2009/4. július-augusztus. Kedves Olvasó!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009/4. július-augusztus. Kedves Olvasó!"

Átírás

1 2009/4. július-augusztus Kedves Olvasó! Mit is mondott Sándor Atya? Vissza kell találnunk a hagyományainkhoz... nem felejtve történelmünket. Hinnünk kell magunkban, egymásban, a szeretet erejében. S ha tudnák milyen boldog vagyok, hogy nem adtam fel a legnehezebb pillanatokban! Ehhez kellett annak a sok Emberkének a segítsége, amit kaptam az elôkészület során. Köszönöm Mindenkinek aki bízott ennek a csodálatos megemlékezésnek a sikerében, mindenkinek aki ha csak egy gondolattal is, de részt vett benne és hozzáadott valamit. Köszönöm Arankának, hogy segítségével újra együtt ünne - pelhetett a három falu: Isztimér, Bakonykuti és Guttamási. Köszönöm a többi polgármesternek is a környezô településekrôl, hogy megtisztelték ünnepünket jelenlétükkel. Köszönöm Önkormányzatunk testületi tagjainak, a Bakonykuti Alapítvány Elnökének, hogy együtt koccinthattunk, Marikának aki a Templommal kapcsolatos dolgokat irányította, Magdolnának aki nem sajnálta szombat délutánjait, hogy betanítson bennünket az egyházi énekekre és végül, de nem utolsósorban Egyesületünk segítô tagjainak, hogy idôt, energiát nem sajnálva dolgoztak. Mert nem csak a Templom borult virágba, hanem a szívünk is, mert hittünk magunkban, egymásban, a szeretetben. Én ezt hívom Isteni erônek. Miklósa Erika

2 Bakonykuti 250 éve Tóth János augusztus 15-én elhangzott beszéde Tisztelendô Esperes Úr! Tisztelt Elnök Asszony, polgármester asszony és polgármester urak! Hálás köszönet Önöknek és ünnepi megemlékezésünk minden kedves részt ve - vôjének, amiért megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Külön tisztelettel köszöntöm testvértelepülésünk Isztimér német nemzetiségi énekkarát. 2 Különleges év ez falunk történetében. 250 évvel ezelôtt 1759-et írtuk. Több mint 70 éve, hogy 1687-ben Palota várának visszavételével vége a 150 éves török hódoltságnak környékünkön. De ez a 70 esztendô is kevés volt ahhoz, hogy a Török Birodalom és a Magyar Királyság határmezsgyéjén lévô teljesen kifosztott, elpusztult falunk önerôbôl életre kelljen. Ugyanarra a sorsra jutott, mint a hajdani Csák nemzetségbeli urainak Bátorkô vára falunktól néhány km-re nyugatra, ahol már 1426-ban együtt emlegetik Kutit Csernyével, Csôsszel, Inotával, Csórral, Mellárral, mint uradalmuk részeit: a teljes pusztulásra. Ahogy a túloldalon a magyar végvárak környékén is elpusztult minden élet, ugyanúgy a török végvárnak számító Újpalota várától 5 km-re is ugyanez történt ben a környék világi urai Zichy János és István grófok vagy 30 német nemzetiségû jobbágy családdal akik nyelvész kutatók szerint elbajorosodott Rajna menti frank népcsoportok fiai letelepítési szerzôdést köt, ami falunk újjáalapítási dátumának tekinthetô. Nagy részük már korábban, éve áttelepült jobbágy és most Bánhidáról, Isztimérrôl, Pusztavámról, Szárról, Sólyból, Oszlopról vándorolt tovább. Említsük név szerint is a falualapító ôseinket: a Millner, Knôbel, Metzenbauer, Lutz, Lauer, Hufnagel, Schuster, Schneider, Maar, Losenbaher, Praft, Gall, Aigner, Hegedûs, Perger, Neubauer, Musical, Matheisz, Kreitner, Spilman, Rauchoffer, Helmer, Tschida, Lauffer, Metzenbauer, Fôllinger, Molnár, Mochler, Staud, Stollar, Majer, Hidegh, Szaller, Litsauer, Röhri, Schwartz, Szemft családokat. És emlékezzünk meg falunk, saját anyakönyvünk szerinti elsô, 1760 szeptember 1-én itt született gyermekérôl Rauchoffer Mátyásról, és temetônk elsô 1762-es halottjáról, a 60 éves Hidegh Mihályról. Hatalmas munkát végeztek elôdeink! Gondoljunk bele: fel kellett építeni otthonaikat, kiirtani a környék erdeit, megtisztítani a gyenge minôségû földeket a kövektôl, hogy mûvelni tudják, és ezzel életben tartsák családjukat, és persze jobbágyként szolgálják terménnyel, robottal uraikat fizetségként a kapott jobbágyföldekért. Mindezt hihetetlenül rövid idô alatt megtették úgy, hogy csak két kezükre és nagyon kevés igás állatukra hagyatkozhattak. Arra pedig, hogy alapítóként milyen kiváló munkát végeztek bizonyíték falunk sokak által ma is irigyelt településszerkezete. Községünk fôutcája és a két kisutca a falualapítás óta semmit sem változott. Arményi Aquilinius kapucinus barát már 1786-ban ugyanazokkal a házszámokkal látta el az anyakönyvi bejegyzéseket, amiket ma is használunk, azzal az eltéréssel, hogy a Fô utcánk számai után ott még a falu két kis utcájának házai következtek egészen 55-ig. Ma is 58 ház áll az ôsi falumag területén. Az egész falu egy nagy tér, mondják az ide látogatók, és igazuk van. Valóban nálunk, mint a tereken

3 folyamatosak a házszámok, nincsen páros-páratlan oldal. Hogy a széles utcának, portáknak köszönhetôen a krónikák szerint soha nem volt tûzvész, nem égett porrá a falu, és már az elsô házak megépítésénél gondoltak arra, hogy helyet biztosítsanak a valamikor felépítendô templomuknak. Ôseink egyszerû jobbágyként nem csak a kor korszerû mezôgazdaságát hozták magukkal a Rajna mellôl, hanem tudatosan egy olyan falut építettek, amire ma is büszkék lehetünk. A megmûvelhetô termôföldek gyarapodásával együtt folyamatosan nôtt a lélekszám is. A kezdeti évi 5-10 születésszámtól az 1770-es évekre gyermek születik falunkban ben 39. Voltak azonban megrendítôen kemény évek is elsô öt hónapjában 32 gyermeket temetett a falu, feltehetôen az akkor dúló himlôjárvány következtében. Mai fejjel fel sem foghatjuk a Pecknig család fájdalmát, akik május 10-én Erzsébet, 14-én János, 19-én Mihály gyermeküket vesztették el. Vagy az 1805-ös járvány 22 gyermek halottja, köztük a Weisz család Anna, Anna-Mária és Mihály gyermekével. De még ezek a tragédiák sem törték meg a fejlôdést re elérte falunk lélekszáma a legmagasabbat története során az 557-et, mindezt úgy, hogy közben belsô lakóövezete nem nôtt, a megélhetést biztosító termôföldbôl egy talpalatnyi sem veszett kárba. Ekkor alakultak ki a falunkra oly jellemzô, a legutóbbi évekig fennmaradó közös udvarok. Valamennyi portán egymás mellett kettô család általában közeli rokonok- háza állt. De már ez is kevés volt! A túlnépesedés, a gyenge minôségû és az öröklések során nadrágszíj szélességûre oszlott föld nem tudta biztosítani a megélhetést. Kialakult itt is, mint a Magyar Királyság többi területén a történészek által földéhség -nek nevezett helyzet, és megindult az 1880-as évektôl tôlünk is a tömeges kivándorlás. A költôt idézve: s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk re még a világháború elôtt vagyunk falunk elvesztette lakóinak majd felét! Az Ellis Island, az amerikai bevándorlás központi kikötôjének hajónaplóiban 280 nevet találtam, akik tôlünk vándoroltak ki nagyrészt New-Jersey állam Passaic városába, köztük nagyapám és nagyanyám három-három testvére. A lista ráadásul nem is teljes. Mindennapos volt, hogy amíg a szülôk kinn dolgoztak az ott született gyermekeiket hazahozva a nagyszülôk nevelték itthon. Ôk nagykorúvá válva visszatértek az I. háború után az államokba, és mint amerikai állampolgárok már nem is szerepelnek bevándorlókként a hajónaplókban. Falunk kiheverte ezt a kivándorlási hullámot, mint ahogy kiheverte a Nagy Háború vérveszteségét is. 15 hôsi halottunk, akik németként és magyar katonaként adták életüket a Galíciai Limanowában majd Doberdónál, arányaiban kétszeresét teszik ki az ország veszteséginek. Mint ahogy túlélte a II. világháború pusztításait is. Hat honvédünk nem tért vissza a doni harcokból. A fél falu elmenekült a front elöl, voltak, akik Ausztriáig jutottak. Templomunk tornyát szétlôtték, temetônk sírköveit tankok taposták, a falunk déli dombjain, a Haláldombon, pedig még ma is jelöletlen, tömegsírban fekszik az egyre halványuló emlékezet szerint is több tucatnyi német sorstársunk. Többen, mint leventék szinte még gyerekként kerültek hadifogságba gyakran évekre. 3

4

5

6 Az igazi megpróbáltatás, falunk hanyatlása paradox módon csak ez után, a felszabadításnak nevezett megszállással kezdôdött, amit itt nálunk egy kíméletlen megtorlás vezetett be. Az indok egyszerû: német nemzetiségû emberek németnek merték nevezni magukat. Elvették házaikat, földjeiket, megtizedelték 11 család 31 tagjának kitelepítésével a falut. De ami a legpusztítóbb: megtörték a falut lélekben ben 313 itt élôbôl 234 német anyanyelvûnek vallotta magát. Ez valójában a falu teljes népességet jelenti, hiszen a magukat magyarnak vallók a hozzánk tartozó Kutipusztán éltek ben már nem volt senki, aki merte volna vállalni anyanyelvét. De nem voltunk ezzel egyedül, hiszen testvértelepülésünkön Isztiméren az ezer fölötti megkérdezettbôl 1941-ben 881-en német anyanyelvûnek vallották magukat, 1949-ben 4 voltak. Egy éve voltunk túl a kitelepítéseken! Újra József Attilát idézve ez volt az idôszak mikor minden német ajkú településre igaz volt, hogy a Fortélyos félelem igazgat. De nem csak a statisztikai adatokban érhetô ez tetten. A szomorú valóság: nemzedékem egyetlen emberöltô alatt elvesztette archaikus német anyanyelvét, sokan még német nevüket is. Majd következtek a kolhozosítás hullámok, ami elöl a fiatalabbak még a környék bányáiba menekültek, de ezzel is csak azt érték el, hogy a falu idôvel az özvegyasszonyok településévé vált. Bizonyára mindenkinek vannak olyan egészen kisgyermekkori emlékei, amelyek furcsa módon kitörölhetetlenül beleégnek az emlékezetébe. Nekem egy ilyen talán négy éves lehettem mikor az agitátorok nagyapámat gyôzködték, lépjen be és vigye lovát a közösbe. Nagyapám, akinek mindene a földje és ez a lova volt, számomra akkor hihetetlen haraggal válaszolt: Nem! Inkább eladom. És eladta. De megtörték, ahogy megtörték a többieket is: a Kauffman Józsi bácsit, Staudt János bácsit, Mayer Imre bácsi, Röhry Feri bácsit és a többieket. Ôk, akiknek valamennyi felmenôje, még jobbágyként is a robot napját leszámítva saját földjét mûvelte elkezdtek munkaegységért dolgozni. Bányába koruk miatt már nem mehettek, és élni kellett.

7 Majd az országban elsôk között elvesztettük iskolánkat is, ami akkor a kegyelemdöfés volt. A falu határában eközben permanens háború június dúlt. Mi, akik után Visszatekintô születtünk, hû képet kaptunk arról milyen lehetett a világháború. A tankok végeláthatatlan sora, Nem a szeretném katyúsák hosszasan süvöltése, kommentálni az ablaküvegeket miért jöttünk össze repesztô a Templomtéren. ágyúzások, ahol a béke megôrzésének Mindenki tudja velejéig tegnap volt hazug 89 éve indokával a Trianoni békediktátum bombázták aláírásának. szét nagyapáink elkobzott szôlôhegyének Azt, hogy magyarok pincéit. vagyunk nem kell szégyellni. Remélem Minden jövôre adva a 90. volt évfordulón tehát arra, többen amire leszünk nemigen ott egy szál találunk virággal, más egy példát, hogy egy várostól mécsessel 5 és km-re egy szép kihaljon verssel, melyet egy a falu. képen Egy látható város fiatalember mellett, szavalt. amely a kor egyik ipari központja Talán a bolygók volt! De állása nem is kedvezôbben történt meg, alakul és addig. ezt, aki úgy gondolja, tulajdonítsa a vakszerencsének! Mi itt, templomunkban Nagyboldogasszonyunk Köszönöm, hogy eljöttetek. menybevitelét megörökítô oltárképek elôtt természetesen másképp gondoljuk. Látjuk Judit gondoskodó védelmét, a sok apró csodát, aminek köszönhetôen most itt ünnepelhetünk. Elôször a pénzüktôl fosztotta meg a csak fegyverek szavában hívôket, majd ellenségképüktôl is, hogy még értelme sem legyen a falunk dombjairól nyugatra irányított ágyúcsöveknek. Megteremtve csöndet, elônyévé és vonzerejévé változtatva az eddigi hátrányt, az elszigeteltséget. És mindig idevezetett a legnehezebb idôkben olyanokat, akik önzetlen munkájukkal átvezették a falut a legnehezebb idôszakokon. Egy magyar embert, aki négy év hadifogság után a záhonyi határon tudta meg: nem az Ipolyság felé tartó vagonokra kell átszállnia, mert apját, testvérét már egy Kuti nevû településre számûzték, egy onnan elüldözött német család házát jelölve ki nekik új lakhelyül. Vagy hogy idevezette hozzánk a világ egyik legragyogóbb hangját, akinek köszönhetôen évtizedek után újra legszebb ünnepünk és nem egy szimpla falunap

8 Nagyboldogasszony napja, és akinek köszönhetôen újra közössége és nem lakósai vannak Kutinak. És persze az, hogy idevezette önöket, benneteket, akik egy ékszerdobozzá változtatjátok a falut, azzal hogy rendbe teszitek a dédapáink düledezô házait. A legnagyszerûbb az, hogy érzitek: nem elég csak a romos házakat felújítani, a lelkekben és a fejekben is rendet kell tenni. A falu bevezetô keresztjeinek, temetôjének gondozása, a háborúk számotokra idegenül hangzó nevû hôsi halottai emlékmûvének felújítása, betlehemi játékok, körmenetet szervezése, mind-mind egy apró lépés ahhoz, hogy visszatérjük közösségünk igazi összetartó erejéhez, kereszténységünkhöz. És egyre többen vagyunk, akik úgy látják: egy olyan faluban, ahol a határokon kívül majd mindenkinek több unokatestvére él mint belül, nem történhet meg az, ami 2004 decemberében itt megtörtént. Nagyon tiszteletlen lennék e falak között, ha nem emlékeznék meg azokról a tisztelendô lelkipásztorokról, akik itt élô plébánosként, vagy helyettesítôként átsegítették a két évszázad alatt elôdeinket a legnagyobb csapásokon is: Mogyorósy László aki elsô plébánosunk Kauth György 1816 Csáky Máté aki fôúri ôsöket sejtetô neve ellenére még végsô nyughelyéül kis falunk temetôjét választotta Véber Ferenc Glazer József Balogh Jenô aki 32 évi papi szolgálat után fél életét itt töltötte és halála után sem hagyta el falunkat Spanjevich Márk Fiátska Károly Jelinek Antal Puli György Lechner János Csomós Sándor Lisznyai Ferenc Mayer József Répászky Ferenc Maurer Ferenc Szittyai Dénes Geiger Jakab Pásztor Pál Makay Lajos aki megkeresztelt Berecz Ferenc akinek szigoráról már személyes emlé - keim is vannak Krasznai Zoltán akinek arra is volt ideje számunkra a hitoktatás mellett, hogy segítségével elsô tranzisztoros rádiónkat is megépítsük. Mikolai József aki megesketett Molnár Dezsô majd aki plébániánk utolsó lakója volt

9 Hálás köszönetünk Gerendai Sándor helyettes esperes úrnak, és segítôjének Szendrei Mihály diakónus úrnak, akik 12 község lelki életének terhével a vállukon is mindig készek segíteni. És köszönet Marika néninek, templomunk gondnokának évek óta tartó áldozatos munkájáért! Végezetül emlékezzünk meg ünnepi szentmisénk és megemlékezésünk helyszínérôl, az 1795-ben felszentelt templomunkról is, amelynek döntô érdeme volt katolikus közösségünk 250 éves fennmaradásában. Kisharangjáról, melyet ban Budapesten öntöttek. Nagyharangjáról mely felirataival az 1901-ben született és 1924-ben meghalt Staudt József emlékét ôrzi. Köszönjük azoknak a helyi és elszármazott kivándorolt, kitelepített kutiaknak, akiknek adományaiból felépült, akiknek segítségével a háború utáni csonka tornyát újjáépítették, akik adományaiból felújították belsôjét, oltárképét, majd legutóbb tetôszerkezetét. Bizonyára az sem véletlen, hogy most is itt ünnepelhettünk. Ünnepelhetjük és köszönhetjük templomunk és falunk védôszentjének Máriának, menybemenetele napján közbenjárását. Máriát, akinek elsô szent királyunk egész országát ajánlotta kegyelmébe halálakor, és akit mindig a legelesettebbek választják védelmezôül, legyenek azok a kuti vagy oszlopi németek, székely, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki vagy csángó-magyar testvéreink, akik nyelvükben most ugyanazt élik meg, mint mi az 50-es években. Köszönet áldozatos faluépítô munkájukért, és Isten segítse Önöket ebben a jövôben is. Tóth János

10 Összefoglaló gondolatok a templom búcsúról Az idei búcsún megtelt kis templomunk ünneplô vendégekkel és hívekkel. Ez nagy örömömre szolgált óta járok ebbe a kis faluba, melynek szépségét egyre többen kezdik felfedezni. Elsô szentmisémet 1985 nagyböjtjén mutattam itt be, zömében német ajkú embereknek, de voltak közöttük felvidéki magyarok is. Akkor még sokan voltak, ami azt jelentette, hogy karácsonykor majdnem megtelt a templom, és egy átlagos vasárnapon 30-an is jöttek a szentmisére. Huszonnégy év telt el, közülük nagyon sokat jól ismertem, eltemettem. Ma már csak szombat délutánonként van szentmise, vagy istentisztelet hét-nyolc nénikének, néha egy-egy távolról érkezett rokon vagy gyermek, vagy unoka jön még, s talán egy kíváncsi vendég Röviden szólva: A falu emberi vonásai teljesen megváltoznak, mert a régi arcok lassan eltûnnek, és újak jelennek meg. Sokáig azt hittem, hogy feladatom csupán az öregek elkísérése az utolsóig, azután majd a templomot szépen bezárhatjuk. Most örülök, mert megtapasztaltam, hogy ez nem így van és lesz még feladatom Bakonykúti megújult közösségében is. Örömmel tapasztalom, hogy az új lakók is magukénak érezik az Isten házát és vonzódnak hozzá. Az elmúlt év adventjét és karácsonyát nagyon széppé és meghitté tették. Minden évben Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én van a templom búcsúja. Idén nagyon sokan jöttek és az ünneplô közösség egy igazán jó atmoszférát tudott teremteni a régi falak között. Az elsô német betelepülôk emlékére tartott körmenettel kezdtük a szentmisét. Elhoztam az ô neveiket és családi eseményeiket ôrzô XVIII. századi anyakönyvet és vittem a körmeneten azzal a gondolattal, hogy ôk is legyenek közöttünk, hiszen akik itt felépítették házaikat, templomukat és mûvelték földjeiket és éltek népes családjuk körében, nem csak a kezük nyomát hagyták itt és nem csak az anyakönyv megsárgult lapjai ôrzik nevüket, hanem valóságosan létezô, élô emberek. Mert Szûz Mária mennybemenetele nem mást jelent, mint az ember feltámadását és örök életét. Az anyakönyvek adatai szárazak, és szûkszavúak. Az igazán lényeges dolgokat nem lehet szavakba foglalni és leírni. Minden egyes sorshoz egy külön anyakönyvet kellene rendelni és minden egyes családhoz egy külön könyvtárat, de a lényeg így is titok maradna. Az élet titkai megfejthetetlenek, csak az Élet Ura az Isten ismeri, aki nem halottak anyakönyvét, hanem az ÉLET KÖNYVÉT írja. Ô azt mondta, hogy minden egyes hajatok szála számon van tartva Azt akarom, hogy ti is ott legyetek, ahol Én Vagyok és Elkészítette helyünket, örök lakóhelyünket, és ez nem a halványuló emlékek országában van. Ebben az ünnepi atmoszférában melyet sokak munkája készített elô jelen voltak az egykori bakonykútiak is, akik már az Égben ünnepelnek és sokkal többet tudnak az életrôl mint mi. Nagyon köszönöm ifjabb Tóth Jánosnak, hogy nagy szeretettel elevenítette meg a falu múltját és köszönöm Miklósa Erikának, hogy magáénak érzi ezt a falut és sokat tesz azért, hogy itt egy élô közösség legyen, mint régen És meg kell köszönnöm az Edelweiss kórusnak is, hogy eljöttek Isztimérrôl, hogy széppé tegyék az ünnepünket. Gerendai Sándor plébános

11

12

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

MILLENNIUMI KÜLÖNSZÁM 12. FALUÜNNEP MILLENNIUMI NAPOK GALGAHÉVÍZEN

MILLENNIUMI KÜLÖNSZÁM 12. FALUÜNNEP MILLENNIUMI NAPOK GALGAHÉVÍZEN GALGA Havonta megjelenõ olvasnivaló MILLENNIUMI KÜLÖNSZÁM INGYENES 7. szám 2000. JÚLIUS-AUGUSZTUS HÉVÍZ 12. FALUÜNNEP MILLENNIUMI NAPOK GALGAHÉVÍZEN Kedves Olvasók! Ebben a számunkban az idei esztendõ

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Zsíros Sándor A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Kiadja: Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány 2000 1 Lektorálta: Dr. Gyulai Éva Ez a könyv Dallosné Balázs Katalin TARKTOR-KER Kft., Felsőzsolca és

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 6. szám, 2011. Karácsony Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú

Részletesebben

Manna. Dicsérjétek az Urat! Hálával áldozzál az Istennek! Toccata és fúga (Orgonaavatásra)

Manna. Dicsérjétek az Urat! Hálával áldozzál az Istennek! Toccata és fúga (Orgonaavatásra) Manna II. évf. 11. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Toccata és fúga (Orgonaavatásra) Dicsérjétek az Urat! ORGONAAVATÁS október 29. Ujjongó énekkel áldjuk az Örökkévaló Atyát! Halk himnuszokkal és

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 5. szám. 2006 május Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej A mindig ügyeletesek Anyák napja minden kétséget kizáróan az egyik legmagasztosabb ünnepünk.

Részletesebben

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor III. évfolyam 5. szám 2000. VENI SANCTE Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek . Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 5. szám, 2011. Minden Minden Ez az ünnepkör minden hívő számára ismert fogalom, de hogy

Részletesebben

2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban

2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban XIX. évfolyam 1-2. szám, 2013. december 2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban A vitézavatás kiemelt esemény Rendünk életében minden esztendőben. Központi esemény, minden szempontból.

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Veled és Fel éd. Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! - B Ú C S Ú! - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és Fel éd. Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! - B Ú C S Ú! - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - B Ú C S Ú! - Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! XXII./4. (189.sz.) 2012. Búcsú Nyár Veled és Feléd 1 Szent

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa II. évfolyam 3. szám (4. szám). 2007. november Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa Cím: Hernádi Tájház 2376 Hernád, Fô út 124., tel.: 06-29-374-125 E-mail: orokseg_egyesulet@hernad.hu,

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 12 CIVIL FÓRUM 17 FALUTÖRTÉNET 20 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 12 CIVIL FÓRUM 17 FALUTÖRTÉNET 20 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 8 KULTURÁLIS KALAUZ 10 EGYHÁZI ÉLET 12 CIVIL FÓRUM 17 FALUTÖRTÉNET 20 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 23 2 ÖNKORMÁNYZAT Ismét egy a magyar

Részletesebben

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket!

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket! A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIX. évfolyam :: 4. szám :: 2013. december Ócsa: nem valóságshow Miklós püspök Mürából Történelmet alakító máltaiak Imádkozzunk

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Jánosi Gusztáv emlékezete

Jánosi Gusztáv emlékezete 2011. október Balatonkenesei Hírlap 3 Jánosi Gusztáv emlékezete Településeink többsége felismerte, hogy mennyire fontos a hagyományok ápolása, a múlt dicsõ tetteinek és jeles személyiségeinek bemutatása.

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2.

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. Igemagyarázat Főgondnoki jelentés Presbiteri bemutatkozások Augusztus 20. Gyülekezeti életképek Recept Hírek,

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kíván a helyi közösség tanácsa és Szarapka Ede elnök.

Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kíván a helyi közösség tanácsa és Szarapka Ede elnök. K ispiac Helyi Közösség tájékoztatója www.kispiac.rs, e-mail: mzmalepijace@gmail.com, hkkispiac@tiszanet.net Kispiac, 2010. december 2. évfolyam, 8. szám Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket

Részletesebben

Az Õrvidék tája szûkebben az Árpád-kortól

Az Õrvidék tája szûkebben az Árpád-kortól KISEBBSÉGBEN BURGENLANDBAN Az õrök ivadékai A nyolc évtizede Magyarországtól elszakított és Ausztriához tartozó nyugatmagyarországi táj neve csak 1921-tõl Burgenland a hajdani Õrvidék keleti sávja, egy

Részletesebben