Mivel megé"em s mélyen átérzem, hogy amit csak I#en akarata megteremte$ s nyilvánvaló eleve elrendelése elrend%e$

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mivel megé"em s mélyen átérzem, hogy amit csak I#en akarata megteremte$ s nyilvánvaló eleve elrendelése elrend%e$"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ Kurucz Ágnes fordítása Mivel megé"em s mélyen átérzem, hogy amit csak I#en akarata megteremte$ s nyilvánvaló eleve elrendelése elrend%e$ mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő föl( tájakon, azt törvény élteti s ta"ja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit I#en kegyelme bőség)l ado$ az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegsé)ket, +pánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben +teni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek megaz élemede$ korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, vé(k, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók aföld bármely részén, bármilyen méltóságot v+eljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak +, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind ala$valóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom en)délyével utánam uralkodni fogsz. Illik pe(g, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az +teni bölcsesség intelme sze,nt, mely Salamon szájábólszól: Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását!... [Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, ]akkor nagy lesz száma élted éveinek. Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt,

2 amit atyai gyöngédség)l parancsolok, megveted - távol legyen! -, nem szívelnek többé sem I#en, sem az emberek. De halljad az en)detlen parancsszegők esetét és vesztét. Ádám ugyan+, kit az +teni alkotó, valamennyi lét%ő teremtője a maga hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé te$, szé$ö"e a parancsok bilincsét, s nyomban elveszte$e a magas méltóságokat meg a para(csombéli laká#. I#en régi, kiválaszto$ s kivált kedvelt népe +, amié" szétszagga$a a törvények I#en ujjával kötözö$ kötelékét, különb-különb féleké.en pusztult el: részben ugyan+ a föld nyelte el, részben tűz emészte$e el, részint egymá# koncolta fel. Salamon fia +, félretvetve apja békéltető szavait, gőgjében pöffeszkedve kardcsapásokkal fenye)$e a népet apja o#orsuhintásai helye$, azé" sok rosszat tű" el országában, végül + kivete$ék onnan. Hogy % véled ne tö"énjék, fogadj szót, fiam; gyermek vagy, gazdagságban születe$ k+ cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédel)tve és nevelve, nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. I$ az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az té)d csak puhánnyá s finnyássá tehet, % pe(g a férfiasság elveszte)tése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor fanyar borral, mely é"elmedet tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket előrebocsátván térjünk a tárgyra.

3 FEJEZETEKRE OSZTÁS I. A katolikus hit megőrzéséről II. Az egyházi rend becsben ta"ásáról III.A főpapoknak járó t+zteletről IV.A főemberek és vitézek t+zteletéről V. Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról VI.A vendé)k befogadásáról és gyámolításáról VII.A tanács súlyáról VIII.A fiak kövessék az elődöket IX.Az imádság megta"ásáról X.A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről

4 I. A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL Min2ogy a királyi méltóság rangját csak+ a hívők és a katolikus hitetvallók nyerhetik el, %é" parancsainkban a szent hitet tesszük az elsőhelyr3 Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, le)lőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apo#oli hitet akkora b4galommal és éberség)l ő,zd, hogy minden I#entől rendelt ala$valódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nev%zen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyan+ ham+at h+znek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, min2ogy a hit te$ek híján meghal, sem i$ nem uralkodnak t+ztesség)l, sem az örök uradalomban vagy koronában nem leszrészük. Ám ha a hit pajzsát ta"od, rajtad az üdvösség s+akja +. Me" e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz lá2atatlan és lá2ató ellensé)id ellen. H+zen az apo#ol %t mondja: Csak az nye, el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd. A hit tehát, melyről beszélek, a követk%ő: higgy erősen a mindenható Atya+tenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülö$ fiában, a mi Urunkban, Jézus K,sztusban, kit az angyal meghirdete$, ki Szűz Má,ától születe$, az egész világ üdvösségéé" a keresztfán szenvede$ és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apo#olok, valamint az evangél+ták szavával, mint egyetlen tökéletes osz2atatlan szeplőtelen +tenségben, és kétely hozzád neférjen. Ez a katolikus hit, melyben - miként Atanáz mondja - ha akárki híven és erősen nem h+z, semmiké. sem üdvözül. Ha

5 valamikor uralmad ala$ akadnának olyanok - távol legyen! -, kik az így egységbe fűzö$ Szen2áromságot megosztani vagy k+ebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket pe(g ne gyámolítsd, ne védelm%d, hogy magad + ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Me" az efféle emberek a szentegyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy % ne tö"énjék meg, különös gondod legyen.

6 II. AZ EGY HÁZI REND BECSBEN TARTÁSÁRÓL A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a máso(k helyet, az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudniillik K,sztus vete$e el magját, majd az ő tagjai, vagy+ az apo#olok és szent atyák ülte$ék át, meg gyöker%te$ék erősen, s elterjeszte$ék az egész földkereksé)n. És ámbár min(g hajt új sarjat, más helyeken még+ mintegy réginek ta"ják; i$ v+zont, kedves fiam, a mi birodalmunkban ed(g még mint ifjú, f,ss hajtá# pré(kálják. É. %é" kíván meg szemfülesebb s szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az +teni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül eláraszto$, tunyaságod és restsé)d, valamint hanyagságod mia$ megromoljék s megsemm+üljön. Me" aki a szentegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy K,sztus testét csonkítsa. H+zen maga az Úr mondta Péternek, akit a szentegyház őrzőjévé és felügyelőjévé emelt: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat. ő ugyan+ önnönmagát nev%te kősziklának, s nem ám fából avagy kőből épült egyházról beszélt, hanem az újonnan nye" töme)t, a kiválaszto$ népet, I#en nyáját, mely hitben kiokta$ato$, keresztségben megmosato$, kene$el olajoztato$, hívta a saját magára épült szentegyháznak. Ha valaki lázában e szentegyház tagjait vagy kicsinyeit megbotránkozta$ja, az evangélium tanítása sze,nt méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a ten)r mélységébe vessék, azaz a hatalom méltóságából kivetik, és az igazak egyházán kívül marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos. Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy

7 inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék. Azé" + nev%ték az első királyokat nagyságosnak, me" az egyházat nagyobbíto$ák. Te + %t tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen.

8 III. A FŐPAPOKNAK KIJÁRÓ TISZTELETRŐL A királyi trón ékessé) a főpapoknak rendje, %é" a királyi méltóságban ők kerülnek a harma(k helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára. Ha ők jóindulatúak véled, ellenségtől nem kell félned. H+zen ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenh%, imádságuk ajánl té)d a mindenható I#ennek. Őket állíto$a ugyan+ I#en őrül az I#en népe fölé, és őket te$e meg a lelkek felvigyázóivá, valamint az egész egyházi méltóság és +teni szentség részeseivé és osztóivá. Me" nélkülük királyok nem + állí$atnak, nem + országolnak. Az ő közbenjárásukra törlik el a vétk%ők vétkeit. Ha irántuk az igazi szeretetet tanúsítod, magadat + kétségkívül megjobbítod, országodat + t+ztesség)l igazítod. Me" az ő k%ükbe van lerakva a bűnből oldás és a bűnbe kötés hatalma. Me" I#en me)gy%e$ velük örök szövetségben, és elkülöníte$e őket az emberektől, a maga nevében és szentségében osztozo$ velük, és az +tenes Dávid király szavával megtilto$a, hogy az embe, világ gáncsolja őket: Fölkentjeimet ne é,ntsétek!" Az illeti meg ugyan+ I#en felkentjeit, ki az +teni és kánoni végzéssel szembeszállva a szent renden való férfiakat ham+ vádaskodásokkal mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja. Teljesség)l megtiltom fiam, hogy így cselekedj, ha boldogan akarsz élni, királyságod megbecsülni, me" az ilyen dolgok sé"ik I#ent elsősorban. Ha esetleg valamelyik azok közül, akikről szó van, kárhoztatásra méltó vétekbe esik -távol legyen! -, figyelm%tesd háromszor, négyszer + négyszemközt az evangélium tanítása sze,nt. Ha akkor intelmeidet nem hallgatja

9 meg, nyilvánosan kell megfeddni a követk%ők alapján: Ha rád nem hallgat, jelentsd az egyháznak. Me" ha e rendet megta"od, (cső koronádat teljesség)l felmagasztalod.

10 IV. A FŐEMBEREK ÉS VITÉZEK TISZTELETÉRŐL Az uralom negye(k dísze a főemberek, +pánok, vitézek hűsé), erőssé), serénysé), szívessé) és bizalma. Me" ők országod védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se nev%z szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; ta"sd min(g eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak+ az alázat, semmi sem taszít le, csak+ a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az +pánok és főemberek fölö$, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. E$ől óvakodva az erényed szabta mé"ékkel irányítsd az +pánok életét, hogy vonzalmaddal felöv%ve a királyi méltósághoz min(g háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.

11 V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötö(k cifrázása. Dávid király és próféta mondja: Ítéletedet, I#en, bízd a királyra. És ugyanő másu$: Király vagy, az igazságosságot szereted. A türelemről így beszél Pál apo#ol: tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. És az Úr evangéliumban: Ha [türelemmel] kita"otok, megmentitek lelketeket. Ehh% ta"sd magad, fiam: ha becsületet akarsz szer%ni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod ta"ani lelkedet, türelmes légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd vagy valamely főbenjáró bűn vádlo$ja, türelmetlenül ne v+elkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted; bizony % ingatag lenne és mulandó, me" a bolond fogadalmat megszegi az ember; és ne ítélk%z te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt essék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény sze,nt döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s nev%tetni. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pe(g zsarnokoskodnak. Ha pe(g egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélk%z, így lesz majd koronád (cséretes és ékes.

12 VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL A vendé)k s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hato(k helyén. H+zen k%detben úgy növekede$ a római birodalom, úgy magasztalta$ak fel és le$ek (csősé)ssé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma + szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Me" amiként különb-különb tájakról és ta"ományokból jönnek a vendé)k, úgy különb-különb nyelvet és szoká#, különb-különb példát és fegyve" hoznak magukkal, s mind% az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföl(eket a pöffeszkedé#ől elre$enti. Me" az egy nyelvű és egyszokású ország gyen) és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben ta"sdad, hogy nálad szívesebben ta"ózkodjanak, mintsem másu$ lakjanak. Ha pe(g le akarnád rombolni, amit építe$em, vagy szét szórni, amit összegyűjtö$em, kétségkívül i)n nagy ká" szenvedne országod. Hogy % ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak ta"sák.

13 VII. A TANÁCS SÚLYÁRÓL A királyi emelvényen a tanács a hete(k helyre ta" igényt. A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelm%i a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, ker)t támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellensé)s várakat. Min2ogy pe(g a tanácsnak ekkora haszna van, o#oba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és cs+zolódjék. Ezé", fiam, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz, ne + kérj tőlük tanácsot, csak a gyűlés véneitől, kiknek koruk és bölcsességük mia$ megfelel % a feladat. Me" a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe, ne terjessze a bolondok szelessé). Ha ugyan+ a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által: Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos. És Dávid zengi: Jósággal közeledsz a jóhoz, az igazhoz igaz vagy. A t+ztával t+ztán bánsz, a ham+sal azonban ham+ mó5a. Ezé" hát ki-ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudniillik az ifjak fegyverben, a vének a tanácsban. Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen kiűzni a tanácsból; ámde ahányszor velük tanácskozol, még ha életrevaló + az a tanács, min(g terjeszd az öre)k elé, hogy minden cselekedetedet a bölcsesség mé"ékével mérhesd.

14 VIII. A FIAK KÖVESSÉK AZ ELŐDÖKET Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolca(k helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom sze,nt, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyan+ megveti, amit megszabtak atyai elődei, az +teni törvényekre sem ügyel. Me" az atyák azé" atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pe(g azé" fiak, hogy szüleiknek szótfogadjanak. Aki atyjával szemben áll, I#en ellenségének áll. Me" minden en)detlen I#ennel áll szemben. És az en)detlenség szelletje a korona virágait szórja sze"3 Az en)detlenség valójában pest+ az egész királyságban. Ezé", kedves fiam, apád rendeletei, vagy+ az én rendeleteim, min(g legyenek szemed elő$, hogy szerencsédet mindenü$ királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pe(g, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kövessed. Me" nehéz lesz megta"ani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög mó5a, avagy mely latin kormányozta a görögöket latinmó5a? Semelyik. Ezé" hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az ide)nek (cséretére sze" így teszel.

15 IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL Az imádság megta"ása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, %é" a királyi méltóság kilence(k regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megt+ztulás és feloldozás. Te pe(g fiam, valahányszor I#en templomához járulsz, hogy I#ent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad + király lévén, min(g mondjad: Küldd le [Uram, a bölcsessé)t] szent e)dből, (csősé)d trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így föl+merjem, mi kedves a szemedben [minden időben]. És +mét: Uram, Atyám, életemnek I#ene, ne hagyj en)m álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélysé)t és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a t+ztátalan és esztelen léleknek ne adj en)m, Uram. Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te + ugyan%zel fohászkodj, hogy I#en minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azé" +, hogy a tétlensé)t, tunyaságot elker)sse tőled, megajándékozzon az erények összességének se)delmével, s így legyőzhesd lá2ató és lá2atatlan ellensé)idet. Hogy valamennyi ala$valóddal együ$ gondtalanul, ellensé)s támadásoktól nem háborgatva, békében vé)zhesd életed pályáját.

16 X. A KEGY ESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL VALAMINT A TÖBBI ERÉNY RŐL Az erények mé"éke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tize(k. Me" az erények ura a Királyok Királya, miként égi sere) áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény + hassa át és ékesíts3 Me" ha a királyt +tentelenség és kegyetlenség szenny%i, hiába ta" igényt a király névre, zsarnoknak kell nev%ni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessé), sarjam jövőreménysé), kérlek, megparancsolom, hogy mindenü$ és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyaf+ágodhoz + a rokonságodhoz, vagy a főemberekh%, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az i$ lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföl(ekh% +, sőt mindenkih%, aki hozzád járul. Me" a szeretet gyakorlása v%et el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhőz, ő,zd szívedben min(g az +teni inté#: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy türelmes mindenekh%, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos +, hogy I#en felmagasztaljon mo# és a jövöben. Légy majd mé"ékletes, hogy mé"éken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyaláza$al ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. Mind%,

17 amit fentebb é,nte$ünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük semi$ nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI SZENT IMRE HERCEGHEZ. ELŐSZÓ, melyben buzdítja a herceget atyai intelmeinek és parancsainak megfogadására.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI SZENT IMRE HERCEGHEZ. ELŐSZÓ, melyben buzdítja a herceget atyai intelmeinek és parancsainak megfogadására. SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI SZENT IMRE HERCEGHEZ ELŐSZÓ, melyben buzdítja a herceget atyai intelmeinek és parancsainak megfogadására. A szent Háromság és oszthatatlan Egység nevében. 1. Mivel úgy érzem,

Részletesebben

Szákszendi. meg a magyar történelem legjelentősebb. uralta Kárpát-medence egységes. szervezőmunkája nyomán kialakult

Szákszendi. meg a magyar történelem legjelentősebb. uralta Kárpát-medence egységes. szervezőmunkája nyomán kialakult Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Meghívó Tisztelettel és szeretettel meghívjuk, 2012. augusztus 20-án 17.00 órakor a száki római katolikus

Részletesebben

MUSTÁRMAG A SZENT HELY SZÜLETÉSE

MUSTÁRMAG A SZENT HELY SZÜLETÉSE MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2011/5. SZÁM AUGUSZTUS 20. A SZENT HELY SZÜLETÉSE Plébánia táborunkban eljutottunk egy Csaroda nevű faluba,

Részletesebben

A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek

A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek Kedves Jegyespár, Önök szép házasságkötési szertartást szeretnének. Hogy ez eredményesen sikerüljön, kérem válasszák ki az alábbi pontokból az

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

SZENT BENEDEK REGULÁJA

SZENT BENEDEK REGULÁJA SZENT BENEDEK REGULÁJA PROLÓGUS 0.1 Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait, és hajlítsd hozzá szíved figyelmesen, fogadd a jóságos atya intéseit készségesen és tettekkel teljesítsd, hogy 0.2 visszatérj

Részletesebben

SZENT ISTVÁN DIÁKONUS

SZENT ISTVÁN DIÁKONUS Plébánia templom védőszentje: December 26. +Jeruzsálem SZENT ISTVÁN DIÁKONUS István diákonus vértanúságát Szent Lukács örökítette meg az Egyház számára az Apostolok Cselekedeteiben (6,1--8,2). E két fejezetben

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA r /, /, /, A HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA TIZENEGYEDIK KIADÁS^ KIADJA A MÉLIUSZ" KÖNYVKERESKEDÉS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN MÁSODIK TÖRVÉNYKÖNYVE I. fejezet. I. De regali dote ad ecclesiam.

SZENT ISTVÁN MÁSODIK TÖRVÉNYKÖNYVE I. fejezet. I. De regali dote ad ecclesiam. A kereszténység elterjesztése után az egyházak fölszereléséhez kellett látni. Gondos körültekintéssel előírja Szent István törvénye, hogy tíz falu építsen egy templomot, a melyhez adjanak két telket ugyanannyi

Részletesebben

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év ZSOLTÁROK ÉS VERSEK Vasár- és ünnepnapokra B év Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia Tab,2011 2 Tartalom Advent 1. vasárnapja... 5 Advent 2. vasárnapja... 6 Advent 3. vasárnapja... 7 Advent 4. vasárnapja...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv PPEK 593 Klara Bühler: Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv Klara Bühler Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Kentenich József atya - Égfelé

Kentenich József atya - Égfelé Kentenich József atya - Égfelé Kentenich József atya Égfelé Imádságok a Schönstatt család használatára Családok a Családért Egyesület, Óbudavár, 2012 A mű eredeti címe: P. Josef Kentenich: Himmelwärts

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Részletesebben

OLVASMÁNYOK ESKÜVŐRE

OLVASMÁNYOK ESKÜVŐRE OLVASMÁNYOK ESKÜVŐRE I. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből (Móz1 1, 26 28.31a) Így szólt az Isten: Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra! Uralkodjék a tenger halain és az ég madarain, a szárazföldi

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához

Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához Bevezetés a Vezérfonal új kiadásához Mindannyiunk előtt nyilvánvaló, hogy világunk egyre gyorsuló tempót diktál, aminek számos káros mellékhatása tapasztalható. A sokrétű zajterhelés megnehezíti az elcsendesedést,

Részletesebben

EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI.

EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI. BOLDOG EMLÉKÜ HÁM JÁNOS SZATMÁRI PÜSPÖK EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI. KÖZREBOCSÁTJA MESZLÉNYI GYULA SZATMÁRI PÜSPÖK. II. KÖTET. Tartalom. Lap Első nagybőjti beszéd. Jézus felveszi a keresztet.. 1 Második nagyböjti

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 1 Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Szerkesztette: Zalatnay István Budapest, 2012 2 Reggeli áhítat Böjt első hetében /2012.II.22-III.3./ I. BEVEZETŐ RÉSZ

Részletesebben

T HORDAY A TTILA: A ZSOLTÁROK AZ E GYHÁZ IMÁDSÁGAI. Hálaadás Isten különleges szeretetéért

T HORDAY A TTILA: A ZSOLTÁROK AZ E GYHÁZ IMÁDSÁGAI. Hálaadás Isten különleges szeretetéért T HORDAY A TTILA: A ZSOLTÁROK AZ E GYHÁZ IMÁDSÁGAI Tanulmányomban azt a meggyőződésemet kívánom bemutatni, hogy bár a bibliai zsoltárok a kereszténység előtt keletkezett költői művek, sugalmazottságuk

Részletesebben

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992.

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. 6725 Szeged, Mátyás tér 26. ISBN - 963 8112 00 X Elektronikus

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben