat kizárólag akkor tölthető ki változásként, ha az A/4- ben nem szerepel dátum, a biztosítási jogviszony végének bejelentett időpontja ugyanis nem változtatható, csak helyesbíthető. A B/9 (Biztosítás szünetelésének kezdete) rovat kizárólag akkor tölthető ki változásként, ha az A/9-ben nem szerepel dátum, a biztosítás szünetelése kezdetének bejelentett időpontja ugyanis nem változtatható, csak helyesbíthető. A B/10 (Biztosítás szünetelésének vége) rovat kizárólag akkor tölthető ki változásként, ha az A/10-ben nem szerepel dátum, a biztosítás szünetelés végének bejelentett időpontja ugyanis nem változtatható, csak helyesbíthető.

10 Kötelezően kitöltendő rovat: B/11. Tájékoztatjuk, hogy az A oszlopban szereplő adatok a B oszlop azonos sorában szereplő adatokra fognak módosulni a B/11. rovatban szereplő dátumtól kezdődően. Az A oszlop azon sorai, melyek mellett nem szerepel adat a B oszlopban, változatlanul fognak szerepelni az állami adóhatóság és az OEP nyilvántartásában. Amennyiben Ön biztosítási jogviszonyt kíván lezárni, kérjük, hogy a következő példa szerint járjon el. Például: Ön, mint munkáltató, május 1-jétől villanyszerelőként foglalkoztatott alkalmazottja biztosítási jogviszonyának végét (2011. január 31.) kívánja bejelenteni. Kérjük, szíveskedjen az adatokat az alábbiak szerint megadni. Kérjük, amennyiben Ön a biztosítása szünetelésének végét (B/10. rovat) kívánja változásként bejelenteni, azonosítás céljából szíveskedjen feltüntetni a korábban már bejelentett, az adott szüneteléses időszakhoz tartozó biztosítás szünetelésének kezdő időpontját (A/9. rovat) is! Egy napra vonatkozó szünetelés bejelentésekor ugyanazt a dátumot kell megadni a szünetelés kezdete, vége és hatály rovatokban (B/9. = B/10. = B/11.), azonos 13. számú pótlapon feltüntetve. Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt szünetel a főfoglalkozású egyéni vállalkozó biztosítása. Ekkor a biztosítási jogviszony szünetelésének kezdetét - és amennyiben már ismert a végét - 8 napon belül kell bejelenteni. HELYESBÍTÉS

11 Amennyiben valamely korábbi hibátlan bejelentés utólag tévesnek bizonyult adatot (adatokat) tartalmazott, akkor az 1. rovatban az adatbejelentés jellegénél jelölt H kód választásával benyújtott adatlapon helyesbítésként kell bejelenteni a jó adatokat. Helyesbítéskor a korábbi adatok megadására szolgáló A jelű oszlopban kell megadni a korábbi, hibátlan bejelentés javítani kívánt adatát (adatait), majd ugyanezen a pótlapon az új adatok megadására szolgáló B jelű oszlopban a helyes, javított értéket (értékeket). Felhívjuk figyelmét, hogy helyesbítéskor a korábban bejelentett adatok, - amelyeket helyesbít - informatikai rendszerünkben felülíródnak az ily módon bejelentett újabb adatoknak megfelelően. Amennyiben az adóhatóság, az OEP vagy az OMMF jelzése alapján korábbi bejelentése hibás, kérjük, olvassa el a Főlap 7. rovatához fűzött magyarázatunkat. Helyesbítés esetén meg kell adni az adott jogviszony beazonosításhoz szükséges adatokat. Kérjük, szíveskedjen a korábbi adatok megadására szolgáló A oszlopban ugyanazokat az adatokat beírni, mint amelyeket az Ön korábbi, javítandó bejelentése tartalmazott. Ezért először kötelezően ki kell töltenie a biztosított és az érintett jogviszony azonosításához szükséges rovatokat, így: - a biztosított személyi adataira vonatkozó 2. rovatot, nem számítva az adóazonosító jel képzése esetén kitöltendő rovatokat, - a jogviszony adataira vonatkozó A oszlop 3. és 5. rovatokat, továbbá - amennyiben az A/5. rovatban az alábbi kódok valamelyikét jelölte (1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1140, 1142, 1150, 3140), akkor az A/6. (Munkakör, foglalkozás FEOR száma), illetve az A/7. (Heti munkaórák száma) rovatokat is ki kell tölteni. Ezt követően a B oszlopban valamennyi rovatot (amely az A oszlopban is kitöltött!) ki kell töltenie: - azokat a rovatokat, amelyeket helyesbíteni kíván, szíveskedjen a B (új adatok) oszlopban olyan tartalommal kitölteni, amelyre a korábban bejelentett adato(ka)t változtatni kívánja; kérjük, ügyeljen arra, hogy a kitöltött A és B oszlopok tartalma ne legyen azonos. - azokat viszont amelyeket nem kíván helyesbíteni, szíveskedjen az A oszlopnak megfelelő tartalommal újra feltüntetni a B oszlopban. Csak abban az esetben tölthető ki a B/11. rovat, ha az A/11. rovat is tartalmaz adatot. Figyelem! Amennyiben az A oszlopban szereplő adat mellett a B oszlopban nem szerepel bejelentés, az A oszlopban szereplő bejelentést visszamenőlegesen töröljük. Természetesen kizárólag a nem kötelezően kitöltendő adatok esetében lehetséges a visszamenőleges törlés. Például: Ön, mint munkáltató, a december 1-jétől villamosvezető alkalmazott munkavállalóját tévedésből metróvezetőként jelentette be. Ekkor a FEOR-kód helyesbítését az alábbiak szerint kell elvégeznie:

12 A példa alapján az állami adóhatóság informatikai rendszerében a feldolgozást követően az adott jogviszony adatai a következőképpen alakulnak: a biztosítási jogviszony kezdete és kódja változatlanul vel, illetve 1101-gyel szerepel, a FEOR vel módosul 9238-ról 9231-re. TÖRLÉS BEJELENTÉSE Amennyiben a bejelentett biztosítási jogviszony nem jött létre, akkor kell a törlést választani. Ha az adatbejelentés jellege törlés ( T ), akkor informatikai rendszerünk az adott jogviszonyhoz tartozó valamennyi bejelentést visszamenőleg törli, függetlenül annak típusától (pl.: egy 2010 februárjában bejelentett jogviszonyt 2010 márciusában változtat, majd 2010 áprilisában helyesbít, végül 2010 októberében töröl, akkor valamennyi adat februárra visszamenőleg törlődni fog). Amennyiben a törlést tévesen nyújtotta be (pl. a jogviszony végét változás-bejelentés helyett törlésként jelentette be) és ennek következtében az adott jogviszonya nem szerepel az NAV nyilvántartásában, minden korábbi az adott jogviszonyra vonatkozó bejelentését (új bejelentésként) meg kell ismételnie, továbbá, amennyiben erre az adott jogviszonyra vonatkozóan változásokat is jelentett be, (mivel ezek is törlődtek) minden változást ismételten be kell nyújtania (változás-bejelentésként). Törléskor kötelezően ki kell töltenie a biztosított és az érintett jogviszony azonosításához szükséges rovatokat, így: - a biztosított személyi adataira vonatkozó 2. rovatot, nem számítva az adóazonosító jel képzése esetén kitöltendő rovatokat - a jogviszony adataira vonatkozó A oszlop 3. és 5. rovatokat - amennyiben a A oszlop 5. rovatában az alábbi kódok valamelyikét jelölte (1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1140, 1142, 1150, 3140), akkor az A/6. (Munkakör, foglalkozás FEOR száma), illetve a A/7. (Heti munkaórák száma) rovatokat is.

13 Az A/4. (Biztosítási jogviszony vége), A/8. (Magánnyugdíj-pénztár neve, azonosítója), A/9. (Biztosítás szünetelésének kezdete), A/10. (Biztosítás szünetelésének vége) rovatok az adatok ismeretében kitölthetőek, de kitöltésük nem kötelező. Az A/11. rovatot, valamint a B oszlop rovatait kérjük, hogy ne töltse ki! Például: Ön, mint munkáltató, december 29-étől teljes munkaidőben szobalányt foglalkoztat, mely jogviszonyról az állami adóhatóságnak bejelentést tett, azonban ez a munkaviszony valójában nem jött létre. Ekkor a következő, jogviszonyra vonatkozó adatokat kell megadnia. Bejelentés a foglalkoztató személyében bekövetkezett jogutódlás esetén A foglalkoztató személyében bekövetkezett jogutódláskor a T1041-es adatlapon a főlap 8. rovatát, a 13. számú-, valamint a 15. számú pótlapot kell kitölteni. Amennyiben a jogutód szervezet tovább kívánja foglalkoztatni a jogelőd munkavállalóját (munkavállalóit) - függetlenül attól, hogy a jogutódlás beolvadással vagy átalakulással történt -, a jogelődnek nem kell lezárnia a munkaviszonyokat, kizárólag a jogutódnak van T1041-en bejelentési kötelezettsége. A jogutód foglalkoztató munkavállalónként a 13. számú pótlapon új biztosítási jogviszonyként köteles bejelenteni a jogutódlás napjától hatályos alábbi adatokat: az adatbejelentés jellegét U (1. rovat), a foglalkoztatott személyes adatait (2. rovat), a jogutódnál történő foglalkoztatás kezdetét (B/3), a biztosítási jogviszony kódját (B/5),

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2013.12.20. Kedves Ügyfelünk! A 14T1041-es adatlap

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2014.10.02. Tartalomjegyzék Kinek kell beadnia?...

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

ADATBEJELENTŐ LAP 04201

ADATBEJELENTŐ LAP 04201 ADATBEJELENTŐ LAP 04201 a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére Benyújtandó az illetékes

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 08T1011 adatbejelentő és változás-bejelentő laphoz Benyújtandó az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 08T1011 adatbejelentő és változás-bejelentő laphoz Benyújtandó az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz Általános tájékoztatás KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 08T1011 adatbejelentő és változás-bejelentő laphoz Benyújtandó az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelentetett nyomtatvány verziót elektronikus úton, vagy kinyomtatva papír alapon is benyújthatja.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelentetett nyomtatvány verziót elektronikus úton, vagy kinyomtatva papír alapon is benyújthatja. PTGTAXSZ kérelem a pénztárgép, taxaméter szervizelésének nyilvántartásba vételéhez, törléséhez, továbbá a műszerészi igazolvány, plombanyomó igényléséhez, változás bejegyzéséhez Jogszabályi háttér Az adózás

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az adózó adószáma b001 E0 N CDV hibás adóazonosító b002

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén)

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén) Kérelem az illetékes hatóságok megegyezése iránt a magyar társadalombiztosítási jogszabályok további alkalmazásáról (a Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása) Munkavállaló, társas vállalkozó

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2012.07.09. a munkáltató vagy a kifizetı által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 12T1041-es jelő bejelentı és változás-bejelentı adatlaphoz Kedves Ügyfelünk! A

Részletesebben

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően kitöltendő adatok az A blokkban: adóazonosító jel, neve,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Foglalkoztatott személyek megbízási vállalkozási jogviszonyban állók

TÁJÉKOZTATÓ. Foglalkoztatott személyek megbízási vállalkozási jogviszonyban állók TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt, hogy az egészségügyi szolgáltatók minden orvos-beteg találkozó alkalmával ellenőrzik az egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

Kitöltési útmutató ÖSSZESÍTŐ ADATLAP ÖNELLENŐRZÉSHEZ (20020200)

Kitöltési útmutató ÖSSZESÍTŐ ADATLAP ÖNELLENŐRZÉSHEZ (20020200) Kitöltési útmutató A 20020200 valamint a 20020210 jelű " Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás önellenőrzése, korrekciója összesítő adatlapja és betétlapja kitöltéséhez Az adózás rendjéről szóló 1990. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió Általános tudnivalók A biztosított az egészségbiztosítás

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A.) BIZTOSÍTOTTAK Foglalkoztatott személyek. jogviszonyban állók

TÁJÉKOZTATÓ. A.) BIZTOSÍTOTTAK Foglalkoztatott személyek. jogviszonyban állók TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt, hogy 2008. január 1-től, valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg

Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg Hibakód Érintett Típus Hibaszöveg program M001 K/F E0 Ha x adóazonosító jelű 0808M (magánszemélyenkénti összesítő) lapján jelölje T betüvel =T, akkor a [0808-04-14] lapokon valamennyi sor üres (nem nulla)

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Az űrlapot annyi példányban kell kitölteni és beküldeni, amennyi megállapodást

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

C/1. Kérelem [Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány]

C/1. Kérelem [Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány] Iktatószám SZEVAPOL RobotZsaru C/1. Kérelem [Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány] személy- és vagyonvédelmi működési engedély kiváltás / csere / pótlás (a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁG REGSZTRÁCÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK TRONKUS NTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett,

Részletesebben

E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye)

E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap külföldön (nem EU/EGTtagállamban vagy

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A vállalkozó személyi adatai év hó nap A: db B: db C: db D: db 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

C/1. KÉRELEM. (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói

C/1. KÉRELEM. (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói Iktatószám: /2- C/1. KÉRELEM (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói működési engedély kiváltásához/megújításához.

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: A csatolt pótlapok száma: A db B db C db D db E db F db A kérelmező tölti ki! A vállalkozás azonosításához

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

BEVALLÁS. az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1.

BEVALLÁS. az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1. BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) I. Bevallott időszak: év hó II. Az adó beszedésére kötelezett 1. Neve (cégneve):

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: Az adatváltozás bejelentési adatlap beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A: db B: db C: db D:

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 1. Adószám * az első beadvány esetén a DURS tölti ki 1. Melléklet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. bányásznyugdíj elbírálásához

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. bányásznyugdíj elbírálásához génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye (elrehozott) öregségi nyugdíj elbírálásához öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapításához korengedményes

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben