DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 Írásbeli záróvizsga feladatok Közigazgatási menedzsment mesterszak tavasz 1. feladat A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított több magyarországi építőipari, vasútépítő vállalkozás ellen, mert a rendelkezésre álló adatok alapján (pl. a vállalkozások telephelyén található számítógépre lementett levelezések) alaposan feltehető volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a magyarországi vasútvonalak (egyes szakaszok) felújítására, átépítésére, rehabilitációjára kiírt közbeszerzési eljárások során előzetesen megállapodtak a várható győztes személyéről és a támogatók, alvállalkozói és pénzügyi kompenzálásáról. A rendelkezésre álló információk alapján milyen versenyellenes magatartást tárhat fel a GVH? Milyen bizonyítékokat vesz figyelembe a Versenytanács eljárása során? Milyen eljárási jogosítványai vannak a GVH-nak? 2. feladat A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított több magyarországi építőipari, vasútépítő vállalkozás ellen, mert a rendelkezésre álló adatok alapján (pl. a vállalkozások telephelyén található számítógépre lementett levelezések) alaposan feltehető volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a magyarországi vasútvonalak (egyes szakaszok) felújítására, átépítésére, rehabilitációjára kiírt közbeszerzési eljárások során előzetesen megállapodtak a várható győztes személyéről és a támogatók, alvállalkozói és pénzügyi kompenzálásáról. Milyen szempontok alapján, milyen aktust bocsát ki a hatóság a jelen esetben? Válaszát indokolja! Bírság kiszabása esetén milyen körülményeket értékel a GVH a bírság mértékének meghatározásánál? 3. feladat Felperes: Közigazgatási Hivatal. Az alperes a Budavári Önkormányzat. Az elsőfokú közigazgatási szerv, a Budavári Önkormányzat jegyzője a V/363/9/2005. számú határozatával az x.y. Kft. építtető részére üzlethelyiség létesítéséhez szükséges építési engedélyt megadta. Az üzlethelyiségnek, mely az építési engedélyt megkapta, a Budavári Önkormányzat résztulajdonosa. Az alperes megítélése szerint a fenti tény nem keletkeztet az ügyben abszolút kizárási okot. Ezek miatt a Budavári Önkormányzat polgármesteri hivatalának kizárására, más első fokon eljáró szerv kijelölésére az alperes intézkedést nem tett. Alperes döntését az önkormányzat és a jegyző közötti függetlenséggel indokolta.

2 Egyetért az alperes döntésével? Válaszát indokolja! / Az építési engedély megadására jogosult volt a Budavári Önkormányzat jegyzője? Milyen viszonyban van egymással az önkormányzat és a jegyző? 4. feladat február 26-án H. város önkormányzatának képviselőtestülete nyilvános ülést tartott, amelyen tárgyalta az állattartás feltételeit szabályozó 18/2003. (X. 16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést is. X.Y az adott napirendi ponthoz hozzászólási igényt jelzett. Mit tesz az ülést vezető polgármester? Önkormányzat képviselőtestületének ülései nyilvánosságára milyen szabályok vonatkoznak? Mi a főszabály és milyen kivételek léteznek alóla? 5. feladat Esztergom Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról, a parkok és fák védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 45/2003. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 48/2007. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: az ingatlanok körül a tulajdonos, bérlő, illetve használó: (a továbbiakban: kötelezett) kötelessége a járdaszakaszok, gyalogosközlekedésre szolgáló utak, lépcsők tisztán tartása, pormentesítése, az ingatlan körüli zöld területnek a gondozása (fű- és sövénynyírás, gyommentesítés), az önkormányzat által biztosított növényekkel való betelepítése, a növények gondozása. A gondozás az elbirtoklás szempontjából nem minősül sajátjakénti birtoklásnak. Milyen tárgykörben jogosult az önkormányzat rendelet alkotni? Van-e következménye a rendeletalkotás elmulasztásának? Ön szerint a fenti rendelet jogszabálysértő-e? Amennyiben igen, akkor milyen jogszabálysértés esetén milyen szervhez lehet fordulni? 6. feladat A felperes tulajdonát képezi a M. belterület 000X helyrajzi szám alatt szereplő panzió és udvar elnevezésű 853 m 2 alapterületű ingatlan, melyen létesített építményre 2004-ben ideiglenes használatbavételi engedélyt, kereskedelmi tevékenységre működési engedélyt kapott. A felperes bevallása alapján az első fokú adóhatóság 2005, 2006 években évi Ft építményadó megfizetésére kötelezte, melynek felperes eleget tett évben Ft

3 építményadó megfizetésére kötelezték, melyet nem fizetett meg ban Ft építményadót szabtak ki vele szemben. A felperes részben kérelmet nyújtott be a 2005, 2006 évi építményadó visszatérítésére, a 2007 évi adó törlésére. A 2008 évre megállapított építményadóval kapcsolatban fellebbezést nyújtott be azzal, hogy a tulajdonában lévő ingatlan építményadó tárgya nem lehet, mivel nem rendelkezik utcanévvel és házszámmal. Jogszerű-e a felperes igénye? Mentesül-e a helyi építményadó megfizetése alól azért, mert nem rendelkezik a kérdéses ingatlan utcanévvel és házszámmal? (Milyen jogszabályok jöhetnek számításba a vizsgálódás során?) 7. feladat Felperes: volt kisebbségi önkormányzati képviselő és bizottsági tag. Alperes: magyar állam. A felperes keresetében forint, valamint ezen összeg után december 1. napjától a kifizetés napjáig járó törvényes mértékű késedelmi kamat és perköltség megfizetésére kérte kötelezni az alperest kártérítés jogcímén. Előadta, január 7-től október 31-ig volt kisebbségi önkormányzati képviselő és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, valamint a Lakásügyi és Egészségügyi Bizottság tagja, de tevékenységéért semmilyen díjazásban nem részesült. Ennek okát abban látta, hogy 2005 szeptembere előtt a kisebbségi önkormányzati képviselők díjazásáról semmilyen jogszabályi rendelkezés nem volt. Ezt a jogalkotási mulasztást az Alkotmány 70/A. -ának (1) és (3) bekezdésébe, valamint az Európai Közösségek Alapító Szerződése (Római Szerződés) 13. Cikkébe és a Tanács 2000/43/EK. Irányelve 2. Cikk (1) bekezdésébe ütközik, álláspontja szerint a szabályozás hiánya hátrányos megkülönböztetést jelentett a helyi önkormányzati képviselők és a kisebbségi önkormányzati képviselők között, annak ellenére, hogy az európai közösségi normák közvetlenül kötelezték az alperest az irányelvnek megfelelő jogszabályok megalkotására. Mivel az alperes ennek nem tett eleget, ezért a mulasztása jogellenes. Valóban megvalósult-e a diszkrimináció a kisebbségi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok képviselőinek díjazása kérdésében? 8. feladat A B.-P. községek közös önkormányzati hivatal jegyzőjével szemben fegyelmi eljárást kezdeményezett az erre jogosult szerv(ek). Az indok, hogy a közös önkormányzati hivatal jegyzője a számú önkormányzati határozat elfogadásakor törvényességi észrevételt nem tett, pedig az ülést megelőzően vagy az ülésen, de az ülést követően is fel kellett volna ismernie, hogy a döntés meghozatalához minősített szavazat szükséges.

4 Közös önkormányzati hivatal hol alakítható ki? Ismertesse a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó szabályokat! Ki/kik jogosultak az esetben említett fegyelmi eljárás megindítására? 9. feladat Felperes önkormányzat, az alperes egy társaság, mely az adott önkormányzat területén folytatott közterületi parkolóhelyek üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységet. A tényállás szerint a felperes a február 16-án kelt levelében azzal a kéréssel fordult az alpereshez, hogy küldje meg részére a..-vel kötött koncessziós szerződést, valamint tájékoztassa a koncesszió köteles tevékenységgel kapcsolatban év óta keletkezett bevételeinek adatairól, ennek részletes felhasználásáról. Ön szerint köteles az alperes a tevékenységével kapcsolatos adatokat kiszolgáltatni? Közérdekű adatoknak minősülnek-e a kérdéses tevékenységgel kapcsolatos adatok? 10. feladat M., K., M., S., P. és F. településrészek Gyöngyös város közigazgatási területéhez tartoznak április 7-én előkészítő bizottság alakult a fenti településrészeknek Gyöngyös várostól való elszakadása és önálló községgé alakítása érdekében. Milyen igazgatási és jogi érveket lehet felhozni a kezdeményezés mellett, illetve elutasítása iránt érvelve? Mi szükséges ahhoz, hogy-e települések önállóvá válhassanak a fent nevezett várostól? Milyen eljárást kell követni? 11. feladat A Légiközlekedési Igazgatóság határozatával nem ismerte el Százhalombatta Város Önkormányzata ügyféli jogállását a repülőtér polgári repülőtérré minősítésével összefüggésben, a zajgátló védőövezet kijelölése iránt indult államigazgatási eljárásban. Határozata indokolásában megállapította, hogy a zajgátló védőövezet nem érinti a felperesi önkormányzat jogos érdekét, így az említett önkormányzat az eljárásban nem ügyfél. Ügyfél-e a kérdéses önkormányzat? Ki lehet ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban? 12. feladat

5 A felperes a Zala Megyei Önkormányzat Kiskorú és Felnőtt Fogyatékosok Otthona gondozottja. Felperes álláspontja, hogy önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testületnek kellett volna eljárnia. Szerinte azáltal, hogy a képviselő-testület a hatáskörét átruházza, attól még a képviselőtestület marad az elsőfokú hatóság, a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben a közgyűlés helyett és nevében hoz döntést. Mindebből kifolyólag a másodfokú hatóság nem lehet a közgyűlés, hiszen a saját döntését bírálná felül. Igaza van-e a felperesnek? Válaszát indokolja! 13. feladat Az egyik okmányiroda ügyintézője a félfogadás során megtagadja, hogy egy magyarul kissé nehezen beszélő, ruházata alapján muszlim vallásúnak tekinthető nő lakcímbejelentési ügyével foglalkozzon. Felettesének utóbb azt mondja, hogy lelkiismereti meggyőződése szerint cselekedett és véleménynyilvánítási szabadságával élt, amikor visszautasította az ügyfelet. Jogos-e az ügyintéző magyarázata? (Alkotmányjogi érvekkel indokolja válaszát!) 14. feladat A kérelmező kormánytisztviselőként dolgozik egy közigazgatási felügyelet szolgálatában. A kérelmező munkáltatója a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényt alkalmazva indokolás nélkül elbocsátja a kérelmezőt a szolgálatból. A kérelmező nem támadja meg bíróság előtt az intézkedést, mivel úgy véli, hogy indokolás hiányában nincs esélye a siker kilátásával perelni korábbi munkáltatóját. Ehelyett az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordul, és azt kéri, hogy a bíróság állapítsa meg: az ügyében Magyarország megsértette az Emberi jogok európai egyezményének 6. cikkében biztosított jogot a hatékony bírósági felülvizsgálathoz. Milyen döntést hoz az EJEB? 15. feladat

6 1999 júniusában a kérelmező birtokháborítási pert indított a szomszédos étterem tulajdonosa ellen. A kérelmező az éttermet az erős szag- és zajkibocsátás folytatásától eltiltó végzés kibocsátását és kártérítést kért a bíróságtól. A bíróság először 2002 januárjában tűzött ki tárgyalást az ügyben, és részítéletében a szagkibocsátás megtiltásáról rendelkezett. Az étterem tulajdonosa fellebbezett, melyet 2004 októberében a másodfokú bíróság elutasított januárjától az elsőfokú bíróság több tárgyalást tartott az étteremmel szembeni további követelések tárgyában áprilisa és 2008 szeptembere között nem került sor eljárási cselekménye a bíró nyugállományba vonulása és a bíróságon belüli átszervezés miatt. A teljes követelésről az elsőfokú bíróság 2009 januárjában hozott ítéletet, melyet a másodfokú bíróság 2011 márciusában vizsgált meg először érdemében, és 2011 novemberében helyben hagyott. A kérelmező milyen alapvető jogra hivatkozva fordulhat az Emberi Jogok Európai Bíróságához? Indokolja válaszát! 16. feladat Tudományos és sajtóvita zajlik Magyarország két világháború közötti hazai és nemzetközi politikájának megítéléséről. A vitában résztvevő egyik történész azt írja egyik kollégájáról, hogy történelemhamisító, mert Teleki Pál egykori miniszterelnökkel kapcsolatos írásaiban folyamatosan elmulasztja megemlíteni a politikus súlyosan diszkriminatív döntéseit. Az elsőés a másodfokú bíróság is azt állapítja meg ítéletében, hogy a történész megsértette kollégája személyiségi jogait, mert valótlan tényt állított róla. A történész az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul. Milyen döntést hoz és milyen indoklással az EJEB? 17. feladat 11/70 Internationale Handelsgesellschaft A Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (a tagállami bíróság) az EGK-Szerződés 177. (jelenleg az EUMSz 234.) cikke alapján az exportengedélyek és a hozzájuk kapcsolódó óvadékok rendszerét (a továbbiakban: óvadékrendszer ) szabályozó két rendelet a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 120/67/EGK tanácsi rendelet, illetve az import- és exportengedélyekről szóló, 473/67/EGK bizottsági rendelet érvényességére vonatkozó kérdést terjesztett a Bíróság elé. E kérdések arra irányultak, hogy e rendeletek teljes egészében vagy részben érvénytelenek-e a nemzeti jog bizonyos alkotmányos elveinek megsértése miatt.

7 A Verwaltungsgericht az előzetes döntéshozatalra utaló végzés indokolásában kifejtette, hogy álláspontja szerint az óvadékrendszer ellentétes a nemzeti jog bizonyos alkotmányos elveivel különösen a cselekvési és rendelkezési szabadság, a gazdasági szabadság és különösen az alaptörvény 2. cikkének (1) bekezdésében és 14. cikkében meghatározott arányosság elvével amelyeket a közösségi jog keretei között is védeni kell, ezért a nemzetek fölötti jog elsődlegességének meg kell hajolnia a német alaptörvény elvei előtt. A Verwaltungsgericht szerint az engedélyek kibocsátásából származó import-, illetve exportkötelezettség, a hozzájuk kapcsolódó óvadékkal együtt túlzott beavatkozást jelent a rendelkezés szabadságába a kereskedelem területén, mivel a rendeletekben lefektetett célt kevésbé súlyos következményekkel járó intervenciós módszerekkel is el lehetett volna érni. 1. Hogyan határozta meg a Bíróság az alapvető jogok helyét a Közösség (Unió) jogrendszerében? 2. Mely jogforrás(oka)t jelölte meg a Bíróság azon forrás(ok)ként, ahonnan az alapjogok tartalma megismerhető? 3. Mivel indokolta a Bíróság, hogy nem a tagállami jog szabályai és fogalmai alapján fogja meghatározni az alapvető jogok védelmének mércéjét? 18. feladat C-491/01 British American Tobacco Az alapeljárás felperesei az Egyesült Királyságban letelepedett dohánygyártók. Azzal fordultak a kérdést előterjesztő bírósághoz, hogy engedélyezze számukra az Egyesült Királyság Kormányának az irányelv átültetésére vonatkozó szándéka és/vagy kötelezettsége jogszerűségének vizsgálata iránti kereset ( judicial review ) benyújtását. A 2001/37/EK irányelv vitatott rendelkezései a következőképpen szólnak: 3. cikk (1) bekezdése szerint január 1-jétől kezdődően a tagállamok területén szabad kereskedelmi forgalomba hozott, árusított vagy gyártott cigaretták nem tartalmazhatnak cigarettánként többet, mint: 10 milligramm kátrányt, milligramm nikotint, milligramm szén-monoxidot. Az irányelv 5. cikke meghatározza a címkézésre vonatkozó követelményeket, amelyek többek között azon kötelezettséget írják elő, hogy a termékek csomagolásán fel kell tüntetni oly módon, hogy azok bizonyos felületeinek meghatározott százalékát elfedje a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmát, valamint a dohánytermékek egészségi ártalmaira vonatkozó figyelmeztetéseket. Az irányelv Termékleírás című 7. cikke értelmében: Az 5. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül szeptember 30-tól kezdődően semmiféle olyan szöveg, név, márkanév, képi vagy

8 egyéb jel, amely azt sugallja, hogy az adott dohánytermék kevésbé káros, mint mások, nem alkalmazható a dohánytermékek csomagolásán. Az előterjesztő bíróság felfüggesztette az eljárást, és a következő kérdéseket terjesztette előzetes döntéshozatalra a Bíróság elé: 1) A 2001/37/EK irányelv teljes egészében vagy részben érvénytelen-e: [ ] c) az arányosság elvének megsértése miatt; [illetve] [ ] f) a szubszidiaritás elvének megsértése miatt; 1. Érvénytelennek nyilvánította-e a Bíróság a 2001/37/EK irányelvet az arányosság elvének megsértése miatt? (Mutassa be, hogyan épült fel a Bíróság érvelése, melyek azok a legfőbb indokok, amelyre a Bíróság nemleges/igenlő válaszát alapozta!) 2. Érvénytelennek nyilvánította-e a Bíróság a 2001/37/EK irányelvet a szubszidiaritás elvének megsértése miatt? (Mutassa be, hogyan épült fel a Bíróság érvelése, melyek azok a legfőbb indokok, amelyre a Bíróság nemleges/igenlő válaszát alapozta!) 19. feladat A C-46/93. sz. Brasserie du pêcheur ügy A kérdést előterjesztő bíróság (Bundesgerichtshof) előtt tett nyilatkozata alapján a Schiltigheim-i (Elzász) székhelyű francia társaság, a Brasserie du pêcheur 1981 végén németországi sörexportjának beszüntetésére kényszerült, mivel az illetékes német hatóságok szerint az általa előállított sör nem felelt meg az március 14-i Biersteuergesetz (a söradóról szóló törvény) 9. és 10. cikkében meghatározott tisztasági követelményeknek. A Biersteuergesetz ugyanis megtiltotta a 9. és 10. cikkekben meghatározottaktól eltérő módon előállított termékek Bier (sör) elnevezés alatti forgalmazását Németországi Szövetségi Köztársaság területén, illetve (az adalékanyagokat is tartalmazó sörök esetében) azok importját az ország területére. Az EUMSz 34. cikke szerint A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. Az Európai Bíróság már egy korábbi (Bizottság kontra Német Szövetségi Köztársaság) ítéletében az EUMSz 34. cikkével összeegyeztethetetlennek ítélte a német törvényeknek nem megfelelő, más tagállamokból származó sörök forgalmazásának, illetve importjának tilalmát. A Brasserie du pêcheur ezen ítéletet követően indította keresetét a Németországi Szövetségi Köztársaság ellen Bundesgerichtshof előtt az és közötti importkorlátozás miatt elszenvedett károk megtérítési iránt, kártérítési követelésként pedig DM összeget jelölt meg, amely tényleges kárának egy részét jelentette.

9 A Bundesgerichtshof felfüggesztette az eljárását, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdést terjesztette a Bíróság elé: Az a közösségi jogi elv, amely szerint a tagállamok kötelesek megtéríteni a közösségi jog nekik betudható megsértésével a magányszemélyeknek okozott károkat, alkalmazandó-e abban az esetben is, amikor a jogsértés abból a tényből ered, hogy a tagállam az általa meghozott törvényt nem igazította hozzá a magasabb szintű közösségi jogi normához (a jelen esetben a Biersteuergesetz 9. és 10. cikkét nem igazította hozzá az EGK-Szerződés 30. [jelenleg az EUMSz 34.] cikkéhez)? [ ] 1. Milyen választ adott a Bundesgerichtshof kérdésére a Bíróság? Milyen indok(ok)ra hivatkozva állapította meg/nem állapította meg (e konkrét esetben) a tagállam kártérítési felelősségét? 2. A tagállam közösségi jog megsértésért való kártérítési felelősségének mely általános feltételeit határozta meg a Bíróság? 20. feladat C-290/05. sz. Nádasdi ( Regisztrációs adó ) ügy Azt követően, hogy Nádasdi Á május 2-án használt személygépkocsit vásárolt Németországban 6000 EUR-ért. A Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága a 8074/2004. sz. határozatában forintban határozta meg a Nádasdi Á. által fizetendő regisztrációs adó összegét. Nádasdi Á. keresetet nyújtott be a Hajdú-Bihar Megyei Bírósághoz a 8074/2004. sz. határozat bírósági felülvizsgálata végett. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság felfüggesztette az eljárását, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdést terjesztette az Európai Bíróság elé: 1) Megengedi-e az EK-Szerződés 90. cikk (1) bekezdése [jelenleg az EUMSz 110. cikkének (1) bekezdése] a tagállamoknak a más tagállamból származó használt autók tekintetében olyan adó fenntartását, amely teljesen figyelmen kívül hagyja a gépkocsi értékét, és a fizetendő adó összegét kizárólag a gépjármű műszaki tulajdonságai (motor típusa, lökettérfogata), valamint környezetvédelmi osztályba sorolása alapján határozza meg? Az EUMSz 110. cikkének (1) bekezdése értelmében A tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót.

10 1. Milyen választ adott a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kérdésére a Bíróság? Milyen indok(ok)ra hivatkozva állapította meg a vitatott adó EUMSz 110. cikkével való összeegyeztethetőségét/összeegyeztethetlenségét? 2. A magyar állam jogalkotási kötelezettségére vonatkozóan milyen következtetéseket vonhatunk le az ítéletből? 21. feladat C-210/10 sz. Urbán ügy Urbán M. magyar honosságú tehergépjárművével Magyarországról Romániába közlekedett március 25-én, amikor a Debreceni Vám- és Pénzügyőri Hivatal járőrei az ártándi határátkelőhelyen közúti ellenőrzés keretében menetíró készülékét és menetíró korongjait is vizsgálták. Az Urbán M. részéről átadott tizenöt db menetíró korong egyikéről hiányzott az érkezési kilométer feltüntetése. Erre tekintettel az elsőfokú vámhatóság március 25-i határozatában Urbán M.-et az adatrögzítő lapok használatára vonatkozó szabályok megszegése miatt forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte. Urbán M. e határozattal szemben fellebbezést terjesztett elő, amelyben a kiszabott közigazgatási bírság elengedését vagy csökkentését kérte, hivatkozva arra, hogy a kiszabott bírság összegét az elkövetett mulasztáshoz képest túlzónak tartja, mivel fuvarlevelére rávezette a kilométer-számláló állását. A menetíró korongról hiányzó adatot így pontosan ellenőrizni lehetett volna az említett fuvarlevélen szereplő információk alapján. Az alapeljárás alperese másodfokú hatóságként május 12-én elutasította az említett fellebbezést, és megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helyesen alkalmazta az 57/2007 kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdését és az e rendelkezésben említett 4. táblázat 3. pontját. Urbán M. az elsőfokú határozattal szembeni fellebbezésében előadott érveket megismételve e határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságnál. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság amelynek kétségei támadtak az 57/2007 kormányrendeletben előírt szankciórendszernek a 3821/85 és az 561/2006 rendeletben szereplő célhoz képest arányos voltára vonatkozóan az eljárás felfüggesztéséről határozott, és a következő kérdéseket terjesztette a Bíróság elé előzetes döntéshozatalra: A[z 561/2006/EK] rendelet 19. cikk[e] (1) és 19. cikk[e] (4) bekezdésében foglalt arányosság követelményének megfelel-e az olyan szankciórendszer, mely a [3821/85/EGK] rendelet cikkében rögzített valamennyi előírás megsértése esetére azonos összegű, [HUF] összegű bírság kiszabását írja elő kötelező erővel [és] amely az elkövetett jogsértés súlyához képest nem differenciál a bírság összegszerűségében? [ ] Alkalmazandó jogszabályok: Uniós jog: A 3821/85/EGK tanácsi rendelet cikke előírja a munkáltatónak és a járművezetőknek a menetíró készülék és az adatrögzítő lapok használatára vonatkozó kötelezettségeit.

11 Az 561/2006 rendelet 19. cikkének (1) bekezdése a következőt mondja ki: A tagállamoknak az ezen rendelettel és a 3821/85/EGK rendelettel kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó szankciókra vonatkozó szabályokat kell lefektetniük, és meg kell tenniük minden olyan intézkedést, mely azok végrehajtásához szükséges. Az említett szankcióknak hatékonyaknak, arányosnak, visszatartónak és diszkriminációmentesnek kell lenniük. Tagállami jog: Az alapügy tényállásának idején a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben foglalt kötelezettségek megsértése esetére vonatkozó, bírság mértékét tartalmazó táblázat az 57/2007 kormányrendelet a következő volt: Sorszám Bírságolással érintett Jogszabályi Bírság tevékenységek, okmányok 3. Az adatrögzítő lapok használatára vonatkozó szabályok megsértése hivatkozás 3821/85/EGK tanácsi rendelet cikk összege Ft-ban Milyen választ adott a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kérdésére a Bíróság? (Mutassa be, hogyan épült fel a Bíróság érvelése, melyek azok a legfőbb indokok, amelyre a Bíróság nemleges/igenlő válaszát alapozta!) 2. Milyen döntést kellett volna hoznia az ügyben eljáró vámhatóságnak az uniós jog elsőbbségének elve alapján? Debrecen, április 8.

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Írásbeli záróvizsga feladatok Közigazgatási menedzser mesterszak 2015. tavasz 1. feladat A Gazdasági Versenyhivatal (röviden GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított több magyarországi építőipari, vasútépítő

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Írásbeli záróvizsga feladatok Közigazgatási menedzser mesterszak 2014. tavasz 1. feladat A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított több magyarországi építőipari, vasútépítő vállalkozás

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. február 9.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. február 9.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. február 9.(*) Közúti közlekedés A menetíró készülék használatára vonatkozó szabályokkal kapcsolatos jogsértések A tagállamok arányos szankciók megállapítására irányuló

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (kilencedik tanács) október 10. *

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (kilencedik tanács) október 10. * A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (kilencedik tanács) 2013. október 10. * Előzetes döntéshozatal iránti kérelem EUMSZ 45. cikk Munkavállalók szabad mozgása Olyan nemzeti szabályozás, amely a külföldi rendszámú gépjármű

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.)

T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.) T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.) képviseletében: Kardos István elnök közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX:

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX: Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: + 36 84 504100 FAX: + 36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. március 3. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN május 7.

A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN május 7. A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN 2015.május 7. Tartalom A kizáró okok funkciója,jogpolitikai célja A hamis adatszolgáltatás,mint

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.314/2013/4.szám A Kúria a Katona és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Katona Géza ügyvéd, 1125 Budapest, Fészek u. 16.) által képviselt B. T. Zrt. felperesnek

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100. 1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát m e g v á l t o z t a t o m akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.000,-Ft-ra, azaz egyszázezer forintra módosítom. Az ellen rzés megállapította,

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 3.napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról és ehhez kapcsolódóan

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére 193/2014. (IX.04.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

JAVASLAT. egyes önkormányzati rendeletek módosítására

JAVASLAT. egyes önkormányzati rendeletek módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Piskóthy László jogi szakreferens JAVASLAT egyes önkormányzati rendeletek módosítására Kazincbarcika, 2014. június 27. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Összehasonlító elemzés DR. SZABÓ KÁROLY GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület július 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület július 24-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/540- /2014. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/109/8/2008. Előadó: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.A. kérelmező kérelme alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

én kelt megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

én kelt megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL 1056 Budapest, Váci utca 62-64., www.kmrkh.hu 1364 Budapest, Pf. 234. e-mail: hivatal@kmrkh.hu HIVATALVEZETŐ Fax: 06-1/317 6606 e-mail: hivatal@kmrkh.hu

Részletesebben

Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. Közigazgatási jog 2. A közigazgatási hatósági eljárás (2) Dr. Bencsik András egyetemi adjunktus PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Eljárás megindítása Kérelem vizsgálata Az elsőfokú eljárás főbb szakaszai

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj 146/2006/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tárkány Autóház Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban indított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a közterületen történő

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 6. napirendi pont E - 167 Előterjesztő: Előterjesztést készítette: dr. Zakály Erzsébet Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Rendelet-tervezet Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint Ügyiratszám. NAIH-5990-6/2012/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvény 61. -ának (1) bekezdés f/

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

Az áruk szabad mozgása II. Mennyiségi korlátozások és a velük azonos hatású intézkedések tilalma (Tk o.)

Az áruk szabad mozgása II. Mennyiségi korlátozások és a velük azonos hatású intézkedések tilalma (Tk o.) Az áruk szabad mozgása II. Mennyiségi korlátozások és a velük azonos hatású intézkedések tilalma (Tk. 557 580. o.) 1 EUMSZ 34. cikk: A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 87/2005/12. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hochtief Construction AG eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI A határozat jogerős: 2016-04-01 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI Iktatószám: 4004-2/2016. Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor / Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon: +36 (96) 524-000 Hiv. szám: - Almásfüzitői Iparfejlesztő

Részletesebben

I. Tananyag és felkészülést orientáló kérdések a kiselőadást NEM tartó hallgatók számára:

I. Tananyag és felkészülést orientáló kérdések a kiselőadást NEM tartó hallgatók számára: Felkészülést orientáló kérdések Európa Jog III (A belső piac joga + EU versenyjog) tárgyhoz (Nappali és levelező tagozat; új hálóterv) A felkészülést orientáló kérdéssor célja, hogy iránymutatást adjon

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének 2011.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: A munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítéséért járó díjazásról szóló önkormányzati

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti

Részletesebben

dr. Zavodnyik József június 14.

dr. Zavodnyik József június 14. dr. Zavodnyik József 2016. június 14. 2014/104/EU irányelv a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes

Részletesebben

Javaslat a 19/2014.(I.21.) Ök., és 171/2014. (III.18.) Ök. határozatok módosítására és peres eljárások megindításának utólagos jóváhagyására

Javaslat a 19/2014.(I.21.) Ök., és 171/2014. (III.18.) Ök. határozatok módosítására és peres eljárások megindításának utólagos jóváhagyására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 19/2014.(I.21.) Ök., és 171/2014.

Részletesebben

forgalomból történő kivonását rendelem el.

forgalomból történő kivonását rendelem el. Iktatószám: Tárgy: BA/001/00754-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a QX-IMPEX Kft.

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés száma: 209/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés)

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Budapest, 2010. január 11. Koller Péter Európai Bizottság Környezetvédelmi Fıigazgatóság EU

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

A GVH első közérdekű keresete

A GVH első közérdekű keresete A GVH első közérdekű keresete Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletet hozott a www.ingatlandepo.com, www.ingatlanbazar.com és www.ingatlanbazar.net internetes oldalakat üzemeltető vállalkozások

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 8. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 8. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 8. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e. a fás szárú növények védelméről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e. a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V. Markó u. 27. 1055 4.M.2875/1999/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) ügyintéző:

Részletesebben

Jogerősen pert nyert a GVH az autópálya-építő kartellügyben

Jogerősen pert nyert a GVH az autópálya-építő kartellügyben Jogerősen pert nyert a GVH az autópálya-építő kartellügyben A Fővárosi Ítélőtábla 2007. augusztus 29-én kihirdetett ítéletében helybenhagyta a Fővárosi Bíróság által 2006-ban hozott ítéletet, egyben a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben