KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01."

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése esetén az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépéskor a munkáltatónak bejelentési és változás-bejelentési kötelezettsége nem keletkezik. Tisztelt Adózó! A nyomtatvány kitöltésével és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szervéhez (a továbbiakban: állami adóhatóság) - személyesen, postai úton, elektronikusan vagy meghatalmazott útján - történő eljuttatásával tesz eleget az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. (4) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségének. A biztosítási jogviszonyokra vonatkozó részletes szabályokat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) tartalmazza. A munkáltatón és a kifizetőn túl az egyéni vállalkozó, a biztosított őstermelő, saját maga vonatkozásában, mint önfoglalkoztató is kötelezett T1041-es adatlapon a bejelentésre/változás-bejelentésre. A kifizetők, munkáltatók változás-bejelentési kötelezettsége a január 1. előtt az illetékes egészségbiztosítási pénztár részére korábban már bejelentett biztosítotti jogviszonyokban január 1-jén vagy ezt követően bekövetkezett változásokra is kiterjed. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján a foglalkoztatás megkezdése előtt, álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül, illetve ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell teljesíteni. A jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését 8 napon belül kell bejelenteni az állami adóhatóság részére. A bejelentett adatokban bekövetkezett változásról az Art. 23. (1) bekezdése értelmében a változást követő 15 napon belül kell értesíteni a NAV-ot. Az őstermelői igazolványt január 1-jén, vagy ezt követően igénylő mezőgazdasági őstermelőnek a T1041-es jelű adatlapon az adóhatósághoz teljesítendő bejelentési kötelezettségen túl a mezőgazdasági igazgatási szervnél is nyilatkoznia kell a Tbj.-ben meghatározott körülmények fennállásáról. Ugyanez érvényes a január 1-jén, vagy ezt követően regisztrációját kérő mezőgazdasági termelő magánszemély, és a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztőjének a bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettségére is.

2 Az előtársaságnak a cégbejegyzési kérelme benyújtása napjáig tartó időszakában a bejelentési kötelezettségét papíron, az adószám feltüntetése nélkül kell teljesítenie. Az előtársaságnak az adószám megszerzésétől számított 8 napon belül, az adószámot és a korábban teljesített bejelentés adóhatósági nyilvántartási számát is feltüntetve jelen kitöltési útmutató 7. rovatához tartozó leírás szerint kell ismételten eleget tennie bejelentési kötelezettségének. Amennyiben a foglalkoztató személyében jogutódlás következik be, február 1-jétől, az Art. 16. (4) bekezdésének c) pontja értelmében, a jogutódlással érintett, a Tbj. 5. (1) bekezdés a-c), f-g) pontjai, valamint a Tbj. 5. (2) bekezdés szerinti biztosított személyre vonatkozó bejelentést a jogutód munkáltató / kifizető köteles teljesíteni. A biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított ellátásra vonatkozó adatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (a továbbiakban: OEP) kell teljesíteni, tekintve, hogy ezeket az adatokat január 1-jétől az állami adóhatósághoz már nem lehet bejelenteni. Ha a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: Efo.tv.) meghatározott korlátok túllépése miatt a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény és a Tbj. általános adózási és járulékfizetési szabályait köteles alkalmazni, az egyszerűsített foglalkoztatottként bejelentett személy(eke)t a jogsértés feltárásától számított nyolc napon belül az Art. 16. (4) bekezdésben előírt módon, T1041-es adatlapon biztosítottként jelenti be. Ettől eltérően azonban nem kell az Art. 16. (4) bekezdés szabályai szerint biztosítottként bejelenteni azt a természetes személyt, akit a munkáltató egyszerűsített foglalkoztatottként bejelentett, de a munkát nem vette fel és munkavégzés hiányában jövedelem kifizetésére nem került sor. Az Efo.tv. 16. (5) bekezdése értelmében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló régi évi CLII. törvény (a továbbiakban: régi Eftv.) szerint létesített egyszerűsített foglalkoztatások augusztus 1-jével megszűnnek, kivéve a augusztus 1-jét megelőzően - közhasznú szervezet által a régi Eftv. alapján létesített munkaviszonyokat, amelyeket a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, megszakítás nélkül fennálló - folyamatos - munkaviszonynak kell tekinteni. Amennyiben ezeket a 2010-ben közhasznú szervezetek által létesített jogviszonyokat augusztus 1-jét követően is folytatni kívánják, a munkáltatóknak T1041-es adatlapon augusztus 1-jei jogviszony kezdettel új bejelentést kell tenniük, valamint ezen jogviszonyok lezárásakor egyaránt T1041-es adatlapot kell benyújtaniuk. A január 1. napjától hatályos a Tbj. 56/A. (2) bekezdése alapján a külföldi vállalkozás maga jelenti be az általa foglalkoztatott magánszemélyt az újonnan kialakított T1041INT jelű nyomtatványon. Amennyiben a bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztatónak nincs Magyarországon fióktelepe, kereskedelmi képviselete, illetve ha a Tbj. 56/A. (3) bekezdése alapján a magánszemély saját maga köteles a bejelentést és a bevallást megtenni, ezen kötelezettségének az új, T1041INT jelű adatlapon, bevallási kötelezettségének a 08INT jelű bevallásban tud eleget tenni. Tájékoztatjuk, hogy a munkáltató, kifizető adataiban bekövetkezett változást ezen a nyomtatványon nem jelentheti be. Az adatlap benyújtásának módja

3 A T1041 számú adatlap kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (www.nav.gov.hu) tölthető le. A NAV honlapján az adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni és az adatlap legfrissebb verzióját kitölteni. Az adatlap benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül vagy papíron (postai úton vagy személyesen) két példányban a területileg illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. A meghatalmazottak lehetséges körét az Art. 7. (1) és (2) bekezdése tartalmazza. A bejelentő és változás-bejelentő lap a helységnév feltüntetésével, dátumozással és aláírással zárul és válik okirattá. Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve sort kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni. Lehetőség van arra is, hogy a nyomtatványt az adózó helyett az Art. 7. (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá. Amennyiben rendelkezik Ügyintézői Contact Center használatához szükséges 8 jegyű PIN kóddal (ilyet az UK30-as nyomtatványon lehet igényelni), akkor a 06-40/ es telefonszámon hivatali ügyintézőink segítségével is javíthatja bejelentését. Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján kívül a bármely mobilhálózatból hívható 40/ kék számon is érdeklődhet. Az adatlap Főlapjának kitöltése Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kézi kitöltés esetén kérjük a rovatokat olvashatóan, nagy betűkkel szíveskedjenek kitölteni. A HIVATAL TÖLTI KI elnevezésű rovatot - ekkor is - üresen kell hagyni. A MUNKÁLTATÓ VAGY KIFIZETŐ ADATAI: (az adózó tölti ki) 1. Adószáma: meg kell adni a munkáltató adószámát és/vagy (társas vállalkozások kivételével) Adóazonosító jelét. Előtársaságnak az Előtársaságként adószámmal még nem rendelkezem megnevezésű kódkockába X-et kell tennie, ha a bejelentés időpontjában adószámmal nem rendelkezik. Ha az előtársaság az adószám megszerzésétől számított 8 napon belül megismétli a korábban tett bejelentését meg kell adnia az adószámát (és a rovat említett kódkockájába nem kell X-et tennie). 2. Neve/megnevezése: a munkáltató vagy kifizető neve vagy elnevezése. 3. Székhely/telephely címe: a munkáltató vagy a kifizető székhelye, székhely hiányában telephelye. Ezt a rovatot a mezőgazdasági őstermelőnek személynek nem kell kitöltenie. A rovat kódkockájába 1-es számjegyet kell írnia, ha a székhely címét- és 2-es számjegyet, ha a telephely címét adja meg. 4. Lakóhely címe: A munkáltató vagy a kifizető lakóhelye. Ezt a rovatot csak a mezőgazdasági őstermelő vagy az adószámos magánszemély esetén szükséges kitöltenie. Kérjük, hogy a személyazonosító igazolványban / lakcímkártyán feltüntetett lakóhely címét (állandó vagy ideiglenes lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely) szíveskedjen megadni. Az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér

4 stb.), a házszámot, ennek hiányában helyrajzi számot, és ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó, akkor ezek számát is kérjük megjelölni. 5. Telefonszáma: A munkáltató vagy a kifizető telefonszáma. Kérjük, amennyiben van, szíveskedjen megadni a javításba bevonható, NAV-nál adóhatósági regisztrációval rendelkező képviselőjének telefonszámát és címét is. 6. Benyújtott 13-as pótlapok száma: A benyújtott 13-as és 15-ös számú pótlapok darabszáma (maximum 9999 db). Papíron történő benyújtás esetén a lapszámot jobbra igazítva kell beírni. 7. rovat: ezt a rovatot kizárólag akkor kell kitöltenie, ha a NAV, az OEP vagy az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) jelzése alapján akár a főlapon, akár valamely pótlapon javítania kell; ha az előtársaság az adószám megszerzésétől számított 8 napon belül megismétli a korábban tett bejelentését, továbbá akkor, ha az adószámmal nem rendelkező előtársaság változást, helyesbítést vagy törlést kíván bejelenteni. Fenti esetekben az alábbiakban ismertetettek szerint kell eljárnia: - Amennyiben a főlapon található a javítani kért adat, a 7. rovat erre vonatkozó rubrikájába X -et kell tennie és meg kell adnia a NAV, az OEP, illetve az OMMF által megküldött iktatási-, nyilvántartási- vagy hivatkozási számot is. A főlap helyes kitöltése mellett újra meg kell adnia a bejelenteni kívánt biztosított(ak)ra vonatkozó adatokat (13. pótlap), valamint amennyiben jogelőddel (jogelődökkel) érintett, annak (azoknak) az adatait (15. pótlap) is. Ezt követően mind a főlapot mind a pótlapo(ka)t ismételten el kell juttatnia az állami adóhatósághoz. - Amennyiben valamely pótlap a hibás, a főlapot ismételten ki kell töltenie, a 7. rovat erre vonatkozó rubrikájába X -et kell tennie és meg kell adnia az állami adóhatóság vagy az OEP, illetve az OMMF által megküldött nyilvántartási- vagy hivatkozási számot is. Emellett kizárólag az(oka)t a pótlapo(ka)t kell ismételten kitöltenie, amely(ek) a hibás adato(ka)t tartalmazza(ák). Ebben az esetben a kizárólag papíron, kézzel kitöltött adatlap benyújtása esetén - a pótlap jobb felső részében szereplő lapszám rovatba azt a számot kell beírni, amelyik a javítandó pótlap száma volt. Ezt követően a főlapot és kizárólag a javítással érintett pótlapo(ka)t kell eljuttatnia ismételten az állami adóhatósághoz. - Ha az előtársaság az adószám megszerzésétől számított 8 napon belül megismétli a korábban tett bejelentését a 7. rovat erre vonatkozó rubrikájába X -et kell tennie és meg kell adnia az állami adóhatóság által megküldött nyilvántartási számot is. A főlap helyes kitöltése után az adószámot is tartalmazó főlapot, pótlapok nélkül ismételten el kell juttatnia az állami adóhatósághoz. Amennyiben az adószámmal nem rendelkező előtársaság több bejelentő lapot nyújtott be, amelyen új biztosítási jogviszony vagy jogviszonyok keletkezését jelentette be, akkor a főlapot is több példányban, kell benyújtania, és nyilvántartási számként az egyes bejelentésekhez tartozó, az állami adóhatóság által megküldött nyilvántartási számot kell megadnia. - Ha az adószámmal nem rendelkező előtársaság változást, helyesbítést vagy törlést kíván bejelenteni a 7. rovat erre vonatkozó kódkockájába X -et kell tennie és meg kell adnia az állami adóhatóság által megküldött nyilvántartási számot is. A javítani kívánt, vagy az adószám megszerzését megelőzően benyújtott adatlap adóhatóság által megadott iktatószáma mezőbe a már korábban benyújtott, javítandó- és nem az adózó részére megküldött értesítő levél iktatási számát kell beírni!

5 8. Jogutódlás: Amennyiben a bejelentés a foglalkoztató személyében bekövetkezett jogutódlás miatt történik, kérjük, jelölje X-szel a kódkockát és adja meg a jogutód megalakulásának, illetve a jogutódlásnak a napját. A jogutód megalakulásának napja a jogutód gazdasági társaság alakulásának a napja. A jogutódlás napja az a nap, amikor a cégbíróság által bejegyzett jogutódlás ténye hatályba lép. A jogutód megalakulásának napja nem lehet későbbi a jogutódlás napjánál. A 8. rovattal egyidejűleg a 15. pótlap kitöltése kötelező. Ha a jogutód munkáltató több jogelőddel rendelkezik, a bejelentést jogelődönként kell megtenni. Egy alkalommal csak egy jogelőd bejelentésére van lehetőség, a 15. pótlapon egy sor kitöltése lehetséges. (A jogutód munkáltatónak a biztosítási jogviszony kezdetére vonatkozóan, legkorábban a jogutódlás tényének bejegyzésekor van lehetősége bejelentést tenni.) Ezt a bejelentést a Tbj. 5. (1) bekezdése a)-c), f)-g) pontjai, valamint (2) bekezdése szerinti biztosított személyre vonatkozóan kell teljesíteni február 1-jétől. Meghatalmazott: Ha a papíron benyújtott nyomtatványt meghatalmazott írja alá - az Art.-ban meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével - a meghatalmazást csatolnia kell a nyomtatványhoz és ezt jelölni kell az aláírás alatti kódkockába történő X beírásával. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül a nyomtatvány érvénytelen. Ha a nyomtatványt az Art. szerinti, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, akkor ezt a tényt az aláírás alatti kódkockába történő X beírásával kell jelölnie. A NAV-hoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de nyomtatvány aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt nyomtatvány meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz bejelentett, a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás nyomtatványhoz történő csatolásától eltekinteni. A meghatalmazásnak a meghatalmazás keltét és a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosításához szükséges adatokat kell tartalmaznia. A 13. számú pótlap kitöltése A 13-as számú pótlapon kell megadnia az egyes biztosított munkavállalókra vonatkozó adatokat. A pótlapot kizárólag a T1041 jelű nyomtatvánnyal együtt nyújthatja be a NAV-hoz. Egy főlaphoz maximum 9999 pótlapot lehet benyújtani. Abban az esetben, ha 9999-nél több biztosítottra kíván adatot bejelenteni, kérjük, hogy szíveskedjen ennek érdekében új főlapot kitölteni. Amennyiben egy munkavállalóra több hatálydátummal kíván adatokat/változásokat bejelenteni, úgy több pótlapot kell kitöltenie, mivel egy pótlapon csak egy hatálydátumhoz kapcsolódó adatokat lehet megadni! A HIVATAL TÖLTI KI: Kérjük, hogy ezt a rovatot szíveskedjen üresen hagyni. AZ ADÓZÓ TÖLTI KI: Fejléc: Az első számozatlan blokkban a munkáltató vagy a kifizető adatait kell feltüntetni, valamint az adott pótlap sorszámát ( lapszám rovat). A sorszámokat - kizárólag a papíron, kézi kitöltéssel történő benyújtás esetén - jobbra igazítva kell megadni, 1-gyel indítva

6 egyesével növelve a számot. Amennyiben a NAV, az OEP vagy az OMMF jelzése alapján javít egy korábban már beadott pótlapot, akkor a lapszámnak minden esetben meg kell egyeznie a javítandó pótlap számával. AZ ADATBEJELENTÉS TÍPUSA 1. Adatbejelentés jellege: Az adatbejelentés típusa/jellege. Kitöltése minden esetben kötelező. A felkínált lehetőségek közül ki kell választani az adatbejelentés jellegét. A választást a kiválasztott típus elnevezése mögötti kódkockában az alábbiak szerint kell jelölni: U új: korábban be nem jelentett vagy új biztosítási jogviszony esetén kell választani (új adatok megadása). V változás: amennyiben egy már korábban létrejött és bejelentett jogviszonyban változás következik be (pl. szünetelés, jogviszony vége, heti munkaidő változása, visszalépés az állami nyugdíjrendszerbe), akkor kell ezt a típust választani. A változás a megadott adatok tekintetében a megadott hatálydátumtól következik be. H helyesbítés: amennyiben valamely korábbi bejelentés téves adatot tartalmazott (pl. elírták a munkavállaló FEOR kódját), úgy azokat helyesbítéssel lehet javítani. (A jogviszony kezdet és a jogviszony kód nem javítható, csak törölhető). T törlés: amennyiben a bejelentett biztosítási jogviszony valójában nem jött létre, akkor kell ezt a típust választani. Amennyiben a helyesbítés, a változás vagy a törlés bejelentése január 1. előtt, még az OEP-hez bejelentett adatra vonatkozik, akkor szíveskedjen ezt az 1. rovat vonatkozó kódkockájában X-szel jelölni. ÚJ BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY BEJELENTÉSE Kötelezően kitöltendő rovatok: - a biztosított magánszemély személyi adataira vonatkozó 2. rovat, nem számítva az adóazonosító jel képzése esetén kitöltendő rovatokat, - a jogviszony adataira vonatkozó B oszlop 3. és 5. rovatait, - amennyiben a B oszlop 5. rovatában az alábbi kódok valamelyikét jelölte (1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1140, 1142, 1150, 3140), akkor a B/6 (Munkakör, foglalkozás FEOR száma), illetve a B/7 (Heti munkaórák száma) rovatok. Például: Ön, mint munkáltató, február 1-jétől teljes munkaidőben, határozatlan idejű szerződéssel, épületgondnok munkakörben kíván foglalkoztatni egy munkavállalót, aki a kötelező magán-nyugdíjpénztárból visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe. Ekkor a következő jogviszonyra vonatkozó adatokat kell megadnia:

7 Például: Ön, mint munkáltató, egy korábbi, október 1-jén kezdődött és július 31-én - már lezárult kőműves munkavállaló munkaviszonyát kívánja pótlólagosan bejelenteni. Ekkor a következő, jogviszonyra vonatkozó adatokat kell megadnia: Amennyiben a heti munkaórák száma nem egész szám, akkor az adatot a kerekítés szabályai szerint - például 37,5 óra esetén 38 órát - kell megadni. A B/4 (Biztosítási jogviszony vége) és B/8 (Magánnyugdíj pénztár neve, azonosítója) rovatok az adatok ismeretében kitölthetőek, de kitöltésük nem kötelező.

8 Új bejelentés esetén az A oszlop sorai, illetve a B oszlop 9, 10, 11, sorai nem tölthetőek ki. VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE Amennyiben egy már korábban létrejött és bejelentett jogviszonyban változás következik be, akkor kell az 1. rovatban a V kódot választani. Adott munkaviszony esetén a biztosítási jogviszony kód nem változtatható adat, mert amennyiben változik, akkor az egy másik munkaviszonyt jelent, amelyet új munkaviszonyként kell bejelenteni azzal a kezdettel, amely időponttól a munkáltató az új jogviszony kóddal foglalkoztatja munkavállalóját. Ekkor a kitöltött adatok a kötelezően megadandó hatálydátum időpontjától megváltoznak az adatbázisban. (Pl. ezt a típust kell választani abban az esetben is, ha egyszerre több biztosítási jogviszonyban áll a biztosított ugyanazon munkáltatóval, kifizetővel, és valamelyik jogviszonyának megszűnését kívánják bejelenteni, vagy pl. megváltozik a heti munkaórák száma.) Változás bejelentése esetén a 11. rovatban kötelező jelölnie a változás bekövetkezésének hatályát. Egy pótlapon kizárólag akkor jelölhet egyszerre több adatváltozást, ha ezek hatálydátuma megegyezik. Amennyiben egy munkavállalóra több hatálydátummal kíván adatváltozásokat bejelenteni, úgy több pótlapot kell kitöltenie, mivel egy pótlapon csak egy hatálydátumhoz kapcsolódó adatokat lehet megadni! Változás bejelentése esetén először kötelezően ki kell töltenie a biztosított és az érintett jogviszony azonosításához szükséges rovatokat, így: - a biztosított személyi adataira vonatkozó 2. rovat, nem számítva az adóazonosító jel képzése esetén kitöltendő rovatokat - a jogviszony adataira vonatkozó A oszlop 3. és 5. rovatai - amennyiben a A oszlop 5. rovatában az alábbi kódok valamelyikét jelölte (1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1140, 1142, 1150, 3140), akkor az A/6 (Munkakör, foglalkozás FEOR száma), illetve az A/7 (Heti munkaórák száma) rovatok. Az A/8 (Magánnyugdíj-pénztár neve, azonosítója), rovat az adatok ismeretében kitölthető, de a rovat kitöltése nem kötelező. A főfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése nem jelenti a biztosítási jogviszony végét, ezért ennek bejelentésekor nem a biztosítási jogviszony vége (B4) rovatot, hanem a biztosítás szünetelésének kezdete (B9) rovatot kell kitölteni. Amennyiben visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe, a T1041-es adatlapon a magánnyugdíj-pénztárból történő kilépést tudja bejelenteni. A kilépés bejelentéséhez az A/8. rovatban a régi magánnyugdíj-pénztár azonosítóját (ahonnan kilépett), a B/8. rovatban pedig a 0000-ás Visszalépés az állami nyugdíjrendszerbe kódot, míg a B/11. rovatban a változás hatálydátumaként a magánnyugdíj-pénztárból történő kilépés dátumát kell megjelölnie. (A 0000-ás kódot az A/8. rovatban csak helyesbítés ( H ) vagy törlés ( T ) esetén lehet

9 kitölteni.) A rovat az adatok ismeretében kitölthető, de kitöltése ebben az esetben sem kötelező. Kérjük, hogy változás bejelentése esetén az A/4, A/10 és az A/11. rovatokat ne töltse ki! (Változás-bejelentés esetén az A/9. rovatban a szünetelés kezdetét csak akkor kell feltüntetnie, ha a biztosítási szünetelésének végét kívánja bejelenteni (B/10), amely szünetelés egy napnál hosszabb időtartamú.) Ezt követően a B oszlopban kell jelölnie azokat a rovatokat, amelyekben változás következett be. Például: Ön, mint munkáltató, az informatikus alkalmazottja heti munkaidejét február 25-étől heti 40 óráról 20 órára csökkenti, és erről tesz bejelentést az állami adóhatóságnak. A következő, jogviszonyra vonatkozó adatokat kell ekkor megadnia: Nem tölthető ki: B/3, B/5 (a jogviszony kezdete és kódja rovatok) ezeket ugyanis csak helyesbíteni, vagy törölni lehet. A B/4 (Biztosítási jogviszony vége) rovat kizárólag akkor tölthető ki változásként, ha az A/4- ben nem szerepel dátum, a biztosítási jogviszony végének bejelentett időpontja ugyanis nem változtatható, csak helyesbíthető. A B/9 (Biztosítás szünetelésének kezdete) rovat kizárólag akkor tölthető ki változásként, ha az A/9-ben nem szerepel dátum, a biztosítás szünetelése kezdetének bejelentett időpontja ugyanis nem változtatható, csak helyesbíthető. A B/10 (Biztosítás szünetelésének vége) rovat kizárólag akkor tölthető ki változásként, ha az A/10-ben nem szerepel dátum, a biztosítás szünetelés végének bejelentett időpontja ugyanis nem változtatható, csak helyesbíthető.

10 Kötelezően kitöltendő rovat: B/11. Tájékoztatjuk, hogy az A oszlopban szereplő adatok a B oszlop azonos sorában szereplő adatokra fognak módosulni a B/11. rovatban szereplő dátumtól kezdődően. Az A oszlop azon sorai, melyek mellett nem szerepel adat a B oszlopban, változatlanul fognak szerepelni az állami adóhatóság és az OEP nyilvántartásában. Amennyiben Ön biztosítási jogviszonyt kíván lezárni, kérjük, hogy a következő példa szerint járjon el. Például: Ön, mint munkáltató, május 1-jétől villanyszerelőként foglalkoztatott alkalmazottja biztosítási jogviszonyának végét (2011. január 31.) kívánja bejelenteni. Kérjük, szíveskedjen az adatokat az alábbiak szerint megadni. Kérjük, amennyiben Ön a biztosítása szünetelésének végét (B/10. rovat) kívánja változásként bejelenteni, azonosítás céljából szíveskedjen feltüntetni a korábban már bejelentett, az adott szüneteléses időszakhoz tartozó biztosítás szünetelésének kezdő időpontját (A/9. rovat) is! Egy napra vonatkozó szünetelés bejelentésekor ugyanazt a dátumot kell megadni a szünetelés kezdete, vége és hatály rovatokban (B/9. = B/10. = B/11.), azonos 13. számú pótlapon feltüntetve. Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt szünetel a főfoglalkozású egyéni vállalkozó biztosítása. Ekkor a biztosítási jogviszony szünetelésének kezdetét - és amennyiben már ismert a végét - 8 napon belül kell bejelenteni. HELYESBÍTÉS

11 Amennyiben valamely korábbi hibátlan bejelentés utólag tévesnek bizonyult adatot (adatokat) tartalmazott, akkor az 1. rovatban az adatbejelentés jellegénél jelölt H kód választásával benyújtott adatlapon helyesbítésként kell bejelenteni a jó adatokat. Helyesbítéskor a korábbi adatok megadására szolgáló A jelű oszlopban kell megadni a korábbi, hibátlan bejelentés javítani kívánt adatát (adatait), majd ugyanezen a pótlapon az új adatok megadására szolgáló B jelű oszlopban a helyes, javított értéket (értékeket). Felhívjuk figyelmét, hogy helyesbítéskor a korábban bejelentett adatok, - amelyeket helyesbít - informatikai rendszerünkben felülíródnak az ily módon bejelentett újabb adatoknak megfelelően. Amennyiben az adóhatóság, az OEP vagy az OMMF jelzése alapján korábbi bejelentése hibás, kérjük, olvassa el a Főlap 7. rovatához fűzött magyarázatunkat. Helyesbítés esetén meg kell adni az adott jogviszony beazonosításhoz szükséges adatokat. Kérjük, szíveskedjen a korábbi adatok megadására szolgáló A oszlopban ugyanazokat az adatokat beírni, mint amelyeket az Ön korábbi, javítandó bejelentése tartalmazott. Ezért először kötelezően ki kell töltenie a biztosított és az érintett jogviszony azonosításához szükséges rovatokat, így: - a biztosított személyi adataira vonatkozó 2. rovatot, nem számítva az adóazonosító jel képzése esetén kitöltendő rovatokat, - a jogviszony adataira vonatkozó A oszlop 3. és 5. rovatokat, továbbá - amennyiben az A/5. rovatban az alábbi kódok valamelyikét jelölte (1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1140, 1142, 1150, 3140), akkor az A/6. (Munkakör, foglalkozás FEOR száma), illetve az A/7. (Heti munkaórák száma) rovatokat is ki kell tölteni. Ezt követően a B oszlopban valamennyi rovatot (amely az A oszlopban is kitöltött!) ki kell töltenie: - azokat a rovatokat, amelyeket helyesbíteni kíván, szíveskedjen a B (új adatok) oszlopban olyan tartalommal kitölteni, amelyre a korábban bejelentett adato(ka)t változtatni kívánja; kérjük, ügyeljen arra, hogy a kitöltött A és B oszlopok tartalma ne legyen azonos. - azokat viszont amelyeket nem kíván helyesbíteni, szíveskedjen az A oszlopnak megfelelő tartalommal újra feltüntetni a B oszlopban. Csak abban az esetben tölthető ki a B/11. rovat, ha az A/11. rovat is tartalmaz adatot. Figyelem! Amennyiben az A oszlopban szereplő adat mellett a B oszlopban nem szerepel bejelentés, az A oszlopban szereplő bejelentést visszamenőlegesen töröljük. Természetesen kizárólag a nem kötelezően kitöltendő adatok esetében lehetséges a visszamenőleges törlés. Például: Ön, mint munkáltató, a december 1-jétől villamosvezető alkalmazott munkavállalóját tévedésből metróvezetőként jelentette be. Ekkor a FEOR-kód helyesbítését az alábbiak szerint kell elvégeznie:

12 A példa alapján az állami adóhatóság informatikai rendszerében a feldolgozást követően az adott jogviszony adatai a következőképpen alakulnak: a biztosítási jogviszony kezdete és kódja változatlanul vel, illetve 1101-gyel szerepel, a FEOR vel módosul 9238-ról 9231-re. TÖRLÉS BEJELENTÉSE Amennyiben a bejelentett biztosítási jogviszony nem jött létre, akkor kell a törlést választani. Ha az adatbejelentés jellege törlés ( T ), akkor informatikai rendszerünk az adott jogviszonyhoz tartozó valamennyi bejelentést visszamenőleg törli, függetlenül annak típusától (pl.: egy 2010 februárjában bejelentett jogviszonyt 2010 márciusában változtat, majd 2010 áprilisában helyesbít, végül 2010 októberében töröl, akkor valamennyi adat februárra visszamenőleg törlődni fog). Amennyiben a törlést tévesen nyújtotta be (pl. a jogviszony végét változás-bejelentés helyett törlésként jelentette be) és ennek következtében az adott jogviszonya nem szerepel az NAV nyilvántartásában, minden korábbi az adott jogviszonyra vonatkozó bejelentését (új bejelentésként) meg kell ismételnie, továbbá, amennyiben erre az adott jogviszonyra vonatkozóan változásokat is jelentett be, (mivel ezek is törlődtek) minden változást ismételten be kell nyújtania (változás-bejelentésként). Törléskor kötelezően ki kell töltenie a biztosított és az érintett jogviszony azonosításához szükséges rovatokat, így: - a biztosított személyi adataira vonatkozó 2. rovatot, nem számítva az adóazonosító jel képzése esetén kitöltendő rovatokat - a jogviszony adataira vonatkozó A oszlop 3. és 5. rovatokat - amennyiben a A oszlop 5. rovatában az alábbi kódok valamelyikét jelölte (1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1140, 1142, 1150, 3140), akkor az A/6. (Munkakör, foglalkozás FEOR száma), illetve a A/7. (Heti munkaórák száma) rovatokat is.

13 Az A/4. (Biztosítási jogviszony vége), A/8. (Magánnyugdíj-pénztár neve, azonosítója), A/9. (Biztosítás szünetelésének kezdete), A/10. (Biztosítás szünetelésének vége) rovatok az adatok ismeretében kitölthetőek, de kitöltésük nem kötelező. Az A/11. rovatot, valamint a B oszlop rovatait kérjük, hogy ne töltse ki! Például: Ön, mint munkáltató, december 29-étől teljes munkaidőben szobalányt foglalkoztat, mely jogviszonyról az állami adóhatóságnak bejelentést tett, azonban ez a munkaviszony valójában nem jött létre. Ekkor a következő, jogviszonyra vonatkozó adatokat kell megadnia. Bejelentés a foglalkoztató személyében bekövetkezett jogutódlás esetén A foglalkoztató személyében bekövetkezett jogutódláskor a T1041-es adatlapon a főlap 8. rovatát, a 13. számú-, valamint a 15. számú pótlapot kell kitölteni. Amennyiben a jogutód szervezet tovább kívánja foglalkoztatni a jogelőd munkavállalóját (munkavállalóit) - függetlenül attól, hogy a jogutódlás beolvadással vagy átalakulással történt -, a jogelődnek nem kell lezárnia a munkaviszonyokat, kizárólag a jogutódnak van T1041-en bejelentési kötelezettsége. A jogutód foglalkoztató munkavállalónként a 13. számú pótlapon új biztosítási jogviszonyként köteles bejelenteni a jogutódlás napjától hatályos alábbi adatokat: az adatbejelentés jellegét U (1. rovat), a foglalkoztatott személyes adatait (2. rovat), a jogutódnál történő foglalkoztatás kezdetét (B/3), a biztosítási jogviszony kódját (B/5),

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről T Á J É K O Z T A T Ó az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői A tanulmányból kiderül, hogy a cégalapítás után milyen bejelentési kötelezettségei vannak, ezek elmulasztása súlyos következményekkel jár! Válassza könyvelési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások:

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások: I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben