A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK címő nemzetközi tudományos konferencia Pécs, június 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK címő nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2012. június 28."

Átírás

1 A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK címő nemzetközi tudományos konferencia Pécs, június 28. PROGRAMJA A konferencia célja: A biztonság (közbiztonság, határbiztonság, magánbiztonság, nemzetbiztonság, jogbiztonság) rendészettudományi aspektusainak bemutatása, az egyént és a közösséget érintı biztonsági tényezık változásából eredı hatásokkal összefüggı kérdések tudományos igényő megvitatása, valamint a szakmai gondolkodás formálása és a gyakorlati alkalmazásának elısegítése. A konferencia helye: Pécsi Tudományegyetem Felnıttképzési és Emberi Erıforrás Fejlesztési Kar (PTE FEEK), Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. A konferencia fıvédnöke: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter A konferencia védnökei: Dr. Bakondi György tőzoltó altábornagy Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság fıigazgatója Dr. Bódis József egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem rektora Dr. Hatala József rendır altábornagy országos rendırfıkapitány Tiffán Zsolt Baranya Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke Német Ferenc Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere : Védnöki köszöntık és a konferencia megnyitása Helye: PTE FEEK nagy elıadóterem : Plenáris ülés Helye: PTE FEEK nagy elıadóterem (Levezetı elnök: Zámbó Péter rendır ezredes) Dr. Gaál Gyula rendır alezredes - Dr. Hautzinger Zoltán rendır alezredes, szerkesztık, Pécsi Határır Tudományos Közlemények A rendészettudomány határkövei

2 Dr. Katona Géza nyá. rendır dandártábornok, MTA doktora, c. egyetemi tanár A rendészettudomány terminológiája Dr. Pap András László egyetemi docens, osztályvezetı, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet Biztonság és hatékonyság: a rendészeti (állam)hatalom alkotmányos és társadalmi felfogásának átalakulása Dr. Bökönyi István nyá. büntetés-végrehajtási altábornagy Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája, az Európai Unió belsı biztonsági stratégiája, a megújuló magyar jogi szabályozás hatásai a rendészettudományra Dr. Tóth Judit egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Határok és átjárás a rendészet és a migráció igazgatása között : Kávészünet Dr. Szternák György egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzı Kar A szélsıséges cselekmények veszélyei Dr. Boda József dandártábornok, fıigazgató, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat helye és szerepe a rendvédelemben Dr. Tóth Szabolcs dandártábornok, fıigazgató-helyettes, Szervezett Bőnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti lehetıségek a bőnügyi és nemzetbiztonsági kockázatok kezelésében Dr. Stauber Péter fıosztályvezetı, Belügyminisztérium, Európai Együttmőködési Fıosztály A biztonság ára- a Belbiztonsági Alap az Európai Unió as többéves pénzügyi keretében : Ebéd : Szekcióülések I. A biztonság rendészeti aspektusai szekció Helye: Hidy Péter terem (Szekcióvezetı: Dr. Gaál Gyula rendır alezredes) Dr. Teke András nyá. határır ezredes Biztonság-rendészettudomány: ami a dimenziók, aspektusok, komponensek és kompetenciák mögött van

3 3 Szabó Lajos nyá. rendır alezredes, okleveles biztonságtechnikai mérnök A biztonság fogalma Dr. Kıhalmi László egyetemi adjunktus, tanszékvezetı, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Jogbiztonság és büntetı jogalkotás Dr. Várhalmi Antal Miklós nemzetbiztonsági szakértı A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentısége Magyarország XXI. századi biztonsági rendszerében Dr. Ujházi Lóránd fıiskolai adjunktus, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola Az olasz nemzetbiztonsági szektor átalakítása Szabó Csaba rendır fıhadnagy, fegyver- és engedélyügyi fıelıadó, Soproni Rendırkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály A szélsıséges vallási csoportok térnyerésének kockázatai Dr. Kiss Álmos Péter Több fegyver kevesebb bőnözés Fejes Attila ırnagy, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértıi Intézet Biometrikus beszélıazonosítás és biztonság II. Veszélyek és hatások szekció Helye: Gáspár László terem (Szekcióvezetı: Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina rendır alezredes) Dr. Góra Zoltán tőzoltó dandártábornok, igazgató, Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A Hivatásos Katasztrófavédelmi Szervek feladatai és hatósági jogkörei az új katasztrófavédelmi törvény tükrében Dr. Sallai János nyá. határır ezredes, fıiskolai tanár, Kodolányi János Fıiskola A biztonság egyik legnagyobb kihívása: a globális felmelegedés és következményei Schmidt Petra egyetemi hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem A szélsıséges vízháztartási helyezetek katasztrófavédelmi aspektusai

4 4 Antal Renáta egyetemi hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete A fás ökoszisztémák katasztrófamegelızı szerepe, avagy az általuk megkötött CO 2 piacosításában rejlı hazai lehetıségek Dr. Bíró Gyula nyá. rendır alezredes, c. egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A közúti közlekedési bőncselekmények szabályozása és nyomozása, kiemelt figyelemmel a tervezett büntetıjogi változtatásokra Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetıjogi Tanszék Biztonság számítástechnikai környezetben Dr. Gyaraki Réka PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bőncselekmények Virág Judit Kata Az illegális mőkincskereskedelem nemzetközi összefüggései, különös tekintettel a fegyveres konfliktusok okozta speciális körülményekre III. A migráció rendészeti kihívásai szekció Helye: Kamarás Károly terem (Szekcióvezetı: Dr. Hautzinger Zoltán rendır alezredes) Dr. Jozef Balga rendır ezredes, Pozsonyi Rendır Akadémia Az Európai Unió belsı biztonságának jogi és rendészettudományi aspektusai Lipics László nyá. rendır alezredes Repedések az Európa Erıdön a Schengeni Egyezmény jövıje Dr. Töttıs Ágnes jogi szakreferens, Belügyminisztérium, Európai Együttmőködési Fıosztály A közrendre, közbiztonságra veszélyesség uniós szabályozása a legális migráció területén Dr. Zámbó Katalin ügyintézı, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Idegenrendészeti Igazgatóság A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog korlátozása közrendi vagy közbiztonsági okokból, valamint a visszaélések és csalások problematikája Dr. Haraszti Katalin fıosztályvezetı-helyettes, Alapvetı Jogok Biztosának Hivatala A kisgyermekes családok fogva tartásának alapjogi dilemmái

5 5 Dr. Lırincz Aranka egyetemi oktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék Az állampolgárságtól való megfosztás mint biztonsági eszköz Dr. Bojcsev Gabriella PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Az érdekházasság közbiztonsági relációi Dr. Katz Zoltán intézeti gyakornok, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Infektológia és Migrációs Egészségügyi Tanszék Migráns vakcináció és foglalkozásegészségügyi kockázatok IV. A biztonság humán tényezıi szekció Helye: Kígyós Sándor terem (Szekcióvezetı: Dr. Varga János nyá. határır ezredes) Dr. Kovács Gábor rendır ezredes, oktatási rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint a közszolgálati képzés bázisa: a jelenlegi helyzetkép, jövıbeni változások, fejlıdési tendenciák és kihívások Dr. Zsigovits László nyá. határır alezredes, c. egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatói tudományos és pályázati kompetenciái Mityók Csaba rendır alezredes, klinikai szakpszichológus, Nemzeti Nyomozó Iroda Speciális oktatás, mint a biztonság egyik összetevıje Hegedős János rendır alezredes, kapitányságvezetı, Nagyatádi Rendırkapitányság Magyar rendvédelmi tapasztalatok az iraki és afgán rendırség kiképzésében Dr. Malét-Szabó Erika rendır ırnagy, alapellátó klinikai szakpszichológus, Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság A rendır lelki biztonsága Dr. Németh József rendır alezredes, szolgálatvezetı, Zala Megyei Rendır-fıkapitányság Ellenırzési Szolgálat A rendırség és a polgárırség együttmőködése az új jogszabályi környezetben Artner Ramona egyetemi oktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének tábori csendırsége

6 6 Dr. Kovács Tamás történész-levéltáros, Magyar Országos Levéltár Az internálás, mint rendészeti válasz állambiztonsági és államrendészeti kihívásokra között V. A magánbiztonság rendészettudományi dimenziói szekció Helye: Nagy elıadóterem (Szekcióvezetı: Dr. Orbán László) Dr. Kaló József c. fıiskolai docens, igazságügyi vagyonvédelmi szakértı Hazai magánbiztonság az EU tagországok magánbiztonsága keretében Fialka György elnök, Magyar Biztonsági Vezetık Egyesülete A magánbiztonság helyzete, lehetıségei Dr. Balla Zoltán egyetemi docens, tanszékvezetı, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék A civilrendészet aktuális kérdései Dr. Szövényi György tagozatvezetı, Magyar Rendészettudományi Társaság Biztonságpolitikai Tagozat A kisember kockázataitól a vállalatkockázati poliéderig Galántai Béla titkár, Magyar Rendészettudományi Társaság Polgári Biztonságvédelmi Tagozat A biztonság-szolgáltatás civil szemmel Dr. Kovács Tibor egyetemi tanár - Otti Csaba, Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alkalmazott Biometriai Intézete A biztonságtudomány biometriai aspektusai : Kérdések, vita, hozzászólások Helye: Szekciótermek : Konferencia zárása Helye: Nagy elıadóterem Dr. Gaál Gyula rendır alezredes, szekcióvezetı Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina rendır alezredes, szekcióvezetı Dr. Hautzinger Zoltán rendır alezredes, szekcióvezetı Dr. Orbán László, szekcióvezetı Dr. Varga János nyá. határır ezredes, szekcióvezetı Zámbó Péter rendır ezredes, plenáris ülés levezetı elnöke

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. Pécs 2013 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. TANULMÁNYOK A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

Görbe Attiláné Zán Krisztina r. alezredes

Görbe Attiláné Zán Krisztina r. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Görbe Attiláné Zán Krisztina r. alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei címő doktori (PhD) értekezésének szerzıi

Részletesebben

BÖKÖNYI ISTVÁN. A magyar rendészettudomány önálló tárgya

BÖKÖNYI ISTVÁN. A magyar rendészettudomány önálló tárgya BÖKÖNYI ISTVÁN MAGYARORSZÁG NEMZETI BIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA, AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA, A MEGÚJULÓ MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS HATÁS A A RENDÉSZETTUDOMÁNYRA Amikor megkaptam a megtisztelı

Részletesebben

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Németh József r. alezredes A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Központi rendezvények 5

Tartalomjegyzék. I. Központi rendezvények 5 Tartalomjegyzék I. Központi rendezvények 5 II. Rendezvények 17 Egészségügyi Minisztérium 17 Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 22 Honvédelmi Minisztérium 27 Magyar Tudományos Akadémia 31

Részletesebben

A schengeni integráció negyedszázada és jövıje 1

A schengeni integráció negyedszázada és jövıje 1 A schengeni integráció negyedszázada és jövıje Dr. Sallai János nyá. határır ezredes fıiskolai tanár, Kodolányi János Fıiskola Társadalomtudományi Tanszék A schengeni integráció negyedszázada és jövıje

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN 1. Bevezetés A 2004. májusi EU tagság elıkészítı szakaszai több éven keresztül zajlottak. Át kellett gondolni, hogy mik lehetnek

Részletesebben

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei:

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Dr. Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke XXIX. Országos Tudományos Diákköri

Részletesebben

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI Bevezetés Európa és a világ változik, ahogy a minket körülvevı fenyegetések és kihívások is. Ennek megfelelıen az Európai

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

Fıiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók IX. Országos Kongresszusa

Fıiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók IX. Országos Kongresszusa Fıiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók IX. Országos Kongresszusa 2010. április 29-30. Nyíregyháza PROGRAMFÜZET Védnökök: Dr. Csák Réka Borbála Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai Fıosztály osztályvezetıje

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

VARGA NORBERT A HATÁRBIZTONSÁG REALITÁSAI SCHENGEN TÜKRÉBEN

VARGA NORBERT A HATÁRBIZTONSÁG REALITÁSAI SCHENGEN TÜKRÉBEN VARGA NORBERT A HATÁRBIZTONSÁG REALITÁSAI SCHENGEN TÜKRÉBEN Munkám során nem egyszer szembesültem azzal, hogy az elméleti teóriák, tézisek és a tapasztalati úton megszerzett gyakorlat nem teljesen, illetve

Részletesebben

TÓTH JUDIT RENDÉSZET ÉS MIGRÁCIÓS IGAZGATÁS: MOZGÓ HATÁROK?

TÓTH JUDIT RENDÉSZET ÉS MIGRÁCIÓS IGAZGATÁS: MOZGÓ HATÁROK? TÓTH JUDIT RENDÉSZET ÉS MIGRÁCIÓS IGAZGATÁS: MOZGÓ HATÁROK? A nemzetközi népességmozgással kapcsolatos politikát és szabályozási, igazgatási rendszert a rendészet sajátos ágaként vagy annak aspektusaként

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

Kriminalisztikai Tagozat

Kriminalisztikai Tagozat Zsűri elnök: Szőgyényi Zoltán r HELYSZÍN Zsüri tagok: Dr. Nyitrai Endre r. V. épület Dr. Tirts Tibor r. I. em. 5. Arany-Bíró Martin Kiberbűnözés nyugatról keletre Girhiny Kornél r. Szabó Kristóf Péter

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN MEGHÍVÓ Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Széchenyi István Egyetem és a Magyar Jogászegylet

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

JOZEF BALGA A KÖLCSÖNÖS BŐNÜGYI JOGSEGÉLY AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDSZERÉBEN. Bevezetés

JOZEF BALGA A KÖLCSÖNÖS BŐNÜGYI JOGSEGÉLY AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDSZERÉBEN. Bevezetés JOZEF BALGA A KÖLCSÖNÖS BŐNÜGYI JOGSEGÉLY AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDSZERÉBEN Bevezetés Az ENSZ emberi jogok egyetemes nyilatkozata 1948-ban, valamint az ENSZ közgyőlése által elfogadott Polgári és Politikai

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. 0089 CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés 1930 1945.

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. 0089 CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés 1930 1945. XXII. évf. (2012) 25. sz. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 összesített tartalomjegyzéke 1 26. sz. A rendvédelem fejlődése a XIX XX. században I. évf. (1991)

Részletesebben

Geopolitikai Tanács Alapítvány Események 2002-2009

Geopolitikai Tanács Alapítvány Események 2002-2009 Geopolitikai Tanács Alapítvány Események 2002-2009 2002 2002. január-március, Francia Intézet A budapesti Francia Nagykövetség támogatásával a budapesti Francia Intézet és a Geopolitikai tanács A világ

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS Jóváhagyom! Budapest, 2015. -n... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató BESZÁMOLÓ a BM OKF Katasztrófavédelmi

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA

IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA a 2006. november 21. 2011. november 22. közötti időszak tevékenységéről Dr. Kaposvári Bertalan elnök Dr. Tóth János

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben