Margaret Mitchell Elfújta a szél * Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1979 Fordította Kosáryné Réz Lola és Sulhóf József

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Margaret Mitchell Elfújta a szél * Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1979 Fordította Kosáryné Réz Lola és Sulhóf József"

Átírás

1

2 Margaret Mitchell Elfújta a szél * Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1979 Fordította Kosáryné Réz Lola és Sulhóf József A mű eredeti címe Margaret Mitchell: Gone with the Wind Alapkiadás Margaret Mitchell: Elfújta a szél Forum Könyvkiadó, Novi Sad, 1965 Első rész 1. Scarlett O'Hara nem volt szabályos szépség, de ezt a férfiak aligha tudták megítélni, ha leányos bája annyira elbűvölte őket, mint a Tarleton ikreket. Arcán túlságosan észrevehetően keveredtek el anyjának, a francia származású partvidéki arisztokrata nőnek finom vonásai pirospozsgás ír apjának paraszti vonásaival. Mégis elbájoló volt ez az arcocska finom állával, hamvasságával. Szeme világoszöld volt, minden sötétebb árnyalás nélkül, és hosszú, a végén kissé felkunkorodó szempillája valósággal sátort vont fölé. Felette sűrű fekete szemöldöke felfelé ívelt, és meglepő vonalat vágott magnóliaszirom fehérségű homlokába, abba a fehér-őségbe, amelyet a déli vidékek asszonyai olyan nagyra értékeltek, és kalappal, fátyollal, ernyővel annyira gondosan óvtak a georgiai napfénytől. Festőien szép látván/ volt, amint ezen a ragyogó tavaszi délutánon, 1861 áprilisában, Stuart és Brent Tar-letonnal ott ült az árnyékban a ház nyitott tornácán Tarán, apja ültetvényén. Zöldvirágos új muszlinruhájának tizenkét yardnyi anyaga szélesen terült el körülötte, derekától majdnem a földig, éppen csak alacsony sarkú zöld selyemcipőcskéjét hagyva szabadon, amelyet apja legutóbb hozott neki Atlantából. A ruha remekül érvényesítette tizenhét hüvelyknyi vékony derekát, a legvékonyabbat mind a három déli államban, a fűző domborulata pedig arra vallott, hogy tizenhat éves korához képest melle már szép érett. De bármilyen illedelmesen terült szét a szoknya, bármennyire is ápoltan csavarodott haja fonatba, s nyugodott kis fehér keze az ölében, igazi énjét mindez csak alig-alig takarta. Az ápolt kis édes arcocskában a zöld szem nyughatatlanul, akaratosan, szenvedélyesen, élettel, elevenséggel telten parázslott, ami nehezen volt összeegyeztethető illedelmes magatartásával. De hát modorát anyja szelíd korholásai és Mammy, a dajka jóval szigorúbb fegyelme erőszakolta reá, a szemében viszont igazi természete nyilatkozott meg. Mellette kétfelől lustán, hányaveti tartással ült a mély székekben a két ikerfivér, nagykeretes színes üvegen keresztül hunyorogtak a napba, nagyokat nevettek, sokat beszéltek, és hosszú, térdig csizmás, izmos lábukat hanyagul egymásra vetették. Tizenkilenc évesek voltak, hat láb, két hüvelyk magasak, kemény csontúak, feszülő izmokkal, arcuk napbarnított, hajuk bronzvörös, szemük, tekintetük kedvesen szemtelen volt, és úgy hasonlítottak egymásra, mint egyik bála gyapot a másikra. Odakint a késő délutáni nap égette az udvart, és ragyogó fénnyel árasztotta el a fákat, amelyek fehér virágos, dús koronája élesen kirajzolódott a frisszöld háttérben. Az ikrek kerítéshez kipányvázott lovai nagyok és éppen olyan vörösek voltak, mint gazdáik, lábuk körül pedig ott marakodott néhány agár, amelyek mindenüvé elkísérték Stuartot és Brentet, bárhová mentek. Kissé távolabb, arisztokratikus elkülönülésben, egy fekete foltos komondor hevert, fejét lábára fektette, és türelmesen várta, hogy a fiúk hazamenjenek vacsorázni. A kutyákat, lovakat és ikreket mélyebb szálak fűzték össze, mint az állandó együttlét puszta pajtássága. Valamennyi egészséges, gondtalan állat volt, életerősek, vidámak, kecsesek, a fiúk éppen olyan megbokrosodók, mint lovaik, megbokrosodók és veszélyesek, de általában kezesek, ha valaki bánni tudott velük. Habár gyermekkoruk óta megszokták az ültetvények kényelmes életét és a szolgasereget maguk körül, a három arc a tornácon nem volt elpuhult, sem tunya. Azoknak a falusiaknak az élénksége és

3 ébersége jellemezte őket, akik egész életüket a szabadban töltötték, és nem sokat törték a fejüket azokon a sötét dolgokon, amelyek a könyvekben állnak. Az élet Clayton vidékén, Georgia északi részében, még mindig új volt, és Augusta, Savannah és Charleston életszínvonalához viszonyítva meglehetősen nyers. A déli vidékek megállapodottabb, régebbi részeiben kissé lenézték a felső-georgiaiakat, de bizony itt Georgia északi részében nem tartották szégyennek, ha valaki nem volt jártas a klasszikus tudományokban, hogyha egyébként feltalálta magát a fontosabb dolgokban. És minél jobb gyapotot termelni, jól lovagolni, ügyesen célba lőni, könnyedén táncolni, gálánsán udvarolni és az ivást urasán bírni ez volt a fontos, ez számított. Ε tekintetben a két iker kitűnt, viszont ugyanígy kitűnt azzal is, hogy képtelen volt magába szedni bármit is mindabból, ami a könyvek fedőlapjai között volt. Családjuknak több pénze, lova, rabszolgája volt, mint bárkinek az országban, de a fiúk kevésbé tudták a nyelvtant, mint Crackerék, a szegény szomszédjaik. Ez volt a tulajdonképpeni oka annak is, hogy Stuart és Brent ezen az áprilisi délutánon Tara tornácán lustálkodtak. Éppen most rakták ki őket a georgiai egyetemről, s ez volt a negyedik egyetem, amely az utolsó két év alatt kidobta őket. Idősebb fivéreik, Tom és Boyd azután maguktól hazajöttek, mert nem akartak olyan egyetemen maradni, amely nem látta szívesen az ikreket. Stuart és Brent jó tréfának tekintették kidobásukat az egyetemről, és annak tekintette Scarlett is, aki, mióta tavaly hazajött a fayetteville-i leányiskolából, egyetlen könyvet ki nem nyitott a maga jószántából. Tudom, sem ti, sem Tom nem bánjátok, hogy kidobtak benneteket mondta nevetve. De mi lesz Boyddal? Nagyon töri magát a diploma után, de miattatok otthagyta a virginiai, az alabamai, a dél-karolinai egyetemet és most a georgiai egyetemet is. Így sohasem készül el. Ugyan, ha éppen nagyon akarja, tanulhat jogot odaát Fayetteville-ben, Parmalee bíró hivatalában is felelte Brent közömbösen. Különben nem sokat számít. Mindenképpen haza kellett volna jönnünk még vizsgák előtt. Miért? A háború miatt, te liba! A háború akármelyik nap kitörhet, és csak nem képzeled, hogy bármelyikünk is ott kuksol az egyetemen, mialatt a háború folyik? Csakhogy hát tudjátok meg, hogy egyáltalán nem lesz háború jelentette ki Scarlett unottan. Ez mind csak üres fecsegés. Hiszen csak a minap mondta Ashley Wilkes és az apja az apámnak, hogy küldötteink Washingtonban izé, hogy is mondják barátságosan megegyeznek Mr. Lincolnnal a Konföderáció ügyében. Egyébként is a jenkik túlságosan félnek tőlünk ahhoz, hogy háborúzzanak velünk. Nem lesz háború, és nekem már elegem van belőle, hogy folyton erről beszéltek. Egyáltalán nem lesz háború?! kiáltott fel a két iker olyan hangon, mintha becsapták volna őket. De hát, gyönyörűm, persze hogy lesz háború mondta aztán Stuart. Lehet, hogy a jenkik megijedtek tőlünk, de azok után, ahogyan Beauregard tábornok tegnapelőtt kihajította őket a Sumter-erődből, vagy harcolniuk kell, vagy az egész világ gyáváknak bélyegzi őket. Ami pedig a Konföderációt illeti Scarlett türelmetlenül húzta el a száját: Ha még egyszer kiejtitek a háború szót, bemegyek a házba, és magamra zárom az ajtót. Soha életemben nem untam még egyetlen szót sem annyira, mint azt, hogy háború, kivéve még azt a szót, hogy szecesszió. Papa reggel, délben, este csak háborúról beszél, és az urak, akik látogatóba jönnek hozzá, mind a Sumter-erődről, az Államszövetségről, Abraham Lincolnról ordítoznak, hogy már sikítani tudnék unalmamban. És erről beszélnek a fiúk is szüntelenül, erről és a seregeikről. Egyetlen mulatság sem sikerült az idén tavasszal, mert a fiúk képtelenek másról beszélni. Még örülhetünk, hogy Georgia várt karácsony utánig, mielőtt határozott volna, hova áll, különben még a karácsonyi ünnepeket is elrontotta volna. Ha tehát még egyszer azt a szót kimondjátok, hogy háború, bemegyek a házba. Látszott rajta, hogy meg is tenné, amit mondott. Nem bírt hosszabb ideig olyan beszélgetést elviselni, ahol ne ő lett volna a központ. De amíg fenyegetőzött, aranyos mosolygás volt az arcán, gödröcskéi mélyebbek lettek, és fekete szempillája úgy libegett, lágyan és csábítóan, mint a lepkeszárny. A fiúk siettek mentegetőzni. Egyáltalán nem találták kiábrándítónak, hogy Scarlett nem érdeklődik a komoly dolgok iránt. Sőt ellenkezőleg. A háborút a férfiak dolgának gondolták, és Scarlett csak nőiességét bizonyította, hogy irtózik tőle. Scarlett kegyesen végighallgatta mentegetőzésüket, aztán megkérdezte: Mit szólt hozzá anyátok, hogy megint kicsaptak benneteket? A fiúk nagyot nyeltek, s kényelmetlenül mozdultak meg a helyükön. Eszükbe jutott, hogyan folyt le a dolog három hónappal ezelőtt, mikor ugyanilyen körülmények között érkeztek haza a virginiai

4 egyetemről. Még nem szólhatott semmit felelt Stuart. Tom meg mi korán reggel eljöttünk hazulról, még mielőtt felkelt volna. Tom Fontaine-ékhez ment, mi meg ide jöttünk. És tegnap este, mikor megérkeztetek? Ö, akkor nagy szerencsénk volt. Éppen azelőtt hozták haza az új tenyészmént, amelyet anya Kentuckyben vásárolt a múlt hónapban, és az egész ház a feje tetején állott. Gyönyörű ló, Scarlett. Édesapád átjöhetne egyszer, hogy megnézze. Első dolga volt, hogy kiharapjon egy darabot a lovász karjából, aki érte ment, s összerugdaljon két négert, akiket anya Jonesboróba küldött eléje a vonathoz. Amikor hazaértünk, éppen javában járta a táncot az istállóban, és nem tudták lefogni. Az öreg Sárgát, anya egyik kedvenc ménjét is majdnem agyonrúgta. Anya persze kint volt az istállóban egy nagy zacskó cukorral, és próbálta lecsendesíteni. Neki sikerült is. A négerek, mint az érett körte, a gerendákon lógtak mindenfelé, kimeredt szemmel, úgy féltek. De anya csak pár szót szólt a lóhoz, mintha ember lenne, s az evett a tenyeréből. Mikor benéztünk, s meglátott minket, csak odakiáltott: Mit akartok már megint idehaza? Rosszabbak vagytok, mint a hét egyiptomi csapás! Erre a ló megint prüszkölni és ágaskodni kezdett, és anya odaszólt nekünk: Menjetek innen! Nem látjátok, hogy ideges szegény állat? Majd számolok veletek reggel! így aztán bementünk és lefeküdtünk aludni, ma pedig otthon hagytuk Boy-dot. Ő majd elintézi a dolgot. Gondoljátok, hogy meg fog verni benneteket? kérdezte Scarlett nagy szemekkel. Az egész környék beszélt a kis Mrs. Tarletonról, aki ugyancsak elbánt nagy fiaival, és még a lovaglóostort is megtáncoltatta a nadrágjukon. Beatrice Tarletonnak nemcsak az óriási gyapotültetvény volt a keze alatt, hanem azonkívül száz néger rabszolga és nyolc gyermek, sőt az ország egyik legnagyobb lótenyésztő telepe is. Erélyes, hirtelen természetű asszonynak ismerték sokat vesződött négy fiával. Birodalmában senkinek sem volt szabad kezet emelnie lóra vagy rabszolgára, de úgy vélte, hogy a fiúknak nem árt néha egy kis náspágolás. Boydot? Dehogy veri meg Boydot. Őt nem bántja, mert a legidősebb, és amellett a legkisebb köztünk. Stuart lenézően mondta ezt, büszke volt rá, hogy olyan magasra nőtt. Azért hagyjuk mindig őt otthon, hogy beszéljen anyával. Meg kellene értetni vele, hogy bennünket sem kellene vernie. Utóvégre tizenkilenc évesek, vagyunk. Tom meg huszonegy, és mégis úgy bánik velünk, mintha hatévesek lennénk. Mit gondoltok, az új lovon jön anyátok holnap Wilkesékhez a mulatságra? Úgy tervezte, de a papa fél, hogy baj lehet belőle. A lányok sem akarják engedni. Azt mondják, úgy illenék, hogy végre egyszer velük együtt kocsin menjen társaságba, mint más úrihölgy. Remélem, nem lesz eső holnap sóhajtott fel Scarlett. Egy hét óta majdnem mindennap esett. Nincs utálatosabb, mint mikor kerti ünnepélyre megy az ember, s aztán beszorul a szobába. Gyönyörű idő lesz holnap, meleg, akár júniusban jósolta Stuart. Nézzétek csak a napnyugtát, milyen vörös az ég. A napnyugtáról mindig meg lehet látni a másnapi időt. A véghetetlen gyapotföldeken túl, a vöröslő látóhatár fele néztek. Most, hogy a nap a Flint River és a dombok mögött bíborszínű felhők között hanyatlott le, az áprilisi levegő érezhetően, de nem kellemetlenül hűvösebb lett. Ebben az évben korán köszöntött be a tavasz, gyors, meleg esőkkel. Rózsaszínű és fehér csillagszirom-virágok borították el a fákat és bokrokat a. sötét folyóparti mocsarak és a távoli dombok mentén. A szántás már javában folyt, és a napszállta fénye még vörösebbre festette a frissen vágott agyagszínű földcsíkokat. Az éhes, nedves talaj, mely kitárva várta a magot, rózsaszínné és homokossá száradt legfelül, de piros, barna és lilás volt ott, ahol árnyék feküdte végig a barázdát. A meszelt nagy téglaház mintha fehér sziget lett volna a vörös óceán közepén, melynek kavargó, örvénylő, egymás nyomában sorakozó hullámai kővé meredtek. Vad vidék volt ez. Esők után vérszínű lett, s száraz időben a szél téglavörös port sodort magával. A világ legjobb gyapottermő földje. Kedves, barátságos táj különben, fehér házakkal, békés, megművelt földekkel, lusta, sárga folyókkal. De az ellentétek földje. Fényes napsütés és fekete árnyék. Az ültetvények, messzire kiterjedő gyapotföldjeikkel, mint világos tisztások mosolyogtak fel az égre, de körülöttük ott sötétlett az ős-rengeteg, mely árnyékos és hűvös volt a legforróbb nyári időiben is. Titokzatos, homályos vadon körös-körül. A hatalmas folyók mintha évszázados türelemmel várakoztak volna, halk suttogással fenyegetőztek:

5 Vigyázzatok csak, vigyázzatok! Ami birodalmunk volt itt minden, és újra visszavehetjük még! A tornácra felhallatszott a patkócsattogás, a szerszámok és láncos szekerek csörgése, a négerek éles, gondtalan kiabálása és nevetése, amint az öszvéreket hazahajtották a földekről. A ház belsejéből Ellen, Scarlett anyja lágy, csengő hangon a kis néger lányt hívta, akinek az volt a kötelessége, hogy kulcsoskosarát hozza utána mindenüvé. Gyermekes, visító, vékony hang felelt valahonnan messzebbről: Igenis, tessék parancsolni! Aztán gyors lépések távolodtak a hátsó bejáraton át a füstölőház felé, ahol Ellen ki szokta osztani a négereknek a vacsorát. Az ebédlő irányából halk porcelán-csörömpölés, ezüstcsörgés hangzott: Pork, a komornyik már vacsorára terített. Az ikrek érezték, hogy itt lenne a hazamenés ideje. De féltek az anyjuk szeme elé kerülni, és vártak, hátha Scarlett meghívja őket vacsorára. Igaz, Scarlett mondta Brent, azért, mert nem voltunk itthon, remélem, akad holnap táncpartnerünk. Talán csak nem ígérted el minden táncodat? De mennyire elígértem! Honnan tudhattam volna, hogy hazajöttök? Csak nem árulhattam volna petrezselymet! Te? Petrezselymet? nevettek az ikrek zajosan. Ide hallgass, kicsi folytatta Brent. Nekem adod az első valcert, Stunak az utolsót, és együtt vacsorázunk. Szépen elhúzódunk hármacskán, és odahívjuk Jincy anyót, hogy szerencsét mondjon. Scarlett megrázta a fejét. Nekem nem kell Jincy anyó szerencséje. Emlékezhettek rá, azt mondta, hogy fekete hajú, nagy bajuszú férjem lesz. Nekem pedig a fekete férfiak nem tetszenek. Csak a vörös hajúak, ugye, kicsi? mosolygott önelégülten Brent. Figyelj hát ide. Nekünk ígéred valamennyi valceredet, és velünk vacsorázol? Ha jó leszel, elmondok valami titkot biztatta Stuart. Titkot? lobbant fel Scarlett szemében az érdeklődés. Mohón nézett fel, mint a kíváncsi gyermek. Brent megcsóválta a fejét. Amit tegnap hallottunk Atlantában, Stu? Tudod jól, hogy azt nem szabad elmondanunk senkinek. Ha Pittypat néni elmondta nekünk, mi is elmondhatjuk másnak. Ismered őt, Scarlett? Ashley Wilkes nagynénje, Atlantában lakik. Ott találkoztam vele, az átszállásnál. Megállította a kocsiját, és beszélgetett velünk. Azt mondta, hogy a holnapi mulatságon eljegyzést fognak kihirdetni. Ez az egész? legyintett Scarlett csalódottan. Fogadni merek, hogy Charles, az unokaöccse jegyzi el Honey Wilkest, Ashley húgát. Mindenki évek óta tudja, hogy össze fognak házasodni, bár az a mulya Charles ugyancsak lagymatag. Mulya? kérdezte Brent. Bezzeg karácsonykor nem találtad mulyának Charlest, mikor körülötted forgolódott. Nem tehetek arról, kik forgolódnak körülöttem jelentette ki Scarlett hanyagul. Ki nem állhatom és kész. De nem is. Charlesről van szó. Ashley Wilkes eljegyzését fogják kihirdetni Charles húgával, Melanie-vel. Scarlett ajka elfehéredett. Ha az ember»hirtelen ütést kap és elkábul, eleinte nem is érti, mi történt. Olyan csendes és változatlan volt édes arcocskája, amint most Stuartra bámult, hogy a fiú, aki nem volt valami jó megfigyelő, azt hitte, csak csodálkozik. Igen folytatta Stuart. A néni mondta azt is, hogy nem akarták kihirdetni még az idén, mert Melanie betegeskedett. De mert mindenki arról beszél, hogy háború lesz, a két család abban egyezett meg, hogy Jobb lesz az esküvőt mielőbb megtartani. Holnap, a vacsoránál hirdetik ki. Most elmondtuk a titkot, Scarlett. Velünk vacsorázol? Igen mondta Scarlett gépiesen. És nekünk adod valamennyi valceredet? Igen. Aranyos vagy! lelkesedett Stuart. Milyen dühösek lesznek a fiúk! Csak legyenek mosolygott Brent. Majd elbánunk velük. Ide hallgass, Scarlett. Délelőtt is együtt leszünk, jó? Tessék? Mit mondtál? Hogy délelőtt is együtt leszünk. Igen? Igen.

6 Az ikrek sugárzó arccal hunyorítottak egymásra. De mi tagadás, kissé meg is lepődtek. Bár elismert lovagjai voltak Scarlettnek, soha nem részesültek még ilyen könnyedén osztogatott kegyekben. Rendszerint soká kellett könyörögniük. Most pedig a szó szoros értelmében nekik ígérte az egész holnapi napot. Mellette ülhetnek délelőtt, övék minden valcer (s arról majd gondoskodnak, hogy ne sok másféle tánc legyen), és együtt fognak vacsorázni. Ezért érdemes volt kidobatni magukat az egyetemről. Az eredmény fellelkesítette őket. Most már bizonyosra vették, hogy Scarlett nem engedi el őket vacsora nélkül. Nagy hangon összevissza beszéltek a holnapi mulatságról, nagyokat nevettek, és közben ügyesen elhelyeztek egy-egy célzást, hogy szívesen itt maradnának. Jó idő eltelt, mire végre észrevették, hogy Scarlett alig szólt valamit. A levegő különös módon megváltozott körülöttük. A délutáni napsütés eltűnt. Valami hűvös áramlatot éreztek a fiúk, s ez bántotta és megzavarta őket. Egy darabig erőlködtek még a tréfával és beszélgetéssel, aztán lassan ellhallgattak. Mind a kettő révetegen állt fel, és az órára nézett. A nap alig látszott már a frissen szántott földek mögött. A folyón túl feketén vált ki az erdő ' sötét vonala. Az udvaron villámgyors fecskék cikáztak csipogó, hápogó, rikoltozó csirkék, kacsák, pulykák tértek haza a földekről. Stuart nagyot kiáltott: Jeems! Velük egyidős néger fiú került elő futva a ház mögül. Egyenesen a lovak felé ment. Jeems éppen úgy elkísérte az ikreket mindenüvé, mint a kutyák. Gyermekkorukban játszótársuk volt, s tizedik születésnapjukra ünnepélyesen nekik ajándékozták a gyermeket. Stuart és Brent könnyedén meghajoltak, kezet fogtak Scarlett-tel, s megígérték,, hogy kora reggeltől várni fogják Wilkeséknél. Aztán lesiettek a homokos kerti úton, felkaptak lovaikra, és kalapjukkal integetve, hátra-hátrakiabálva indultak el vágtában a cédrusfák sorai között. Amint kijutottak a fasorból, és megtették az út első kanyarodóját, úgyhogy az ültetvényről már nem láthatták őket, Brent is, Stuart is hirtelen visszafogta a lovát. A néger fiú néhány lépésnyire mögöttük szintén megállt. Te! mondta Brent. Nem vártad volna el, hogy vacsorára meghívjon? Utóvégre ma van az első napunk itthon, és három hónapja nem látott bennünket. Furcsa. Pedig mikor jöttünk, úgy láttam, mintha nagyon örült volna. Én is úgy láttam. Aztán, vagy félórája, egyszerre csak elcsöndesedett. A feje fájt. Talán mondtunk neki valamit, hogy úgy elcsendesedett, mintha beteg volna. Nem gondolod, hogy mégis azért, mert kicsaptak? Csudát! Hiszen láthattad, hogy nevetett, mikor elmondtuk neki. Scarlett sem törődik a tanulással. Hátha azért haragszik, mert Ashley nem mondta meg neki előre, hogy megházasodik, és csak holnap tudta volna meg a hírt, mint a többiek? Tudod, hogy a lányok milyen érzékenyek. Ők mindig elsőnek akarnak hallani mindent. De hiszen Scarlett jól tudhatta, hogy Ashley előbb-utóbb Melanie-t veszi el. Az ő családjukban mindenki az unokatestvérei közül házasodik. Charles-nek is Honey, az unokatestvére lesz a felesége. Hát tudod, én nem töröm ezen tovább a fejemet. De az biztos, hogy meghívhatott volna vacsorára. Semmi kedvem hazamenni. Hátha Boyd azóta már lecsillapította anyát. Nem hiszem. Idő kell ahhoz. Attól félek, nem tudott még igazában hozzá sem kezdeni. Fogadni mernék, hogy anya egész nap úgy el volt foglalva azzal a lóval, hogy egy szót sem lehetett beszélni vele vacsora előtt. Akkor aztán, ha meglát minket, tüzet fog okádni. Lesz vagy tíz óra, mire Boyd megmagyarázza, milyen szégyen lett volna mindnyájunkra nézve ott maradni, mikor az egyetem rektora olyan modortalanul beszélt velünk, és éjfélre fog járni, mire Boyd eléri, hogy anya a rektorra haragudjon, és megkérdezze, miért nem lőtte le őt Boyd, ha ilyen gorombán megsértette az öcséit. Nem, nem mehetünk haza éjfél előtt. Sötéten, gondterhelten pillantottak egymásra az ikrek. Nem féltek a legvadabb lótól, a legvakmerőbb csínyektől, párbajtól, rablótól, még az ördögtől sem, de vörös hajú édesanyjuktól, aki ugyancsak nem titkolta el a véleményét, és csöpp kezével meg-megsuhintotta a lovaglóostort, nagyon féltek. Várj csak! mondta Brent. Menjünk át Wilkesékhez. Ashley és a lányok örülni fognak, ha betoppanunk vacsorára. Stuart gondolkozva csóválta meg a fejéit. Nem, ne menjünk! Sok dolguk lehet a holnapi mulatság előtt. És különben is Csettintettek a lovaiknak, és tovább poroszkáltak. Stuart barna arcán piros folt égett. Az előző nyárig

7 Stuart az egyik Wilkes lánynak, Indiának udvarolt. Mindenki azt remélte, hogy a hűvös, csendes, meggondolt India jó hatással lesz a fiú féktelen természetére. Stuart bele is akadt volna a horogba, de Brent nem volt megelégedve a választásával. Nem haragudott éppen Indiára, de csúnyának s élettelennek találta a lányt. Nyár végén aztán, Jonesboro közelében a tölgyfaligetben, egy politikai gyűlés alkalmával meglátták Scarlett O'Harát. Gyermekkori játszótársuk volt, és senki sem tudott úgy fára mászni és lovagolni az ismerős lányok közül, mint Scarlett. Most azonban, nagy meglepetésükre, úgy találták, hogy teljesen megváltozott. Felnőtt, fiatal hölgy lett, mégpedig olyan bájos fiatal hölgy, akinél talán nincs is szebb a világon. Most vették észre először, hogyan csillog fényes zöld szeme, milyen édes gödröcskék vannak az arcán, ha nevet, milyen csöpp a keze és lába, milyen karcsú a dereka. Később, ha erről beszélgettek, gyakran csodálkoztak rajta az ikrek, hogyan történhetett, hogy eddig nem látták meg Scarlett szépségét. A magyarázat egyszerű volt: Scarlett aznap határozta el, hogy észreveteti magát velük. Nem bírta elviselni, hogy ott, ahol ő van, valakinek más lány jobban tessék. És mikor meglátta India Wilkest Stuart mellett, felébredt benne a harci kedv. Nem elégedett meg azonban Stuarttal, hanem Brentet is meghódította, s az ikrek fülig belehabarodtak. Ez a helyzet persze állandóan ébren tartotta az ismerősök érdeklődését, és bosszantotta az ikrek anyját, aki nem szerette Scarlettet. Nagyon jól teszi az a ravasz kis boszorkány, ha feleségül megy valamelyiketekhez jelentette ki. Úgy kell nektek. Az is lehet, hogy mind a kettőtökhöz egyszerre megy feleségül. Akkor aztán áthurcolkodhattok Utahba, ha ugyan a mormonok megtűrnek benneteket, amit nem hiszek, mert ilyen bolondot még ők sem láttak. Csak attól félek, hogy egy szép napon majd féltékenységből agyonpuffantjátok egymást. Nem mintha nagy kár lenne értetek. Stuart a tavalyi politikai gyűlés óta kényelmetlenül érezte magát India Wilkes közelében. Nem mintha a leány csak egyetlen tekintettel is éreztette volna, hogy észrevette megváltozott viselkedését. India jól nevelt úrilány volt. De Stuart nehéznek érezte a lelkiismeretét. Tudta, hogy a leány még mindig szereti ôt. A lelke mélyén úgy érezte, hogy nem járt el úriember módjára. Még mindig nagyon tisztelte és becsülte Indiát kifogástalan modora, fensőbbséges műveltsége és előkelősége miatt de mikor olyan unalmas volt szegény, olyan csöndes, és mindig egyforma. India nyitott könyv volt előtte, Scarlettnél pedig sohasem lehetett tudni, mi következik. Tudod mit? Gyerünk át Cade Calvertékhez. Scarlett említette, hogy Cathleen is hazajött már Charlestonból. Hátha tud valami új hírt a háborúról. Cathleen? Fogadni merek, hogy azt sem tudja, mi történt a Sumter-erődben. öt nem érdekli más, mint hogy hány bálban volt, és hány gavallért hódított meg. Nem baj, szeretem hallgatni, ha henceg. És legalább elütjük valahogy az időt, míg anya le nem fekszik. Igen, igen, szívesen is mennék, de arra gondolok, Hogy az a jenki mostohaanyjuk is ott ül az asztalnál nem bírom azt az asszonyt. Hiába, északi. Nincs jó nevelése. És még ő tartja a délieket barbároknak! Fél tőlünk. Észrevetted? Elsápad, ha csak ránk néz. Ne csodálkozz rajta. Cade lábába lőttél. Tudhatja, hogy be voltam csípve háborodott fel Stuart. Cade egy pillanatig sem haragudott rám érte. Sem Cathleen, sem Raiford, sem az apjuk. Csak az a jenki nő visított és ájuldozott és kiabált, hogy vad barbár vagyok, és hogy tisztességes embernek nincs maradása a civilizálatlan déliek közt. Azért, mert rálőttem a mostohafiára, még nincs joga sértegetni engem. Te az anyám édesfia vagy, anya mégsem jajgatott úgy, mikor Tony Fontaine a te lábadba lőtt. Egyszerűen áthívta az öreg Fontaine doktort, Tony apját, hogy kösse be a lábadat, és fejcsóválva kérdezte, mi történt Tony-val, hogy ilyen rosszul talált? Bizonyosan be volt csípve. Emlékszel, milyen dühös lett Tony, mikor meghallotta? Mind a két fiú harsányan kacagott. Majd lefordultak a lóról. Anya kitűnő alak jelentette ki Brent melegen. Az embernek sohasem kell attól félnie, hogy mások előtt megszégyeníti. Bezzeg az otthoniak előtt annál inkább megszégyenít, ha ma este betesszük a lábunkat a házba komorodott el újra Stuart. Tudod, mi lesz ennek a vége, Brent? Hogy nem engednek el Európába. Anya kijelentette a múltkor, hogy ha még egy egyetemről kicsapnak, nem lesz semmi az utazásunkból. És aztán? Mit láthatunk mi Európában? Semmi különöset. Fogadni mernék, hogy sem gyorsabb lovak, sem szebb lányok nincsenek ott sem. De még olyan rozspálinkát sem tudnak főzni, mint amilyen

8 a papáé. Ashley Wilkes azt mondja, hogy gyönyörű színházak vannak ott, és szép zenét lehet hallani, ö nagyon szereti Európát. Az egész Wilkes család olyan kelekótya. Mindig könyvek, meg zene, meg színház Anya azt mondja, hogy a virginiaiak mind ilyenek Tyű, Brent! Tudom már, hová mehetnénk vacsorázni. Vágjunk át az ingoványon Able Wynder telepére, és mondjuk meg neki, hogy újra itthon vagyunk mind a négyen, gyakorlatozhatunk tovább. Látod, ez jó gondolat! örült meg Brent. Legalább megtudjuk, mi újság a truppnál, és miilyen színt választottak az egyenruhához. Ha zuáv-uniformist akarnak ránk húzni, én kilépek a truppból! jelentette ki Stuart. Majomnak való az olyan bő piros bugyogó. Az önkéntes lovascsapatot, a truppot három hónapja szervezték meg, amikor Georgia elszakadt az északi államoktól. Még mindig nem tudtak megállapodni az elnevezésben. Mindenki mást szeretett volna, mint ahogyan mindenkinek megvolt a maga külön véleménye az egyenruha színét és szabását illetően is. Claytoni Vadmacskák, Claytoni Szürkék, Villám Fiai és még sok ilyen név került forgalomba. Egyelőre mindenki úgy emlegette a csapatot: a trupp. És a sok hangzatos név közül ez az egyszerű elnevezés lett mind általánosabb. A tiszteket is a tagok közül válogatták, mert a környéken senkinek nem volt katonai képzettsége néhány veteránon kívül, akik a mexikói és seminole-i háborúkban vettek részt. De a trupp nem tűrte volna az olyan vezetőt, akit különben mint egyént nem tisztel és becsül. Mindenki szerette a négy Tarleton fiút meg a három Fontaine testvért, de sajnos mégsem választották meg őket. A Tarleton fiúkat hamar földhöz vágta az ital, a Fontaine gyerekeknek pedig gyilkos, átkozott természetük volt. Ashley Wilkest jelölték kapitánynak, mert ő volt a legügyesebb lovas a környéken, és mert remélték, hogy hűvös, meggondolt természetével valami rendet tud majd tartani. Raiford Calvert lett a főhadnagy, mert őt mindenki aranyos fiúnak ismerte, és Able Wynder, egy mocsári trapper fia, ő maga kisfarmer, lett a hadnagy. Csavaros eszű, becsületes óriás, jólelkű, derék fiú. Eleinte úgy volt, hogy a trupp csak az ültetvényesek fiaiból fog állni, és minden tag maga gondoskodik a lováról, fegyvereiről, felszereléséről, szolgájáról. Csakhogy ezen az új településen kevés volt a gazdag család, s így fel kellett venniük a kisebb farmeréket, az erdőségben élő vadászokat és trappereket, sőt néhány úgynevezett szegény fehért is, ha valamiképpen kitűntek sorstársaik közül. A kisebb farmokon azonban nem lovat, csak öszvért tartottak, s alig volt három-négy állat egy ilyen telepen. Ezt a néhány öszvért pedig nem lehetett elvonni a gazdaságból, még ha el is fogadta volna a trupp, hogy öszvéren lovagoljanak a tagjai, amiről persze szó sem lehetett. Ami a szegény fehéreket illeti, azok örültek volna, ha csak öszvérük is van. Az erdőségieknek és.mocsárlakóknak egyáltalán nem volt sem lovuk, sem öszvérjük. Ezek cserekereskedésből éltek, és alig kerestek öt dollárt egy esztendő alatt. De kemény büszkeség élt bennük nyomorúságukban, és el nem fogadtak volna semmiféle alamizsnát. Helyettük aztán néhány gazdag ültetvényes felajánlotta a trupp teljes felszerelését. Részt vett ebben a mozgalomban Scarlett atyja, John Wilkes, Buck Monroe, Jim Tarleton, Hugh Calvert egyszóval valamennyi ültetvényes, az egyetlen Augustus Macintosh kivételével. A trupp hetenként kétszer gyűlt össze Jonesboroban, hogy gyakorlatozzék, és követelje a háború megkezdését. Természetesen nem alakult még ki a csapat, de azok, akiknek volt lovuk, buzgón vágtattak ide-oda, rúgták a port, rekedtre ordítozták magukat, és rázták a régi kardokat, melyeket a családi ebédlők faláról akasztottak le nagy lelkesedésükben. Akinek még nem volt lova, az ott ült Bullaírd boltjának küszöbén, és nézte a többit, dohányt rágott és fecsegett. Vagy célba lőtt. A déliek puskával a kezükben születtek. A folytonos vadászat valamennyiükből kitűnő lövészt nevelt. Mindenféle fegyver került elő ezeken a gyakorlatokon az ültetvényesek kastélyaiból és a mocsári kunyhókból egyaránt. Hosszú csövű puskák, amelyek akkor voltak újak, mikor először érintette fehér ember lába az Alleghany hegységet, ócska kovás puskák, amelyek sok indiánvért láttak, nehéz pisztolyok 1812-ből, ezüsttel kivert revolverek, kétcsövű vadászkarabélyok, meg szép új angol lőfegyverek, finoman faragott aggyal. A gyakorlat persze mindig az ivókban végződött, s éjszakára annyi verekedés tört ki, hogy a tiszteknek ugyancsak volt dolguk, míg rábeszélték az önkénteseket, hogy tegyék el harci kedvüket, míg meg nem kezdődik a háború. Ilyen kedélyes kis kavarodás alkalmával történt, hogy Stuart Tarleton meglőtte Cade Calvertet, és Tony Fontaine meglőtte Brent Tarletont. Az ikreket akkor tették ki a virginiai egyetemről, és ez után a lövöldözés után anyjuk újra összecsomagolta

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN KATONA ÁGNES SARLÓS ZSUZSA SZÁNTÓ JUDIT ZSOLT ANGÉLA A

Részletesebben

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM Eric Knight Lassie hazatér Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM EZ A KUTYA NEM ELADÓ! SOHA MÁS KUTYA NEM KELL NEKEM! EGY ROSSZKEDVŰ ÖREGÚR LASSIE ÚJRA HAZATÉR NE GYERE TÖBBÉ HAZA! REJTEKHELY A LÁPON NEM MARADT

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY C. S. LEWIS NNCL1392-509v1.0 A mű eredeti címe: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE C. S. LEWIS 1970 by Macmillan Publishing Company, New York, COLLIER BOOKS FORDÍTOTTA: K. NAGY ERZSÉBET A RAJZOKAT KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Diana Palmer. Az ausztrál férfi

Diana Palmer. Az ausztrál férfi Diana Palmer Az ausztrál férfi Priscilla a Honolului Egyetemen szerzett diplomával tér vissza szüleihez Ausztráliába. Boldogan toppan be családjához, de érzelmei korántsem ily egyértelműek az őt váró John

Részletesebben

Ken Follett VESZÉLYES GAZDAGSÁG

Ken Follett VESZÉLYES GAZDAGSÁG Ken Follett VESZÉLYES GAZDAGSÁG VICTORIA Dangerous Fortune Copyright 1993 by Ken Follett All rights reserved Fordította: Losonci Gábor Magyar kiadás: Copyright 1993 by Victoria Kft. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA TARTALOM ELSŐ FEJEZET GYANÚS NYOMOK MÁSODIK FEJEZET A BICEGŐ HARMADIK FEJEZET A BLOKKHÁZBAN NEGYEDIK FEJEZET OLD SHATTERHAND ÖTÖDIK FEJEZET WINNETOU HATODIK FEJEZET A KÍGYÓ INDIÁNOK

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan,

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan, NOVELLÁK SZEPTEMBER Sötétség, szeptemberi este. Emberi lelkek bolyonganak, tévedeznek és elnyugosznak ebben a sötétségben. Csend nehezedik a kisváros utcájára. Egy férfi néz az utcára egyik földszintes

Részletesebben

Doktor Dolittle és az állatok

Doktor Dolittle és az állatok HUGH LOFTING Doktor Dolittle és az állatok MESEREGÉNY Fordította Csánk Endre Tartalom I. PUDDLEBY II. AZ ÁLLATOK BESZÉDE III. ÚJABB PÉNZGONDOK IV. ÜZENET AFRIKÁBÓL V. A NAGY UTAZÁS VI. POLINÉZIA ÉS A KIRÁLY

Részletesebben

Helstáb Ákos 12 HÓNAP

Helstáb Ákos 12 HÓNAP Helstáb Ákos 12 HÓNAP Január Táncot járt a hópelyhekkel a szél, miközben végigsimogatta a kis faluvégi házat, melynek kéményéből szürke füst gomolygott fölfelé. A ház előtt álló öreg körtefa ágait vattacsomóként

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

A további kötetek havonta jelennek meg.

A további kötetek havonta jelennek meg. A sorozat Sárkányfogvetés című, tizenkilencedik kötete április 13-ától kapható a hírlapárasoknál és más terjesztőknél, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp. XIII., Váci út 168.) és a Fatum-Art

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt Diana Hamilton Szerelemről szó sem volt Két évig tartó látszatházasságot ajánl Javier Masters kis védencének, a tizenkilenc éves Zoe-nak, hogy a jómódú, árva lányt megóvja a hozományvadászoktól. Zoe igent

Részletesebben

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN 2 A mű eredeti címe Auge des Mondes Copyright 2007 by Diana Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany Hungarian

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 A szív útjai kiszámíthatatlanok ismeri be Rachel Cooper, mióta David Griffinnel, a sikeres tőzsdeügynökkel találkozott. Éppen az iránt a férfi

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

Rejtő Jenő Texas Bill, a fenegyerek

Rejtő Jenő Texas Bill, a fenegyerek Rejtő Jenő Texas Bill, a fenegyerek (az elektronikus verzió Werner Zsolt alkotása) 1. - Bulkin, mennyit adsz a revolverért?... - Vidd innen. Bolondnak való az ilyen... gyöngyház markolatú fegyver. Az öregapám

Részletesebben

General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Romantikus Regények Catherine Anderson FELKELŐ NAP General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN A mű eredeti címe Early Dawn Copyright 2010 by Adeline Catherine Anderson Hungarian translation Bodor-Horváth Kata

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben