A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata"

Átírás

1 A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

2 2 A könyvtár működési szabályzata a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Művelődési Központ és a Gerlai Általános Iskola működési szabályzatának melléklete. Összeállítása - a évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről, - a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, - a évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény módosításáról - a évi I. törvény A munka törvénykönyvéről - a 2012.évi CXXV. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. módosításáról - a évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről - 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről figyelembe vételével történt. A könyvtárra vonatkozó adatok 1. A könyvtár elnevezése: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtára 2. A könyvtár székhelye: 5600 Békéscsaba Lenkey utca 12. A könyvtár pontos címe: 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u. 1. A könyvtár elérhetőségei: Tel.: 66/ ; 3. A könyvtár létesítésének időpontja: Jogelődjei: Községi Könyvtár, Gerla Gerlai Általános Iskola Könyvtára A könyvtár korábbi elnevezései: között: VIII. Kerületi Könyvtár között: Gerlai Könyvtár között: Gerlai Általános Művelődési Központ Könyvtára 4. A könyvtár bélyegzői:

3 3 II. A könyvtár fenntartása 5. A könyvtár a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ szervezetében működik. Fenntartásáról és fejlesztéséről a művelődési központot fenntartó önkormányzat a művelődési központ költségvetésében gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető művelődési központ a fenntartó helyi önkormányzattal közösen vállal felelősséget. 6. A könyvtár működését a művelődési központ intézményvezetője irányítja és ellenőrzi. III. A könyvtár feladatai 7. A könyvtár szakszerűen fejlesztett és feltárt gyűjteményére épülő szolgáltatásaival, felhasználva a könyvtári rendszer nyújtotta lehetőségeket, az általános iskolai nevelő-oktató munka szellemi bázisa; a lakossági könyvtári igények kielégítője. Biztosítja a kerület lakosságának alapszintű könyvtári ellátását. Biztosítja az általános iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat, információkat. Központi szerepet tölt be az általános iskola olvasás- és könyvtárpedagógiai tevékenységében. Sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését. Kielégíti a pedagógusok alapvető pedagógiai szakirodalmi és információs igényeit. 8. A könyvtár gyűjtőköre, állományának alakítása 8.1. A könyvtár folyamatosan, tervszerűen és arányosan fejleszti állományát a gyűjtőköri szabályzat alapján (ld. 1. sz. melléklet). Az állományalakítás során figyelembe veszi az intézményvezetés, a nevelői közösségek, az intézményi szintű használói testületek valamint az olvasók javaslatait és a könyvtár környezetének állományi adottságait A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. Az állomány (könyv, folyóirat, audiovizuális dokumentumok, multimédiás dokumentumok) gyarapítására szolgáló összeget a művelődési központ költségvetésében kell előirányozni. A gyűjtemény gyarapítására fordítható összegek felhasználásáért a könyvtárostanár/közművelődési könyvtáros felelős, hozzájárulása nélkül a könyvtár számára könyvet vagy más dokumentumot senki nem vásárolhat. A könyvtárba gyűjtőkörébe nem tartozó anyagok még ajándékként sem kerülhetnek A könyvtárba érkező (a gyűjtőkörébe tartozó) tartós megőrzésre szánt dokumentumot hat munkanapon belül állományba kell venni, az egyedi (címleltár) és az összesített állománynyilvántartást (csoportos leltár) szakszerűen és naprakészen kell vezetni. A gyorsan avuló tartalmú, egy ívnél kisebb terjedelmű kiadványokról (fogyóanyagok) brosúranyilvántartás vezetendő A könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumokat. Hasonló rendszerességgel törölni kell az olvasók által elveszített és térített dokumentumokat is Az állomány nyilvántartásainak vezetésénél, a törléseknél és a leltározásnál a 3/1975./VII.17./KM-PM. sz. együttes rendelet és a hozzá kiadott irányelvek (Műv. K sz.) előírásai szerint kell eljárni.

4 A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek: a.) b.) c.) A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok - könyvállomány állománytestek: kézikönyvtár kölcsönözhető állomány: - szakirodalom - legkisebbek olvasmányai - ifjúsági irodalom - szépirodalom - házi olvasmányok - folyóiratok - audiovizuális dokumentumok: - hangkazetták - audio CD-k - videokazetták - DVD anyagok - diafilmek - multimédiás dokumentumok A könyvtárból kihelyezett letétek: - napközis csoportokban - szaktantermekben - osztálytermekben - Jázmin utcai óvodában Tankönyvtári gyűjtemény 9. Az állomány feltárása: A könyvtár teljes állományáról elektronikus katalógus és raktári cédula katalógus épül. A betűrendes keresztkatalógus bemutató jellegű, db könyv céduláit tartalmazza. 10. A könyvtár szolgáltatásai: A könyvtár elsődleges feladatai: - alapfokú könyvtári ellátás biztosítása a lakosság számára - gyűjteményével és szolgáltatásaival az általános iskolában folyó oktató-nevelő munka segítése Ennek megfelelően: - A könyvtár lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát. - A csak helyben használható dokumentumok kivételével állományát kölcsönzi. - Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segít az információ kutatásában, esetenként témafigyelést, önálló információkutatást is végez. - Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, foglalkozások rendszerének kialakításában, előkészítésében és megtartásában. - Részt vesz az önálló ismeretszerzés képességének és készségének fejlesztésében, a tanulás tanításában.

5 5 - Olvasásnépszerűsítő módszerekkel, versenyekkel, pályázatokkal segíti az olvasóvá nevelést, az olvasás iránti igény kialakítását és fenntartását. - Szolgáltatásokat közvetít: - más könyvtár (más iskolai, gyermekkönyvtár, közművelődési, pedagógiai, országos) szolgáltatásainak közvetítése, ill. igénybevétele - adatbázisok használatának elősegítése, azok tanítása, használata - dokumentumcserében való részvétel, információcserében való részvétel - programok, rendezvények, jó gyakorlatok közvetítése, részvétel azokon - Segítséget nyújt más tanulmányi versenyekre való felkészítéshez. - Teret és lehetőséget biztosít a szabadidő helyes eltöltéséhez. - Napra kész információkat biztosít a könyvtárról a könyvtári honlap segítségével. - A könyvtári honlapon keresztül biztosítja katalógusának online elérését. - Maradéktalanul ellátja a szolgáltatásokkal összefüggő nyilvántartási feladatokat. - Gondoskodik az állomány védelméről, rendjéről és gondozottságáról. A könyvtár szolgáltatásait, azok igénybevételével összefüggő részletes szabályokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 11. A könyvtárostanár/közművelődési könyvtáros munkarendjét, feladatainak részletes megfogalmazását a munkaköri leírások tartalmazzák. (ld. 4. sz. melléklet) IV. A könyvtár gazdálkodása 12. A könyvtár feladatainak ellátásához szükséges feltételeket az általános művelődési központ költségvetésében biztosítja. Az általános művelődési központ vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges eszközökről és a szociális feltételekről. V. Záró rendelkezések 13. A könyvtár az általános művelődési központ szerves része. A könyvtár működési szabályzata a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ és a Gerlai Általános Iskola működési szabályzatának mellékletét képezi. 14. A könyvtár működési szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha jogállásában, szervezeti felépítésében, feladatrendszerében alapvető változások következnek be. A könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. VI. A könyvtár működési szabályzatának mellékletei: 1. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat 2. sz. melléklet: A katalógusok szerkesztési szabályzata 3. sz. melléklet: A szolgáltatások szabályzata 4. sz. melléklet: A könyvtárostanár munkaköri leírása; A közművelődési könyvtáros munkaköri leírása 5. sz. melléklet: Tankönyvtári szabályzat Békéscsaba, szeptember 1. Nagyné Falucskai Anna Petrovszki Zoltánné Szegfű Ferencné könyvtárostanár, igazgató intézményvezető közművelődési könyvtáros

6 6 1. sz. melléklet A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának gyűjtőköre és állományalakítása

7 7 A könyvtárostanár/közművelődési könyvtáros folyamatos, tervszerű és arányos állományalakítást végez. A könyvtár funkciórendszere és gyűjtőköre A könyvtár kettős funkciót lát el: - A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ szerves részeként a kerület közművelődési könyvtáraként biztosítja a lakosság könyvtári igényeinek alapfokú ellátását. - A Gerlai Általános Iskolában mint iskolai könyvtár biztosítja a tanulók és a pedagógusok ellátását minden olyan információhordozóval, amelyek fontos szerepet töltenek be a nevelőoktató munka folyamatában. A könyvtár elsődleges funkcióiból adódó feladatainak megvalósítását segítő dokumentumok tartoznak az állomány főgyűjtőkörébe. Ide soroljuk a nyomtatott dokumentumtípusok közül a kézi-, illetve segédkönyveket; a helyi tantervben meghatározott házi olvasmányokat; a hivatkozott, illetőleg ajánlott olvasmányokat; az óravezetés menetében munkáltató eszközként használatos műveket; a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó, de nem munkáltató jellegű ismeretközlő- és szépirodalmat; az általános műveltség alapjait képező műveket; a lakosság életvitelével, foglalkozásával kapcsolatos alapvető ismeretterjesztő irodalmat (gazdálkodás, háztartás, barkácsolás, család stb.) és a tanítást-tanulást segítő, támogató nem nyomtatott ismerethordozókat. A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellékgyűjtőkörbe sorolt dokumentumok képezik. Mint alapfokú ellátást biztosító közművelődési könyvtár, az állomány erős válogatással az összes ismeretágat felöleli; a gyermek- és felnőtt olvasók alapvető művelődési, szórakozási és bizonyos szakmai igényeinek kielégítésére törekszik. A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők - Az iskola típusa: általános iskola. Tananyagrendszere a Nemzeti Alaptantervben meghatározott kereteket fogja át. Az oktatott idegen nyelv: német. Tanórán kívüli tevékenységek: művészeti jellegű szakkörök (szövő, rajz), technikai jellegű szakkör (kézműves), tantárgyhoz kapcsolódó szakkör (informatika, ECDL), idegen nyelvi szakkör (angol), sportkörök (futball, asztalitenisz, atlétika, kézilabda). Az iskolában tanórán kívüli tevékenységként néptánc oktatás is folyik. - A kerület korábban önálló kisközség volt. Ma is jellemző a falusi életmód és életvitel (gazdálkodás, kertművelés, állattartás, családi házak karbantartása). A lakosság túlnyomó része szak- vagy betanított munkás, kisebb része érettségizett szellemi foglalkozású. Az értelmiség aránya nem számottevő. A lakosság kor szerinti megoszlása átlagosnak mondható. A kerületben több civil szervezet is működik: nyugdíjas klub, mozgáskorlátozottak egyesülete, horgászegyesület, sportegyesület. - Gerla településrész Békéscsaba Megyei Jogú Város VIII. kerülete. A város által nyújtott minden művelődési lehetőség, köztük a jól felszerelt megyei könyvtár is, közvetlenül és könnyen elérhető a lakosság számára. A megyei könyvtár állományának és szolgáltatásainak igénybevétele nehézséget okozhat a mozgásukban korlátozott nyugdíjasoknak, a kisgyermeküket gondozó anyáknak valamint a kisgyermekeknek.

8 8 A könyvtár gyűjteményjellege A különböző dokumentumtípusok raktári rendjének sajátosságai következtében, illetve a funkcionális szempontból elkülönített/kihelyezett állományrészek egységes egészet, könyvtári gyűjteményt alkotnak. A könyvtár gyűjtőköre formai oldalról Kiadványtípusok: I. Írásos dokumentumok A. Kéziratok B. Nyomtatott dokumentumok a. Könyvek b. Periodikák II. Audiovizuális ismerethordozók A. Képes dokumentumok a. Diafilmek B. Hangzó dokumentumok a. Hangkazetták b. Compact lemezek C. Hangzó-képes dokumentumok a. Videokazetták b. DVD lemezek III. Multimédiás dokumentumok A. CD-ROM-ok B. DVD-ROM-ok A beszerzés forrásai A hazai könyvárusi forgalomba kerülő műveket vétel útján szerzi be a könyvtár. Vásárlásait kiskereskedelmi forgalomból, közvetlenül a kiadóktól, illetve a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságon keresztül bonyolítja le. A könyvárusi forgalomba nem kerülő kiadványok közvetlenül a kiadó intézményektől szerzendők be. A könyvtár állománya ajándék útján is gyarapszik. A gyűjtés szintje és mélysége A könyvtár erősen válogatva gyűjt, teljességgel egyetlen tantárgy, szaktudomány irodalmát sem gyűjti. Az állományalakítás során arra kell törekedni, hogy a tananyaghoz kapcsolódó irodalom megfelelő válogatással tartalmilag teljes legyen. A szépirodalmi művek közül az általános műveltség részét alkotó művek, valamint a tananyagban szereplő írók, költők válogatott művei, továbbá a lírai, drámai és prózai antológiák, szöveggyűjtemények, nemzeti, családi és vallási ünnepekhez, iskolai ünnepélyek megrendezéséhez, műsorok összeállításához felhasználható műsorfüzetek, gyűjteményes kötetek beszerzése élvez elsőbbséget. Kiemelten gyűjtendők a helyi tantervben meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a munkáltató eszközként használatos művek.

9 9 A könyvtár gyűjtőköre alapszinten az ismeretek minden ágára kiterjed. Az adott tantárgy oktatásában felhasználható tudományterület(ek) enciklopédikus szintű gyűjtése élvez elsőbbséget. A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó szép- és ismeretközlő irodalom tartalmi teljességgel, de válogatással gyűjtendő. Részletes gyűjtési utasítás I. SZÉPIRODALOM A gyűjtés terjedelme és szintje Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a világ- és a magyar irodalom bemutatására Klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei A nemzetek irodalmát bemutató klasszikus és modern antológiák A kiemelkedő kortárs magyar és külföldi alkotók művei Tematikus antológiák A gyűjtés mélysége a teljesség igényével teljességgel válogatással erős válogatással válogatva Tananyagnak megfelelően a házi- és az ajánlott olvasmányok kiemelten, a teljesség igényével A magyar és külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló antológiák, gyűjteményes kötetek Gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélés- és verses kötetek Az iskolában tanított nyelvek oktatásához a nyelvtudás szintjének megfelelő olvasmányos irodalom II. ISMERETKÖZLŐ IRODALOM A gyűjtés terjedelme és szintje Kis-, közép- és nagyméretű alap- és középszintű általános lexikonok és általános enciklopédiák A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet - kis-, közép- és nagyméretű alapszintű elméleti és történeti összefoglalói - kis-, közép- és nagyméretű középszintű elméleti és történeti összefoglalói A tudományok egészét vagy azok részterületeit bemutató - kis-, közép- és nagyméretű alapszintű szakirányú segédkönyvek - kis-, közép- és nagyméretű középszintű szakirányú segédkönyvek teljességre törekvően válogatással erős válogatással A gyűjtés mélysége teljességgel teljességgel teljességre törekvően teljességgel válogatva

10 10 A szaktudományok - alapszintű elméleti és történeti összefoglalói teljesség igényével - középszintű elméleti és történeti összefoglalói válogatva Munkáltató eszközként használatos művek - alapszintű ismeretközlő irodalom kiemelten, teljességgel - középszintű ismeretközlő irodalom válogatva A tájékozódást kielégítő alap- és középszintű ismeretközlő irodalom Érvényben lévő általános iskolai tantervek, tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok válogatással teljességre törekvően Nyelvi keretek Az iskolában oktatott nyelvek tanításához felhasználható idegen nyelvű segédletek Turizmust segítő idegen nyelvű segédletek Helyismereti, helytörténeti kiadványok erősen válogatva erősen válogatva teljességre törekvően Az iskolai könyvtári funkcióból eredően kiemelt jelentőségű a pedagógiai gyűjtemény. Ide tartozik: I. Pedagógiai szakirodalom 1. Pedagógiai lexikonok 2. Egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalások, dokumentumgyűjtemények. 3. A pedagógia klasszikusainak működésére vonatkozó könyvek. A legfontosabb magyar pedagógiatörténeti munkák. 4. A nevelés és oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek. 5. Művelődés- és oktatáspolitikával kapcsolatos művek. A köznevelés kérdésével, a nevelésügy és a közélet kapcsolatával foglalkozó összefoglalók, dokumentumkötetek. 6. A családi életre neveléssel, az iskola és a szülői ház kapcsolatával foglalkozó művek. 7. Az értelmi neveléssel és a személyiségformálással kapcsolatos alapvető munkák. 8. Tanári kézikönyvek, az iskolában oktatott tantárgyak, illetve szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások módszertani segédkönyvei. II. A pedagógia határtudományai közül elsősorban a pszichológiai irodalom 1. A pszichológia alapfogalmát, fejlődését, problematikáját tárgyaló enciklopédiák, szakszótárak. 2. A pszichológia egyes ágaival, részterületeivel foglalkozó kézikönyvek közül: az általános lélektan, a fejlődéslélektan, a gyermek- és ifjúkor lélektana, a szociálpszichológia, a személyiség- és csoportlélektan legalapvetőbb művei. 3. Az alkalmazott lélektan különféle ágaiból a nevelés és az olvasás lélektani kérdéseivel foglalkozó legfontosabb munkák. 4. A pszichológiában alkalmazott kutatási, vizsgálati módszerek elvi és gyakorlati problémáit tárgyaló módszertani kézikönyvek, összefoglaló munkák.

11 11 III. A szociológia, szociográfia, statisztika, jog, közigazgatás irodalma enciklopédikus szinten gyűjtendő, illetve azok a művek, melyek szoros kapcsolatban vannak a napi pedagógiai gyakorlattal. 1. A szociológia és a szociológiai módszertan monografikus szintig válogatva gyűjtendő. 2. A szakszociológiák közül az iskola tanulói korcsoportjának megfelelően, az olvasási szokásokkal, az ízlésszinttel foglalkozó művelődésszociológiai kiadványok. Ifjúságszociológiával kapcsolatos gyűjteményes kötetek. 3. A családgondozással, gyermek- és ifjúsággondozással, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tanulmánykötetek. A könyvtáros segédkönyvtára A tájékoztató munkához a kézi- és segédkönyvek mellett válogatva gyűjtendők: - Elsőfokú általános bibliográfiák, valamint a szakbibliográfiák és tantárgyi bibliográfiák. - Könyvtári, könyvkereskedői és kiadói katalógusok. - A dokumentum feldolgozó munkához a gyarapítás, nyilvántartás, a bibliográfiai leírás, az osztályozás és indexelés, a katalógusszerkesztés szabványait, szabályzatait tartalmazó segédletek. A könyvtári munka módszertani segédletei tartalmi teljességgel gyűjtendők: - A könyvtárüggyel kapcsolatos alap- és középszintű könyvtártani összefoglalók, a könyvtárakat érintő jogszabályok, irányelvek. - Az olvasás technikájával, irodalompropagandával, az olvasásra és könyvtárhasználatra neveléssel kapcsolatos módszertani kiadványok (óraleírás kötetek, feladatgyűjtemények stb.) Teljességgel gyűjtendő: - Az iskolai könyvtárak állományára vonatkozó alapjegyzékek, mintakatalógusok, tantárgyi bibliográfiák. - Az OPKM és a megyei pedagógiai intézetek, pedagógiai intézmények stb. iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványai. Periodika gyűjtemény A gyűjtendő periodikumok: - Gyermek- és ifjúsági lapok válogatással - Tudományos és művészeti folyóiratok erős válogatással - Könyvtári szakmai folyóiratok Audiovizuális gyűjtemény A különböző tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható oktató-, illetve ismeretterjesztő audiovizuális dokumentumok válogatva gyűjtendők. A művelődést, szórakozást szolgáló audiovizuális dokumentumok erősen válogatva gyűjtendők. Multimédia gyűjtemény A különböző tantárgyak oktatásához felhasználható oktató-, illetve ismeretterjesztő multimédiás dokumentumok válogatva gyűjtendők. A művelődést, szórakozást szolgáló multimédiás dokumentumok erősen válogatva gyűjtendők.

12 12 Kivonás, törlés az állományból Az állományalakítás szerves része a tervszerű és rendszeres selejtezés. Az elrongálódott, az elavult tartalmú és a fölöslegessé vált dokumentumokat folyamatosan ki kell gyűjteni az állományból. A selejtezés a 3/1975./VIII.17./KM-PM. számú együttes rendelet előírásainak figyelembe vételével történik. Békéscsaba, szeptember 1. Nagyné Falucskai Anna Petrovszki Zoltánné Szegfű Ferencné könyvtárostanár, igazgató intézményvezető közművelődési könyvtáros

13 13 2. sz. melléklet A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának katalógusai és azok szerkesztésének szabályai

14 14 A könyvtár katalógusai: I. Cédula katalógus 1. Raktári katalógus 2. Betűrendes keresztkatalógus (bemutató jellegű) II. Elektronikus katalógus A cédulakatalógus építésére vonatkozó szabályok Cédulaszükséglet A beszerzett dokumentumokhoz a könyvtárostanárnak/közművelődési könyvtárosnak kell elkészíteni a megfelelő számú katalóguscédulát. Az egyes katalógusok cédulaszükséglete: Raktári katalógus: Minden mű minden példányáról külön raktári lap kerül elhelyezésre. Betűrendes keresztkatalógus: A katalógus nem teljes körű, csupán bemutató jellegű. Építését az időközben megkezdett elektronikus állományfeltárás miatt nem folytatjuk, ezért e katalógus számára nem szükséges cédulát készíteni. Katalógus szerkesztési szabályok A raktári katalógus szerkesztése A raktári katalógus a könyvtári könyvállomány helyrajzi nyilvántartása, tükrözi az állomány felállításának rendjét. Ennek megfelelően külön csoportot képeznek a kézikönyvtár, a szakirodalom, a legkisebbek olvasmányai, az ifjúsági irodalom, a szépirodalom, a házi olvasmányok és az állandó letétek raktári lapjai. Az egyes csoportokon belül a cédulák a szabadpolcon kialakított raktári rendnek megfelelő sorrendben követik egymást. A betűrendes keresztkatalógus szerkesztése Egy-egy mű minden kiadásáról került bele cédula. A több példányban beszerzett azonos kiadású művekről minden besorolási adatnál egy cédulát helyeztünk el. Besorolási adatok a katalógusépítésnél: - a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületi név, vagy ha a műnek nincs egyéni szerzője vagy sok szerzője van, akkor a mű címe) - cím szerinti melléktétel (a mű címe, kivéve ha semmitmondó vagy általános jelentésű szó, gyűjtemény esetében minden mű címe, többkötetes könyv esetén a közös cím és a megkülönböztető kötetcím; a sorozat címe) - tárgyi melléktétel (azon személyek, intézmények, földrajzi helyek neve, melyekről a mű szól) - tárgyszavak (azok a kifejezések, melyek röviden, tömören kifejezik a mű tartalmát) A katalógusok gondozása A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők: - A katalógusok építése közben észlelt hibákat azonnal ki kell javítani. - A törölt művek lapjait a katalógusokból haladéktalanul ki kell szedni.

15 15 Az elektronikus katalógus építésére vonatkozó szabályok Az elektronikus katalógus szolgáltatásai Az elektronikus katalógus integrált könyvtári nyilvántartási rendszerként használható. Alkalmas az állomány nyilvántartására, feltárására formai és tartalmi oldalról egyaránt, az olvasói adatok és a kölcsönzések nyilvántartására, statisztikai adatok (gyarapodás, törlés, állományegységek alakulása stb.) lekérdezésére, a könyvtári állomány ellenőrzésére. Az elektronikus katalógus szerkesztésének szabályai A katalógus SZIRÉN programmal készül. Az adatok feltöltése az erre a célra létrehozott űrlapon keresztül történik. Az űrlap segítségével minden dokumentumot egyszer kell felvenni az adatbázisba. A könyvek esetében jelezni kell, melyik állományegységben kerültek elhelyezésre. Az erre alkalmazott jelölések: K kézikönyvtár Szak szakkönyvek Lo legkisebbek olvasmányai I ifjúsági irodalom Ho házi olvasmány Szép szépirodalom A katalógus folyamatos gondozást igényel. Békéscsaba, szeptember 1. Nagyné Falucskai Anna könyvtárostanár, közművelődési könyvtáros Szegfű Ferencné intézményvezető

16 16 3. sz. melléklet A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai

17 17 1. A könyvtár szolgáltatásai - A könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata - Internet elérés biztosítása - Könyvtárban tartott tanítási órák, csoportos foglalkozások - Tájékoztatás, irodalomjegyzék összeállítása - Kölcsönzés - Előjegyzés - Nyomtatott dokumentumokról másolatok készítése - Digitalizálás - Digitális tartalmak nyomtatása - Közhasznú információforrások elérésének biztosítása 2. A könyvtárat a településen lakók, illetve ott dolgozók használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan, kivéve a másolatkészítést. 3. A könyvtár nyitvatartási rendje A könyvtár iskolai szorgalmi időben minden tanítási napon az órarendhez igazodóan, szorgalmi időn kívül heti 2 alkalommal tart nyitva. 4. A könyvtárban lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására. A könyvtárban tartandó órákra és csoportos foglalkozásokra előzetes megbeszélés és időpont egyeztetés szerint kerül sor. 5. A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: - olvasótermi, kézikönyvtári könyvek - audiovizuális információhordozók - multimédiás dokumentumok A csak helyben használható nyomtatott dokumentumok indokolt esetben a könyvtár zárásától a legközelebbi nyitásig tartó rövid időre kölcsönözhetők. 6. A könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről. Segít az információk kutatásában. Segítséget nyújt a közhasznú információforrások elérésében. Kérésre összegyűjti meghatározott téma irodalmát, illetve esetenként ajánló jelleggel is készít irodalomjegyzéket. 7. Kölcsönzés A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtárostanár/közművelődési könyvtáros tudtával szabad kivinni. A beiratkozott olvasókról a beiratkozás sorrendjében beiratkozási naplót kell vezetni. Beiratkozáskor minden olvasónak olvasójegyet és tasakot (kölcsönzési nyilvántartáshoz) kell kiállítani. A kölcsönzés könyvkártyával történik, melyen a kölcsönzés dátumát és az olvasó aláírását kell feltüntetni. A könyvkártyákat tartalmazó tasakok sorszám szerint rendezendők. A kölcsönzéseket elektronikusan is nyilván kell tartani. Egy-egy alkalommal 8 dokumentum kölcsönözhető 3 hétre. A kölcsönzési határidő meghosszabbítható. A kölcsönzött dokumentumok száma és a kölcsönzési idő indokolt esetben ennél több is lehet. A kölcsönzési idő lejártakor az olvasót fel kell szólítani a kölcsönzött dokumentumok visszahozatalára. Amennyiben a dokumentumokat a felszólítás ellenére is késve hozza vissza az olvasó, hetente 10,- Ft késedelmi díjat számít fel a könyvtár. Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumok pótlásának költségeit az olvasónak meg kell térítenie. A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti.

18 18 8. Másolatszolgáltatás A könyvtár a gyűjteményében megtalálható nyomtatott dokumentumokról másolatokat is készít. A fénymásolatokért a művelődési központ által meghatározott díjat kell fizetni. 9. Digitalizálás A könyvtár az állományában található, illetve az olvasók által hozott nyomtatott dokumentumokról digitális másolatokat is készít. A digitalizálás, a digitális másolat (olvasó által hozott) adathordozóra rögzítése, illetve elektronikus úton történő továbbítása ingyenes. 10. Nyomtatás A könyvtár a digitális tartalmakról nyomtatást is készít. A nyomtatásért a művelődési központ által meghatározott díjat kell fizetni. 11. A kihelyezett letétek kezelése A könyvtár az igényeknek megfelelően letéti állományt helyez el az egyes tantermekben. A letéti állományt a nevelők veszik át, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel is tartoznak. Az állandó letétek átadása, átvétele csak személyi változás esetén szükséges. A letéti állomány nem kölcsönözhető. Békéscsaba, szeptember 1. Nagyné Falucskai Anna Petrovszki Zoltánné Szegfű Ferencné könyvtárostanár, igazgató intézményvezető közművelődési könyvtáros

19 19 4. sz. melléklet Munkaköri leírások

20 20 A könyvtárostanár munkaköri feladatai Feladatait 0,5 állásban végzi. Heti munkaideje: 20 óra. Ebből kötelező óra 11 óra (mely magában foglalja a tanítási órákat és a nyitva tartást), ezen kívül az intézményben könyvtári feladatokkal eltöltendő 6 óra, külső tevékenységgel, intézményen kívül töltendő 3 óra. 1. A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok: - A könyvtár működési feltételeinek és tartalmi munkájának tervezése. - Éves munkatervet és tanév végi beszámolót készít. Alkalmanként a nevelőtestületet tájékoztatja a tanulók könyvtárhasználatáról. - Szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását és a könyvtár külső kapcsolatait. - Figyelemmel kíséri és végzi a könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű, gazdaságos felhasználását. - Végzi a könyvtári ügyviteli dokumentumok kezelését. - Részt vesz a könyvtár átadásában, átvételében, az időszaki vagy soros leltározásban. - Képviseli a könyvtárat. - Részt vesz a könyvtárostanárok részére szervezett továbbképzéseken, értekezleteken. Szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja. 2. Állományalakítással, nyilvántartással, állományvédelemmel összefüggő feladatok: - Az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását végzi. - Végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és összesített állomány nyilvántartást. - A helyi feldolgozást igénylő dokumentumokat feldolgozza, naprakészen építi a könyvtár katalógusait. - Folyamatosan kigyűjti az állományból az elhasználódott, az elavult tartalmú és fölöslegessé vált dokumentumokat, s legalább évente egy alkalommal elvégzi azok törlését. - Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. - Végzi a letétek kihelyezését, nyilvántartását és ellenőrzését. 3. Olvasószolgálattal, tájékoztatással összefüggő feladatok: - Lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a kölcsönzést. - Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, tájékoztatást ad mind a helyben, mind a könyvtári rendszerben elérhető könyvtári szolgáltatásokról, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást, irodalom kutatást végez. - Vezeti az olvasói kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri az előjegyzéseket, végzi a késő olvasók felszólítását.

21 21 4. Könyvtárpedagógiai feladatok: - Az iskola helyi tantervének megfelelően könyvtárhasználati órákat tart. - Bekapcsolódik a könyvtárhasználati szakórák szervezésébe, tervezésébe, vezetésébe. - A könyvtár dokumentumainak rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt a szaktárgyi órák, egyéb iskolai foglalkozások, rendezvények stb. megtartásához. - Szervezi és segíti a tanulók olvasóvá nevelését, a folyamatos önképzésre, élethosszig tartó tanulásra való felkészítését. - Bekapcsolódik a tehetséggondozásba. Békéscsaba, szeptember 1. Nagyné Falucskai Anna könyvtárostanár Petrovszki Zoltánné igazgató

22 22 A közművelődési könyvtáros munkaköri feladatai 1. A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok: - A könyvtár működési feltételeinek és tartalmi munkájának tervezése. - Elkészíti a könyvtári statisztikai jelentést és elemzi a statisztikai adatokat. - Szervezi a könyvtár külső kapcsolatait. - Javaslatot ad a költségvetés tervezéséhez, figyelemmel kíséri és végzi a könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű, gazdaságos felhasználását. - Végzi a könyvtári ügyviteli dokumentumok kezelését. - Részt vesz a könyvtár átadásában, átvételében, az időszaki vagy soros leltározásban. - Képviseli a könyvtárat. - Részt vesz a könyvtárosok részére szervezett továbbképzéseken, értekezleteken. Szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja. 2. Állományalakítással, nyilvántartással, állományvédelemmel kapcsolatos feladatok: - Az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását végzi. - Végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és összesített állomány nyilvántartást. - A helyi feldolgozást igénylő dokumentumokat feldolgozza, naprakészen építi a könyvtár katalógusait. - Folyamatosan kigyűjti az állományból az elhasználódott, az elavult tartalmú és fölöslegessé vált dokumentumokat, s legalább évente egy alkalommal elvégzi azok törlését. - Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. - Végzi a letétek kihelyezését, nyilvántartását és ellenőrzését. 3. Olvasószolgálattal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok: - Lehetővé teszi az állomány helyben használatát, végzi a kölcsönzést. - Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, tájékoztatást ad mind a helyben, mind a könyvtári rendszerben elérhető könyvtári szolgáltatásokról, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást, irodalom kutatást végez. - Vezeti az olvasói kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri az előjegyzéseket, végzi a késő olvasók felszólítását. 4. A közművelődési könyvtáros feladatait 0,25 státuszban végzi. Heti munkaideje 10 óra. Ebből kötelező nyitva tartás 9 óra, ezen kívül az intézményben könyvtári feladatokkal eltöltendő 1 óra. Heti munkaideje alkalmazkodik a könyvtárnak helyet adó Gerlai Általános Iskola munkarendjéhez: szorgalmi időben munkanapokon lehetőség szerint 2-2 óra, szorgalmi időszakon kívül heti 2x5 óra. Békéscsaba, szeptember 1. Nagyné Falucskai Anna közművelődési könyvtáros Szegfű Ferencné intézményvezető

23 23 5. sz. melléklet Tankönyvtári szabályzat

24 24 Szabályzat a tankönyvtári állomány kialakításához és kölcsönzéséhez 1. A tankönyvtárat alkotó dokumentumok: - használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló részére az iskola általa ingyen átadott, majd a tanulótól visszavett tankönyv, - tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai kivitele megfelel a rendeletben meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják. 2. A tankönyvtári dokumentumokat használók köre - A taneszközből tanító szaktanárok. - Az iskolai igényfelmérés alapján jogosult tanulók. 3. A tankönyvtári dokumentumok kezelése a) Elhelyezésük A tankönyvtári dokumentumok elhelyezése az állomány többi részétől elkülönülten történik. b) Nyilvántartás, kölcsönzés, tájékoztatás A tankönyvtári dokumentumok nyilvántartása és kölcsönzésbe adása a könyvtáron keresztül történik. Felelős a könyvtárostanár, aki e munkájához segítséget kap az osztályfőnököktől. A tankönyvtári állományt különgyűjteményként kezeljük és tankönyvtári címleltárkönyvben tartjuk nyilván. A tankönyvtári dokumentumok átvételét a tanuló, illetve 1. osztályosok esetében a szülő aláírásával köteles igazolni. A könyvtár működése és a feladat időben történő elvégzése érdekében a tankönyvtári dokumentumok kölcsönzésére a tanév elején, visszaadására a tanév végén kerül sor az alábbiak szerint: egy-egy osztály tankönyvtári dokumentumai egyben történő felvételének és leadásának megszervezéséért a könyvtárostanár és az osztályfőnök a felelős. A tankönyvtári dokumentumok használatával kapcsolatos szabályozásról egyrészt az osztályfőnökök osztályfőnöki óra keretében tájékoztatja a tanulókat, szülői értekezleten tájékoztatja a szülőket, másrészt az iskola írásban is tájékoztatást ad a dokumentumokkal kapcsolatos anyagi szabályozásról az alábbiak szerint: Az iskola a szülők által írásban jelzett igények alapján tanulói számára ingyenesen kölcsönzi az alábbi tankönyveket, tanulási segédleteket: (a kölcsönözhető művek jegyzéke). A felsorolt dokumentumok az iskola tulajdonát képezik, ezért hibátlan állapotban (szándékos rongálás, firkálás, kiemelés, kivágás, szakadás stb. nélkül) a tanév végén szankciók nélkül visszaadhatók. Amennyiben a dokumentum visszaadáskor további használatra a kölcsönző hibájából nem alkalmas, vagy a család szeretné megtartani, azt az alábbiak szerint teheti: 1 év használat után a dokumentum beszerzési ára 70%-ának a befizetésével, 2 év használat után a dokumentum beszerzési ára 50%-ának a befizetésével 3 és annál több év használat után a dokumentum beszerzési ára 25%-ának a befizetésével

25 25 c) A térítési díjakkal kapcsolatos tudnivalók A térítési összegek beszedéséért a könyvtárostanár és az osztályfőnök a felelős. A behajthatatlan és a pénzben megtérített követeléseket, valamint a rendeltetésszerű használat során elhasználódott dokumentumokat intézményvezetői engedéllyel tanévenként le kell selejtezni. Békéscsaba, szeptember 1. Nagyné Falucskai Anna könyvtárostanár Petrovszki Zoltánné igazgató

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2. sz. melléklet A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1 A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról [valamint

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata 2 A könyvtár működési szabályzata a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ és

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jogszabályi háttér Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012.

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára Iskolai könyvtárunk gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program, az iskola műveltségi

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZMSZ 2. számú melléklet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Könyvtára Érvényes: 2011. szeptember 1-től Jóváhagyta: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA függelék A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium könyvtára állományalakítását; a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata 1. Jogszabályi háttér: a művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM rendelete (a nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Rum Község Önkormányzata a.határozatával alapított önkormányzati intézmény szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 1. SZ. MELLÉKLET A MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1.A szabályzat indoklása

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.3. sz. melléklete 2016. A könyvtár működésének

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok IV-es számú melléklet Iskolai könyvtári SzMSz Iskolai könyvtár 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához,

Részletesebben

ISKOLAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ISKOLAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. ISKOLAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 1. FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2006. évi LXXI. törvény a közoktatásról

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Kandó Kálmán Szakképző Iskola Könyvtárhasználati Szabályzat Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 1. A könyvtár használói köre Az iskolai fiókkönyvtárat az iskola tanulói,

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 3.számú melléklete A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2004. szeptember 1.

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 1.1 Az iskola és a könyvtár tárgyi és személyi feltételei A dorogi Eötvös József Általános Iskola 1985 októberében

Részletesebben

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE A Németh László Gimnázium és Általános Iskola gyűjtőkörét az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Az iskolai könyvtár. szervezeti és működési. szabályzata. Budapest 2013. március

Az iskolai könyvtár. szervezeti és működési. szabályzata. Budapest 2013. március Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Budapest 2013. március A szabályzat a következő jogforrások figyelembevételével készült: 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Zalaszentgrót 2013 Tartalom 1. A könyvtárra vonatkozó adatok... 3 2. Fenntartó... 3 3. A könyvtár gazdálkodása... 3 4. A könyvtár jellege... 3 5. Az állomány

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzata

Gyűjtőköri szabályzata Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Gyűjtőköri szabályzata 2014. Alapdokumentumok: - Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK

DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM szám: 031850 Nevelőtestület elfogadta: 2013. augusztus 28. Intézményvezető jóváhagyta: Benyeczkó Ilona 2013. augusztus 30. 1.

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a S Z M S Z 2. s z. m e l l é k l e t e Összeállította: Dr. Tóthné Kovács Judit 2 A Gyűjtőköri

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. január 10-től T a r t a l o m j e g y z é k T a r t a l o m j e g y z é k... 2 Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:...

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy az iskola forrásközpontjaként biztosítsa az iskolában folyó tanulás / tanítás,

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok Azonosító adatok A könyvtár elnevezése: Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola Könyvtára Székhelye, címe, telefonszáma:

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ 5. sz. melléklete 2013 ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium ( Szentlőrinci Általános

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

A Könyves Kálmán Gimnázium könyvtárának. Szervezeti és működési szabályzata

A Könyves Kálmán Gimnázium könyvtárának. Szervezeti és működési szabályzata A Könyves Kálmán Gimnázium könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata I. A KÖNYVTÁR FENNTARTÁSA, MŰKÖDTETÉSE ÉS FELÜGYELETE... 3 II. A KÖNYVTÁR FELADATAI... 3 III. A KÖNYVTÁR FELÉPÍTÉSE ÉS LEGFONTOSABB

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.t-online.hu KÖNYVTÁR 2013 Tartalomjegyzék 1 Az iskolai könyvtár meghatározása... 4 2 Az iskolai könyvtár

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata SZMSZ 1. számú melléklet Takács Éva Igazgató 1 TART ALOMJEGYZÉK 1.1. Fenntartás,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 07.) rendelete Halmaj Község közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 07.) rendelete Halmaj Község közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 07.) rendelete Halmaj Község közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről Halmaj Község Képviselő-testülete a Kulturális javak

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár TANKÖNYVKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár TANKÖNYVKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár TANKÖNYVKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.. Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjérıl 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT INTÉZMÉNYI ADATLAP Intézmény neve: Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyarnémet Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Intézet Szabályzat típusa: GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT GYŰJTŐKÖRI A 2015 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal A Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 56-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZ. MELLÉKLETE. OM azonosító kód: 031197

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZ. MELLÉKLETE. OM azonosító kód: 031197 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító kód: 031197 Elfogadva: 2015. 02.

Részletesebben

A Kollégiumi könyvtár SZMSZ. (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete)

A Kollégiumi könyvtár SZMSZ. (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete) A Kollégiumi könyvtár SZMSZ (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete) 1. A kollégiumi könyvtár működési rendje Az intézményben a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklete

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklete MELLÉKLET 2. sz. melléklet a szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklete Tartalom: I. Az iskolai könyvtár adatai... 4 II. A könyvtár fenntartása... 4 III. Szakmai szolgáltatások... 4 IV. Az iskolai

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezető... 3 II. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei... 3 III. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai...

Részletesebben

1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok

1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok VI.sz. melléklet Gyűjtőköri szabályzat 1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012 EMMI rendelet a NKtv végrehajtásáról

Részletesebben

A Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Középiskolája Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Középiskolája Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata A Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Középiskolája Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár neve: Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Intézményi/tagintézményi könyvtár

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Intézményi/tagintézményi könyvtár Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Intézményi/tagintézményi könyvtár Szervezeti és működési szabályzata. Tartalom A könyvtár működésének célja,

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe veszi. Ezek

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései - Simon Krisztina- Könyvtáros szaktanácsadó simon.krisztina@pepint.sulinet.hu Simon.krisztina@fppti.hu Iskola működését szabályozó dokumentumok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Készítette: Sunyovszky Anna Budapest, 2010 1. Az iskolai könyvtárat

Részletesebben

Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet

Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet GYŰJTŐKÖRI, ARCHIVÁLÁSI ÉS FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1. A gyűjtőköri szabályzat indoklása, a gyűjtőkört

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei

1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez,

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Tartalomjegyzék

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzata Tartalomjegyzék 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 2. o. 2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 2. o. 3. Az iskolai tankönyvellátás

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Általános tudnivalók A körösladányi Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó a könyvtárhasználati szabályzat betartása mellett igénybe

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

A Zentai Úti Általános Iskola könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Zentai Úti Általános Iskola könyvtárának szervezeti és működési szabályzata Zentai Úti Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Zentai u. 8. Tel: 22/503-134 Fax: 22/503-133 zentai.iskola@axelero.hu www.zentai.hu A Zentai Úti Általános Iskola könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE, GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

Az SZMSZ 2. számú melléklete A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE, GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Az SZMSZ 2. számú melléklete A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE, GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK HASZNÁLATI RENDJE 1 I. A könyvtár használatára jogosultak köre A Verseghy Ferenc

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁRAKRA VONATKOZÓ ÚJ JOGSZABÁLYOK (2013. március 23-tól)

ISKOLAI KÖNYVTÁRAKRA VONATKOZÓ ÚJ JOGSZABÁLYOK (2013. március 23-tól) ISKOLAI KÖNYVTÁRAKRA VONATKOZÓ ÚJ JOGSZABÁLYOK (203. március 23-tól). Az iskolai könyvtár fogalma: 20/202. (VIII. 3.) EMMI rend. 63. () 63. () Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben