IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 3. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Ellenőrizte: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik. A Bács- Szakma Zrt 2/2012 (01.19.) számú Közgyűlési határozatával. Jelen Iratkezelési és iktatási Szabályzatot jóváhagyta P.H. Rab Zoltán Vezérigazgató Baja, január 19. 1

2 Az irat fogalma Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed a Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.-nél keletkező, oda érkező, illetve onnan kimenő valamennyi iratra, a Zrt. vezetőjére, alkalmazottjára. Az Iratkezelési Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza. Az iratkezeléssel szemben támasztott alapelvek: 1. azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen, 2. tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető, 3. kezeléséért fennálló személyi felelősség mindenkor, és egyértelműen megállapítható legyen 4. szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez szükséges feltételek biztosítottak legyenek, 5. a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen, 6. az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. Az iratkezelési szabályzat alkalmazása során használt fogalmak Beadvány: az intézménybe érkező, rendeltetésszerűen ottmaradó hagyományos vagy elektronikus irat. Csatolás: A nem ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különböző iratok átmeneti jellegű összekapcsolása. Elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával elektronikus formában rögzített elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak. Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a beadvány beérkezésének keltét, elektronikus irat beérkezése esetén kitöltik az érkeztető képernyőrovatokat. Feladatkör: Az alapító okiratban, illetve munkaköri leírásban rögzített azon feladatoknak az összessége, amelyeket az intézmény vagy személy végez az ügyintézési munkafolyamat során. 2

3 Iktatás: az iratkezelésnek a postabontás és érkeztetés utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető feladata, amelynek során a beadványt, illetve a saját keletkeztetésű iratot iktatószámmal látják el és kitöltik az iktatókönyv, illetve az iktatóbélyegző lenyomat rovatait. Elektronikus iratkezelés esetében az iktató képernyő rovatait töltik ki. Iktatókönyv: az intézmény rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, hozzá intézett és megőrzött) ügyviteli iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) nyilvántartására szolgáló, folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként hitelesen megnyitott és lezárt iratnyilvántartó könyv, amely készülhet elektronikus adathordozón is. Irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat a megjelentetés szándékával készült könyv jellegű kézirat kivételével amely az intézmény működésével, illetőleg az intézménnyel kapcsolatban álló személy tevékenységével kapcsolatosan bármely anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. Nem kell iratnak tekintetni a rendszeresen kapott hivatalos lapokat (közlönyöket) napilapokat, folyóiratokat, könyveket, reklám- és propagandaanyagokat. Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendezését és selejtezhetőség szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység. Irattár: az intézménynél megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére és tárolására alkalmas helyiség. Az irattár lehet kézi (operatív, átmeneti) irattár, amely a kettő évnél nem régebbi iratok őrzésére, tárolására szolgál, és lehet központi irattár, amely a kettő évnél régebbi keletű iratok őrzésére, tárolására szolgál. Irattári anyag: az intézmény működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen az irattárban elhelyezett iratok összessége. Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az intézmény feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. 3

4 Az irattári tervbe fel kell venni az olyan iratféleségeket is, amelyek nem kerülnek az általános szabályok szerint iktatásra, illetve amelyeket nem helyeznek irattárba, hanem attól elkülönítetten kezelnek (pl: illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok, gazdálkodási műveletek nyilvántartásával, könyvelésével kapcsolatos iratok). Irattári tételszám (jel): az ügy típusát, ágazati hovatartozását, továbbá az irat selejtezhetőség szerinti csoportosítását mutatja, egyúttal meghatározza az iratok helyét is. Az irattári tételt úgy kell kialakítani, hogy az ahhoz tartozó ügyiratok azonos témakörűek legyenek és a selejtezés vagy levéltárnak történő átadás határideje szempontjából egységes kategóriát alkossanak. Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amely az intézmény működése során keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rendezését, kezelését és őrzését foglalja magába. Kapcsolatos szám: Valamely más ügyirat száma, amelynek ismerete közvetve segítséget nyújt(hat) az adott ügyirat elintézéséhez. Kezelési (ügyviteli) feljegyzések: az ügy(ek)ben keletkező ügyviteli iratokon tett feljegyzések, többnyire utasítások, amelyek az ügyek tartalmi és/vagy formai intézését érintik. Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírással ellátott, lepecsételt irat. Kiadmányozás (kiadványozás): a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről (aláírás). Kiadmányozó: a kiadmányozásra vonatkozó szabályok szerint az intézményvezető vagy az általa kiadmányozási joggal felhatalmazott személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása. Közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott. Központi iktatás: az egész szervezetre egy helyen, folyamatosan és egy iktatókönyvben, illetve számítógépen történő iktatás. Küldemény: a beérkezett, illetve továbbításra előkészített irat, elektronikus úton érkezett, illetve küldött elektronikus irat. Mutatózás: a ügyiratkezelési munka iktatást követő fázisa, amikor az ügyintéző a tárgymutatóba feljegyzi az irat iktatószámát és tárgyát, a későbbi visszakereshetőség megkönnyítése érdekében. 4

5 Láttamozás: az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát, véleményezését (javítását, tudomásul vételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve ezt helyettesítő számítástechnikai művelet. Levéltári anyag: az irattári anyagnak a levéltárban őrzött maradandó értékű része. Maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki és egyéb szempontból jelentős, a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat. Másodlat: a több példányban, egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet azonos pecsét és aláírás hitelesít. Másolat: valamely eredeti iratról keletkezése után készült példány, amely hasonmás (szöveg- és formahű), egyszerű (nem hitelesített) és hiteles (hitelesítő záradékkal ellátott) iratmásolat lehet. Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan az irattól. Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól mint kísérő irattól elválasztható. Minősített adat: A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben (a módosított évi LXVI. tv.) meghatározott köziratban szereplő államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó adat, A szóban közölt államtitkot vagy szolgálati titkot képező információ, Államtitkot, vagy szolgálati titkot képező informatikai hordozó objektum, technikai eszköz, Nem tárgyiasult formában megjelenő, államtitkot vagy szolgálati titkot képező információ, eljárási mód vagy más ismeretanyag, közirat. (Az államtitokra és a szolgálati titokra vonatkozó előírásokat az évi LXV. törvény tartalmazza.). Selejtezés: az iratoknak az irattári tervben szereplő őrzési idő lejártát követően történő megsemmisítésének előkészítése és megsemmisítése. 5

6 Szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő-és utóiratok) végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell. (Az iratok összekapcsolását elektronikus iktatás esetén is értelemszerűen jelölni kell.) Szignálás: az intézkedni, eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző kijelölése az ügyben kiadmányozni jogosult részéről, akinek hatáskörébe tartozik az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasítás kiadása, az ügy kiadmányozása. Ügyintézés: az ügyben intézményünk valamely szervezeti egységének működésével, vagy személy tevékenységével kapcsolatban keletkező ügyek ellátása, az eközben felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki) kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata, összessége. Ügyintéző: az ügy(ek) érdemi intézését végző személy, azaz az ügy előadója, aki az ügyet döntésre előkészíti. Ügyirat: az intézmény rendeltetésszerű működése, illetve ügyintézése során keletkező irat, amely az ügy valamennyi ügyintézési fázisában keletkezett ügyiratdarabokat tartalmazza. Ügyiratdarab: az ügyiratnak az a része, amely az ügy intézésének valamely, egyegy fázisában keletkezett iratokat tartalmazza. Ügykör: az intézmény, annak belső szervezeti egysége vagy személy hatásköre és illetékessége által meghatározott, összetartozó vagy hasonló egyedi ügyek összessége, csoportja. Ügyvitel: az intézmény folyamatos működésének alapja, az ügyintézés egymás utáni résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés formai és technikai feltételeit, a szolgáltatások teljesítését foglalja magába. AZ ADAT MINŐSÍTÉSE 1. Az államtitkot, illetve szolgálati titkot képező adatot minősíteni kell. Minősítés: az a döntés, amelynek meghozatala során az államtitokról és a szolgálati titokról szóló évi LXV. törvény szerint felhatalmazott személy megállapítja, hogy az adat a tartalmánál fogva a nyilvánosságot korlátozó államtitokkörbe vagy szolgálati titokkörbe tartozik. 2. Az intézményünkben az adatok minősítésére az intézményvezető jogosult. 6

7 3. A minősítés során az állami és szolgálati titokról szóló évi LXV. törvény, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995.(VI.20.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. 4. Az államtitkot tartalmazó adat hordozóján a SZIGORÚAN TITKOS!, a szolgálati titkot képező adat hordozóján pedig a TITKOS! jelölést kell feltüntetni Az iratok (küldemények) beérkezésével kapcsolatos feladatok Az iratkezelési szabályzatban kell meghatározni - egyebek mellett - az adott vállalkozáshoz érkezett irat - például levél, fax stb. - átvételére való jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos feladatokat. - a Magyar Posta Rt. útján érkező küldemények átvétele a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint történik; - külön kézbesítés, futárszolgálat útján érkező küldemények átvételére meghatalmazott személyt kell kijelölni, aki az átvételt aláírásával dokumentálja; - személyesen kézbesített küldemények átvétele esetén a megbízott az átvételi igazolás kiadására is jogosult; - elektronikus úton érkezett küldemények átvételére központi postafiókot kell az elektronikus rendszerben üzemeltetni, Átvételi jogosultság A küldeményt átveheti - a címzett vagy az általa megbízott személy; - a postai meghatalmazással rendelkező személy Az átvevő feladata A küldemény átvevőjének ellenőriznie kell - a küldemény átvételére való jogosultságát (a címzéssel való összevetés útján); - a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét; továbbá - az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. 7

8 Az átvétel igazolása A Zrt. részére érkező bármely küldemény átvételét az átvevőnek igazolnia kell, mégpedig - olvasható aláírással és - az átvétel dátumának feltüntetésével Sürgős jelzésű küldemények átvétele Az "azonnal" és "sürgős" jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni Tértivevényes küldemény Tértivevényes küldemények esetén az átvevő köteles biztosítani, hogy a tértivevény a feladó részére visszajuthasson Jogosulatlan átvétel Ha arra jogosultsággal nem rendelkező személy veszi át a küldeményt, akkor köteles azt 24 órán belül, de legkésőbb az első munkanap kezdetén az átvételre feljogosított személynek (szervezeti egységnek) iktatásra (érkeztetésre) átadni Sérült küldemény Abban az esetben, ha gazdálkodó szervezet részére sérült küldeményt (például felszakadt borítékban érkező, avagy hiányos csomagolású iratot) kézbesítenek, illetve adnak át, az átvételre jogosultnak a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölnie kell, és emellett soron kívül ellenőriznie, hogy a küldemény tartalma hiánytalanul megérkezett-e. Amennyiben megállapítható, hogy az irat hiányos, illetve hogy a küldeményből mi az, ami nem érkezett meg, arról a feladót haladéktalanul - és a későbbi viták elkerülése érdekében - írásban értesíteni kell Téves címzés Ha az átvevő azt állapítja meg, hogy a küldeményen a címzés téves vagy a kézbesítés egyéb okból helytelen, a küldeményt azonnal továbbítania kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldenie a feladónak. Célszerű, ha az iktatást végző személy vagy szervezeti egység a fentiek szerint átirányított iratokról külön jegyzéket vezet A küldemények vizsgálata A küldemények átvételekor a vállalkozásnál érvényben lévő biztonsági előírásokat is érvényesíteni kell, ennek megfelelően el kell végezni 8

9 - esetlegesen a küldemények átvilágítását, - számítógépes érkezés esetén a vírusellenőrzést stb Az iratok nyilvántartása A beérkezett iratokról - a vállalkozás megfelelő működése, az iratok visszakereshetősége, valamint a könnyebb ügyintézés érdekében is - pontos és naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás azt jelenti, hogy az irat útja a vállalkozás általi átvételtől kezdve lényegében az irat megsemmisítéséig, illetve - a későbbiekben tárgyalandó - selejtezéséig nyomon követhető Az irat érkeztetése A küldeményeket az arra felhatalmazott személy bonthatja fel. A felbontást követően az iratot a megfelelő iktatóprogrammal iktatja, amelyben szerepel az átvétel dátuma év, hónap és nap szerint (illetve sürgős jelzésű küldemény esetében óra és perc megjelöléssel is), valamint az iraton jelezni kell, ha az melléklettel érkezett, azok számának egyidejű feltüntetésével Amikor a küldemény nem bontható fel Abban az esetben, ha a küldemény - névre szól, illetve kétséget kizáróan megállapítható róla, hogy az magánjellegű; - s. k. felbontásra szól, azt a postabontó nem bonthatja fel, hanem a címzettnek kell sértetlenül továbbítania A küldemény felbontása és ellenőrzése A küldeményt annak felbontásakor ellenőrizni kell olyan szempontból is, hogy az iraton, illetve borítékon jelzett mellékletek megvannak-e. Amennyiben az irat bármely jelzett melléklete hiányzik, ennek tényét írásban kell rögzíteni és a feladó felé haladéktalanul írásbeli formában (levélben, telefax, stb. útján) jelezni Faxon érkezett irat kezelése Amennyiben az irat telefaxon érkezik, arról célszerű azonnal olyan másolatot készíteni, amely tartósan őrzi az irat tartalmát. Az ilyen iratot egyébként a fenti előírásoknak megfelelően kell érkeztetni és nyilvántartani. 9

10 1.3. Az iratok iktatása Iktatási formák Az iktatás Az iktatás a Bács- Szakma Zrt-hez beérkező, illetve az ott keletkező vagy tárolt iratok nyilvántartási módja. Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból - az irat beérkezésének pontos ideje; - az intézkedésre jogosult neve; - az irat tárgya; - az elintézés módja; Amit nem kell iktatni - az esetleges iratkezelési feljegyzések; valamint - az irat megtalálási helye megállapítható legyen. 1. a meghívókat, 2. a tananyagokat, tájékoztatókat, 3. az üdvözlő lapokat, 4. az előfizetési felhívásokat, reklám anyagokat, árajánlatokat, árjegyzékeket, 5. a visszaérkezett tértivevényeket, 6. a közlönyöket, sajtótermékeket Gépi iktatás Az iktatóprogram tartalmazza a kézi iktatásnál előírtakat. A javítás tényét - a javító ügyintéző és az időpont megjelölésével - naplózni kell, ahol rögzítésre kerül a törölt, ill. javítás előtti szövegrész. az iratokon mindazon kezelési feljegyzéseknek, melyek a hagyományos iratkezelésben szükségesek. A számítógépes nyilvántartás nem helyettesíti azokat az átadókönyveket (postakönyvek, kézbesítőkönyvek) sem, melyekben az átadás-átvétel tényét a saját kezű aláírás bizonyítja. 10

11 Tilalmak Az iktatóprogramban - sorszámot üresen hagyni, - a bejegyzett adatokat törölni, vagy - bármely más módon használhatatlanná tenni nem szabad Hozzáférés biztosítása Fontos szabály azonban, hogy a számítógépre felvitt (iktatott) adatokhoz való hozzáférést az ügyintézéshez szükséges időtartamig biztosítani kell Az iktatórendszerhez való hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell dokumentálni.(1 számú melléklet) Az adatok módosítása A számítógépes rendszerbe bevitt érkeztetési és iktatási adatokat, utólagos módosításának tényét az arra jogosultsággal rendelkező azonosítójával és a javítás idejének megjelölésével naplózni kell, és itt kell feltüntetni a módosítás előtti adatokat is. A téves iktatás, illetőleg az automatikus iktatásnál hibásan a rendszerbe került iktatás iktatószáma nem használható fel újra, azt az utólagos módosítás szabályainak megfelelően használaton kívül kell helyezni Az iktatószám Az iktatást minden évben 1-gyes sorszámmal kell kezdeni. Az elektronikus iktatókönyvet (adatbázist) az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után hitelesen le kell zárni. A programnak automatikusan biztosítania kell, hogy a zárás után a rendszerbe ne lehessen több iratot iktatni. A lezárást követően gépi adathordozóra el kell készíteni az elektronikus iktatókönyv (adatbázis) minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott másolatát, vagy papírra kell nyomtatni és azt kell hitelesíteni. Iktatás előtt az ügykezelőnek meg kell állapítania, hogy az iratnak van-e elő irata Egy iratnak csak egy iktatószáma lehet. Téves iktatás esetén az iktatószám nem használható fel újra. Az alszámokra tagolódó sorszámos iktatásnál az egyedi ügyben keletkezett első irat önállósorszámot, főszámot kap. Az ügyben keletkező további iratváltás a főszám alszámain kerül nyilvántartásba. Egy főszámhoz korlátlan számú alszám tartozhat. Új alszámra kell iktatni minden beérkező és hivatalból kezdeményezett iratot. A beérkező iratra adott válasz a beérkező irat alszámát kapja. 11

12 Az iktatószám felépítése a központi ügyiratkezelés esetén: főszám, kötőjel, alszám, per-jel, négyjegyű évszám (pl.: 22-18/2012.). Előzményezés -.Iktatás előtt az ügykezelőnek meg kell állapítania, hogy az iratnak van-e előirata. Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára, rögzíteni kell az iktatókönyvben az előirat iktatószámát, és az előzménynél a jelen irat iktatószámát, mint az utóirat iktatószámát. Az előzményt ideiglenesen (csatolás), szükség esetén véglegesen (szerelés) az iktatott irathoz kell kapcsolni. - Amennyiben az előzményezés során megtalált iratról kiderül, hogy nem az új irat elő-irata, de annak ismerete a szignáláshoz, valamint az ügy elintézéséhez szükséges, a két iratot csatolni kell. Az ügy lezárása után a csatolt iratokat eredeti irattári helyükre kell visszahelyezni. A csatolást és a csatolás megszüntetését az előadói íven és az iktatókönyvben jelölni kell. - Ha az ügy lezárása után az összetartozó iratok véglegesen együtt maradnak (szerelés), ezt az iktatókönyvben jelölni kell. - Azokban az esetekben, amikor az előiratok nem szerelhetők, azok hollétét fel kell tüntetni. Ha az előirat irattárban vagy határidő-nyilvántartásban van, akkor az ügykezelő, ha pedig az előzmény az ügyintézőnél van, az ügyintéző köteles azt az utóbb érkezett irathoz szerelni Az iratok iktatásának különös szabályai 1. A küldemény átvételét követően (amennyiben az még központi iktatószámmal nem rendelkezik) az iratot átvevő ügyintéző köteles az elektronikus iktatórendszer által generált iktató számot az iratra feljegyezni (központi iktatószám). 2. Az elektronikus iktatásnál ugyanazokat a követelményeket kell teljesíteni, mint a hagyományos, papír alapú iktatásnál. Az elektronikus érkeztetés és iktatás esetén is fel kell tüntetni az iraton mindazon kezelési feljegyzéseket, amelyek a hagyományos iratkezelésben szükségesek. 3. Az elektronikus iktatókönyvben biztosítani kell az ügyirat tárgya, illetőleg a feladó neve és azonosító adatai alapján történő visszakeresés lehetőségét (név- és tárgymutatózás). A gyorsabb keresés érdekében az iratokhoz a tárgy jellemzői alapján tárgyszavakat kell rendelni, és biztosítani kell a tárgyszavak és azok kombinációja szerinti keresés, valamint a találatok szűkítésének lehetőségét. 4. Iratkezelési szoftver alkalmazása esetén biztosítani kell, hogy zárás után az elektronikus iktatórendszerben az adott évre, az adott iktatókönyvbe ne lehessen több iratot iktatni. Téves iktatás esetén az elektronikus iktatórendszerben a módosításokat tartalmuk megőrzésével, naplózással kell dokumentálni. 5. Az elektronikus iktatórendszerben az utólagos módosítás tényét az ügyintéző nevének és a 12

13 javítás idejének megjelölésével naplózni kell. A naplóban követhetően rögzíteni kell az eredeti és a módosított adatokat. 6. Az elektronikus nyilvántartás nem helyettesíti azokat az átadókönyveket (postakönyvet), amelyekben az átadás-átvétel tényét a saját kezű aláírás bizonyítja. 7. A telefaxon és en érkezett iratokat az általános szabályok szerint iktatni kell. 8. Elektronikus adathordozón beérkezett iratok esetében iktatni magát az adathordozót kell A beérkezett és iktatott iratok szétosztása A vezető jogköre A Zrt. vezetőjének lehetősége van arra, hogy elrendelje az irat bemutatás előtti iktatását, de lehetősége van arra is, hogy ezt a jogkörét - a szervezeti és működési szabályzatban szabályozott módon - átruházza az iratkezelést végző projekt- asszisztens részére Az elintézett irat aláírása A gazdálkodó szervezeteknél az irat aláírása akkor szabályszerű, ha azt a cégjegyzésre jogosult(ak) cégszerű aláírásával (aláírásukkal) látja, illetve látják el. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról az érvényességi idő feltüntetésével nyilvántartást kell vezetni A kimenő iratok postázása A vállalkozás iratkezelőjének a cégtől kimenő iratok postázását megelőzően ellenőriznie kell, hogy - a cégszerűen aláírt leveleken végrehajtottak-e minden, az aláíró, avagy meghatalmazottja által adott utasítást, továbbá hogy - az iratban utalt mellékleteket ahhoz hozzácsatolták-e. Ezt követően az irat másolatán fel kell jegyezni a továbbítás keltét, és ennek tényét. 2. AZ IRATTÁROZÁS SZABÁLYAI 2.1. Irattári terv ( 4 számú melléklet) Az irattárazás alapdokumentuma az úgynevezett irattári terv, amely tartalmazza - az egyes irattári tételszámokhoz tartozó iratokat, valamint - azok megőrzési idejét. 13

14 Irattárba helyezés előtt az asszisztens: 1. megvizsgálja, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e, 2. az ügyirathoz hozzárendeli az irattári tételszámot, illetőleg a nyilvántartásba vétel során adott irattári tételszámot jóváhagyja, vagy felülbírálja, és azt saját nyilvántartókönyvében (munkakönyv, átadókönyv stb.) rögzíti (papíralapú irat esetén rávezeti az iratra is), 3. a feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból kiemeli, és a selejtezési eljárás mellőzésével megsemmisíti A tételszámok csoportosítása Az irattári tételszámokat a vállalkozás szervezeti felépítése, illetve feladatkör szerint kell csoportosítani Az irattári terv felülvizsgálata Az irattári tervet évente felül kell vizsgálni Az elektronikus úton érkezett küldeményekre vonatkozó külön szabályok 1. ben érkezett küldemények esetében az átvevő elküldi a feladónak az átvételt igazoló elektronikus visszaigazolást, amennyiben ezt a feladó kifejezetten kérte. 2. Elektronikus iratot elektronikus adathordozón (hajlékony lemez, CD ROM, DVD ROM, stb.) elküldeni vagy átvenni csak papíralapú kísérőlappal lehet. A kísérő lapot az adathordozó mellékleteként kell kezelni. A kísérőlapnak tartalmaznia kell a címzést, az adathordozón lévő iratok tárgyát. Az adathordozó átvételét követően ellenőrizni kell a kísérőlapon jelzett adatok valóságtartalmát. 3. Az elektronikus úton érkezett küldeménynek ellenőrizni kell a megnyithatóságát (olvashatóságát). Amennyiben a rendelkezésre álló eszközökkel a küldemény nem nyitható meg, a küldőt három napon belül értesíteni kell a küldemény értelmezhetetlenségéről. 4. Amennyiben az elektronikusan érkezett iratnak csak egyes részeit nem lehet megnyitni a rendelkezésre álló eszközökkel, a küldőt megfelelően kell tájékoztatni, továbbá közölni kell vele a hiánypótlás szükségességét és lehetőségeit A selejtezhető iratok meghatározása Az egyes irattári tételszámokhoz kapcsolódóan azt is meg kell határozni, hogy melyek azok az iratok, amelyek nem selejtezhetők (például a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratok), és - amennyiben az iratokkal kapcsolatban a vállalkozásnak erre irányuló kötelezettsége áll fenn - mikor kell ezeket a dokumentumokat az illetékes levéltárnak átadni. A nem selejtezhető iratok körét ezután már az illetékes levéltár határozza meg. 14

15 Az egyes irattári tételszámokhoz kapcsolódóan meg kell határozni, melyek azok a tételek, amelyek nem selejtezhetők és a köziratoktól, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről szóló, módosított LXVI. törvény (Ltv.) 9., 12. -ában foglaltak értelmében mikor kell ezeket a levéltárnak átadni. A nem selejtezhető, maradandó értékű iratok körét az illetékes közlevéltár egyetértésével kell meghatározni. A nem selejtezhető iratok körére vonatkozó javaslat elkészítéséért és annak illetékes közlevéltárral történő egyeztetéséért az intézményvezető a felelős. 1. A szervezeti egység a saját irattári anyagának azt a részét, amely nem történeti értékű, és amelyre az ügyvitel érdekében már nincs szükség, köteles kiselejtezni. 2. Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot csak iratselejtezés útján szabad az irattárból megsemmisítés vagy nyersanyagként való felhasználás céljából kiemelni. 3. A selejtezés megszervezéséért és lebonyolításáért a projekt- asszisztens a felelős. 4. Az iratselejtezés alkalmával selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a selejtezési jegyzőkönyv felvételének idejét; annak a szervnek a nevét, amelynek iratanyag-selejtezését a jegyzőkönyvkészült; a selejtezés alá vont iratanyag évkörének megjelölését; a kiselejtezett tételekből esetleg visszatartott iratok egyedi megnevezését; a kiselejtezett anyag összmennyiségét a selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét. 5. A selejtezési jegyzőkönyvet iktatni kell. A megsemmisítés módját és tényét rá kell vezetni a selejtezési jegyzőkönyvre. A szabályszerűen leselejtezett iratokat csak tartalmuktól megfosztva (pl. feldarabolva, stb.) lehet nyersanyagként vagy hulladék anyagként kezelni. 6. A selejtezés tényét az irattári jegyzéken fel kell tüntetni. 7. Az elektronikus adathordozón lévő iratok selejtezése és megsemmisítése az iratkezelés általános szabályai szerint történik, a sajátos technikai feltételeknek megfelelően (pl. törlés). 8. Amennyiben a levéltár az elektronikus iratok tárolásához és kezeléséhez szükséges technikai feltételekkel nem rendelkezik, az elektronikus adathordozón lévő iratokról legkésőbb a levéltárba adás előtt hitelesített másolatot kell készíteni tartós, időtálló adathordozóra. 9. A Zrt. vezető üléseiről kötelezően készített hangfelvételeket a szervezeti egység köteles elektronikus adathordozón (Cd-n) megőrizni és 3 év után azt a levéltárnak átadni. E-irattári őrzése 2020-ig kötelező Nyilvántartás Az irattárba az előzőek szerint elhelyezett iratokról a gazdálkodó szervezetnek, illetve az ezzel megbízott részlegének nyilvántartást kell vezetnie. 15

16 2.3. Az iratok kiadása Az irattárba már elhelyezett iratokra a gazdálkodó szervezetnek az irattározást követően is szüksége lehet. Ilyenkor a legmegbízhatóbb megoldás, hogy akinek az iratot kiadja, annak úgynevezett iratkikérővel viszi ki azt az irattárból, és az irattár ezt - az átvevő és átadó által is aláírt - dokumentumot az irat helyén helyezi el annak visszaérkeztéig. ( 2 számú melléklet) 3. SELEJTEZÉS Az iratok selejtezése, azaz végleges kiiktatása a cég életéből igen nagy odafigyelést és pontosságot igénylő feladat. Ennek során figyelni kell egyrészt arra, hogy még véletlenül se semmisítsenek meg a vállalkozás számára a jövőben még kellő iratot, másrészt arra is, hogy a selejtezett iratok száma, fajtája, továbbá az azonosítására szolgáló adatai a selejtezését követően is ismertek maradjanak A selejtezés folyamata - a selejtezési jegyzőkönyveket iktatószámmal kell ellátni; a jegyzőkönyveket iktatás után a vállalkozás irattárában kell elhelyezni és megőrizni; továbbá (3 számú melléklet) - a selejtezés időpontját nyilvántartásba kell venni A selejtezhető iratok meghatározása, Az iratok megsemmisítése Az egyes irattári tételszámokhoz kapcsolódóan azt is meg kell határozni, hogy melyek azok az iratok, amelyek nem selejtezhetők (például a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratok), és - amennyiben az iratokkal kapcsolatban a vállalkozásnak erre irányuló kötelezettsége áll fenn - mikor kell ezeket a dokumentumokat az illetékes levéltárnak átadni. A nem selejtezhető iratok körét ezután már az illetékes levéltár határozza meg. 1. A szervezeti egység a saját irattári anyagának azt a részét, amely nem történeti értékű, és amelyre az ügyvitel érdekében már nincs szükség, köteles kiselejtezni. 2. Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot csak iratselejtezés útján szabad az irattárból megsemmisítés vagy nyersanyagként való felhasználás céljából kiemelni. 3. A selejtezés megszervezéséért és lebonyolításáért a projekt- asszisztens a felelős. 4. Az iratselejtezés alkalmával selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a selejtezési jegyzőkönyv felvételének idejét; annak a szervnek a nevét, amelynek iratanyag-selejtezésért a jegyzőkönyvkészült; a selejtezés alá vont iratanyag évkörének megjelölését; a kiselejtezett tételekből esetleg visszatartott iratok egyedi megnevezését; a kiselejtezett anyag összmennyiségét 16

17 a selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét. 5. A selejtezési jegyzőkönyvet iktatni kell. A megsemmisítés módját és tényét rá kell vezetni a selejtezési jegyzőkönyvre. A szabályszerűen leselejtezett iratokat csak tartalmuktól megfosztva (pl. feldarabolva, stb.) lehet nyersanyagként vagy hulladék anyagként kezelni. 6. A selejtezés tényét az irattári jegyzéken fel kell tüntetni. 7. Az elektronikus adathordozón lévő iratok selejtezése és megsemmisítése az iratkezelés általános szabályai szerint történik, a sajátos technikai feltételeknek megfelelően (pl. törlés). 8. Amennyiben a levéltár az elektronikus iratok tárolásához és kezeléséhez szükséges technikai feltételekkel nem rendelkezik, az elektronikus adathordozón lévő iratokról legkésőbb a levéltárba adás előtt hitelesített másolatot kell készíteni tartós, időtálló adathordozóra. 9. A Zrt. vezető üléseiről kötelezően készített hangfelvételeket a szervezeti egység köteles elektronikus adathordozón (Cd-n) megőrizni és 3 év után azt a levéltárnak átadni. Levéltári őrzése 2020-ig kötelező Levéltár A levéltári iratokhoz való hozzáférés (kutatás és adatszolgáltatás) alapvető kérdése az, hogy az iratok keletkezésüktől számítva hány év után válnak nyitottá, azaz általánosan hozzáférhetővé. A Bács- Szakma Non- profit Zrt. a selejtezés előtt álló dokumentumokat felkínálja megőrzésre a levéltár számára, amennyiben ezek a dokumentumok őrzési ideje engedi, illetve a kizárólagos láthatóság a Zrt. alkalmazottai részére lejár. A nem selejtezhető köziratok teljes és lezárt évfolyamait a keletkezés naptári évétől számított 15. év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni. Kivételt képeznek ez alól a 15 évnél régebben keletkezett, államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó nem selejtezhető iratok, amelyeket a minősítő által meghatározott érvényességi idő lejártát követő naptári év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni. Azoknak a nem selejtezhető iratoknak a használatát, amelyek a köziratokról, a közlevéltáraktól és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, módosított évi LXVI. törvény 22.. (1) bekezdésében meghatározott kutatási korlátozási idő eltelte után is a polgármesteri hivatal őrizetében vannak, a közlevéltárban lévő anyagra vonatkozó szabályok (1995. évi LXVI. tv.) szerint kell biztosítani. A nem selejtezhető köziratok átadásának átvételének időpontjáról az intézmény és az illetékes közlevéltárral közösen állapodik meg. A megállapodás előkészítéséért az intézményvezető a felelős. 17

18 A levéltár számára átadandó iratokat teljes, lezárt évfolyamokban, ügyviteli segédletekkel együtt, annak mellékletét képező iratjegyzékkel, az átadó költségére az átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében teljes, lezárt évfolyamban kell átadni. Az átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni a következő tartalommal: 1. az átadó neve, az átadott iratok évköre, mennyisége, 2. az átadott anyagokról készített raktári egység szintű (doboz, kötet) jegyzéket kell készíteni dobozszám, tárgy tételszám, évszám feltüntetésével. A hosszú ügyviteli érték miatt visszatartott iratokról (pl.: alapító okirat, tervdokumentáció) külön jegyzék készül, 3. az átvevő levéltár neve, 4. az átadónak az iratok kezelésére vonatkozó kikötései, 5. az átadó és átvevő hiteles aláírását. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv 1-1 példányát mindkét fél nem selejtezhető tételként kezeli. Amennyiben a levéltár az elektronikus iratok tárolásához és kezeléséhez szükséges technikai feltételekkel nem rendelkezik, az elektronikus adathordozón lévő iratokról legkésőbb levéltárba adás előtt, hitelesített másolatot kell készíteni tartós, időtálló papír adathordozón. Záró rendelkezések 1.) Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete. 2.) A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkavállalójára. 3.) Jelen szabályzat év január hónap 1 napjával lép hatályba. Kelt: Baja, január 19. Rab Zoltán Vezérigazgató 18

19 1. számú melléklet HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG KÉRŐ/MÓDOSÍTÓ/VISSZAVONÓ ADATLAP Igénylést kitöltő személy neve: Foglalkoztatott: Neve: Beosztása: Jogviszony típusa: (köztisztviselő, közalkalmazott, szerződéses, stb.) Hivatal neve: Szervezeti egysége: Szervezeti egység vezetője: Közvetlen vezető: Jogviszony kezdete/vége: Munkavégzés helye (cím, emelet, ajtó) : Tel.sz.: Tel.sz.: Alkalmazás igénylés alapjog módosított jog Irodai programcsomag (MS Office, intranet): Postafiók: Internet: Webes levelezőrendszer: Egyéb alkalmazás: Iratkezelő rendszer jogosultsága: (X-el jelölje a megfelelőt) Érkeztető teljes szervnek: Iktató, iratkezelő saját magának: Saját szervnek iktató, iratkezelő szignáló Saját és alárendelt szervezetnek: iktató, iratkezelő szignáló Teljes szervnek: iktató, iratkezelő szignáló Irattáros Ügyintéző Lekérdező Helyettesítő Dátum: 20 év hó naptól - 20 év hó napig Kit (kinek a szerepköre): Visszavonási záradék: Visszavonást kérő vezető: Helységnév és dátum: Engedélyező 19

20 Készült : Kapja: 2 pld.-ban 1. pld.: vezető 2. pld.: rendszergazda 20

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról 9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának rektora a Főiskola Szervezeti

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Értelmező rendelkezések... 5 3. Az iratkezelés belső felügyelete... 10 4. Az iratkezelés megszervezése... 11 5. A küldemények átvétele...

Részletesebben

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének Iratkezelési szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános szabályok 1-2 A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma 2. Az iratkezelés szervezete

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 9. sz. melléklete IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2007. A közokiratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata 2012. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatálybalépés

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések MELLÉKLET I. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

Az ügyviteli munkafolyamatok

Az ügyviteli munkafolyamatok Ügyviteli ismeretek Az ügyviteli munkafolyamatok Az ügyvitel Az ügyvitel a hivatalon belüli ügyintézés szervezett rendje. Rendeltetése, hogy a folyamatban a visszacsatolt ellenőrzéssel szabályozott információs

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013 A NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Iratkezelési és Adatkezelési

Részletesebben

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogalmak meghatározása: Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum 1/7 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788

Részletesebben

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz Az OKJ vizsgára való felkészülést megkönnyítendő a tételsorhoz igazodva vázlatszerűen összeállítottam a legfontosabb ismereteket. A 2009 október 1.-től hatályba lépő, az elektronikus közszolgáltatásról

Részletesebben

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat [Ide írhat] 5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. AZ IRATKEZELÉS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYAI... 1 3. A KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK... 2 4. AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek 22. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2011. (III. 18.) HM utasítás a béketámogató mûveletekben résztvevõ

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34582/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Tanácsadói tanulmány iratkezelési folyamat felmérése

Tanácsadói tanulmány iratkezelési folyamat felmérése Tanácsadói tanulmány Iratkezelési folyamat felmérése Makó Város Önkormányzatán Készítette: Makó Város Önkormányzata megbízásából PCO Informatikai Zrt. 2009. 04. 30. TT_iratkezelés_Makó.doc Oldal: /29 0

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 1 Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 18., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2015. (III. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 1213 11/2015. (III. 18.)

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Ügyészi ügyvitel. Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Ügyészi ügyvitel. Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Ügyészi ügyvitel Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította dr. Bednay Dezső Budapest 2012 1 I. Rész: Az ügyészi szervezet 1) Az ügyészség szerepe és alaptörvényi

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat Az iratkezelési szabályzat az iratok, a bármely technikai eljárással készült kép- és hangfelvételek, valamint a gépi adatfeldolgozás

Részletesebben

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1 A SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA ÜGYINTÉZÉSÉNEK, IRATKEZELÉSÉNEK, ADATKEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az iratkezelés rendjét a SZÁMALK- Szalézi Szakközépiskola az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII.

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII. 64/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. oldal JOGSZABÁLY 6/2009. (II. 25.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott kõszínházak, bábszínházak 2009. évi támogatásáról... 1585 UTASÍTÁS

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. április 2., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2015. (IV. 2.) HM utasítás a Honvédelmi Idősügyi Tanácsról szóló 34/2011. (III. 25.)

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben