Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2004. ( ) Kgy. rendelete az Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről alkotott évi CXVI. törvényre, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényre, valamint a 217/1998.Korm. rendeletre az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és szerveire, költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. (2) A rendelet hatálya a helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az önkormányzati támogatás folyósítására terjed ki. A helyi kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködés egyéb szabályait külön megállapodás rögzíti. II Központi gazdálkodás Általános rendelkezések 2. (1) Az általános tartalék, a céltartalék előirányzata terhére, valamint a bevételi többlet és a jóváhagyott pénzmaradvány terhére - a hivatali igazgatási feladatok pénzmaradványát kivéve - előirányzatot a Közgyűlés módosít, illetve állapít meg, ha ettől eltérő rendelkezést e rendelet nem állapít meg. (2) A célhoz kötött állami támogatás és átvett pénzeszköz az adott célra közgyűlési jóváhagyás nélkül is felhasználható, - kivéve, ha a költségvetés eredeti előirányzata

2 2 tartalmazza a keretösszeget -, az előirányzat módosítást legalább negyedévenként a közgyűlés tájékoztatásával egyidejűleg a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Amennyiben az előirányzat tartalmazza a keretösszeget, a Közgyűlés dönt arról, hogy azzal az előirányzatot megemeli, vagy a költségvetési hiány csökkentésére fordítja. (3) A működési előirányzatok alcímein belüli előirányzatokat valamint a különböző feladatok előirányzatainak fő összegén belül az egyes kiemelt előirányzatokat a Közgazdasági Iroda és az ágazati irodák együttes javaslata alapján a polgármester átcsoportosíthatja. Az előirányzat módosítást utólag a költségvetési rendeleten át kell vezetni. (4) A évi költségvetési módosításokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási kérelmekkel illetve kezdeményezésekkel összefüggő számszaki és szöveges indoklások a gazdasági alpolgármesterrel való előzetes egyeztetést követően Közgazdasági Irodára való leadási határideje : közgyűlést megelőző 15 munkanap. (5) A rövidlejáratú hitel és a jóváhagyott fejlesztési célú hitelfelvétel elrendelése a hitelből finanszírozandó cél megnevezése, a hitelt nyújtó pénzintézet kiválasztása, a hitelfelvétel időpontjának, időtartamának, az igénybeveendő hitel összegének megállapítása - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester - 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. (6) A rövidlejáratú és a fejlesztési célú hitel esetében a jóváhagyott hitelfelvétel hitelcélonkénti összegének erejéig hitelszerződés megkötésére, a hitelszerződés egyéb feltételeiben való megállapodásra, a szerződés aláírására - a Pénzügyi és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését követően - a polgármester jogosult. (7) A polgármester az önkormányzat likviditásának biztosítására összesen 3,5 md Ft folyószámla és rulirozó hitel igénybevételére köthet szerződést. (8) A képviselői tiszteletdíjak, a munkabérek a tárgyhót követő hó ötödikén esedékesek. A juttatások kifizetése - beleértve a képviselők tiszteletdíját is - bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik (9) A működési kiadási előirányzat terhére vállalt feladatok teljesítésére, a beruházási és felújítási munka - beleértve a lakásalap és a vízügyi építési alap terhére elszámolható beruházási és felújítási munkát, de ide nem értve az importból származó gép-műszer beszerzést - tervezésére, kivitelezésére, a fejlesztési célú pénzeszköz átadására vonatkozó szerződéseknek az alábbiakat kell tartalmaznia: a) önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítési határideje a szerződés aláírásának napjától, illetve a kibocsátott számla kézhezvételétől számított legalább 15 nap, 1 millió Ft összeget meghaladó számla esetében legalább 30 nap, b) a szerződés tartalmazza a pénzügyi teljesítés/ek/ időpontját is,

3 3 c) az anyagbeszerzéseket, megbízási szerződéseket, egyéb megrendelést, szerződéskötést lehetőleg úgy kell ütemezni, hogy a számlák ellenértékének kifizetése március 16-július 15. illetve szeptember 16.- november 15. közötti időszakra essen, d) a nem határidőben történő teljesítés esetén a kötelezett a tényleges teljesítés időpontjáról köteles a jogosultat értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 30 napon belül, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 15 nappal, e) a kötelezett késedelme esetén kötbérfizetési kötelezettség előírása, f) pénzeszközátadás esetén a pénzeszköz átadásának ütemezése a tényleges megvalósításnak felel meg, g) a szerződés teljesítésére póthatáridőt - amennyiben a határidő hosszabbítására vonatkozó kérelem a (9) d. pontban foglalt feltételeknek megfelelően érkezett - a Közgyűlés, a Polgármesteri Hivatal, vagy azon bizottságok tűznek ki, amelyek a szerződés alapját képező döntéseket hozták. Amennyiben a határidő hosszabbítására vonatkozó kérelem nem a (9) d. pontban foglaltaknak megfelelően érkezett a póthatáridő kitűzése mellett a kötbérkövetelés elengedéséről, az önkormányzati követelésről történő lemondás szabályait kell megfelelően alkalmazni a Szeged megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelet 19. -a alapján. Vagyongazdálkodás 3. (l) A gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltási összege - a jármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról szóló 29/1999. (VI. 14.) Kgy. rendelet 5. -ában foglaltak alapján évben 430 eft. (2) A parkoló alap átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester az önkormányzat számlavezető bankjánál betétként elhelyezheti. (3) Határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, amennyiben az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 33/2000. (VI. 27.) Kgy. rendelet 40. (l) bekezdésében megjelölt feltételek fennállnak évben a pénzbeni térítés mértéke: Összkomfortos, vagy komfortos lakások esetén: I. lakbérövezetben Ft/m 2 II. lakbérövezetben Ft/m 2 III-IV. lakbérövezetben Ft/m 2 Félkomfortos lakások esetén: I. lakbérövezetben Ft/m 2 II. lakbérövezetben Ft/m 2 III-IV. lakbérövezetben Ft/m 2

4 4 Komfort nélküli félkomfortos lakások esetén: I. lakbérövezetben Ft/m 2 II. lakbérövezetben Ft/m 2 III-IV. lakbérövezetben Ft/m 2 (4) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Beszerzési Szabályzatáról szóló 22/2001(VI.20.) Kgy. rendelet IV. fejezetének előírásait kell alkalmazni azokra a beszerzésekre, amelyek értéke 2004-évben beszerzésenként meghaladja - árubeszerzés esetén a 600 ezer Ft-t, - építési beruházás esetén az 1,2 millió Ft-t, - szolgáltatás megrendelése esetén a 600 ezer Ft-t, kivéve az azonnali beavatkozást igénylő intervenciós alapból finanszírozott beszerzéseket abban az esetben, ha közvetlen életveszély, működés képtelenség elhárításáról van szó. Működési kiadások Támogatások 4. (1) Pénzeszközátadás megállapodás, támogatási szerződés, közgyűlési határozat vagy jogszabály alapján történhet. A megállapodásokat, támogatási szerződéseket a kiadmányozási jog gyakorlója írja alá. (2) Magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére megállapított, a folyamatos működést szolgáló támogatás kiutalása a (3)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - ha a megállapodás, támogatási szerződés, közgyűlési határozat vagy jogszabály másként nem rendelkezik eft vagy ezt meghaladó értékű támogatás esetén havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 5-ig, míg a 300 e Ft-ot meghaladó, de 500 e Ft alatti működési célú támogatás negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának 5-éig történik. Indokolt esetben a e Ft-ig terjedő összegű támogatás egyösszegben is kiutalható, melyről a támogató jogosult dönteni. A 300 eft-ot meg nem haladó támogatások egy összegben utalhatók. Ha ugyanazon szerv vagy személy részére az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, annak értékhatárát támogatásonként külön-külön kell elbírálni. (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásának folyósítására az alábbi ütemezés szerint kerül sor: - az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott állami támogatás kiutalása az állami támogatásnak a hivatal bankszámláján való jóváírást követő 3 munkanapon belül történik; - az önkormányzat által saját forrásból biztosított támogatás, valamint a kisebbségi székház üzemeltetésére biztosított előirányzat folyósítása két egyenlő részletben

5 5 történik, azzal, hogy az első részlet a költségvetés kihirdetését követő 15 napon belül, a második részlet július 15. napján válik esedékessé. (4) A részben vagy egészben, önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek folyamatos működéséhez szükséges támogatások ütemezéséről az érintett gazdasági társaság ütemtervet készít, amelyet a gazdasági alpolgármester hagy jóvá. A támogatások kiutalásánál a jóváhagyott ütemtervben rögzítettek szerint kell eljárni. (5) Időponthoz kötött rendezvények, felújítások, beruházások támogatása esetében a kiutalás ütemezéséről megállapodásban vagy támogatási szerződésben kell rendelkezni, ahol a kiutalás ütemezésének a kiadások tényleges felmerülési időpontjához kell igazodnia. (6) A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy - részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek, önkormányzati alapítású közalapítványok, helyi kisebbségi önkormányzatok, egyházi szervezetek és intézményei kivételével - köteles igazolni, hogy köztartozásait ( VÁM, központi és helyi adó, illeték) maradéktalanul megfizette vagy köztartozásának átütemezéséről szerződést kötött. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatóak. Ha ugyanazon szerv vagy személy az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, a köztartozások megfizetését egy éven belül elegendő egyszer igazolni. (7) A (6) bekezdés szerinti igazolás helyett a támogatott szerv nyilatkozata is elfogadható, ha a támogatás éves összege az 500 e Ft-ot nem haladja meg. (8) A támogatásban részesített a (9)-(10) bekezdésben foglaltak kivételével legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-éig köteles elszámolni az illetékes szakiroda felé a támogatás felhasználásáról, amely szükség szerint tájékoztatja a támogatást megállapító szervet, vagy személyt. Az elszámolási határidőt indokolt esetben a támogatást megállapító szerv vagy személy a támogatott kérésére meghosszabbíthatja. (9) A támogatásban részesülő Szegedi Repülő Egyesület (Délvidéki Aero Club-1930) képviselője negyedévente köteles írásos beszámolót adni a Városüzemeltetési Iroda részére a repülőtér működéséről, a repülőtér üzemeltetésére adott támogatás felhasználásáról, melyet a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság véleményez. (10) A részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság az önkormányzat által nyújtott támogatásáról negyedéves és éves beszámolót, más gazdasági társaság éves beszámolót köteles adni az Önkormányzat megfelelő szakirodája és a Közgazdasági Iroda részére. (11) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő személy, szerv részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható. (12) A polgárőri tevékenység támogatásának felhasználásáról és a támogatási szerződés megkötéséről a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

6 6 Választókörzeti /speciális/ alap 5. (1) A választókörzeti alap kezelése a Szegedi Közterületfenntartási Közhasznú Társaság feladatkörébe tartozik. A választókörzeti alap bevételét növeli a magánerős útépítés támogatására az Önkormányzat Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési számlájára befizetett összeg, amely összeget a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája a választókörzet megjelölésével átutal a Közterületfenntartási Kht.- nak. Az előirányzatok céltámogatásnak minősülnek. (2) A választókörzeti alap a lakosság életkörülményeinek javítását, a lakókörnyezet védelmét és kulturáltabbá tételét szolgálja. A választókörzeti alap az önkormányzati költségvetési szervek fenntartási és karbantartási kiadásaira, közterületek, a közterületen elhelyezett berendezési tárgyak karbantartására, fenntartására, felújítására vagy fejlesztésére szolgál, olyan közterületen végzett munkákra, melyek a fenntartásban nem, vagy nem a megrendelt színvonalon szerepelnek. (3) A választókörzeti alap terhére az adott területen működő közösségek, alapítványok, egyéb szervezetek valamint rendezvények kizárólag közösségi célokat szolgáló feladatok finanszírozása érdekében az eredeti előirányzat legfeljebb 25%-ának megfelelő összeghatárig támogathatók. Az alap terhére magánszemély részére támogatás nem folyósítható. (4) A választókörzeti alapok terhére megállapított támogatásokat a Szegedi Közterületfenntartási Közhasznú Társaság kezeli és számolja el könyveiben. A támogatások felhasználásáról analitikus nyilvántartások vezetésére kötelezett, amelyek alapján negyedévente a negyedévet követő hónap 20. napjáig -a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Irodája felé elszámolásokat készít. Ezeknek területi bontásban tartalmaznia kell a támogatási előirányzat, a lehívott támogatás, és a felhasznált támogatás mértékét feladatonként és költségnemenként, valamint a kötelezettség vállalással terhelt, de pénzügyileg nem rendezett előirányzat felhasználás nagyságát is. Mivel az alapok felhasználása során a Kht vállalkozási tevékenységéhez szorosan nem kapcsolható elszámolások is megjelennek az alapkezelői tevékenység miatt, a társaság könyveiben elkülönítve köteles kezelni azokat. (5) A Közterületfenntartási Kht által, a választókörzeti alap terhére elszámolt pénzeszköz-átadást felhasználási kötöttség terheli, annak rendeltetésszerű felhasználásáról a kedvezményezett elszámolási kötelezettséggel tartozik a Közterületfenntartási Kht felé. (6) A céltámogatások felhasználása az illetékes képviselő(k) egyetértésével, illetve részönkormányzati határozat alapján történhet. (7) A választókörzeti alapok előző évi támogatási maradványa csak a rákövetkező évben használható fel. (8) A választókörzeti alap felhasználásának részletes szabályaira a Közterületfenntartási Kht. tesz javaslatot, melyet a Pénzügyi Bizottság hagy jóvá. A Kht. ezen szabályozást e

7 7 rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül az érintett képviselőknek írásban köteles eljuttatni. Alapok 6. (1) A Polgármesteri Alap felhasználásáról a polgármester dönt. (2) Az Egyházi Alap az egyházak támogatására szolgál, felhasználásáról a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. (3) A Sportalap nyújt fedezetet a sport célú támogatásokra, felhasználásáról a polgármester egyetértésével az Ifjúsági és Sportbizottság dönt. (4) Az Idegenforgalmi alap felhasználásáról az Idegenforgalmi Tanácsadó Testület javaslata és a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság véleménye alapján a polgármester dönt. (5) A Környezetvédelmi alap felhasználásáról a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság határoz. (6) A Szociális, Gyermek és Családvédelmi Alap, a Fogyatékosügyi Alap, az Idősügyi Alap felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. (7) Az Oktatási Alap felhasználásáról az Oktatási Bizottság dönt (8) Az Ifjúsági Alap felhasználásáról az Ifjúsági és Sportbizottság dönt. (9) A Kulturális Alap felhasználásáról a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság dönt. (10) Az intézményi érdekeltségi alapok felhasználásáról szabályzat alapján a szociális intézmények esetében az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a kulturális és közművelődési intézmények esetében a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság, nem ágazati specifikus intézmények esetében a Pénzügyi Bizottság dönt. Az oktatási intézmények vezetőinek kereset kiegészítéséről az Oktatási Bizottság dönt. (11) A (2)-(9) bekezdésben meghatározott alapok felhasználásáról a Bizottságoknak az alappal kapcsolatos eljárási és a pályáztatás lebonyolításának rendjét tartalmazó szabályzattal kell rendelkezniük. A szabályzatokat a Pénzügyi Bizottság hagyja jóvá. A Bizottságnak koncepcióban kell meghatározni az alapok elosztásának elveit, a támogatási preferenciákat, és azt a támogatási mértéket, amelyen felül pályázati eljárás eredményeképpen történik a támogatás megállapítása. A szabályzatnak tartalmaznia kell a következőket: a) a támogatás csak kiegészítő támogatásként nyújtható,

8 8 b) a támogatást kérőnek nyilatkozni kell, hogy a megjelölt támogatási célhoz milyen összegű saját és egyéb forrással rendelkezik, c) ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhető, d) a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy - a tárgyévben melyik önkormányzati alaphoz milyen címen, milyen összegű támogatást igényelt illetve kapott, - a tárgyévet megelőző évben milyen címen, milyen összegű támogatásokban részesült az önkormányzattól, mikor adta le felhasználásról szóló beszámolóját, e.) a Bizottság az alap terhére nyújt-e támogatást olyan pályázónak aki (amely) más önkormányzati alapból igényel(t) támogatást, f.) a pályázatban meg kell jelölni a támogatási célt, időhöz kötött cél esetén az időt, helyet, rendezvény esetén a várható résztvevők számát is. A pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését, kiadás-bevételt (a főbb támogatók és támogatónként a támogatásként nyújtott összegek feltüntetésével) Az alapok terhére elszámolható kiadások 7. (1) A 6. (1)-(9) bekezdés szerinti alapokból (továbbiakban: alapok) önkormányzati intézmény, önkormányzati gazdasági társaság és alapítvány részére támogatási előirányzat a Közgyűlés jóváhagyásával, az alap egyidejű csökkentése mellett állapítható meg. Az alapok terhére vállalt egyéb kötelezettséget a költségvetési rendeleten nem kell átvezetni. A Közgazdasági Iroda az alapok felhasználásáról nyilvántartást vezet amelyben feltünteti a pályázó nevén, tevékenységi körén, a bizottság által megítélt összegen, a kiutalt összeg időpontján kívül a támogatási arányt is. A felhasználásokról a Közgazdasági Iroda a Közgyűlésnek félévente tájékoztatást ad. (2) Az alapok terhére tartós - az adott költségvetési éven túli - kötelezettség nem vállalható. (3) A 6. -ban szereplő alapokból további támogatás nem nyújtható azon, magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik (amelyek) az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében egyéb költségvetési előirányzatokból támogatást kapnak. (4) A támogatások megállapításánál és folyósításánál a 6. (10) bekezdésében foglalt alap kivételével a 6. (11) bekezdésében megfogalmazottakon túl a 4. -ban foglalt előírásokat is kell alkalmazni azzal, hogy az alapok terhére történő kifizetések csak támogatási szerződés alapján, az alapok éves előirányzata negyedéves időarányos részének feleljenek meg. Előirányzatok felhasználása 8

9 9 (1) A nemzetközi kulturális kapcsolatok, valamint a művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások kiadási előirányzatának felhasználásáról a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság dönt. A művészeti ösztöndíjak, az alkotói támogatások kifizetési megállapodás alapján történhet. (2) A polgármester a frakciókhoz tartozó képviselők együttes tiszteletdíja, valamint a frakciókhoz nem tartozó képviselők tiszteletdíja 20 %-ának megfelelő keret erejéig jogosult a Polgármesteri Hivatal nevére kiállított számla alapján költségek, vagy költségátalány elszámolását engedélyezni, melyre javaslatot a frakcióvezető, vagy annak helyettese, illetve a frakcióhoz nem tartozó képviselő tehet. Kiadásként a képviselői feladatok ellátásával kapcsolatos költségek számolhatók el. (3) A szerződéses kötelezettségvállalások esetén a szerződésben szereplő ellenérték összegének legfeljebb 20%-a előlegként folyósítható 9. (1) Külföldi kiküldetést és annak költségét a polgármester engedélyezi beleértve a Polgármesteri Hivatal dolgozóit is. A Polgármester kiküldetési költsége a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság határozata alapján számolható el. (2) A külföldi delegációk fogadásával kapcsolatos költségeket a Polgármester engedélyezi. (3) A évben vállalt, de pénzügyileg évben rendezendő kötelezettségvállalások a évi költségvetés előirányzatait terhelik. Felhalmozási kiadások Beruházás, felújítás 10. (1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő felújítási előirányzat legfeljebb 500 e Ft-tal, a beruházási előirányzat legfeljebb 1000 e Ft-tal feladatonként léphető túl, ha más felújítási, illetve beruházási feladatnál megtakarított előirányzat erre fedezetet nyújt. A kollaudált számlán ebben az esetben fel kell tüntetni, hogy mely előirányzat terhére, és milyen összegben szükséges a jóváhagyott előirányzattól eltérni. (2) A beruházás és felújítás megvalósítására előlegként - amennyiben a Közgyűlés másként nem rendelkezik - a saját forrás legfeljebb 25 %-ának megfelelő összeg folyósítható. Egészségügyi gép-műszer beszerzések esetében a forint-fedezet teljes összege /beleértve a VÁM költséget és az ÁFA értékét is / megelőlegezhető. (3) A felhalmozási célú előirányzatok esetében a feladatonként rendelkezésre álló előirányzat fő összegén belül az egyes kiemelt előirányzatok között az előirányzatokat a polgármester átcsoportosíthatja. A módosításokat a költségvetési rendeleten utólag át kell vezetni.

10 10 (4) Az ISPA beruházások pénzügyi tervezésénél, lebonyolításánál és ellenőrzésénél a 80/2003.(VI.7.) Korm. r. előírásait kell alkalmazni. Az ISPA projektek elszámolásaihoz kapcsolódó előlegfizetések a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ISPA Magyarországi Végrehajtó Szervezete által jóváhagyott szerződések szerint történnek. (5) A pályázati alap új fejlesztésekre c. előirányzatból pályázatok benyújtásáról pályázatonként - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester dönt a két közgyűlési ülés közötti időszakban azzal, hogy a közgyűlést a döntésről a soron következő ülésen tájékoztatja. (6) Azok a beruházási és felújítási munkák, amelyek megvalósításához a szükséges fedezetet az önkormányzat - részben vagy egészben - pályázati úton kívánja biztosítani, csak a pályázatok elbírálását követően, az igényelt támogatások elnyerése esetén indíthatók. Kivételt képeznek a pályázat benyújtásához szükséges, tervezési és egyéb előkészítési feladatok megvalósítására szolgáló fedezetek. (7) Önkormányzati és intézményi dolgozók lakásépítési, vásárlási támogatás előirányzata felhasználásáról a polgármester dönt. (8) A évben vállalt, de pénzügyileg 2004.évben rendezendő kötelezettségvállalások a évi költségvetés előirányzatait terhelik. 11. (1) Az intervenciós alap vis maior esetek, azonnali halaszthatatlan felújítási, karbantartási munkák finanszírozására szolgál. Az intervenciós alap felhasználásáról a Polgármester dönt, az oktatási intézmények vonatkozásában az NGSZ., az egyéb intézmények vonatkozásában az intézményvezető javaslatára, az illetékes szakiroda véleményének figyelembevételével. (2) Az intervenciós alap előző évi előirányzat-maradványa terhére vállalt kötelezettségek a évi költségvetés felújítási feladatok előirányzatait terhelik. Lakásalap 12. (1) A bérlakás-értékesítés készpénzben megfizetett bevételét, a lakásalap pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatokat, a lakásalapból finanszírozott beruházások, felújítások után a lakások bérleti jogának hasznosításából származó

11 11 bevételeket, illetékeket, a lakásalap felhasználásával kapcsolatos késedelmi kamatok, kötbérek, kártérítések összegét, és más jogszabályok szerint a lakásalapot megillető egyéb bevételeket lakásalapba kell helyezni. Nem képezi a lakásalap forrását a nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséből származó bevétel. (2) A lakásalap képzésénél forráscsökkentő tételként, illetve kiadásként kell figyelembe venni a bérlő-kiválasztási joggal terhelt bérlakások vételármegosztása miatti fizetési kötelezettséget, valamint a bérlakások értékesítési költségét. (3) A lakásalap terhére kell elszámolni a lakóingatlanok és bérlakások építésével, felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési költségeket, a lakásalap felhasználásával kapcsolatos bankköltséget, csekkfeldolgozási költséget, forgalmi jutalékot, a lakásalappal kapcsolatos hitelek törlesztését és kamatát, a lakásépítési és vásárlási támogatásokat, a bérlakás-értékesítés során vételárhátralék törlesztésére elfogadott kárpótlási jegyek fedezetét, valamint a településrendezési tervek szerint lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére, építési telkek kialakítására fordított összeget. (4) A Lakásalap átmenetileg szabad pénzeszközeinek felhasználását az önkormányzat finanszírozási gondjainak enyhítésére a polgármester maximum 3 hónapos időtartamra, a folyószámla betétnek megfelelő kamat visszafizetési kötelezettséggel engedélyezheti. A polgármester 3 havonta a felhasználás céljáról, illetve annak összegéről köteles tájékoztatni a Pénzügyi Bizottságot. (1) A lakásalap felhasználásáról 13. a) lakóépület felújítása és tervezése, lakóövezetbe sorolt területek közművesítése, építési telkek kialakítása esetében (pályázati felhívásokkal együtt), b) bérlakás felújítása, helyreállítása esetén (pályázati felhívásokkal együtt), c) bérlakás építése és tervezése esetén (pályázati felhívásokkal együtt) - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester - 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt. d) a társasházban meglevő önkormányzati résztulajdont terhelő felújítási munka esetében a Polgármester dönt, e) a lakossági lakásépítési és lakásvásárlási támogatások kiutalásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt, f) lakóház, bérlakás vásárlás esetén - 10 millió Ft értékhatárig a polgármester millió Ft értékhatárig a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérését követően a polgármester - 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt.

12 12 (2) A lakásalapot terhelő munkák az előző évi pénzmaradvány, valamint a 2004 évben az alapra befolyt bevételek erejéig finanszírozhatók 14. (1) Első lakást szerző fiatal házasok támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, melynek összege Ft. (2) A vissza nem térítendő támogatás mértéke gyermekenként Ft, maximum Ft. (3) A szociális helyzet figyelembevételével maximum Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtható. (4) A kamatmentes kölcsön mértéke legfeljebb Ft. Vízügyi építési alap 15. (1) A vízügyi építési alappal kapcsolatos pénzügyi döntések a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság hatáskörébe tartozik. (2) A vízügyi alap előirányzata tartalmazza az Áfa összegét kivéve: a) a január 1-t megelőző teljesítésű számlák forgalmi adó tartalmát, b) az ISPA által támogatott beruházásokat, c) azokat az államilag támogatott beruházásokat, amelyek támogatásáról az adólevonási jog figyelembevételével 2003.december 31-t megelőzően született döntés. (3) ÁFA visszatérülés esetében a vízügyi építési alapot terhelő Áfa a költségvetés terhére, a visszatérülés a költségvetés javára számolható el. (4) A vízügyi építési alap terhére megrendelt munkák bizottság által elfogadott költségvetés szerinti ellenértékének 25%-a előlegként folyósítható. (5) A vízügyi építési alapot terhelő feladatok az előző évi pénzmaradvány, valamint évben az alapra befolyt bevételek erejéig finanszírozhatók. III. A költségvetési szervek gazdálkodása

13 13 Előirányzatok képzése, felhasználása; az előirányzatokkal való gazdálkodás 16. (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is köteles gazdálkodni. (2) Az önkormányzati finanszírozású költségvetési szerv bevételi többletének felhasználására az alábbi szabályokat kell alkalmazni: a) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a közgyűlés egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek, illetve, szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegről kezdeményezett intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. Az előirányzat-módosításról a költségvetési szerv 8 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáját írásban értesíteni. b) A költségvetési szerv az elemi költségvetésében jóváhagyott létszámkeretét az évközi többletbevétel erejéig csak határozott időre történő foglalkoztatás mellett növelheti. c) A költségvetési szerv az átvett pénzeszközeit a Közgyűlés egyidejű tájékoztatásával, a tényleges bevételi többletnek megfelelő összegű intézményi hatáskörű előirányzatmódosítás után használhatja fel, a jogszabályok által meghatározott korlátok figyelembevételével. Az előirányzat-módosításról a költségvetési szerv 8 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáját írásban értesíteni. d) A költségvetési szerv a jóváhagyott előző évi pénzmaradványát a tárgyévben, a pénzmaradvány teljes összegére vonatkozó intézményi hatáskörű előirányzatmódosítás után használhatja fel. Az előirányzat-módosításról a költségvetési szerv 8 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáját írásban értesíteni. (3) A bevételi előirányzatoktól várható elmaradás esetén a költségvetési szerv köteles kezdeményezni az elmaradás összegének megfelelő értékben a bevételi és kiadási előirányzatok csökkentését, amennyiben a bevételek időarányos teljesítése az elmaradást valószínűsíti. (4) A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelésénél külön-külön kell vizsgálni az intézmény saját rendelkezésű bevételeit és azokat a bevételeket, amelyek többletével az intézmény saját hatáskörben nem rendelkezhet. (5) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv saját hatáskörben kivéve a saját bevételhez kapcsolódó előirányzat helyesbítéseket átcsoportosítást nem végezhet, és a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során sem térhet el. A kiemelt előirányzatokon belül - a céltámogatások összegének kivételével - a költségvetési szerv szabadon dönthet az előirányzatok átcsoportosításáról, illetve felhasználásáról a hatályos jogszabályokban foglalt korlátozások figyelembevételével. A kiemelt előirányzatokra vonatkozó évközi átcsoportosításokat a Közgyűlés elé minden esetben számszaki és szöveges indoklással kell alátámasztani.

14 14 (6) Évközi pótelőirányzat igénylése esetén a költségvetési szerv köteles a beszámolási rendszer nyomtatvány-garnitúrájának megfelelő részletezettséggel elkészíteni és beadni a kiadási és bevételi előirányzatok időarányos teljesítését tartalmazó beszámolót, a pótelőirányzat szükségességének részletes indokolását, valamint a kért póttámogatás rovatok szerinti megbontását. A részben önállóan4 gazdálkodó szervek előirányzatmódosítási igényét - annak véleményezésével - a részben önálló szerv gazdasági feladatait ellátó önálló költségvetési szerv kezdeményezi. (7) A évi költségvetési módosításokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási kérelmekkel illetve kezdeményezésekkel összefüggő számszaki és szöveges indoklások Közgazdasági Irodára való leadási határideje : közgyűlést megelőző 15 munkanap. (8) Az önkormányzat költségvetési szerveinél dolgozók költségvetésből finanszírozandó külföldi kiküldetéséről az illetékes szakbizottság és a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a polgármester határoz. Amennyiben a külföldi kiküldetési költségeket a meghívó fél, vagy más gazdálkodó szerv fizeti, a munkából való távolmaradással kapcsolatos távolléti díj kifizetését a Polgármester engedélyezi. (9) A költségvetési rendeletben jóváhagyott illetménykeret túllépése miatt önkormányzati pótelőirányzat nem igényelhető.. (10) 200 eft-ot meghaladó összegű számla készpénzben nem rendezhető. Egy gazdasági esemény több részletben való számlázása esetén a 200 e Ft-os értékhatár a teljes összegre értendő. (11) Az NGSZ részére karbantartási szolgáltatásként biztosított egyedi céltámogatás felhasználása, a felhasználás ütemezése az Oktatási Bizottság véleményének kikérése alapján történhet. Személyi juttatási előirányzat felhasználása 17. (1) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére a költségvetési szerv tartós kötelezettséget nem vállalhat. (2) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetőleg a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. E kifizetés valamennyi forrásból a rendszeres személyi juttatási előirányzat 10 %-os mértékéig terjedhet. (3) A rendszeres személyi juttatások éves előirányzatának 1%-os megtakarítása esetén a Közgyűlés az önkormányzati támogatásból finanszírozott intézmények részére határozott

15 15 időre, bér és járulék kiegészítést biztosít. Az előírt megtakarítás időarányos teljesítése esetén július 1-től december 31-ig az éves várható megtakarítás terhére 2%-os, valamint a központi gazdálkodásból biztosított forrásból 3%-os bér és járulék kiegészítés használható fel. (szegedi bér és járulék kiegészítés) (4) A tartósan távollevők helyettesítésére pótelőirányzat nem igényelhető. (5) Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben megbízási díj kifizetésére költségvetési szerv és a megbízott között a feladatra vonatkozóan előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a feladat- megbízó által igazolt teljesítése után kerülhet sor. Saját dolgozó eseti, vagy rendszeres többletmunkájának díjazására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és a Munka törvénykönyvének szabályait kell alkalmazni. (6) A költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység végzésére szerződéssel, - dologi kiadások között tervezett és elszámolt - számla ellenében, külső személy vagy szervezet a következők figyelembe vételével vehető igénybe: a./ a szerződést írásban kell megkötni, b./ a szerződéskötés feltétele, hogy - a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy - eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. c./ a szerződésnek tartalmaznia kell különösen: - az ellátandó feladatot, - a díjazás mértékét, - részletes utalást arra, hogy az (6) bek. b./ pontjában írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, - a szerződés időtartamát, - a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki/k/ köteles/ek/ a feladat ellátására, továbbá - teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. (7) Az intézményi költségvetés terhére a költségvetési szerv vezetőjével munkakörébe nem tartozó megbízási szerződést a költségvetési szerv köthet. A megbízási szerződés megkötéséhez, illetve a teljesítés igazolásához a felügyeleti szerv jóváhagyása nem szükséges. (8) Személyi juttatási előirányzat megállapítása vagy módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos megállapítása illetve módosítása mellett történhet. (9) A költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája és az illetékes szakiroda részére a havi költségvetési jelentéssel egyidejűleg köteles jelenteni nemleges esetben is - a 4 hónapja be nem töltött álláshelyek adatait.

16 16 (10) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerését jogszabály szerinti formában szolgáló személyi juttatásokra fordítható. (11) A bérfizetési nap a tárgyhót követő ötödike. A munkabéreknek a foglalkoztatottak bankszámlájára való átutalása a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága /MÁK/ adatszolgáltatása alapján, a Polgármesteri Hivatal bankszámlájáról az érintett intézmények önkormányzati támogatásának terhére történik, bankszámla hiányában a juttatások kifizetése postai úton történik. Étkeztetés 18. (1) Az élelmezési nyersanyagnormák értéke január 01-től - 15 % ÁFA-val együtt - a következő: Ft/adag Megnevezés Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen Bentlakásos bölcsőde 297 Gyermekotthon 1-3 éves korcsoport éves korcsoport éves korcsoport éves korcsoport éves korcsoport év felett 491 Bölcsőde Óvoda Általános iskola Középiskola Kollégium 119* ** 472 Szoc.átlagos int. ellátás Emelt szintű szoc.ell Fogyat.otth.nyújtó ell. 103* ** 444 Népkonyhai szoc.étkez * tízóraival együtt ** uzsonnával együtt (2) A tárgyhavi étkezési térítési díjak beszedési határideje az oktatás-nevelési intézményekben a tárgyhó 4-től tárgyhó 11-ig tartó időszak. (3) A részben önálló intézmények a beszedett térítési díjat - ha annak összege meghaladja az 50 ezer Ft-ot, kötelesek közvetlenül a gazdasági feladataikat ellátó önálló intézmény bankszámlájára befizetni. Az intézmények rendkívüli esetben befizetési kötelezettségüket postai feladással is teljesíthetik. A befizetési kötelezettség a térítési díjbeszedésre meghatározott időszak utolsó napján összeghatártól függetlenül terheli a részben önálló intézményt. Céltámogatások 19.

17 17 (1) A céltámogatásnak minősülő előirányzatot a költségvetési szerv a megadottól eltérő célra nem használhatja fel. (2) Céltámogatásnak minősülő előirányzatok: a) az önkormányzati jogkörben kötött felhasználásúnak minősített támogatások: energia, felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom, műszakpótlék, gyermekétkeztetési normatív kedvezmény, tanulók tankönyvtámogatása, ingyenes tankönytámogatás, b) a központi költségvetés által felhasználási kötöttséggel folyósított támogatások, c) egyéb, a költségvetési rendeletben rögzített egyedi feladatok, évközi pótelőirányzatok. Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége 20. (1) A költségvetési szerveknél vállalkozási tevékenység elszámolása, a vállalkozási tartalék felhasználása csak a Pénzügyi Bizottság által jóváhagyott szabályzat szerint történhet. A szabályzat-tervezetet az alapító okirat által meghatározott körben a vállalkozási tevékenység megkezdését megelőzően legalább l hónappal kell a bizottság elé terjeszteni. Jóváhagyott szabályzat hiányában vállalkozási tevékenység nem folytatható. (2) A már jelenleg is vállalkozási tevékenységet ellátó intézmények az önköltségszámítási-és árképzési szabályzatukat május 31-ig kötelesek a Pénzügyi Bizottságnak benyújtani jóváhagyásra. Pénzmaradvány elszámolása 21. A pénzmaradvány elszámolása során az önkormányzati finanszírozású költségvetési szervtől elvonásra kerül: a) a céltámogatás adott feladatra fel nem használt része, b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett azon része, amely nem köthető a támogatással fedezett személyi juttatások járulék-köteles maradványához, c) a feladatelmaradás miatt, a feladatelmaradással arányos támogatási rész, d) az intézményi kérésre év közben megállapított pótelőirányzatnak a kérelemben megjelölt feladatra fel nem használt része,

18 18 e) az intézmény kötelezettségvállalással nem terhelt tételei, valamint az átvett pénzeszközök kötelezettségvállalással nem terhelt számított pénzmaradványa kivéve az elszámolás köteles átvett pénzeszközök pénzmaradványát (szakképzési alap, szakképzési befizetés, pályázati pénz) - ha az önkormányzat gazdasági helyzete ezt indokolja (ha az önkormányzat működési hitel felvételére kényszerül ). Intézményfinanszírozás 22. (1) Az önkormányzati finanszírozású költségvetési szerv kiadási előirányzatainak havi kerete az éves támogatási előirányzat 1/13-ad része. Az intézményeket január hónapra további 1/13-ad támogatás illeti meg. A felhasználási kötöttségű normatív állami támogatások igénybevételére a központi támogatások ütemezésében kerülhet sor. (2) A költségvetési szerveket terhelő nettó munkabérek, adók és járulékok a Polgármesteri Hivatal számlájáról közvetlenül kerülnek kiegyenlítésre. (3) Az intézményi bevételből finanszírozott, de a Polgármesteri Hivatal bankszámlájáról teljesített személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összegével, valamint az önkormányzati támogatásból finanszírozott, házipénztárból kifizetett egyéb személyi juttatások összegével az intézmények támogatási kerete korrigálható. (4) Az időarányosnál magasabb támogatás a Pénzügyi Bizottság döntése alapján folyósítható. A nyári hónapokban nem üzemelő intézmények esetében a dolgozóknak a munkaszünet idejére előre kifizetett munkabére és az azt terhelő járulékok összege az időarányos támogatáson felül a Pénzügyi Bizottság jóváhagyásával számolható el. (5) A központi költségvetésből a produkciós költségekre járó színházi, illetve zenekari támogatás címén folyósításra kerülő állami támogatás összegének, a költségvetési rendeletbe való beépítéséig a Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok, a Kövér Béla Bábszínház, a Szimfonikus Zenekar valamint a Vadaspark finanszírozásánál az intézmények éves költségvetésébe átvett pénzeszközként betervezett állami támogatást kell figyelembe venni. (6) Az önkormányzati finanszírozású költségvetési szerv év közben a dolgozói részére nyújtandó illetmény-előleg folyósításához az (1)-(5) bekezdésben foglaltak szerint megállapított finanszírozási keretén felül, a december havi támogatási keret terhére előleget igényelhet. Ennek összege nem haladhatja meg a személyi juttatás előirányzatának 1 %-át. A keretből egyéb kiadás nem finanszírozható. (7) Az önkormányzati finanszírozású költségvetési szerv előző évi kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa erejéig visszapótlási kötelezettséggel a pénzmaradvány jóváhagyásáig túlfinanszírozható. Az önkormányzati támogatás folyósítása 23.

19 19 (1) A támogatás folyósítása a számlavezető pénzintézethez benyújtott fizetési megbízások teljesítéséhez hiányzó összegnek, az intézményi költségvetési elszámolási számlára való átvezetésével történik. A pénzintézet a fizetési megbízás teljesítését megtagadja, ha az intézmény a rendelkezésre álló havi keretet már felhasználta. A támogatás forrása, mint finanszírozási keret, az önkormányzati támogatás és az intézmények napi bankszámla egyenlegeinek átvezetése a SZMJV Közgyűlése Költségvetési elszámolási számlájára. (2) Az OEP finanszírozású intézmények részére a működési költség-hozzájárulást időarányosan, az eseti jellegű céltámogatást az intézmény fizetési kötelezettség figyelembe vételével benyújtott - igénye alapján a szakirodával történő egyeztetés után a Közgazdasági Iroda folyósítja. (3) Önkormányzati támogatás havi kereten felüli megelőlegezésére (előfinanszírozására) a Közgyűlés által jóváhagyott, önkormányzati többlettámogatásra vonatkozó határozat alapján, érvényes kötelezettségvállalás (pályázat) mellett, a határozatban szereplő önerő összegéig kerülhet sor. Az előfinanszírozásra akkor van lehetőség, ha az önerővel kapcsolatos kiadást az elnyert pályázat alapján a költségvetési szervnek az önkormányzati többlettámogatási előirányzat átvezetését megelőzően kell viselnie. A vonatkozó előirányzat jóváhagyását követően az előfinanszírozott támogatással a költségvetési szerv finanszírozási keretét kötelező korrigálni. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje a Nevelési- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekben 24. (1) Az önállóan gazdálkodó intézmény a saját előirányzatain túlmenően rendelkezési jogkörrel bír a részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi előirányzatai közül az intézmény-ellátási díjak, alkalmazottak és vendégétkeztetés térítéseiből származó bevételi előirányzatok felett. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény a saját előirányzatain túlmenően rendelkezési jogkörrel bír - a normatív állami hozzájárulásból felhasználási kötöttséggel juttatott céltámogatásokból finanszírozott kiadások kivételével - a részben önállóan gazdálkodó intézmény működtetéséhez felhasznált, önkormányzati támogatásból finanszírozott kiadások közül - a vásárolt élelmezés (normatív díjtámogatás kivételével), - támogatásból fedezett élelmezési rezsitérítés, - energia szolgáltatás, - önkormányzati támogatásból jóváhagyott intézményi felújítás és beruházás, - a részben önállóan gazdálkodó intézmény a tárgyév január 28-ig meghozott -döntésétől függően nem szakmai dologi (intézményüzemeltetési és fenntartási) - a fentiek ÁFÁ-ja kiadási előirányzatai felett.

20 20 (3) A részben önálló intézmények működtetéséhez felhasznált, az (1)-(2) bekezdésben rögzített előirányzatok részben önálló intézmények közötti felosztásának és felhasználásának szabályait a részben önálló és az önálló intézmények között megkötendő együttműködési megállapodásnak kell tartalmaznia. 25. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kizárólagos rendelkezési jogkörrel bír a részére megállapításra kerülő és önkormányzati támogatásból finanszírozandó - a létszám előirányzat, - személyi juttatások, - munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok, - dologi kiadások kiemelt előirányzatok, kivéve a 25. (2) pontjában foglaltakat, - az egyéb folyó kiadások, - az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt kiadási előirányzatok, - átadott pénzeszköz (gyermekétkezés normatív kedvezménye ÁFA-val), - saját bevételből és átvett pénzeszközökből fedezett a felügyeleti szerv által előzetesen jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatok, valamint - az intézményi működési és felhalmozási bevételeknek a bevétel megszerzése érdekében felmerülő és az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendelkezési jogkörébe tartozó kiadási előirányzatokat is terhelő költségeivel (ideértve az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat is) csökkentett összege (átvett pénzeszközök) felett. Egyéb rendelkezések 26. (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének jóváhagyása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. (2) A költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről augusztus hónap kivételével - havonta információt szolgáltat a Közgazdasági Iroda részére a tárgyhónapot követő hónap 13. napjáig. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról kell kiállítani. (3) A költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal évközi mérlegjelentést és költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. Az évközi mérlegjelentést az első és a harmadik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követő hónap 18. napjáig, a második és a negyedik negyedévre vonatkozóan a féléves illetve az

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12.

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12. Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 65899/2014. Tárgy: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A Vhr. 3. (9) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Vhr. 3. (9) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmi követelményei

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmi követelményei Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzati költségvetés végrehajtási szabályairól Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete Heves Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Részletesebben

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának évi költségvetéséről

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának évi költségvetéséről Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A évi Fogyatékosügyi támogatási keret és az Idősügyi támogatási keret felhasználási szabályzata

A évi Fogyatékosügyi támogatási keret és az Idősügyi támogatási keret felhasználási szabályzata A 2016. évi Fogyatékosügyi támogatási keret és az Idősügyi támogatási keret felhasználási szabályzata (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a

Részletesebben

A rendelet kiterjed a felügyeleti szervi támogatásban részesülő intézmények teljes körére.

A rendelet kiterjed a felügyeleti szervi támogatásban részesülő intézmények teljes körére. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 39/2004.(VII.5.) sz. rendelettel módosított 19/2001.(V.2.) sz. rendelete az önkormányzati kincstár működéséről 1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Hatályos: 2016. május 24. Nyirád 2015 A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. 1. A rendelet hatálya Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2012.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 15/2012. (IX.13.), 18/2012. (XI.14.), 1/2013. (I.31.) és a 6/2013.(IV.25.)

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés főösszege

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés főösszege Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2010. ( II. 16. ) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2010. ( II. 16. ) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2010. ( II. 16. ) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Badacsonytördemic község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben