OTTHONUNK Lakásszövetkezetek és Társasházak. Országos Szövetsége. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTTHONUNK 2008-2013. Lakásszövetkezetek és Társasházak. Országos Szövetsége. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa"

Átírás

1 mm Országos Szövetségének kiadványa Lakásszövetkezetek és Társasházak

2 Losz Tisztségviselők Elnökség Farkas Tamás elnök Erős István elnökségi tag Mooró Erika elnökségi tag Siktár Valéria elnökségi tag Szabó László elnökségi tag Felügyelőbiztos Ujj Attila elnökhelyettes ( ) Gyenei Ferenc ( ) Farkas Béla ( )

3 Köszöntő Hagyománytiszteletből és kötelességünkből adódóan is egy igen tartalmas és változatos mandátumidőszakot záró küldöttgyűlés alkalmából adunk számot a Országos Szövetségének tevékenységéről. A közötti időszak nemcsak abból a szempontból volt számunkra fontos, hogy végezni kellett érdekérvényesítési, érdekképviseleti tevékenységünket, hanem abból is, hogy ebben a mandátumidőszakban kormányváltás is bekövetkezett. Nem mondhatjuk, hogy az elmúlt évben a lakásügy mindig is kiemelkedő kormányzati és társadalompolitikai kérdés volt, de azt igen, hogy a lakásügy, benne a lakásszövetkezetek és társasházak helyzete igen ingadozó kormányzati érdeklődést mutatott. A LOSZ 1990 óta látja el a lakásszövetkezetek és társasházak országos és nemzetközi szintű érdekképviseleti tevékenységét, így ebben az időszakban három alkalommal is átfogó szövetkezeti, lakásszövetkezeti törvényalkotási folyamat zajlott le és a 2000 óta vállalt társasházi érdekképviseleti tevékenység időszakára a társasházak szabályozási témája is napirendre került. Hasonló ingadozó kormányzati intézkedésként értékelhető a felújítás, korszerűsítésének támogatásának kérdésköre is, hisz a szénsegély bevezetése óta több formában történt pályázatkiírás, de sajnos volt olyan időszak is, amikor mindenfajta kormányzati támogatás nélkül kellett korszerűsítési munkák szervezésével is foglalkozni ban nemcsak tisztújítást látott el az országos küldöttgyűlést, hanem lényegi alapszabálymódosítást is elfogadtak a küldöttek. Ekkor már látható volt, hogy a takarékosabb működés mellett kell hatékonyabb érdekképviseleti munkát végezni úgy, hogy a társadalmi igények az ország teherbíró képessége, a kormányzati szándék és természetesen az érdekképviseleti elvárások és igények gyakran nem voltak kellően összhangban. A LOSZ a hazai társadalmi civil szervezetek között megkülönböztetett ismertséggel, de nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy széles körű társadalmi és politikai elismertséggel is rendelkezik. Az önálló érdekképviselet alapítóinak ez a törekvése a LOSZ működése során folyamatosan megvalósult, így volt ez az elmúlt ötéves időszakban is és továbbra is ez az elvárás tekinthető mértékadó érdekképviseleti munkának. Egy-egy ilyen érdekképviseleti történelmi áttekintésben számvetést is illik készíteni és ebben az áttekintésben, nemcsak azt kell kihangsúlyozni, hogy tekintélyes érdekképviseletként működünk, hanem gondjainkról is szükséges szólni. Mindenképpen kiemelt helyen kell gondjainkról szólni, amikor a lakásszövetkezeti, társasházi működési, gazdálkodási jogszabályi környezet alakításában a kívánt célt nem tudtuk elérni. Nem az a célunk, hogy most felsoroljuk azokat a jogszabályokat, amelyek gátolják, vagy akadályozzák hatékonyabb működésünket, mert úgy ítéljük meg, hogy ez széles körben ismert, hisz folyamatos egyeztetési párbeszédben álltunk tagjainkkal a jogalkotási feladatok előkészítésében, javaslattevő munkánkban. Gondként jelentkezik az is, hogy szinte küldöttgyűlési határozat szintjén kellett kinyilvánítanunk: a LOSZ gazdálkodásában, a mérleg szerinti eredményünk sajnálatos módon nem lehet pozitív, mert a lakásszövetkezetek, társasházak, mint tagok, azok tagjai, tulajdonosai jövedelmi helyzete nem teszi lehetővé olyan tagdíjmérték megállapítását, mely nullszaldós gazdálkodási eredményeket biztosítana. Ugyanakkor eredményeink között kell megemlíteni a törvényalkotásban vállalt és elismert szerepünket, a gazdálkodásunkat szabályozó jogszabályban még mindig kedvezőnek tekinthető pozíciónk megőrzését és a hazai, valamint a nemzetközi érdekképviseleti körben irántunk mutatkozó érdeklődést. Az elmúlt öt évet lezáró beszámolási kötelezettségünkkel egyúttal egy újabb középtávú időszak is megnyílik előttünk. Megkerülhetetlen, hogy a következő mandátumidőszakra ne jelöljünk ki újabb stratégiai célokat és fogalmazzunk meg olyan jogalkotási elvárást, amely egy eredményesebb működési, gazdálkodási körülményt biztosít. Olyan időszak közepette kell jövőbeni terveinkről, céljainkról képet alkotnunk, amikor mind hazai, mind nemzetközi szinten gazdasági válságról beszélünk és a kormányzat nem éppen a lakáspolitikai elképzeléseket tekinti a legfontosabb feladatának. Mégis a mi feladatunk az, hogy a lakásszövetkezeti, társasházi épületfenntartást, annak hatékonyabb energetikai szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítéséhez támogatást szorgalmazzunk, a szakmai munkához képesítési kötelezettség előírását várjuk és az oktatás, továbbképzés, valamint az utánpótlás tekintetében a jelenlegi helyzettől lényegesen kedvezőbb körülményeket teremthessünk. Igazán örülhetünk öt év múlva, ha e kérdéskörökből legalább kimozdulási eredményt el tudunk érni és akkor, a most kezdődő középtávú időszak értékelését nagyobb megelégedettséggel nyithatjuk meg. Kívánom, hogy ez a cél valósuljon meg, és ennek eléréséhez legyen elszántsága az érdekképviseletben szerepet vállalóknak és az érintett kormányzati szereplőknek is április Farkas Tamás LOSZ elnök

4 Előterjesztés a LOSZ Elnökségének küldöttgyűlési beszámolójához Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt Küldöttek, Kedves Kiadványolvasó! A LOSZ Elnökségének alapszabály szerinti kötelezettsége, hogy egy beszámolási időszakról számot adjon a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Küldöttgyűlése részére. A beszámolási kötelezettség 2013-ban többet jelent a szokásos éves működésről, gazdálkodásról szóló beszámolási kötelezettségnél, miután a 2008-ban megválasztott elnökség mandátuma folyó év április 29-ével megszűnik. Erre is tekintettel az elnökségnek a 2013 évi beszámolási kötelezettségén túl, illik számot adnia az elmúlt ötéves mandátumidőszak legfontosabb eseményeiről is. Mindenek előtt a beszámolási kötelezettséggel összefüggésben szükséges és indokolt kijelenteni, hogy az országos szövetség törvényes működése folyamatosan fennállt és a szövetségre vonatkozó törvényi szabályozás keretében megalkotott alapszabályszerű működés sérelmet nem szenvedett. Az országos szövetség alapszabályát a 2008 évi beszámoló és tisztújító küldöttgyűlésen módosították a küldöttek, ekkor került kialakításra a jelenlegi 5 fős elnökség és 1 fős felügyelőbiztosi struktúra. Az elfogadott és módosított alapszabályt az elmúlt mandátumidőszak alatt módosítani nem kellett, azonban a 2012 évi új civil szervezetekre vonatkozó törvényi változás indokolttá tette az alapszabály illesztését a megváltozott törvényi feltételekhez. Természetesen ez tartalmi változást nem eredményezett és a törvényességi felügyeletet ellátó Fővárosi Törvényszék az új törvényi feltételeknek is megfelelő LOSZ alapszabályt bejegyezte. Az alapszabály, mint a fentiekből is kiderül tartósan és jól szolgálta a szövetség működését és megfelelő kereteket biztosított a belső szabályozottsággal kiegészítve a LOSZ alapszabályszerű és törvényes működéséhez. Az alapszabályban foglalt elvárások egy tekintetben mégis hiányt szenvedett, nevezetesen az országos szövetség fogyasztóvédelmi feladatainak teljesítéséhez nem tudott kellő alapot nyújtani. Ennek oka a fogyasztóvédelemhez kapcsolódó törvényi háttér, mely nem tette lehetővé még a természetes tagsági feltételeket is megteremtő alapszabályi kitételek megvalósítását. A LOSZ Elnöksége mind a 2012 évi beszámolási időszakot, mind az elmúlt öt év időszakát tekintve is az alapszabályban előírt számú és azokhoz kapcsolódó munkaterv szerinti üléseit megtartotta, az azokon hozott határozatokat rendre értékelte és a határozatairól a beszámolási időszakok során a küldöttgyűlés felé jelentését megtette. Az elnökség által hozott határozatok három fő csoportba sorolhatók: - a LOSZ működését, gazdálkodását érintő kérdések (költségvetés, munkáltatói joggyakorlat, működési feltételek biztosítása, vagyonkezelés stb.). - A lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő jogszabályi környezet kialakításához kapcsolódó kérdések (kormány, tárcák, illetve országgyűlési jogalkotói munkában való közreműködői és javaslattevő szerep, tárcaközi egyeztetések, jogalkalmazói állásfoglalások stb.). - Tagi és társ civil szervezetekkel való kapcsolatrendszer és információszolgáltatás. (A közvetlen és közvetett tagsági jogok, kötelezettségek, tagdíjak megállapítása, társ civil szervezetekkel való együttműködés, nemzetközi kapcsolatok, Otthonunk c. újság, hírlevél, honlap stb.) A fenti kérdések minden évben megfelelő rendszerességgel és kellő előkészítés alapján kerültek az országos szövetség elnöksége elé, ezek közül nem egy esetben küldöttgyűlési fő napirend is szolgálta a megfelelő szintű vita utáni állásfoglalások kialakítását. A 2008-ban kezdődő mandátumidőszak nemcsak egy új szervezeti felállással indult útjára, hanem a 2007-ben értékesített korábbi székház miatt, új székhelyen is kellett az érdekképviseleti tevékenységet szervezni. Az Országos Küldöttgyűlésnek és a LOSZ Elnökségének kiemelt feladata a szövetség működési feltételének és gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése, abban a szükséges döntéseket meghozni. A LOSZ működéséhez szükséges források a tagdíjból, a készpénz és ingatlanvagyonból származó hozamból, valamint a szolgáltatási tevékenység bevételeiből tevődtek össze. Általánosságban megállapítható, hogy a források a mindenkori és évenkénti költségvetés kiadási igényét teljes körűen fedezni nem tudták. Ezt a kiindulási alapfeltételt kellett küldöttgyűlési határozattal is megalapozni és egyúttal hosszú távra is kijelenteni, hogy az országos szövetség negatív eredménye nem gazdálkodási hiányosság, mulasztás vagy fegyelmezetlenség kérdése, hanem jelen gazdálkodási és jövedelmi viszonyok közepette tudatosan felvállalt következmény. Vitatható ez a tény, azonban a vita során nemcsak a vagyonvesztés tényszerűségét kell akkor a vita tárgyává tenni, hanem a működés, gazdálkodás feltételéhez is szükséges források ésszerű biztosításának megoldására is ajánlást, javaslatot kell kialakítani. Ez a vita azonban a hivatkozott küldöttgyűlési határozatra is tekintettel nem időszerű. Az elmúlt ötéves mandátumidőszakra vonatkozó gazdálkodási számszaki adatokat ideértve a 2012 évi költségvetés teljesítését és a 2013 évi költségelőirányzatot is részletes melléklet mutatja be. Nem kifejezetten a LOSZ gazdálkodási körét érinti, de itt kell megemlíteni a LOSZ által 2000-ben alapított Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítványt. Az Alapítvány működése, gazdálkodása megfelelő, az Alapítvány Kuratóriuma fegyelmezett és mértéktartó módon irányítja és ezzel a tevékenységével is hozzájárul a LOSZ, annak tagjai működéséhez (oktatás támogatás, számítógéppark bővítési pályázat, LOSZ rendezvények támogatása stb.). Az alapítvány fenntartása, fejlesztése továbbra is indokolt, ennek keretében az új civil törvény alapján megújulását a Fővárosi Törvényszék jóváhagyta. A lakásszövetkezetek és társasházak működését magas szintű törvények, gazdálkodásukat a számviteli törvényt kiegészítő kormányrendelet szabályozza. Ez a szabályozási környezet több alkalommal is módosításra került, a módosításuk kialakítására a LOSZ a jogalkotó igényét is figyelembe véve, javaslatait és állásfoglalását kellő szakmaisággal és véleményegyeztetéssel hozta nyilvánosságra. A kormányzat azonban a széles körű tagi és érdekképviseleti állásfoglalást, véleményt, a több alkalommal is benyújtott javaslatcsomagot nem minden esetben fogadta be, ez az érdekképviselet hatékonysági mutatóit némileg csökkentette, azonban önértékelés szerint az országos szövetség elismertségét az eddigiekben kivívott tekintélyét érdemben nem változtatta meg.

5 Természetes törekvés azonban a jövőt illetően is, hogy az érdekképviseleti tapasztalatok alapján kialakított javaslatok, állásfoglalások a Kormány számára kedvezőbb befogadási készséget jelentsenek és a működést, gazdálkodást javító javaslatok valóban szolgálják az ágazati érdekkörbe tartozó lakásszövetkezeteket és társasházakat. Az itt általánosságban említett javaslatcsomagok a LOSZ honlapján, az Otthonunk c. újság korábbiakban megjelent számaiban tetten érhetők és valamennyi LOSZ rendezvényen kellő hangsúllyal nyilvánosságot is kaptak. A LOSZ a korábbi időszakhoz hasonlóan továbbra is tagja a kormányzati lakáspolitikát alakító tanácsadó testületnek és e tanácsadó testületen keresztül is, de amellett is kielégítő tárca és főhatósági kapcsolatrendszert működtet. Ez az egyeztetési és kapcsolattartói tevékenység jelenti ma azt a biztató jövőképet is, hogy a LOSZ érdekképviseleti tevékenysége továbbra is mértékadó és megkerülhetetlen partnerséget jelentsen a kormányzat számára akkor is, ha ma csak az a tanulság vonható le, hogy a kormány önálló utat jár és a partneri viszonyt nem kezeli azt érdemi módon. A LOSZ alapszabály szerinti feladata a tagjai felé nyújtandó információ-szolgáltatási kötelezettség. Ezt a feladatot az elnökség az Otthonunk c. havilap, az interneten is elérhető honlap, valamint az ehhez kapcsolódó elektronikus hírlevél szolgáltatás útján teljesíti. Az információ szolgáltatási tevékenység mindezen túl a területi szakmai szövetségei kapcsolatrendszerén, a saját és társszervezetek rendezvényein és az eseti szakmai saját, vagy más szervezet által rendezett tapasztalatcsere találkozókon, konferenciákon is érvényre jut. Ez az a terület a LOSZ számára, amelynek fejlesztése folyamatos feladat és az eddigiekben nyújtott szolgáltatás irányába folytonos megújítási igényt támaszt. Ennek a fejlesztési igénynek a növekvő költségigényessége bizonyos mértékig határt szab, azonban érdemi vita tárgya lehet e területen további anyagi áldozatok vállalása, a hatékonyság növelése, a tagi információ-ellátás javítása, a LOSZ tevékenységének még jelentősebb megismertetése érdekében. Ehhez elkerülhetetlen az is, hogy ne csak elvárás fogalmazódjon meg a tagok részéről, hanem éljenek is az adott információ-elérhetőségekkel. Sajnos e tekintetben a tapasztalatok szerint nincs kedvező visszhang. A LOSZ Elnöksége most már több mandátumidőszakot átívelően is kiemelt hangsúlyt szánt az érdekképviseleti és szakmai tevékenységben kiemelkedő munkát felmutatók elismerése tekintetében. Az elnökség által alapított Otthonunkért és Elismerő Oklevél kitüntetések nyújtják a legalapvetőbb erkölcsi elismerési formát, de emellett korlátozott mértékben, mégis a lehetőségeket maximálisan kihasználva kormányzati és köztársasági elnöki kitüntetések odaítélésében is szerepet vállalt a LOSZ Elnöksége. Mindenképpen hangsúlyozandó, hogy áldozatos és gyakran reménytelen erőfeszítéseket is igénylő munkát végeznek a LOSZ tagszervezeteinek vezető tisztségviselői e körben munkát vállaló alkalmazottak. Az erkölcsi elismerés erre is tekintettel indokolt és annak jövőbeni jelentőségét a fiatalabb korosztály érdeklődésének felkeltésére is fel kell használni. Látható, hogy a lakásszövetkezeti, társasházi tevékenység ellátására, a vezetői tisztségviselői feladatokra való vállalkozás ma nem vonzó tevékenység és egy folyamatos elöregedési jelenség tapasztalható. Az erre vonatkozó LOSZ állásfoglalás és ajánlás kiemelten arra összpontosít, hogy szükséges az ágazati szakmai képesítés kötelezővé tétele, a szakértelemhez kapcsolódó anyagi elismerés kivívása és ezzel összefüggésben a szakma iránti érdeklődést vonzóvá tenni. Ez közös és hosszú távú feladat és együtt jár azzal is, hogy megfelelő propaganda mellett a lakásszövetkezeti és társasházi házkezelési forma azonossága, különbözősége tudatilag is minden szinten érzékelhetővé váljon. Az elmúlt évben e tekintetben megindult folyamatot erősíteni, az ehhez kapcsolódó propagandát fejleszteni indokolt és a kormányzat felé szükséges szabályozási javaslatokat is szorgalmazni kell. Indokolt az oktatás, továbbképzés feladatkörét, e területen mutatkozó igényt felmérni, illetve áttekinteni, az abban rejlő, ma még kihasználatlan lehetőségekkel kedvezőbben élni. Kérdés azonban, hogy a tapasztalható igény mellett volna-e elegendő érdeklődés és anyagi áldozatvállalási készség az oktatás-továbbképzési szükségletek kielégítése érdekében. A LOSZ az elnökség szervezése útján elsősorban tagjai érdekképviseletét, érdekeinek érvényesítését kell, hogy állandóan napirenden tartsa. Emellett megkerülhetetlen a hazai társ szakmai érdekképviseletekkel, az ingatlanszakmával, a fogyasztóvédelmi érdekvédelmi szervezetekkel, a házkezelési tevékenységhez kapcsolódó vállalkozói körrel, pártoló tagokkal is megfelelő szintű kapcsolat kiépítése. Az elnökség e tekintetben szoros együttműködést folytat a Magyar Ingatlan Tanáccsal, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel, a Társaság a Lakásépítésért Egyesülettel, a Magyar Építőanyag Gyártók Országos Szövetségével és a hazai társasházi, társasházkezelői országos érdekképviseleti szervezetekkel. Ez az együttműködés a tapasztalatcserék, a közös jogszabály-módosítási szándékok egyeztetését és egymás munkájának hatékonyabbá tételét szolgáló javaslatokat foglalja magában. A civil és a szakmai szervezetekkel való együttműködés mellett, országos főhatóságokkal is érdemi kapcsolatrendszer működik (Magyar Energia Hivatal, ÉMI Nonprofit Kft., Energiaklub, stb.). A LOSZ országos érdekképviseletként egyedül látja el a kifejezetten társasházi és lakásszövetkezeti házkezelő szervezeti érdekérvényesítést, ebből adódóan nemzetközi szinten is képviseli ezt a hazai szakmai ágazatot. A CECODHAS nemzetközi szervezet keretén belül a LOSZ-ra az Európai Unió lakáspolitikai, energetikai és a lakáságazathoz kapcsolódó környezetvédelmi szabályzórendszer kialakításában, annak véleményezésében hárul szerep és egyúttal nyílik lehetőség arra is, hogy a nemzetközi házkezelő szervezeti tapasztalatok miben azonosak, miben különböznek a hazai gyakorlattól. A nemzetközi kapcsolat ebből adódóan nem anyagi előnyt vagy hasznot, hanem a napi munkához szükséges összehasonlító adatokhoz való hozzájutást és tapasztalatok beszerzését segíti elő. A nemzetközi kapcsolat tagdíja (1400 euró) ma méltányos és egy korábbi időszakban elért mértéket jelent. Indokolt ezt a tagdíjterhet fenntartani és megtenni azt az indítványt is, hogy ez a méltányossági helyzet középtávon is fennmaradjon. Erre vonatkozóan bíztató visszajelzések érkeztek, azonban szükséges ezeket a nemzetközi szövetség testületi határozataiban is megjeleníteni. Tisztelt Küldöttgyűlés! A fenti érdekképviseleti tevékenység áttekintése nem lehet teljes és számos további kiegészítő információt is igényelhet. Az elnökség az itt leírt kérdéskört kívánja a szóbeli kiegészítésében előterjeszteni, de a fentieket a vitához elengedhetetlenül szükségesnek tartotta közzétenni. A beszámolási kötelezettség egyúttal a következő időszakra vonatkozó stratégiai irányok kijelölését is maga után vonja. A jövő feladatai az érdekképviselettel szemben támasztott elvárások az alábbi témakörökben jelölhetők meg: - A lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekből milyen működést gátló szakaszok kerüljenek ki, illetve kerüljenek megfogalmazásra (pl. a lakásszövetkezeti törvényből a kiválás kérdése, mindkét törvényt érintő kamerás megfigyelés jelenlegi szabályozás kérdései),

6 - Gyakori felvetés az ingatlankamara létrehozásának indokoltsága. Legyen-e ingatlankamara. - OKJ-s képzési rendszerben a társasházkezelés, mint szakmai képesítésen kívül lakásszövetkezeti ingatlankezelés, önálló szakmai képesítésként bevezetésre kerüljön-e. - A kötelező szakmai képesítés átmeneti moratóriumi időszak alapján bevezetésre kerüljön-e. - Az oktatás-továbbképzés akkreditációs eljárás útján saját hatáskörben, vagy együttműködés formájában valósuljon meg. - A nagyobb (30 lakás feletti) társasházak esetében a döntéshozatali nehézségek megszüntetése érdekében legyen-e kezdeményezés egyszeri lakásszövetkezetté történő átalakításra vonatkozó törvénymódosítás. - A társasházak törvényességi felügyeletére milyen megoldási ajánlat készüljön. - A társ (társasházi, társasházkezelői) érdekképviseleti szervezetek felé történjen-e szorosabb együttműködési vagy fúziós ajánlat az érdekképviselet hatékonyságának növelése érdekében. - A LOSZ területi szakmai érdekképviseleteinek mellérendelt szerepét a hatékonyság növelése érdekében alá-fölérendeltségi viszonnyá indokolt-e átalakítani, illetve a LOSZ kölcsönösségi alapon kezdeményezzen-e beolvadási folyamatot a területi szakmai érdekképviseletek felé. - Feloldásra kerüljön-e a közvetlen tagság létrehozásának tilalma olyan megyéknél, ahol területi szakmai szövetség működik. - Bővüljön-e a LOSZ tagsági köre társasházkezelő vállalkozások felvételi lehetőségével. - A felújítás, az épületenergetikai korszerűsítés tekintetében a LOSZ működjön-e együtt olyan szervezetekkel, amelyek komplex program kiajánlása útján szerveznék a korszerűsítési, fenntartási munkákat. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a fenti kérdéskörökben érdemi vita után alakuljon ki állásfoglalás és ezt a vitát indokoltnak tartja a küldöttgyűlésen megkezdeni annak érdekében, hogy e kérdéskörökből LOSZ állásfoglalás, vagy megvalósuló folyamatok indulhassanak el. Tagdíjbevétel Vállalkozási tevékenység Alaptevékenység Az elnökség kéri a küldötteket, hogy a beszámolót, a hozzákapcsolt mellékletekkel együtt vitassa meg és a beszámoló elfogadásával együtt jelölje ki a küldöttgyűlés a vita alapján a következő mandátumidőszakra vonatkozó stratégiai irányokat Budapest, március 7407 LOSZ Elnökség Eredménykimutatás Mérleg Tárgyi eszközök Pénzügyi eszközök Források Tagdíj bev. Alaptevékenység Vállalati tevékenység

7 országos területi szakmai érdekképviseleti tagjai Baranya Megyei LAKTÁSZ - Nagy Emil elnök 7623 Pécs, Rákóczi út ; Tel: 72/ Tel/Fax: 72/ ; LOSZ Pest Megyei Képviselete - Dolányi Sándor elnök 2100 Gödöllő, Lomb u. 36.; Tel: 30/ ; Lakásszövetkezetek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége - Vassné Szondi Éva elnök 6000 Kecskemét, Csokor u. 13.; Tel: 76/ ; Lakásszövetkezetek Somogy Megyei Szövetsége - Bogó József elnök 7400 Kaposvár, Fő u. 7.; Tel: 82/ , 82/ ; Lakásszövetkezetek Békés Megyei Szövetsége - Szabó István elnök 5700 Gyula, 48-as u. 7.; Tel/Fax: 66/ ; LOSZ Szabolcs-Sz.-B. Megyei képviselete - Szathmáry Imre elnök 4400 Nyíregyháza, Víz u. 31.; Tel: 42/ , Fax: 42/ ; Otthonunkért Érdekvédelmi Egyesület - Szőnyi Andor elnök 3526 Miskolc, Kassai u. 40.; Tel: 46/ , Fax: 46/ ; Lakásszövetkezetek Jász-Nagykun Szolnok Megyei Szövetsége - Germann Sándor elnök 5000 Szolnok, Karczag u. 1. fszt.; Tel: 56/ , Fax: 56/ ; LOSZ Csongrád Megyei Képviselete - Fábján Sándor elnök 6600 Szentes, Horváth M. u. 1.; Tel: 63/ , Fax: 63/ ; Lakásszövetkezetek Tolna Megyei Szövetsége - Erős István elnök 7100 Szekszárd, Arany János u ; Tel: 74/ , Fax: 74/ ; LOSZ Szegedi Képviselete - Farkas Ferencné elnök 6722 Szeged, Vedres u. 19/A.; Tel/Fax: 62/ ; Lakásfenntartók Szolgáltató Egyesület - Rudics András igazgató 9023 Győr, Bán Aladár út 14. (9004 Győr, Pf.: 917); Telefon:+36 96/ , Fax: / ; Lakásszövetkezetek Fejér Megyei Szövetsége - Farkas Béla elnök 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér ; Tel/Fax: 22/ ; Lakásszövetkezetek Veszprém Megyei Szövetsége - Krassován György elnök 8200 Veszprém, Gábor Á. u. 4/b.; Tel: 88/ ; 88/ ; Fax: 88/ ; Győr-Moson-Sopron Megyei LATÉSZ - Petróczkiné dr. Imre Veronika titk.vez Győr, Czuczor G. u. 26. IV.em.; Tel/fax: 96/ ; Lakásszövetkezetek Zala Megyei Szövetsége - Plecskóné Kramarics Piroska elnök 8900 Zalaegerszeg, Béke liget 1.; Tel/Fax: 92/ ; Lakásszövetkezetek Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége - Vágó Győző elnök 4026 Debrecen, Péterfia u. 4.; Tel: 52/ Fogyasztási Szövetkezetek és Lakásszövetkezetek Heves Megyei Szövetsége - Dr. Sonkádi János elnök 3300 Eger, Knézich Károly u.2.; Tel: 36/ , Fax:36/ ; Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége (LÉTÉSZ) - Vass Ferenc elnök 1146 Budapest, Zichy Géza u.4.; Tel: , Fax: ; LOSZ Komárom-Esztergom Megyei Képviselete - Lóczi Tibor elnök 2900 Komárom, Igmándi u. 47.; Tel/fax: ; LOSZ Vas Megyei Képviselete - Dr. Beliznay Pálné elnök 9700 Szombathely, Váci M. u. 16.; Tel: 06 94/ ; fax: 06 94/ ;

8 Beszámoló A LOSZ Felügyelő biztosának évben, valamint az előző választás, 2008 óta eltelt időszakban végzett munkájáról Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt Küldöttek, Kedves Kiadványolvasó Tagunk! 2012-ben végzett felügyelő biztosi tevékenységem az alábbiakban terjesztem elő. A LOSZ választott testülete, az éves munkatervben végezte munkáját. Határozatképtelenség miatt elnökségi ülés nem maradt el. Az elnökség munkatervében a küldöttgyűlési határozatokból adódó feladatokat megtárgyalta. Az egyes témakörökben az elnökség tagjai készültek fel, valamennyi megtárgyalásra került témakörből írásos anyag készült. A megtartott testületi üléseken, a Küldöttgyűlés ajánlásán kívül foglalkoztak a Szövetség gazdálkodásával, működésével, valamint a Szövetséggel szorosan öszszefüggő Szövetséget érintő kapcsolatrendszerekkel. (jogalkotás, törvényi szabályozás, lakáspolitika szociális bérlakásépítés). Valamennyi testületi ülésen részt vettem, az ülésekről hitelesített jegyzőkönyvek készültek. Az elmúlt időszakban figyelemmel kísértem a jelölőbizottság munkáját. A jelölőbizottság elnökének és tagjainak felkészítése a jelölő munkára időben megtörtént. Mind a jelölőbizottság, mind az Országos Szövetség lehetőséget biztosított minden küldött és tag számára, hogy a hivatalos megyei jelölő gyűléseken kívül mindenkinek meglegyen a lehetősége, hogy javaslataival, észrevételeivel a jelölőbizottságot megkereshesse, akár telefonon akár személyesen. Az ezzel kapcsolatos felhívások az Otthonunk újságban és az internetes honlapon is megjelentek. Az elmúlt időszakban a LOSZ-hoz érkezett tagsági panaszok összetételében változás nem történt. A beszámolási időszakban túlnyomórészt társasházaktól, társasházi tulajdonosoktól, érkeztek megkeresések közös képviselőkre, nem megfelelő, hanyag gazdálkodásra, amelyek bizonyos felújítási garanciális problémákra terjedtek ki. Sajnos alapvetően a problémák kiinduló pontja, hogy a társasházaknak a mai napig nem megoldott a törvényességi felügyelete. Lakásszövetkezetek tekintetében továbbra is a növekvő kintlévőségek behajtásában kértek segítséget. A megkeresésekben az utóbbi időben a fűtési költségmegosztókhoz kapcsolódó panaszok száma ugrásszerűen megnőtt, ezzel a kérdéssel a jövőben indokolt kiemelten foglalkozni. A beszámolási időszakban sok tagszervezet jelzett és kért segítséget területi cégbírósági értelmezésekkel kapcsolatos problémákra, bankok érthetetlen értelmezési problémáira,miszerint keverik a társasházakat a lakásszövetkezetekkel. Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban az elnökség nagyon jó tájékoztató anyagot állított össze, amelyet propagálásra ajánlott a tagszövetkezetek felé. A tagszervezeteknél kialakult problémák orvoslása elsősorban a LOSZ elnökének jelentett nagyon sok energiát, felemésztő feladatot. Az országos szövetség által létrehozott Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány megnyugtató módon működik, sajnos a támogatások pályázati lehetőségek hiánya a működésére rányomja bélyegét. Az elmúlt évben ellenőrzést végeztem a szigorú számadások nyilvántartásában, utalványozásokkal kapcsolatban. Ellenőriztem a házipénztárt, megállapítottam, hogy a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően van kezelve, a hardver-szoftver-nyilvántartást rendben találtam. A szövetség levelezései az iratkezelési szabályzatnak megfelelően vannak rögzítve. A beszámolási időszakban kiemelt figyelemmel kísértem a kintlévőségek alakulását. Megállapítható, hogy az előző évekhez képest kedvezően alakult. A mérleg szerint a követelések 3463 eft összeget tesz ki, amelyből a tagi és pártoló tagi kintlévőség eft. Ez az összeg a tavaly évhez képest mintegy 800 eft-al kevesebb. Ebből kb. 600 eft az az összeg, amely az energia klubtól, a pályázati összeg folyósítása után be fog folyni. Továbbiakban is fontosnak tartom a kintlévőségek folyamatos figyelemmel kísérését, mivel az Országos Szövetség fenntartásához amúgy sem elég a befolyt tagdíj, nem engedhető meg, hogy a tagszövetkezetek, nagyobb összegű tartozást halmozzanak fel. Az elmúlt évben folyamatosan figyelemmel kísértem a Szövetség gazdálkodását. Már a féléves elemzésnél is látható volt, hogy az idei évet sok külső tényező miatt, jelentős veszteséggel tudjuk csak zárni. Ennek főbb okait említeném: - A bevételi oldal elemzése során megállapítható, hogy a vállalkozási és pénzügyi tevékenység eredménye nem hozta azokat az eredményeket, amelyeket a tervbe beállítottunk. Ennek oka elsősorban, hogy nem sikerült számos rendezvénysorozatot megvalósítani, amelyek egy feltételezett tárgyévi pályázati lehetőséghez kapcsolódtak volna, a pénzügyi műveleteknél is számunkra kedvezőtlenül alakult kamathelyzet. Ugyan ez az állapot az év második felében valamelyest javult, az Euró-befektetések hozamai a második félévben realizálódtak, ez a bevételi oldal eredményét kedvező irányba javította. - A kedvezőtlen ingatlanpiaci recesszió az ingatlan tulajdon hasznosításából származó bevételt hátrányosan befolyásolta. - A kiadási oldalon mutatkozó költségnövekedések számottevően emelkedtek az anyagjellegű költségek, különböző adók, (telefon). Jelentős költségnövekedést okozott az irodaház rekonstrukciós munkálataihoz feltétlen szükséges saját beavatkozás költsége, mely a terveinkben nem szerepelt. A Szövetség bérgazdálkodás terén mértéktartó gazdálkodást folytatott. Az elnökség beszámolójához melléket táblázatokból is megállapítható, hogy az egyes költségek növekedése tekintetében csak azok a pontok érintettek, amelyek befolyásolására az elnökségnek nem volt módja, vagyis a szövetség keretein kívül keletkeztek. Megállapítható, hogy a szövetség portfolió összetétele, a küldöttgyűlés által elfogadottakkal megegyezik, jelenleg nem is lenne célszerű ezek összetételén változtatni. A Szövetség elkészítette a Küldöttgyűlés részére a beszámolóját. Áttanulmányozva megállapítható, hogy a Küldöttgyűlés iránymutatása alapján, a törvényi illetve a számviteli törvényi előírásoknak megfelelő. A mérlegben szereplő eszközök-források valódiságát részletesen és tételesen kidolgozott leltár támasztja alá. A költségek 8,2 %-kal haladták meg a tervezett mértéket, míg bevételek 14 %-kal maradtak el a tervezett mértéktől. A évi tervszámok tekintetében, az infláció mértékének megfelelő 5,9 %-os emelkedést tervezett az elnökség a költségek tekintetében, míg a bevételek tekintetében, a gazdasági körülmények várható és kedvezőtlen alakulása miatt 15,7 %-kal kisebb bevétellel számolt a évhez viszonyítva. Bizonyára ismeretes a tisztelt Küldöttgyűlés előtt, hogy megválasztásom óta Gyenei Ferenc úr, mint okleveles könyvvizsgáló, szakmai ismeretei, ágazati számviteli, adózási tapasztalatai alapján megállapodás keretében folyamatosan felülvizsgálta szövetségünk könyvvezetését, tanácsadói megállapodás keretében. Megállapításai, útmutatásai alapján a Szövetség gazdasági

Országos Szövetsége 2003-2008

Országos Szövetsége 2003-2008 Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége 2003-2008 Köszöntő A Lakásszövetkezetek

Részletesebben

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Horváth András elnök (Napsugár Üdülõszövetkezet. Germann Sándor tag (Széchenyi I.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Horváth András elnök (Napsugár Üdülõszövetkezet. Germann Sándor tag (Széchenyi I. XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. JÚNIUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Ülést tartott alosz Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ Küldöttgyûlését A LOSZ Elnöksége 2005. május

Részletesebben

OTTHONUNK. mmm. Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ rendkívüli Küldöttgyűlését

OTTHONUNK. mmm. Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ rendkívüli Küldöttgyűlését mmm OTTHONUNK Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Az Elnökség összehívta a LOSZ rendkívüli Küldöttgyűlését 2012. október 2.-án ülést tartott

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

A LOSZ kormányzati lakáspolitikai programjának ágazati érdekképviseleti ajánlásairól

A LOSZ kormányzati lakáspolitikai programjának ágazati érdekképviseleti ajánlásairól XVIII. ÉVFOLYAM 04. SZÁM 2006. JÚNIUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A LOSZ kormányzati lakáspolitikai programjának ágazati érdekképviseleti ajánlásairól A LOSZ elnöksége

Részletesebben

A LOSZ 2007. évi lakáspolitikai érdekképviseleti feladatai a LOSZ 2007. április 26.-i küldöttgyűlésének előterjesztése

A LOSZ 2007. évi lakáspolitikai érdekképviseleti feladatai a LOSZ 2007. április 26.-i küldöttgyűlésének előterjesztése 2007. április 1 XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. ÁPRILIS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A LOSZ 2007. évi lakáspolitikai érdekképviseleti feladatai a LOSZ 2007. április 26.-i

Részletesebben

Tájékoztató a LOSZ küldöttgyűlési ágazati jogalkotási határozatának végrehajtásának helyzetéről

Tájékoztató a LOSZ küldöttgyűlési ágazati jogalkotási határozatának végrehajtásának helyzetéről Tájékoztató a LOSZ küldöttgyűlési ágazati jogalkotási határozatának végrehajtásának helyzetéről A LOSZ Elnöksége a 2008. évi mandátum időszakot értékelő és 2008. áprilisától kezdődő új választási ciklus

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet)

LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet) LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet) A LOSZ-nak egyik alapvető érdekképviseleti feladata, hogy a kormányzati lakáspolitika aktuális kérdéseihez kialakítsa

Részletesebben

Állásfoglalások, tájékoztatók

Állásfoglalások, tájékoztatók Állásfoglalások, tájékoztatók Házipénztárban tartható maximális pénzkészlet A házipénztárban tartható maximális pénzkészletnél a szabály úgy szól, hogy az előző évi árbevétel 2 százaléka, de nem írja le,

Részletesebben

XVIII. OR SZ ÁG O S FŐÉPÍTÉSZI. illeszkedés. Illeszkedés

XVIII. OR SZ ÁG O S FŐÉPÍTÉSZI. illeszkedés. Illeszkedés XVIII. OR SZ ÁG O S FŐÉPÍTÉSZI KON F E R E NC I A illeszkedés N a g y k ő r ö s 2 013 Illeszkedés Főszponzor szponzorok Dalmadi Imre Kapás Tibor Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány

Részletesebben

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége IX. Kongresszusának dokumentumai Budapest, 2014. március 26. Tisztelt Küldöttársak! Kedves Barátaim! Tőlem megszokott módon és szóhasználattal,

Részletesebben

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. ÁPR. MÁJ. 19. ÉVF. 3. SZÁM A VOSZ Küldöttgyûlésének határozatai Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

Részletesebben

ÖNkormányzat. Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet. Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14

ÖNkormányzat. Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet. Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14 ÖNkormányzat XXII. évfolyam 2012. harmadik negyedév A TÖOSZ folyóirata Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14 Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet Szakmai segítség a töosz-tól

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

Megalakult a társadalmi civil szervezetekkel foglalkozó LOSZ munkabizottság

Megalakult a társadalmi civil szervezetekkel foglalkozó LOSZ munkabizottság Boldog Új Évet! Hagyománynak tekinthető, hogy az Otthonunk tárgyévi első számában néhány gondolat kíséretében köszöntjük a olvasóinkat. Az elmúlt években egyre nehezebb volt olyan gondolatokat idézni,

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XXI. évfolyam 2010. október Ülést tartott a LOSZ Elnöksége 2010. október 6-án ülést

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 6. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 0. MÁRCIUS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A PSZ

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Iktatószám: /2007 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334, 13-775 13-863 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Országos

Részletesebben

Az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány Kuratóriumának felhívása

Az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány Kuratóriumának felhívása Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XXI. évfolyam 2010. szeptember Az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Kedves Olvasók! A tavasz elmúltával a nyár elején, de még a nyári szabadságok előtt igyekszünk tájékoztatást

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. 1 2 J/8928 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK

Részletesebben

OTTHONUNK. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt

OTTHONUNK. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y módosítási javaslata Törlendő: dőlt, új javasolt rendelkezés vastagított szöveg. Az Alapszabály

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

Testületi határozatok

Testületi határozatok III. évfolyam 3. szám Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Testületi határozatok 2008. június AZ IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2008. május 29-ei XX.

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. JÚNIUS. JÚLIUS. 19. ÉVF. 4. SZÁM VOSZ a közösségi médiában www.facebook.hu/vosz.hu VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden 2014.

Részletesebben

2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják

2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják Polgárőr Magazin 2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják 2 Jegyzet Dr. Túrós András az Országos Polgárőr

Részletesebben