EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2000./IX.1./ SZ. ÖKT RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2000./IX.1./ SZ. ÖKT RENDELETE"

Átírás

1 EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2000./IX.1./ SZ. ÖKT RENDELETE egyes helyi jelentőségű területek védetté nyilvánításáról. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16.. /1/ bekezdésében valamint a természet védelméről szóló 1996.évi LIII.törvény 24.. /1/ bekezdés b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes helyi jelentőségű területek védetté nyilvánításáról a következő rendeletet alkotja: 1.. /1/ Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e rendelet 1.sz. mellékletében felsorolt külterületi ingatlanokat - mint helyi jelentőségű területeket - védetté nyilvánítja. Az e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza a természetvédelmi érték /terület/ megnevezését, jellegét, kiterjedését, a földrészletek helyrajzi számait. /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt területekről készült térképet e rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza. 2.. A védetté nyilvánítás célja /1/ Tájképi jellegénél fogva - az 1.sz. mellékletben felsorolt - területek védelme, a területen található védett növények, növénytársulások, állatfajok, azok termő- és élőhelyeinek megóvása, fenntartása. /2/ A terület védelembe vételének indokolását, a növény- és állatvilágának felsorolását e rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza. 3.. Amennyiben a településrendezési terv, vagy más gazdálkodási terv /erdő, mező, vad, vízgazdálkodás/ a védetté nyilvánított területet érinti, úgy a tervet e rendelet figyelembe vételével kell elkészíteni

2 4.. Alapvető védelmi előírások /1/ A védetté nyilvánított terület határát a helyi védelem alá helyezésről szóló tájékoztató táblákkal kell megjelölni. /2/ A védett természeti terület kezelését, fenntartását, megóvását tervszerűen kell végezni. A területre vonatkozó kezelési irányelveket e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. /3/ A védett természeti területen lévő ingatlanok védetté nyilvánítását az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. /4/ Az 1996.évi LIII.törvény rendelkezésein túl a védett természeti területen a természeti állapot bárminemű megváltoztatásához a természetvédelmi hatóság /jegyző/ engedélye szükséges. A védett természeti terület természetvédelmi kezelésével kapcsolatos legszükségesebb költségek fedezetéről az Önkormányzat az éves költségvetésében gondoskodik. /1/ Szabálysértés /2/ A természet védelméről szóló 1996.évi LIII.törvény alapján kiszabott természetvédelmi bírság az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételi forrása. /3/ A természetvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kihirdetés: szeptember Mike Hajnalka Muszela Imre jegyző polgármester 1. Módosította a 10/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos: től.

3 A helyi védettség alatt álló ingatlanok 1.sz. melléklet hrsz. művelési ág terület kopárság 2 ha 9121 m2 0221/1. gyep 9 ha 3772 m2 0221/2. gyep 5 ha 3897 m2 0221/3. gyep 1 ha 3252 m2 0221/4. gyep 1 ha 1215 m2 0221/5. gyep 1 ha 1755 m2 0221/6. gyep 1 ha 2046 m2 0221/7. gyep 3 ha 4997 m2 0221/8. gyep 3 ha 6428 m2 0221/9. gyep 16 ha 3504 m2 0221/10. erdő 9 ha 6702 m2 0237/1. szántó 2 ha 2744 m2 gyep 1117 m2 0237/2. szántó 428 m2 gyep 9807 m2 0247/2. gyep 7158 m2 0247/3. erdő 5 ha 6961 m2 0247/4. gyep 7526 m gyep 15 ha 3253 m2 erdő 5 ha 344 m szántó 9 ha 8472 m2 gyep 4 ha 5684 m2 0265/1. gyep 15 ha 8919 m2 0265/2. gyep 4 ha 4182 m2 A védelembe vétel indokolása, a terület növény és állatvilágának felsorolása. 3.sz. melléklet A Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság BTI-1451/3/95.sz. állásfoglalása alapján: A védelembe vett terület Epöl község külső képét, megjelenését tájképi jellegénél fogva kiemeli. A hrsz-ú és 0221/1-10.hrsz-ú terület a Nagy-kőszikla látványos sziklaszirtje és az azt övező gyepes hegyoldal. A terület geológiai és geomorphológiai értékei, valamint kiemelkedő tájképi értéke alapján védelmet érdemel.

4 A 0237/1-2.hrsz-ú és a 0247/2-4.hrsz-ú terület a vastagpados dachsteini mészkő szép sziklakibukkanásával ugyancsak jelentős geológiai, geomorphológiai és tájképi érték, melynek védelme indokolt. Az utóbbi területhez közvetlenül kapcsolódó 0254.hrsz - ebbe beleolvadt a korábbi 0255., 0258., és 0259.hrsz. - és 0265./1-2. hrsz-ú legelő és erdőterületek védettsége ugyancsak indokolt Az itt található pleisztocén forrásmészkő /Juhállás/ egyedülálló, tetarátás genetikájú sziklakibukkanásai geológiai, geomorphológiai értéke kiemelkedő jelentőségű. A szomszédos dachsteini mészkőből felépülő terület felszínalaktani formái és barlangjai szintén komoly természeti értéket képviselnek. A védelembe vett terület növényzete változatos. Sziklagyepek, lejtősztyepprétek, karsztbokorerdők, borókás legelők és kisebb részben telepített fenyvesek borítják, melyek több ritka, védett növény- és állatfaj egyedei számára biztosítanak termő- és élőhelyet. A védett terület botanikai értékei Az epöli Nagy-kőszikla és környékén az alábbi természetes növénytársulások találhatók: - A sziklakibúvásokat, törmeléklejtőket a fehér varjúháj társulás /Grimmio- Sedetum albi-sexangularis/, valamint a mészkő sziklabevonat-társulás /Ctenidio-Polypodietum/ borítja. Ezekben a társulásokban az alábbi védett növényfajok találhatók: - apró nőszirom /Iris pumila/ 5.000,- Ft - árlevelű len /Linum tenuifolium/ 5.000,- Ft - sárga kövisrózsa /Jovibarba hirta/ 2.000,- Ft - A terület nagy részén a meredekebb lejtőkön és a gerinceken a sziklafüves lejtősztyepp /Chrísopogono-Caricetum humilis/ a jellemző társulástípus. Az ebben a társulásban előforduló védett fajok: - apró nőszirom /Iris pumila/ 5.000,- Ft - tavaszi hérics /Adonos vernalis/ igen nagy egyedszámban 2.000,- Ft - vetővirág /Sternbergia colchiciflora/ ,- Ft - leánykökörcsin /Pulsatilla grandis/ ,- Ft - feketekökörcsin /Pulsatilla pratensis ssp.nigricans/ 5.000,- Ft - bozontos árvalányhaj /Stipa dasyphylla/ 5.000,- Ft - sadler imola /Centaurea sadleriana/ 2.000,-Ft A kevésbé meredek helyeken illetve a gerinceken foltokban a sajmeggyesmolyhostölgyes bokorerdő /Ceraso-Quercetum pubescentis/ fordul elő. Itt az alábbi védett fajok élnek: - nagy ezerjófű /dictamnus albus/ 5.000,- Ft - sadler imola /Centaurea sadleriana/ 2.000,- Ft - déli berkenye /Sorbus graeca/ 2.000,- Ft A védett terület zoológiai értékei

5 magyar név latin név eszmei érték ,- Ft Éti csiga Helix pomatia 2.000,- Ft Imádkozó sáska Mantis religiosa 2.000,- Ft Bőrfutrinka Carabus coriaceus 2.000,- Ft Fecskefarkú lepke Papilis machaon 2.000,- Ft Kardos lepke Iphiclider podalirius ,- Ft Nappali pávaszem Inachis io 2.000,- Ft Atalanta lepke Varussa atalanta 2.000,- Ft Fali gyík Podarcis muralis ,- Ft Fürge gyík Lacerta agilis ,- Ft Zöld gyík Lacerta viridis ,- Ft Vörös vércse Falco tinnunculus ,- Ft Búbos banka Upupa epops ,- Ft Barátposzáta Sylvia atricapilla 2.000,- Ft Mezei poszáta Sylvia communis 2.000,- Ft Karvalyposzáta Sílvia nisoria ,- Ft Hantmadár Oenanthe oenanthe 2.000,- Ft Cigánycsuk Saxicola torquata 2.000,- Ft Mezei pacsirta Alauda arvensis 2.000,- Ft Parlagi pityer Anthus campestris ,- Ft Tövisszúró gébics Larius corullio Sordély Miliaria calandra ,- Ft Sün Erinaceus concolor 2.000,- Ft Ürge Citellus citellus 2.000,- Ft Fokozottan védett fajok: Gyurgyalag Merops apiaster ,- Ft Kerecsensólyom Falco cherrug ,- Ft /rendszeresen táplálkozik a területen, de nem fészkel/ 4.sz. melléklet A védett természeti terület kezelési irányelvei 1./ A tervek jóváhagyása, engedélyezési eljárás: a./ A helyi jelentőségű természetvédelmi terület területét és rendeltetését érintő, vagy befolyásoló tervek jóváhagyásához illetve módosításához, hatósági engedélyek kiadásához az elsőfokú természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges. Az engedélyező hatóságnak az engedély kiadásával egyidejűleg a természetvédelmi hatóságot tájékoztatni kell.

6 b./ A természetvédelmi terület rendeltetését érintő már jóváhagyott rendezési és egyéb terveket, továbbá hatósági engedélyeket az illetékes hatóságnak a természetvédelmi hatóság bevonásával felül kell vizsgálni, szükség esetén a természetvédelmi terület rendeltetésének megfelelő módosításokat el kell végezni. és c./ A természetvédelmi területetet a védett területen végzett tevékenység során a jelen a jövő számára meg kell őrizni, szükség szerint helyreállítani, tervszerű fenntartását, illetve fejlesztését biztosítani kell. A természetvédelem érdekeit a gazdasági döntések és hatósági intézkedések során messzemenően figyelembe kell venni. d./ A védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő más hatósági eljárás során a természetvédelmi hatóság szakhatóságként működik közre az 1996.évi LIII.törvény 39. -ában foglalt esetekben. 2./ Földhasználat: a./ A természetvédelmi területen művelési ág megváltoztatásához, valamint az ingatlannyilvántartási földrészletek alakjának és terjedelmének módosításához a természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges. b./ A védett természeti területen úgy kell gazdálkodni, hogy a védett természeti értékek károsodása ne következzék be. c./ Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen az 1996.évi LIII.törvény 38.. /1/ bekezdésében foglalt tevékenységek folytatásához. 3./ Terület felhasználás, létesítmények, épületek elhelyezése: A természetvédelmi területen minden terület felhasználás, telekalakítás, létesítmény, épület elhelyezése és a használatba vételi engedélyezéséhez a természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges. A tervezéskor és a létesítmények, épületek elhelyezésekor különös gondot kell fordítani azok tájba illő jellegének kialakítására. 4./ Közlekedés szabályozása: a./ A természetvédelmi területen gépjárműforgalom csak az erre a célra kijelölt utakon megengedett. Kivételt képeznek ez alól a kezelési és hatósági feladatokat ellátó gépjárművek. 5./ Vízügyi előírások:

7 A természetvédelmi területre kiható vízügyi munkák, vízi létesítmények és vízhasználat engedélyezéséhez a természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges. 6./ Gyepterületek kezelése: A védett növény- és állatfajok számára fontos élőhelyet jelentő gyepek fenntartásának legfontosabb feladata a becserjésedés megakadályozása. Erre több módszer lehetőséges melyek egy része gazdálkodói hasznosítást jelent. Természetvédelmi szempontból az a kedvező, ha a tulajdonos vagy gazdálkodó - az előírások betartása mellett - a művelési ágnak megfelelően hasznosítja területét. A cserjésedés elleni védekezés - a költség és munkaigény optimalizálása miatt - elsősorban azokra a területekre koncentrálódik melyek még nyílt, vagy szórványosan cserjésedett állapotúak. 1./ Legeltetés: A terepi adottságok miatt elsősorban juh vagy kecske tartása lehetséges. Csak a terület eltartó képességének megfelelő intenzitásban és állatállománnyal legeltethető, melyet konkrét esetben a természetvédelmi hatósággal egyeztetve kell megállapítani. A tavasszal nyíló növényfajok /kökörcsinek, tavaszi hérics, apró nőszirom/ védelme érdekében - az időjárástól és az elvirágzás gyorsaságától függően - június előtt nem javasolt a legeltetés. A nyár végén a vetővirág nyílása alatt /augusztus második fele - szeptember / szintén legeltetési korlátozást kell bevezetni. 2. Amennyiben legeltetésre nincs mód, úgy a becserjésedés megelőzésére alkalmas az értékes foltok kíméletes kézi kaszálása is. 3. Amennyiben sem legeltetés sem kaszálás nem oldható meg, úgy az egyedi cserjék kíméletes eltávolítása /elsősorban a galagonya, kökény és Rosa sp. fajok/ szükséges. A már teljesen becserjésededett foltok gyepként történő helyreállítása már nem indokolt, itt a spontán beerdősülés alakítja ki hosszabb távon az élőhelyet. A még nem teljesen záródott, de erősen cserjésedett területeken kíméletes, de intenzív cserjeírtással mód nyílhat a gyep helyreállítására, melynek eredményeként növekedne az értékes lejtősztyeppi növény és állatfajok élettere. 7./ Erdők kezelése: a./ A természetvédelmi területen lévő erdők kezelését az erdőgazdasági üzemtervek szabályozzák, melynek elkészítése során a természetvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt a védelmi érdekek képviseletének céljából.

8 b./ A természetvédelmi terület rendeltetését érintő, jóváhagyott üzemtervekben foglaltakat ki kell egészíteni a természetvédelem érdekeinek megfelelően, és ennek alapján kell a végrehajtásuk során eljárni. c./ A természetvédelmi területen lévő 0247/3.hrsz-ú erdőre vonatkozóan tájképi szempontból a fekete fenyő megőrzése és folyamatos pótlása szükséges. 8./ Vadon élő állatok és növények védelme: a./ A természetvédelmi terület vadon élő állatvilágának - a vadászható állatfajok kivételével - minden faja védett, azokat gyűjteni, élettevékenységüket zavarni nem szabad. b./ A természetvédelmi terület vadon termő növényeit kiszedni, elpusztítani nem szabad. E korlátozás nem vonatkozik a 6. és a 7. pontban engedélyezett tevékenységekre. c./ A természetvédelmi területre tájidegen növény és állatfajokat telepíteni nem szabad. Kivételt képez ez alól a 7/c. pontban foglalt fekete fenyő telepítése. 9./ Vegyszerek alkalmazása: A kártékony és túlszaporodott élő szervezetek elleni védekezést úgy kell végezni, hogy a természetes egyensúlyt, más vadon élő védett állat és növényfajt ne veszélyeztessen. Ezekre a tevékenységekre a természetvédelmi hatóság egy alkalomra szóló engedélye szükséges. 10./ Kutatás, oktatás, ismeretterjesztés: A természetvédelmi területen zavartalan feltételekkel kell biztosítani a természeti értékek felkutatásához, feltárásához, valamint az oktatásban történő felhasználásához szükséges tevékenységet. 11./ Az itt nem szabályozott kérdésekben a természet védelméről szóló 1996.évi LIII:törvény, az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996.évi LIV.törvény és a végrehajtásáról rendelkező 29/1997./IV.30./ FM rendelet, a 67/1998./IV.3./ Korm. rendelet és az 1/1998. /III.15./ OKTH rendelkezést kell alkalmazni.

9

A rendelet hatálya. A védetté nyilvánítás célja

A rendelet hatálya. A védetté nyilvánítás célja A Békésszentandrás Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról Békésszentandrási Nagyközség

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzatának 7/2008. (III.20.) rendelete a környezetvédelemről 1 I. FEJEZET. Általános rendelkezések.

Lajosmizse Város Önkormányzatának 7/2008. (III.20.) rendelete a környezetvédelemről 1 I. FEJEZET. Általános rendelkezések. Lajosmizse Város Önkormányzatának 7/2008. (III.20.) rendelete a környezetvédelemről 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a város lakói életkörülményeinek,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT DEBRECEN MEGYEII JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700 (52)

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Tapolcai Kisköves Miskolc, Miskolc-Tapolca Természetvédelmi kezelési terv Készítette: Hudák Katalin Barati Sándor Horváth

Részletesebben

EGYEZTETÉSI ANYAG TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: Tervkészítés időpontja: 2015. készítette az L-TEAM Bt. Solymár, 2015. április

EGYEZTETÉSI ANYAG TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: Tervkészítés időpontja: 2015. készítette az L-TEAM Bt. Solymár, 2015. április TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI ANYAG ALSÓNÉMEDI 2014-BEN HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDELEM ALÁ VONT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: ALSÓNÉMEDI 0261/55-67 HRSZ-Ú INGATLANOK Tervkészítés időpontja:

Részletesebben

39/2005. (X.3.) KR. r e n d e l e t. a helyi jelentőségűtermészeti értékek, területek védelméről

39/2005. (X.3.) KR. r e n d e l e t. a helyi jelentőségűtermészeti értékek, területek védelméről 1. oldal 39/2005. (X.3.) KR. r e n d e l e t a helyi jelentőségűtermészeti értékek, területek védelméről Módosította a 2/2006. (I.31.) KR. és a 36/2006. (IX.27.) KR. és az 58/2007. (XII.13.) KR. rendelet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1342/2008. Tervezet a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004.(XI.22.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemről

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004.(XI.22.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemről Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004.(XI.22.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről egységes szerkezetben a módosító 3/2005.(II.2.), 10/2009.(XI.25.) és 6/2012.(IV.3.)

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE Tervkészítés időpontja: 2012. A terv időtartama: 2012-2022 készítette az L-TEAM Bt. szakértő:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az Oláh-réti természetvédelmi terület létesítéséről szóló 20/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura 2000 fenntartási terve Készítő: Balaton-felvidéki Nemzeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Jegyzőkönyv Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Gáborján tanácskozóterme Jelen vannak: Majosi Gyula polgármester,

Részletesebben

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Soproni Tájvédelmi Körzet bővítésének (I.) természetvédelmi kezelési terve Sarród 2005 A tervezési terület neve: Soproni Tájvédelmi Körzet bővítése I. A terv készítésért

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 22/2013 (VIII. 5) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 22/2013 (VIII. 5) önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének A Kaszáló erdő védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 17/2013. (V.31.) számú önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 22/2013

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről (hatályos 2010. január 1-től) Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben