OTTHONUNK Lakásszövetkezetek és Társasházak. Országos Szövetsége. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTTHONUNK 2008-2013. Lakásszövetkezetek és Társasházak. Országos Szövetsége. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa"

Átírás

1 mm Országos Szövetségének kiadványa Lakásszövetkezetek és Társasházak

2 Losz Tisztségviselők Elnökség Farkas Tamás elnök Erős István elnökségi tag Mooró Erika elnökségi tag Siktár Valéria elnökségi tag Szabó László elnökségi tag Felügyelőbiztos Ujj Attila elnökhelyettes ( ) Gyenei Ferenc ( ) Farkas Béla ( )

3 Köszöntő Hagyománytiszteletből és kötelességünkből adódóan is egy igen tartalmas és változatos mandátumidőszakot záró küldöttgyűlés alkalmából adunk számot a Országos Szövetségének tevékenységéről. A közötti időszak nemcsak abból a szempontból volt számunkra fontos, hogy végezni kellett érdekérvényesítési, érdekképviseleti tevékenységünket, hanem abból is, hogy ebben a mandátumidőszakban kormányváltás is bekövetkezett. Nem mondhatjuk, hogy az elmúlt évben a lakásügy mindig is kiemelkedő kormányzati és társadalompolitikai kérdés volt, de azt igen, hogy a lakásügy, benne a lakásszövetkezetek és társasházak helyzete igen ingadozó kormányzati érdeklődést mutatott. A LOSZ 1990 óta látja el a lakásszövetkezetek és társasházak országos és nemzetközi szintű érdekképviseleti tevékenységét, így ebben az időszakban három alkalommal is átfogó szövetkezeti, lakásszövetkezeti törvényalkotási folyamat zajlott le és a 2000 óta vállalt társasházi érdekképviseleti tevékenység időszakára a társasházak szabályozási témája is napirendre került. Hasonló ingadozó kormányzati intézkedésként értékelhető a felújítás, korszerűsítésének támogatásának kérdésköre is, hisz a szénsegély bevezetése óta több formában történt pályázatkiírás, de sajnos volt olyan időszak is, amikor mindenfajta kormányzati támogatás nélkül kellett korszerűsítési munkák szervezésével is foglalkozni ban nemcsak tisztújítást látott el az országos küldöttgyűlést, hanem lényegi alapszabálymódosítást is elfogadtak a küldöttek. Ekkor már látható volt, hogy a takarékosabb működés mellett kell hatékonyabb érdekképviseleti munkát végezni úgy, hogy a társadalmi igények az ország teherbíró képessége, a kormányzati szándék és természetesen az érdekképviseleti elvárások és igények gyakran nem voltak kellően összhangban. A LOSZ a hazai társadalmi civil szervezetek között megkülönböztetett ismertséggel, de nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy széles körű társadalmi és politikai elismertséggel is rendelkezik. Az önálló érdekképviselet alapítóinak ez a törekvése a LOSZ működése során folyamatosan megvalósult, így volt ez az elmúlt ötéves időszakban is és továbbra is ez az elvárás tekinthető mértékadó érdekképviseleti munkának. Egy-egy ilyen érdekképviseleti történelmi áttekintésben számvetést is illik készíteni és ebben az áttekintésben, nemcsak azt kell kihangsúlyozni, hogy tekintélyes érdekképviseletként működünk, hanem gondjainkról is szükséges szólni. Mindenképpen kiemelt helyen kell gondjainkról szólni, amikor a lakásszövetkezeti, társasházi működési, gazdálkodási jogszabályi környezet alakításában a kívánt célt nem tudtuk elérni. Nem az a célunk, hogy most felsoroljuk azokat a jogszabályokat, amelyek gátolják, vagy akadályozzák hatékonyabb működésünket, mert úgy ítéljük meg, hogy ez széles körben ismert, hisz folyamatos egyeztetési párbeszédben álltunk tagjainkkal a jogalkotási feladatok előkészítésében, javaslattevő munkánkban. Gondként jelentkezik az is, hogy szinte küldöttgyűlési határozat szintjén kellett kinyilvánítanunk: a LOSZ gazdálkodásában, a mérleg szerinti eredményünk sajnálatos módon nem lehet pozitív, mert a lakásszövetkezetek, társasházak, mint tagok, azok tagjai, tulajdonosai jövedelmi helyzete nem teszi lehetővé olyan tagdíjmérték megállapítását, mely nullszaldós gazdálkodási eredményeket biztosítana. Ugyanakkor eredményeink között kell megemlíteni a törvényalkotásban vállalt és elismert szerepünket, a gazdálkodásunkat szabályozó jogszabályban még mindig kedvezőnek tekinthető pozíciónk megőrzését és a hazai, valamint a nemzetközi érdekképviseleti körben irántunk mutatkozó érdeklődést. Az elmúlt öt évet lezáró beszámolási kötelezettségünkkel egyúttal egy újabb középtávú időszak is megnyílik előttünk. Megkerülhetetlen, hogy a következő mandátumidőszakra ne jelöljünk ki újabb stratégiai célokat és fogalmazzunk meg olyan jogalkotási elvárást, amely egy eredményesebb működési, gazdálkodási körülményt biztosít. Olyan időszak közepette kell jövőbeni terveinkről, céljainkról képet alkotnunk, amikor mind hazai, mind nemzetközi szinten gazdasági válságról beszélünk és a kormányzat nem éppen a lakáspolitikai elképzeléseket tekinti a legfontosabb feladatának. Mégis a mi feladatunk az, hogy a lakásszövetkezeti, társasházi épületfenntartást, annak hatékonyabb energetikai szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítéséhez támogatást szorgalmazzunk, a szakmai munkához képesítési kötelezettség előírását várjuk és az oktatás, továbbképzés, valamint az utánpótlás tekintetében a jelenlegi helyzettől lényegesen kedvezőbb körülményeket teremthessünk. Igazán örülhetünk öt év múlva, ha e kérdéskörökből legalább kimozdulási eredményt el tudunk érni és akkor, a most kezdődő középtávú időszak értékelését nagyobb megelégedettséggel nyithatjuk meg. Kívánom, hogy ez a cél valósuljon meg, és ennek eléréséhez legyen elszántsága az érdekképviseletben szerepet vállalóknak és az érintett kormányzati szereplőknek is április Farkas Tamás LOSZ elnök

4 Előterjesztés a LOSZ Elnökségének küldöttgyűlési beszámolójához Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt Küldöttek, Kedves Kiadványolvasó! A LOSZ Elnökségének alapszabály szerinti kötelezettsége, hogy egy beszámolási időszakról számot adjon a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Küldöttgyűlése részére. A beszámolási kötelezettség 2013-ban többet jelent a szokásos éves működésről, gazdálkodásról szóló beszámolási kötelezettségnél, miután a 2008-ban megválasztott elnökség mandátuma folyó év április 29-ével megszűnik. Erre is tekintettel az elnökségnek a 2013 évi beszámolási kötelezettségén túl, illik számot adnia az elmúlt ötéves mandátumidőszak legfontosabb eseményeiről is. Mindenek előtt a beszámolási kötelezettséggel összefüggésben szükséges és indokolt kijelenteni, hogy az országos szövetség törvényes működése folyamatosan fennállt és a szövetségre vonatkozó törvényi szabályozás keretében megalkotott alapszabályszerű működés sérelmet nem szenvedett. Az országos szövetség alapszabályát a 2008 évi beszámoló és tisztújító küldöttgyűlésen módosították a küldöttek, ekkor került kialakításra a jelenlegi 5 fős elnökség és 1 fős felügyelőbiztosi struktúra. Az elfogadott és módosított alapszabályt az elmúlt mandátumidőszak alatt módosítani nem kellett, azonban a 2012 évi új civil szervezetekre vonatkozó törvényi változás indokolttá tette az alapszabály illesztését a megváltozott törvényi feltételekhez. Természetesen ez tartalmi változást nem eredményezett és a törvényességi felügyeletet ellátó Fővárosi Törvényszék az új törvényi feltételeknek is megfelelő LOSZ alapszabályt bejegyezte. Az alapszabály, mint a fentiekből is kiderül tartósan és jól szolgálta a szövetség működését és megfelelő kereteket biztosított a belső szabályozottsággal kiegészítve a LOSZ alapszabályszerű és törvényes működéséhez. Az alapszabályban foglalt elvárások egy tekintetben mégis hiányt szenvedett, nevezetesen az országos szövetség fogyasztóvédelmi feladatainak teljesítéséhez nem tudott kellő alapot nyújtani. Ennek oka a fogyasztóvédelemhez kapcsolódó törvényi háttér, mely nem tette lehetővé még a természetes tagsági feltételeket is megteremtő alapszabályi kitételek megvalósítását. A LOSZ Elnöksége mind a 2012 évi beszámolási időszakot, mind az elmúlt öt év időszakát tekintve is az alapszabályban előírt számú és azokhoz kapcsolódó munkaterv szerinti üléseit megtartotta, az azokon hozott határozatokat rendre értékelte és a határozatairól a beszámolási időszakok során a küldöttgyűlés felé jelentését megtette. Az elnökség által hozott határozatok három fő csoportba sorolhatók: - a LOSZ működését, gazdálkodását érintő kérdések (költségvetés, munkáltatói joggyakorlat, működési feltételek biztosítása, vagyonkezelés stb.). - A lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő jogszabályi környezet kialakításához kapcsolódó kérdések (kormány, tárcák, illetve országgyűlési jogalkotói munkában való közreműködői és javaslattevő szerep, tárcaközi egyeztetések, jogalkalmazói állásfoglalások stb.). - Tagi és társ civil szervezetekkel való kapcsolatrendszer és információszolgáltatás. (A közvetlen és közvetett tagsági jogok, kötelezettségek, tagdíjak megállapítása, társ civil szervezetekkel való együttműködés, nemzetközi kapcsolatok, Otthonunk c. újság, hírlevél, honlap stb.) A fenti kérdések minden évben megfelelő rendszerességgel és kellő előkészítés alapján kerültek az országos szövetség elnöksége elé, ezek közül nem egy esetben küldöttgyűlési fő napirend is szolgálta a megfelelő szintű vita utáni állásfoglalások kialakítását. A 2008-ban kezdődő mandátumidőszak nemcsak egy új szervezeti felállással indult útjára, hanem a 2007-ben értékesített korábbi székház miatt, új székhelyen is kellett az érdekképviseleti tevékenységet szervezni. Az Országos Küldöttgyűlésnek és a LOSZ Elnökségének kiemelt feladata a szövetség működési feltételének és gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése, abban a szükséges döntéseket meghozni. A LOSZ működéséhez szükséges források a tagdíjból, a készpénz és ingatlanvagyonból származó hozamból, valamint a szolgáltatási tevékenység bevételeiből tevődtek össze. Általánosságban megállapítható, hogy a források a mindenkori és évenkénti költségvetés kiadási igényét teljes körűen fedezni nem tudták. Ezt a kiindulási alapfeltételt kellett küldöttgyűlési határozattal is megalapozni és egyúttal hosszú távra is kijelenteni, hogy az országos szövetség negatív eredménye nem gazdálkodási hiányosság, mulasztás vagy fegyelmezetlenség kérdése, hanem jelen gazdálkodási és jövedelmi viszonyok közepette tudatosan felvállalt következmény. Vitatható ez a tény, azonban a vita során nemcsak a vagyonvesztés tényszerűségét kell akkor a vita tárgyává tenni, hanem a működés, gazdálkodás feltételéhez is szükséges források ésszerű biztosításának megoldására is ajánlást, javaslatot kell kialakítani. Ez a vita azonban a hivatkozott küldöttgyűlési határozatra is tekintettel nem időszerű. Az elmúlt ötéves mandátumidőszakra vonatkozó gazdálkodási számszaki adatokat ideértve a 2012 évi költségvetés teljesítését és a 2013 évi költségelőirányzatot is részletes melléklet mutatja be. Nem kifejezetten a LOSZ gazdálkodási körét érinti, de itt kell megemlíteni a LOSZ által 2000-ben alapított Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítványt. Az Alapítvány működése, gazdálkodása megfelelő, az Alapítvány Kuratóriuma fegyelmezett és mértéktartó módon irányítja és ezzel a tevékenységével is hozzájárul a LOSZ, annak tagjai működéséhez (oktatás támogatás, számítógéppark bővítési pályázat, LOSZ rendezvények támogatása stb.). Az alapítvány fenntartása, fejlesztése továbbra is indokolt, ennek keretében az új civil törvény alapján megújulását a Fővárosi Törvényszék jóváhagyta. A lakásszövetkezetek és társasházak működését magas szintű törvények, gazdálkodásukat a számviteli törvényt kiegészítő kormányrendelet szabályozza. Ez a szabályozási környezet több alkalommal is módosításra került, a módosításuk kialakítására a LOSZ a jogalkotó igényét is figyelembe véve, javaslatait és állásfoglalását kellő szakmaisággal és véleményegyeztetéssel hozta nyilvánosságra. A kormányzat azonban a széles körű tagi és érdekképviseleti állásfoglalást, véleményt, a több alkalommal is benyújtott javaslatcsomagot nem minden esetben fogadta be, ez az érdekképviselet hatékonysági mutatóit némileg csökkentette, azonban önértékelés szerint az országos szövetség elismertségét az eddigiekben kivívott tekintélyét érdemben nem változtatta meg.

5 Természetes törekvés azonban a jövőt illetően is, hogy az érdekképviseleti tapasztalatok alapján kialakított javaslatok, állásfoglalások a Kormány számára kedvezőbb befogadási készséget jelentsenek és a működést, gazdálkodást javító javaslatok valóban szolgálják az ágazati érdekkörbe tartozó lakásszövetkezeteket és társasházakat. Az itt általánosságban említett javaslatcsomagok a LOSZ honlapján, az Otthonunk c. újság korábbiakban megjelent számaiban tetten érhetők és valamennyi LOSZ rendezvényen kellő hangsúllyal nyilvánosságot is kaptak. A LOSZ a korábbi időszakhoz hasonlóan továbbra is tagja a kormányzati lakáspolitikát alakító tanácsadó testületnek és e tanácsadó testületen keresztül is, de amellett is kielégítő tárca és főhatósági kapcsolatrendszert működtet. Ez az egyeztetési és kapcsolattartói tevékenység jelenti ma azt a biztató jövőképet is, hogy a LOSZ érdekképviseleti tevékenysége továbbra is mértékadó és megkerülhetetlen partnerséget jelentsen a kormányzat számára akkor is, ha ma csak az a tanulság vonható le, hogy a kormány önálló utat jár és a partneri viszonyt nem kezeli azt érdemi módon. A LOSZ alapszabály szerinti feladata a tagjai felé nyújtandó információ-szolgáltatási kötelezettség. Ezt a feladatot az elnökség az Otthonunk c. havilap, az interneten is elérhető honlap, valamint az ehhez kapcsolódó elektronikus hírlevél szolgáltatás útján teljesíti. Az információ szolgáltatási tevékenység mindezen túl a területi szakmai szövetségei kapcsolatrendszerén, a saját és társszervezetek rendezvényein és az eseti szakmai saját, vagy más szervezet által rendezett tapasztalatcsere találkozókon, konferenciákon is érvényre jut. Ez az a terület a LOSZ számára, amelynek fejlesztése folyamatos feladat és az eddigiekben nyújtott szolgáltatás irányába folytonos megújítási igényt támaszt. Ennek a fejlesztési igénynek a növekvő költségigényessége bizonyos mértékig határt szab, azonban érdemi vita tárgya lehet e területen további anyagi áldozatok vállalása, a hatékonyság növelése, a tagi információ-ellátás javítása, a LOSZ tevékenységének még jelentősebb megismertetése érdekében. Ehhez elkerülhetetlen az is, hogy ne csak elvárás fogalmazódjon meg a tagok részéről, hanem éljenek is az adott információ-elérhetőségekkel. Sajnos e tekintetben a tapasztalatok szerint nincs kedvező visszhang. A LOSZ Elnöksége most már több mandátumidőszakot átívelően is kiemelt hangsúlyt szánt az érdekképviseleti és szakmai tevékenységben kiemelkedő munkát felmutatók elismerése tekintetében. Az elnökség által alapított Otthonunkért és Elismerő Oklevél kitüntetések nyújtják a legalapvetőbb erkölcsi elismerési formát, de emellett korlátozott mértékben, mégis a lehetőségeket maximálisan kihasználva kormányzati és köztársasági elnöki kitüntetések odaítélésében is szerepet vállalt a LOSZ Elnöksége. Mindenképpen hangsúlyozandó, hogy áldozatos és gyakran reménytelen erőfeszítéseket is igénylő munkát végeznek a LOSZ tagszervezeteinek vezető tisztségviselői e körben munkát vállaló alkalmazottak. Az erkölcsi elismerés erre is tekintettel indokolt és annak jövőbeni jelentőségét a fiatalabb korosztály érdeklődésének felkeltésére is fel kell használni. Látható, hogy a lakásszövetkezeti, társasházi tevékenység ellátására, a vezetői tisztségviselői feladatokra való vállalkozás ma nem vonzó tevékenység és egy folyamatos elöregedési jelenség tapasztalható. Az erre vonatkozó LOSZ állásfoglalás és ajánlás kiemelten arra összpontosít, hogy szükséges az ágazati szakmai képesítés kötelezővé tétele, a szakértelemhez kapcsolódó anyagi elismerés kivívása és ezzel összefüggésben a szakma iránti érdeklődést vonzóvá tenni. Ez közös és hosszú távú feladat és együtt jár azzal is, hogy megfelelő propaganda mellett a lakásszövetkezeti és társasházi házkezelési forma azonossága, különbözősége tudatilag is minden szinten érzékelhetővé váljon. Az elmúlt évben e tekintetben megindult folyamatot erősíteni, az ehhez kapcsolódó propagandát fejleszteni indokolt és a kormányzat felé szükséges szabályozási javaslatokat is szorgalmazni kell. Indokolt az oktatás, továbbképzés feladatkörét, e területen mutatkozó igényt felmérni, illetve áttekinteni, az abban rejlő, ma még kihasználatlan lehetőségekkel kedvezőbben élni. Kérdés azonban, hogy a tapasztalható igény mellett volna-e elegendő érdeklődés és anyagi áldozatvállalási készség az oktatás-továbbképzési szükségletek kielégítése érdekében. A LOSZ az elnökség szervezése útján elsősorban tagjai érdekképviseletét, érdekeinek érvényesítését kell, hogy állandóan napirenden tartsa. Emellett megkerülhetetlen a hazai társ szakmai érdekképviseletekkel, az ingatlanszakmával, a fogyasztóvédelmi érdekvédelmi szervezetekkel, a házkezelési tevékenységhez kapcsolódó vállalkozói körrel, pártoló tagokkal is megfelelő szintű kapcsolat kiépítése. Az elnökség e tekintetben szoros együttműködést folytat a Magyar Ingatlan Tanáccsal, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel, a Társaság a Lakásépítésért Egyesülettel, a Magyar Építőanyag Gyártók Országos Szövetségével és a hazai társasházi, társasházkezelői országos érdekképviseleti szervezetekkel. Ez az együttműködés a tapasztalatcserék, a közös jogszabály-módosítási szándékok egyeztetését és egymás munkájának hatékonyabbá tételét szolgáló javaslatokat foglalja magában. A civil és a szakmai szervezetekkel való együttműködés mellett, országos főhatóságokkal is érdemi kapcsolatrendszer működik (Magyar Energia Hivatal, ÉMI Nonprofit Kft., Energiaklub, stb.). A LOSZ országos érdekképviseletként egyedül látja el a kifejezetten társasházi és lakásszövetkezeti házkezelő szervezeti érdekérvényesítést, ebből adódóan nemzetközi szinten is képviseli ezt a hazai szakmai ágazatot. A CECODHAS nemzetközi szervezet keretén belül a LOSZ-ra az Európai Unió lakáspolitikai, energetikai és a lakáságazathoz kapcsolódó környezetvédelmi szabályzórendszer kialakításában, annak véleményezésében hárul szerep és egyúttal nyílik lehetőség arra is, hogy a nemzetközi házkezelő szervezeti tapasztalatok miben azonosak, miben különböznek a hazai gyakorlattól. A nemzetközi kapcsolat ebből adódóan nem anyagi előnyt vagy hasznot, hanem a napi munkához szükséges összehasonlító adatokhoz való hozzájutást és tapasztalatok beszerzését segíti elő. A nemzetközi kapcsolat tagdíja (1400 euró) ma méltányos és egy korábbi időszakban elért mértéket jelent. Indokolt ezt a tagdíjterhet fenntartani és megtenni azt az indítványt is, hogy ez a méltányossági helyzet középtávon is fennmaradjon. Erre vonatkozóan bíztató visszajelzések érkeztek, azonban szükséges ezeket a nemzetközi szövetség testületi határozataiban is megjeleníteni. Tisztelt Küldöttgyűlés! A fenti érdekképviseleti tevékenység áttekintése nem lehet teljes és számos további kiegészítő információt is igényelhet. Az elnökség az itt leírt kérdéskört kívánja a szóbeli kiegészítésében előterjeszteni, de a fentieket a vitához elengedhetetlenül szükségesnek tartotta közzétenni. A beszámolási kötelezettség egyúttal a következő időszakra vonatkozó stratégiai irányok kijelölését is maga után vonja. A jövő feladatai az érdekképviselettel szemben támasztott elvárások az alábbi témakörökben jelölhetők meg: - A lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekből milyen működést gátló szakaszok kerüljenek ki, illetve kerüljenek megfogalmazásra (pl. a lakásszövetkezeti törvényből a kiválás kérdése, mindkét törvényt érintő kamerás megfigyelés jelenlegi szabályozás kérdései),

6 - Gyakori felvetés az ingatlankamara létrehozásának indokoltsága. Legyen-e ingatlankamara. - OKJ-s képzési rendszerben a társasházkezelés, mint szakmai képesítésen kívül lakásszövetkezeti ingatlankezelés, önálló szakmai képesítésként bevezetésre kerüljön-e. - A kötelező szakmai képesítés átmeneti moratóriumi időszak alapján bevezetésre kerüljön-e. - Az oktatás-továbbképzés akkreditációs eljárás útján saját hatáskörben, vagy együttműködés formájában valósuljon meg. - A nagyobb (30 lakás feletti) társasházak esetében a döntéshozatali nehézségek megszüntetése érdekében legyen-e kezdeményezés egyszeri lakásszövetkezetté történő átalakításra vonatkozó törvénymódosítás. - A társasházak törvényességi felügyeletére milyen megoldási ajánlat készüljön. - A társ (társasházi, társasházkezelői) érdekképviseleti szervezetek felé történjen-e szorosabb együttműködési vagy fúziós ajánlat az érdekképviselet hatékonyságának növelése érdekében. - A LOSZ területi szakmai érdekképviseleteinek mellérendelt szerepét a hatékonyság növelése érdekében alá-fölérendeltségi viszonnyá indokolt-e átalakítani, illetve a LOSZ kölcsönösségi alapon kezdeményezzen-e beolvadási folyamatot a területi szakmai érdekképviseletek felé. - Feloldásra kerüljön-e a közvetlen tagság létrehozásának tilalma olyan megyéknél, ahol területi szakmai szövetség működik. - Bővüljön-e a LOSZ tagsági köre társasházkezelő vállalkozások felvételi lehetőségével. - A felújítás, az épületenergetikai korszerűsítés tekintetében a LOSZ működjön-e együtt olyan szervezetekkel, amelyek komplex program kiajánlása útján szerveznék a korszerűsítési, fenntartási munkákat. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a fenti kérdéskörökben érdemi vita után alakuljon ki állásfoglalás és ezt a vitát indokoltnak tartja a küldöttgyűlésen megkezdeni annak érdekében, hogy e kérdéskörökből LOSZ állásfoglalás, vagy megvalósuló folyamatok indulhassanak el. Tagdíjbevétel Vállalkozási tevékenység Alaptevékenység Az elnökség kéri a küldötteket, hogy a beszámolót, a hozzákapcsolt mellékletekkel együtt vitassa meg és a beszámoló elfogadásával együtt jelölje ki a küldöttgyűlés a vita alapján a következő mandátumidőszakra vonatkozó stratégiai irányokat Budapest, március 7407 LOSZ Elnökség Eredménykimutatás Mérleg Tárgyi eszközök Pénzügyi eszközök Források Tagdíj bev. Alaptevékenység Vállalati tevékenység

7 országos területi szakmai érdekképviseleti tagjai Baranya Megyei LAKTÁSZ - Nagy Emil elnök 7623 Pécs, Rákóczi út ; Tel: 72/ Tel/Fax: 72/ ; LOSZ Pest Megyei Képviselete - Dolányi Sándor elnök 2100 Gödöllő, Lomb u. 36.; Tel: 30/ ; Lakásszövetkezetek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége - Vassné Szondi Éva elnök 6000 Kecskemét, Csokor u. 13.; Tel: 76/ ; Lakásszövetkezetek Somogy Megyei Szövetsége - Bogó József elnök 7400 Kaposvár, Fő u. 7.; Tel: 82/ , 82/ ; Lakásszövetkezetek Békés Megyei Szövetsége - Szabó István elnök 5700 Gyula, 48-as u. 7.; Tel/Fax: 66/ ; LOSZ Szabolcs-Sz.-B. Megyei képviselete - Szathmáry Imre elnök 4400 Nyíregyháza, Víz u. 31.; Tel: 42/ , Fax: 42/ ; Otthonunkért Érdekvédelmi Egyesület - Szőnyi Andor elnök 3526 Miskolc, Kassai u. 40.; Tel: 46/ , Fax: 46/ ; Lakásszövetkezetek Jász-Nagykun Szolnok Megyei Szövetsége - Germann Sándor elnök 5000 Szolnok, Karczag u. 1. fszt.; Tel: 56/ , Fax: 56/ ; LOSZ Csongrád Megyei Képviselete - Fábján Sándor elnök 6600 Szentes, Horváth M. u. 1.; Tel: 63/ , Fax: 63/ ; Lakásszövetkezetek Tolna Megyei Szövetsége - Erős István elnök 7100 Szekszárd, Arany János u ; Tel: 74/ , Fax: 74/ ; LOSZ Szegedi Képviselete - Farkas Ferencné elnök 6722 Szeged, Vedres u. 19/A.; Tel/Fax: 62/ ; Lakásfenntartók Szolgáltató Egyesület - Rudics András igazgató 9023 Győr, Bán Aladár út 14. (9004 Győr, Pf.: 917); Telefon:+36 96/ , Fax: / ; Lakásszövetkezetek Fejér Megyei Szövetsége - Farkas Béla elnök 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér ; Tel/Fax: 22/ ; Lakásszövetkezetek Veszprém Megyei Szövetsége - Krassován György elnök 8200 Veszprém, Gábor Á. u. 4/b.; Tel: 88/ ; 88/ ; Fax: 88/ ; Győr-Moson-Sopron Megyei LATÉSZ - Petróczkiné dr. Imre Veronika titk.vez Győr, Czuczor G. u. 26. IV.em.; Tel/fax: 96/ ; Lakásszövetkezetek Zala Megyei Szövetsége - Plecskóné Kramarics Piroska elnök 8900 Zalaegerszeg, Béke liget 1.; Tel/Fax: 92/ ; Lakásszövetkezetek Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége - Vágó Győző elnök 4026 Debrecen, Péterfia u. 4.; Tel: 52/ Fogyasztási Szövetkezetek és Lakásszövetkezetek Heves Megyei Szövetsége - Dr. Sonkádi János elnök 3300 Eger, Knézich Károly u.2.; Tel: 36/ , Fax:36/ ; Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége (LÉTÉSZ) - Vass Ferenc elnök 1146 Budapest, Zichy Géza u.4.; Tel: , Fax: ; LOSZ Komárom-Esztergom Megyei Képviselete - Lóczi Tibor elnök 2900 Komárom, Igmándi u. 47.; Tel/fax: ; LOSZ Vas Megyei Képviselete - Dr. Beliznay Pálné elnök 9700 Szombathely, Váci M. u. 16.; Tel: 06 94/ ; fax: 06 94/ ;

8 Beszámoló A LOSZ Felügyelő biztosának évben, valamint az előző választás, 2008 óta eltelt időszakban végzett munkájáról Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt Küldöttek, Kedves Kiadványolvasó Tagunk! 2012-ben végzett felügyelő biztosi tevékenységem az alábbiakban terjesztem elő. A LOSZ választott testülete, az éves munkatervben végezte munkáját. Határozatképtelenség miatt elnökségi ülés nem maradt el. Az elnökség munkatervében a küldöttgyűlési határozatokból adódó feladatokat megtárgyalta. Az egyes témakörökben az elnökség tagjai készültek fel, valamennyi megtárgyalásra került témakörből írásos anyag készült. A megtartott testületi üléseken, a Küldöttgyűlés ajánlásán kívül foglalkoztak a Szövetség gazdálkodásával, működésével, valamint a Szövetséggel szorosan öszszefüggő Szövetséget érintő kapcsolatrendszerekkel. (jogalkotás, törvényi szabályozás, lakáspolitika szociális bérlakásépítés). Valamennyi testületi ülésen részt vettem, az ülésekről hitelesített jegyzőkönyvek készültek. Az elmúlt időszakban figyelemmel kísértem a jelölőbizottság munkáját. A jelölőbizottság elnökének és tagjainak felkészítése a jelölő munkára időben megtörtént. Mind a jelölőbizottság, mind az Országos Szövetség lehetőséget biztosított minden küldött és tag számára, hogy a hivatalos megyei jelölő gyűléseken kívül mindenkinek meglegyen a lehetősége, hogy javaslataival, észrevételeivel a jelölőbizottságot megkereshesse, akár telefonon akár személyesen. Az ezzel kapcsolatos felhívások az Otthonunk újságban és az internetes honlapon is megjelentek. Az elmúlt időszakban a LOSZ-hoz érkezett tagsági panaszok összetételében változás nem történt. A beszámolási időszakban túlnyomórészt társasházaktól, társasházi tulajdonosoktól, érkeztek megkeresések közös képviselőkre, nem megfelelő, hanyag gazdálkodásra, amelyek bizonyos felújítási garanciális problémákra terjedtek ki. Sajnos alapvetően a problémák kiinduló pontja, hogy a társasházaknak a mai napig nem megoldott a törvényességi felügyelete. Lakásszövetkezetek tekintetében továbbra is a növekvő kintlévőségek behajtásában kértek segítséget. A megkeresésekben az utóbbi időben a fűtési költségmegosztókhoz kapcsolódó panaszok száma ugrásszerűen megnőtt, ezzel a kérdéssel a jövőben indokolt kiemelten foglalkozni. A beszámolási időszakban sok tagszervezet jelzett és kért segítséget területi cégbírósági értelmezésekkel kapcsolatos problémákra, bankok érthetetlen értelmezési problémáira,miszerint keverik a társasházakat a lakásszövetkezetekkel. Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban az elnökség nagyon jó tájékoztató anyagot állított össze, amelyet propagálásra ajánlott a tagszövetkezetek felé. A tagszervezeteknél kialakult problémák orvoslása elsősorban a LOSZ elnökének jelentett nagyon sok energiát, felemésztő feladatot. Az országos szövetség által létrehozott Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány megnyugtató módon működik, sajnos a támogatások pályázati lehetőségek hiánya a működésére rányomja bélyegét. Az elmúlt évben ellenőrzést végeztem a szigorú számadások nyilvántartásában, utalványozásokkal kapcsolatban. Ellenőriztem a házipénztárt, megállapítottam, hogy a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően van kezelve, a hardver-szoftver-nyilvántartást rendben találtam. A szövetség levelezései az iratkezelési szabályzatnak megfelelően vannak rögzítve. A beszámolási időszakban kiemelt figyelemmel kísértem a kintlévőségek alakulását. Megállapítható, hogy az előző évekhez képest kedvezően alakult. A mérleg szerint a követelések 3463 eft összeget tesz ki, amelyből a tagi és pártoló tagi kintlévőség eft. Ez az összeg a tavaly évhez képest mintegy 800 eft-al kevesebb. Ebből kb. 600 eft az az összeg, amely az energia klubtól, a pályázati összeg folyósítása után be fog folyni. Továbbiakban is fontosnak tartom a kintlévőségek folyamatos figyelemmel kísérését, mivel az Országos Szövetség fenntartásához amúgy sem elég a befolyt tagdíj, nem engedhető meg, hogy a tagszövetkezetek, nagyobb összegű tartozást halmozzanak fel. Az elmúlt évben folyamatosan figyelemmel kísértem a Szövetség gazdálkodását. Már a féléves elemzésnél is látható volt, hogy az idei évet sok külső tényező miatt, jelentős veszteséggel tudjuk csak zárni. Ennek főbb okait említeném: - A bevételi oldal elemzése során megállapítható, hogy a vállalkozási és pénzügyi tevékenység eredménye nem hozta azokat az eredményeket, amelyeket a tervbe beállítottunk. Ennek oka elsősorban, hogy nem sikerült számos rendezvénysorozatot megvalósítani, amelyek egy feltételezett tárgyévi pályázati lehetőséghez kapcsolódtak volna, a pénzügyi műveleteknél is számunkra kedvezőtlenül alakult kamathelyzet. Ugyan ez az állapot az év második felében valamelyest javult, az Euró-befektetések hozamai a második félévben realizálódtak, ez a bevételi oldal eredményét kedvező irányba javította. - A kedvezőtlen ingatlanpiaci recesszió az ingatlan tulajdon hasznosításából származó bevételt hátrányosan befolyásolta. - A kiadási oldalon mutatkozó költségnövekedések számottevően emelkedtek az anyagjellegű költségek, különböző adók, (telefon). Jelentős költségnövekedést okozott az irodaház rekonstrukciós munkálataihoz feltétlen szükséges saját beavatkozás költsége, mely a terveinkben nem szerepelt. A Szövetség bérgazdálkodás terén mértéktartó gazdálkodást folytatott. Az elnökség beszámolójához melléket táblázatokból is megállapítható, hogy az egyes költségek növekedése tekintetében csak azok a pontok érintettek, amelyek befolyásolására az elnökségnek nem volt módja, vagyis a szövetség keretein kívül keletkeztek. Megállapítható, hogy a szövetség portfolió összetétele, a küldöttgyűlés által elfogadottakkal megegyezik, jelenleg nem is lenne célszerű ezek összetételén változtatni. A Szövetség elkészítette a Küldöttgyűlés részére a beszámolóját. Áttanulmányozva megállapítható, hogy a Küldöttgyűlés iránymutatása alapján, a törvényi illetve a számviteli törvényi előírásoknak megfelelő. A mérlegben szereplő eszközök-források valódiságát részletesen és tételesen kidolgozott leltár támasztja alá. A költségek 8,2 %-kal haladták meg a tervezett mértéket, míg bevételek 14 %-kal maradtak el a tervezett mértéktől. A évi tervszámok tekintetében, az infláció mértékének megfelelő 5,9 %-os emelkedést tervezett az elnökség a költségek tekintetében, míg a bevételek tekintetében, a gazdasági körülmények várható és kedvezőtlen alakulása miatt 15,7 %-kal kisebb bevétellel számolt a évhez viszonyítva. Bizonyára ismeretes a tisztelt Küldöttgyűlés előtt, hogy megválasztásom óta Gyenei Ferenc úr, mint okleveles könyvvizsgáló, szakmai ismeretei, ágazati számviteli, adózási tapasztalatai alapján megállapodás keretében folyamatosan felülvizsgálta szövetségünk könyvvezetését, tanácsadói megállapodás keretében. Megállapításai, útmutatásai alapján a Szövetség gazdasági

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22.

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Eredeti Módosítási javaslat OK. 6.1. Az Egyesület működésének és Az Egyesület működésének és gazdálkodásának pontosítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban 18233597-8623-529-01 1. oldal Statisztikai számjel MAGYAR SEBKEZELŐ TÁRSASÁG 12PK61 188/1997/4 Bírósági bejegyzés száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2012. december

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a MAITT 2014. évi működéséről Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság /EB/ a 2003. évi Közgyűlés által elfogadott működési rend szerint tevékenykedik.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet:

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor Pf.: 118. Telefon: 66/441-549 Telefax: 66/441-141/314 E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18367193-1-03 Bejegyző szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét Regisztrációs szám: Pk.60.060/2005/3. Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 6035 Ballószög, II. körzet 35. 2005. Fordulónap: 2005.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója és

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/10/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben