KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VUZ KESZTHELYI VÁROSÜZEMELTETŐ EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KFT. MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA HIVATAL ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a Nyugat-Dunántúli Operatív Program NYDOP /A - kódszámú A városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban tárgyú pályázati projekt vonatkozásában szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása céljából 2012.

2 T A R T A L O M 1 Általános rendelkezések 1.1. A Szabályzat célja 1.2. A Szabályzat hatálya 1.3. Alapfogalmak 2. A közbeszerzések csoportosítása 3. A közbeszerzési érték meghatározása 4. Az előzetes terv, a közbeszerzési terv, az előzetes összesített tájékozató és az éves statisztikai összegezés 5. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának általános rendje 6. A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések módosítása és teljesítése, jogorvoslat 7. A beszerzési eljárás során az egyes résztvevők feladat- és hatáskörei 8. Záró-, és hatályba léptető rendelkezések 9. Mellékletek 10. Függelék 1. Megbízólevél 2. Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat évi közbeszerzési értékhatárok

3 1. Általános rendelkezések A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt feladatok végrehajtása érdekében a jelen szabályzat alanyi és tárgyi hatálya alá tartozó, önmagában vagy az egybeszámítási szabályok alkalmazása alapján a közbeszerzési értékhatárt elérő értékű beszerzések során a vonatkozó eljárás lefolytatásakor a jelen Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előírásait kell alkalmazni A Szabályzat célja A közpénzek és támogatási források felhasználásának átláthatósága, ellenőrizhetősége, valamint a beszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása A Szabályzat célja továbbá, hogy tisztázza a közbeszerzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat, felelősségi köröket, feladatokat és hatásköröket, valamint az azok megvalósításánál követendő eljárási szabályokat, tekintettel Kbt. 22. (1) bekezdésében foglaltakra is A Szabályzat hatálya Alanyi hatály: A Szabályzat hatálya kiterjed Ajánlatkérő valamennyi a tárgyi hatály alá tartozó közbeszerzési eljárására. Tárgyi hatály: A Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik Ajánlatkérő valamennyi visszterhes beszerzése, a beszerzési értéktől függetlenül, amennyiben az a Kbt. alapján közbeszerzésnek minősül önmagában, vagy a Kbt. szerinti egybeszámítási kötelezettség alapján Jelen szabályzat tárgyi hatálya kizárólag a Nyugat-Dunántúli Operatív Program NYDOP /A. kódszámú A városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban tárgyú pályázati projekt keretében Keszthely Fő tér rekonstrukció tárgyában esedékes építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására terjed ki Alapfogalmak Közbeszerzés a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés, melyet az ott ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében, illetve az ajánlatkérő döntése alapján közbeszerzésnek tekintendő beszerzés Ajánlatkérő a Szabályzat hatálya alá tartozó beszerzési eljárások tekintetében az alábbi jogi személyek által létrehozott konzorcium. Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1., képv.: Ruzsics Ferenc polgármester, Dr. Markó Péter jegyző, törzsszám: , adószám: ) VUZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Vásár tér

4 10., képv.: Göncz Attila, ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám: , adószám: ) Magyarok Nagyasszonya Plébánia Hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 5., képv.: Tál Zoltán plébános, bírósági nyilvántartási szám: Pk /1995, adószám: ) Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be Részvételre jelentkező: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a több szakaszból álló közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be; Hirdetmény valamennyi, külön jogszabályban így meghatározott irat. Hirdetmény közzétételén a Kbt.-ben és külön jogszabályban meghatározott iratoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjának és a Közbeszerzési Értesítőnek történő külön jogszabályban meghatározott módon történő megküldését kell érteni Dokumentáció az ajánlatkérő által összeállított, a beszerzés tárgyára vonatkozó részletes szakmai és műszaki leírások, minőségi követelmények, részletes szerződési feltételek, valamint egyéb adatok, információk összessége A szakmai tartalom azon adatok, információk szövegszerű leírása, amelyek a beszerzés tárgyának pontos és részletes meghatározásához, valamint a bírálati szempontok kialakításához szükségesek Döntéshozó: Keszthely Város Önkormányzata konzorciumi tag Polgármestere 2. Közbeszerzések csoportosítása A közbeszerzések az alábbi csoportokba sorolhatóak: 2.1 Értékhatárok szerinti csoportosítás: 2.1.1Az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárok (a továbbiakban: uniós értékhatárok).az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések részletes szabályait a Kbt. Második része tartalmazza A költségvetési törvényben nemzeti értékhatárokként meghatározott közbeszerzési értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok).a nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzések részletes szabályait a Kbt. Harmadik része tartalmazza Amennyiben az ajánlatkérőnek külön jogszabályban meghatározottak alapján tervpályázati eljárást kell lefolytatnia, azok esetében a Kbt. tervpályázati eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A tervpályázati eljárások részletes szabályait külön jogszabály határozza meg Eljárás szerinti csoportosítás: Nyílt eljárás: olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet Meghívásos eljárás: olyan két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról dönt. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot. A

5 meghívásos eljárásban nem lehet tárgyalni Tárgyalásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyal a szerződés feltételeiről Versenypárbeszéd: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér. 3. A közbeszerzési érték meghatározása A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, vagy kínált általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni, (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. A közbeszerzés becsült értékébe bele kell számítani továbbá, az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is. (A becsült érték számításánál figyelembe kell venni a Kbt ban foglaltakat.) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések, építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor és beszerzési tárgyuk vagy rendeltetésük azonos, illetve felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg Ha a becsült érték kiszámításakor az előző pontban foglaltakat nem vették figyelembe, a közbeszerzésnek a költségvetési évben vagy az adott tizenkét hónapban még beszerzendő tárgyaira - azok értékétől függetlenül - csak a megfelelő közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lehet szerződést kötni. Amennyiben egybeszámítási kötelezettség alatt álló beszerzésre egyidejűleg, vagy egy költségvetési éven belül részekre bontva kerül sor, és a részek együttes becsült értéke eléri a Kbt.-ben megjelölt értékhatárokat, abban az esetben e Szabályzat rendelkezéseit az ilyen részekre bontott, bármilyen alacsony értékű beszerzésekre is alkalmazni kell. 4. Az előzetes terv, a közbeszerzési terv, az előzetes összesített tájékoztató és az éves statisztikai összegezés elkészítése 4.1. Előzetes terv, közbeszerzési terv a) Ajánlatkérő köteles a tárgyévre tervezett beszerzési igényeire vonatkozóan minden év március hó 31. napjával bezárólag közbeszerzési tervet készíteni. (éves összesített közbeszerzési terv) b) A közbeszerzési tervet a Döntéshozó hagyja jóvá minden évben a végleges terv elkészültének időpontjával megegyezően, de legkésőbb március 31.-ig c) Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési szabályzat tárgya pályázati forrásból támogatott beszerzések lefolytatása az Ajánlatkérőt alkotó konzorciumi tagok jelen közbeszerzési szabályzat aláírásával rögzítik, hogy a költségvetési évben tervezett beszerzéseiket a konzorciumvezető Keszthely Város Önkormányzata közbeszerzési tervében szerepeltetik. d) A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvánosságának biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek részére történő megküldéséről a Döntéshozó gondoskodik.

6 e) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. f) Lehetőség van a közbeszerzési tervben nem szereplő, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatására is abban az esetben, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás miatt szükséges, ebben az esetben azonban a közbeszerzési tervet módosítani kell. g) A terv módosítását a Döntéshozó hagyja jóvá. h) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzési Hatóság honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. Ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő három tagból álló konzorcium, a konzorciumi tagok jelen közbeszerzési szabályzat aláírásával megállapodnak, hogy a közbeszerzési tervre vonatkozó közzétételi kötelezettséget Keszthely Város Önkormányzata konzorciumi tag honlapján történő közzététel útján teljesítik Előzetes összesített tájékoztató Az előzetes összesített tájékoztató elkészítése és közzététele esetén a Döntéshozó gondoskodik annak megküldéséről, és a Kbt. 32. szerinti határidők és előírások betartásáról Éves statisztikai összegezés Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év április 15. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak 5. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának általános rendje 5.1. Közös szabályok: A közbeszerzési eljárás során az egyes eljárási cselekmények, az értékelés során hozott döntések és a szerződések megkötése tekintetében az ajánlatkérő és az eljárás valamennyi résztvevője köteles betartani a Szabályzat rendelkezéseit, attól csak annyiban térhet el, amennyiben azt a Kbt. és az egyéb jogszabályok, valamint jelen Szabályzat rendelkezései megengedik. Előre nem látható okból előállott rendkívüli sürgősség esetén Döntéshozó felmentést adhat a Szabályzat rendelkezései alkalmazása alól, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett A közbeszerzési eljárás lebonyolítása következő módon történhet: Ajánlatkérő bonyolítja le az eljárást a Szabályzatban foglaltak szerint. A lebonyolításban Ajánlatkérő által kiválasztott hivatalos közbeszerzési tanácsadó és lebonyolító szervezett Megbízottként részt vesz.

7 5.2. Összeférhetetlenség: Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e szerinti összeférhetetlenség. A fentiek alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt Az eljárás megindításának, lefolytatásának rendje A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele, hogy Ajánlatkérő igazolja azt, hogy a beszerzés során kötendő szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet (költségvetési forrás) rendelkezésre áll, illetőleg, hogy a teljesítés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni. A beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre állásának tényét Ajánlatkérő Döntéshozója igazolja írásban A közbeszerzési eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az ajánlatok értékeléséhez megbízási jogviszony alapján közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy vagy szervezet (lebonyolító) közreműködése került igénybe vételre, melynek megfelelően a lebonyolítás során a Szabályzat 7. fejezetének 7.2. pontjában a lebonyolítóra vonatkozó szakaszokban foglaltakért a lebonyolító felel Ajánlatkérő és a lebonyolító, mint által megkötésre került Megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú Bíráló Bizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Döntéshozó részére a lebonyolító előterjesztésében foglaltak alapján Amennyiben a bíráló bizottság tagjai a lebonyolító előterjesztésében foglaltakkal nem értenek egyet, a bírálati lapokon, illetve értékelő bírálati lapokon indoklással ellátva kifejtik eltérő véleményüket, továbbá megteszik annak megfelelő tartalmú javaslatukat az eljárás eredményére vonatkozóan.

8 A lebonyolító előterjesztésében foglalt szakvéleményével egyező tartalmú döntés esetén az abban foglaltakért a felelősség a lebonyolítót terheli A lebonyolító előterjesztésében foglalt szakvéleményétől eltérő tartalmú döntés esetén az abban foglalt közbeszerzési jogi tartalomért a felelősség a bíráló bizottság tagjait, elnökét illetve a döntéshozót terheli Az eljárásban résztvevő személyek az általuk meghozott döntésért, illetve megtett javaslatért felelősséggel tartoznak. A Bíráló Bizottság tagjait egyetemes felelősség terheli Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő három tagból álló konzorcium, a konzorciumi tagok jelen közbeszerzési szabályzat aláírásával megállapodnak, hogy közös bíráló bizottságot hoznak létre. A bíráló bizottságba valamennyi konzorciumi tag egy bíráló bizottsági tagot jelöl A Bíráló Bizottság Elnökét a Döntéshozó jelöli ki írásbeli megbízólevéllel A Bíráló Bizottság tagjait Ajánlatkérőt alkotó konzorciumi tagok döntésre jogosult képviselői jelölik ki írásbeli megbízólevéllel A Bíráló Bizottság az eljárás eredményére vonatkozó javaslatát a lebonyolító előterjesztésében foglaltak áttanulmányozását követően többségi döntéssel hozza meg A Bíráló Bizottság javaslatát a Bíráló Bizottság Elnöke továbbítja Döntéshozó felé Döntéshozó az eljárásra vonatkozó döntését a Bíráló bizottsági és döntéshozatali jegyzőkönyv részét képező Döntéshozatali záradékban hozza meg A közbeszerzési eljárások megindítását a Döntéshozó rendeli el írásban a lebonyolító szervezet részére megküldött írásbeli megbízólevél formájában Az eljárások eredményeként esedékes döntést a Döntéshozó Ajánlatkérő nevében hozza meg Az eljárás műszaki-szakmai szempontú értékelését Ajánlatkérő végzi a szakterület írásban megbízott képviselőjének bevonásával A közbeszerzés tárgyának műszaki leírását (közbeszerzési műszaki leírás) a Döntéshozó hagyja jóvá, írásban A Bíráló Bizottság tagjait úgy kell meghatározni, hogy az abban résztvevők rendelkezzenek a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, valamint közbeszerzési szakértelemmel A Bíráló Bizottság munkájában tanácskozási jogkörrel részt vehet Ajánlatkérő részéről az adott beszerzéssel közvetlenül érintett illetékes szervezeti egységének a vezetője vagy az általa kijelölt személy, illetve a költségvetési szerv vezetője vagy az általa kijelölt személy A tanácskozási jogkörrel rendelkező személyek, szervezetek Bíráló Bizottságba történő meghívásáról a Döntéshozó dönt Amennyiben az ajánlat érvényességének megállapításához olyan szempont (pl. az ajánlat műszaki dokumentációjának megfelelő ellenőrzése) vagy értékelési részszempont szerepel, melynek elbírálásához speciális szaktudás szükséges a Bíráló Bizottság munkájába speciális szakértelemmel rendelkező személy vagy szervezet is bevonható. A külső szakértő eljárásba történő bevonásáról a Döntéshozó gondoskodik A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelése során köteles követni az ajánlatkérő által a felhívásban

9 meghatározott értékelési részszempontok, súlyszámok, pontok alsó és felső határa szerinti értékelési eljárást, valamint a Kbt. vonatkozó szabályait A Bíráló Bizottság munkájáról bírálati jegyzőkönyvet készít, melynek részét képezik a tagok indokolással ellátott külön-külön bírálati lapjai, illetve az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén értékelő bírálati lapjai A beszerzési eljárás előkészítésében, a felhívás, illetve a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában, az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba egyébként bevont személy, illetve szervezet kiválasztásakor, továbbá a beszerzési eljárás lebonyolítóval történő lebonyolítása esetén a lebonyolító kiválasztásakor és megbízásakor az összeférhetetlenség és a titoktartás szabályainak érvényesülése érdekében a jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képező nyilatkozat kitöltése kötelező A lebonyolító illetve a nevében eljáró személy egyaránt köteles összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni a megbízási jogviszony időtartamára vonatkozóan. Amennyiben a nyilatkozatában foglaltakhoz képest a megbízási szerződés fennállásának időtartama alatt változás következik be, köteles a változás bekövetkeztének illetve az új tényről való tudomásszerzés időpontjától számított 8 napon belül a Döntéshozót tájékoztatni. Amennyiben az összeférhetetlenségi ok a megbízás időtartama alatt következik be, a Kbt. vonatkozó előírásai irányadóak Ha a beszerzés ellenértékeként meghatározott összeg meghaladja a rendelkezésre álló forrást, akkor ezt a Bíráló Bizottság jelzi a Döntéshozónak, aki ezt követően vagy gondoskodik pótlólagos forrás biztosításáról, vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítását kezdeményezi. Az eljárás fenti, illetve egyéb okból történő eredménytelenné nyilvánításáról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó dönt Közösségi közbeszerzés, nemzeti közbeszerzés A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást vagy versenypárbeszédet akkor lehet alkalmazni, ha a jogszabály kifejezetten megengedi. A közbeszerzési tervben szereplő beszerzésekre alkalmazandó eljárás típusáról a Döntéshozó dönt Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti a Kbt ban foglaltak alapján, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi/részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontást, a bontási jegyzőkönyv elkészítését, az összegzés elkészítését, az előterjesztést, a hiánypótlásra történő felhívást a Lebonyolító végzi. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat/részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell - az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek, illetve - a részvételi jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét). Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek.

10 A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatkérő jogosult a következő legjobb ajánlatot tevő ajánlattevővel szerződést kötni. Erre a lehetőségre az ajánlattevők figyelmét a hirdetményben fel kell hívni, és az eredményhirdetésen a nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meg kell jelölni A szerződés megkötésének tervezett időpontját a hirdetményben kell megállapítani azzal, hogy az kivéve ahol erre a Kbt. lehetőséget ad nem határozható meg az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napnál korábbi és a 30. (építési beruházás esetén a 60.) napnál későbbi időpontban Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (Kbt. Második rész), továbbá versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés során az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba a Közbeszerzési Hatság által vezetett névjegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, figyelembe véve a Kbt. 24. (1)-(3) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni a közbeszerzési eljárásba, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos tanácsadót is bevonhat A közösségi és a nemzeti közbeszerzések során egyebekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni A közbeszerzési eljárás nyilvánossága Ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni: a) a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást; b) a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást és a versenypárbeszédet megindító részvételi felhívást, kivéve a külön jogszabályban foglaltak szerint időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást megindító közvetlen részvételi felhívást; c) a ban szabályozott eljárást megindító felhívást; d) az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett, és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást meghirdető időszakos előzetes tájékoztatót és előminősítési hirdetményt; e) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; f) a tervpályázati eljárás tervpályázati kiírását; g) a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; h) a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót. (2) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót [(1) bekezdés e) pont] az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [124. (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. (3) Az ajánlatkérő a (2) bekezdéstől eltérően a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárása eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a keretmegállapodás alapján kötött szerződésekről együttesen is közzéteheti. Ebben az esetben a hirdetményt a keretmegállapodás alapján a megelőző negyedév során kötött szerződésekről a naptári negyedév utolsó napját követő tíz munkanapon belül kell megküldenie. A keretmegállapodás megkötését követő első - nem teljes - negyedévről nem kell külön hirdetményt közzétenni. (4) Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított tizenöt munkanapon belül köteles az (1) bekezdés h) pontja szerinti tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni. (5) Az ajánlatkérőnek a hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. Az ajánlatkérő az e törvény szerinti hirdetményeket a külön jogszabályban meghatározott minta szerint köteles közzétenni. Az alkalmazandó hirdetménymintákra, kötelező tartalmi elemeikre és a hirdetmények

11 megküldésére, ellenőrzésére és az ellenőrzés díjára, feladására, valamint közzétételének rendjére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza. A hirdetmény ellenőrzési és szerkesztési díjak igazgatási szolgáltatási díjnak minősülnek. A díjakat a Hatóság köteles alaptevékenysége körében a működésre fordítani. Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait); b) a 9. (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket; c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. (2) bekezdése szerinti adatokat; d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. (9) bekezdés], db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144. (4) bekezdés]; e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket; f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét; g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. (3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. (4) Az (1) bekezdés c)-d) és f)-g) pont szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon a 34. (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük. (5) Az (1) bekezdés b) és e) pont szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie. (6) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti tájékoztatást a szerződés mindkét fél általi teljesítésétől számított tizenöt munkanapon belül kell közzétenni, az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a közzétett adatokat aktualizálni Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő három tagból álló konzorcium, a konzorciumi tagok jelen közbeszerzési szabályzat aláírásával megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárás nyilvánosságával kapcsolatos közzétételi kötelezettséget Keszthely Város Önkormányzata és Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. konzorciumi tagok honlapjain történő egyidejű közzététel útján teljesítik. 6. A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések módosítása és teljesítése, jogorvoslat 6.1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések teljesítését Ajánlatkérő követi nyomon A szerződések módosításáról valamint teljesítéséről a Kbt 30. (4) szakasza alapján hirdetményt kell közzétenni, azok megtörténtétől számított 15 munkanapon belül. A hirdetmények közzétételéről a Döntéshozó gondoskodik a lebonyolító útján A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására csak a Kbt ának megfelelően van lehetőség. A Kbt (1) a) pontjában foglaltak fennállását nem kell vizsgálni, amennyiben a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamely fél lényeges jogos érdekét sérti. A módosításról a Döntéshozó dönt lebonyolító véleményének bekérését követően.

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat. " Közbeszerzési szabályzat."

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat.  Közbeszerzési szabályzat. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. H A T Á R O Z A T 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat " Közbeszerzési szabályzat." Csárdaszállás Községi Önkormányzatának

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása"

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. H A T Á R O Z A T 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása" Hunya Község Önkormányzat 94/2013. (IX.25.)

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az alábbi közbeszerzési

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok Pf. 100 2013. El. II. B. 3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 15. napjától Dr. Nánási Illés a Szolnoki Törvényszék

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának. Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Ózd Város Önkormányzatának. Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Hatályos: 2012. január 1-től Módosította: 146/2012. (X.2.) határozat (hatályos: 2012. október 3-tól) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben