A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉVI INTÉZMÉNYI MUNKATERVÉBEN SZEREPLŐ EGYES INTÉZKEDÉSEK SZÖVEGES ISMERTETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2015. ÉVI INTÉZMÉNYI MUNKATERVÉBEN SZEREPLŐ EGYES INTÉZKEDÉSEK SZÖVEGES ISMERTETÉSE"

Átírás

1

2 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉVI INTÉZMÉNYI MUNKATERVÉBEN SZEREPLŐ EGYES INTÉZKEDÉSEK SZÖVEGES ISMERTETÉSE A Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., alapító okiratának kelte és száma: december 29., TER-2/19/12/2014., adóigazgatási azonosító száma: , statisztikai számjele: , törzsszáma: ) feladat- és hatáskörébe tartozó évi tevékenységét a jelen intézményi munkaterv foglalja össze. A Békés Megyei Kormányhivatal intézményi munkaterve a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára által kiadott, a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves intézményi munkaterveinek elkészítéséről szóló módszertani útmutató iránymutatásai alapján készült rövid távú stratégiai tervdokumentum. Az intézményi munkaterv a január 1. napja és december napja közötti tervezési időszakra vonatkozik. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesík fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott egy éves korrupciómegelőzési intézkedési tervet - táblázatos formában - a jelen intézményi munkaterv melléklete tartalmazza. A jelen intézményi munkaterv a Kormányhivatal feladatainak összefoglaló és lényegi számbavételét tartalmazza, kitérve azok vonatkozásaira is. Jelen intézményi munkaterv a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban foglalt, a belső és külső integrációra történő felkészüléssel kapcsolatos, továbbá a szervezeti hatáskörök ismert változásából, és az integrációt köve szervezetfejlesztésből adódó at is tartalmazza. Az egyes ellátásának költsége a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló adatok figyelemével millió forintban megadott, előzetesen tervezett költség. A meghatározása a Békés Megyei Kormányhivatal alapve intézményi célkitűzéseivel összhangban történt. Ezen alapve intézményi célkitűzések: a szervezeti egységek és hatékony a, az ügyfélbarát ügyintézési gyakorlat érvényesítése, a szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése, magasan képzett kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók alkalmazása, a szervezet integritásának erősítése. Az intézményi meghatározását, azok eredményét, szervezeten belüli felelősét, és a feladat ellátás tervezése szempontjából lényeges egyéb körülményeket a csatolt táblázat tartalmazza, az abban foglaltakkal kapcsolatos kiegészí tájékoztatás - szervezeti egységek szerinti bontásban - az alábbiakban foglalható össze. A belső ellenőrzés munkáját a Kormánymegbízott által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. A évi Éves Ellenőrzési Terv igazodik a évre elkészített Stratégiai Ellenőrzési Tervhez, mely a belső ellenőrzési szempontok alapján készült kockázatelemzésen alapul. A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya évre vonatkozó munkatervében szerepel a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, területfejlesztési társulások törvényességi felügyelete. A fenti on kívül a főosztály gondoskodik az önkormányzati törzsadattár aktualizálásáról, valamint a Főosztály egyéb jogszabályban meghatározott at is ellát, melyek eseti jellegűek. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényből adódik az adósságot keletkezte ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet meghatározott kiemelt feladat végrehajtása. A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya az általános hatósági tevékenységen belül ellátja azon másodfokú hatósági feladatait, amelyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a hivatalt vagy a jegyzőt jelöli ki. A megyei hatósági körében a jogszabály által első-, másodfokú vagy felügyeleti szervként meghatározott hatásköreit gyakorolja. A Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya feladatai közé tartozik a köznevelésben, szakés felnőttképzésben jogszabályok által meghatározott hatósági engedélyek kiadása, nyilvántartások vezetése, ellenőrzések, vizsgaszervezés végzése. Egyéb közoktatási között az I. és II. fokú eljárások lefolytatása, a kötelező felvételt biztosító iskolák kijelölése, mérések, versenyek koordinálása, valamint a tájékoztatás. A Békés Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya ellátja a vonatkozó jogszabályok alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat figyelembe vételével - a Főosztály 2

3 ügyrendjében részletesen meghatározott koordinációs, ellenőrzési, szervezési, képzési, funkcionális jogi és perképviseleti, valamint egyéb funkcionális at, a vis maior ügyek intézését. A Békés Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai Főosztálya a személyi feltételek biztosítása érdekében ellátja a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói at, közreműködik azok végrehajtásában, részt vesz a Kormányhivatal évi Összevont Ellenőrzési Terve szerinti közszolgálati ellenőrzés megvalósításában. A Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztálya ellátja a Kormányhivatal költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos at, valamint működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos at. Biztosítja a Kormányhivatal működéséhez szükséges feltételeket, melynek keretében beszerzéseket kezdeményez és bonyolít le. Ellátja a szociális ellátások kiutalásával kapcsolatos at, pénzigénylést, elszámolást. A Békés Megyei Kormányhivatal Informatikai Főosztálya a kormányhivatal informatikai rendszerének üzemeltetése keretében an végzi a számítástechnikai eszközpark karbantartását és szükség szerinti javítását, cseréjét. A kormányablakok kialakítása kapcsán a Főosztály gondoskodik a szükséges infokommunikációs hálózati infrastruktúra kiépítéséről és az informatikai eszközök üzembe helyezéséről. Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével és az e- közigazgatás kialakításával kapcsolatos keretében a KÉR rendszer bevezetésében, valamint biztosítja az információbiztonsági jogszabályok megfelelő intézményi végrehajtását. A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalára vonatkozó intézményi munkaterv-rész a hivatal feladat és hatáskörét, továbbá I. és II. fokú hatósági tevékenységét megállapító jogszabályok alapján készült el. A feladat ellátásának eredménye a hatósági eljáráshoz és ellenőrzéshez kapcsolódó döntésben realizálódik, mely az alapfeladat megvalósulását szolgálja. A végrehajtás megvalósulásában a hivatal valamennyi dolgozója részt vesz. A külsős közreműködők megjelenítése az alkalmazott jogszabályokban meghatározottak szerint került feltüntetésre. A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala ellátja azon hatósági/szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály az építmények, építési tevékenységek tekintetében fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatóságként, illetve szakhatóságként nevesíti. Tevékenysége végzése során kiemelt figyelmet fordít az ügyféli jogok érvényesülésére, a évi ellenőrzési tervében meghatározott célfeladatai, ellenőrzései, szakmai irányító feladatai ellátására. A Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata pártfogás szakterületének legfontosabb feladata 2015 évre is a közérdekű munka büntetések végrehajtása kapcsán a foglalkoztathatósági vizsgálatok rendszerének megyénkben történő kialakítása, beindítása, valamint a letölhelyek határozattal történő kijelölései. Szabálysértési ügyekben a múlt évl végezhet a Szolgálat közvetíi eljárást, amely mind az ülések helyszíneinek megszervezése, mind pedig az eljárásrend kidolgozása kapcsán jelenik meg feladatként 2015-ben is. A Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága évi munkaterve során alapfeladatait melyeknek elsődleges célkitűzése az ökológiailag és ökonómiailag fenntartható mezőgazdasági termelés és élelmiszer-biztonság - négy osztályán dolgozó, több feladatkörben foglalkoztatott szakemberei segítségével látja el. A Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Földművelésügyi Osztálya főbb hatósági feladatai közé tartoznak a családi gazdaságok közhiteles nyilvántartása, a nemzeti ok felhasználásának ellenőrzése, az agrárkár és vis maior események ügyintézése, a megműveletlen területek nyilvántartása, a mező- és erdőgazdasági földek árverezése. A Vadászati és Halászati Osztály látja el a jogszabályokban előírt vadászati és halászati at, valamint a mezőőrséggel kapcsolatos hatósági munkát. A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága a következő területeken kíván beavatkozni és eredményeket elérni: társadalmi szemléletformálás; innováció és gazdaságfejlesztés az élelmiszerláncban; az állami tudásbázis újjáépítése; hiteles és erős hatóság; az élelmiszerlánc kifehérítése; sikeres küzdelem a visszaélésekkel szemben. A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala a jogszabályokban meghatározott ingatlanügyi hatósági at és a külön jogszabály szerinti mezőgazdasági igazgatási szerv feladatait 3

4 (ingatlan-nyilvántartás; földvédelem, földminősítés, földhasználat; földmérés; hatósági jóváhagyás, árverés lefolytatása, pályáztatás) látja el, a határidők betartásával. A feladat ellátását 21 fő biztosítja. A hivatal három szakmai (ingatlan-nyilvántartási, földügyi, földmérési) és egy működést támogató osztályból áll. A szakmai irányítást a Földművelésügyi Minisztérium látja el. A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve jogszabályokban meghatározott feladatait a közpolitikai célkitűzésekkel összhangban, azok megvalósulásának így a jó, egyszerű és olcsó állam, illetve közigazgatás kialakításának - szolgálatában, a Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeivel a jogszabályi keretek közötti szoros együttműködésben és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szakmai iránymutatásainak megfelelően látja el. A Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága a Kormányhivatal Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az igazgatósági ügyrendben meghatározott alapat látja el, amelynek elsődleges célja a nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi szintű, minőségi szolgáltatása. Békés megyében a népesség összetételét tekintve jogos igény mutatkozik arra, hogy a nyugdíjas korba lépők adategyeztetése, illetve a nyugdíjigények kielégítése magas színvonalon történjék meg, valamint a nyugdíjak értékállóságát egyéb eszközökkel (méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély) is elősegítsük. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának évre meghatározott kiemelt feladata a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése a rendelkezésre álló i eszközökkel, szolgáltatásokkal, ellátásokkal. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéseket végez, kiemelt feladat a munkaszerződés, illeleg a bejelentés nélküli foglalkoztatás, a munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, az egészséget nem veszélyezte és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása. A között említendő a munkaügyi szakterületen a tájékoztatás, a munkavédelmi szakterületen a tanácsadói végzése. A Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége feladatát képezi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiadott és a nemzeti fejlesztési miniszter által jóváhagyott évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programban meghatározott kiemelt, piacfelügyeleti, szolgáltatás-ellenőrzési és laborvizsgálatok elvégzése; a fogyasztói kérelmek, beadványok, közérdekű bejelentések kivizsgálása. Kiemelt feladatunknak tartjuk a Hatósági Tanácsadó Irodán, a Rezsipont működtetésén keresztül, továbbá a vállalkozóknak, fogyasztóknak szervezett különböző rendezvényeken való és felkérések során történő tájékoztatást, oktatást. A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve évi feladatainak középpontjában a népegészségügy egészét felölelő ellátása áll. Kiemelkedő fontosságú a szűréssel megelőzhe nem ferző betegségek területen végzett koordinációs tevékenység, járványügy, közegészségügy területén elért eredmények megtartása. A Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének legfontosabb feladatai a közúti járművezek vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos elsőfokú hatósági, a járművek szakszerű és műszaki megvizsgálásának biztosítása, a szakmai irányító Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt közúti ellenőrzési fajták és darabszámok teljesítése, valamint az utak építésének, elbontásának és forgalomba helyezésének engedélyezése. Ellátja a január 1-él bevezetésre került Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével kapcsolatos at. A Békés Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve a megváltozott munkaképességű ügyfelek ügyeinek teljes körű intézését látja el. Kérelmek elbírálása, felülvizsgálati eljárások lefolytatása, komplex minősítések elvégzése, szakhatósági állásfoglalások, szakéri vélemények készítése és a foglalkozási rehabilitáció sikeres megvalósulásának érdekében együttműködési kötelezettség teljesítése, szolgáltatások nyújtása. A hivatalok törzshivatalainak belső szervezeti egységeként működő hatósági osztályok azon döntés-előkészítéseiért felelősek, amelyek az ágazati jogszabályokban nevesített elsőfokú hatósági ügytípusokat jelenítik meg. 4

5 A hivatalok törzshivatalának okmányirodai/kormányablak osztályai hatósági profilja azon ügytípusokat öleli fel, amelyek a közlekedésigazgatás és a természetes személyek okmányokkal kapcsolatos ügyintézése. A kormányablakok ellátják a vonatkozó egyéb feladat- és hatásköröket is. A hivatalok márciustól át fogják venni a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságainak családi és egyes szociális ellátási, valamint lakáscélú állami sal összefüggő feladatait, illetve a jegyzőkl a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításából fakadó aktív korúak ellátásával összefüggő at. A ellátását a hivatalokban a Békés megyében teljes körűen kiépített ideiglenes ügysegédi rendszer segíti, emellett 2015-ben további kormányablakok megnyitására is sor kerül. A gyámhivatalok feladatának alapját a gyámhivatalok feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályok képezik, a feladat ellátásának eredményét az eljárások során keletkező jegyzőkönyvek, illetve az eljárásokat lezáró döntések jelentik, amelyek a gyámhivatal alapfeladatainak ellátását szolgálják. A állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági feladatkörükben állattartó telepek, élelmiszer előállító-és forgalmazó egységek, vendéglátóhelyek, valamint takarmányforgalmazó egységek állategészségügyi, élelmiszer- illetve takarmány-biztonsági ellenőrzéseit végzik, valamint ezekkel kapcsolatos igazolásokat, bizonyítványokat, illetve engedélyeket adnak ki. A at részben az ügyfelek igényei, részben az egyes kiemelt célellenőrzések, élelmiszerbiztonsági, illetve járványügyi események alapján végzik. A építésügyi/ építésügyi és örökségvédelmi hivatalok az építéshatósági jogalkalmazásban az épített környezet védelmén keresztül a jogos egyéni érdeket, a közérdeket, a kulturális és régészeti érdeket egyaránt érvényesí tevékenységet fejtenek ki A földhivatalok ingatlanügyi hatósági at (ingatlan-nyilvántartás, földvédelem, földminősítés, földhasználat, földmérés, regisztráció és hatósági jóváhagyás, ellenőrzés) látnak el. A szakmai ellátásában a Földmérési és Térinformatikai Intézet ad segítséget az informatikai rendszerek üzemeltetésében és fejlesztésében. A munkaügyi kirendeltségek különösen fontos feladata a közfoglalkoztatás szervezésében és lebonyolításában történő aktív közreműködés, továbbá a foglalkoztatási ok biztosítása. Az álláskeresők nyilvántartási rendszerével olyan szolgáltatási tevékenységet látnak el, ahol kiemelt szerepet játszik a munkaközvetítés, a tanácsadási tevékenység és a humánszolgáltatás nyújtása. A népegészségügyi intézet szakigazgatási szervi feladatai az azokat meghatározó jogszabályi rendelkezések alapján összetett hatósági rendszert tükröznek. Ebben a rendszerben meghatározóak a szakpolitikai célkitűzések, amelyeket a központi normatív szabályozások tesznek különösen alkalmazandóvá. Az összetett, sokrétű intézményi mellett kiemelt prioritást kapnak 5

6 Intézményi munkaterv Békés Megyei Kormányhivatal Azonosítási szám Intézményi feladat megnevezése A feladat eredete: (pl. jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás) A feladat végrehajtásának eredménye Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja Szervezeten belüli felelős Végrehajtásban közreműködő munkatársak száma Külsős közreműködő szervezet Határidő Feladat ellátásának költsége (millió Ft egy tizedessel) Forrás megnevezése Felülvizsgálat időpontja Egyéb A belső és külső integrációra történő felkészüléssel kapcsolatos, illetve a humánerőforrással kapcsolatos (pl. táblák, bélyegzők beszerzése, iratminták módosítása, kinevezésmódosítások, szerződések módosítása, felmondása, stb.) A szervezeti hatáskörök változásából adódó (aktív korúak ellátása, családi ellátások, környezetvédelmi hatósági, BÁHtól átkerülő hatáskörök), és ügyiratok átvétele, munkavégzési feltételek biztosítása Az integrációt köve szervezetfejlesztés annak érdekében, hogy a 1744/2014. (XII.15.) Korm. határozat, T/2329 törvényjavaslat 1744/2014. (XII.15.) Korm. határozat, T/2329 törvényjavaslat, évi III. tv. 1744/2014. (XII.15.) Korm. határozat, T/2329 törvényjavaslat A belső és külső integráció zökkenőmentes megvalósulása Hatékony szakmai, hatékony Összefogottabban, ellenőrzöttebben, költségtakarékosan működő területi államigazgatás, mint kiemelt kormányzati célkitűzés Összefogottabban, ellenőrzöttebben, költségtakarékosan működő területi államigazgatás, mint kiemelt kormányzati célkitűzés Összefogottabban, ellenőrzöttebben, költségtakarékosan Főigazgató, Igazgató, Pénzügyi ze, Humánpoli tikai ze, Koordináci ós és Szervezési ze, megyei szakigazgat ási szerv vezek, hivatalveze k Főigazgató, Igazgató, Főosztályv ezek, hivatalveze k, ügyintézők Főigazgató, Igazgató, 43 fő 29 fő 22 fő március 15. március 15. június ,0 15,0 8,3 6

7 meglévő és az év közben átjövő ellátása biztosítható legyen 4. Kormánymegbízotti kabineti 5. Belső ellenőrzési A helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások törvényességi felügyelete. A nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyelete. Az önkormányzatok adósságot keletkezte ügyleteihez történő hozzájárulásra irányuló kérelmek előzetes vizsgálata és véleményezése. Általános és megyei hatósági (köztük IMI-rendszer működésével kapcsolatos, ellenőrzési ) 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás, ügyrend CXCV. tv., 370/2011. (XII.31) Korm évi CLXXXIX. tv évi CLXXIX. tv /2011. (XII. 30.) évi CXXIII. tv évi XLVIII. tv 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, évi I. tv., évi C. törvény és az évi XCII. tv., évi I. tv. A kormánymegbízott feladatainak segítése, rendezett társadalmi kapcsolatok, hatékony sajtómegjelenés A szervezet működése ellenőrzött, a nem megfelelőség feltárásra kerül Az önkormányzatok és társulások működésének biztosítása. A nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosítása. Magyarország gazdasági stabilizációja hatósági ügyintézés, illetve annak ellenőrzések általi elősegítése működő területi államigazgatás, mint kiemelt kormányzati célkitűzés, a szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése és hatékony intézményi működés Ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás megvalósítása zek, hivatalveze k Kabinetvez e Belső ellenőrzési veze Törvényess égi ze Törvényess égi ze Törvényess égi ze Hatósági ze 7 fő 94,0 3 fő 8 fő 8 fő 2 fő külön terv szerint, illetve esetenként, december, december, december 17,6 20,7 20,6 5,2 9 fő 46, Hatósági engedélyek kiadása, nyilvántartások vezetése, ellenőrzések, vizsgaszervezés évi CXC tv. 34., 79. (2), 20/2012. (VIII. ) EMMI 160., 229/2012.(VIII. 28.) 38. (1) Köznevelési intézmények, állami vizsgarendszer működése Oktatási ze 9 fő vizsgaszervez ő intézmények 12. Jogszabályok, OH ütemezése szerint 45,6 11. Egyéb közoktatási, tájékoztatás évi CXC tv. 45. (1) és (6), 47. (6), 20/2012. (VIII. ) EMMI 22. (2), 15/2013. (II. 26.) EMMI. 16. (3) hatósági ügyintézés Oktatási ze 9 fő 12. Jogszabályok, OH ütemezése szerint 23,2 7

8 Koordinációs, ellenőrzési, iratkezelési, képzési, jogi Személyi feltételek biztosítása a Kormányhivatalhoz delegált érdekében Költségvetés, beszámoló, rendszeres adatszolgáltatás készítés, adózási ellátása, szociális ellátások pénzügyi rendezése, EU-s projektek lebonyolítása Vagyongazdálkodási ellátása, beszámolás, a Kormányhivatal működésének biztosítása Kormányablakok, integrált ügyfélszolgálati irodák megnyitása 17. KEOP program megvalósítása 18. Üzemelteti a Kormányhivatal informatikai rendszerét évi CXXVI. tv., 288/2010. (XII. 21.), 9/2011. (II. 15.), 335/2005. (XII. 29.), 273/2012. (IX. 28.), SzMSz, EISZ, ügyrend évi CXCIX. tv., évi I. tv évi CXCV. tv évi C. tv. 4/2013.(I.11.) Korm.r 368/2011.(XII.) Korm évi III. tv évi XXXI. tv. 63/2006.(III.27.) Korm évi CXCV. tv évi CXCVI.tv évi CVIII. tv. 254/2007.(X.4.) 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet, TIOP-3.3.1/A- 12/ számú i szerződés KEOP-5.6.0/ számú i szerződés 288/2010.(XII.21.) Korm. Összehangolt, intézményi működés, rendezett ügyvitel A végrehajtása érdekében az emberi erőforrás rendelkezésre áll költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, adóbevallások adatszolgáltatások, működő intézmény 10 helyszínen 96 munkaállomás kialakítása Békéscsaba, Derkovits sor 2. szám alatti épület energetikai felújításának megvalósulása A Kormányhivatal informatikai rendszere üzemszerűen működik, hatékony intézményi működés Valamennyi intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja az eredmény a Kormányhivatal működése pénzügyi szempontból biztosított a Kormányhivatal működése pénzügyi szempontból biztosított szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése költséghatékonyság javítása Hatékony és korszerű működés Koordináci ós ze Humánpoli tikai ze Pénzügyi ze. Pénzügyi ze pénzügyi ze pénzügyi ze 18 fő 14 fő 29 fő 32 fő A vis maior ügyekben: KVI, Vízügyi I-ok, KKK Magyar Államkincstár Illetményszám fej Irodája EMMI, NAV, projekt irányító hatóság MNV Zrt., szolgáltatók 6 fő EMMI 6 fő NFM 103,3 72,3 jogszabály alapján vagy az irányító szerv által meghatároz ott jogszabály alapján an október május 149,8 165,3 414,4 8 fő KEKKH 13,8, saját, projekt költségvetés pályázati RKI 499,3 pályázati irányító szerv által meghatározott i szerződés szerint i szerződés szerint 19. Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az e- közigazgatás kialakításával kapcsolatos területi összehangolásában, szervezésében. 288/2010.(XII.21.) Korm. A Kormányhivatal működésével elégedett ügyfélkör Az állampolgárok számára színvonalas es jogszabálynak megfelelő szolgáltatás nyújtása Informatika i ze 8 fő BM, KEKKH 13,7 20. Ellátja a Kormányhivatalban az elektronikus információbiztonsággal évi L. tv. A Kormányhivatal informatikai rendszere eleget tesz az információbiztonsági Biztonságos működés 8 fő KEKKH, NEIH 13,8 8

9 kapcsolatos at 21. Központi érkezte rendszer bevezetése 22. Védelmi igazgatási Szolgáltatói nyilvántartással, foglalkoztatási engedélyezéssel, hatósági ellenőrzéssel, gépjárműszerzési, átalakítási sal kapcsolatos I. fokú hatósági. II. fokú gyámhatósági és szociális hatáskör, felügyeleti jogkör gyakorlása, perképviselet. Szociális nyári gyermekétkeztetés, bűnmegelőzési tevékenység koordinálása, a megyei Kábítószerügyi Egyezte Fórum munkájában való részvétel, szakmai értekezletek tartása, szakmai irányítás, hivatásos gondnokok ellenőrzése, továbbképzése, beszámolók, jelentések, statisztikák. II. fokú építésügyi, építésfelügyeleti, örökségvédelmi hatósági tevékenység 335/2005. (XII.29.) Korm., 346/2014.(XII.23.), 1584/2014. (X. 16.) Korm. hat évi CXIII. tv., 290/2011. (XII. 22.) Korm. r, az év során megjelenő és a védelmi felkészítésre vonatkozó Kormányhatározat 369/2013.(X.24.) Korm., 112/2006. (V.12.), 102/2011. (VI.29.), 331/2006. (XII.23.) Korm., évi III. tv., 63/2006. (III.27.) Korm., 218/2012. (VII.13.), 288/2010. (XII.21.) Korm., évi XLIII. tv., évi CXL. tv. 20/2014. (III.20. ) EMMI, 149/1997. (IX.10.), évi munkaterv, ügyrend, 3/2013.(I.18) KIM utasítás, 25/2003. (V.13.) ESzCsM, évi XXXI. tv., megbízási szerződés, évi CLV. tv., 288/2010. (XII.21.), évi XLVI. tv., 152/2014. (VI.6.) évi LXXVIII. tv., 343/2006. (XII. 23.), évi LXIV. tv., 393/2012. (XII. 20.) előírásoknak A Kormányhivatal ügyiratkezelése eleget tesz a kormányrendeletekben foglaltaknak A megyei védelmi bizottság és hatékony működése I. II. fokú eljárás során meghozott döntések, hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyv, perképviselet, Fellebbezési eljárás során meghozott I. fokú végzések, II. fokú határozat, II. fokú végzés, keresetlevélre, nemperes felülvizsgálati kérelemre nyilatkozat, alperes jogtanácsosi perképviselete. Tájékoztató, jelentés, egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére, mulasztás pótlására, jelentéstételre, beszámolóra kötelezés, tanúsítvány, megbízási szerződés felmondása, beszámoló, statisztikai jelentés készítése. Közigazgatási döntés; nyilvántartás; szakhatósági állásfoglalás; elsőfokú egységesítése Elektronikus ügyintézés bevezetésre kerül az ügyiratkezelésben alapfeladat, ágazati jogszabályoknak megfelelő feladatés hatáskörgyakorlás, évi hatósági ellenőrzési terv végrehajtása, pernyertesség. Alapfeladat, ágazati jogszabályoknak megfelelő feladatés hatáskörgyakorlás, egységes I. fokú hatósági joggyakorlat, jogszabály módosítási javaslatok előterjesztése. koordináci ós és szervezési ze, informatika i ze védelmi bizottság titkára hivatalveze, hivatalveze, hivatalveze a teljes hivatali állomán y 2 fő 7 fő 7 fő 2+2 fő ME, BM, KEKKH, Magyar Posta, ügyiratkezelő rendszerek fejleszi HM, BM, hvb-k, védelmi igazgatásban érintett egyéb intézmények és szervezetek Ágazati jogszabályokb an meghatározott I. II. fokú eljárásban kijelölt szakhatóságok, szakérk, ellenőrző társhatóságok, jegyzők, hivatalok. Valamennyi hivatal hivatalvezehelyettesei, hatósági i, gyámhivatalán ak vezei, hivatásos gondnokok, belső ellenőrzési veze, KSH. bevezetése 03.01, működtetés külön terv szerint illetve esetenként évi CXL. törvény szerint, a évi hatósági ellenőrzési terv alapján, és ütemezésbe n. Folyamatos an, illetve napirendet tartalmazó meghívó alapján, jogszabály ban meghatároz ott határidőben. an 48,1 6,0 52,7 52,7 29,0 9

10 26. Pártfogó felügyelői tevékenység 27. Jogi segítségnyújtás 28. Áldozatsegítés, kárenyhítés 29. Bünteügyi, valamint szabálysértési közvetítés 30. Növényfajták szaporítóanyagának ellenőrzése és minősítése, vemag vizsgálati és fémzárolási Növényvédelmi és növényegészségügyi felügyeleti tevékenység, növényi termék minőségellenőrzési, engedélyköteles hatósági engedélyezési vizsgálatokat, biológiai és technológiai kísérletek évi C. tv,, évi XIX. tv., évi II. tv, 8/2013. (VI.29) KIM évi XXXI. tv. 68/D évi LXXX. tv., 56/2007(XII.27.) IM 2005.évi CXXXV tv. 1/2006 (I.6.) IM 2006-évi CXXII tv évi II. tv. 73/2013.(XII.18.) BM évi LII. tv., 48/2004. (IV.21.) FVM, 50/2004. (IV.22.) FVM évi XLVI tv., 328/2010. (XII.27.) Korm. büntetések, intézkedések letöltése, megelőző pártfogás jogbiztonság növelése, joghoz jutás biztosítása bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatainak a bűncselekmény,és szabálysértés sértettje és elköveje közötti közvetítés megvalósítása Megfelelő növényi szaporítóanyag ellátottság és export biztosítása. Az élelmiszer-biztonság növelése büntetés végrehajtás, bűnmegelőzés szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek a bűncselekmények és szabálysértések áldozatainak pénzügyi, jogi, és érdekérvényesí segítségnyújtás a sértettnek megfelelő jóvátételben való megállapodás elősegítése Ökológiailag és ökonómiailag fenntartható mezőgazdasági termelés és élelmiszerbiztonság pártfogó felügyelők, asszisztens 12 fő igazgató 4 fő igazgató 2 fő mediátor pártfogó felügyelők igazgató igazgató 3 fő 17 fő 13 fő Közérdekű munka büntetés letölhelyei, foglalkoztatha tósági vizsgálatot végző egészségügyi alap-és szakellátók,m unkaügyi Központ,bírós ágok, ügyészég, rendőrség, gyermekvédel mi intézmények, bv.intézetek bíróságok, ügyvédi kamara, jogi segík rendőrségek, ügyészségbíró ságok,családs egíszolgálat ok, pszichológiai tanácsadó ügyészség,bír óságok,rendőr ség,szabálysér tési hatóságok,ügy védi kamara NÉBIH laboratóriumo k NÉBIH laboratóriumo k jogszabály ban rögzített jogszabály ban rögzített jogszabály ban rögzített jogszabály ban rögzített 59,3 19,8 9,9 14,8 105,9 81,0 10

11 32. Talajvédelmi engedélyezési, szakhatósági tevékenység és hatósági ellenőrzési 33. Földművelésügyi hatósági 34. Vadászati és halászati hatósági ügyek Élelmiszer- és takarmányvállalkozásokkal és a borászati tevékenységekkel kapcsolatos hatósági és igazgatási Állatvédelmi, állategészségügyi, tenyésztési és járványvédelmi hatósági és igazgatási 37. Általános Igazgatási évi CXXIX tv., 322/2007 (XII.5.) Korm., 36/2006. (V.18.) FVM, 27/2006. (II.7.) Korm. 326/2001. (XII.30.) Korm., 290/2002.(XII.27.) Korm., 3/2003.(I.24.) FVM., 77/2012.(IV.16.), 21/2012.(III.9.)VM, évi CLXVIII.. tv., 234/2012. (VII.28.) Korm., 162/2003. (X.16.), 114/2008.(IX.05.) FVM, 108/2007.(IX.24.) FVM, 81/2004.(V.04.) FVM, 328/2010. (XII.30.) Korm, 191/2014. (VII.) Korm évi LV. tv., évi CII. tv évi XLVI. tv.; 328/2010. (XII.27.) Korm évi XLVI. tv., 328/2010. (XII.27.) Korm. 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás, ügyrend, szabályzatok, utasítások A termőföld védelmének biztosítása igazgató 4 fő határozat, jegyzőkönyv Határozat, hatósági nyilvántartás Közigazgatási döntés, nyilvántartás, szakhatósági állásfoglalás Közigazgatási döntés, nyilvántartás, szakhatósági állásfoglalás Ügyrend, munkaköri leírás, utasítás, döntés, beszámoló, jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató Békés megye élelmiszerbiztonság ának és járványvédelmének biztosítása Békés megye élelmiszerbiztonság ának és járványvédelmének biztosítása A hivatal a jogszabályoknak és a szakmai követelményekne k megfelelve működik Igazgató, Igazgató, Igazgató, Igazgató, NÉBIH laboratóriumo k 24,9 4 fő 33,3 4 fő 33,3 14 fő 22 fő BÉMKH NSZSZ és Fogyasztóvéd elmi Felügyelőség; NAV ENAR, BM, NAV, NÉBIH, Katasztrófavé delem 100,0 157,1 hivatalveze 1 fő FM, FÖMI 5,6 + + saját működés FEUVE szerint és éves beszámoló FEUVE szerint és éves beszámoló 11

12 38. Ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi 338/2006. (XII. 23.), évi CXLI. tv, évi CXXII tv, évi CCXII. tv, Utasítás, útmutató, döntés, megkeresés, felterjesztés, beszámoló, jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató A hivatal a jogszabályoknak és a szakmai követelményekne k megfelelően működik 8 fő FM, FÖMI, helyi földbizottság 44,5 39. Földmérési 338/2006. (XII. 23.), évi II. tv, évi LXXVI. tv. Utasítás, útmutató, döntés, megkeresés, felterjesztés, beszámoló, jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató A hivatal a jogszabályoknak és a szakmai követelményekne k megfelelően működik hivatalveze helyettes 5 fő FM, FÖMI 27,8 40. Földvédelmi, földhasználati, földminősítési 41. Működést Támogató Feladatok 42. Pénzbeli ellátásokkal, utazási költségtérítéssel kapcsolatos ;Hatósági és felügyeleti ellenőrzések; Adatvédelmi ; TAJ, BSZJ ügyintézés; Adatszolgáltatás; Nemzetközi ügyintézés, Külföldi munkaviszony bejelentés; Közgyógyellátási ; Egészségbiztosítási Alappal kapcsolatos funkcionális, panaszügyintézés 338/2006. (XII. 23.), évi CXXIX. tv. Kormányhivatali szabályzatok, utasítások évi LXXXIII. tv., 217/1997. (XII. 1.) Korm., évi CXII. tv., 319/2010 (XII. 27.) Korm évi XCII.tv évi XX.tv évi LXXVI. tv., 1997.évi LXXX.tv. OEP hat. főig. szab., 2011.évi CXCV tv., 368/ évi C. tv, 249/2000. (XII.24.) 319/2010. Korm. 4/2013. Utasítás, útmutató, döntés, megkeresés, felterjesztés, beszámoló, jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató Utasítás, útmutató, beszámoló, jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató Ellátások megállapítása, kiutalása, elutasítása; Adatkérés véleményezése, adatszolgáltatás, TAJ képzés, adatbázis rendezés, jogviszony rendezés, EU kártya kiadás, megtérítés, Közgyógyellátási igazolványok,szakhatósági állásfoglalás, E. Alap kiadásainak teljesítése, einek kezelése, nyilvántartása, végrehajtás A hivatal a jogszabályoknak és a szakmai követelményekne k megfelelően működik A hivatal a jogszabályoknak és a szakmai követelményekne k megfelelően működik Egészségbiztosításs al kapcsolatos végrehajtása, adatés tanúvédelmi szabályok betartása,, biztosítási jogviszonyok és azok nyilvántartásának rendezettsége, ellátások hozzáférhesége Igazgató, ügyintéző 3 fő FM, FÖMI 16,7 4 fő FM, FÖMI 22,3 58 fő OEP 276,7 12

13 A nyugdíjakra és az Igazgatóság hatáskörébe utalt egyéb ellátásokra irányuló igények, elbírálása, adategyeztetési ellátása A Tny. szerinti eljárásokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzési, nyilvántartási, ügyfélszolgálati végrehajtása évi LXXXI. tv., egyéb ágazati utasítások, szabályzatok, körlevelek évi LXXXI. tv. és ONYF utasítások Ellátások megállapítása, továbbfolyósítása, megszüntetése Ellenőrzött adatokon alapuló, valós, megbízható hatósági nyilvántartás Jogszabályok, utasítások előírásainak maradéktalanul megfelelő jogalkalmazás A nyugdíjváromány épségének megőrzése, a nyugellátások elbírálásának elősegítése Igény elbírálási és Adategyezt etési osztályok vezei; Igény elbírálási és Ügykezelés i k 17 fő 25 fő Rehabilitációs Szakigazgatás i Szerv an, egész évben, ill. ONYF havi ütemezése szerint 109,0 160,2 45. Méltányossági ügyek döntésre előkészítése a Kormánymegbízottnak, és a döntés végrehajtása; a költségvetés alapjait érin ek, kiadások elszámolása, adatszolgáltatások évi LXXXI. tv. 66., továbbá egyéb ágazati utasítások, szabályzatok, körlevelek Társadalmi-szociális gondoskodás, az arra rászorultakról; ek védelme Jogszabályok, utasítások előírásainak maradéktalanul megfelelő jogalkalmazás Igazgató, érintett k 10 fő an, ill. havi ütemezés szerint 64,1 ; a jogos igények kielégítésére szolgáló fedezet biztosítása érdekében 46. A foglalkoztatási és közfoglalkoztatási ok nyújtása és működtetése hazai és uniós forrásból évi IV. tv, évi LXVI. tv.,30/2000 (IX.15.) GM, 6/1996 (VII.16.) MüM, 132/2009 (VI.19.) Korm., 1143/2012. (V.10.) Korm. hat. A feladattal kapcsolatban meghatározott célértékek elérése A foglalkoztatottság növelése, az álláskeresők számának csökkentése MK igazgató 48 fő 262,5 47. Egyéb hatósági évi II. tv., 22/2012. (IV.13.) BM 355/2007. (XII.23.), 445/2013. (XI.28.) Korm., 118/2001. (VI.30.) A feladattal kapcsolatban meghatározott célértékek elérése A foglalkoztatottság növelése, az álláskeresők számának csökkentése MK igazgató 8 fő 18,4 48. Munkaügyi ellenőrzés, munkaügyi tájékoztatás 1996.évi LXXV. tv. Jogköve munkáltatói magatartás elősegítése A munkavállalók alapve jogai érvényesüljenek, csökkenjen a Igazgató,M Ü.ig.h., oszt.vez. 9 fő NMH 62,3 13

14 jogköve vállalkozások versenyhátránya, segítse a legális (adózó) munkahelyek létesítését Munkavédelmi ellenőrzés, munkavédelmi tanácsadás,társszervekkel együttműködés Kiemelt, piacfelügyeleti, szolgálatás-ellenőrzési, laboratóriumi vizsgálatok ellenőrzések; kérelmek, közérdekű bejelentések Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda és Rezsipont működtetése, fogyasztók oktatása Egészségfejlesztési tevékenységek a, Népegészségügyi célú szűrések helyi koordinálása Járványügyi felügyelet biztosítása, védőoltással kapcsolatos tevékenység, infekciókontroll Közegészségügy Megyei ápolás szakfelügyeleti tevékenység végrehajtása 1993.évi XCIII. tv. évi MFH EVP és a felügyelőség munka- és ellenőrzési terve 225/2007.(VIII.) 6. (2) bek., 7. (1)-(2) és 8., évi CLXV. tv. 225/2007.(VIII.) 6. (2), Fgytv. 37/B., évi Xl. tv évi XLVII. tv., 51/1997. (XII. 18.) NM, 43/1999. (III. 3.), 18/1998. (VI.3) NM 63/1997. (XI.21) NM ; évi CLIV tv Jogszabályi rendelkezések; az ÁNTSZ-OTH évi munkatervi feladatai; 1997 évi CLIV. tv. 96/2003. (VII.15.) Korm., 60/2003.(X.20.)ESzCsM ; Jogköve munkáltatói magatartás elősegítése jogköve magatartás elősegítése tájékozott fogyasztó Egészségtudatos magatartás kialakítása, megerősítése, a lakosság egészségi állapotának javulása Járványok megelőzése, járványveszély elhárítása. oltóanyagok biztosítása. A Nemzeti Népegészségügyi Programban foglaltak megvalósulása Jelentés, eseti hatósági intézkedés Az egészséget nem veszélyezte és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása fogyasztók gazdasági érdekeinek, igényérvényesítésén ek, egészségének, biztonságának védelme fogyasztók gazdasági érdekeinek, igényérvényesítésén ek védelme Ügyrend, OTH kiemelt munkatervi Ügyrend, OTH kiemelt munkatervi Közegészségügyi és járványügyi védelem Igazgató,M V.ig.h., oszt.vez. igazgató 10 fő igazgató Osztályvez e megyei tiszti főorvos,közegészs égügyi főorvos, Megyei veze ápoló 14 6 fő NMH 41,6 10 fő 1+4 fő NSZSZ: 3 fő + 5 fő 1 fő NFH szakmai főosztályai és laborjai, szakhatóságok NFH szakmai főosztályai OTH, Kormányhivat al Szakigazgatás i Szervei önkormányzat ok, civil szervezetek Országos Epidemiológi ai Központ, Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos szakmai intézetek, szakhatóságok, hatósági labor december december Folyamatos, ,0 0,6 45, ,2 12. december 45,3 9, január január Időarányosan és Éves beszámoló

15 Védőnői szakfelügyelet 33/2013. EMMI Szakfelügyelettel kapcsolatos ellátása, Minőségirányítás rendszer fenntartása Közúti járművek műszaki vizsgálata, átalakítás engedélyezése, ellenőrzése és ehhez kapcsolódó ; közúti járművek ellenőrzése,szankcionálás a, üzemeltetésének engedélyezése, digitális tachográf kártyák ügyintézése. Közúti járművezek vizsgáztatása utánképzése, a képzés ellenőrzése; útügyi engedélyezési, forgalomtechnikai, útügyi engedélyezési és szakhatósági ellátása 60. EKÁER rendszer bevezetése Komplex minősítések elvégzése, szakhatósági állásfoglalások, és szakéri vélemények készítése Ellátási és foglalkozási rehabilitációs ügyek teljes körű vitele évi CLIV. tv. 33/2013. (V. 10.) EMMI évi CXXVIII. tv évi I. tv., 263/2006. (XII.20.), 5/1990 KÖHÉM, 261/2011. (XII.07.) évi I. tv., 263/2006. (XII.20.), 24/2005. (IV.21.) GKM., 139/1991. (X.29.), 93/2012. (V.10.), 20/1984. (XII.21.) évi XCII. tv., 50/2014. (XII. ) NGM, 51/2014. (XII. ) NGM, 1629/2014. (XI. 6) Korm. hat évi CXCI. tv. 95/2012 (V. 15.), 7/2012. (II.14.) NEMFI és egyéb jogszabályi felhatalmazás alapján évi CXCI. tv., 95/2012 (V. 15.), 327/2011. (XII. 29.), 327/2012. (XI. 16.) Védőnői ellátás zavartalanságának biztosítása Szakfelügyelet biztosítása, és szolgálat színvonalának javítását. A közlekedés, valamint a közlekedésben részt vevő járművek biztonságának növelése, közlekedési szolgáltatások ségének biztosítása. A járművezei vizsgáztatási és utánképzési igény teljesítésre kerül, a járművezek képzésének színvonala várhatóan emelkedik. Szakszerű, engedélyek és nyilatkozatok kiadása, a közlekedésbiztonság növelése. ellenőrzések hatékony lefolytatása, ÁFA csalások visszaszorítása A megkereső hatóságok részére végzett tevékenység, illetve a megváltozott munkaképességű ügyfelek minősítése A megváltozott munkaképességű személyek ügyeinek elbírálása, szakhatósági eljárások elvégzése, jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésének követelése, foglalkozási rehabilitációs tevékenység Népegészségügyi érdek Közegészségügyi és járványügyi védelem Minőségpolitika Jogszabályokból adódó végrehajtásának megszervezése, végrehajtása. Közúti balesetmegelőzés és közlekedésre nevelés. Jogszabályokból adódó végrehajtásának megszervezése, végrehajtása. Jogszabályokból adódó végrehajtásának megszervezése, végrehajtása. A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak kezelése, foglalkozási rehabilitáció megvalósítása Megyei veze védőnő Megyei tiszti főorvos műszaki, forgalmi járművezet ő, vizsgáztatá si és utánképzési, útügyi KF forgalmi igazgató, Szakéri Osztály veze igazgató, Ellátási és Foglalkozá si Rehabilitác iós Osztály veze 1fő 3 fő Járási Népegészségü gyi Intézetek Országos Tisztiorvosi Hivatal Külső auditáló szervezet 25 fő Társhatóságok 14 fő 11 Megbízással foglalkoztatott járművezei vizsgabiztoso k, megbízással foglalkoztatott közlekedés pedagógusok és pszichológus. Társhatóságok, közút-és vasút kezelők, önkormányzat ok NAV, Rendőrség, NKH december júniu s 15. Folyamatos, 21 nap, 21 nap; 60 nap, 22 munkanap, 21 nap 9,1 27,2 143,6 80,4 38,7 16 fő nincs 83,0 25 fő nincs 129,8 költségvetés i, OEP finanszírozási szerződés költségvetés i Tanúsítási okirat megújítása Éves beszámoló 15

16 63. Általános és különös hatósági ellátása Ügysegédi ellátása figyelembe véve az aktív korúak ellátásával összefüggő többlet megvalósítását is Okmányigazgatási hatósági és Kormányablak egyéb ügyköreinek ellátása Élelmiszer- és takarmány vállalkozással kapcsolatos, továbbá állatvédelmi, állategészségügyi és járványvédelmi hatósági és igazgatási. Rendkívüli járványügyi és élelmiszerlánceseménnyel kapcsolatos intézkedések megtétele, továbbá TIR, BIR, ENAR, OAIR, TRACES rendszerekkel kapcsolatos Elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági ellátása 69. Elsőfokú örökségvédelmi hatósági ellátása A vonatkozó ágazati jogszabályok szerint. 218/2012. (VIII. 13.), évi III. tv. A vonatkozó ágazati jogszabályok szerint évi XLVI. tv., 328/2010. (XII. 27.) évi XLVI. tv., 328/2010. (XII. 27.) évi LXXVIII. tv., 343/2006. (XII. 23.) évi LXIV. tv., 393/2012. (XII. 20.) megvalósítása, az ügyfelekkel, munkáltatókkal, egyéb szervezetekkel történő kapcsolattartás Ellátások megállapítása, hatósági ellenőrzések, szabálysértési és egyéb engedélyezési, kötelezés, szolgalomalapítás, nyilvántartás vezetés. Beadványok átvétele, tanácsadás hatósági ügyintézés Közigazgatási döntés, nyilvántartás, szakhatósági állásfoglalás Közigazgatási döntés, hatósági nyilvántartás Az épített környezet alakítása és védelme érdekében az építésügy körében jogbiztonság érvényesítése, jogszabályszerűség elősegítése és annak betartatása, építési folyamat felügyelete, építmények műszaki állapotának ellenőrzése, szabálytalan építési tevékenységek feltárása és nyilvántartásba vétele A régészeti örökség és a műemléki érték védelme Kiemelt kormányzati célkitűzés megvalósítása, Békés megye élelmiszerbiztonság ának és járványvédelmének biztosítása Békés megye élelmiszerbiztonság ának és járványvédelmének biztosítása hatósági k, ideiglenes települési ügysegédek főállatorvo s, hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő főállatorvo s, hatósági állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő szakigazgat ási szerv hivatalveze je szakigazgat fő Szociális területen: Járási Népegészségü gyi Intézet, SzGyF 182,1 52 fő l 213,3 134 fő nincs 697,2 21 fő nincs 109,3 14 fő 14 fő 4 fő ENAR, BM, NAV, NÉBIH, Katasztrófavé delem MMK, MÉK, MKIK, ÉMI, Katasztrófavé delem MMK, MÉK, MKIK, ÉMI, eseti, 72,8 72,8 20,8 + FEUVE szerint és éves beszámoló FEUVE szerint és éves beszámoló

17 70. Ingatlan-nyilvántartási A vonatkozó ágazati jogszabályok szerint. érdekében a jogbiztonság érvényesítése, jogszabályszerűség elősegítése és annak betartatása, felügyelete, ellenőrzése, és nyilvántartásba vétele Közigazgatási közbenső és érdemi döntés, hatósági nyilvántartás, jelentés, adatszolgáltatás ási szerv hivatalveze je Katasztrófavé delem 54,5 fő FÖMI 283, Földmérési, földvédelmi, földhasználat, földminősítési, földműves-nyilvántartási, földhasználatengedélyezési ill. földhasználatinyilvántartási I. fokú gyámhatósági tevékenység 73. Közfoglalkoztatási végrehajtása 74. Foglalkoztatási ok nyújtása, szolgáltatási és egyéb hatósági ellátása Egészségügyi engedélyezési, védőnői és ápolási 75. szakfelügyelet, továbbá gyermek és ifjúsághigiénés és egészségfejlesztési 76. Járványügyi tevékenység (oltóanyagok, DDD évi CXL tv., évi LV. tv., évi CXXIX. tv., évi CXXII. tv., évi CCXII. tv., és ágazati rendeletek 1997.évi XXXI. tv., 149/1997. (IX. 10.) Korm., 331/2006. (XII. 23.), évi III. tv., évi IV. tv., évi IV. tv, évi V. tv., évi CLXXVII. tv évi CVI. tv., 375/2010. (XII. ) évi IV. tv., évi LXVI. tv., 30/2000. (IX.15.) GM, 6/1996 (VII.16) MüM A vonatkozó ágazati jogszabályok szerint. A vonatkozó ágazati jogszabályok szerint. Közigazgatási közbenső és érdemi döntés, hatósági nyilvántartás, jelentés, adatszolgáltatás Jegyzőkönyv, döntés (végzés, határozat) a feladat végrehajtása során meghatározott célértékek elérése a feladat végrehajtása során meghatározott célértékek elérése Jelentés, hatósági intézkedés. Jelentés, hatósági intézkedés. A foglalkoztatottság növelése, az álláskeresők számának csökkentése. A foglalkoztatottság növelése, az álláskeresők számának csökkentése. Közegészségügyi és járványügyi védelem Közegészségügyi és járványügyi hivatalveze Járási Munkaügyi Kirendeltsé gveze Járási Munkaügyi Kirendeltsé gveze tisztifőorvo s,tisztiorvo s, közegészsé gügyi járványügy i felügyelő tisztifőorvo 17 56,5 fő FÖMI 294,0 72 fő 64 fő Területi Gyerm.véd.Sz akszolg., Családsegí szolgálatok, Rendőrség, Bíróság, Ügyészség, MÁK,, NYUFIG, Járási hivatal törzshivatala települési önk. Koordináció: Járási hivatal törzshivatala, Ket.-ben és az ágazati jogszabály okban meghatároz ottak szerint 374,6 332,9 64 fő nincs 333,0 20,6 fő nincs 107,2 12,4 fő nincs 64,5 éves beszámoló éves beszámoló

18 tevékenység, közegészségügy) védelem s,tisztiorvo s, közegészsé gügyijárványügy i felügyelő 18

19 Melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal évi intézményi munkatervéhez Korrupciómegelőzési intézkedési terv Azonosítási szám Intézményi feladat megnevezése A feladat eredete: (pl. jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás) A feladat végrehajtásának eredménye Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja Szervezeten belüli felelős Végrehajtásban közreműködő munkatársak száma Külsős közreműködő szervezet Határidő Feladat ellátásának költsége (millió Ft) Forrás megnevezése Felülvizsgálat időpontja Egyéb A Hivatalnál dolgozó vezek és munkatársak részére tanácsadás és képzések szervezése közszolgálati etika és integritásmenedzsment témában Integritási és korrupciós kockázatok figyelése, felmérése, elemzése és ezek alapján javaslattétel vezei intézkedésre Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására általános eljárásrend aktualizálása Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesík fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) (Int. rendelet) 6. (2)-(3) bekezdés 50/2013. (II. 25.) 6. (1) bekezdés 50/2013. (II. 25.) 4. (2) bekezdés A Hivatal integritá sának erősödé se A Hivatal integritá sának erősödé se A Hivatal integritá sának erősödé se Magas színvonalú, etikus, és hatékony intézményi működés Magas színvonalú, etikus, és hatékony intézményi működés Magas színvonalú, etikus, és hatékony intézményi működés integritás tanácsadó integritás tanácsadó integritás tanácsadó 1 fő Miniszterelnöks ég, Nemzeti Védelmi Szolgálat Miniszterelnöks ég, Nemzeti Védelmi Szolgálat Miniszterelnöks ég, Nemzeti Védelmi Szolgálat 2015-ben 2015-ben december 4,211 Költségvetési Költségvetési Költségvetési december december december 19

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 17. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 2942 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ 198. szám Tartalomjegyzék 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 316/2010. (XII. 27.) Korm.

Részletesebben

II. AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE

II. AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE TARTALOMJEGYZÉK I.ÁLTALÁNOS RÉSZ 2 1. AZ IGAZGATÓSÁG JOGÁLLÁSA 2 2. AZ IGAZGATÓSÁG AZONOSÍTÓ ADATAI, MŰKÖDÉSI HELYEK 2 2.1. Azonosító adatok 2 2.2. Szervezeti egység által használt bélyegzőjének leírása,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezeti egységei és az egységek feladatai

Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezeti egységei és az egységek feladatai Közzétételi Szabályzat Melléklete I/2. adatok Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezeti egységei és az egységek feladatai Országos tisztifőorvos közvetlen irányítása alá tartozó egységek: a. Belső Ellenőrzési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 9., szerda 20. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 27/2011. (III. 9.) HM utasítás a CMX 11 NATO válságkezelési gyakorlat

Részletesebben

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott 30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1 Módosította

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. szeptember 15., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szervezeti és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

Dunapataji Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dunapataji Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Dunapataji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 23. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 23. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 23. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. május 5., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2014. (V. 5.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési

Részletesebben

32/2014. (IX. 15.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

32/2014. (IX. 15.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatáról 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályos: 2014.09.17 - A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben az azt módosító 18/2012. (VII. 30.) NGM utasítással 1, a 6/2013. (IV. 24.) NGM

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 7., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 7., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. december 7., péntek 54. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 51/2012. (XII. 7.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 24. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. május 22., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2015. (V. 22.) FM utasítás a borászati termékek harmadik országokban történő promóciójára

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 03-3/101-3/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K PREAMBULUM... 3 I. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA... 3 II. FEJEZET

Részletesebben

Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista

Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista Mátészalkai Járási Hivatala Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyi adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek

Részletesebben