FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS"

Átírás

1 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényeseinek Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a vizsgált Társaság) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege M Ft, a mérleg szerinti eredmény 117 M Ft nyereség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. T: (+36) , F: (+36) , PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a PwC kifejezés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-re utal, mely az önálló és független jogi személyekből álló PricewaterhouseCoopers International Limited hálózatának tagja.

2 Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről Elvégeztük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a vizsgált Társaság) mellékelt évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt évi üzleti jelentése a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, május 28. Barsi Éva Tímár Pál Üzlettárs Kamarai tag könyvvizsgáló PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Kamarai tagsági sz.: Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Nyilvántartásba vételi sz.:

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1087 Budapest, Asztalos Sándor u Éves beszámoló 2013 üzleti évről Keltezés: Budapest, április 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sorszám adatok M Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sorszám MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok M Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 33. Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sorszám adatok M Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sorszám adatok M Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat Sorszám a A tétel megnevezése b Előző év Előző év(ek) módosításai adatok M Ft-ban Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A (±III.-IV.+V.-VI.) c d e Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sorszám a Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai b c d adatok M Ft-ban Tárgyév 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) e Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. Kiegészítő melléklet január december 31. Budapest, április 16. Palkó György Vezérigazgató

11 1/26 Budapest Főváros Önkormányzata a 1317/1993. (XI.25.) sz. határozata alapján december 1.- jén megalakult a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mely a Fővárosi Csatornázási Művek általános jogutódja. A Társaság alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u ). A Részvénytársaságot a tulajdonos M/Ft saját tőkével alapította meg. A saját tőkén belül a jegyzett tőke M/Ft-ot képviselt, melyet a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat M/Ft apporttal M/Ft-ra emelt. A Társaság alapvető feladata és kizárólagos joga a főváros területén a közműves szennyvízelvezetéssel az ingatlanokon keletkező szennyvizek összegyűjtése, elvezetése és tisztítása, a csatornamű-hulladék elhelyezése, valamint a közterületeken keletkezett csapadékvizek elvezetése, melyet a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés alapján lát el. A szenny- és csapadék-elvezetési tevékenységet részleges szolgáltatási kényszer terheli. Az alaptevékenységgel kapcsolatos legfontosabb szabályokat a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény rögzíti. A Társaság tevékenységi körébe tartozik Budapest árvízvédelmi feladatainak ellátása és a korábbi IL- NET Kht-től átvett fővárosi nyilvános illemhelyek üzemeltetése is. A Társaság részleges privatizációja során a Társaság, Budapest Főváros Önkormányzata, a Compagnie Générale des Eaux és a Berliner Wasser Betriebe november 3-án Részvényvásárlási Szerződést, valamint a részvényesek Részvényesi Szerződést kötöttek Budapest Főváros Önkormányzata közgyűlésének 1449/1997. (X.30.) sz. határozatában foglalt jóváhagyásával, melynek értelmében a Compagnie Générale des Eaux és a Berliner Wasser Betriebe november 19.-ével a Társaság részvényeseivé váltak. Ezzel a Társaság többszemélyes részvénytársasággá alakult. A két külföldi tulajdonos a részvények 25 %-át + 1 szavazati jogot vásárolt meg. A részvények adás-vétele következtében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek az alábbi tulajdonosai vannak: Budapest Főváros Önkormányzata Berlinwasser Holding AG Veolia Environnement S.A. Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt. 3 fő kisbefektető A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kettős könyvvitelt vezet, mérlegzárásának időpontja január 31. Beszámolóját M/Ft-ban készíti, mert a mérlegfőösszege meghaladta a 100 milliárd Ft-ot.

12 2/26 A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. "A" típusú forgalmi költség eljárással készíti az eredménykimutatását de bemutatja összköltség eljárással is (13 sz. melléklet) eredményének alakulását. A fentieken túlmenően a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) és ennek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet ai (továbbiakban: Vhr.) előírásai alapján az ágazat jövedelmezőségének vizsgálatához a Szennyvíz elevezetési és -tisztítási tevékenység és a másodlagos és egyéb tevékenységek szétválasztott (forgalmi és összköltség eljárással) eredménykimutatását is elkészítette a Társaság, amelyet a 13/a sz. és 13/b.sz. melléklet tartalmazza. A 14. sz. melléklet ugyanezen tevékenységekre szétválasztott mérleget tartalmazza. A Vksztv a alapján a számviteli szétválasztást első alkalommal a évi beszámoló elkészítése során kell elvégezni, így a táblázatok előző évi adatokat nem tartalmaznak. A Vksztv-ben előírt számviteli szétválasztás szabályai, módszertana A számviteli szétválasztás jogszabályi követelményeit: a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX Tv. (Vksztv.) ai és az e törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 27.) Kormányrendelet ai fogalmazták meg. A jogszabályi követelményeknek megfelelve a Társaság a számviteli szétválasztást a szennyvízelvezetési és - tisztítási szolgáltatására és összevontan az ágazati tevékenységi beszámolóban figyelembe nem vett tevékenységekre végezte el. A tevékenységek szétválasztása alapvetően két fő tevékenység csoportra, a szennyvízelvezetési és - tisztítási tevékenységre, valamint a másodlagos és egyéb tevékenységekre történt. A megbontás alapja az elkülönített főkönyvi számlák szerinti bevételgyűjtés volt. A szennyvízelvezetési- és tisztítási tevékenység átfogja a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz elvezetését is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését és elvezetését (gyűjtőhálózat, főgyűjtők, átemelők), tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését. A másodlagos és egyéb tevékenységek közé tartoznak mindazok a tevékenységek, melyeket a Társaság nem a Hivatal által kiadandó víziközmű szolgáltatói működési engedély alapján végez. Az árbevételek és egyéb bevételek szétválasztásának elsődleges szempontja a közvetlen hozzárendelés biztosítása volt, amennyiben ez nem volt lehetséges, az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatásokkal korrigált árbevétel arányában történt a tevékenységek közötti szétbontás.

13 3/26 Az értékesítés közvetlen költségeinek szétválasztására az utókalkulációs rendszeren keresztül került sor. A költséghelyek költségei, valamint az üzemi általános és társüzemi költségek az önköltségszámítási szabályzat szerint, a tényleges igénybevételt tükröző felosztások alapján kerültek elszámolásra. Az értékesítés közvetett költségeinek szétválasztása Az értékesítés költségei a szennyvízelvezetési és - tisztítási szolgáltatás érdekében merültek fel, így a szennyvízelvezetési és - tisztítási tevékenységhez voltak rendelhetők. Az igazgatási és egyéb általános költségek felosztása a szennyvízelvezetési és - tisztítási tevékenység és a másodlagos és egyéb tevékenységek között a közvetlen költségek tevékenységi megoszlásának arányában történt. A forgalmi költség eljárású eredménykimutatás mellett - a Rendelet által előírt - összköltség eljárású eredménykimutatás az utókalkuláció és az osztott költségek esetében a vezetői információs rendszer alapján, a költségnemek tényköltség arányai alapján készült. A ráfordítások szétválasztásának elsődleges szempontja a közvetlen hozzárendelés biztosítása volt, amennyiben ez nem volt lehetséges, az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatásokkal korrigált összes költség arányában történt a tevékenységek közötti szétbontás. A két fő tevékenységcsoport eredmény-levezetésének szétválasztása tartalmazza a tevékenységek önálló adó és mérleg szerinti eredmény megállapítását. A mérlegben szereplő eszközök és források szétválasztása alapvetően követi a tevékenységek megoszlását. A vevőállomány és a kapcsolódó értékvesztés az árbevétel besorolása alapján került szétválasztásra. Az egyéb követelések, amennyiben nem volt lehetséges közvetlen hozzárendelés, a korrigált árbevétel arányában kerültek megosztásra. A pénzeszközök megbontása a szennyvízelvezetési- és tisztítási tevékenység ellátásához szükséges forgótőke arányban történt. Az eredménytartalék mérleg sor tartalmazza a szétválasztási különbözetet is. A Társaság beszámolási időszaka naptári év (január 1. - december 31.). Az eszközök értékelése: A Társaság a Számviteli politikájában foglalt értékelési elvek alapján értékelte eszközeit a éves beszámoló elkészítésénél.

14 4/26 Az immateriális javak mérlegértékének megállapítása: a bekerülési érték vagy közvetlen önköltség - terv szerinti értékcsökkenés - terven felüli értékcsökkenés + terven felüli értékcsökkenés visszaírása nettó érték Az immateriális javak körében terven felüli értékcsökkenés elszámolására, valamint értékcsökkenés visszaírására nem került sor a évben. A tárgyi eszközök mérlegértékének megállapítása: bekerülési érték vagy közvetlen önköltség - terv szerinti értékcsökkenés - terven felüli értékcsökkenés + terven felüli értékcsökkenés visszaírása nettó érték 2013-ban terven felüli értékcsökkenés 272 M/Ft értékben került elszámolásra, többnyire csatornarekonstrukciókhoz, illetve a BKSZT kapcsolódó létesítményei projekt keretében megvalósult Vas Gereben utcai átemelőtelep beruházásához és funkcióváltásához kapcsolódó selejtezés miatt. Terven felüli értékcsökkenés visszaírására nem került sor. A beruházásokat bekerülési értéken vagy közvetlen önköltségen szerepelteti a Társaság a mérlegben. A beszámolási időszakban selejtezés miatt 51 M/Ft értékben terven felüli értékcsökkenést számolt el, döntően a nem megvalósult beruházási tervek, tanulmányok leselejtezése miatt. Beruházásokra adott előleg a mérleg fordulónapján 174 M/Ft volt. A befektetett pénzügyi eszközök között a gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedéseket, valamint a dolgozók részére hosszú lejáratra nyújtott lakásépítési kölcsönöket tartja nyilván a Társaság. A Társaság hatályos Számviteli politikája szerint a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedések mérlegértéke az értékvesztéssel csökkentett bekerülési érték. A tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél értékvesztést akkor számol el a Társaság, ha a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet legalább 1 év tapasztalati adatai és az értékelés időpontját követő, jól előrevetíthető időszakra vonatkozó, bizonylatokkal megbízható módon alátámasztott, a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján tartósnak és jelentősnek mutatkozik. Veszteségnek tekintjük a cash flow alapú üzleti értékelés és az adott befektetés mérleg értékének negatív különbségét, vagy ha a saját tőke/jegyzett tőke arányból adódó érték és a mérlegérték negatív különbözetű.

15 5/26 A veszteség akkor tekinthető jelentősnek, ha a gazdasági társaság saját tőkéjéből az FCSM befektetésére jutó rész és a befektetés könyv szerinti értéke közötti különbség az FCSM saját tőkéjének 3%-át meghaladja. Ezen túlmenően a befektetéseknél akkor számol el értékvesztést, ha a vállalkozások végelszámolási, csőd vagy felszámolási helyzetbe kerülnek. A tulajdoni részesedések mérlegértéke összesen 418 M/Ft. A bázis évhez képest a csökkenés az Aquazala Kft-ban levő részesedés értékesítése. A Társaság az egy éven túli lakásépítési hiteleket a következő évi törlesztésekkel csökkentett összegben mutatja ki, amelyet átsorol a mérlegben az egyéb tartósan adott kölcsönök közé, értékük december 31-én 70 M/Ft. A készletek mérlegértéke megegyezik a FIFO elv szerint számított bekerülési értékkel, csökkentve az értékvesztéssel és a selejtértékkel, értéke december 31-én 294 M/Ft. A követelések mérlegértékének meghatározását az alábbiak szerint végezte a Társaság: A behajthatatlan követeléseket hitelezési veszteségként elszámolta A Társaság a követelések értékvesztésének megállapításakor az alábbi szempontokat vette figyelembe: 1. A csatornahasználati díj alapja döntően a Fővárosi Vízművek Zrt. vízóráin mért vízmennyiség, kismértékben a fogyasztók szennyvízmérőin mért szennyvízmennyiség. 2. A vízóra leolvasásokat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi, a számlázást a lakásmellékmérős fogyasztói kör kivételével év közepétől a SZOLINFO ügyfélkapcsolati rendszer bevezetésével a Társaság végzi. 3. A faktorált vevői kör esetében a számlák nyomtatását, postázását és az ügyfelekkel történő kapcsolattartást a Díjbeszedő Zrt. végzi. A nem faktorált vevői kör egy részénél a számlák nyomtatását és postázását a Díjbeszedő Zrt. végzi, az ügyfelekkel való kapcsolattartást az FCSM, más részénél a számlák nyomtatását és az ügyfelekkel történő kapcsolattartást is az FCSM végzi. 4. A fogyasztás és a számlázás folyamatos. 5. Vevő mindenki, aki Budapest területén csatornázott ingatlant, vagy ingatlanrészt használ és részére a közüzemi szolgáltatás díja kiszámlázásra kerül, így a fogyasztók száma rendkívül magas. Ezen túlmenően néhány agglomerációs település szennyvize is a főváros csatornahálózatán kerül elvezetésre. 6. A csatornaszolgáltatást szolgáltatási kényszer terheli. 7. Az egyes vevőkörökben a pénzhiány csak átmeneti. 8. A csőd és felszámolási eljárás időben elhúzódik.

16 6/26 A követelések és követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások elszámolt értékvesztése 2013-ban: értékvesztés elszámolás értékvesztés visszaírás változás 352 M/Ft M/Ft 136 M/Ft A pénzeszközök mérlegértéke A pénztár készpénzértéke az év utolsó munkanapján készült leltárérték szerint került a mérlegbe. A bankbetéteknek a hitelintézeti számlakivonattal egyező értéke a mérlegérték. Devizás tételekre vonatkozóan a módosított Számviteli politika előírja, hogy egyedi devizás eszközönként és forrásonként meg kell határozni a mérlegfordulónapi MNB hivatalos devizaárfolyamával átszámított forintértéket és a devizás tételek mérlegfordulónapi értékeléséből származó nem realizált árfolyam különbözet összegét. A Számviteli politika ezen módosításának hatása a Társaság gazdálkodására nem jelentős. Az értékpapírok A Társaság értékpapírral a beszámolási időszak végén nem rendelkezett. A források értékelése A jegyzett tőkét a Társaság könyv szerinti értéken mutatja ki a mérlegben, mely megegyezik a cégbíróságon bejegyzett tőkeösszeggel. A tőke- és eredménytartalékot könyv szerinti értéken vette fel a mérlegbe a Társaság. Lekötött tartalék képzésére nem került sor. Céltartalék A Társaság a jelenlegi és a jövőbeni kötelezettségeire, szennyvízbírságra, környezetvédelmi kötelezettségekre, bérhez kapcsolódó jövőbeni kifizetésekre, terv-tény elszámolási kötelezettségre valamint a közszolgáltatási tevékenység végzéséből adódó jövőbeni kötelezettségeire képzett céltartalékot.

17 7/26 Kötelezettségek A szállítókkal szembeni kötelezettségeket elismert, elfogadott értéken mutatja ki mérlegében a Társaság. Az egyéb kötelezettségek a fizetendő összegben szerepelnek a mérlegben. A Társaságnak elengedett kötelezettsége a beszámolási időszakban nem volt. Az FCSM Zrt. amortizációs politikája A Társaság a Számviteli politikájában meghatározottak alapján naptári napok szerint számolja el az értékcsökkenési leírást, az immateriális javaknál a beszerzés, a tárgyi eszközöknél az üzembe helyezés napjától. A Társaság fő tevékenységét, a szennyvízelvezetést és tisztítást folyamatosan végzi, így eszközei értékcsökkenésének elszámolásához a lineáris leírást választotta. A hatályos Számviteli politika szerint a maradványérték nem jelentős, ha nem éri el az eszközérték 5 %-át, de legalább 200 e/ft-ot. Kis értékű az eszköz, ha egyedi bekerülési értéke 200 e/ft alatt van. Ha az eszköz egyedi bekerülési értéke Ft és Ft között van, hasznos élettartama a beszerzéstől számított két év, maradványértéke 0. Az ,- Ft alatti egyedi bekerülési értékű eszköz értékét a Társaság használatbavételekor költségként elszámolja. Ezen eszközök maradványértéke 0. Az ,- Ft alatti értékű vagyoni értékű jogok is a beszerzéskor egy összegben leírandók. A tárgyi eszközök közül a járműveknél a hasznos élettartam hosszabb (5 év helyett 7 év), mint amit a társasági adótörvény meghatároz. Az eszközök befektetett eszközzé, illetve forgóeszközzé minősítésének alapelve A Társaság az 1 évnél hosszabb elhasználódási idejű eszközeit, függetlenül azok értékétől, a befektetett eszközök között tartja nyilván, mert a tulajdonvédelmet így látja biztosítottnak. A Társaság a beszámolási időszakban átminősítést nem hajtott végre. Az értéknövelő felújítások és karbantartások elhatárolása A Társaság a Számviteli politika 1. sz. mellékletében határozta meg az értéknövelő tevékenységek elhatárolásának műszaki paramétereit.

18 8/26 A Részvénytársaság működésének szabályozottsága 1. Külső szabályozottság Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet és Budapest Főváros Közgyűlésének többször módosított 4/1995. (II.13.) Főv. Kgy. rendelete alapján, a kedvezményezettek körébe tartozó, kedvezményre vonatkozó igényt benyújtott lakossági fogyasztók - május 1-től október 31-ig - hat havi időszakra a bekötési vízmérőn mért vízmennyiség 10 %-át, illetve a locsolási mellékmérőn mért fogyasztás 100 %-át megkapták locsolási kedvezményként. A beadott kérelmek alapján 2013-ban a %-os locsolási kedvezmény 204 M/Ft volt, a locsolómérőn mért fogyasztás alapján adott locsolási kedvezmény 722 M/Ft. Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 63..(6-) bekezdés c/ pontban foglaltak szerint a csatornadíj számlázásának alapjaként nem vehető figyelembe az a vízmennyiség, amely a házi ivóvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott. A csőtörés miatti csatornahasználati díjjóváírás 2013-ban 313 M/Ft. Budapest Főváros Közgyűlésének módosított 4/1995. (II.13.) sz. Főv. Kgy. rendelet 2. (5) bekezdése szerint a közfürdők a fürdő- és úszómedencéikből elvezetett túlfolyó és leürítő vizei után 50 %-kal csökkentett csatorna-használati díjat fizettek, mely 2013-ban 33 M/Ft-tal csökkentette a VTD nélküli árbevételt. A jelenleg hatályos korábban e témakörben 58/2011. (IX.15.) számú Főv. Kgy. rendelettel módosított - 4/1995.(II.13.) sz. Főv. Kgy. rendelet alapján az agglomerációból érkező szennyvizek fogadási díja (vízterhelési díj nélkül) meghatározott feltételek mellett mérsékelhető. Az agglomerációs településekről bevezetett/átadott szennyvíz mennyiségére az egyébként fizetendő csatornahasználati díj 40%-kal csökkentendő. Amennyiben a fővárosi közcsatorna-hálózatba bevezetett/átadott szennyvizek mennyisége az évi egymillió köbmétert meghaladja, az egyébként fizetendő csatornahasználati díj az évi egymillió köbmétert meghaladó mennyiségre 50%-kal csökkentendő. A szennyvíz-agglomerációs bevezetési díjkedvezmény az áthárított vízterhelési díjra nem vonatkozik. Az agglomerációból érkező szennyvizek utáni kedvezmény 2013-ban 450 M/Ft-tal csökkentette az árbevételt.

19 9/26 A csatornahasználati díj alakulása: * VTD = vízterhelési díj I-XII. hó 333,60 Ft/m 3 + ÁFA az ár, mely tartalmazott 5,08 Ft/m 3 VTD*-t. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (Vksztv) hatályba lépésével és módosításával január 1-től a Fővárosi Önkormányzat árhatósági jogköre megszűnt, díjemelésre a Vksztv. rendelkezései alapján van lehetőség évre egységes díjemelésről a törvény nem rendelkezett, azonban a 76. (3) lehetőséget teremtett az egyedi kérelem alapján igényelhető új beruházáshoz kapcsolódó működési többletköltségek fedezésére az előző évinél magasabb mértékű díjalkalmazáshoz hozzájárulás adására. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Társaság által 2012 decemberében benyújtott ez irányú díjemelési igényét április 8-án keltezett határozatában elutasította, így évben is az érvényesen alkalmazható csatornahasználati díj nettó 333,60 Ft/m 3, amely szolgáltatási díj 5,08 Ft/m 3 vízterhelési díjat tartalmazott. Az Országgyűlés április 29-i ülésnapján elfogadta a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. törvényt, amelynek az azóta történt módosítással egységes szerkezetbe foglalt rendelkezései előírják, hogy a rezsicsökkentés eredményeképpen a főváros területén - a lakossági felhasználói körben, valamint a bérlakások üzemeltetését végző gazdálkodók számára a szennyvízelvezetési díj-számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg július 1-t követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át. A Társaság évi csatornahasználati díjalkalmazása megfelelt a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. és a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény előírásainak. A beszámolási időszakra vonatkozó jogszabályváltozás, nevezetesen a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet az 558/2013. (XII.31.) Kormány rendelettel módosult. Módosult a Kormányrendelet 2. sz. melléklete, valamint kiegészült a 44/B. -sal, mely szerint az új fajlagos bírságtételeket kell alkalmazni től a folyamatban lévő hatósági eljárásokban, valamint a bírósági felülvizsgálati eljárásokban is. Ez alapján a évre vonatkozóan évben kiszabásra kerülő vízszennyezési és csatornabírságok kiadásánál is az új értékeket fogja figyelembe venni a Hatóság. Az új táblázat szorzótényezői jelentős mértékben csökkentek az eddig alkalmazottakhoz képest. A Vksztv. rendelkezései (35., 83. (2)) szerint víziközmű-szolgáltatást csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedély alapján lehet végezni, mely engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben meghatározott ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására. Ennek megfelelően a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mint kérelmező május 29-én a jogszabályi előírásoknak megfelelően (Vksztv. végrehajtási

20 10/26 rendeletének (58/2013. (III.27.) Korm. rendelet) a Hivatalhoz benyújtotta Budapest ellátási területére, egy, az átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt szennyvízelvezetést- és tisztítást - ideértve a víziközműves kapcsolódó szolgáltatást is - biztosító víziközmű rendszerre, közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint döntő részben egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést biztosító víziközmű szolgáltatási ágazatra vonatkozó, határozatlan időbeli hatályú működési engedélykérelmét. A Vksztv. és a végrehajtási rendelete szerint az engedély kiadására irányuló eljárás magában foglalja a kérelmező üzemeltetési szerződéseinek, üzletszabályzatának, beszerzési szabályzatának, számviteli szétválasztás szabályzatát tartalmazó számviteli politikájának jóváhagyására irányuló eljárást, valamint a víziközmű-üzemeltetés egyes részeinek kiszervezésére irányuló kérelem elbírálását is. Ennek megfelelően az engedély mellékletét képezi a víziközmű-szolgáltatónak a Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzata, számviteli politikája beszerzési szabályzata, üzemeltetési szerződései. Az FCSM Zrt. jelenleg is ennek megfelelően végzi tevékenységét. Az FCSM Zrt május 29-én benyújtott működési engedély kérelme alapján az engedélyt kérő víziközmű szolgáltatók közül az elsők között vehette át október 7-én a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal október 3-án kelt 1840 számú határozatával kiadott víziközműszolgáltatói működési engedélyét a kérelemben megjelölt ellátási területre és víziközmű- szolgáltatási ágazatra vonatkozóan. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadásával egyidejűleg jóváhagyta az FCSM Zrt. Üzletszabályzatát, Közbeszerzési és Beszerzési szabályzatát is. A Vksztv. felhatalmazása alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal folyamatos (havi, negyedéves, éves) adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő a víziközmű-szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan, mely kötelezettségének a Társaság rendre eleget tesz. A Társaság a tulajdonában lévő víziközművek tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. Törvény 79.. (2) bekezdés hatálya alá tartozik, ennek megfelelően a vagyonátruházásra vonatkozó megoldási javaslatot, és megállapodás tervezetet a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal elkészítette, és a Társaság Igazgatósága a Társaság Közgyűlése elé terjesztette, a Társaság Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének döntése alapján a december 30-án tartott ülésén a javaslatot nem hagyta jóvá. 2. Belső szabályozottság január 1-től a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 9001:2009 ISO 14001:2004 MSZ EN ISO 14001:2005

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben