KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VUZ KESZTHELYI VÁROSÜZEMELTETŐ EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KFT. MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA HIVATAL ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a Nyugat-Dunántúli Operatív Program NYDOP /A - kódszámú A városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban tárgyú pályázati projekt vonatkozásában szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása céljából 2012.

2 T A R T A L O M 1 Általános rendelkezések 1.1. A Szabályzat célja 1.2. A Szabályzat hatálya 1.3. Alapfogalmak 2. A közbeszerzések csoportosítása 3. A közbeszerzési érték meghatározása 4. Az előzetes terv, a közbeszerzési terv, az előzetes összesített tájékozató és az éves statisztikai összegezés 5. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának általános rendje 6. A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések módosítása és teljesítése, jogorvoslat 7. A beszerzési eljárás során az egyes résztvevők feladat- és hatáskörei 8. Záró-, és hatályba léptető rendelkezések 9. Mellékletek 10. Függelék 1. Megbízólevél 2. Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat évi közbeszerzési értékhatárok

3 1. Általános rendelkezések A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt feladatok végrehajtása érdekében a jelen szabályzat alanyi és tárgyi hatálya alá tartozó, önmagában vagy az egybeszámítási szabályok alkalmazása alapján a közbeszerzési értékhatárt elérő értékű beszerzések során a vonatkozó eljárás lefolytatásakor a jelen Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előírásait kell alkalmazni A Szabályzat célja A közpénzek és támogatási források felhasználásának átláthatósága, ellenőrizhetősége, valamint a beszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása A Szabályzat célja továbbá, hogy tisztázza a közbeszerzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat, felelősségi köröket, feladatokat és hatásköröket, valamint az azok megvalósításánál követendő eljárási szabályokat, tekintettel Kbt. 22. (1) bekezdésében foglaltakra is A Szabályzat hatálya Alanyi hatály: A Szabályzat hatálya kiterjed Ajánlatkérő valamennyi a tárgyi hatály alá tartozó közbeszerzési eljárására. Tárgyi hatály: A Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik Ajánlatkérő valamennyi visszterhes beszerzése, a beszerzési értéktől függetlenül, amennyiben az a Kbt. alapján közbeszerzésnek minősül önmagában, vagy a Kbt. szerinti egybeszámítási kötelezettség alapján Jelen szabályzat tárgyi hatálya kizárólag a Nyugat-Dunántúli Operatív Program NYDOP /A. kódszámú A városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban tárgyú pályázati projekt keretében Keszthely Fő tér rekonstrukció tárgyában esedékes építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására terjed ki Alapfogalmak Közbeszerzés a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés, melyet az ott ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében, illetve az ajánlatkérő döntése alapján közbeszerzésnek tekintendő beszerzés Ajánlatkérő a Szabályzat hatálya alá tartozó beszerzési eljárások tekintetében az alábbi jogi személyek által létrehozott konzorcium. Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1., képv.: Ruzsics Ferenc polgármester, Dr. Markó Péter jegyző, törzsszám: , adószám: ) VUZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Vásár tér

4 10., képv.: Göncz Attila, ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám: , adószám: ) Magyarok Nagyasszonya Plébánia Hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 5., képv.: Tál Zoltán plébános, bírósági nyilvántartási szám: Pk /1995, adószám: ) Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be Részvételre jelentkező: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a több szakaszból álló közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be; Hirdetmény valamennyi, külön jogszabályban így meghatározott irat. Hirdetmény közzétételén a Kbt.-ben és külön jogszabályban meghatározott iratoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjának és a Közbeszerzési Értesítőnek történő külön jogszabályban meghatározott módon történő megküldését kell érteni Dokumentáció az ajánlatkérő által összeállított, a beszerzés tárgyára vonatkozó részletes szakmai és műszaki leírások, minőségi követelmények, részletes szerződési feltételek, valamint egyéb adatok, információk összessége A szakmai tartalom azon adatok, információk szövegszerű leírása, amelyek a beszerzés tárgyának pontos és részletes meghatározásához, valamint a bírálati szempontok kialakításához szükségesek Döntéshozó: Keszthely Város Önkormányzata konzorciumi tag Polgármestere 2. Közbeszerzések csoportosítása A közbeszerzések az alábbi csoportokba sorolhatóak: 2.1 Értékhatárok szerinti csoportosítás: 2.1.1Az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárok (a továbbiakban: uniós értékhatárok).az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések részletes szabályait a Kbt. Második része tartalmazza A költségvetési törvényben nemzeti értékhatárokként meghatározott közbeszerzési értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok).a nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzések részletes szabályait a Kbt. Harmadik része tartalmazza Amennyiben az ajánlatkérőnek külön jogszabályban meghatározottak alapján tervpályázati eljárást kell lefolytatnia, azok esetében a Kbt. tervpályázati eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A tervpályázati eljárások részletes szabályait külön jogszabály határozza meg Eljárás szerinti csoportosítás: Nyílt eljárás: olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet Meghívásos eljárás: olyan két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról dönt. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot. A

5 meghívásos eljárásban nem lehet tárgyalni Tárgyalásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyal a szerződés feltételeiről Versenypárbeszéd: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér. 3. A közbeszerzési érték meghatározása A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, vagy kínált általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni, (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. A közbeszerzés becsült értékébe bele kell számítani továbbá, az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is. (A becsült érték számításánál figyelembe kell venni a Kbt ban foglaltakat.) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések, építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor és beszerzési tárgyuk vagy rendeltetésük azonos, illetve felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg Ha a becsült érték kiszámításakor az előző pontban foglaltakat nem vették figyelembe, a közbeszerzésnek a költségvetési évben vagy az adott tizenkét hónapban még beszerzendő tárgyaira - azok értékétől függetlenül - csak a megfelelő közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lehet szerződést kötni. Amennyiben egybeszámítási kötelezettség alatt álló beszerzésre egyidejűleg, vagy egy költségvetési éven belül részekre bontva kerül sor, és a részek együttes becsült értéke eléri a Kbt.-ben megjelölt értékhatárokat, abban az esetben e Szabályzat rendelkezéseit az ilyen részekre bontott, bármilyen alacsony értékű beszerzésekre is alkalmazni kell. 4. Az előzetes terv, a közbeszerzési terv, az előzetes összesített tájékoztató és az éves statisztikai összegezés elkészítése 4.1. Előzetes terv, közbeszerzési terv a) Ajánlatkérő köteles a tárgyévre tervezett beszerzési igényeire vonatkozóan minden év március hó 31. napjával bezárólag közbeszerzési tervet készíteni. (éves összesített közbeszerzési terv) b) A közbeszerzési tervet a Döntéshozó hagyja jóvá minden évben a végleges terv elkészültének időpontjával megegyezően, de legkésőbb március 31.-ig c) Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési szabályzat tárgya pályázati forrásból támogatott beszerzések lefolytatása az Ajánlatkérőt alkotó konzorciumi tagok jelen közbeszerzési szabályzat aláírásával rögzítik, hogy a költségvetési évben tervezett beszerzéseiket a konzorciumvezető Keszthely Város Önkormányzata közbeszerzési tervében szerepeltetik. d) A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvánosságának biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek részére történő megküldéséről a Döntéshozó gondoskodik.

6 e) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. f) Lehetőség van a közbeszerzési tervben nem szereplő, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatására is abban az esetben, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás miatt szükséges, ebben az esetben azonban a közbeszerzési tervet módosítani kell. g) A terv módosítását a Döntéshozó hagyja jóvá. h) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzési Hatóság honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. Ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő három tagból álló konzorcium, a konzorciumi tagok jelen közbeszerzési szabályzat aláírásával megállapodnak, hogy a közbeszerzési tervre vonatkozó közzétételi kötelezettséget Keszthely Város Önkormányzata konzorciumi tag honlapján történő közzététel útján teljesítik Előzetes összesített tájékoztató Az előzetes összesített tájékoztató elkészítése és közzététele esetén a Döntéshozó gondoskodik annak megküldéséről, és a Kbt. 32. szerinti határidők és előírások betartásáról Éves statisztikai összegezés Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év április 15. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak 5. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának általános rendje 5.1. Közös szabályok: A közbeszerzési eljárás során az egyes eljárási cselekmények, az értékelés során hozott döntések és a szerződések megkötése tekintetében az ajánlatkérő és az eljárás valamennyi résztvevője köteles betartani a Szabályzat rendelkezéseit, attól csak annyiban térhet el, amennyiben azt a Kbt. és az egyéb jogszabályok, valamint jelen Szabályzat rendelkezései megengedik. Előre nem látható okból előállott rendkívüli sürgősség esetén Döntéshozó felmentést adhat a Szabályzat rendelkezései alkalmazása alól, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett A közbeszerzési eljárás lebonyolítása következő módon történhet: Ajánlatkérő bonyolítja le az eljárást a Szabályzatban foglaltak szerint. A lebonyolításban Ajánlatkérő által kiválasztott hivatalos közbeszerzési tanácsadó és lebonyolító szervezett Megbízottként részt vesz.

7 5.2. Összeférhetetlenség: Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e szerinti összeférhetetlenség. A fentiek alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt Az eljárás megindításának, lefolytatásának rendje A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele, hogy Ajánlatkérő igazolja azt, hogy a beszerzés során kötendő szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet (költségvetési forrás) rendelkezésre áll, illetőleg, hogy a teljesítés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni. A beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre állásának tényét Ajánlatkérő Döntéshozója igazolja írásban A közbeszerzési eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az ajánlatok értékeléséhez megbízási jogviszony alapján közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy vagy szervezet (lebonyolító) közreműködése került igénybe vételre, melynek megfelelően a lebonyolítás során a Szabályzat 7. fejezetének 7.2. pontjában a lebonyolítóra vonatkozó szakaszokban foglaltakért a lebonyolító felel Ajánlatkérő és a lebonyolító, mint által megkötésre került Megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú Bíráló Bizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Döntéshozó részére a lebonyolító előterjesztésében foglaltak alapján Amennyiben a bíráló bizottság tagjai a lebonyolító előterjesztésében foglaltakkal nem értenek egyet, a bírálati lapokon, illetve értékelő bírálati lapokon indoklással ellátva kifejtik eltérő véleményüket, továbbá megteszik annak megfelelő tartalmú javaslatukat az eljárás eredményére vonatkozóan.

8 A lebonyolító előterjesztésében foglalt szakvéleményével egyező tartalmú döntés esetén az abban foglaltakért a felelősség a lebonyolítót terheli A lebonyolító előterjesztésében foglalt szakvéleményétől eltérő tartalmú döntés esetén az abban foglalt közbeszerzési jogi tartalomért a felelősség a bíráló bizottság tagjait, elnökét illetve a döntéshozót terheli Az eljárásban résztvevő személyek az általuk meghozott döntésért, illetve megtett javaslatért felelősséggel tartoznak. A Bíráló Bizottság tagjait egyetemes felelősség terheli Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő három tagból álló konzorcium, a konzorciumi tagok jelen közbeszerzési szabályzat aláírásával megállapodnak, hogy közös bíráló bizottságot hoznak létre. A bíráló bizottságba valamennyi konzorciumi tag egy bíráló bizottsági tagot jelöl A Bíráló Bizottság Elnökét a Döntéshozó jelöli ki írásbeli megbízólevéllel A Bíráló Bizottság tagjait Ajánlatkérőt alkotó konzorciumi tagok döntésre jogosult képviselői jelölik ki írásbeli megbízólevéllel A Bíráló Bizottság az eljárás eredményére vonatkozó javaslatát a lebonyolító előterjesztésében foglaltak áttanulmányozását követően többségi döntéssel hozza meg A Bíráló Bizottság javaslatát a Bíráló Bizottság Elnöke továbbítja Döntéshozó felé Döntéshozó az eljárásra vonatkozó döntését a Bíráló bizottsági és döntéshozatali jegyzőkönyv részét képező Döntéshozatali záradékban hozza meg A közbeszerzési eljárások megindítását a Döntéshozó rendeli el írásban a lebonyolító szervezet részére megküldött írásbeli megbízólevél formájában Az eljárások eredményeként esedékes döntést a Döntéshozó Ajánlatkérő nevében hozza meg Az eljárás műszaki-szakmai szempontú értékelését Ajánlatkérő végzi a szakterület írásban megbízott képviselőjének bevonásával A közbeszerzés tárgyának műszaki leírását (közbeszerzési műszaki leírás) a Döntéshozó hagyja jóvá, írásban A Bíráló Bizottság tagjait úgy kell meghatározni, hogy az abban résztvevők rendelkezzenek a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, valamint közbeszerzési szakértelemmel A Bíráló Bizottság munkájában tanácskozási jogkörrel részt vehet Ajánlatkérő részéről az adott beszerzéssel közvetlenül érintett illetékes szervezeti egységének a vezetője vagy az általa kijelölt személy, illetve a költségvetési szerv vezetője vagy az általa kijelölt személy A tanácskozási jogkörrel rendelkező személyek, szervezetek Bíráló Bizottságba történő meghívásáról a Döntéshozó dönt Amennyiben az ajánlat érvényességének megállapításához olyan szempont (pl. az ajánlat műszaki dokumentációjának megfelelő ellenőrzése) vagy értékelési részszempont szerepel, melynek elbírálásához speciális szaktudás szükséges a Bíráló Bizottság munkájába speciális szakértelemmel rendelkező személy vagy szervezet is bevonható. A külső szakértő eljárásba történő bevonásáról a Döntéshozó gondoskodik A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelése során köteles követni az ajánlatkérő által a felhívásban

9 meghatározott értékelési részszempontok, súlyszámok, pontok alsó és felső határa szerinti értékelési eljárást, valamint a Kbt. vonatkozó szabályait A Bíráló Bizottság munkájáról bírálati jegyzőkönyvet készít, melynek részét képezik a tagok indokolással ellátott külön-külön bírálati lapjai, illetve az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén értékelő bírálati lapjai A beszerzési eljárás előkészítésében, a felhívás, illetve a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában, az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba egyébként bevont személy, illetve szervezet kiválasztásakor, továbbá a beszerzési eljárás lebonyolítóval történő lebonyolítása esetén a lebonyolító kiválasztásakor és megbízásakor az összeférhetetlenség és a titoktartás szabályainak érvényesülése érdekében a jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képező nyilatkozat kitöltése kötelező A lebonyolító illetve a nevében eljáró személy egyaránt köteles összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni a megbízási jogviszony időtartamára vonatkozóan. Amennyiben a nyilatkozatában foglaltakhoz képest a megbízási szerződés fennállásának időtartama alatt változás következik be, köteles a változás bekövetkeztének illetve az új tényről való tudomásszerzés időpontjától számított 8 napon belül a Döntéshozót tájékoztatni. Amennyiben az összeférhetetlenségi ok a megbízás időtartama alatt következik be, a Kbt. vonatkozó előírásai irányadóak Ha a beszerzés ellenértékeként meghatározott összeg meghaladja a rendelkezésre álló forrást, akkor ezt a Bíráló Bizottság jelzi a Döntéshozónak, aki ezt követően vagy gondoskodik pótlólagos forrás biztosításáról, vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítását kezdeményezi. Az eljárás fenti, illetve egyéb okból történő eredménytelenné nyilvánításáról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó dönt Közösségi közbeszerzés, nemzeti közbeszerzés A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást vagy versenypárbeszédet akkor lehet alkalmazni, ha a jogszabály kifejezetten megengedi. A közbeszerzési tervben szereplő beszerzésekre alkalmazandó eljárás típusáról a Döntéshozó dönt Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti a Kbt ban foglaltak alapján, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi/részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontást, a bontási jegyzőkönyv elkészítését, az összegzés elkészítését, az előterjesztést, a hiánypótlásra történő felhívást a Lebonyolító végzi. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat/részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell - az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek, illetve - a részvételi jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét). Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek.

10 A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatkérő jogosult a következő legjobb ajánlatot tevő ajánlattevővel szerződést kötni. Erre a lehetőségre az ajánlattevők figyelmét a hirdetményben fel kell hívni, és az eredményhirdetésen a nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meg kell jelölni A szerződés megkötésének tervezett időpontját a hirdetményben kell megállapítani azzal, hogy az kivéve ahol erre a Kbt. lehetőséget ad nem határozható meg az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napnál korábbi és a 30. (építési beruházás esetén a 60.) napnál későbbi időpontban Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (Kbt. Második rész), továbbá versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés során az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba a Közbeszerzési Hatság által vezetett névjegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, figyelembe véve a Kbt. 24. (1)-(3) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni a közbeszerzési eljárásba, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos tanácsadót is bevonhat A közösségi és a nemzeti közbeszerzések során egyebekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni A közbeszerzési eljárás nyilvánossága Ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni: a) a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást; b) a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást és a versenypárbeszédet megindító részvételi felhívást, kivéve a külön jogszabályban foglaltak szerint időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást megindító közvetlen részvételi felhívást; c) a ban szabályozott eljárást megindító felhívást; d) az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett, és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást meghirdető időszakos előzetes tájékoztatót és előminősítési hirdetményt; e) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; f) a tervpályázati eljárás tervpályázati kiírását; g) a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; h) a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót. (2) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót [(1) bekezdés e) pont] az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [124. (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. (3) Az ajánlatkérő a (2) bekezdéstől eltérően a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárása eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a keretmegállapodás alapján kötött szerződésekről együttesen is közzéteheti. Ebben az esetben a hirdetményt a keretmegállapodás alapján a megelőző negyedév során kötött szerződésekről a naptári negyedév utolsó napját követő tíz munkanapon belül kell megküldenie. A keretmegállapodás megkötését követő első - nem teljes - negyedévről nem kell külön hirdetményt közzétenni. (4) Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított tizenöt munkanapon belül köteles az (1) bekezdés h) pontja szerinti tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni. (5) Az ajánlatkérőnek a hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. Az ajánlatkérő az e törvény szerinti hirdetményeket a külön jogszabályban meghatározott minta szerint köteles közzétenni. Az alkalmazandó hirdetménymintákra, kötelező tartalmi elemeikre és a hirdetmények

11 megküldésére, ellenőrzésére és az ellenőrzés díjára, feladására, valamint közzétételének rendjére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza. A hirdetmény ellenőrzési és szerkesztési díjak igazgatási szolgáltatási díjnak minősülnek. A díjakat a Hatóság köteles alaptevékenysége körében a működésre fordítani. Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait); b) a 9. (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket; c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. (2) bekezdése szerinti adatokat; d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. (9) bekezdés], db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144. (4) bekezdés]; e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket; f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét; g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. (3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. (4) Az (1) bekezdés c)-d) és f)-g) pont szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon a 34. (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük. (5) Az (1) bekezdés b) és e) pont szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie. (6) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti tájékoztatást a szerződés mindkét fél általi teljesítésétől számított tizenöt munkanapon belül kell közzétenni, az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a közzétett adatokat aktualizálni Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő három tagból álló konzorcium, a konzorciumi tagok jelen közbeszerzési szabályzat aláírásával megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárás nyilvánosságával kapcsolatos közzétételi kötelezettséget Keszthely Város Önkormányzata és Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. konzorciumi tagok honlapjain történő egyidejű közzététel útján teljesítik. 6. A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések módosítása és teljesítése, jogorvoslat 6.1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések teljesítését Ajánlatkérő követi nyomon A szerződések módosításáról valamint teljesítéséről a Kbt 30. (4) szakasza alapján hirdetményt kell közzétenni, azok megtörténtétől számított 15 munkanapon belül. A hirdetmények közzétételéről a Döntéshozó gondoskodik a lebonyolító útján A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására csak a Kbt ának megfelelően van lehetőség. A Kbt (1) a) pontjában foglaltak fennállását nem kell vizsgálni, amennyiben a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamely fél lényeges jogos érdekét sérti. A módosításról a Döntéshozó dönt lebonyolító véleményének bekérését követően.

12 7. A beszerzési eljárás során az egyes résztvevők feladat-, és hatáskörei különösen 7.1. Döntéshozó 1) Jóváhagyja az előzetes beszerzési tervet, jóváhagyja a költségvetés elfogadása után az éves közbeszerzési tervet, továbbá a közbeszerzési terv módosítását, 2) Engedélyezi, illetve jóváhagyja a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó beszerzési eljárások esetén a Szabályzattól történő eltérést. 3) A közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzések szükségessége esetén kezdeményezi a közbeszerzési terv módosítását, 4) Meghatalmazást ad a lebonyolítónak eljárás lefolytatására, szerződést köt hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, 5) A Közbeszerzési Bizottság eljárást lezáró döntését követően megköti a szerződést a nyertes ajánlattevővel, 6) A Kbt ban foglaltak fennállása esetén aláírja a szerződés módosítását, 7) Részt vehet a Bíráló Bizottság munkájában tanácskozási jogkörrel, 8) Meghozza a Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntést, 9) Gondoskodik a közbeszerzési terv és a közbeszerzési eljárás nyilvánosságának biztosításáról, 10) Gondoskodik az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat kitöltetéséről az érintett közreműködők felé, 11) Kijelöli a Elnökét 12) Elvégzi a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges, illetve jelen szabályzatban meghatározott egyéb cselekményeket 7.2. A lebonyolító: a) Javaslatot tesz az alkalmazandó eljárásfajtára, b) Ajánlatkérővel együttműködve, ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki-szakmai tartalom felhasználásával biztosítja a felhívás és dokumentáció végleges szövegének kialakítását (azon adatok, információk szövegszerű leírását, amelyek a beszerzés tárgyának pontos és részletes meghatározásához, az alkalmassági követelmények és az értékelési szempontok kialakításához szükségesek), valamint összeállítja a részvételi /ajánlati/ ajánlattételi felhívást és a dokumentációt, c) A döntéshozó által jóváhagyott felhívást megküldi közzétételre, illetve az ajánlattevők részére, d) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. e) Gondoskodik a dokumentáció Kbt. szerinti rendelkezésre bocsátásáról, illetve megküldéséről, f) Tájékoztatást ad - együttműködve a Bíráló Bizottsággal- az ajánlattevőknek a Kbt.-ben előírtak szerinti határidőn belül, g) Gondoskodik - együttműködve a Bíráló Bizottsággal- az ajánlattevői kérdések megválaszolásáról, h) Konzultációt szervez és tart együttműködve Ajánlatkérővel - szükség esetén az ajánlattevők számára az ajánlattételi határidőn belül, i) Indokolt esetben javaslatot tesz a hirdetmény vagy a dokumentáció módosítására, a hirdetmény visszavonására, a részvételi jelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, j) Átveszi és felbontja a beérkező jelentkezéseket, illetve ajánlatokat,

13 k) Jegyzőkönyvet készít a bontásról, és azt 5 napon belül megküldi a jelentkezőknek illetve az ajánlattevőknek, l) Gondoskodik a beérkezett ajánlatok hiánypótlásról, a Bíráló Bizottság jóváhagyása alapján, m) A Bíráló Bizottság közreműködésével lefolytatja az egyes beszerzési eljárások során szükséges tárgyalásokat, n) A lefolytatott tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít és azt a tárgyalás befejezésekor minden jelenlévő ajánlattevővel aláírat, o) Gondoskodik a Bíráló Bizottsággal együttműködve az ajánlattevők tájékoztatásáról, a döntést követő öt napon belül, p) Javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására a Kbt ában megfogalmazott körülmények fennállása esetén, q) Elkészíti a külön jogszabályban meghatározottak szerint az összegezést, r) A Kbt a az előzetes vitarendezés szerinti esetben a Kbt.-ben leírtak szerinti tájékoztatást ad, s) Gondoskodik az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéséről, megküldéséről, t) Gondoskodik az eljárás dokumentálásáról, valamint a keletkezett összes dokumentumot, az eljárás lezárását követőn átadja Ajánlatkérőnek u) Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személy vagy szervezet, továbbá a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenységi körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel. A megbízott felróható hibájából vagy mulasztásából eredő jogerősen kiszabott bírság megfizetésére a megbízott köteles. v) gondoskodik a részvételi/ ajánlati/ajánlattételi felhívás és a dokumentáció megküldéséről, rendelkezésre bocsátásáról, w) elvégzi a vonatkozó jogszabályok illetve jelen szabályzat szerint szükséges, továbbá Ajánlatkérővel fennálló megbízási szerződésben meghatározott egyéb cselekményeket 7.3. A Bíráló Bizottság különösen 1) Elvégzi a 7.1. és 7.2. pontokban a Bíráló Bizottság vonatkozásában meghatározott tevékenységeket, eleget tesz az ott meghatározott együttműködési kötelezettségének. 2) Az eljárást lezáró döntésre vonatkozóan javaslatot tesz a Döntéshozó felé az Előterjesztő javaslata alapján. 3) Amennyiben a Bíráló Bizottság nem az előterjesztő javaslata szerint dönt, köteles az attól eltérő döntését indokolni. 4) Megadja az eljárást lezáró döntéshez szükséges szakmai elemzést. 5) Elvégzi a vonatkozó jogszabályok illetve jelen szabályzat szerint szükséges egyéb cselekményeket. 8. Záró-, és hatályba léptető rendelkezések Jelen közbeszerzési szabályzat június 28. napján lép hatályba Jelen közbeszerzési szabályzatban nem szabályozottak vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak Jelen közbeszerzési szabályzat hatályba lépésével ajánlatkérő valamennyi korábbi közbeszerzési szabályzata illetve vonatkozó belső utasítása hatályát veszti.

14 1. sz. melléklet MEGBÍZÓLEVÉL Alulírott.., mint a..(hivatal, költségvetési szerv). ( beosztás) ezúton megbízom.-t, hogy a. tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint a bíráló bizottság tagja/elnöke, részt vegyen. Keszthely,. Alulírott..(születési idő:, anyja neve:..) ezennel kijelentem, hogy elfogadom bíráló bizottsági tagi/elnöki kijelölésemet a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban. Kijelentem, hogy az eljárással összefüggésben nem állnak fenn velem szemben a Kbt ban meghatározott összeférhetetlenségi követelmények. Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott adatokat megőrzöm, kizárólag a megbízó utasítása alapján adom át más személy részére. Keszthely,.

15 2. sz. melléklet ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott,. (lakcím:..., szül.:, anyja neve:..), ezúton nyilatkozom, hogy a/. (szerv) tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan személyemre nézve semmiféle összeférhetetlenségi ok a vonatkozó jogszabályok alapján nem áll fent. Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy a fenti ügyiratszámú beszerzési eljárás során tudomásomra jutott adatokat megőrzőm, kizárólag a..képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. A fentiekben foglaltakat büntetőjogi felelősségem teljes tudatában jelentettem ki. Keszthely,.

16 1. sz. függelék ÉVI KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK Közösségi közbeszerzés A közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Uniós Hivatalos Lapjában. : A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) II. rész alkalmazásában: Árubeszerzés esetén: Építési beruházás és építési koncesszió esetén: euro.( Ft) euro.( Ft) Szolgáltatás megrendelése esetén, - ha a szolgáltatás a Kbt. 3. számú mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési, valamint az 5. csoportba tartozó CPC 7524, (Televízióműsor szórás, Rádióműsor szórás), 7525 (Összekapcsolási szolgáltatás), 7526 (Integrált távközlési szolgáltatás) esetén: euro.( Ft) - a Kbt. 3. számú mellékletében szereplő, a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési, valamint az 5. csoportba tartozó CPC 7524, (Televízióműsor szórás, Rádióműsor szórás), 7525 (Összekapcsolási szolgáltatás), 7526 (Integrált távközlési szolgáltatás) és a Kbt.4. számú mellékletébe tartozó szolgáltatások esetén: euro.( Ft) - a Kbt. 6.. (1) bekezdése g) pontjában említett szolgáltatás, valamint g) pontjában említett ajánlatkérők esetén: euro.( Ft) A nemzeti közbeszerzés A nemzeti eljárásrendben a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény határozza meg, január 1-jétől december 31.-éig irányadó értékhatárokat: a) árubeszerzés esetében: forint; b) építési beruházás esetében: forint; c) építési koncesszió forint d) szolgáltatás megrendelése esetében: forint. e)szolgáltatási koncesszió forint

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására Eseti Közbeszerzési Szabályzat közbeszerzési eljárás lefolytatására Nyúl Községi Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 427-4 /2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata és aktualizálása

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadva 13/2013/KGY (II. 27.) határozattal Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. július 30-tól Jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 19/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Ikt.szám: 2079-0/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

Kibocsátó képviseletében:

Kibocsátó képviseletében: 2/2016. számú szabályzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. -ban foglalt kötelezettség alapján a közbeszerzési eljárások belső, részletes szabályainak meghatározására

Részletesebben

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ügyvezető igazgató: Jávorszky Iván A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY ÉS AZ SZMSZ RENDELKEZÉSEIVEL

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat alapján Egységes szerkezetben a 250/2015. (VI. 30.) és 691/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozatokkal

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések A szabályzat célja Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet Bevezető rendelkezések A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2016. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. FEJEZET 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. 1. A szabályzat célja, személyi és tárgyi hatálya 3. 2. A szabályzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. 1 Balatonakarattya Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alattibeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012 BÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2653 Bánk, Hősök tere 11. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012 2011. november hó 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. március 29. napjától 2. oldal I. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1., A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Cigánd Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2012. (I.23.) Kt. számú határozata Cigánd Város Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-

Részletesebben

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2014. április Figyelemmel a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglaltakra 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított. 10/2004(XI.24.) rendelete. A közbeszerzés szabályairól

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított. 10/2004(XI.24.) rendelete. A közbeszerzés szabályairól Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított 10/2004(XI.24.) rendelete A közbeszerzés szabályairól Nagyhalász település Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Rábapatona Község Önkormányzatának BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. szeptember 15-től TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben