A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) február 9.(*)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. február 9.(*)"

Átírás

1 A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) február 9.(*) Közúti közlekedés A menetíró készülék használatára vonatkozó szabályokkal kapcsolatos jogsértések A tagállamok arányos szankciók megállapítására irányuló kötelezettsége Átalányösszegű bírság A szankció arányossága A C-210/10. sz. ügyben, Az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Magyarország), a Bírósághoz május 3-án érkezett, október 19-i határozatával terjesztett elő az előtte Urbán Márton és a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága között folyamatban lévő eljárásban, A BÍRÓSÁG (első tanács), tagjai: A. Tizzano tanácselnök, M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits és M. Berger (előadó) bírák, főtanácsnok: J. Mazák, hivatalvezető: A. Calot Escobar, tekintettel az írásbeli szakaszra, figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket: a magyar kormány képviseletében Fehér M. Z., Szíjjártó K. és Koós G., meghatalmazotti minőségben, a dán kormány képviseletében V. Pasternak Jørgensen, meghatalmazotti minőségben, az osztrák kormány képviseletében E. Riedl, meghatalmazotti minőségben, az Európai Bizottság képviseletében N. Yerrell és Talabér-Ritz K., meghatalmazotti minőségben, tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa nélkül kerül sor, meghozta a következő

2 Ítéletet 1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 102., 1. o.) 19. cikke (1) és (4) bekezdésének értelmezésére vonatkozik. 2 A jelen kérelmet az Urbán M. és a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága között az alapügy felperese által vezetett tehergépjármű menetíró készüléke adatrögzítő lapjának használatára vonatkozó rendelkezések megsértése miatt kiszabott bírság tárgyában folyamatban lévő jogvitában terjesztették elő. Jogi háttér Az uniós jog 3 Az 561/2006 rendelettel módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (HL L 370., 8. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 1. kötet, 227. o. ; a továbbiakban: 3821/85 rendelet) cikke előírja a munkáltatónak és a járművezetőknek a menetíró készülék és az adatrögzítő lapok használatára vonatkozó kötelezettségeit. 4 A 3821/85 rendelet 15. cikkének (5) bekezdése értelmében: A jármű személyzetének minden tagja az adatrögzítő lapján a következő adatokat jegyzi be: a) a lap használatbavételének kezdetekor: a családi és utónevét; b) a dátumot és helyet, ahol a lap használatbavétele elkezdődött, és a dátumot és helyet, ahol az ilyen használat véget ért; c) minden egyes jármű rendszámát, amelyre beosztották, mind a lapon rögzített első menet kezdetekor, mind az azt követő, a lap használata alatt bekövetkező járműcsere esetén; d) a kilométer-számláló állását: a lapon rögzített első menet előtt, a lapon rögzített utolsó menet végén, a munkanap folyamán bekövetkező járműcsere esetén (azon a járművön, amelyre előzőleg beosztották, és azon a járművön, amelyre később osztották be); e) az esetleges járműcsere időpontját.

3 5 A 3821/85 rendelet 15. cikke (7) bekezdésének c) pontja a következőképpen rendelkezik: Az arra felhatalmazott ellenőrzést végző személy az adatrögzítő lapok, az adatrögzítő berendezés vagy a járművezetői kártya által rögzített, kijelzett vagy kinyomtatott adatok elemzésével ellenőrizheti az 561/2006/EK rendeletnek való megfelelést, illetve ha ezek nem állnak rendelkezésre, bármely más olyan dokumentum ellenőrzésével, mely egy előírás be nem tartását bizonyítja, mint például a 16. cikk (2) és (3) bekezdésében megadottak. 6 Az 561/2006 rendelet 19. cikkének (1) és (4) bekezdése a következőt mondja ki: (1) A tagállamoknak az ezen rendelettel és a 3821/85/EGK rendelettel kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó szankciókra vonatkozó szabályokat kell lefektetniük, és meg kell tenniük minden olyan intézkedést, mely azok végrehajtásához szükséges. Az említett szankcióknak hatékonyaknak, arányosnak, visszatartónak és diszkriminációmentesnek kell lenniük. [...] [ ] (4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy arányos, adott esetben pénzügyi szankciókat is tartalmazó szankciórendszer működjön e rendelet vagy a 3821/85/EGK rendelet vállalkozások vagy az ahhoz kapcsolódó feladók, szállítmányozók, utazásszervezők, fővállalkozók, alvállalkozók és járművezető munkaközvetítők általi megszegése esetén. 7 A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 102., 35. o.) 9. cikkének (1) és (3) bekezdése a következőt írja elő: (1) A tagállamok létrehoznak egy, a vállalkozásokra vonatkozó kockázatértékelő rendszert, a 3820/85/EGK vagy a 3821/85/EGK rendelettel kapcsolatban az egyes vállalkozások által elkövetett jogsértések száma és súlya alapján. [...] [ ] (3) A 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletekkel kapcsolatos jogsértések kezdeti listáját a III. melléklet tartalmazza. A 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletekkel kapcsolatos jogsértések súlyozására vonatkozó iránymutatások nyújtása céljából, a Bizottság, ahol célszerű, a 12. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kiegészítheti a III. mellékletet a súlyukhoz mérten kategóriákra bontott jogsértések általános körére vonatkozó iránymutatások lefektetése céljából. [ ] A nemzeti jog

4 8 A közúti közlekedésről szóló, évi I. törvény (a továbbiakban: a közúti közlekedésről szóló törvény) 20. -a (1) és (4) bekezdésének a jogsértés elkövetésekor hatályos szövege (Magyar Közlöny 2006/1. szám) értelmében: (1) Az e törvényben, valamint külön jogszabályban: [ ] c) a[z] [ ] 561/2006/EK [ ] rendeletben és e törvényben a vezetési időre, a megszakításra és pihenőidőre, továbbá a évi IX. törvénnyel kihirdetett nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló kihirdetett Európai Megállapodásban (AETR) a vezetési időre, a megszakításra és pihenőidőre; d) a [ ] 3821/85/EGK [ ] rendeletben és az e törvényben a menetíró készülék és tachográf korong használatára; [ ] vonatkozó rendelkezések megsértői bírságot kötelesek fizetni. (4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértőjével szemben forinttól forintig terjedő bírság szabható ki. Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét külön jogszabály határozza meg. Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértéséért többen is felelőssé tehetők, a meghatározott bírság összegét a felelősök között felelősségük arányában kell megosztani. [ ] 9 A közúti közlekedésről szóló törvény 20. -ának (4) bekezdésében említett, és az alapügy tényállására alkalmazandó külön jogszabály a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló, március 31-i 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny 2007/39. szám, a továbbiakban: 57/2007 kormányrendelet). 10 Az 57/2007 kormányrendelet 1. -ának (1) bekezdése szerint: A [közúti közlekedésről szóló] törvény [ ] 20. -ának (l) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárásban a ban meghatározott bírság szabható ki. 11 Az 57/2007 kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése ekként rendelkezik: 1. A [közúti közlekedésről szóló] törvény 20. -a (l) bekezdésének d) pontjához kapcsolódóan a 4. táblázatban meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezést megsérti. Ha az ellenőrző hatóság az 1. pontban meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó, az ellenőrzés napján érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak az ellenőrzés napját követő 8 napon belül bemutatják, az adott ponthoz tartozó bírság összegének az 50%-át kell kiszabni.

5 12 Az alapügy tényállásának idején az említett táblázat a következő volt: Sorszám Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok 3. Az adatrögzítő lapok használatára vonatkozó szabályok megsértése Jogszabályi hivatkozás 3821/85/EGK tanácsi rendelet cikk Bírság összege Ft-ban Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 13 Urbán M. magyar honosságú tehergépjárművével Magyarországról Romániába közlekedett március 25-én, amikor a Debreceni Vám- és Pénzügyőri Hivatal járőrei az ártándi határátkelőhelyen közúti ellenőrzés keretében menetíró készülékét és menetíró korongjait is vizsgálták. A menetíró készülék használata körében az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot. Az Urbán M. részéről átadott tizenöt db menetíró korong egyikéről azonban hiányzott az érkezési kilométer feltüntetése. 14 Erre tekintettel az elsőfokú vámhatóság március 25-i határozatában Urbán M.-et az adatrögzítő lapok használatára vonatkozó szabályok megszegése miatt HUF (az említett időpontban körülbelül 332 eurónak megfelelő) közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte. 15 Urbán M. e határozattal szemben fellebbezést terjesztett elő, amelyben a kiszabott közigazgatási bírság elengedését vagy csökkentését kérte, hivatkozva arra, hogy a kiszabott bírság összegét az elkövetett mulasztáshoz képest túlzónak tartja, mivel fuvarlevelére rávezette a kilométer-számláló állását. 16 Az alapeljárás alperese másodfokú hatóságként május 12-én elutasította az említett fellebbezést, és megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helyesen alkalmazta az 57/2007 kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdését és az e rendelkezésben említett 4. táblázat 3. pontját, amely tartalmazza a szóban forgó szabálysértést és a megfelelő bírság összegét, amelytől eltérni a vámhatóságnak nem áll módjában. 17 Urbán M. e határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságnál, a határozat hatályon kívül helyezését kérve. Urbán M. az elsőfokú határozattal szembeni fellebbezésében előadott érveket megismételve arra hivatkozott, hogy nem jelent semminemű visszaélést az, ha a menetíró készülék adatrögzítő lapjáról hiányzik az utolsó menet végén a záró kilométerszámláló-állás, amennyiben a fuvarlevélen ennek feltüntetése megtörtént. Az adatrögzítő lapról hiányzó adatot máshonnan pontosan ellenőrizni lehetett volna az említett fuvarlevélen szereplő információk alapján. 18 Ilyen körülmények között a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság amelynek kétségei támadtak az 57/2007 kormányrendeletben előírt szankciórendszernek a 3821/85 és az 561/2006 rendeletben szereplő célhoz képest arányos voltára vonatkozóan az eljárás felfüggesztéséről határozott, és a következő kérdéseket terjesztette a Bíróság elé előzetes döntéshozatalra:

6 1) A[z 561/2006/EK] rendelet 19. cikk[e] (1) és 19. cikk[e] (4) bekezdésében foglalt arányosság követelményének megfelel-e az olyan szankciórendszer, mely a [3821/85/EGK] rendelet cikkében rögzített valamennyi előírás megsértése esetére azonos összegű, [HUF] összegű bírság kiszabását írja elő kötelező erővel? 2) Megfelel-e az arányosság követelményének az a szankciórendszer, amely az elkövetett jogsértés súlyához képest nem differenciál a bírság összegszerűségében? 3) Megfelel-e az arányosság követelményének az a szankciórendszer, amely a jogsértők vonatkozásában semmilyen kimentési lehetőséget nem enged? 4) Megfelel-e az arányosság követelményének az a szankciórendszer, amely az elkövetők személyi körülményei között nem tesz különbséget? Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről Az első és második kérdésről 19 A kérdést előterjesztő bíróság együttesen vizsgálandó első és második kérdésével lényegében arra kíván választ kapni, hogy az arányosságnak az 561/2006 rendelet 19. cikke (1) és (4) bekezdésében foglalt követelményét akként kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az 57/2007 kormányrendelettel bevezetetthez hasonló szankciórendszer, amely a 3821/85 rendelet cikke szerinti adatrögzítő lapok használatával kapcsolatos szabályok megsértése esetére a szabálysértések súlyától függetlenül átalányösszegű bírság kiszabását írja elő. 20 Előzetesen emlékeztetni kell arra, hogy az 561/2006 rendelet (27) preambulumbekezdése értelmében a vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályok világos és eredményes alkalmazása érdekében ajánlatos egységes rendelkezéseket megállapítani a fuvarozó vállalkozások és a járművezetők felelősségével kapcsolatosan az e rendelettel kapcsolatos jogsértések tekintetében, amely felelősség a tagállamokban büntetőjogi, polgári jogi vagy közigazgatási szankciókat vonhat maga után. 21 Az említett rendelet 19. cikkének (1) bekezdése e tekintetben arra kötelezi a tagállamokat, hogy állapítsák meg az ezen rendelettel és a 3821/85/EGK rendelettel kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó szankciók szabályait, amelyeknek hatékonyaknak, arányosnak, visszatartónak és diszkriminációmentesnek kell lenniük. 22 Meg kell azonban állapítani, hogy az említett rendelet nem tartalmaz pontosabb szabályokat az említett nemzeti szankciók megállapítására vonatkozóan, és különösen nem határoz meg semmilyen kifejezett szempontot, amely alapján mérlegelni lehetne az ilyen szankciók arányos jellegét. 23 Márpedig az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében az e szabályozásban bevezetett rendszerben előírt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó uniós jogszabályok összehangolásának hiányában a tagállamok hatáskörébe tartozik a számukra megfelelőnek tűnő szankciók megválasztása. E

7 hatáskörüket azonban az uniós jog és e jog általános elveinek tiszteletben tartásával, ennélfogva az arányosság elvére figyelemmel kell gyakorolniuk (lásd többek között a C-262/99. sz. Louloudakis-ügyben július 12-én hozott ítélet [EBHT 2001., I o.] 67. pontját, valamint a C-188/09. sz., Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski ügyben július 29-én hozott ítélet [az EBHT-ban még nem tették közzé] 29. pontját). 24 A jelen ügyben ily módon az alapügyben szóban forgó nemzeti jogszabályban előírt szankciók nem léphetik túl azt a mértéket, amely alkalmas és szükséges a szóban forgó jogszabály által jogszerűen elérni kívánt cél megvalósításához, így amikor több alkalmas intézkedés közül lehet választani, a legkevésbé hátrányosat kell igénybe venni, és az okozott hátrányok nem lehetnek túlzottak az elérni kívánt célokhoz képest (lásd ebben az értelemben a C-379/08. és C-380/08. sz., ERG és társai egyesített ügyekben március 9-én hozott ítélet [EBHT 2010., I o.] 86. pontját). 25 Az 3821/85 és az 561/2006 rendelet keretében ezek a célok egyrészt az e rendeletek hatálya alá tartozó járművezetők munkafeltételeinek, valamint általánosságban a közúti biztonság javítása, másrészt pedig a járművezetők vezetési idejével és pihenőidejével, valamint az ezek ellenőrzésével kapcsolatos egységes szabályok megállapítása. 26 Ezért az említett rendeletek számos intézkedést többek között a járművezetők vezetési és pihenőidejével, valamint ezek ellenőrzésével kapcsolatos egységes szabályokat írnak elő, amelyeknek tiszteletben tartását a tagállamoknak az ugyanezen rendeletekkel kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó szankciók rendszerének alkalmazása révén kell biztosítaniuk. 27 A jelen ítélet 19. pontjában megismételt első és második kérdésre ezen elvek tükrében kell választ adni. 28 A jelen ügyben meg kell jegyezni, hogy a közúti közlekedésről szóló törvény 20. -ának (4) bekezdése HUF-tól HUF-ig terjedő bírsággal szankcionálja azokat, akik megsértik a 3821/85 és az 561/2006 rendelet rendelkezéseit. Azt is pontosítani kell, hogy ez a rendelkezés a bírság összegének a jogsértés jellegének és súlyának alapján történő meghatározására vonatkozó hatáskört az eljáró hatóságokra ruházza. 29 Az 57/2007 kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése azonban HUF átalányösszegű bírságot hoz létre a 3821/85 rendelet cikkében előírt adatrögzítő lapok használatával kapcsolatos rendelkezések valamennyi megsértése tekintetében, anélkül hogy különbséget tenne a szóban forgó különféle jogsértések jellege és súlya között. 30 Ily módon jóllehet úgy tűnhet, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló rendszer megfelelő a 3821/85 és az 561/2006 rendeletben szereplő célok eléréséhez meg kell állapítani, hogy az túllépi az e rendeletekkel jogszerűen elérni kívánt célok megvalósításához szükséges mértéket. 31 A 3821/85 rendelet 15. cikkének (5) bekezdéséből következik, hogy a járművezető az adatrögzítő lapon bejegyzi a kilométer-számláló állását a lapon rögzített utolsó menet végén.

8 32 E bejegyzés elmulasztását azonban Magyarország érvelésével ellentétben enyhe jogsértésnek kell tekinteni. 33 Amint azt a Bizottság helyesen megjegyzi, nem bír minden, a 3821/85 és az 561/2006 rendelettel kapcsolatos jogsértés ugyanazzal a súllyal. A járművezetők munkafeltételei, valamint a közúti biztonság tiszteletben tartása hatékony ellenőrzésének megakadályozására alkalmas jogsértések nem sorolhatók azon jogsértésekkel azonos kategóriába, amelyek ugyan a szóban forgó rendeletek rendelkezéseinek megsértését képezik, de nem akadályozzák az uniós jogszabályokban előírt kötelezettségek tiszteletben tartásának ellenőrzését. 34 Amint azzal a Bizottság is érvel, e tekintetben a 3821/85 rendelet 15. cikke (7) bekezdésének megsértése amely rendelkezés azt írja elő, hogy a járművezetőnek az ellenőrző tisztviselő kérésére bármikor be kell tudnia mutatni a folyó hétre vonatkozó adatrögzítő lapokat és minden esetben annak az előző hétnek az utolsó napjára vonatkozót, amikor vezetett súlyosabb jogsértést képez, mint e rendelet 15. cikke (1) bekezdésének megsértése, amelynek értelmében a járművezetők nem használhatnak elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapokat, és azokat megfelelő módon kell óvniuk. 35 Hasonlóképpen azt is meg kell állapítani, hogy az ugyanezen 15. cikkben felsorolt többi kötelezettséghez képest a közúti biztonságra csekély hatással jár ha egyáltalán hatással van rá az, ha a járművezető az utolsó menet végén elmulasztja feltüntetni az adatrögzítő lapon a kilométer-számláló állását. 36 Ezt a megállapítást megerősíti az, hogy a Bizottság a 2006/22 irányelv 9. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadta a 2006/22/EK irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, január 30-i 2009/5/EK irányelvet (HL L 29., 45. o.), amely a súlyuk alapján kategóriákra bontott, a 3821/85 és az 561/2006 rendelettel kapcsolatos jogsértések általános körére vonatkozó iránymutatásokat tartalmaz. 37 Igaz ugyan, hogy a 3821/85 és az 561/2006 rendelet rendelkezéseivel kapcsolatos különböző jogsértések besorolásának pontosítására csak később, a 2006/22 és a 2009/5 irányelvvel került sor, amelyek emiatt az alapügyben nem alkalmazandók, meg kell állapítani, hogy ez az elgondolás hallgatólagosan legalábbis az 561/2006 rendeletből kitűnt. A szankciókat illetően ugyanis a rendelet (26) preambulumbekezdése a tagállamok által alkalmazható intézkedések általános körére hivatkozott. 38 Ezen túlmenően, az 561/2006 rendelettel kapcsolatos jogsértések és a 3821/85 rendelettel kapcsolatos jogsértések csoportjait megkülönböztető, említett III. melléklet minden egyes kötelezettségtípus tekintetében feltünteti azok jogalapját, a jogsértés típusát és azok súlyosságának fokát. Ez utóbbiakat három csoportra azaz nagyon súlyos jogsértésre, súlyos jogsértésre és enyhébb jogsértésre bontják. 39 A 3821/85 rendelettel kapcsolatos jogsértéseket illetően az említett melléklet az adatok kitöltésére vonatkozó kötelezettségeket illetően amelyek jogalapja a 3821/85 rendelet 15. cikkének (5) bekezdése előírja a következő jogsértést: Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén). Ez a jogsértés enyhébb jogsértésnek minősül.

9 40 Egyebekben annak ellenére, hogy a tagállamoknak kell előírniuk az érkezési kilométerszámláló-állás feltüntetésének elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókat, meg kell állapítani, hogy ennek feltüntetése nem elengedhetetlen a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásának ellenőrzéséhez. Ugyanígy, a kilométerszámláló-állás említett feltüntetésének semmilyen elmulasztása nem jelent ugyanakkora fenyegetést a közúti biztonságra nézve, mint az adatok kitöltése jogsértés-kategóriában feltüntetett más rendelkezések megsértése. 41 Következésképpen az uniós szabályozással elérni kívánt célokhoz képest aránytalannak tűnik az adatrögzítő lapok használatával kapcsolatos szabályok bármely megsértése tekintetében az átalányösszegű bírság anélküli alkalmazása, hogy az említett bírság összegét a jogsértés súlya alapján differenciálnák. 42 Ezenfelül meg kell említeni, hogy a magyar jogalkotó július 29-én elfogadta az alapeljárásban nem alkalmazandó 156/2009 kormányrendeletet, amely augusztus 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte az 57/2007 kormányrendeletet. 43 Az e kormányrendelettel bevezetett új szankciórendszer pedig már előírja a bírság összegének a 3821/85 rendelet cikkével kapcsolatos jogsértések súlya alapján történő differenciálását. Az alapügyben vizsgálthoz hasonló jogsértéseket illetően az említett kormányrendelet a kiszabandó bírság összegét legfeljebb HUF-ban állapítja meg, ezeket a jogsértéseket pedig enyhébb jogsértéseknek minősíti. 44 A fentiekre tekintettel az első és második kérdésre azt a választ kell adni, hogy az arányosságnak az 561/2006 rendelet 19. cikke (1) és (4) bekezdésében foglalt követelményét akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 57/2007 kormányrendelettel bevezetetthez hasonló szankciórendszer, amely a 3821/85 rendelet cikke szerinti adatrögzítő lapok használatával kapcsolatos szabályok megsértése esetére a jogsértések súlyától függetlenül átalányösszegű bírság kiszabását írja elő. A harmadik és a negyedik kérdésről 45 A kérdést előterjesztő bíróság együttesen vizsgálandó harmadik és negyedik kérdésével lényegében arra kíván választ kapni, hogy az arányosságnak az 561/2006 rendelet 19. cikke (1) és (4) bekezdésében szereplő követelményét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes egyrészt az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló, a jogsértés elkövetőinek objektív felelősségét bevezető szankciórendszer, másrészt pedig az e rendszerben előírt szankció súlyozása. 46 Mindjárt az elején emlékeztetni kell arra, hogy az iratokból kitűnik, hogy az 57/2007 kormányrendelet 5. -a (1) bekezdésének végrehajtásával megbízott nemzeti hatóságok nem rendelkeznek semmilyen lehetőséggel arra, hogy az adott ügy konkrét körülményeire figyelemmel eltérjenek az előírt bírság átalányösszegétől, ekként pedig arra, hogy e bírság összegét a körülményekhez igazítsák. 47 Elsősorban, az objektív felelősség bevezetésének az arányosság elvével való összeegyeztethetőségét illetően meg kell állapítani, hogy a Bíróság már kimondta, hogy többek között a közúti közlekedéssel kapcsolatos szociális területre vonatkozó valamely rendelet megsértését szankcionáló rendszer önmagában nem összeegyeztethetetlen a közösségi joggal (lásd ebben az értelemben a C-326/88. sz.

10 Hansen-ügyben július 10-én hozott ítélet [EBHT 1990., I o.] pontját, valamint a C-7/90. sz., Vandevenne és társai ügyben október 2-án hozott ítélet [EBHT 1991., I o.] 16. és 17. pontját; egyéb területeket illetően lásd analógia útján a C-177/95. sz., Ebony Maritime és Loten Navigation ügyben február 27-én hozott ítélet [EBHT 1997., I o.] 36. pontját). 48 A Bíróság szerint ugyanis az elérni kívánt célokhoz képest nem aránytalan az objektív felelősségi rendszer bevezetése, amennyiben ez a rendszer jellegénél fogva alkalmas arra, hogy az érintett személyeket valamely rendelet rendelkezéseinek tiszteletben tartására ösztönözze, és amennyiben az elérni kívánt célok olyan közérdeket képeznek, amely alkalmas arra, hogy igazolja ilyen rendszer bevezetését (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Hansen-ügyben hozott ítélet 19. pontját). 49 Ezen ítélkezési gyakorlat fényében emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 3821/85 rendelet a menetíró készülékkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért való felelősséget különösen a járművezetőkre ruházza. E rendeletnek az adatrögzítő lapok használatával kapcsolatos rendelkezései pontosan meghatározzák, hogy a járművezetőknek miként kell rögzíteniük a szükséges adatokat, mint például a kilométer-számláló állását. Ily módon az említett rendelet 15. cikke (5) bekezdése d) pontjának második francia bekezdése értelmében az érkezési kilométert az adatrögzítő lapon kötelezően fel kell tüntetni. 50 A magyar jogszabály értelmében e kötelezettség megsértése akkor valósul meg, ha a kilométer-számláló utolsó menet végének megfelelő állását nem tüntetik fel az adatrögzítő lapon. Ahhoz tehát, hogy a járművezető ne kövessen el jogsértést, eleget kell tennie a 3821/85 rendeletben meghatározott követelményeknek. 51 Mivel egyrészről az objektív felelősség említett rendszere alkalmas arra, hogy a 3821/85 rendelet rendelkezéseinek tiszteletben tartására ösztönözze a járművezetőket, másrészről pedig mivel a közúti biztonság és a járművezetők szociális feltételeinek javítása közérdeket képez, igazolt lehet az objektív felelősségi rendszer magyar jogszabály általi bevezetése. 52 Ennélfogva az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, az említett rendelet megsértését szankcionáló objektív felelősségi rendszer előírása önmagában nem összeegyeztethetetlen az uniós joggal. 53 Másodsorban, az alapügyben szóban forgó szankciórendszerben előírt bírság mértékét illetően emlékeztetni kell a jelen ítélet 23. és 24. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlatra, amely szerint a tagállamok hatáskörébe tartozik a számukra megfelelőnek tűnő szankciók megválasztása. A tagállamoknak azonban e hatáskörüket az uniós jog és e jog általános elveinek tiszteletben tartásával, ennélfogva az arányosság elvére figyelemmel kell gyakorolniuk. A szankciók tehát különösen nem léphetnek túl azon, ami a szóban forgó jogszabály által jogszerűen elérni kívánt célok megvalósításához szükséges, és ezenfelül nem lehetnek túlzottak e célokhoz képest. 54 Márpedig e tekintetben jelezni kell, hogy az arányosság elve nemcsak a jogsértés tényállási elemeinek meghatározását és a bírságok mértékével kapcsolatos szabályok meghatározását illetően, hanem a bírság kiszabása során figyelembe vehető tényezők megítélése tekintetében is köti a tagállamokat.

11 55 Mindezek pontosítása után meg kell állapítani, hogy nem felel meg a jelen ítélet 23. és 24. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlatban megkövetelt feltéteknek a 3821/85 és az 561/2006 rendelettel kapcsolatos jogsértések szankcionálásával megbízott nemzeti hatóságok azon kötelezettsége, hogy anélkül szabjanak ki HUF átalányösszegű bírságot, hogy lehetőségük lenne az adott ügy konkrét körülményeinek figyelembevételére, adott esetben pedig a bírság összegének mérséklésére. 56 A magyar szankciórendszer tehát különösen az alapeljárás alapjául szolgálóhoz hasonló ügyben tűnik aránytalannak, amikor az ellenőrzött tizenöt korong közül csupán az egyikről hiányzott valamely bejegyzés, azaz azon nem tüntették fel az érkezési kilométert. Ezen túlmenően, a Bíróság elé terjesztett iratokból kitűnik, hogy a bejegyzés alapügybeli hiánya nem képezhetett visszaélést, mivel az adatrögzítő lapról hiányzó bejegyzés szerepelt a fuvarlevélen. 57 Egyfelől ugyanis azt a feltételt illetően, amely szerint a szankció nem léphet túl azon, ami az alapeljárásban szóban forgó jogszabály által jogszerűen elérni kívánt célok megvalósításához szükséges, meg kell állapítani, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok ezeket a célokat kevésbé hátrányos intézkedésekkel is megvalósíthatnák, mivel az elkövetett jogsértés valójában nem veszélyezteti a közúti biztonsággal és a járművezetők munkafeltételeivel kapcsolatban a 3821/85 és az 561/2006 rendeletben előírt célokat. 58 Másfelől azt a feltételt illetően, hogy a szankció nem lehet túlzott az említett célokhoz képest, meg kell állapítani, hogy amint az az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik az említett bírság összege csaknem azonos a magyarországi munkavállalók havi nettó átlagjövedelmével. Következésképpen az alapeljárásban a szankció mértéke az elkövetett jogsértéshez képest aránytalannak tűnik. 59 A fentiekre tekintettel a harmadik és a negyedik kérdésre azt a választ kell adni, hogy az arányosságnak az 561/2006 rendelet 19. cikke (1) és (4) bekezdésében előírt követelményét akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az objektív felelősséget bevezető 57/2007 kormányrendeletben előírthoz hasonló szankciórendszer. Azzal azonban ellentétes a szankcióknak az e rendszerben előírt mértéke. A költségekről 60 Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg. A fenti indokok alapján a Bíróság (első tanács) a következőképpen határozott: 1) Az arányosságnak a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke (1) és (4) bekezdésében foglalt követelményét akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 57/2007 kormányrendelettel

12 bevezetetthez hasonló szankciórendszer, amely az 561/2006 rendelettel módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet cikke szerinti adatrögzítő lapok használatával kapcsolatos szabályok megsértése esetére a jogsértések súlyától függetlenül átalányösszegű bírság kiszabását írja elő. 2) Az arányosságnak az 561/2006 rendelet 19. cikke (1) és (4) bekezdésében előírt követelményét akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az objektív felelősséget bevezető 57/2007 kormányrendeletben előírthoz hasonló szankciórendszer. Azzal azonban ellentétes a szankcióknak az e rendszerben előírt mértéke. Aláírások

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2010. szeptember 30.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2010. szeptember 30.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2010. szeptember 30.(*) Hatodik HÉA-irányelv 2006/112/EK irányelv Az előzetesen megfizetett adó levonásának joga Új tagállami szabályozás A számla tartalmára vonatkozó

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (tizedik tanács) 2013. május 16.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (tizedik tanács) 2013. május 16.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (tizedik tanács) 2013. május 16.(*) Adózás Héa 2006/112/EK irányelv Az adósemlegesség elve Levonási jog Megtagadás Gyanús ügyletek Korábban elkövetett csalások Bizonyítási teher A C-444/12.

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2013. július 11.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2013. július 11.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2013. július 11.(*) Gépjárműforgalom Felelősségbiztosítás 72/166/EGK irányelv A 3. cikk (1) bekezdése 84/5/EGK irányelv Az 1. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2010. július 15.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2010. július 15.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2010. július 15.(*) Hatodik HÉA-irányelv 2006/112/EK irányelv Az előzetesen felszámított adó levonásának joga A számlán szereplő téves adatot a levonási jog elvesztésével

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nyolcadik tanács) 2013. március 7.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nyolcadik tanács) 2013. március 7.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nyolcadik tanács) 2013. március 7.(*) Közösségi Vámkódex 137. cikk A Vámkódex végrehajtási rendelete 561. cikk, (2) bekezdés A behozatali vámok alóli teljes mentesség feltételei Olyan

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés Fizetésképtelenségi eljárás 1346/2000/EK rendelet Az 5. cikk (1) bekezdése Időbeli hatály Olyan államban

Részletesebben

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet. a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet. a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Írásbeli záróvizsga feladatok Közigazgatási menedzsment mesterszak 2013. tavasz 1. feladat A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított több magyarországi építőipari, vasútépítő vállalkozás

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2006. október 5.(*) Belső adók Személygépkocsik után kivetett regisztrációs adó Használt személygépkocsik Behozatal

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2006. október 5.(*) Belső adók Személygépkocsik után kivetett regisztrációs adó Használt személygépkocsik Behozatal A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2006. október 5.(*) Belső adók Személygépkocsik után kivetett regisztrációs adó Használt személygépkocsik Behozatal A C-290/05. és C-333/05. sz. egyesített ügyekben, az

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2013. május 16. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2013. május 16. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2013. május 16. * A jogalap nélkül fizetett hozzáadottérték-adó egésze visszatérítésének az elmulasztása A héa-visszatérítést a héának egy harmadik félre történő áthárítása

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés. 1. Általános bevezető információk 23.

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés. 1. Általános bevezető információk 23. TARTALOMJEGYZÉK Ajánljuk ezt a könyvet Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés 15. oldal 19. oldal 22. oldal 1. Általános bevezető információk 23. oldal Jogszabály ismeret és betartás

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. február 5. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. február 5. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. február 5. * Előzetes döntéshozatal iránti kérelem Közvetlen adók Letelepedés szabadsága A bolti kiskereskedelem árbevételére különadót kivető nemzeti adószabályozás

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE (. 15 (2006. március Az 561/2006/EK rendelet területi hatálya Magyarország területén az Európai Unió területén (! ellenőriz Svájc területén!? (AETR

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

Debreceni Törvényszék 2012.EL.II.C.4/13. Tisztelt Kollégák!

Debreceni Törvényszék 2012.EL.II.C.4/13. Tisztelt Kollégák! Debreceni Törvényszék 2012.EL.II.C.4/13. Tisztelt Kollégák! I. Tájékoztatlak benneteket az Európai Unió Bíróságának fogyasztóvédelem tárgyában előzetes döntéshozatali eljárás során a nem magyar bíróságok

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? 1. Általános bevezető információk 22. oldal. Rövid történeti áttekintés

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? 1. Általános bevezető információk 22. oldal. Rövid történeti áttekintés TARTALOMJEGYZÉK Ajánljuk ezt a könyvet Előszó miért készült ez a könyv? 15. oldal 19. oldal 1. Általános bevezető információk 22. oldal Rövid történeti áttekintés Jogszabály ismeret és betartás Jogszabályok

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2012. november 15.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2012. november 15.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2012. november 15.(*) 2004/48/EK irányelv Bizonyítékok vizsgálatára vonatkozó szabályok valamely használati mintaoltalom megsemmisítése iránti kérelem ügyében eljáró

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? 1. I. Fejezet Általános bevezető információk 23. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? 1. I. Fejezet Általános bevezető információk 23. oldal TARTALOMJEGYZÉK Ajánljuk ezt a könyvet Előszó miért készült ez a könyv? 16. oldal 20. oldal 1. I. Fejezet Általános bevezető információk 23. oldal Rövid történeti áttekintés Jogszabály ismeret és betartás

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

ISSN 1831-8509 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA. Éves jelentés

ISSN 1831-8509 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA. Éves jelentés ISSN 8-809 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA Éves jelentés 0 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ÉVES JELENTÉS 0 Az Európai Unió Bírósága, az Európai Unió Törvényszéke és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke tevékenységének

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=hu&num=79948972c1...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=hu&num=79948972c1... Page 1 of 8 FONTOS JOGI KÖZLEMÉNY: Ezen honlapon található információk szerzői jogvédelem alatt állnak és azok alapján minden jogi felelősség kizárt. A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2005. október 27.(*)

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet. A 2011.12.08. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet. A 2011.12.08. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék Opten Törvénytár Opten Kft. I. 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) Vezetési idők az AETR szerint A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) A VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Fogalmak: Megszakítás:

Részletesebben

C-59/00 sz. ügy. Bent Mousten Vestergaard kontra Spøttrup Boligselskab. (a Vestre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme)

C-59/00 sz. ügy. Bent Mousten Vestergaard kontra Spøttrup Boligselskab. (a Vestre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme) C-59/00 sz. ügy Bent Mousten Vestergaard kontra Spøttrup Boligselskab (a Vestre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Az Eljárási Szabályzat 104. cikk (3) bekezdése Építési beruházásra irányuló

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2012. szeptember 6.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2012. szeptember 6.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2012. szeptember 6.(*) Adózás Héa 2006/112/EK irányelv 9. cikk Az»adóalany«fogalma Levonási jog Megtagadás Az adósemlegesség elve Az egyéni vállalkozói nyilvántartásból

Részletesebben

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS 1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS Tárgy: A minimális pihenőidőtől és a maximális vezetési időtől való kivételes eltérés annak érdekében, hogy a gépjármű megfelelő megállóhelyre érhessen. Cikk: Az 561/2006/EK rendelet

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2013. március 14.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2013. március 14.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2013. március 14.(*) Verseny EUMSZ 101. cikk (1) bekezdés Hasonló nemzeti jogszabály alkalmazása A Bíróság hatásköre Biztosítótársaság és gépjárműjavítók közötti, javítási

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) 2015. szeptember 3.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) 2015. szeptember 3.(*) URIA - Documents / 8 2015.12.16. 15:25 A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) 2015. szeptember 3.(*) Előzetes döntéshozatalra utalás Védjegyek A korábbi közösségi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló nemzeti

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) 2013. december 19. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) 2013. december 19. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) 2013. december 19. * Héa 2006/112/EK irányelv 146. cikk Export-adómentességek 131. cikk Tagállamok által meghatározott feltételek Nemzeti jogszabály, amely előírja, hogy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER TERVEZET III-3TK/36/3/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Kormány részére a közúti árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható

Részletesebben

C-143/94 sz. ügy. Furlanis costruzioni generali SpA kontra Azienda nazionale autonoma strade (ANAS) és Itinera Co. Ge. SpA, korábban Edilvie Srl

C-143/94 sz. ügy. Furlanis costruzioni generali SpA kontra Azienda nazionale autonoma strade (ANAS) és Itinera Co. Ge. SpA, korábban Edilvie Srl C-143/94 sz. ügy Furlanis costruzioni generali SpA kontra Azienda nazionale autonoma strade (ANAS) és Itinera Co. Ge. SpA, korábban Edilvie Srl (A Tribunale amministrativo regionale del Lazio előzetes

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Kóka János gazdasági és

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*) Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. -ának első bekezdése Az Európai Unióhoz való csatlakozás 77/388/EGK hatodik irányelv Időbeli hatály 33. cikk

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 501/2008/EK RENDELETE (2008. június 5.)

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2010. december 7.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2010. december 7.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2010. december 7.(*) Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben 44/2001/EK rendelet A 15. cikk (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése Joghatóság fogyasztói szerződések

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet

156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet 156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a

Részletesebben

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete 1 Melléklet a BM/855/201 számú kormány-előterjesztéshez a Kormány /201 (.) Korm. rendelete az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a szabálysértési eljárás során

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. 1 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet. 2014.7.1. óta hatályos szöveg

OptiJUS Opten Kft. 1 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet. 2014.7.1. óta hatályos szöveg OptiJUS Opten Kft. 1 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C-379/87. sz. ügy. Anita Groener kontra Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee

C-379/87. sz. ügy. Anita Groener kontra Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee C-379/87. sz. ügy Anita Groener kontra Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee (a dublini High Court előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Munkavállalók szabad mozgása

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2012. június 21.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2012. június 21.(*) 1 / 13 2012.07.04. 14:54 A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2012. június 21.(*) Adózás Héa Hatodik irányelv 2006/112/EK irányelv Levonási jog A gyakorlás feltételei 273. cikk Az adócsalás elleni küzdelemre

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 97-5/2014/IPB

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*) 2004/18/EK irányelv Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerzıdések A 44. cikk, (2) bekezdése, valamint

Részletesebben

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet Az Európai Unió Bírósága 54/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY Luxembourg, 2014. április 8. Sajtó és Tájékoztatás A C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland, valamint Seitlinger és társai egyesített ügyekben

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések /000. (XII..) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással

Részletesebben

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2...

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2... 1 / 8 2015.10.16. 14:12 InfoCuria - A Bíróság ítélkezési gyakorlata Kezdőlap > Kereső > A keresés eredménye > Dokumentumok A dokumentum nyelve : A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2015. október 1 je(*)

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Ügyiratszám: 417-4/2014/MK/H Tárgy: SC River Brokerage SRL. (Románia 900653 Konstanca, Mircea Cel Batran nr. 181.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru vízi szállítására vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása Nádasi Iván 2040 Budaörs, Kassai u. 25. Az utóbbi időben a veszélyes áruk közúti szállítása terén egyre

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

Szám: 93-3/2014/ADR Tárgy: IVT TRANS Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT

Szám: 93-3/2014/ADR Tárgy: IVT TRANS Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT Szám: 93-3/2014/ADR Tárgy: IVT TRANS Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokú hatóság

Részletesebben

c) A rendes bíróságokra vonatkozó részletes magyarázatok

c) A rendes bíróságokra vonatkozó részletes magyarázatok c) A rendes bíróságokra vonatkozó részletes magyarázatok 1. Békítő bíróság A békítő bíróság a polgárokhoz legközelebb álló bíróság. Az Alkotmány rendelkezésének megfelelően tagjait a király nevezi ki.

Részletesebben

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása 17852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 44/2015. (VII. 20.) NFM rendelete a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.

Részletesebben

Előszó. V. Skouris A Bíróság elnöke

Előszó. V. Skouris A Bíróság elnöke Előszó 2013-ban az Európai Unió Bírósága igazságszolgáltatási tevékenységének üteme jelentősen fokozódott. Egyrészt az Unió igazságszolgáltatási rendszerében a beérkezett ügyek száma a létrehozatala óta

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

HATÁROZAT. helybenhagyom.

HATÁROZAT. helybenhagyom. Szám: 133-3/2014/ADR. Tárgy: PATÁR Mezőgazdasági, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

1 / 32 2015.01.13. 11:21

1 / 32 2015.01.13. 11:21 1 / 32 2015.01.13. 11:21 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 169-1/2014/IPB

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.9.2005 COM(2005)419 végleges 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács) 2012. szeptember 6.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács) 2012. szeptember 6.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács) 2012. szeptember 6.(*) HÉA 2006/112/EK irányelv A 138. cikk (1) bekezdése Az olyan Közösségen belüli ügylet adómentességének feltételei, amelyet a vevő azon kötelezettsége

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * Tagállami kötelezettségszegés 95/46/EK irányelv A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok

Részletesebben

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A TÁRGYALÁSRA KÉSZÍTETT JELENTÉS *

A TÁRGYALÁSRA KÉSZÍTETT JELENTÉS * A TÁRGYALÁSRA KÉSZÍTETT JELENTÉS * Fizetésképtelenségi eljárás Az 1346/2000/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének időbeli hatálya A szóban forgó dologi jog tárgyának fekvése szerinti tagállamban olyan

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben