Iskolai könyvtár szabályzat. Az iskolai könyvtár gyűjőköre, állományalakítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai könyvtár szabályzat. Az iskolai könyvtár gyűjőköre, állományalakítása"

Átírás

1 Iskolai könyvtár szabályzat Az iskolai könyvtár gyűjőköre, állományalakítása 2009

2 A. Iskolai könyvtár szabályzat A Kiss Árpád Általános Iskola () könyvtárának működését az érvényes törvényi szabályozással összhangban a következők szerint szabályozom. Az iskolai Könyvtári Szabályzat intézményünk Szervezeti Működési Szabályzatának mellékletét képezi. 1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok: 1.1. A könyvtár neve: Kiss Árpád Általános Iskola Könyvtára 1.2. A könyvtár címe,telefonszáma: : tel.: A könyvtár fenntartójának neve: Kiss Árpád Általános Iskola 1.4. A könyvtár fenntartójának címe: 1.5. A könyvtár, mint iskolai könyvtárhálózat tagja az alábbi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot: Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján, Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat, Balassagyarmat iskolai Könyvtárai, Városi Levéltár Könyvtára 1.6. A könyvtár jellege: zárt könyvtár(csak az iskola dolgozói,tanulói vehetik igénybe) 1.7. A könyvtár elhelyezése :Az iskola épületében,külön helyiségben 1.8. A könyvtár használata: ingyenes 1.9. Az iskolai könyvtár dokumentumainak számát nem határozom meg. 2. Az iskolai könyvtár működésének célja Az intézményben működő iskolai könyvtár működésének alapvető célja: - segítse elő az oktató nevelő munkát, - a rendelkezésre álló szakkönyvek, tankönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével biztosítja a szakmai munka (oktató-nevelő munka) színvonalának szinten tartását, fejlesztését, - segítse elő az iskolai könyvtárhasználók (nevelők,tanulók,technikai dolgozók) általános műveltségének kiszélesítését, - a folyamatosan korszerűsített könyvtárállomány segítségével közvetítse az új, modern ismereteket. 2

3 3. Az iskolai könyvtár feladatai 3.1. Az intézmény könyvtárának-mint a nevelő-oktató tevékenység szellemi bázisának alapfeladata szerint: - elősegíti az iskolai szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai programjában rögzített célok megvalósítását - biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információkat, ismerethordozókat(tankönyveket, szak- és általános jellegű könyvek, audiovizuális eszközöket, stb.) - folyamatosan fejleszti, feltárja,megőrzi,gondozza,és rendelkezésre bocsátja gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével. - rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,részletes információt ad az igénybe vehető szolgáltatásairól. - központi szerepet tölt be a tanulók önálló könyv és könyvtárhasználatának fejlesztésében - részt vesz, illetve közreműködik az intézmény-oktatási, nevelési,helyi tantervének megfelelő könyvtári tevékenységében (tanóra tartása a könyvtárban,bevezetés a könyvtárhasználatba, művelődési és iskolai egyéb programok, segítség nyújtása egyéni és csoportos könyvtárhasználók részére. - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak hozzáférhetőségét (tájékoztatás,információcsere,dokumentumok beszerzése segítségével). - ellátja a dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos feladatokat,beleértve a tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzésével kapcsolatos tevékenységeket is. - a fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat A könyvtár kiegészítő feladatai: - A könyvtár rendezvényeket, könyvtárismertető foglalkozásokat tart, igény szerint rendhagyó irodalom órát, vetélkedőket is szervez. - számítógépes informatikai szolgáltatást biztosít. - tájékoztatást nyújt az iskolai könyvtárak,a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak,a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól. - más könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokat biztosít. - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-és információcserében. - közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 3

4 3.3. Az intézmény könyvtárának szakmai feladatai. Az intézmény könyvtárának a célja,illetve a feladatai teljesítése érdekében az alábbi szakfeladatokat kell ellátnia: - az iskola helyi tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíti, korszerűsíti állományát az intézmény tanárai,nevelőközösségei,és más iskolai könyvtárhasználók javaslatainak,igényeinek figyelembevételével. - az iskolai könyvtár állományának gyarapítását (beszerzés, ajándék, csere,stb.) az éves munkatervében foglaltak alapján,az iskolai beszerzési keret figyelembevételével végzi. - a könyvtárhasználatról számítógépes nyilvántartást vezet. - a vissza nem hozott könyveket felszólítással,térítési kötelezettség megvalósításával kella leltár állományába visszajuttatni. - a beszerzett, megőrzésre átvett dokumentumokat 5 napon belül bevételezi, és leltárba veszi. - naprakészen vezeti a leltárkönyvet. - a tanári kézipéldányokról, útmutatókról, gyorsan avuló kisebb terjedelmű kéziratokról ún. brossúranyilvántartást vezet. - az elavult, feleslegessé váló,vagy fizikailag használhatatlanná vált dokumentumokat vagy az olvasók által elvesztett könyveket az iskola selejtezési szabályzatával összhangban állományából kivonja, az ezzel kapcsolatos nyilvántartást elvégzi - a könyvtárállomány leltározását az intézmény Leltározási Szabályzatának megfelelő időben és módon elvégzi. - a könyvek elhelyezését, tagolását azok tartalmának, jellegének figyelembevételével végzi: - kézi könyvtár - segédkönyvtár (tanárok és iskolai dolgozók részére kikölcsönzött könyvek) - kölcsönözhető állomány, - időszaki kiadványok(napilapok, hetilapok, folyóiratok, szaklapok, szakkatalógusok, stb.) - nevelő, oktatói kéziratok(tankönyvek, tantervek, útmutatók, stb.) - a könyvtárból kihelyezett dokumentumok,az ún. letétek - egyéb írásos dokumentumok (kották, térképek, kéziratok, fordítások, stb.) - a könyvtári állományt a katalógusépítés szabályainak és szempontjainak megfelelően alakítja ki és tartja karban. - gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről, rendszeres gyakorisággal ellenőrzi az állományt. 4

5 4. Az iskolai könyvtár gazdálkodása Az iskolai könyvtár feladataihoz szükséges pénzügyi,tárgyi feltételeket az éves intézményi költségvetés alapján kell meghatározni. A könyvtáros a mindennapi gazdálkodáshoz a meghatározott időtartamra ellátmányt vehet fel, amelylyel minden hónapot(vagy hetet) követő időpontig köteles elszámolni. Az ellátmány az alábbi célokra fordítható: - szakkönyvek vásárlása - a leltárban szükséges információhordozók beszerzése - nyomtatványok beszerzése, - tankönyvek beszerzése,stb. Egyéb-az ellátmánynál nagyobb értékű-könyvtári eszközök vásárlása, csak az intézmény vezetőjének vagy gazdasági vezetőjének írásbeli hozzájárulásával történhet. Balassagyarmat, Bedőcs Ildikó. könyvtáros 5

6 Az iskolai könyvtár gyűjőköre, állományalakítása Készítette: Bedőcs Ildikó könyvtáros 6

7 A Kiss Árpád Általános Iskola Könyvtári állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni: 1. Az iskolai könyvtár feladataival összefüggő gyűjtési terv Az oktatási intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint az iskolai könyvtár az alábbi szempontok szerint gyűjti állományát: 1.1. Gyűjtés köre 1.2. Gyűjtés mélysége, nyelvi, időbeli határai 1.3. Gyűjtés dokumentumtípusai 1.1. A főgyűjtőköri és mellékgyűjtőköri szempont szerinti gyűjtés Az iskola alapvető feladatainak megvalósításához kapcsolódó dokumentumok a főgyűjtőkört a másodlagos iskolai funkcióhoz kapcsolódó dokumentumok a mellékgyűjtőkört alkotják. Főgyűjtőkör - lírai, prózai és drámai antológiák, - klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei - klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei - népköltészet - nemzetek irodalma ( klasszikus, modern ) tematikus antológiák - életrajzok, történelmi regények, - gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek, - ifjúsági irodalom ( szépirodalom, vers ) - általános lexikonok, - enciklopédiák, - a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek, - az adott környezetre (Balassagyarmat és környéke, valamint Nógrád megye) vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok, - az iskola életével, Kiss Árpáddal mint névadóval és a Diáktanáccsal kapcsolatos anyagok, - a helyi tantervekhez kapcsolódó kötelező" és ajánlott olvasmányok, - a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek, - pszichológiai művek, enciklopédiák, szakszótárak, ifjúkor lélektana - tantárgyi bibliográfiák - felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok, - iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások, - állománygyarapításhoz kiadványok, jegyzékek, mintakatalógusok, tantárgyi bibliográfiák, - oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások, - családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei - oktatással kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye, - tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok illetve azok gyűjteménye, - a művészeti oktatást ( ének, rajz, színjátszás, tánc ) segítő alapvető kiadványok beszerzése és folyamatos gyarapítása; - a hátrányos helyzetű tanulók segítése céljából különböző pedagógiai és szociológiai könyvek és audio-vizuális dokumentumok beszerzése az osztályfőnökök számára; 7

8 - az idegennyelei oktatás fejlesztése érdekében idegennyelei különgyűjtemény kiemelése - angol, német - bővítése; - az osztályfőnöki órák segédanyagainak fejlesztése - különös tekintettel a kábítószerek elleni nevelésre; - a lelki és testi egészség érdekében a pedagógiai programban megfogalmazott cél elérésére folyamatos gyűjtése a mentálhigiénés és sporttal kapcsolatos dokumentumoknak - a nevelőtestület szakmai továbbképzését és a kiegészítő felsőfokú tanulmányait segítő művek beszerzése, - a pedagógiai gyűjtemény fejlesztése és bővítése 1.2. Gyűjtés mélysége, nyelvi, időbeli határai Az iskolai könyvtár az iskola feladataival összhangban a.) teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül a következőket: - lírai, prózai és drámai antológiák, - klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei, - klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei, - általános lexikonok, - enciklopédiák, - a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet elméletei és történeti öszszefoglalói, - a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet elméleti és módszertani összefoglalói, - a tananyagokhoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek - szaktantárgyakhoz kapcsolódó elméleti ismeretközlő irodalom és történeti összefoglalók, - a helyi tantervekhez kapcsolódó kötelező" és ajánlott olvasmányok, - a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek, - a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek, - az intézmény történetével, életével, névadójával kapcsolatos anyagok, - felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok, - iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások, - oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások, - családjogi, gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteménye, - oktatással kapcsolatos jogszabályok és azok gyűjteménye, - tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos, szakirodalom és jogszabályok illetve azok gyűjteménye - művészeti oktatást segítő elméleti és gyakorlati szakkönyvek, - a pedagógusok továbbképzését és képzését segítő szakkönyvek, a pedagógiai gyűjteményt bővítő szakkönyvek b.) Válogatva gyűjti magyar nyelven az iskolai céljait, feladatait, valamint a pénzügyi tárgyi szempontokat figyelembevéve: - nemzetek irodalma ( klasszikus és modern irodalom ), - tematikus antológiák, - életrajzok, történelmi regények, - alapszintű általános lexikonok, - alapszintű enciklopédiák, - a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű elméleti és történeti összefoglalói, - a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alapszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek, 8

9 - az adott környezetre (Balassagyarmat és környéke, Nógrád megye vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok - pszichológiai művek, enciklopédiák, szakszótárak, az ifjúkor lélektana, - tantárgyi bibliográfiák, - állománygyarapításához kiadványok, jegyzékek, mintakatalógusok, c.) Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be a teljes mélységű, szintű dokumentumokat, anyagokat. A válogatott gyűjtésszintű anyagok beszerzése, állománygyarapítása a pénzügyi és tárgyi, egyéb feltételektől függően esetenként történik a könyvtáros javaslata, valamint az intézmény vezetőjének (vagy a gazdasági vezetőjének) írásbeli jóváhagyása alapján, abban az esetben, ha a könyvtáros részére átadott ellátmányi összeget a beszerzés meghaladja. Ha az eseti állománygyarapítást az adott időszak ellátmányi összege fedezi, a beszerzésről a könyvtáros dönt, kikérve a felettese szakmai véleményét Gyűjtés dokumentumtípusai A könyvtár gyűjtőköre magában foglalja az iskola feladatainak ellátásához szükséges alább felsorolt dokumentumtípusokat, illetve információhordozókat: a.) könyvek és könyvjellegű kiadványok b.) audiovizuális ismerethordozók - hangzó dokumentumok: magnószalagok, hanglemezek, kazetták, stb. - számítástechnikai ismerethordozók: CD-k, CD ROM-ok, lemezek, szoftverek, Internet, stb. - oktató csomagok 2. Könyvtári állományalakítás A könyvtári állomány az összegyűjtött dokumentumok összessége. Az iskolai könyvtár állományalakítási tevékenysége az állomány gyarapítási és apasztási tevékenységből tevődik össze. Az állományalakítási tevékenység szabályozása a következő: 1.) Állománygyarapítás forrásai, mértéke 2.) Állománybavétel munkafolyamata 3.) Katalóguskészítés és szerkesztés általános szabályai 4.) Állományapasztás, törlés 5.) Állománygondozás, -védelem, -ellenőrzés 1.) Állománygyarapítás forrásai, mértéke A könyvtár szakmai és gazdaságossági szempont alapján pénzügyi keretek figyelembevételével köteles gyarapítani állományát Az állománygyarapítás forrásai: a.) beszerzés - könyvkereskedésektől, kiadóktól, magánszemélyektől, számla, vagy szerződés alapján történik a gyarapítás. b.) csere - iskolák, pedagógiai intézetek, pedagógusképző intézmények és más egyéb intézmények - könyvtárától kap az intézmény új dokumentumot, előzetes megállapodás alapján, c.) ajándék - az iskolai könyvtár más könyvtáraktól, intézményektől, jogi és nem jogi személyektől térítésmentesen kap a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat d.) egyéb - olyan dokumentumok, melyek az iskola belső irataiból, anyagaiból, oktatási segédletekből, stb. tevődnek össze. 9

10 1.2. A gyarapítás mértéke A fő gyűjtőkörébe tartozó új beszerzések példányszámát a felhasználók számának, valamint a beszerzési keret figyelembevételével az alábbiak szerint állapítom meg: - lírai, prózai, és drámai antológiák: - klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei: pld. - népköltészet gyűjteményes kötetei: pld. - nemzetek irodalma ( klasszikus és modern irodalom ): pld. - tematikus antológiák pld. - életrajzok, történelmi regények: pld. - ifjúsági regények, elbeszélések, versek: pld. - általános lexikonok: pld.. - enciklopédiák: pld. - a tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet elméleti és történeti összefoglalói: pld. - a tananyagokhoz kapcsolódó segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek: pld. - az adott környezetre (Balassagyarmat és környéke és Nógrád megye) vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok: pld. - iskolánkkal és történetével, életével, névadójával kapcsolatos anyagok: pld. - a helyi tantervekhez kapcsolódó kötelező" és ajánlott olvasmányok: - kötelező: pld. - ajánlott pld. - a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek: pld. - a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek: pld. - pszichológiai művek, enciklopédiák, szakszótárak, az ifjúkor lélektana: pld. - tantárgyi bibliográfiák: pld. - felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok: pld. - iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások: pld. - zenei irodalom, kották: pld. - állománygyarapításához kiadványok, jegyzékek, munkakatalógusok, tantárgyi bibliográfiák: pld. - oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások: pld. - családjogi és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteménye: pld. - tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok illetve azok gyűjteménye: pld - művészeti oktatást és a szakköri tevékenységet segítő kiadványok: pld. A mellékgyűjtőkörbe tartozó dokumentumok példányszámát eseti jelleggel az állománygyarapodás időpontjában szabom meg, figyelembe véve a felhasználók számát, a beszerzés indokoltságát. 2. Állománybavétel munkafolyamata 2.1.Az állománybavétel menete időrendben: - Átvételkor a számla (szállítólevél) tartalmának összehasonlítása, ha a szállítmány hiányos, vagy külalakilag hibás, akkor azt reklamálni kell, és addig bevételezni nem szabad; - ha az egyeztetés szerint minden rendben van, akkor leltárba kell venni Bélyegzés Az iskolai könyvtár állományába tartozó minden dokumentumot az iskola által használt bélyegzővel kell lepecsételni: - könyveknél, kiadványoknál a címlap hátlapját, valamint a könyv, kiadvány utolsó értelmes, összefüggő szöveget tartalmazó oldalát, - audiovizuális dokumentumoknál a csatolt, rögzített címkét 10

11 2.3. Előrendezés A beérkezett könyveket, dokumentumokat rendezni kell Nyilvántartásba vétel A dokumentumokat nyilvántartásba kell venni. A számlán fel kell tüntetni a leltárba vételt. Leltárkönyv A dokumentumokat a leltárkönyvbe be kell vezetni. Adatai: - sorszám - egyedi állománybavétel kelte, - gyarapodás módja, - az állományba vett dokumentum típusa, - beszerzési érték, - megjegyzések. 3. Katalógus készítés, és szerkesztés szabályai Az olvasók eligazodását segítjük a megfelelő feltártsággal. Erre szolgálnak a katalógusok A katalógusépítés szempontjai A Kiss Árpád Általános Iskola könyvtárában az alábbi katalógus kötelező: - betűrendes és szakkatalógus - raktári, - betűrendes katalógus, - szakkatalógus 3.2. A katalóguskészítés általános szabályai a) a katalóguskészítés az iskolai könyvtáros feladata, b) a bármilyen úton gyarapított állományi könyvekről, dokumentumokról, ismerethordozókról katalóguscédulát kell készíteni c) a szükséges katalóguscédulák számát a katalógustípusok számának figyelembevételével a bibliográfiai leírás alapján kell megállapítani, d) minden mű minden példányából legalább kettő darab katalóguscédulát kell készíteni, melyből az egyik kölcsönző, másik raktári lap, e) a katalóguscédulaszám - a címleírás formai szabályai szerint - szerepeltetni kell legalább az alábbi adatokat: - a mű címét, (alcímét) szerzőjét, - a kiadás sorszámát - a megjelenés helyét, idejét, - a kiadás szerzőségi közlését, - a nyomda nevét, címéét, - a felelős kiadó nevét, - a könyv terjedelmét, - a könyv méretét, - a sorozat esetén, annak számát, arab számmal jelölve, - a raktári jelzetet (esetleg egyedi leltári számot) a katalóguscédulák bal sarkában fel kell tüntetni, - az osztálybasorolási (ETO) számot a katalóguscédulákon fel kell tüntetni, - ISBN számát, - Egyéb 11

12 3.3. A katalógusszerkesztés elvei a) A dokumentumok osztályozása az ETO szerint történik a tudományterületek ismeretágak, tárgykörök, műfajok szerint, b) A katalógusépítés szabályai szerint a több példányban készült katalóguscédulákon aláhúzással kell jelölni az alkalmazott szakjelzetet, rendszavakat, c) A katalógusok építésénél, rendezésénél az alábbi szempontokat figyelembe kell venni: - A katalóguscédulákon ellenőrizni kell, hogy szerepelnek-e rajta a szükséges besorolási adatok, ha nem, akkor a tétellel ki kell egészíteni azt, - A cédulán meg kell jelölni aláhúzással - a rendszert, vagy szakjelzetet, ETO számot, - A cédulákat elő kell rendezni, a sorrend, betűrend minél pontosabb kialakulása céljából, - Az előrendezett cédulákat be kell sorolni a katalógusba a betűrendbe sorolás szabályai szerint, - A cédulák besorolásával párhuzamosan un. Utalókat kell készíteni, ha könyvben közölt adatok más besorolásra is vonatkoztathatók, - A katalógust az áttekinthetőség követelményének szempontjából osztólapokkal kell tagolni, - A katalógust folyamatosan gondozni, rendezni, - Ha szükséges - javítani kell d) A betűrendes katalógusok összeállításánál a c) pontban felsoroltakon túlmenően az alábbi besorolási szempontokat is figyelembe kell venni, illetve azokat a cédulákon feltüntetni: - A szerzők) nevét, - A mű címét (gyűjtemény esetén minden mű címét, többkötetes könyv esetén a közös címet, a sorozat címét, stb.), - A közreműködők felsorolását (szerkesztő, összeállító, átdolgozó), - Azon személyek, intézmények, földrajzi helyek nevét, amelyről a mű szól, e) a szakkatalógusok rendjét az ETO sorrendje szerint kell kialakítani és rendezni. f) A szakkatalógusok szerkesztésénél a c) pontban felsoroltakat kell figyelembe venni. A szakkatalógusnál is kell osztólapokat alkatinazni, melyeken emelkedő sorrendben sorakoznak az ETO számok. g) Az osztólapok mögött szakmai besorolás szerint betűrendes sorrendben kell felsorakoztatni a katalóguscédulákat. f) a katalógusokba kerülő cédulában mindig csak azt a rendszót, vagy ETO szakjelzőszámot húzzuk alá, melynek alapján a betűrendes, vagy szakkatalógusi besorolás történt, g) a raktári katalógust - mely a könyvtári állomány felállításának rendjét képezi le - a könyvtár helyrajza szerint kell kialakítani, rendezni. h) Ennek megfelelően kell kialakítani a kézikönyvtár, a segédkönyvtár, a kölcsönözhető állomány, az olvasóterem, szakágak, ismeretágak szerinti raktárlap csoportosítását. h) a könyvtár által gyűjtött bibliográfiákat, mintajegyzékeket, stb... a példányszámtól függően kell elhelyezni pl. a kézikönyvtárba vagy olvasóteremben. 4. Állományapasztás 4.1. Az állomány törlésének okai, indokoltsága Az iskolai leltár állományának apasztása, törlése abban az esetben történhet meg, ha - a dokumentum tartalmi, szakmai szempontból elavult, - a dokumentum felesleges példánynak minősül (olvasó igényhiány miatt, vagy nem tartozik a könyvtár gyűjtőkörébe) - a dokumentum a használat következtében elrongálódott, - a dokumentum elveszett, megsemmisült, - a leltár során hiányként jelentkezett Az állomány törlésének időbeli hatálya Az állomány törlése - rendszeres jelleggel (évente), - elemi kár, vagy lopás esetén a hiány észlelése időpontjában történik. 12

13 4.3. Az állomány törlésének dokumentálása A selejtezendő, vagy egyéb okból törlendő dokumentumokról, típusonként és a törlés okának feltüntetésével jegyzéket készíteni 3 példányban. A törlési jegyzékben fel kell sorolni a - a leltári számot, - a mű címét, szerzőjét, - a dokumentum nyilvántartási szakjelzetét, - a törlés indokoltságát. A törlésre vonatkozó jóváhagyást követően az egyedileg nyilvántartott dokumentumot ki kell vezetni - a címleltárkönyvből oly módon, hogy át kell húzni a leltári számot, és a megjegyzés rovat törlés rovatba be kell írni a törlési dokumentum sorszámát, vagy iktatószámát, - csoportos leltárkönyv vonatkozó rovatból a címleltárkönyvnél leírt módon - a katalóguscédulát ki kell emelni a betűrendes, szak-, és raktári katalógusból. Az összesített nyilvántartású anyagok törlése un. törlési ügyiraton történik, amelyen fel kell tüntetni - ügyirat számát, keltét, - a törlés indokát, - a törölt művek együttes értékét, - a törölt művek összes darabszámát. A törlési eljárásról szóló jegyzéket, illetve ügyiratot az iskola vezetőjével jóvá kell hagyatni, s az engedélyezés után annak egy-egy példányát át kell adni a gazdasági területnek könyvelés illetve ha szükséges- pénzügyi rendezés céljából. 5. Állománygondozás-, védelem-, ellenőrzés 5.1. A könyvtári állomány elhelyezése: Az áttekinthetőség és világos rendszerezés céljából biztosítani kell a könyvtári állomány megfelelő elhelyezését és raktári rendjét. Ezért az alábbi fizikai feltételeket kell biztosítani: - a könyvtári állomány kölcsönözhető részét szabadpolcon kell elhelyezni, - a könyvtári dokumentumok nem kölcsönözhető állományát az olvasóteremben (sarokban) szintén szabadpolcon kell elhelyezni, - külön polcon kell elhelyezni azokat a dokumentumok egy-egy példányát, melyek kevésbé keresettek, vagy részben elavultnak tekinthetők, - a hasonló témakörű dokumentumok elhelyezését a rendszó betűrendjében kell biztosítani, - az elrendezést eligazító táblákkal feliratokkal, magyarázó jelzésekkel kell áttekinthetővé tenni, - a napilapokat, folyóiratokat külön polcokon kell elhelyezni, időbeli sorrendben, - a térképeket, zenei anyagokat, kottákat külön-külön kell elhelyezni oly módon, hogy hozzáférhető és áttekinthető legyen 5.2. A könyvtári állomány védelme A könyvtári állomány fizikai állapotát védeni kell. Ennek érdekében gondoskodni kell szakszerű tárolásról (önálló könyvtárhelyiség), a könyvtári helyiség megfelelő tisztaságáról és fűtéséről. A könyvek, dokumentumok, ismeretközlő eszközök kíméletes használata minden iskolai könyvtárhasználó kötelessége. A könyvek, dokumentumok, ismeretközlő eszközök karbantartásáról, javításáról a megfelelő feltételek mellett gondoskodni kell, mely a könyvtáros egyik munkaköri felelőssége. 13

14 5.3. A könyvtári állomány ellenőrzése Az iskola könyvtári tevékenységének tárgyi, személyi és egyéb ezzel összefüggő feltételek biztosításáért az intézmény vezetője, a tényleges könyvtári munka szabályszerűségéért, az állomány megőrzéséért, megfelelő kezeléséért pedig a könyvtáros a felelős. E kötelességből fakadóan a könyvtárosnak rendszeresen ellenőriznie kell az állomány hiánytalanságát, a nyilvántartások pontosságát. A könyvtári állomány ellenőrzését az iskola leltározási szabályzatában foglaltak alapján kell elvégezni. Az ellenőrzés szempontjai: a.) az állományt ellenőrizni kell meghatározott időszakonként, b.) soron kívül kell ellenőrizni, ha az állományt valamilyen okból károsodás éri, c.) állományellenőrzéshez leltározási ütemtervet kell készíteni, d.) a leltározást legalább két személynek kell végezni, e.) az állományellenőrzést nyilvántartások rendezésével, valamint az állományok rendezésével elő kell készíteni, f.) az állomány ellenőrzése a dokumentumok és a könyvtári nyilvántartások összehasonlításával történik, annak egyenlősége esetén a leltárkönyvek megfelelő rovatait kell lepecsételni, g.) az állományellenőrzés során fellelt hiányosságokról hiányjegyzéket kell összeállítani, h.) a leltár eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni a leltár jellegét (időszaki, soronkívüli), számszerű adatokat és a hiány vagy többlet mennyiségét. 14

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA függelék A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium könyvtára állományalakítását; a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe veszi. Ezek

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 3.számú melléklete A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2004. szeptember 1.

Részletesebben

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Zalaszentgrót 2013 Tartalom 1. A könyvtárra vonatkozó adatok... 3 2. Fenntartó... 3 3. A könyvtár gazdálkodása... 3 4. A könyvtár jellege... 3 5. Az állomány

Részletesebben

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE A Németh László Gimnázium és Általános Iskola gyűjtőkörét az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A szabályzat a következő jogszabályok alapján készült

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A szabályzat a következő jogszabályok alapján készült 1. ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat a következő jogszabályok alapján készült 1. 1.1992. évi XXXIII. tv. és módosításai a közalkalmazottak jogállásáról 2.1997. évi CXL tv.

Részletesebben

ÁLLOMÁNYALAKÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÁLLOMÁNYALAKÍTÁSI SZABÁLYZAT ÁLLOMÁNYALAKÍTÁSI SZABÁLYZAT VAS GEREBEN KÖNYVTÁR ENYING ÁLLOMÁNYALAKÍTÁSI SZABÁLYZAT Vas Gereben Könyvtár Enying Az állományalakítás a könyvtári munka egyik legfontosabb, nagy felkészültséget és széleskörű

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2. sz. melléklet A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1 A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról [valamint

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára Iskolai könyvtárunk gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program, az iskola műveltségi

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata 1. Jogszabályi háttér: a művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM rendelete (a nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jogszabályi háttér Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012.

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok Azonosító adatok A könyvtár elnevezése: Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola Könyvtára Székhelye, címe, telefonszáma:

Részletesebben

MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 1. SZ. MELLÉKLET A MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1.A szabályzat indoklása

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvtári szabályzata Tartalomjegyzék: SZABÁLYZAT 3 I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 3 AZ ISKOLAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZMSZ 2. számú melléklet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Könyvtára Érvényes: 2011. szeptember 1-től Jóváhagyta: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Tartalomjegyzék

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzata Tartalomjegyzék 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 2. o. 2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 2. o. 3. Az iskolai tankönyvellátás

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.3. sz. melléklete 2016. A könyvtár működésének

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 1. FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2006. évi LXXI. törvény a közoktatásról

Részletesebben

Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet

Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet GYŰJTŐKÖRI, ARCHIVÁLÁSI ÉS FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1. A gyűjtőköri szabályzat indoklása, a gyűjtőkört

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Intézményi/tagintézményi könyvtár

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Intézményi/tagintézményi könyvtár Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Intézményi/tagintézményi könyvtár Szervezeti és működési szabályzata. Tartalom A könyvtár működésének célja,

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok...

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola (8734 Somogyzsitfa- Szőcsénypuszta, Ady E. u. 8.) iskolai

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 1.1 Az iskola és a könyvtár tárgyi és személyi feltételei A dorogi Eötvös József Általános Iskola 1985 októberében

Részletesebben

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok IV-es számú melléklet Iskolai könyvtári SzMSz Iskolai könyvtár 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához,

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT GYŰJTŐKÖRI A 2015 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal A Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 56-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával

Részletesebben

A Zentai Úti Általános Iskola könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Zentai Úti Általános Iskola könyvtárának szervezeti és működési szabályzata Zentai Úti Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Zentai u. 8. Tel: 22/503-134 Fax: 22/503-133 zentai.iskola@axelero.hu www.zentai.hu A Zentai Úti Általános Iskola könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei

1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez,

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzata

Gyűjtőköri szabályzata Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Gyűjtőköri szabályzata 2014. Alapdokumentumok: - Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Kandó Kálmán Szakképző Iskola Könyvtárhasználati Szabályzat Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 1. A könyvtár használói köre Az iskolai fiókkönyvtárat az iskola tanulói,

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A Katona Lajos Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként meghatározza az

Részletesebben

ISKOLAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ISKOLAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. ISKOLAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a S Z M S Z 2. s z. m e l l é k l e t e Összeállította: Dr. Tóthné Kovács Judit 2 A Gyűjtőköri

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata 2 A könyvtár működési szabályzata a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Művelődési Központ és a Gerlai Általános

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZ. MELLÉKLETE. OM azonosító kód: 031197

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZ. MELLÉKLETE. OM azonosító kód: 031197 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító kód: 031197 Elfogadva: 2015. 02.

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései - Simon Krisztina- Könyvtáros szaktanácsadó simon.krisztina@pepint.sulinet.hu Simon.krisztina@fppti.hu Iskola működését szabályozó dokumentumok

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT A gyűjtés tematikus szempontjai, a gyűjtés szintje és mélysége Könyvek: Szépirodalom: a magyar irodalom klasszikusai / válogatva a világirodalom klasszikusai / válogatva kortárs magyar

Részletesebben

A könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

A könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Homoki-Nagy Adrienn könyvtáros TARTALOMJEGYZÉK Működési szabályzat... 3 1. A könyvtár alapadatai... 3 2. A működés követelményei... 3 3.

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy az iskola forrásközpontjaként biztosítsa az iskolában folyó tanulás / tanítás,

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Baranyáné Bezeczki Szilvia könyvtáros 2012. október 17. 1 Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezető... 3 II. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei... 3 III. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai...

Részletesebben

A Kollégiumi könyvtár SZMSZ. (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete)

A Kollégiumi könyvtár SZMSZ. (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete) A Kollégiumi könyvtár SZMSZ (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete) 1. A kollégiumi könyvtár működési rendje Az intézményben a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. január 10-től T a r t a l o m j e g y z é k T a r t a l o m j e g y z é k... 2 Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei I. melléklet: A könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Általános jellemzés A könyvtár gyűjtőköri szabályzatát az iskolát érintő jogszabályokra (Közoktatási

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész 1. A könyvtár adatai: 1.1. Megnevezése: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság [a továbbiakban: Múzeum]

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.t-online.hu KÖNYVTÁR 2013 Tartalomjegyzék 1 Az iskolai könyvtár meghatározása... 4 2 Az iskolai könyvtár

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtári állomány gyűjtésének helyi szabályozását, mindig a Gyűjtőköri szabályzat foglalja össze. A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI LEÍRÁS Az állománygyarapítás kérdései

GYŰJTŐKÖRI LEÍRÁS Az állománygyarapítás kérdései GYŰJTŐKÖRI LEÍRÁS Az állománygyarapítás kérdései 2. sz. melléklet A könyvtár gyűjtőkörét az érvényes szakstruktúra határozza meg. A Dokumentum Beszerzési Bizottság (tudományos rektorhelyettes, oktatási

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A korábbi szabályzat átdolgozását az 1997. évi CXL. Törvény megjelenése, annak III. részében a nyilvános könyvtári ellátás új szabályozása

Részletesebben

DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK

DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM szám: 031850 Nevelőtestület elfogadta: 2013. augusztus 28. Intézményvezető jóváhagyta: Benyeczkó Ilona 2013. augusztus 30. 1.

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola Könyvtárának

A Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola Könyvtárának A Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budaörs, 2014. Az Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 07.) rendelete Halmaj Község közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 07.) rendelete Halmaj Község közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 07.) rendelete Halmaj Község közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről Halmaj Község Képviselő-testülete a Kulturális javak

Részletesebben

KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK A KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK A KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ALAPDOKUMENTUMAI 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM rendelet A könyvtári állomány ellenőrzéséről

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ Lucfalvi Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az iskolai könyvtár működési szabályzata... 3 Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat... 7 Gyűjtőköri szabályzat... 10 Katalógusszerkesztési

Részletesebben

A VÁROSKÖZPONTI FŐIGAZGATÓSÁG RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VÁROSKÖZPONTI FŐIGAZGATÓSÁG RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VÁROSKÖZPONTI FŐIGAZGATÓSÁG RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. jannurától Schmidtné Balázs Lívia könyvtárostanár Sulyokné Kelemen Judit intézményegység-vezető

Részletesebben