CÍMEK ADOMÁNYOZÁSI RENDJE. (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÍMEK ADOMÁNYOZÁSI RENDJE. (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1"

Átírás

1 T ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 9. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz. példány CÍMEK ADOMÁNYOZÁSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS N E M Z E Y E T E M G E V É D E L M I Lezárva október 27-én

2 2 TARTALOMJEGYZÉK ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK... 3 A TISZTELETBELI DOKTOR ( DOCTOR HONORIS CAUSA ) KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA... 3 A PROFESSOR EMERITUS KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA... 4 A cím adományozásának feltételei... 4 A cím adományozásának rendje... 5 A Professor Emeritus tevékenysége... 5 A RECTOR EMERITUS KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA... 6 A cím adományozásának feltételei és rendje... 6 A PRO MILITUM ARTIBUS KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA... 7 AZ EGYETEM DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA... 8 A cím adományozásának feltételei és rendje... 8 CÍMZETES EGYETEMI TANÁRI ÉS CÍMZETES EGYETEMI DOCENSI CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA... 8 A cím adományozásának feltételei és rendje... 8 A címzetes oktatók jogai és kötelességei... 9 MAGÁNTANÁRI, MESTEROKTATÓI, MESTERTANÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSA A cím adományozásának rendje Záró rendelkezések MELLÉKLETEK Címek adományozásának összefoglaló táblázata A Doctor Honoris Causa oklevél A Professor Emeritus oklevél A Rector Emeritus oklevél A Pro Militum Artibus oklevél A ZMNE Díszpolgára oklevél Címzetes oktatói oklevél Magántanári oklevél Mestertanári és mesteroktatói oklevél... 21

3 3 ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a foglalkoztatási követelményrendszerrel öszszefüggésben az alábbi foglalkoztatási jogviszonnyal nem járó címek adományozhatók: a) Tiszteletbeli doktor (Doctor Honoris Causa) kitüntető cím; b) Professor Emeritus kitüntető cím; c) Rector Emeritus kitüntető cím; d) Pro Militum Artibus kitüntető cím; e) Egyetem Díszpolgára kitüntető cím; f) címzetes egyetemi tanári cím; g) címzetes egyetemi docensi cím; h) magántanári cím; i) mestertanári cím; j) mesteroktatói cím. A TISZTELETBELI DOKTOR ( DOCTOR HONORIS CAUSA ) KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA 2. (1) Az Egyetem Szenátusa a Felsőoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról; a továbbiakban: Ftv.) 65. (2) bekezdése alapján a kiváló elméleti és gyakorlati eredményeket elért hazai és külföldi szakembereknek, köztük az egyetem oktatóinak és kutatóinak is, tiszteletbeli doktor (doctor honoris causa Dr. h. c.) címet adományozhat. (2) A tiszteletbeli doktor kitüntető cím adományozásának feltételeit és rendjét az Egyetem Doktori Szabályzatának 52. -a rögzíti. A cím odaítéléséről a Doktori Szabályzatban foglaltak szerint a Professzori Tanács egyetértésével, az Egyetem Szenátusa dönt. (3) A tiszteletbeli doktor kitüntető cím évente három főnek adományozható. Az adományozásra vonatkozó javaslatot a Doktori Szabályzat 52. (2) bekezdése alapján minden év január 15-ig kell előterjeszteni.

4 4 A PROFESSOR EMERITUS KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA 3. A cím adományozásának feltételei (1) Az Egyetem Szenátusa az Ftv ának (1) bekezdése alapján annak, aki egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, 5 évre a Professor Emeritus, vagy Professor Emerita (a továbbiakban Professor Emeritus ) kitüntető címet adományozhat. (2) A cím egy-egy meghatározott tudományszakban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítmény, huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő tevékenység és aktív tudományszervező, illetve közéleti tevékenység végzését tanúsítja. (3) A Professor Emeritus cím adományozásának feltételei az egyetemi és főiskolai tanárokkal szemben: a) egyetemi vagy főiskolai tanárként legalább 10 éves közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszony megléte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, illetve a jogelőd intézményeinek valamely intézetében, vagy tanszékén; b) szakterületén nemzetközileg is elismert oktató- és kutatómunka végzése; c) kiemelkedő szintű részvétel az általa oktatott tantárgy(ak) tartalmának és tananyagának korszerűsítésében és fejlesztésében, mely alkotó tevékenységet értékes tankönyv(ek), szakkönyv(ek) és egyetemi jegyzetek(ek) is igazolják; d) eredményes munkavégzés az oktatói és kutatói utánpótlás nevelésében, az egyetem tudományos kutatási és közéleti tevékenységének fejlesztésében; e) oktatási és tudományos együttműködésben való részvétel, tudományos társaságokban, testületekben való tagság. (4) A (3) bekezdés (a) pontjában meghatározott 10 évből más egyetemen végzett egyetemi tanári tevékenység alapján legfeljebb öt évet el lehet ismerni.

5 5 4. A cím adományozásának rendje (1) A cím adományozását a nyugdíjas, illetve a nyugállományba vonuló egyetemi, illetve főiskolai tanár kifejezett hozzájárulása esetén kezdeményezheti: a) a rektor; b) az illetékes dékán; c) Intézetigazgató. (2) A Professor Emeritus cím adományozására vonatkozó javaslatot a kezdeményező évente egyszer, június 30-ig tehet. (3) A Professor Emeritus kitüntető cím adományozásáról az Egyetem Professzori Tanácsa véleménye alapján a Szenátus dönt. (4) A Szenátus döntése alapján az Egyetem rektora a cím használatára jogosító oklevelet a Magyar Tudomány Napja a tudomány napja alkalmából, ünnepélyes keretek között adja át. (5) A március 1-ét megelőzően adományozott Professor Emeritus címhez kapcsolódó jogosultság gyakorlása ide értve a kapcsolódó tiszteletdíjas pénzbeli juttatást december 31-ig illeti meg a jogosultat azzal a feltétellel, hogy a juttatás mértéke nem lehet kevesebb, mint a évben. (6) A cím használata és a vele járó tiszteletdíj 5 évre meghosszabbítható. 5. A Professor Emeritus tevékenysége (1) A Professor Emeritus jogosult: a) a neve mellett használhatja a Professor Emeritus (Prof. Em.) megjelölést; b) önálló előadást hirdethet meg (venia legendi) abban a tudományágban, amelyben a habilitációt elnyerte; c) felkérésre részt vehet szigorlati, illetve záróvizsga bizottságban, továbbá doktori (PhD) és habilitációs eljárásokban, mint bizottsági tag, illetve a bizottság elnökeként; d) tagja lehet az egyetem Szenátusának, Professzori Tanácsának, Doktori Tanácsának és Habilitációs Bizottságának;

6 6 e) jogosult az egyetem infrastruktúrájának használatára. Oktató és kutatómunkájához a szükséges feltételeket az egyetem biztosítja. (2) A Professor Emeritus köteles: a) részt venni a tudományos kutatómunkában, a tananyag fejlesztésében; b) betartani a ZMNE előírásait, a tudomány etikai normáit. (3) A Professor Emeritus cím megvonható, ha: a) a tudományos és pedagógiai etika normáit súlyosan megsértette, vagy más okból méltatlanná vált a cím viselésére, vagy b) a címről lemondással. A RECTOR EMERITUS KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA 6. A cím adományozásának feltételei és rendje (1) Az Egyetem Szenátusa az Egyetemet irányító volt rektorainak megbecsülésére Rector Emeritus, vagy Rector Emerita (a továbbiakban Rector Emeritus ) kitüntető címet adományozhat. (2) A Rector Emeritus kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki legalább két ciklusban rektori tisztséget töltött be a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, és munkájával továbbra is segíti az Egyetem működését, továbbá ha a rektori megbízása nem az Ftv. 29. (8) bekezdése szerint (a Szenátus által kezdeményezett visszahívás) szűnik meg. (3) A Rector Emeritus cím adományozásáról a Professzori Tanács véleménye alapján a Szenátus dönt. A döntés előtt ki kell kérni az Egyetem hivatalban lévő rektorának írásos véleményét. (4) A Rector Emeritus - külön megbízás alapján jogosult az Egyetem képviseletére, valamint a neve mellett használhatja a Rector Emeritus (Rec. Em.) megjelölést; (5) A Rector Emeritus cím viselőjét tényleges nyugállományba vonulásától és foglalkoztatási jogviszonyának megszűnésétől kezdődően, havi rendszerességgel a Professor Emeritus illetményének kétszerese illeti meg. (6) A Rector Emeritus cím legfeljebb 5 évre adományozható.

7 7 A PRO MILITUM ARTIBUS KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA 7. (1) A Pro Militum Artibus kitüntető címet az Egyetem Professzori Tanácsának javaslatára, és a Szenátus döntése alapján, az egyetem rektora adományozza. (2) A részletesen indokolt javaslatot a Professzori Tanács elnöke terjeszti a Professzori Tanács és a Szenátus elé. A Szenátus minden év június 30-ig hozza meg döntését. (3) A cím azoknak a tudományos fokozattal nem rendelkező nyugállományú tábornokoknak és tiszteknek adományozható: a) akik aktív pályafutásuk során hosszú éveket vezető beosztásban töltve a honvédség vezető szervei, a fegyvernemek, vagy szakszolgálatok élén, szakmailag elismert, meghatározó jelentőségű katonai vezetővé, főnökké, gyakorlati szakemberré váltak és döntő szerepet játszottak a honvédség és a honvédelem fejlesztésében; b) akiknek mint elismert szaktekintélyeknek meghatározó szerepük volt a fegyvernem vagy a szolgálati ág tevékenységének elméleti megalapozásában fejlesztésében és gyakorlati irányításában; c) akik hosszú éveket tanszékvezetői, vagy tanári beosztásban töltve elévülhetetlen érdemeket szereztek a hivatásos állomány képzésében, a fiatal generáció hivatástudat formáló nevelésében, tudományos pályára irányításában; d) akik a gyakorlati munkájuk végzése során szerzett tapasztalataikat tudományos igénynyel rendszerezve jelentősen gazdagították a magyar katonai szakirodalmat és járultak hozzá a Hadtudományok és a Katonai Műszaki Tudományok elméletének hazai fejlődéséhez. (4) A Pro Militum Artibus kitüntető cím évente öt főnek adományozható. (5) A cím postumus is odaítélhető, évente öt főnek. (6) Az egyetem rektora a Pro Militum Artibus kitüntető címet és oklevelet (5. sz. melléklet) ünnepélyes keretek között adja át.

8 8 AZ EGYETEM DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA 8. A cím adományozásának feltételei és rendje (1) A Szenátus az Egyetem Díszpolgára címet adományozhatja mindazon természetes személyeknek, akik támogatásukkal, tevékenységükkel, az Egyetem érdekeit képviselő magatartásukkal kiemelkedő mértékben hozzájárultak az Egyetem oktatási és kutatási feladatainak jobb ellátásához, nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. (2) Az Egyetem Díszpolgára kitüntető címet az Egyetemmel közalkalmazotti, illetve más foglalkoztatási jogviszonyban nem állók, illetve tiszteletdíjban nem részesülők kaphatják. (3) A díszpolgári kitüntető cím odaítéléséről a kari tanács javaslatára, a Professzori Tanács véleményét kikérve a Szenátus dönt. (4) A Szenátus évente három személynek adományozhat díszpolgári címet. (5) A díszpolgári kitüntető címet és az azt tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek között az Egyetem rektora adja át. CÍMZETES EGYETEMI TANÁRI ÉS CÍMZETES EGYETEMI DOCENSI CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA 9. A cím adományozásának feltételei és rendje (1) Címzetes egyetemi tanár cím adományozható az Ftv. 92. (2) bekezdése b) pontja alapján az Egyetemen oktatói és vizsgáztató tevékenységet lehetőleg 10 éven át kifejtő, országosan elismert szaktekintélyű óraadó oktatónak, amennyiben megfelel az Ftv. 81. (2) és a 83 (2) bekezdésében foglalt feltételeknek is. (2) Címzetes egyetemi docens cím adományozható az Ftv. 92. (2) bekezdése b) pontja alapján az Egyetemen oktatói és vizsgáztató tevékenységet lehetőleg 5 éven át kifejtő országosan elismert szaktekintélyű óraadó oktatónak, amennyiben megfelel az Ftv. 81. (2) és a 83 (2) bekezdésében foglalt feltételeknek is.

9 9 (3) A cím adományozására vonatkozó javaslatot a dékán a kari tanács véleményének kikérésével évente egy alkalommal, november 15-ig tehet a rektornak. A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést címzetes oktatói cím adományozására. (4) A rektor a javaslatot véleményezésre megküldi a Professzori Tanács elnökének. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy adatait (születési hely, év, hó, nap), szakmai és tudományos munkásságát, valamint a címadományozás indokoltságát. A cím odaítéléséről a rektor előterjesztése alapján Szenátus dönt. (5) A Szenátus titkára a döntésről az összes adat megküldésével írásban tájékoztatja a Tudományszervező Központ igazgatóját. (6) A cím adományozásáról a Tudományszervező Központ a 2. és 3. számú mellékletekben foglalt minta szerinti oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben rögzíti. (7) A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek között adja át az Egyetem Napja (február 2.) alkalmából. 10. A címzetes oktatók jogai és kötelességei (1) A címzetes oktatók joga és kötelessége: a) előadást (szabadon választható tantárgyat) meghirdetni; b) a tananyagát folyamatosan fejleszteni; illetve a tananyag-fejlesztésben részt venni; c) felkérésre szigorlati, illetve záróvizsga bizottságban, továbbá doktori (PhD) és habilitációs eljárásokban részt venni; d) az egyetem előírásait, etikai normáit megtartani. (2) A cím megvonható, ha a címzetes oktató: a) a tudományos és pedagógiai etika normáit súlyosan megsértette, vagy más okból vált méltatlanná a cím viselésére, és ezt etikai vizsgálat keretében megállapították; b) ha rendszeres és folyamatos oktatói tevékenysége megszűnt, vagy az illetékes dékán előzetes egyetértése nélkül három éven át nem hirdetett, vagy nem tartott előadást; c) a magántanár illetve a címzetes oktató azt maga írásban, az egyetem rektorától kéri. (3) A cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik. (4) A (2) bekezdés b) pont miatt történő megvonás esetén méltányosságból a címet adományozó testület eltekinthet a visszavonástól, különösen olyan esetekben, ha a címzetes

10 10 oktató nyugellátásra szerzett jogosultságot és/vagy egészségi állapotára tekintettel nem képes oktatási tevékenységének ellátására. MAGÁNTANÁRI, MESTEROKTATÓI, MESTERTANÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSA 11. A cím adományozásának rendje (1) A Szenátus a Ftv. 92. (2) bekezdése a) pontja alapján a doktori fokozattal (tudományok kandidátusa, PhD) rendelkező óraadó oktatónak magántanári címet adományozhat. (2) A Szenátus a Ftv. 92. (2) bekezdése c) pontja alapján a kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végző óraadó oktatónak mesteroktatói címet adományozhat. (3) A Szenátus az Ftv. 92. (3) bekezdése alapján az intézményben tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végző tanár részére mestertanári címet adományozhat. (4) A cím adományozására vonatkozó javaslatot a dékán a kari tanácsok véleményének kikérésével évente egy alkalommal, november 15-ig tehet a rektornak. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy adatait, szakmai munkásságát valamint a címadományozás indokoltságát. A cím odaítéléséről a rektor előterjesztése alapján Szenátus dönt. (5) A Szenátus titkára a döntésről az összes adat megküldésével írásban tájékoztatja a Tudományszervező Központ igazgatóját. (6) A cím adományozásáról a Tudományszervező Központ a 8. és 9. számú mellékletben foglalt minta szerinti oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben rögzíti. (7) Az egyetem rektora a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek között adja át. (8) A cím megvonható, ha a magántanár, a mestertanár, illetve a mesteroktató: a) a pedagógiai etika normáit súlyosan megsértette, vagy más okból vált méltatlanná a cím viselésére, és ezt etikai vizsgálat keretében megállapították; b) a magántanár, a mestertanár, illetve a mesteroktató azt maga írásban az egyetem rektorától kéri. c) ha a kiemelkedő gyakorlati jellegű oktatói tevékenysége megszűnt. (9) A cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik.

11 Záró rendelkezések (1) A korábban A felsőoktatásról szóló többször módosított évi LXXX. törvény 20. (2) valamint (3) bekezdései alapján adományozott egyetemi, vagy magántanári címmel rendelkező személyek továbbra is viselhetik címüket. (2) A korábban A felsőoktatásról szóló (többször módosított) évi LXXX. törvény 20. (6) bekezdése alapján adományozott címzetes egyetemi docensi, illetve címzetes egyetemi tanári címmel rendelkező személyek továbbra is viselhetik címüket, illetve amennyiben megfelelnek az Ftv. 92. (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak számukra magántanári cím adományozható. (3) A szabályzatot a ZMNE Szenátusa február 24-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta. (4) A szabályzat 2010.március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit ezen időpont után indított eljárásokra kell alkalmazni; ezzel egyidejűleg a október 25-én elfogadott, Címek adományozásának rendje szabályzat hatályát veszti. A jelen szabályzatot a Szenátus a október 25-i ülésén fogadta el. A szabályzat az SZMSZ jóváhagyásával lép hatályba. Budapest, október 27. a rektor jogkörében eljárva: Készült: 1 eredeti példányban Egy példány: 21 lap Ügyintéző (tel.): Dr. Kállai Attila mk. alez. (29-022) Kapja: Irattár Sokszorosítva: 8 példányban Egy példány 21 lap Kapják: 1. sz. soksz. pld.: miniszteri biztos 2. sz. soksz. pld.: főtitkár 3. sz. soksz. pld.: BJHMK dékán 4. sz. soksz. pld.: KLHTK dékán 5. sz. soksz. pld.: gazdasági igazgató 6. sz. soksz. pld.: ORH 7. sz. soksz. pld.: TRH 8. sz. soksz. pld.: SIRH Dr. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy s.k. főtitkár

12 12 MELLÉKLETEK

13 Címek adományozásának összefoglaló táblázata 1. sz. melléklet 1 A kitüntetés megnevezése Tiszteletbeli doktor (Doctor Honoris Causa) kitüntető cím Professor Emeritus kitüntető cím Rector Emeritus kitüntető cím Pro Militum Artibus kitüntető cím ZMNE Díszpolgára Javaslatot kezdeményező vezető keretszám tárideje nyező testület Tervezhető A felterjesztés ha- Javaslatot vélemé- Döntéshozó Átadási időpontok testület Egyetem rektora Kari dékánok Egyetem rektora Doktori Tanács Egyetem rektora Professzori Tanács elnöke Professzori Tanács elnöke Évente 1 fő Évente 1-1 fő Január 15. Professzori Tanács Egyetemi Szenátus, Doktori Tanács Évente 1 fő Június 30. Professzori Tanács Egyetemi Szenátus Eseti November 15. Professzori Tanács Egyetemi Szenátus Évente 5 fő, további 5 főnek posztumusz Egyetem rektora Évente 1 fő kitüntető cím Kari dékánok Évente 1-1 fő Címzetes egyetemi Évente 2 fő tanári cím Kari dékánok Címzetes egyetemi Évente 2 fő docensi cím Magántanári cím Évente 2 fő Mestertanári cím Kari dékánok Évente 2 fő Mesteroktatói cím Évente 2 fő Június 30. Professzori Tanács Egyetemi Szenátus November 15. November 15. November 15. Kari tanácsok; Professzori Tanács Kari tanácsok; Professzori Tanács Kari tanácsok; Professzori Tanács Egyetemi Szenátus Egyetemi Szenátus Egyetemi Szenátus Nemzeti ünnep (március 15.) A Magyar Tudomány Napja (november 3.) Az Egyetem Napja (február 2.) A Magyar Tudomány Napja (november 3.) Az Egyetem Napja (február 2.) Az Egyetem Napja (február 2.) Az Egyetem Napja (február 2.)

14 2. sz. melléklet A Doctor Honoris Causa oklevél (Minta) TISZTELETBELI DOKTORI OKLEVÉL Mi, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora és Doktori Tanácsa köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy urat, aki.. városában, az.. év.. havának.. napján született,.. tevékenységéért TISZTELETBELI DOKTORRÁ nyilvánítjuk, és a DOCTOR HONORIS CAUSA cím, valamint a Dr. h. c. rövidítés használatára feljogosítjuk. Ennek hiteléül ezt az oklevelet egyetemünk pecsétjével, továbbá saját kezű aláírásunkkal megerősítjük és részére kiadjuk. Kelt Budapesten, a év..... havának... napján p.h.... a Szenátus titkára... rektor

15 15 3. sz. melléklet A Professor Emeritus oklevél (Minta) OKLEVÉL Mi, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora és Doktori Tanácsa köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy.. egyetemi tanárt, aki Budapest városban, évben,.. hónap.. napján született, a tudományszakban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítménye, valamint huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő tevékenysége és aktív tudományszervező, illetve közéleti tevékenysége elismeréseként a Professor Emeritus kitüntető cím, továbbá a Prof. Em. rövidítés használatára a mai naptól kezdődően feljogosítjuk. Ennek hiteléül ezt az oklevelet egyetemünk pecsétjével, továbbá saját kezű aláírásunkkal megerősítjük és részére kiadjuk. Kelt Budapesten, az.-ik év,.. hónap... napján... a Szenátus titkára... rektor P.H.

16 16 4. sz. melléklet A Rector Emeritus oklevél (Minta) OKLEVÉL Én, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora köszöntöm az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatom, hogy.. urat, aki Budapest városban, évben,.. hónap.. napján született, és aki részére a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem az... számú RECTOR EMERITUS oklevelet kiállította, miután a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szabályzatában foglaltak szerint Őt erre az Egyetemi Tanács méltónak találta, a törvény erejével rám ruházott jogomnál fogva, a mai naptól kezdődően RECTOR EMERITUS címet adományozok. Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pecsétjével elláttam, valamint sajátkezű aláírásommal megerősítettem és részére kiszolgáltatom. Kelt Budapesten, az.-ik év,.. hónap... napján P.H.. rektor

17 17 5. sz. melléklet A Pro Militum Artibus oklevél (minta) OKLEVÉL A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora és Szenátusa úrhölgy/úr, részére, aki városban/községben, ik évben hónapban.... napján született, kiemelkedő katonai-szakmai munkája elismeréseképpen a (postumus) PRO MILITUM ARTIBUS kitüntető címet adományozzuk. Ennek hiteléül ezt az oklevelet egyetemünk pecsétjével, továbbá saját kezű aláírásunkkal megerősítettük és részére kiszolgáltattuk. Kelt Budapesten, a i év havának napján. P.H a Szenátus titkára az Egyetem rektora

18 18 6. sz. melléklet A ZMNE Díszpolgára oklevél (Minta) DÍSZPOLGÁRI OKLEVÉL A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora és Szenátusa úrhölgy/úr, részére, aki városban/községben, évben hónapban.... napján született, az Egyetem oktatási és kutatási feladatainak jobb ellátásában, nemzetközi elismertségének öregbítésében mutatott kiemelkedő hozzájárulása elismeréséül a A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományozzuk. Ennek hiteléül jelen oklevelet egyetemünk pecsétjével, továbbá saját kezű aláírásunkkal megerősítjük és részére kiadjuk. Kelt Budapesten, a ik év havának napján. P.H a Szenátus titkára az Egyetem rektora

19 19 7. sz. melléklet Címzetes oktatói oklevél (minta) O K L E V É L Mi, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora és Szenátusa köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy... urat/úrhölgyet, aki... városban/községben az ik évben... hónap... napján született, miután a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szabályzatában foglaltak szerint Őt erre méltónak találtuk, a törvény erejével ránk ruházott jogunknál fogva, a mai naptól kezdődően a címzetes nyilvánítjuk, és őt az ezzel járó jogokkal felruházzuk. Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pecsétjével elláttuk, valamint sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére kiszolgáltatjuk. Kelt Budapesten, a i év... havának.. napján. PH... a Szenátus titkára... rektor

20 20 8. sz. melléklet Magántanári oklevél (minta) O K L E V É L Mi, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora és Szenátusa köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy... doktor urat/úrhölgyet, aki... városban/községben az ik évben... hónap... napján született, miután a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szabályzatában foglaltak szerint Őt erre méltónak találtuk, a törvény erejével ránk ruházott jogunknál fogva, a mai naptól kezdődően magántanárnak nyilvánítjuk, és őt az ezzel járó jogokkal felruházzuk. Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pecsétjével elláttuk, valamint sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére kiszolgáltatjuk. Kelt Budapesten, a i év... havának.. napján. PH... a Szenátus titkára... rektor

21 21 9. sz. melléklet Mestertanári és mesteroktatói oklevél (minta) O K L E V É L Mi, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora és Szenátusa köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy... urat/úrhölgyet, aki... városban/községben az ik évben... hónap... napján született, miután a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szabályzatában foglaltak szerint Őt erre méltónak találtuk, a törvény erejével ránk ruházott jogunknál fogva, a mai naptól kezdődően a mestertanárnak/mesteroktatónak nyilvánítjuk, és őt az ezzel járó jogokkal felruházzuk. Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pecsétjével elláttuk, valamint sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére kiszolgáltatjuk. Kelt Budapesten, a i év... havának.. napján. PH... a Szenátus titkára... rektor

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem. Habilitációs Szabályzata

A Károli Gáspár Református Egyetem. Habilitációs Szabályzata A Károli Gáspár Református Egyetem Habilitációs Szabályzata Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat hatálya... 3 2. A habilitáció általános elvei... 3 3. Jogosultság habilitációs eljárás

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER... 1 1.... 4 A munkáltatói jogkörök gyakorlása... 4 2.... 4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok...

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) 2013 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM HABILITÁCIÓS SZABÁLYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK A Habilitációs eljárás megindítása... 3 Habilitációs Bizottság... 5 Habilitáció... 6 A habilitációs határozat... 8 Fellebbezés,

Részletesebben

A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Sárospataki Református Teológia Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 évi CCIV. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A módosítást jóváhagyta a Kari Tanács 2014. december 10-i ülése, elfogadta a Szenátusa

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2011 4.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2009 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés...4 I. Általános rendelkezések...4

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2010. Budapest TARTALOMJEGYZÉK A főiskolai alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések... 3 A Főiskola feladatai... 3 Az alapul vett jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) I. Szervezeti és működési rend I.1. Minőségfejlesztési

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2008. május 15. A határozat száma: 321/2007-2008 (V. 15.) Szenátus Hatálybalépés: 2008. május 15. A szabályzat karbantartásáért felelős: Szabóné

Részletesebben