Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2004. ( ) Kgy. rendelete az Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről alkotott évi CXVI. törvényre, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényre, valamint a 217/1998.Korm. rendeletre az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és szerveire, költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. (2) A rendelet hatálya a helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az önkormányzati támogatás folyósítására terjed ki. A helyi kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködés egyéb szabályait külön megállapodás rögzíti. II Központi gazdálkodás Általános rendelkezések 2. (1) Az általános tartalék, a céltartalék előirányzata terhére, valamint a bevételi többlet és a jóváhagyott pénzmaradvány terhére - a hivatali igazgatási feladatok pénzmaradványát kivéve - előirányzatot a Közgyűlés módosít, illetve állapít meg, ha ettől eltérő rendelkezést e rendelet nem állapít meg. (2) A célhoz kötött állami támogatás és átvett pénzeszköz az adott célra közgyűlési jóváhagyás nélkül is felhasználható, - kivéve, ha a költségvetés eredeti előirányzata

2 2 tartalmazza a keretösszeget -, az előirányzat módosítást legalább negyedévenként a közgyűlés tájékoztatásával egyidejűleg a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Amennyiben az előirányzat tartalmazza a keretösszeget, a Közgyűlés dönt arról, hogy azzal az előirányzatot megemeli, vagy a költségvetési hiány csökkentésére fordítja. (3) A működési előirányzatok alcímein belüli előirányzatokat valamint a különböző feladatok előirányzatainak fő összegén belül az egyes kiemelt előirányzatokat a Közgazdasági Iroda és az ágazati irodák együttes javaslata alapján a polgármester átcsoportosíthatja. Az előirányzat módosítást utólag a költségvetési rendeleten át kell vezetni. (4) A évi költségvetési módosításokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási kérelmekkel illetve kezdeményezésekkel összefüggő számszaki és szöveges indoklások a gazdasági alpolgármesterrel való előzetes egyeztetést követően Közgazdasági Irodára való leadási határideje : közgyűlést megelőző 15 munkanap. (5) A rövidlejáratú hitel és a jóváhagyott fejlesztési célú hitelfelvétel elrendelése a hitelből finanszírozandó cél megnevezése, a hitelt nyújtó pénzintézet kiválasztása, a hitelfelvétel időpontjának, időtartamának, az igénybeveendő hitel összegének megállapítása - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester - 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. (6) A rövidlejáratú és a fejlesztési célú hitel esetében a jóváhagyott hitelfelvétel hitelcélonkénti összegének erejéig hitelszerződés megkötésére, a hitelszerződés egyéb feltételeiben való megállapodásra, a szerződés aláírására - a Pénzügyi és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését követően - a polgármester jogosult. (7) A polgármester az önkormányzat likviditásának biztosítására összesen 3,5 md Ft folyószámla és rulirozó hitel igénybevételére köthet szerződést. (8) A képviselői tiszteletdíjak, a munkabérek a tárgyhót követő hó ötödikén esedékesek. A juttatások kifizetése - beleértve a képviselők tiszteletdíját is - bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik (9) A működési kiadási előirányzat terhére vállalt feladatok teljesítésére, a beruházási és felújítási munka - beleértve a lakásalap és a vízügyi építési alap terhére elszámolható beruházási és felújítási munkát, de ide nem értve az importból származó gép-műszer beszerzést - tervezésére, kivitelezésére, a fejlesztési célú pénzeszköz átadására vonatkozó szerződéseknek az alábbiakat kell tartalmaznia: a) önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítési határideje a szerződés aláírásának napjától, illetve a kibocsátott számla kézhezvételétől számított legalább 15 nap, 1 millió Ft összeget meghaladó számla esetében legalább 30 nap, b) a szerződés tartalmazza a pénzügyi teljesítés/ek/ időpontját is,

3 3 c) az anyagbeszerzéseket, megbízási szerződéseket, egyéb megrendelést, szerződéskötést lehetőleg úgy kell ütemezni, hogy a számlák ellenértékének kifizetése március 16-július 15. illetve szeptember 16.- november 15. közötti időszakra essen, d) a nem határidőben történő teljesítés esetén a kötelezett a tényleges teljesítés időpontjáról köteles a jogosultat értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 30 napon belül, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 15 nappal, e) a kötelezett késedelme esetén kötbérfizetési kötelezettség előírása, f) pénzeszközátadás esetén a pénzeszköz átadásának ütemezése a tényleges megvalósításnak felel meg, g) a szerződés teljesítésére póthatáridőt - amennyiben a határidő hosszabbítására vonatkozó kérelem a (9) d. pontban foglalt feltételeknek megfelelően érkezett - a Közgyűlés, a Polgármesteri Hivatal, vagy azon bizottságok tűznek ki, amelyek a szerződés alapját képező döntéseket hozták. Amennyiben a határidő hosszabbítására vonatkozó kérelem nem a (9) d. pontban foglaltaknak megfelelően érkezett a póthatáridő kitűzése mellett a kötbérkövetelés elengedéséről, az önkormányzati követelésről történő lemondás szabályait kell megfelelően alkalmazni a Szeged megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelet 19. -a alapján. Vagyongazdálkodás 3. (l) A gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltási összege - a jármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról szóló 29/1999. (VI. 14.) Kgy. rendelet 5. -ában foglaltak alapján évben 430 eft. (2) A parkoló alap átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester az önkormányzat számlavezető bankjánál betétként elhelyezheti. (3) Határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, amennyiben az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 33/2000. (VI. 27.) Kgy. rendelet 40. (l) bekezdésében megjelölt feltételek fennállnak évben a pénzbeni térítés mértéke: Összkomfortos, vagy komfortos lakások esetén: I. lakbérövezetben Ft/m 2 II. lakbérövezetben Ft/m 2 III-IV. lakbérövezetben Ft/m 2 Félkomfortos lakások esetén: I. lakbérövezetben Ft/m 2 II. lakbérövezetben Ft/m 2 III-IV. lakbérövezetben Ft/m 2

4 4 Komfort nélküli félkomfortos lakások esetén: I. lakbérövezetben Ft/m 2 II. lakbérövezetben Ft/m 2 III-IV. lakbérövezetben Ft/m 2 (4) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Beszerzési Szabályzatáról szóló 22/2001(VI.20.) Kgy. rendelet IV. fejezetének előírásait kell alkalmazni azokra a beszerzésekre, amelyek értéke 2004-évben beszerzésenként meghaladja - árubeszerzés esetén a 600 ezer Ft-t, - építési beruházás esetén az 1,2 millió Ft-t, - szolgáltatás megrendelése esetén a 600 ezer Ft-t, kivéve az azonnali beavatkozást igénylő intervenciós alapból finanszírozott beszerzéseket abban az esetben, ha közvetlen életveszély, működés képtelenség elhárításáról van szó. Működési kiadások Támogatások 4. (1) Pénzeszközátadás megállapodás, támogatási szerződés, közgyűlési határozat vagy jogszabály alapján történhet. A megállapodásokat, támogatási szerződéseket a kiadmányozási jog gyakorlója írja alá. (2) Magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére megállapított, a folyamatos működést szolgáló támogatás kiutalása a (3)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - ha a megállapodás, támogatási szerződés, közgyűlési határozat vagy jogszabály másként nem rendelkezik eft vagy ezt meghaladó értékű támogatás esetén havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 5-ig, míg a 300 e Ft-ot meghaladó, de 500 e Ft alatti működési célú támogatás negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának 5-éig történik. Indokolt esetben a e Ft-ig terjedő összegű támogatás egyösszegben is kiutalható, melyről a támogató jogosult dönteni. A 300 eft-ot meg nem haladó támogatások egy összegben utalhatók. Ha ugyanazon szerv vagy személy részére az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, annak értékhatárát támogatásonként külön-külön kell elbírálni. (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásának folyósítására az alábbi ütemezés szerint kerül sor: - az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott állami támogatás kiutalása az állami támogatásnak a hivatal bankszámláján való jóváírást követő 3 munkanapon belül történik; - az önkormányzat által saját forrásból biztosított támogatás, valamint a kisebbségi székház üzemeltetésére biztosított előirányzat folyósítása két egyenlő részletben

5 5 történik, azzal, hogy az első részlet a költségvetés kihirdetését követő 15 napon belül, a második részlet július 15. napján válik esedékessé. (4) A részben vagy egészben, önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek folyamatos működéséhez szükséges támogatások ütemezéséről az érintett gazdasági társaság ütemtervet készít, amelyet a gazdasági alpolgármester hagy jóvá. A támogatások kiutalásánál a jóváhagyott ütemtervben rögzítettek szerint kell eljárni. (5) Időponthoz kötött rendezvények, felújítások, beruházások támogatása esetében a kiutalás ütemezéséről megállapodásban vagy támogatási szerződésben kell rendelkezni, ahol a kiutalás ütemezésének a kiadások tényleges felmerülési időpontjához kell igazodnia. (6) A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy - részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek, önkormányzati alapítású közalapítványok, helyi kisebbségi önkormányzatok, egyházi szervezetek és intézményei kivételével - köteles igazolni, hogy köztartozásait ( VÁM, központi és helyi adó, illeték) maradéktalanul megfizette vagy köztartozásának átütemezéséről szerződést kötött. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatóak. Ha ugyanazon szerv vagy személy az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, a köztartozások megfizetését egy éven belül elegendő egyszer igazolni. (7) A (6) bekezdés szerinti igazolás helyett a támogatott szerv nyilatkozata is elfogadható, ha a támogatás éves összege az 500 e Ft-ot nem haladja meg. (8) A támogatásban részesített a (9)-(10) bekezdésben foglaltak kivételével legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-éig köteles elszámolni az illetékes szakiroda felé a támogatás felhasználásáról, amely szükség szerint tájékoztatja a támogatást megállapító szervet, vagy személyt. Az elszámolási határidőt indokolt esetben a támogatást megállapító szerv vagy személy a támogatott kérésére meghosszabbíthatja. (9) A támogatásban részesülő Szegedi Repülő Egyesület (Délvidéki Aero Club-1930) képviselője negyedévente köteles írásos beszámolót adni a Városüzemeltetési Iroda részére a repülőtér működéséről, a repülőtér üzemeltetésére adott támogatás felhasználásáról, melyet a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság véleményez. (10) A részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság az önkormányzat által nyújtott támogatásáról negyedéves és éves beszámolót, más gazdasági társaság éves beszámolót köteles adni az Önkormányzat megfelelő szakirodája és a Közgazdasági Iroda részére. (11) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő személy, szerv részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható. (12) A polgárőri tevékenység támogatásának felhasználásáról és a támogatási szerződés megkötéséről a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

6 6 Választókörzeti /speciális/ alap 5. (1) A választókörzeti alap kezelése a Szegedi Közterületfenntartási Közhasznú Társaság feladatkörébe tartozik. A választókörzeti alap bevételét növeli a magánerős útépítés támogatására az Önkormányzat Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési számlájára befizetett összeg, amely összeget a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája a választókörzet megjelölésével átutal a Közterületfenntartási Kht.- nak. Az előirányzatok céltámogatásnak minősülnek. (2) A választókörzeti alap a lakosság életkörülményeinek javítását, a lakókörnyezet védelmét és kulturáltabbá tételét szolgálja. A választókörzeti alap az önkormányzati költségvetési szervek fenntartási és karbantartási kiadásaira, közterületek, a közterületen elhelyezett berendezési tárgyak karbantartására, fenntartására, felújítására vagy fejlesztésére szolgál, olyan közterületen végzett munkákra, melyek a fenntartásban nem, vagy nem a megrendelt színvonalon szerepelnek. (3) A választókörzeti alap terhére az adott területen működő közösségek, alapítványok, egyéb szervezetek valamint rendezvények kizárólag közösségi célokat szolgáló feladatok finanszírozása érdekében az eredeti előirányzat legfeljebb 25%-ának megfelelő összeghatárig támogathatók. Az alap terhére magánszemély részére támogatás nem folyósítható. (4) A választókörzeti alapok terhére megállapított támogatásokat a Szegedi Közterületfenntartási Közhasznú Társaság kezeli és számolja el könyveiben. A támogatások felhasználásáról analitikus nyilvántartások vezetésére kötelezett, amelyek alapján negyedévente a negyedévet követő hónap 20. napjáig -a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Irodája felé elszámolásokat készít. Ezeknek területi bontásban tartalmaznia kell a támogatási előirányzat, a lehívott támogatás, és a felhasznált támogatás mértékét feladatonként és költségnemenként, valamint a kötelezettség vállalással terhelt, de pénzügyileg nem rendezett előirányzat felhasználás nagyságát is. Mivel az alapok felhasználása során a Kht vállalkozási tevékenységéhez szorosan nem kapcsolható elszámolások is megjelennek az alapkezelői tevékenység miatt, a társaság könyveiben elkülönítve köteles kezelni azokat. (5) A Közterületfenntartási Kht által, a választókörzeti alap terhére elszámolt pénzeszköz-átadást felhasználási kötöttség terheli, annak rendeltetésszerű felhasználásáról a kedvezményezett elszámolási kötelezettséggel tartozik a Közterületfenntartási Kht felé. (6) A céltámogatások felhasználása az illetékes képviselő(k) egyetértésével, illetve részönkormányzati határozat alapján történhet. (7) A választókörzeti alapok előző évi támogatási maradványa csak a rákövetkező évben használható fel. (8) A választókörzeti alap felhasználásának részletes szabályaira a Közterületfenntartási Kht. tesz javaslatot, melyet a Pénzügyi Bizottság hagy jóvá. A Kht. ezen szabályozást e

7 7 rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül az érintett képviselőknek írásban köteles eljuttatni. Alapok 6. (1) A Polgármesteri Alap felhasználásáról a polgármester dönt. (2) Az Egyházi Alap az egyházak támogatására szolgál, felhasználásáról a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. (3) A Sportalap nyújt fedezetet a sport célú támogatásokra, felhasználásáról a polgármester egyetértésével az Ifjúsági és Sportbizottság dönt. (4) Az Idegenforgalmi alap felhasználásáról az Idegenforgalmi Tanácsadó Testület javaslata és a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság véleménye alapján a polgármester dönt. (5) A Környezetvédelmi alap felhasználásáról a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság határoz. (6) A Szociális, Gyermek és Családvédelmi Alap, a Fogyatékosügyi Alap, az Idősügyi Alap felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. (7) Az Oktatási Alap felhasználásáról az Oktatási Bizottság dönt (8) Az Ifjúsági Alap felhasználásáról az Ifjúsági és Sportbizottság dönt. (9) A Kulturális Alap felhasználásáról a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság dönt. (10) Az intézményi érdekeltségi alapok felhasználásáról szabályzat alapján a szociális intézmények esetében az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a kulturális és közművelődési intézmények esetében a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság, nem ágazati specifikus intézmények esetében a Pénzügyi Bizottság dönt. Az oktatási intézmények vezetőinek kereset kiegészítéséről az Oktatási Bizottság dönt. (11) A (2)-(9) bekezdésben meghatározott alapok felhasználásáról a Bizottságoknak az alappal kapcsolatos eljárási és a pályáztatás lebonyolításának rendjét tartalmazó szabályzattal kell rendelkezniük. A szabályzatokat a Pénzügyi Bizottság hagyja jóvá. A Bizottságnak koncepcióban kell meghatározni az alapok elosztásának elveit, a támogatási preferenciákat, és azt a támogatási mértéket, amelyen felül pályázati eljárás eredményeképpen történik a támogatás megállapítása. A szabályzatnak tartalmaznia kell a következőket: a) a támogatás csak kiegészítő támogatásként nyújtható,

8 8 b) a támogatást kérőnek nyilatkozni kell, hogy a megjelölt támogatási célhoz milyen összegű saját és egyéb forrással rendelkezik, c) ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhető, d) a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy - a tárgyévben melyik önkormányzati alaphoz milyen címen, milyen összegű támogatást igényelt illetve kapott, - a tárgyévet megelőző évben milyen címen, milyen összegű támogatásokban részesült az önkormányzattól, mikor adta le felhasználásról szóló beszámolóját, e.) a Bizottság az alap terhére nyújt-e támogatást olyan pályázónak aki (amely) más önkormányzati alapból igényel(t) támogatást, f.) a pályázatban meg kell jelölni a támogatási célt, időhöz kötött cél esetén az időt, helyet, rendezvény esetén a várható résztvevők számát is. A pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését, kiadás-bevételt (a főbb támogatók és támogatónként a támogatásként nyújtott összegek feltüntetésével) Az alapok terhére elszámolható kiadások 7. (1) A 6. (1)-(9) bekezdés szerinti alapokból (továbbiakban: alapok) önkormányzati intézmény, önkormányzati gazdasági társaság és alapítvány részére támogatási előirányzat a Közgyűlés jóváhagyásával, az alap egyidejű csökkentése mellett állapítható meg. Az alapok terhére vállalt egyéb kötelezettséget a költségvetési rendeleten nem kell átvezetni. A Közgazdasági Iroda az alapok felhasználásáról nyilvántartást vezet amelyben feltünteti a pályázó nevén, tevékenységi körén, a bizottság által megítélt összegen, a kiutalt összeg időpontján kívül a támogatási arányt is. A felhasználásokról a Közgazdasági Iroda a Közgyűlésnek félévente tájékoztatást ad. (2) Az alapok terhére tartós - az adott költségvetési éven túli - kötelezettség nem vállalható. (3) A 6. -ban szereplő alapokból további támogatás nem nyújtható azon, magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik (amelyek) az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében egyéb költségvetési előirányzatokból támogatást kapnak. (4) A támogatások megállapításánál és folyósításánál a 6. (10) bekezdésében foglalt alap kivételével a 6. (11) bekezdésében megfogalmazottakon túl a 4. -ban foglalt előírásokat is kell alkalmazni azzal, hogy az alapok terhére történő kifizetések csak támogatási szerződés alapján, az alapok éves előirányzata negyedéves időarányos részének feleljenek meg. Előirányzatok felhasználása 8

9 9 (1) A nemzetközi kulturális kapcsolatok, valamint a művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások kiadási előirányzatának felhasználásáról a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság dönt. A művészeti ösztöndíjak, az alkotói támogatások kifizetési megállapodás alapján történhet. (2) A polgármester a frakciókhoz tartozó képviselők együttes tiszteletdíja, valamint a frakciókhoz nem tartozó képviselők tiszteletdíja 20 %-ának megfelelő keret erejéig jogosult a Polgármesteri Hivatal nevére kiállított számla alapján költségek, vagy költségátalány elszámolását engedélyezni, melyre javaslatot a frakcióvezető, vagy annak helyettese, illetve a frakcióhoz nem tartozó képviselő tehet. Kiadásként a képviselői feladatok ellátásával kapcsolatos költségek számolhatók el. (3) A szerződéses kötelezettségvállalások esetén a szerződésben szereplő ellenérték összegének legfeljebb 20%-a előlegként folyósítható 9. (1) Külföldi kiküldetést és annak költségét a polgármester engedélyezi beleértve a Polgármesteri Hivatal dolgozóit is. A Polgármester kiküldetési költsége a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság határozata alapján számolható el. (2) A külföldi delegációk fogadásával kapcsolatos költségeket a Polgármester engedélyezi. (3) A évben vállalt, de pénzügyileg évben rendezendő kötelezettségvállalások a évi költségvetés előirányzatait terhelik. Felhalmozási kiadások Beruházás, felújítás 10. (1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő felújítási előirányzat legfeljebb 500 e Ft-tal, a beruházási előirányzat legfeljebb 1000 e Ft-tal feladatonként léphető túl, ha más felújítási, illetve beruházási feladatnál megtakarított előirányzat erre fedezetet nyújt. A kollaudált számlán ebben az esetben fel kell tüntetni, hogy mely előirányzat terhére, és milyen összegben szükséges a jóváhagyott előirányzattól eltérni. (2) A beruházás és felújítás megvalósítására előlegként - amennyiben a Közgyűlés másként nem rendelkezik - a saját forrás legfeljebb 25 %-ának megfelelő összeg folyósítható. Egészségügyi gép-műszer beszerzések esetében a forint-fedezet teljes összege /beleértve a VÁM költséget és az ÁFA értékét is / megelőlegezhető. (3) A felhalmozási célú előirányzatok esetében a feladatonként rendelkezésre álló előirányzat fő összegén belül az egyes kiemelt előirányzatok között az előirányzatokat a polgármester átcsoportosíthatja. A módosításokat a költségvetési rendeleten utólag át kell vezetni.

10 10 (4) Az ISPA beruházások pénzügyi tervezésénél, lebonyolításánál és ellenőrzésénél a 80/2003.(VI.7.) Korm. r. előírásait kell alkalmazni. Az ISPA projektek elszámolásaihoz kapcsolódó előlegfizetések a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ISPA Magyarországi Végrehajtó Szervezete által jóváhagyott szerződések szerint történnek. (5) A pályázati alap új fejlesztésekre c. előirányzatból pályázatok benyújtásáról pályázatonként - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester dönt a két közgyűlési ülés közötti időszakban azzal, hogy a közgyűlést a döntésről a soron következő ülésen tájékoztatja. (6) Azok a beruházási és felújítási munkák, amelyek megvalósításához a szükséges fedezetet az önkormányzat - részben vagy egészben - pályázati úton kívánja biztosítani, csak a pályázatok elbírálását követően, az igényelt támogatások elnyerése esetén indíthatók. Kivételt képeznek a pályázat benyújtásához szükséges, tervezési és egyéb előkészítési feladatok megvalósítására szolgáló fedezetek. (7) Önkormányzati és intézményi dolgozók lakásépítési, vásárlási támogatás előirányzata felhasználásáról a polgármester dönt. (8) A évben vállalt, de pénzügyileg 2004.évben rendezendő kötelezettségvállalások a évi költségvetés előirányzatait terhelik. 11. (1) Az intervenciós alap vis maior esetek, azonnali halaszthatatlan felújítási, karbantartási munkák finanszírozására szolgál. Az intervenciós alap felhasználásáról a Polgármester dönt, az oktatási intézmények vonatkozásában az NGSZ., az egyéb intézmények vonatkozásában az intézményvezető javaslatára, az illetékes szakiroda véleményének figyelembevételével. (2) Az intervenciós alap előző évi előirányzat-maradványa terhére vállalt kötelezettségek a évi költségvetés felújítási feladatok előirányzatait terhelik. Lakásalap 12. (1) A bérlakás-értékesítés készpénzben megfizetett bevételét, a lakásalap pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatokat, a lakásalapból finanszírozott beruházások, felújítások után a lakások bérleti jogának hasznosításából származó

11 11 bevételeket, illetékeket, a lakásalap felhasználásával kapcsolatos késedelmi kamatok, kötbérek, kártérítések összegét, és más jogszabályok szerint a lakásalapot megillető egyéb bevételeket lakásalapba kell helyezni. Nem képezi a lakásalap forrását a nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséből származó bevétel. (2) A lakásalap képzésénél forráscsökkentő tételként, illetve kiadásként kell figyelembe venni a bérlő-kiválasztási joggal terhelt bérlakások vételármegosztása miatti fizetési kötelezettséget, valamint a bérlakások értékesítési költségét. (3) A lakásalap terhére kell elszámolni a lakóingatlanok és bérlakások építésével, felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési költségeket, a lakásalap felhasználásával kapcsolatos bankköltséget, csekkfeldolgozási költséget, forgalmi jutalékot, a lakásalappal kapcsolatos hitelek törlesztését és kamatát, a lakásépítési és vásárlási támogatásokat, a bérlakás-értékesítés során vételárhátralék törlesztésére elfogadott kárpótlási jegyek fedezetét, valamint a településrendezési tervek szerint lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére, építési telkek kialakítására fordított összeget. (4) A Lakásalap átmenetileg szabad pénzeszközeinek felhasználását az önkormányzat finanszírozási gondjainak enyhítésére a polgármester maximum 3 hónapos időtartamra, a folyószámla betétnek megfelelő kamat visszafizetési kötelezettséggel engedélyezheti. A polgármester 3 havonta a felhasználás céljáról, illetve annak összegéről köteles tájékoztatni a Pénzügyi Bizottságot. (1) A lakásalap felhasználásáról 13. a) lakóépület felújítása és tervezése, lakóövezetbe sorolt területek közművesítése, építési telkek kialakítása esetében (pályázati felhívásokkal együtt), b) bérlakás felújítása, helyreállítása esetén (pályázati felhívásokkal együtt), c) bérlakás építése és tervezése esetén (pályázati felhívásokkal együtt) - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester - 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt. d) a társasházban meglevő önkormányzati résztulajdont terhelő felújítási munka esetében a Polgármester dönt, e) a lakossági lakásépítési és lakásvásárlási támogatások kiutalásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt, f) lakóház, bérlakás vásárlás esetén - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester - 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt.

12 12 (2) A lakásalapot terhelő munkák az előző évi pénzmaradvány, valamint a 2004 évben az alapra befolyt bevételek erejéig finanszírozhatók 14. (1) Első lakást szerző fiatal házasok támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, melynek összege Ft. (2) A vissza nem térítendő támogatás mértéke gyermekenként Ft, maximum Ft. (3) A szociális helyzet figyelembevételével maximum Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtható. (4) A kamatmentes kölcsön mértéke legfeljebb Ft. Vízügyi építési alap 15. (1) A vízügyi építési alappal kapcsolatos pénzügyi döntések a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság hatáskörébe tartozik. (2) A vízügyi alap előirányzata tartalmazza az Áfa összegét kivéve: a) a január 1-t megelőző teljesítésű számlák forgalmi adó tartalmát, b) az ISPA által támogatott beruházásokat, c) azokat az államilag támogatott beruházásokat, amelyek támogatásáról az adólevonási jog figyelembevételével 2003.december 31-t megelőzően született döntés. (3) ÁFA visszatérülés esetében a vízügyi építési alapot terhelő Áfa a költségvetés terhére, a visszatérülés a költségvetés javára számolható el. (4) A vízügyi építési alap terhére megrendelt munkák bizottság által elfogadott költségvetés szerinti ellenértékének 25%-a előlegként folyósítható. (5) A vízügyi építési alapot terhelő feladatok az előző évi pénzmaradvány, valamint évben az alapra befolyt bevételek erejéig finanszírozhatók. III. A költségvetési szervek gazdálkodása

13 13 Előirányzatok képzése, felhasználása; az előirányzatokkal való gazdálkodás 16. (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is köteles gazdálkodni. (2) Az önkormányzati finanszírozású költségvetési szerv bevételi többletének felhasználására az alábbi szabályokat kell alkalmazni: a) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a közgyűlés egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek, illetve, szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegről kezdeményezett intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. Az előirányzat-módosításról a költségvetési szerv 8 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáját írásban értesíteni. b) A költségvetési szerv az elemi költségvetésében jóváhagyott létszámkeretét az évközi többletbevétel erejéig csak határozott időre történő foglalkoztatás mellett növelheti. c) A költségvetési szerv az átvett pénzeszközeit a Közgyűlés egyidejű tájékoztatásával, a tényleges bevételi többletnek megfelelő összegű intézményi hatáskörű előirányzatmódosítás után használhatja fel, a jogszabályok által meghatározott korlátok figyelembevételével. Az előirányzat-módosításról a költségvetési szerv 8 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáját írásban értesíteni. d) A költségvetési szerv a jóváhagyott előző évi pénzmaradványát a tárgyévben, a pénzmaradvány teljes összegére vonatkozó intézményi hatáskörű előirányzatmódosítás után használhatja fel. Az előirányzat-módosításról a költségvetési szerv 8 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáját írásban értesíteni. (3) A bevételi előirányzatoktól várható elmaradás esetén a költségvetési szerv köteles kezdeményezni az elmaradás összegének megfelelő értékben a bevételi és kiadási előirányzatok csökkentését, amennyiben a bevételek időarányos teljesítése az elmaradást valószínűsíti. (4) A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelésénél külön-külön kell vizsgálni az intézmény saját rendelkezésű bevételeit és azokat a bevételeket, amelyek többletével az intézmény saját hatáskörben nem rendelkezhet. (5) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv saját hatáskörben kivéve a saját bevételhez kapcsolódó előirányzat helyesbítéseket átcsoportosítást nem végezhet, és a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során sem térhet el. A kiemelt előirányzatokon belül - a céltámogatások összegének kivételével - a költségvetési szerv szabadon dönthet az előirányzatok átcsoportosításáról, illetve felhasználásáról a hatályos jogszabályokban foglalt korlátozások figyelembevételével. A kiemelt előirányzatokra vonatkozó évközi átcsoportosításokat a Közgyűlés elé minden esetben számszaki és szöveges indoklással kell alátámasztani.

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_19/jog_1936.htm 2004. 02. 09. 1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról Az Országgyûlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

II. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

II. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4 II. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Bács-Kiskun Megye Önkormányzata Közgyűlésének 1/2008. (III. 3.) Kgy. rendelete a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Bács-Kiskun Megye Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben