A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉVI INTÉZMÉNYI MUNKATERVÉBEN SZEREPLŐ EGYES INTÉZKEDÉSEK SZÖVEGES ISMERTETÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2015. ÉVI INTÉZMÉNYI MUNKATERVÉBEN SZEREPLŐ EGYES INTÉZKEDÉSEK SZÖVEGES ISMERTETÉSE"

Átírás

1

2 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉVI INTÉZMÉNYI MUNKATERVÉBEN SZEREPLŐ EGYES INTÉZKEDÉSEK SZÖVEGES ISMERTETÉSE A Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., alapító okiratának kelte és száma: december 29., TER-2/19/12/2014., adóigazgatási azonosító száma: , statisztikai számjele: , törzsszáma: ) feladat- és hatáskörébe tartozó évi tevékenységét a jelen intézményi munkaterv foglalja össze. A Békés Megyei Kormányhivatal intézményi munkaterve a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára által kiadott, a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves intézményi munkaterveinek elkészítéséről szóló módszertani útmutató iránymutatásai alapján készült rövid távú stratégiai tervdokumentum. Az intézményi munkaterv a január 1. napja és december napja közötti tervezési időszakra vonatkozik. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesík fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott egy éves korrupciómegelőzési intézkedési tervet - táblázatos formában - a jelen intézményi munkaterv melléklete tartalmazza. A jelen intézményi munkaterv a Kormányhivatal feladatainak összefoglaló és lényegi számbavételét tartalmazza, kitérve azok vonatkozásaira is. Jelen intézményi munkaterv a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban foglalt, a belső és külső integrációra történő felkészüléssel kapcsolatos, továbbá a szervezeti hatáskörök ismert változásából, és az integrációt köve szervezetfejlesztésből adódó at is tartalmazza. Az egyes ellátásának költsége a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló adatok figyelemével millió forintban megadott, előzetesen tervezett költség. A meghatározása a Békés Megyei Kormányhivatal alapve intézményi célkitűzéseivel összhangban történt. Ezen alapve intézményi célkitűzések: a szervezeti egységek és hatékony a, az ügyfélbarát ügyintézési gyakorlat érvényesítése, a szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése, magasan képzett kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók alkalmazása, a szervezet integritásának erősítése. Az intézményi meghatározását, azok eredményét, szervezeten belüli felelősét, és a feladat ellátás tervezése szempontjából lényeges egyéb körülményeket a csatolt táblázat tartalmazza, az abban foglaltakkal kapcsolatos kiegészí tájékoztatás - szervezeti egységek szerinti bontásban - az alábbiakban foglalható össze. A belső ellenőrzés munkáját a Kormánymegbízott által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. A évi Éves Ellenőrzési Terv igazodik a évre elkészített Stratégiai Ellenőrzési Tervhez, mely a belső ellenőrzési szempontok alapján készült kockázatelemzésen alapul. A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya évre vonatkozó munkatervében szerepel a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, területfejlesztési társulások törvényességi felügyelete. A fenti on kívül a főosztály gondoskodik az önkormányzati törzsadattár aktualizálásáról, valamint a Főosztály egyéb jogszabályban meghatározott at is ellát, melyek eseti jellegűek. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényből adódik az adósságot keletkezte ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet meghatározott kiemelt feladat végrehajtása. A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya az általános hatósági tevékenységen belül ellátja azon másodfokú hatósági feladatait, amelyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a hivatalt vagy a jegyzőt jelöli ki. A megyei hatósági körében a jogszabály által első-, másodfokú vagy felügyeleti szervként meghatározott hatásköreit gyakorolja. A Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya feladatai közé tartozik a köznevelésben, szakés felnőttképzésben jogszabályok által meghatározott hatósági engedélyek kiadása, nyilvántartások vezetése, ellenőrzések, vizsgaszervezés végzése. Egyéb közoktatási között az I. és II. fokú eljárások lefolytatása, a kötelező felvételt biztosító iskolák kijelölése, mérések, versenyek koordinálása, valamint a tájékoztatás. A Békés Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya ellátja a vonatkozó jogszabályok alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat figyelembe vételével - a Főosztály 2

3 ügyrendjében részletesen meghatározott koordinációs, ellenőrzési, szervezési, képzési, funkcionális jogi és perképviseleti, valamint egyéb funkcionális at, a vis maior ügyek intézését. A Békés Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai Főosztálya a személyi feltételek biztosítása érdekében ellátja a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói at, közreműködik azok végrehajtásában, részt vesz a Kormányhivatal évi Összevont Ellenőrzési Terve szerinti közszolgálati ellenőrzés megvalósításában. A Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztálya ellátja a Kormányhivatal költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos at, valamint működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos at. Biztosítja a Kormányhivatal működéséhez szükséges feltételeket, melynek keretében beszerzéseket kezdeményez és bonyolít le. Ellátja a szociális ellátások kiutalásával kapcsolatos at, pénzigénylést, elszámolást. A Békés Megyei Kormányhivatal Informatikai Főosztálya a kormányhivatal informatikai rendszerének üzemeltetése keretében an végzi a számítástechnikai eszközpark karbantartását és szükség szerinti javítását, cseréjét. A kormányablakok kialakítása kapcsán a Főosztály gondoskodik a szükséges infokommunikációs hálózati infrastruktúra kiépítéséről és az informatikai eszközök üzembe helyezéséről. Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével és az e- közigazgatás kialakításával kapcsolatos keretében a KÉR rendszer bevezetésében, valamint biztosítja az információbiztonsági jogszabályok megfelelő intézményi végrehajtását. A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalára vonatkozó intézményi munkaterv-rész a hivatal feladat és hatáskörét, továbbá I. és II. fokú hatósági tevékenységét megállapító jogszabályok alapján készült el. A feladat ellátásának eredménye a hatósági eljáráshoz és ellenőrzéshez kapcsolódó döntésben realizálódik, mely az alapfeladat megvalósulását szolgálja. A végrehajtás megvalósulásában a hivatal valamennyi dolgozója részt vesz. A külsős közreműködők megjelenítése az alkalmazott jogszabályokban meghatározottak szerint került feltüntetésre. A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala ellátja azon hatósági/szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály az építmények, építési tevékenységek tekintetében fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatóságként, illetve szakhatóságként nevesíti. Tevékenysége végzése során kiemelt figyelmet fordít az ügyféli jogok érvényesülésére, a évi ellenőrzési tervében meghatározott célfeladatai, ellenőrzései, szakmai irányító feladatai ellátására. A Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata pártfogás szakterületének legfontosabb feladata 2015 évre is a közérdekű munka büntetések végrehajtása kapcsán a foglalkoztathatósági vizsgálatok rendszerének megyénkben történő kialakítása, beindítása, valamint a letölhelyek határozattal történő kijelölései. Szabálysértési ügyekben a múlt évl végezhet a Szolgálat közvetíi eljárást, amely mind az ülések helyszíneinek megszervezése, mind pedig az eljárásrend kidolgozása kapcsán jelenik meg feladatként 2015-ben is. A Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága évi munkaterve során alapfeladatait melyeknek elsődleges célkitűzése az ökológiailag és ökonómiailag fenntartható mezőgazdasági termelés és élelmiszer-biztonság - négy osztályán dolgozó, több feladatkörben foglalkoztatott szakemberei segítségével látja el. A Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Földművelésügyi Osztálya főbb hatósági feladatai közé tartoznak a családi gazdaságok közhiteles nyilvántartása, a nemzeti ok felhasználásának ellenőrzése, az agrárkár és vis maior események ügyintézése, a megműveletlen területek nyilvántartása, a mező- és erdőgazdasági földek árverezése. A Vadászati és Halászati Osztály látja el a jogszabályokban előírt vadászati és halászati at, valamint a mezőőrséggel kapcsolatos hatósági munkát. A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága a következő területeken kíván beavatkozni és eredményeket elérni: társadalmi szemléletformálás; innováció és gazdaságfejlesztés az élelmiszerláncban; az állami tudásbázis újjáépítése; hiteles és erős hatóság; az élelmiszerlánc kifehérítése; sikeres küzdelem a visszaélésekkel szemben. A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala a jogszabályokban meghatározott ingatlanügyi hatósági at és a külön jogszabály szerinti mezőgazdasági igazgatási szerv feladatait 3

4 (ingatlan-nyilvántartás; földvédelem, földminősítés, földhasználat; földmérés; hatósági jóváhagyás, árverés lefolytatása, pályáztatás) látja el, a határidők betartásával. A feladat ellátását 21 fő biztosítja. A hivatal három szakmai (ingatlan-nyilvántartási, földügyi, földmérési) és egy működést támogató osztályból áll. A szakmai irányítást a Földművelésügyi Minisztérium látja el. A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve jogszabályokban meghatározott feladatait a közpolitikai célkitűzésekkel összhangban, azok megvalósulásának így a jó, egyszerű és olcsó állam, illetve közigazgatás kialakításának - szolgálatában, a Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeivel a jogszabályi keretek közötti szoros együttműködésben és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szakmai iránymutatásainak megfelelően látja el. A Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága a Kormányhivatal Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az igazgatósági ügyrendben meghatározott alapat látja el, amelynek elsődleges célja a nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi szintű, minőségi szolgáltatása. Békés megyében a népesség összetételét tekintve jogos igény mutatkozik arra, hogy a nyugdíjas korba lépők adategyeztetése, illetve a nyugdíjigények kielégítése magas színvonalon történjék meg, valamint a nyugdíjak értékállóságát egyéb eszközökkel (méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély) is elősegítsük. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának évre meghatározott kiemelt feladata a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése a rendelkezésre álló i eszközökkel, szolgáltatásokkal, ellátásokkal. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéseket végez, kiemelt feladat a munkaszerződés, illeleg a bejelentés nélküli foglalkoztatás, a munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, az egészséget nem veszélyezte és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása. A között említendő a munkaügyi szakterületen a tájékoztatás, a munkavédelmi szakterületen a tanácsadói végzése. A Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége feladatát képezi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiadott és a nemzeti fejlesztési miniszter által jóváhagyott évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programban meghatározott kiemelt, piacfelügyeleti, szolgáltatás-ellenőrzési és laborvizsgálatok elvégzése; a fogyasztói kérelmek, beadványok, közérdekű bejelentések kivizsgálása. Kiemelt feladatunknak tartjuk a Hatósági Tanácsadó Irodán, a Rezsipont működtetésén keresztül, továbbá a vállalkozóknak, fogyasztóknak szervezett különböző rendezvényeken való és felkérések során történő tájékoztatást, oktatást. A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve évi feladatainak középpontjában a népegészségügy egészét felölelő ellátása áll. Kiemelkedő fontosságú a szűréssel megelőzhe nem ferző betegségek területen végzett koordinációs tevékenység, járványügy, közegészségügy területén elért eredmények megtartása. A Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének legfontosabb feladatai a közúti járművezek vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos elsőfokú hatósági, a járművek szakszerű és műszaki megvizsgálásának biztosítása, a szakmai irányító Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt közúti ellenőrzési fajták és darabszámok teljesítése, valamint az utak építésének, elbontásának és forgalomba helyezésének engedélyezése. Ellátja a január 1-él bevezetésre került Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével kapcsolatos at. A Békés Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve a megváltozott munkaképességű ügyfelek ügyeinek teljes körű intézését látja el. Kérelmek elbírálása, felülvizsgálati eljárások lefolytatása, komplex minősítések elvégzése, szakhatósági állásfoglalások, szakéri vélemények készítése és a foglalkozási rehabilitáció sikeres megvalósulásának érdekében együttműködési kötelezettség teljesítése, szolgáltatások nyújtása. A hivatalok törzshivatalainak belső szervezeti egységeként működő hatósági osztályok azon döntés-előkészítéseiért felelősek, amelyek az ágazati jogszabályokban nevesített elsőfokú hatósági ügytípusokat jelenítik meg. 4

5 A hivatalok törzshivatalának okmányirodai/kormányablak osztályai hatósági profilja azon ügytípusokat öleli fel, amelyek a közlekedésigazgatás és a természetes személyek okmányokkal kapcsolatos ügyintézése. A kormányablakok ellátják a vonatkozó egyéb feladat- és hatásköröket is. A hivatalok márciustól át fogják venni a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságainak családi és egyes szociális ellátási, valamint lakáscélú állami sal összefüggő feladatait, illetve a jegyzőkl a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításából fakadó aktív korúak ellátásával összefüggő at. A ellátását a hivatalokban a Békés megyében teljes körűen kiépített ideiglenes ügysegédi rendszer segíti, emellett 2015-ben további kormányablakok megnyitására is sor kerül. A gyámhivatalok feladatának alapját a gyámhivatalok feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályok képezik, a feladat ellátásának eredményét az eljárások során keletkező jegyzőkönyvek, illetve az eljárásokat lezáró döntések jelentik, amelyek a gyámhivatal alapfeladatainak ellátását szolgálják. A állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági feladatkörükben állattartó telepek, élelmiszer előállító-és forgalmazó egységek, vendéglátóhelyek, valamint takarmányforgalmazó egységek állategészségügyi, élelmiszer- illetve takarmány-biztonsági ellenőrzéseit végzik, valamint ezekkel kapcsolatos igazolásokat, bizonyítványokat, illetve engedélyeket adnak ki. A at részben az ügyfelek igényei, részben az egyes kiemelt célellenőrzések, élelmiszerbiztonsági, illetve járványügyi események alapján végzik. A építésügyi/ építésügyi és örökségvédelmi hivatalok az építéshatósági jogalkalmazásban az épített környezet védelmén keresztül a jogos egyéni érdeket, a közérdeket, a kulturális és régészeti érdeket egyaránt érvényesí tevékenységet fejtenek ki A földhivatalok ingatlanügyi hatósági at (ingatlan-nyilvántartás, földvédelem, földminősítés, földhasználat, földmérés, regisztráció és hatósági jóváhagyás, ellenőrzés) látnak el. A szakmai ellátásában a Földmérési és Térinformatikai Intézet ad segítséget az informatikai rendszerek üzemeltetésében és fejlesztésében. A munkaügyi kirendeltségek különösen fontos feladata a közfoglalkoztatás szervezésében és lebonyolításában történő aktív közreműködés, továbbá a foglalkoztatási ok biztosítása. Az álláskeresők nyilvántartási rendszerével olyan szolgáltatási tevékenységet látnak el, ahol kiemelt szerepet játszik a munkaközvetítés, a tanácsadási tevékenység és a humánszolgáltatás nyújtása. A népegészségügyi intézet szakigazgatási szervi feladatai az azokat meghatározó jogszabályi rendelkezések alapján összetett hatósági rendszert tükröznek. Ebben a rendszerben meghatározóak a szakpolitikai célkitűzések, amelyeket a központi normatív szabályozások tesznek különösen alkalmazandóvá. Az összetett, sokrétű intézményi mellett kiemelt prioritást kapnak 5

6 Intézményi munkaterv Békés Megyei Kormányhivatal Azonosítási szám Intézményi feladat megnevezése A feladat eredete: (pl. jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás) A feladat végrehajtásának eredménye Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja Szervezeten belüli felelős Végrehajtásban közreműködő munkatársak száma Külsős közreműködő szervezet Határidő Feladat ellátásának költsége (millió Ft egy tizedessel) Forrás megnevezése Felülvizsgálat időpontja Egyéb A belső és külső integrációra történő felkészüléssel kapcsolatos, illetve a humánerőforrással kapcsolatos (pl. táblák, bélyegzők beszerzése, iratminták módosítása, kinevezésmódosítások, szerződések módosítása, felmondása, stb.) A szervezeti hatáskörök változásából adódó (aktív korúak ellátása, családi ellátások, környezetvédelmi hatósági, BÁHtól átkerülő hatáskörök), és ügyiratok átvétele, munkavégzési feltételek biztosítása Az integrációt köve szervezetfejlesztés annak érdekében, hogy a 1744/2014. (XII.15.) Korm. határozat, T/2329 törvényjavaslat 1744/2014. (XII.15.) Korm. határozat, T/2329 törvényjavaslat, évi III. tv. 1744/2014. (XII.15.) Korm. határozat, T/2329 törvényjavaslat A belső és külső integráció zökkenőmentes megvalósulása Hatékony szakmai, hatékony Összefogottabban, ellenőrzöttebben, költségtakarékosan működő területi államigazgatás, mint kiemelt kormányzati célkitűzés Összefogottabban, ellenőrzöttebben, költségtakarékosan működő területi államigazgatás, mint kiemelt kormányzati célkitűzés Összefogottabban, ellenőrzöttebben, költségtakarékosan Főigazgató, Igazgató, Pénzügyi ze, Humánpoli tikai ze, Koordináci ós és Szervezési ze, megyei szakigazgat ási szerv vezek, hivatalveze k Főigazgató, Igazgató, Főosztályv ezek, hivatalveze k, ügyintézők Főigazgató, Igazgató, 43 fő 29 fő 22 fő március 15. március 15. június ,0 15,0 8,3 6

7 meglévő és az év közben átjövő ellátása biztosítható legyen 4. Kormánymegbízotti kabineti 5. Belső ellenőrzési A helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások törvényességi felügyelete. A nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyelete. Az önkormányzatok adósságot keletkezte ügyleteihez történő hozzájárulásra irányuló kérelmek előzetes vizsgálata és véleményezése. Általános és megyei hatósági (köztük IMI-rendszer működésével kapcsolatos, ellenőrzési ) 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás, ügyrend CXCV. tv., 370/2011. (XII.31) Korm évi CLXXXIX. tv évi CLXXIX. tv /2011. (XII. 30.) évi CXXIII. tv évi XLVIII. tv 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, évi I. tv., évi C. törvény és az évi XCII. tv., évi I. tv. A kormánymegbízott feladatainak segítése, rendezett társadalmi kapcsolatok, hatékony sajtómegjelenés A szervezet működése ellenőrzött, a nem megfelelőség feltárásra kerül Az önkormányzatok és társulások működésének biztosítása. A nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosítása. Magyarország gazdasági stabilizációja hatósági ügyintézés, illetve annak ellenőrzések általi elősegítése működő területi államigazgatás, mint kiemelt kormányzati célkitűzés, a szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése és hatékony intézményi működés Ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás megvalósítása zek, hivatalveze k Kabinetvez e Belső ellenőrzési veze Törvényess égi ze Törvényess égi ze Törvényess égi ze Hatósági ze 7 fő 94,0 3 fő 8 fő 8 fő 2 fő külön terv szerint, illetve esetenként, december, december, december 17,6 20,7 20,6 5,2 9 fő 46, Hatósági engedélyek kiadása, nyilvántartások vezetése, ellenőrzések, vizsgaszervezés évi CXC tv. 34., 79. (2), 20/2012. (VIII. ) EMMI 160., 229/2012.(VIII. 28.) 38. (1) Köznevelési intézmények, állami vizsgarendszer működése Oktatási ze 9 fő vizsgaszervez ő intézmények 12. Jogszabályok, OH ütemezése szerint 45,6 11. Egyéb közoktatási, tájékoztatás évi CXC tv. 45. (1) és (6), 47. (6), 20/2012. (VIII. ) EMMI 22. (2), 15/2013. (II. 26.) EMMI. 16. (3) hatósági ügyintézés Oktatási ze 9 fő 12. Jogszabályok, OH ütemezése szerint 23,2 7

8 Koordinációs, ellenőrzési, iratkezelési, képzési, jogi Személyi feltételek biztosítása a Kormányhivatalhoz delegált érdekében Költségvetés, beszámoló, rendszeres adatszolgáltatás készítés, adózási ellátása, szociális ellátások pénzügyi rendezése, EU-s projektek lebonyolítása Vagyongazdálkodási ellátása, beszámolás, a Kormányhivatal működésének biztosítása Kormányablakok, integrált ügyfélszolgálati irodák megnyitása 17. KEOP program megvalósítása 18. Üzemelteti a Kormányhivatal informatikai rendszerét évi CXXVI. tv., 288/2010. (XII. 21.), 9/2011. (II. 15.), 335/2005. (XII. 29.), 273/2012. (IX. 28.), SzMSz, EISZ, ügyrend évi CXCIX. tv., évi I. tv évi CXCV. tv évi C. tv. 4/2013.(I.11.) Korm.r 368/2011.(XII.) Korm évi III. tv évi XXXI. tv. 63/2006.(III.27.) Korm évi CXCV. tv évi CXCVI.tv évi CVIII. tv. 254/2007.(X.4.) 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet, TIOP-3.3.1/A- 12/ számú i szerződés KEOP-5.6.0/ számú i szerződés 288/2010.(XII.21.) Korm. Összehangolt, intézményi működés, rendezett ügyvitel A végrehajtása érdekében az emberi erőforrás rendelkezésre áll költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, adóbevallások adatszolgáltatások, működő intézmény 10 helyszínen 96 munkaállomás kialakítása Békéscsaba, Derkovits sor 2. szám alatti épület energetikai felújításának megvalósulása A Kormányhivatal informatikai rendszere üzemszerűen működik, hatékony intézményi működés Valamennyi intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja az eredmény a Kormányhivatal működése pénzügyi szempontból biztosított a Kormányhivatal működése pénzügyi szempontból biztosított szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése költséghatékonyság javítása Hatékony és korszerű működés Koordináci ós ze Humánpoli tikai ze Pénzügyi ze. Pénzügyi ze pénzügyi ze pénzügyi ze 18 fő 14 fő 29 fő 32 fő A vis maior ügyekben: KVI, Vízügyi I-ok, KKK Magyar Államkincstár Illetményszám fej Irodája EMMI, NAV, projekt irányító hatóság MNV Zrt., szolgáltatók 6 fő EMMI 6 fő NFM 103,3 72,3 jogszabály alapján vagy az irányító szerv által meghatároz ott jogszabály alapján an október május 149,8 165,3 414,4 8 fő KEKKH 13,8, saját, projekt költségvetés pályázati RKI 499,3 pályázati irányító szerv által meghatározott i szerződés szerint i szerződés szerint 19. Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az e- közigazgatás kialakításával kapcsolatos területi összehangolásában, szervezésében. 288/2010.(XII.21.) Korm. A Kormányhivatal működésével elégedett ügyfélkör Az állampolgárok számára színvonalas es jogszabálynak megfelelő szolgáltatás nyújtása Informatika i ze 8 fő BM, KEKKH 13,7 20. Ellátja a Kormányhivatalban az elektronikus információbiztonsággal évi L. tv. A Kormányhivatal informatikai rendszere eleget tesz az információbiztonsági Biztonságos működés 8 fő KEKKH, NEIH 13,8 8

9 kapcsolatos at 21. Központi érkezte rendszer bevezetése 22. Védelmi igazgatási Szolgáltatói nyilvántartással, foglalkoztatási engedélyezéssel, hatósági ellenőrzéssel, gépjárműszerzési, átalakítási sal kapcsolatos I. fokú hatósági. II. fokú gyámhatósági és szociális hatáskör, felügyeleti jogkör gyakorlása, perképviselet. Szociális nyári gyermekétkeztetés, bűnmegelőzési tevékenység koordinálása, a megyei Kábítószerügyi Egyezte Fórum munkájában való részvétel, szakmai értekezletek tartása, szakmai irányítás, hivatásos gondnokok ellenőrzése, továbbképzése, beszámolók, jelentések, statisztikák. II. fokú építésügyi, építésfelügyeleti, örökségvédelmi hatósági tevékenység 335/2005. (XII.29.) Korm., 346/2014.(XII.23.), 1584/2014. (X. 16.) Korm. hat évi CXIII. tv., 290/2011. (XII. 22.) Korm. r, az év során megjelenő és a védelmi felkészítésre vonatkozó Kormányhatározat 369/2013.(X.24.) Korm., 112/2006. (V.12.), 102/2011. (VI.29.), 331/2006. (XII.23.) Korm., évi III. tv., 63/2006. (III.27.) Korm., 218/2012. (VII.13.), 288/2010. (XII.21.) Korm., évi XLIII. tv., évi CXL. tv. 20/2014. (III.20. ) EMMI, 149/1997. (IX.10.), évi munkaterv, ügyrend, 3/2013.(I.18) KIM utasítás, 25/2003. (V.13.) ESzCsM, évi XXXI. tv., megbízási szerződés, évi CLV. tv., 288/2010. (XII.21.), évi XLVI. tv., 152/2014. (VI.6.) évi LXXVIII. tv., 343/2006. (XII. 23.), évi LXIV. tv., 393/2012. (XII. 20.) előírásoknak A Kormányhivatal ügyiratkezelése eleget tesz a kormányrendeletekben foglaltaknak A megyei védelmi bizottság és hatékony működése I. II. fokú eljárás során meghozott döntések, hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyv, perképviselet, Fellebbezési eljárás során meghozott I. fokú végzések, II. fokú határozat, II. fokú végzés, keresetlevélre, nemperes felülvizsgálati kérelemre nyilatkozat, alperes jogtanácsosi perképviselete. Tájékoztató, jelentés, egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére, mulasztás pótlására, jelentéstételre, beszámolóra kötelezés, tanúsítvány, megbízási szerződés felmondása, beszámoló, statisztikai jelentés készítése. Közigazgatási döntés; nyilvántartás; szakhatósági állásfoglalás; elsőfokú egységesítése Elektronikus ügyintézés bevezetésre kerül az ügyiratkezelésben alapfeladat, ágazati jogszabályoknak megfelelő feladatés hatáskörgyakorlás, évi hatósági ellenőrzési terv végrehajtása, pernyertesség. Alapfeladat, ágazati jogszabályoknak megfelelő feladatés hatáskörgyakorlás, egységes I. fokú hatósági joggyakorlat, jogszabály módosítási javaslatok előterjesztése. koordináci ós és szervezési ze, informatika i ze védelmi bizottság titkára hivatalveze, hivatalveze, hivatalveze a teljes hivatali állomán y 2 fő 7 fő 7 fő 2+2 fő ME, BM, KEKKH, Magyar Posta, ügyiratkezelő rendszerek fejleszi HM, BM, hvb-k, védelmi igazgatásban érintett egyéb intézmények és szervezetek Ágazati jogszabályokb an meghatározott I. II. fokú eljárásban kijelölt szakhatóságok, szakérk, ellenőrző társhatóságok, jegyzők, hivatalok. Valamennyi hivatal hivatalvezehelyettesei, hatósági i, gyámhivatalán ak vezei, hivatásos gondnokok, belső ellenőrzési veze, KSH. bevezetése 03.01, működtetés külön terv szerint illetve esetenként évi CXL. törvény szerint, a évi hatósági ellenőrzési terv alapján, és ütemezésbe n. Folyamatos an, illetve napirendet tartalmazó meghívó alapján, jogszabály ban meghatároz ott határidőben. an 48,1 6,0 52,7 52,7 29,0 9

10 26. Pártfogó felügyelői tevékenység 27. Jogi segítségnyújtás 28. Áldozatsegítés, kárenyhítés 29. Bünteügyi, valamint szabálysértési közvetítés 30. Növényfajták szaporítóanyagának ellenőrzése és minősítése, vemag vizsgálati és fémzárolási Növényvédelmi és növényegészségügyi felügyeleti tevékenység, növényi termék minőségellenőrzési, engedélyköteles hatósági engedélyezési vizsgálatokat, biológiai és technológiai kísérletek évi C. tv,, évi XIX. tv., évi II. tv, 8/2013. (VI.29) KIM évi XXXI. tv. 68/D évi LXXX. tv., 56/2007(XII.27.) IM 2005.évi CXXXV tv. 1/2006 (I.6.) IM 2006-évi CXXII tv évi II. tv. 73/2013.(XII.18.) BM évi LII. tv., 48/2004. (IV.21.) FVM, 50/2004. (IV.22.) FVM évi XLVI tv., 328/2010. (XII.27.) Korm. büntetések, intézkedések letöltése, megelőző pártfogás jogbiztonság növelése, joghoz jutás biztosítása bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatainak a bűncselekmény,és szabálysértés sértettje és elköveje közötti közvetítés megvalósítása Megfelelő növényi szaporítóanyag ellátottság és export biztosítása. Az élelmiszer-biztonság növelése büntetés végrehajtás, bűnmegelőzés szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek a bűncselekmények és szabálysértések áldozatainak pénzügyi, jogi, és érdekérvényesí segítségnyújtás a sértettnek megfelelő jóvátételben való megállapodás elősegítése Ökológiailag és ökonómiailag fenntartható mezőgazdasági termelés és élelmiszerbiztonság pártfogó felügyelők, asszisztens 12 fő igazgató 4 fő igazgató 2 fő mediátor pártfogó felügyelők igazgató igazgató 3 fő 17 fő 13 fő Közérdekű munka büntetés letölhelyei, foglalkoztatha tósági vizsgálatot végző egészségügyi alap-és szakellátók,m unkaügyi Központ,bírós ágok, ügyészég, rendőrség, gyermekvédel mi intézmények, bv.intézetek bíróságok, ügyvédi kamara, jogi segík rendőrségek, ügyészségbíró ságok,családs egíszolgálat ok, pszichológiai tanácsadó ügyészség,bír óságok,rendőr ség,szabálysér tési hatóságok,ügy védi kamara NÉBIH laboratóriumo k NÉBIH laboratóriumo k jogszabály ban rögzített jogszabály ban rögzített jogszabály ban rögzített jogszabály ban rögzített 59,3 19,8 9,9 14,8 105,9 81,0 10

11 32. Talajvédelmi engedélyezési, szakhatósági tevékenység és hatósági ellenőrzési 33. Földművelésügyi hatósági 34. Vadászati és halászati hatósági ügyek Élelmiszer- és takarmányvállalkozásokkal és a borászati tevékenységekkel kapcsolatos hatósági és igazgatási Állatvédelmi, állategészségügyi, tenyésztési és járványvédelmi hatósági és igazgatási 37. Általános Igazgatási évi CXXIX tv., 322/2007 (XII.5.) Korm., 36/2006. (V.18.) FVM, 27/2006. (II.7.) Korm. 326/2001. (XII.30.) Korm., 290/2002.(XII.27.) Korm., 3/2003.(I.24.) FVM., 77/2012.(IV.16.), 21/2012.(III.9.)VM, évi CLXVIII.. tv., 234/2012. (VII.28.) Korm., 162/2003. (X.16.), 114/2008.(IX.05.) FVM, 108/2007.(IX.24.) FVM, 81/2004.(V.04.) FVM, 328/2010. (XII.30.) Korm, 191/2014. (VII.) Korm évi LV. tv., évi CII. tv évi XLVI. tv.; 328/2010. (XII.27.) Korm évi XLVI. tv., 328/2010. (XII.27.) Korm. 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás, ügyrend, szabályzatok, utasítások A termőföld védelmének biztosítása igazgató 4 fő határozat, jegyzőkönyv Határozat, hatósági nyilvántartás Közigazgatási döntés, nyilvántartás, szakhatósági állásfoglalás Közigazgatási döntés, nyilvántartás, szakhatósági állásfoglalás Ügyrend, munkaköri leírás, utasítás, döntés, beszámoló, jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató Békés megye élelmiszerbiztonság ának és járványvédelmének biztosítása Békés megye élelmiszerbiztonság ának és járványvédelmének biztosítása A hivatal a jogszabályoknak és a szakmai követelményekne k megfelelve működik Igazgató, Igazgató, Igazgató, Igazgató, NÉBIH laboratóriumo k 24,9 4 fő 33,3 4 fő 33,3 14 fő 22 fő BÉMKH NSZSZ és Fogyasztóvéd elmi Felügyelőség; NAV ENAR, BM, NAV, NÉBIH, Katasztrófavé delem 100,0 157,1 hivatalveze 1 fő FM, FÖMI 5,6 + + saját működés FEUVE szerint és éves beszámoló FEUVE szerint és éves beszámoló 11

12 38. Ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi 338/2006. (XII. 23.), évi CXLI. tv, évi CXXII tv, évi CCXII. tv, Utasítás, útmutató, döntés, megkeresés, felterjesztés, beszámoló, jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató A hivatal a jogszabályoknak és a szakmai követelményekne k megfelelően működik 8 fő FM, FÖMI, helyi földbizottság 44,5 39. Földmérési 338/2006. (XII. 23.), évi II. tv, évi LXXVI. tv. Utasítás, útmutató, döntés, megkeresés, felterjesztés, beszámoló, jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató A hivatal a jogszabályoknak és a szakmai követelményekne k megfelelően működik hivatalveze helyettes 5 fő FM, FÖMI 27,8 40. Földvédelmi, földhasználati, földminősítési 41. Működést Támogató Feladatok 42. Pénzbeli ellátásokkal, utazási költségtérítéssel kapcsolatos ;Hatósági és felügyeleti ellenőrzések; Adatvédelmi ; TAJ, BSZJ ügyintézés; Adatszolgáltatás; Nemzetközi ügyintézés, Külföldi munkaviszony bejelentés; Közgyógyellátási ; Egészségbiztosítási Alappal kapcsolatos funkcionális, panaszügyintézés 338/2006. (XII. 23.), évi CXXIX. tv. Kormányhivatali szabályzatok, utasítások évi LXXXIII. tv., 217/1997. (XII. 1.) Korm., évi CXII. tv., 319/2010 (XII. 27.) Korm évi XCII.tv évi XX.tv évi LXXVI. tv., 1997.évi LXXX.tv. OEP hat. főig. szab., 2011.évi CXCV tv., 368/ évi C. tv, 249/2000. (XII.24.) 319/2010. Korm. 4/2013. Utasítás, útmutató, döntés, megkeresés, felterjesztés, beszámoló, jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató Utasítás, útmutató, beszámoló, jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató Ellátások megállapítása, kiutalása, elutasítása; Adatkérés véleményezése, adatszolgáltatás, TAJ képzés, adatbázis rendezés, jogviszony rendezés, EU kártya kiadás, megtérítés, Közgyógyellátási igazolványok,szakhatósági állásfoglalás, E. Alap kiadásainak teljesítése, einek kezelése, nyilvántartása, végrehajtás A hivatal a jogszabályoknak és a szakmai követelményekne k megfelelően működik A hivatal a jogszabályoknak és a szakmai követelményekne k megfelelően működik Egészségbiztosításs al kapcsolatos végrehajtása, adatés tanúvédelmi szabályok betartása,, biztosítási jogviszonyok és azok nyilvántartásának rendezettsége, ellátások hozzáférhesége Igazgató, ügyintéző 3 fő FM, FÖMI 16,7 4 fő FM, FÖMI 22,3 58 fő OEP 276,7 12

13 A nyugdíjakra és az Igazgatóság hatáskörébe utalt egyéb ellátásokra irányuló igények, elbírálása, adategyeztetési ellátása A Tny. szerinti eljárásokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzési, nyilvántartási, ügyfélszolgálati végrehajtása évi LXXXI. tv., egyéb ágazati utasítások, szabályzatok, körlevelek évi LXXXI. tv. és ONYF utasítások Ellátások megállapítása, továbbfolyósítása, megszüntetése Ellenőrzött adatokon alapuló, valós, megbízható hatósági nyilvántartás Jogszabályok, utasítások előírásainak maradéktalanul megfelelő jogalkalmazás A nyugdíjváromány épségének megőrzése, a nyugellátások elbírálásának elősegítése Igény elbírálási és Adategyezt etési osztályok vezei; Igény elbírálási és Ügykezelés i k 17 fő 25 fő Rehabilitációs Szakigazgatás i Szerv an, egész évben, ill. ONYF havi ütemezése szerint 109,0 160,2 45. Méltányossági ügyek döntésre előkészítése a Kormánymegbízottnak, és a döntés végrehajtása; a költségvetés alapjait érin ek, kiadások elszámolása, adatszolgáltatások évi LXXXI. tv. 66., továbbá egyéb ágazati utasítások, szabályzatok, körlevelek Társadalmi-szociális gondoskodás, az arra rászorultakról; ek védelme Jogszabályok, utasítások előírásainak maradéktalanul megfelelő jogalkalmazás Igazgató, érintett k 10 fő an, ill. havi ütemezés szerint 64,1 ; a jogos igények kielégítésére szolgáló fedezet biztosítása érdekében 46. A foglalkoztatási és közfoglalkoztatási ok nyújtása és működtetése hazai és uniós forrásból évi IV. tv, évi LXVI. tv.,30/2000 (IX.15.) GM, 6/1996 (VII.16.) MüM, 132/2009 (VI.19.) Korm., 1143/2012. (V.10.) Korm. hat. A feladattal kapcsolatban meghatározott célértékek elérése A foglalkoztatottság növelése, az álláskeresők számának csökkentése MK igazgató 48 fő 262,5 47. Egyéb hatósági évi II. tv., 22/2012. (IV.13.) BM 355/2007. (XII.23.), 445/2013. (XI.28.) Korm., 118/2001. (VI.30.) A feladattal kapcsolatban meghatározott célértékek elérése A foglalkoztatottság növelése, az álláskeresők számának csökkentése MK igazgató 8 fő 18,4 48. Munkaügyi ellenőrzés, munkaügyi tájékoztatás 1996.évi LXXV. tv. Jogköve munkáltatói magatartás elősegítése A munkavállalók alapve jogai érvényesüljenek, csökkenjen a Igazgató,M Ü.ig.h., oszt.vez. 9 fő NMH 62,3 13

14 jogköve vállalkozások versenyhátránya, segítse a legális (adózó) munkahelyek létesítését Munkavédelmi ellenőrzés, munkavédelmi tanácsadás,társszervekkel együttműködés Kiemelt, piacfelügyeleti, szolgálatás-ellenőrzési, laboratóriumi vizsgálatok ellenőrzések; kérelmek, közérdekű bejelentések Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda és Rezsipont működtetése, fogyasztók oktatása Egészségfejlesztési tevékenységek a, Népegészségügyi célú szűrések helyi koordinálása Járványügyi felügyelet biztosítása, védőoltással kapcsolatos tevékenység, infekciókontroll Közegészségügy Megyei ápolás szakfelügyeleti tevékenység végrehajtása 1993.évi XCIII. tv. évi MFH EVP és a felügyelőség munka- és ellenőrzési terve 225/2007.(VIII.) 6. (2) bek., 7. (1)-(2) és 8., évi CLXV. tv. 225/2007.(VIII.) 6. (2), Fgytv. 37/B., évi Xl. tv évi XLVII. tv., 51/1997. (XII. 18.) NM, 43/1999. (III. 3.), 18/1998. (VI.3) NM 63/1997. (XI.21) NM ; évi CLIV tv Jogszabályi rendelkezések; az ÁNTSZ-OTH évi munkatervi feladatai; 1997 évi CLIV. tv. 96/2003. (VII.15.) Korm., 60/2003.(X.20.)ESzCsM ; Jogköve munkáltatói magatartás elősegítése jogköve magatartás elősegítése tájékozott fogyasztó Egészségtudatos magatartás kialakítása, megerősítése, a lakosság egészségi állapotának javulása Járványok megelőzése, járványveszély elhárítása. oltóanyagok biztosítása. A Nemzeti Népegészségügyi Programban foglaltak megvalósulása Jelentés, eseti hatósági intézkedés Az egészséget nem veszélyezte és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása fogyasztók gazdasági érdekeinek, igényérvényesítésén ek, egészségének, biztonságának védelme fogyasztók gazdasági érdekeinek, igényérvényesítésén ek védelme Ügyrend, OTH kiemelt munkatervi Ügyrend, OTH kiemelt munkatervi Közegészségügyi és járványügyi védelem Igazgató,M V.ig.h., oszt.vez. igazgató 10 fő igazgató Osztályvez e megyei tiszti főorvos,közegészs égügyi főorvos, Megyei veze ápoló 14 6 fő NMH 41,6 10 fő 1+4 fő NSZSZ: 3 fő + 5 fő 1 fő NFH szakmai főosztályai és laborjai, szakhatóságok NFH szakmai főosztályai OTH, Kormányhivat al Szakigazgatás i Szervei önkormányzat ok, civil szervezetek Országos Epidemiológi ai Központ, Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos szakmai intézetek, szakhatóságok, hatósági labor december december Folyamatos, ,0 0,6 45, ,2 12. december 45,3 9, január január Időarányosan és Éves beszámoló

15 Védőnői szakfelügyelet 33/2013. EMMI Szakfelügyelettel kapcsolatos ellátása, Minőségirányítás rendszer fenntartása Közúti járművek műszaki vizsgálata, átalakítás engedélyezése, ellenőrzése és ehhez kapcsolódó ; közúti járművek ellenőrzése,szankcionálás a, üzemeltetésének engedélyezése, digitális tachográf kártyák ügyintézése. Közúti járművezek vizsgáztatása utánképzése, a képzés ellenőrzése; útügyi engedélyezési, forgalomtechnikai, útügyi engedélyezési és szakhatósági ellátása 60. EKÁER rendszer bevezetése Komplex minősítések elvégzése, szakhatósági állásfoglalások, és szakéri vélemények készítése Ellátási és foglalkozási rehabilitációs ügyek teljes körű vitele évi CLIV. tv. 33/2013. (V. 10.) EMMI évi CXXVIII. tv évi I. tv., 263/2006. (XII.20.), 5/1990 KÖHÉM, 261/2011. (XII.07.) évi I. tv., 263/2006. (XII.20.), 24/2005. (IV.21.) GKM., 139/1991. (X.29.), 93/2012. (V.10.), 20/1984. (XII.21.) évi XCII. tv., 50/2014. (XII. ) NGM, 51/2014. (XII. ) NGM, 1629/2014. (XI. 6) Korm. hat évi CXCI. tv. 95/2012 (V. 15.), 7/2012. (II.14.) NEMFI és egyéb jogszabályi felhatalmazás alapján évi CXCI. tv., 95/2012 (V. 15.), 327/2011. (XII. 29.), 327/2012. (XI. 16.) Védőnői ellátás zavartalanságának biztosítása Szakfelügyelet biztosítása, és szolgálat színvonalának javítását. A közlekedés, valamint a közlekedésben részt vevő járművek biztonságának növelése, közlekedési szolgáltatások ségének biztosítása. A járművezei vizsgáztatási és utánképzési igény teljesítésre kerül, a járművezek képzésének színvonala várhatóan emelkedik. Szakszerű, engedélyek és nyilatkozatok kiadása, a közlekedésbiztonság növelése. ellenőrzések hatékony lefolytatása, ÁFA csalások visszaszorítása A megkereső hatóságok részére végzett tevékenység, illetve a megváltozott munkaképességű ügyfelek minősítése A megváltozott munkaképességű személyek ügyeinek elbírálása, szakhatósági eljárások elvégzése, jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésének követelése, foglalkozási rehabilitációs tevékenység Népegészségügyi érdek Közegészségügyi és járványügyi védelem Minőségpolitika Jogszabályokból adódó végrehajtásának megszervezése, végrehajtása. Közúti balesetmegelőzés és közlekedésre nevelés. Jogszabályokból adódó végrehajtásának megszervezése, végrehajtása. Jogszabályokból adódó végrehajtásának megszervezése, végrehajtása. A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak kezelése, foglalkozási rehabilitáció megvalósítása Megyei veze védőnő Megyei tiszti főorvos műszaki, forgalmi járművezet ő, vizsgáztatá si és utánképzési, útügyi KF forgalmi igazgató, Szakéri Osztály veze igazgató, Ellátási és Foglalkozá si Rehabilitác iós Osztály veze 1fő 3 fő Járási Népegészségü gyi Intézetek Országos Tisztiorvosi Hivatal Külső auditáló szervezet 25 fő Társhatóságok 14 fő 11 Megbízással foglalkoztatott járművezei vizsgabiztoso k, megbízással foglalkoztatott közlekedés pedagógusok és pszichológus. Társhatóságok, közút-és vasút kezelők, önkormányzat ok NAV, Rendőrség, NKH december júniu s 15. Folyamatos, 21 nap, 21 nap; 60 nap, 22 munkanap, 21 nap 9,1 27,2 143,6 80,4 38,7 16 fő nincs 83,0 25 fő nincs 129,8 költségvetés i, OEP finanszírozási szerződés költségvetés i Tanúsítási okirat megújítása Éves beszámoló 15

16 63. Általános és különös hatósági ellátása Ügysegédi ellátása figyelembe véve az aktív korúak ellátásával összefüggő többlet megvalósítását is Okmányigazgatási hatósági és Kormányablak egyéb ügyköreinek ellátása Élelmiszer- és takarmány vállalkozással kapcsolatos, továbbá állatvédelmi, állategészségügyi és járványvédelmi hatósági és igazgatási. Rendkívüli járványügyi és élelmiszerlánceseménnyel kapcsolatos intézkedések megtétele, továbbá TIR, BIR, ENAR, OAIR, TRACES rendszerekkel kapcsolatos Elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági ellátása 69. Elsőfokú örökségvédelmi hatósági ellátása A vonatkozó ágazati jogszabályok szerint. 218/2012. (VIII. 13.), évi III. tv. A vonatkozó ágazati jogszabályok szerint évi XLVI. tv., 328/2010. (XII. 27.) évi XLVI. tv., 328/2010. (XII. 27.) évi LXXVIII. tv., 343/2006. (XII. 23.) évi LXIV. tv., 393/2012. (XII. 20.) megvalósítása, az ügyfelekkel, munkáltatókkal, egyéb szervezetekkel történő kapcsolattartás Ellátások megállapítása, hatósági ellenőrzések, szabálysértési és egyéb engedélyezési, kötelezés, szolgalomalapítás, nyilvántartás vezetés. Beadványok átvétele, tanácsadás hatósági ügyintézés Közigazgatási döntés, nyilvántartás, szakhatósági állásfoglalás Közigazgatási döntés, hatósági nyilvántartás Az épített környezet alakítása és védelme érdekében az építésügy körében jogbiztonság érvényesítése, jogszabályszerűség elősegítése és annak betartatása, építési folyamat felügyelete, építmények műszaki állapotának ellenőrzése, szabálytalan építési tevékenységek feltárása és nyilvántartásba vétele A régészeti örökség és a műemléki érték védelme Kiemelt kormányzati célkitűzés megvalósítása, Békés megye élelmiszerbiztonság ának és járványvédelmének biztosítása Békés megye élelmiszerbiztonság ának és járványvédelmének biztosítása hatósági k, ideiglenes települési ügysegédek főállatorvo s, hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő főállatorvo s, hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő szakigazgat ási szerv hivatalveze je szakigazgat fő Szociális területen: Járási Népegészségü gyi Intézet, SzGyF 182,1 52 fő l 213,3 134 fő nincs 697,2 21 fő nincs 109,3 14 fő 14 fő 4 fő ENAR, BM, NAV, NÉBIH, Katasztrófavé delem MMK, MÉK, MKIK, ÉMI, Katasztrófavé delem MMK, MÉK, MKIK, ÉMI, eseti, 72,8 72,8 20,8 + FEUVE szerint és éves beszámoló FEUVE szerint és éves beszámoló

17 70. Ingatlan-nyilvántartási A vonatkozó ágazati jogszabályok szerint. érdekében a jogbiztonság érvényesítése, jogszabályszerűség elősegítése és annak betartatása, felügyelete, ellenőrzése, és nyilvántartásba vétele Közigazgatási közbenső és érdemi döntés, hatósági nyilvántartás, jelentés, adatszolgáltatás ási szerv hivatalveze je Katasztrófavé delem 54,5 fő FÖMI 283, Földmérési, földvédelmi, földhasználat, földminősítési, földműves-nyilvántartási, földhasználatengedélyezési ill. földhasználatinyilvántartási I. fokú gyámhatósági tevékenység 73. Közfoglalkoztatási végrehajtása 74. Foglalkoztatási ok nyújtása, szolgáltatási és egyéb hatósági ellátása Egészségügyi engedélyezési, védőnői és ápolási 75. szakfelügyelet, továbbá gyermek és ifjúsághigiénés és egészségfejlesztési 76. Járványügyi tevékenység (oltóanyagok, DDD évi CXL tv., évi LV. tv., évi CXXIX. tv., évi CXXII. tv., évi CCXII. tv., és ágazati rendeletek 1997.évi XXXI. tv., 149/1997. (IX. 10.) Korm., 331/2006. (XII. 23.), évi III. tv., évi IV. tv., évi IV. tv, évi V. tv., évi CLXXVII. tv évi CVI. tv., 375/2010. (XII. ) évi IV. tv., évi LXVI. tv., 30/2000. (IX.15.) GM, 6/1996 (VII.16) MüM A vonatkozó ágazati jogszabályok szerint. A vonatkozó ágazati jogszabályok szerint. Közigazgatási közbenső és érdemi döntés, hatósági nyilvántartás, jelentés, adatszolgáltatás Jegyzőkönyv, döntés (végzés, határozat) a feladat végrehajtása során meghatározott célértékek elérése a feladat végrehajtása során meghatározott célértékek elérése Jelentés, hatósági intézkedés. Jelentés, hatósági intézkedés. A foglalkoztatottság növelése, az álláskeresők számának csökkentése. A foglalkoztatottság növelése, az álláskeresők számának csökkentése. Közegészségügyi és járványügyi védelem Közegészségügyi és járványügyi hivatalveze Járási Munkaügyi Kirendeltsé gveze Járási Munkaügyi Kirendeltsé gveze tisztifőorvo s,tisztiorvo s, közegészsé gügyi járványügy i felügyelő tisztifőorvo 17 56,5 fő FÖMI 294,0 72 fő 64 fő Területi Gyerm.véd.Sz akszolg., Családsegí szolgálatok, Rendőrség, Bíróság, Ügyészség, MÁK,, NYUFIG, Járási hivatal törzshivatala települési önk. Koordináció: Járási hivatal törzshivatala, Ket.-ben és az ágazati jogszabály okban meghatároz ottak szerint 374,6 332,9 64 fő nincs 333,0 20,6 fő nincs 107,2 12,4 fő nincs 64,5 éves beszámoló éves beszámoló

18 tevékenység, közegészségügy) védelem s,tisztiorvo s, közegészsé gügyijárványügy i felügyelő 18

19 Melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal évi intézményi munkatervéhez Korrupciómegelőzési intézkedési terv Azonosítási szám Intézményi feladat megnevezése A feladat eredete: (pl. jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás) A feladat végrehajtásának eredménye Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja Szervezeten belüli felelős Végrehajtásban közreműködő munkatársak száma Külsős közreműködő szervezet Határidő Feladat ellátásának költsége (millió Ft) Forrás megnevezése Felülvizsgálat időpontja Egyéb A Hivatalnál dolgozó vezek és munkatársak részére tanácsadás és képzések szervezése közszolgálati etika és integritásmenedzsment témában Integritási és korrupciós kockázatok figyelése, felmérése, elemzése és ezek alapján javaslattétel vezei intézkedésre Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására általános eljárásrend aktualizálása Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesík fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) (Int. rendelet) 6. (2)-(3) bekezdés 50/2013. (II. 25.) 6. (1) bekezdés 50/2013. (II. 25.) 4. (2) bekezdés A Hivatal integritá sának erősödé se A Hivatal integritá sának erősödé se A Hivatal integritá sának erősödé se Magas színvonalú, etikus, és hatékony intézményi működés Magas színvonalú, etikus, és hatékony intézményi működés Magas színvonalú, etikus, és hatékony intézményi működés integritás tanácsadó integritás tanácsadó integritás tanácsadó 1 fő Miniszterelnöks ég, Nemzeti Védelmi Szolgálat Miniszterelnöks ég, Nemzeti Védelmi Szolgálat Miniszterelnöks ég, Nemzeti Védelmi Szolgálat 2015-ben 2015-ben december 4,211 Költségvetési Költségvetési Költségvetési december december december 19

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 15. függelék a /2014. (XII. 23.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és kerete 1. A

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez 7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete. A Csongrád

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Kisvárdai Járási Hivatal (törzshivatal) Hatósági Osztály általános hatósági feladatok járási hatósági feladatok oktatási feladatok járási védelmi igazgatási feladatok Kormányablak (Okmányirodai) Osztály

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA Palich Etelka Miniszterelnökség, területi

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12.

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. Tartalom A járási szervezet-rendszer rövid bemutatása Belső kapcsolatok Külső kapcsolatok Gyakorlati

Részletesebben

Intézményi munkaterv Békés Megyei Kormányhivatal

Intézményi munkaterv Békés Megyei Kormányhivatal Intézményi munkaterv Békés Megyei Kormányhivatal zonosítá si szám Intézményi feladat megnevezése feladat eredete: (pl. jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás) feladat végrehajtásának eredménye z eredmény

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 10740 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 57. szám A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? )

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Gósz Zoltán hivatalvezető GISopen Székesfehérvár, 2012. március 12-14. Az előadás vázlata Vállalkozóból kormánytisztviselő. Kezdeti tervek, elképzelések.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY. Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY. Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. Levelezési cím: Telefon: 06 (32) 620-722 Fax: 06 (32) 620-716 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. 3100 Salgótarján,

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 19. szám 3095 A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya Heves Megyei Földhivatal 3301 Eger, Barkóczy u.7. Pf. 14. Telefon: 36/312-644 Telefax: 36/516-374 ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Heves

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Az Osztályra vonatkozó feladatok 1. A földmérési feladatai A földmérési és térképészeti

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 14. szám 1333

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 14. szám 1333 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 14. szám 1333 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 8/2014. (II. 28.) KIM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.

Részletesebben

Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01

Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01 Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01 Melyek ezek? Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról A fõvárosi és

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

2014. évi Intézményi Munkaterv

2014. évi Intézményi Munkaterv CSB/01/1626-1/2014. C songr ád M egyei K or mányhivatal 2014. évi Intézményi Munkaterv Készítette: Látta: Jóváhagyta:. B. Nagy László kormánymegbízott. Dr. Szabó Erika területi közigazgatásért felelős

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZEREPE MAGYARORSZÁGON Kovács Sándorné területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgató, KIH 2013. november 7. A korrupció elleni küzdelem Magyarországon

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETFEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI DR. BÉRCESI FERENC

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ?

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? HOGY IS VAN EZ? NRSZH MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? Szabóné Varga Valéria NRSZH főigazgató-helyettes MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? A FELADATOKAT VAGY A FINANSZÍROZÁST TEKINTVE? KESZTHELY, 2011. november

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje ügyfélfogadási rendje Kormányablak Győr 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. 96/ 815-959 2014.07.09. 2014.09.01. Hétfőtől péntekig: 7:00-20:00 óráig 2014. szeptember 1. napjától Hétfőtől péntekig: 8:00-20:00

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

A Kormány 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelete a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról

A Kormány 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelete a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 194. szám 27493 III. Kormányrendeletek A Kormány 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelete a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) 2013. november 28., 10:00 bejelentkezés alapján

Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) 2013. november 28., 10:00 bejelentkezés alapján Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) Közigazgatási reformok a Jó Állam Kormányablak 2013. november 28., 10:00 2013. november 28., 8:00 20:00 Dr. Szabó

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

- Az állást kínáló - A munkát kereső - A járási hivatal munkaközvetítői feladatokkal megbízott munkatársa

- Az állást kínáló - A munkát kereső - A járási hivatal munkaközvetítői feladatokkal megbízott munkatársa Ügytípus megnevezése: Munkaközvetítés Ügytípus rövid leírása: Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ 514-1 /2013. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 ügyfélfogadási rendje Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Sopron 9400 Sopron, Új u. 26. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

- 1 - A munkaügyi központ és járási munkaügyi kirendeltségek működésére vonatkozó főbb jogszabályok

- 1 - A munkaügyi központ és járási munkaügyi kirendeltségek működésére vonatkozó főbb jogszabályok - 1 - A munkaügyi központ és járási munkaügyi kirendeltségek működésére vonatkozó főbb jogszabályok Törvények A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló mód. 1991. évi IV. törvény,

Részletesebben

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9.

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9. Dr Széll Enikő Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály 2014 Május 9 ,,Az egyenlőkkel egyenlően, az egyenlőtlenekkel egyenlőtlenségüknek megfelelően egyenlőtlenül kell bánni Arisztotelész

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben