Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására"

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Szám: Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására Készült a Képviselő-testület márciusi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat ( továbbiakban: OTSZ) március 5-től lépett hatályba, mely többek között a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaiban is módosult. Az OTSZ 225. (1) bekezdése értelmében, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetési tilos. A környezet védelmének általános szabályairól szóló III. törvény 48. (4) bekezdésének b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Amennyiben a település nem rendelkezik a belterületi égetéssel kapcsolatos rendelettel, akkor a település belterületén az OTSZ fent hivatkozott pontja szerint égetés végzése tilos. A 259/2011. (XII.7.) Kormányrendelet többek között a tűzvédelmi bírság kiszabásának szabályait is rendezi. A rendelet mellékletében meghatározott tűzvédelmi szabálytalanságok egyes eseteiben a tűzvédelmi bírság kiszabása vagylagos, más eseteiben kötelező. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges kötelezően kiszabandó a bírság, melynek legkisebb mértéke Ft, legnagyobb mértéke Ft március 5. után a szabadtéri tűzgyújtás a belterületi ingatlanokon tilos, egyben kötelező tűzvédelmi bírságot von maga után, amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik erre vonatkozó rendelettel, vagy nem az abban foglalt időpontban végzik az égetést. Amennyiben az önkormányzat saját tulajdonú belterületén kíván égetést végezni, azt csak a helyi rendeletben meghatározott időpontokban, előzetesen írásban kiadott alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezéséről szóló dokumentum birtokában lehetséges, amelyre vonatkozó tartalmi követelményt az OTSZ 184. tartalmazza. Az OTSZ a értelmében külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza a kérelmező nevét és címét, az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), a irányított égetés indokát, az égetéssel érintett terület nagyságát, az égetés folyamatának pontos leírását, az égetést végző személyek nevét, címét az égetés felügyeletét biztosító személy nevét, címét, mobiltelefonszámát, a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását. Az alapilleték köteles kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5

2 munkanapon belül bírálja el. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égestés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni. Ebben az esetben is fennáll, hogy tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, kötelezően kiszabandó bírságot von maga után, melynek legkisebb mértéke Ft., legnagyobb mértéke Ft. Mátraterenyén a belterületi égetés szabályait a helyi környezet védelméről szóló 9/2004. ( VII.19.) számú önkormányzati rendelet rendezi. A szabályozás értelmében: Nem háztartási hulladék nyílt téri, illetőleg tüzelőberendezésben történő égetése tilos. Háztartási hulladék hetente két alkalommal, hétfői és csütörtöki napokon égethető nyílt téren. A szabályozás felülvizsgálata keretében javasoljuk a nem háztartási hulladék égetésére vonatkozó rendelkezést megszüntetni, azt az egyes környezetvédelmi jogszabályok és magasabb szintű jogszabályok rendezik, javasoljuk belterületi égetés esetében a felhatalmazó jogszabálynak megfelelően a lehetőséget a kerti hulladékra, avarra korlátozni, javasoljuk a már bevált és többé-kevésbé megszokott hétfői és csütörtöki napot továbbra is fenntartani a belterületi égetésre, javasoljuk továbbá az égetésre kijelölt napok esetében az órát is megjelölni, 8 órától 20 óráig. Mátraterenye, március 19. Gecse László polgármester

3 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2015.( ) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről szóló rendelet módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48.. (4) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében a helyi környezet védelméről szóló 9/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelettel és 8/2012. (V. 12.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2004. (VII. 19.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja: 1. A Kvr. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14.. (1) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett avart és kerti hulladékot hetente két alkalommal, hétfői és csütörtöki napokon 8 órától 20 óráig lehet égetni. Az égetést az időjárási hatások figyelembe vételével, a környezet és a levegő legnagyobb kíméletével, a tűzrendészeti szabályok betartásával kell végrehajtani. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mátraterenye, március Balogh Maja jegyző Gecse László polgármester Záradék: A /2015. ( ) önkormányzati rendelet kihirdetése napján megtörtént. A rendelet hatálybalépésének napja: Mátraterenye, Balogh Maja jegyző

4 Szám: Indokolás a környezetvédelemi rendelet módosításához A médiában is nagy visszhangot kapott szabadtéri égetés új szabályai a helyi lakosság körében is érdeklődést váltanak ki. Az előterjesztésben ismertetett szabályozásnak megfelelően felülvizsgáltuk a korábbi, nyílt téri égetésre vonatkozó szabályainkat, s a Környezetvédelmi törvénnyel, valamint a Országos Tűzvédelmi Szabályzattal összhangban teszünk javaslatot az új, módosított helyi szabályozásra. A módosított szabályozás környezetvédelmi rendeletben elhelyezését az indokolja, hogy a levegővédelmi szabályokkal szoros összefüggésben van a nyílt téri, kerti hulladék égetésének szabályozása. A bevezetőben utaltunk a Környezetvédelmi rendelet felhatalmazó rendelkezésére, mely feljogosítja a képviselő-testületet a helyi szabályozásra. Utaltunk továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott feladatkörre, mely ezesetben a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás. 1.. A korábbi szabályok alapvető meghagyása mellett a háztartási hulladék égetése helyett az avar és kerti hulladék fogalmakat használjuk, erre vonatkozik a jogszabályi felhatalmazás is. A korábbi napokat (hétfő és csütörtök) a javaslatban fenntartottuk, a lakosság körében ezek a napok nagyrészt ismertek, megszokottak. Javasoljuk továbbá 8 órától 20 óráig terjedő időszakban engedélyezni a tevékenységet. Az égetéssel járó füsthatás miatt vitatható, hogy a kora hajnali órákban végzett égetés kevésbé zavaró, vagy a hajnali harmat felszáradása után kedvezőbb ezt a tevékenységet végezni.. Az égetés módjánál mint figyelembe veendő szabályokat előírtuk a tűzrendészeti szabályok betartását, a levegő és környezet kíméletét, és az időjárási hatások figyelembevételét ( szeles, esős idő). A levegő és környezet kímélete körében elvárás, hogy nedves kerti hulladékot ne égessünk. Ezeknek a szabályoknak a betartásánál az önkéntes jogkövetésre lehet és kell alapozni. 2. A rendelet kihirdetés napját követő hatálybaléptetése teszi lehetővé, hogy mielőbb hatályba léphessenek az új szabályok. Mátraterenye, március 20. Balogh Maja jegyző

5 Szám: Hatásvizsgálat a környezetvédelmi rendelet módosításához 1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás Az, hogy az önkormányzat él-e a jogszabályi felhatalmazással, mely szerint a nyílt téri égetést szabályozza, jelentős kihatással van és lehet a helyi közösség életére. A környezetvédelmi szabályok betartásával való azonosulás, a társadalmi tudat ezirányú fejlődése, hosszú folyamat eredménye. Sokszor a gazdasági háttér, feltételrendszer sem kedvező még az önkéntes jogkövetéshez. Eredménynek könyvelhető el azonban, hogy a településen élők nagy része már azonosult a szabályozottság nagyrészével, valamilyen formában betartja az. A következő fokozat lehet, hogy a meghatározott időben folytatott kerti hulladék égetés során törekszünk a környezetkímélő megoldások betartására, a kedvezőtlen hatások minimálisra csökkentésére. A jogkövető magatartást a magasabb szintű jogszabályok kikényszerítik azzal, hogy a tilalmi időben végrehajtott nyílt téri kerti hulladék égetés esetén komoly tűzvédelmi bírságot szabnak ki. 2.) Környezeti, egészségügyi következmények A nyílt téri égetés hatásaként jelentkező levegőszennyezés komoly környezeti hatásokat vált ki. A kedvezőtlen környezeti hatások és rendezetlen, indokolatlan, felügyelet nélküli, a tűzvédelmi szabályok be nem tartásával folytatott égetések következménye a márciusától bevezetett szigorú szabályozás, melynek eredményeként a szabály sértőket bírsággal sújtja az eljáró katasztrófavédelmi hatóság. A helyi szabályozás a jogszabályi felhatalmazásban biztosított keretek közé szorítja az ilyen környezetszennyező tevékenységet. 3.) Adminisztratív terhek, hatások A rendelet-módosítás nincs hatással az adminisztratív terhekre. 4.) A rendelet-módosítás szükségessége, elmaradásának következményei Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat március 5-től hatályba lépő rendelkezései indokolják, hogy a helyi önkormányzat felülvizsgálja a kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokat. Amennyiben nincs ilyen szabályozás, belterületen sincs mód arra, hogy jogszeren égetést végezzenek a helyi lakosok. Éppen ezért fontos a felülvizsgált helyi szabályozás elfogadása, ismertetése, tudatosítása. 5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A tervezett módosítás e feltételekre nincs hatással. Mátraterenye, Balogh Maja jegyző

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása a polgármester 54/2014.(XII.5.) BM rendelet Rendelet és határozat - tervezet: az

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 28/2013.(XI.29.)

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1. Tel: (+36 44) 418-134 Fax:(+36 44) 500-560 e-mail: mateszalka.kir@katved.gov.hu

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. október 31-ai ülésére 4. NAPIREND

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. október 31-ai ülésére 4. NAPIREND E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. október 31-ai ülésére 4. NAPIREND Tárgy: Az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A kereskedelmi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 19/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Tárgy: Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű szolgáltató részére.

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű szolgáltató részére. Tisztelt Képviselő- testület! A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 18. - ában foglaltaknak megfelelően eljárva, az alábbi indoklással terjesztem a Képviselő-testület elé:

Részletesebben

../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a nem közművel

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti állapotának egyre rosszabbodó

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5. napirendi pont JEGYZŐJE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-9/2011. Tárgy: A szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Törvényi előírás miatt önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, ezért a képviselő-testület hatályos rendeletét felülvizsgálta és új rendeletet

Részletesebben