FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS"

Átírás

1 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényeseinek Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a vizsgált Társaság) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege M Ft, a mérleg szerinti eredmény 117 M Ft nyereség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. T: (+36) , F: (+36) , PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a PwC kifejezés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-re utal, mely az önálló és független jogi személyekből álló PricewaterhouseCoopers International Limited hálózatának tagja.

2 Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről Elvégeztük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a vizsgált Társaság) mellékelt évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt évi üzleti jelentése a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, május 28. Barsi Éva Tímár Pál Üzlettárs Kamarai tag könyvvizsgáló PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Kamarai tagsági sz.: Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Nyilvántartásba vételi sz.:

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1087 Budapest, Asztalos Sándor u Éves beszámoló 2013 üzleti évről Keltezés: Budapest, április 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sorszám adatok M Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sorszám MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok M Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 33. Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sorszám adatok M Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sorszám adatok M Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat Sorszám a A tétel megnevezése b Előző év Előző év(ek) módosításai adatok M Ft-ban Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A (±III.-IV.+V.-VI.) c d e Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sorszám a Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai b c d adatok M Ft-ban Tárgyév 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) e Keltezés: Budapest, április 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. Kiegészítő melléklet január december 31. Budapest, április 16. Palkó György Vezérigazgató

11 1/26 Budapest Főváros Önkormányzata a 1317/1993. (XI.25.) sz. határozata alapján december 1.- jén megalakult a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mely a Fővárosi Csatornázási Művek általános jogutódja. A Társaság alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u ). A Részvénytársaságot a tulajdonos M/Ft saját tőkével alapította meg. A saját tőkén belül a jegyzett tőke M/Ft-ot képviselt, melyet a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat M/Ft apporttal M/Ft-ra emelt. A Társaság alapvető feladata és kizárólagos joga a főváros területén a közműves szennyvízelvezetéssel az ingatlanokon keletkező szennyvizek összegyűjtése, elvezetése és tisztítása, a csatornamű-hulladék elhelyezése, valamint a közterületeken keletkezett csapadékvizek elvezetése, melyet a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés alapján lát el. A szenny- és csapadék-elvezetési tevékenységet részleges szolgáltatási kényszer terheli. Az alaptevékenységgel kapcsolatos legfontosabb szabályokat a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény rögzíti. A Társaság tevékenységi körébe tartozik Budapest árvízvédelmi feladatainak ellátása és a korábbi IL- NET Kht-től átvett fővárosi nyilvános illemhelyek üzemeltetése is. A Társaság részleges privatizációja során a Társaság, Budapest Főváros Önkormányzata, a Compagnie Générale des Eaux és a Berliner Wasser Betriebe november 3-án Részvényvásárlási Szerződést, valamint a részvényesek Részvényesi Szerződést kötöttek Budapest Főváros Önkormányzata közgyűlésének 1449/1997. (X.30.) sz. határozatában foglalt jóváhagyásával, melynek értelmében a Compagnie Générale des Eaux és a Berliner Wasser Betriebe november 19.-ével a Társaság részvényeseivé váltak. Ezzel a Társaság többszemélyes részvénytársasággá alakult. A két külföldi tulajdonos a részvények 25 %-át + 1 szavazati jogot vásárolt meg. A részvények adás-vétele következtében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek az alábbi tulajdonosai vannak: Budapest Főváros Önkormányzata Berlinwasser Holding AG Veolia Environnement S.A. Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt. 3 fő kisbefektető A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kettős könyvvitelt vezet, mérlegzárásának időpontja január 31. Beszámolóját M/Ft-ban készíti, mert a mérlegfőösszege meghaladta a 100 milliárd Ft-ot.

12 2/26 A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. "A" típusú forgalmi költség eljárással készíti az eredménykimutatását de bemutatja összköltség eljárással is (13 sz. melléklet) eredményének alakulását. A fentieken túlmenően a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) és ennek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet ai (továbbiakban: Vhr.) előírásai alapján az ágazat jövedelmezőségének vizsgálatához a Szennyvíz elevezetési és -tisztítási tevékenység és a másodlagos és egyéb tevékenységek szétválasztott (forgalmi és összköltség eljárással) eredménykimutatását is elkészítette a Társaság, amelyet a 13/a sz. és 13/b.sz. melléklet tartalmazza. A 14. sz. melléklet ugyanezen tevékenységekre szétválasztott mérleget tartalmazza. A Vksztv a alapján a számviteli szétválasztást első alkalommal a évi beszámoló elkészítése során kell elvégezni, így a táblázatok előző évi adatokat nem tartalmaznak. A Vksztv-ben előírt számviteli szétválasztás szabályai, módszertana A számviteli szétválasztás jogszabályi követelményeit: a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX Tv. (Vksztv.) ai és az e törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 27.) Kormányrendelet ai fogalmazták meg. A jogszabályi követelményeknek megfelelve a Társaság a számviteli szétválasztást a szennyvízelvezetési és - tisztítási szolgáltatására és összevontan az ágazati tevékenységi beszámolóban figyelembe nem vett tevékenységekre végezte el. A tevékenységek szétválasztása alapvetően két fő tevékenység csoportra, a szennyvízelvezetési és - tisztítási tevékenységre, valamint a másodlagos és egyéb tevékenységekre történt. A megbontás alapja az elkülönített főkönyvi számlák szerinti bevételgyűjtés volt. A szennyvízelvezetési- és tisztítási tevékenység átfogja a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz elvezetését is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését és elvezetését (gyűjtőhálózat, főgyűjtők, átemelők), tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését. A másodlagos és egyéb tevékenységek közé tartoznak mindazok a tevékenységek, melyeket a Társaság nem a Hivatal által kiadandó víziközmű szolgáltatói működési engedély alapján végez. Az árbevételek és egyéb bevételek szétválasztásának elsődleges szempontja a közvetlen hozzárendelés biztosítása volt, amennyiben ez nem volt lehetséges, az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatásokkal korrigált árbevétel arányában történt a tevékenységek közötti szétbontás.

13 3/26 Az értékesítés közvetlen költségeinek szétválasztására az utókalkulációs rendszeren keresztül került sor. A költséghelyek költségei, valamint az üzemi általános és társüzemi költségek az önköltségszámítási szabályzat szerint, a tényleges igénybevételt tükröző felosztások alapján kerültek elszámolásra. Az értékesítés közvetett költségeinek szétválasztása Az értékesítés költségei a szennyvízelvezetési és - tisztítási szolgáltatás érdekében merültek fel, így a szennyvízelvezetési és - tisztítási tevékenységhez voltak rendelhetők. Az igazgatási és egyéb általános költségek felosztása a szennyvízelvezetési és - tisztítási tevékenység és a másodlagos és egyéb tevékenységek között a közvetlen költségek tevékenységi megoszlásának arányában történt. A forgalmi költség eljárású eredménykimutatás mellett - a Rendelet által előírt - összköltség eljárású eredménykimutatás az utókalkuláció és az osztott költségek esetében a vezetői információs rendszer alapján, a költségnemek tényköltség arányai alapján készült. A ráfordítások szétválasztásának elsődleges szempontja a közvetlen hozzárendelés biztosítása volt, amennyiben ez nem volt lehetséges, az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatásokkal korrigált összes költség arányában történt a tevékenységek közötti szétbontás. A két fő tevékenységcsoport eredmény-levezetésének szétválasztása tartalmazza a tevékenységek önálló adó és mérleg szerinti eredmény megállapítását. A mérlegben szereplő eszközök és források szétválasztása alapvetően követi a tevékenységek megoszlását. A vevőállomány és a kapcsolódó értékvesztés az árbevétel besorolása alapján került szétválasztásra. Az egyéb követelések, amennyiben nem volt lehetséges közvetlen hozzárendelés, a korrigált árbevétel arányában kerültek megosztásra. A pénzeszközök megbontása a szennyvízelvezetési- és tisztítási tevékenység ellátásához szükséges forgótőke arányban történt. Az eredménytartalék mérleg sor tartalmazza a szétválasztási különbözetet is. A Társaság beszámolási időszaka naptári év (január 1. - december 31.). Az eszközök értékelése: A Társaság a Számviteli politikájában foglalt értékelési elvek alapján értékelte eszközeit a éves beszámoló elkészítésénél.

14 4/26 Az immateriális javak mérlegértékének megállapítása: a bekerülési érték vagy közvetlen önköltség - terv szerinti értékcsökkenés - terven felüli értékcsökkenés + terven felüli értékcsökkenés visszaírása nettó érték Az immateriális javak körében terven felüli értékcsökkenés elszámolására, valamint értékcsökkenés visszaírására nem került sor a évben. A tárgyi eszközök mérlegértékének megállapítása: bekerülési érték vagy közvetlen önköltség - terv szerinti értékcsökkenés - terven felüli értékcsökkenés + terven felüli értékcsökkenés visszaírása nettó érték 2013-ban terven felüli értékcsökkenés 272 M/Ft értékben került elszámolásra, többnyire csatornarekonstrukciókhoz, illetve a BKSZT kapcsolódó létesítményei projekt keretében megvalósult Vas Gereben utcai átemelőtelep beruházásához és funkcióváltásához kapcsolódó selejtezés miatt. Terven felüli értékcsökkenés visszaírására nem került sor. A beruházásokat bekerülési értéken vagy közvetlen önköltségen szerepelteti a Társaság a mérlegben. A beszámolási időszakban selejtezés miatt 51 M/Ft értékben terven felüli értékcsökkenést számolt el, döntően a nem megvalósult beruházási tervek, tanulmányok leselejtezése miatt. Beruházásokra adott előleg a mérleg fordulónapján 174 M/Ft volt. A befektetett pénzügyi eszközök között a gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedéseket, valamint a dolgozók részére hosszú lejáratra nyújtott lakásépítési kölcsönöket tartja nyilván a Társaság. A Társaság hatályos Számviteli politikája szerint a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedések mérlegértéke az értékvesztéssel csökkentett bekerülési érték. A tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél értékvesztést akkor számol el a Társaság, ha a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet legalább 1 év tapasztalati adatai és az értékelés időpontját követő, jól előrevetíthető időszakra vonatkozó, bizonylatokkal megbízható módon alátámasztott, a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján tartósnak és jelentősnek mutatkozik. Veszteségnek tekintjük a cash flow alapú üzleti értékelés és az adott befektetés mérleg értékének negatív különbségét, vagy ha a saját tőke/jegyzett tőke arányból adódó érték és a mérlegérték negatív különbözetű.

15 5/26 A veszteség akkor tekinthető jelentősnek, ha a gazdasági társaság saját tőkéjéből az FCSM befektetésére jutó rész és a befektetés könyv szerinti értéke közötti különbség az FCSM saját tőkéjének 3%-át meghaladja. Ezen túlmenően a befektetéseknél akkor számol el értékvesztést, ha a vállalkozások végelszámolási, csőd vagy felszámolási helyzetbe kerülnek. A tulajdoni részesedések mérlegértéke összesen 418 M/Ft. A bázis évhez képest a csökkenés az Aquazala Kft-ban levő részesedés értékesítése. A Társaság az egy éven túli lakásépítési hiteleket a következő évi törlesztésekkel csökkentett összegben mutatja ki, amelyet átsorol a mérlegben az egyéb tartósan adott kölcsönök közé, értékük december 31-én 70 M/Ft. A készletek mérlegértéke megegyezik a FIFO elv szerint számított bekerülési értékkel, csökkentve az értékvesztéssel és a selejtértékkel, értéke december 31-én 294 M/Ft. A követelések mérlegértékének meghatározását az alábbiak szerint végezte a Társaság: A behajthatatlan követeléseket hitelezési veszteségként elszámolta A Társaság a követelések értékvesztésének megállapításakor az alábbi szempontokat vette figyelembe: 1. A csatornahasználati díj alapja döntően a Fővárosi Vízművek Zrt. vízóráin mért vízmennyiség, kismértékben a fogyasztók szennyvízmérőin mért szennyvízmennyiség. 2. A vízóra leolvasásokat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi, a számlázást a lakásmellékmérős fogyasztói kör kivételével év közepétől a SZOLINFO ügyfélkapcsolati rendszer bevezetésével a Társaság végzi. 3. A faktorált vevői kör esetében a számlák nyomtatását, postázását és az ügyfelekkel történő kapcsolattartást a Díjbeszedő Zrt. végzi. A nem faktorált vevői kör egy részénél a számlák nyomtatását és postázását a Díjbeszedő Zrt. végzi, az ügyfelekkel való kapcsolattartást az FCSM, más részénél a számlák nyomtatását és az ügyfelekkel történő kapcsolattartást is az FCSM végzi. 4. A fogyasztás és a számlázás folyamatos. 5. Vevő mindenki, aki Budapest területén csatornázott ingatlant, vagy ingatlanrészt használ és részére a közüzemi szolgáltatás díja kiszámlázásra kerül, így a fogyasztók száma rendkívül magas. Ezen túlmenően néhány agglomerációs település szennyvize is a főváros csatornahálózatán kerül elvezetésre. 6. A csatornaszolgáltatást szolgáltatási kényszer terheli. 7. Az egyes vevőkörökben a pénzhiány csak átmeneti. 8. A csőd és felszámolási eljárás időben elhúzódik.

16 6/26 A követelések és követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások elszámolt értékvesztése 2013-ban: értékvesztés elszámolás értékvesztés visszaírás változás 352 M/Ft M/Ft 136 M/Ft A pénzeszközök mérlegértéke A pénztár készpénzértéke az év utolsó munkanapján készült leltárérték szerint került a mérlegbe. A bankbetéteknek a hitelintézeti számlakivonattal egyező értéke a mérlegérték. Devizás tételekre vonatkozóan a módosított Számviteli politika előírja, hogy egyedi devizás eszközönként és forrásonként meg kell határozni a mérlegfordulónapi MNB hivatalos devizaárfolyamával átszámított forintértéket és a devizás tételek mérlegfordulónapi értékeléséből származó nem realizált árfolyam különbözet összegét. A Számviteli politika ezen módosításának hatása a Társaság gazdálkodására nem jelentős. Az értékpapírok A Társaság értékpapírral a beszámolási időszak végén nem rendelkezett. A források értékelése A jegyzett tőkét a Társaság könyv szerinti értéken mutatja ki a mérlegben, mely megegyezik a cégbíróságon bejegyzett tőkeösszeggel. A tőke- és eredménytartalékot könyv szerinti értéken vette fel a mérlegbe a Társaság. Lekötött tartalék képzésére nem került sor. Céltartalék A Társaság a jelenlegi és a jövőbeni kötelezettségeire, szennyvízbírságra, környezetvédelmi kötelezettségekre, bérhez kapcsolódó jövőbeni kifizetésekre, terv-tény elszámolási kötelezettségre valamint a közszolgáltatási tevékenység végzéséből adódó jövőbeni kötelezettségeire képzett céltartalékot.

17 7/26 Kötelezettségek A szállítókkal szembeni kötelezettségeket elismert, elfogadott értéken mutatja ki mérlegében a Társaság. Az egyéb kötelezettségek a fizetendő összegben szerepelnek a mérlegben. A Társaságnak elengedett kötelezettsége a beszámolási időszakban nem volt. Az FCSM Zrt. amortizációs politikája A Társaság a Számviteli politikájában meghatározottak alapján naptári napok szerint számolja el az értékcsökkenési leírást, az immateriális javaknál a beszerzés, a tárgyi eszközöknél az üzembe helyezés napjától. A Társaság fő tevékenységét, a szennyvízelvezetést és tisztítást folyamatosan végzi, így eszközei értékcsökkenésének elszámolásához a lineáris leírást választotta. A hatályos Számviteli politika szerint a maradványérték nem jelentős, ha nem éri el az eszközérték 5 %-át, de legalább 200 e/ft-ot. Kis értékű az eszköz, ha egyedi bekerülési értéke 200 e/ft alatt van. Ha az eszköz egyedi bekerülési értéke Ft és Ft között van, hasznos élettartama a beszerzéstől számított két év, maradványértéke 0. Az ,- Ft alatti egyedi bekerülési értékű eszköz értékét a Társaság használatbavételekor költségként elszámolja. Ezen eszközök maradványértéke 0. Az ,- Ft alatti értékű vagyoni értékű jogok is a beszerzéskor egy összegben leírandók. A tárgyi eszközök közül a járműveknél a hasznos élettartam hosszabb (5 év helyett 7 év), mint amit a társasági adótörvény meghatároz. Az eszközök befektetett eszközzé, illetve forgóeszközzé minősítésének alapelve A Társaság az 1 évnél hosszabb elhasználódási idejű eszközeit, függetlenül azok értékétől, a befektetett eszközök között tartja nyilván, mert a tulajdonvédelmet így látja biztosítottnak. A Társaság a beszámolási időszakban átminősítést nem hajtott végre. Az értéknövelő felújítások és karbantartások elhatárolása A Társaság a Számviteli politika 1. sz. mellékletében határozta meg az értéknövelő tevékenységek elhatárolásának műszaki paramétereit.

18 8/26 A Részvénytársaság működésének szabályozottsága 1. Külső szabályozottság Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet és Budapest Főváros Közgyűlésének többször módosított 4/1995. (II.13.) Főv. Kgy. rendelete alapján, a kedvezményezettek körébe tartozó, kedvezményre vonatkozó igényt benyújtott lakossági fogyasztók - május 1-től október 31-ig - hat havi időszakra a bekötési vízmérőn mért vízmennyiség 10 %-át, illetve a locsolási mellékmérőn mért fogyasztás 100 %-át megkapták locsolási kedvezményként. A beadott kérelmek alapján 2013-ban a %-os locsolási kedvezmény 204 M/Ft volt, a locsolómérőn mért fogyasztás alapján adott locsolási kedvezmény 722 M/Ft. Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 63..(6-) bekezdés c/ pontban foglaltak szerint a csatornadíj számlázásának alapjaként nem vehető figyelembe az a vízmennyiség, amely a házi ivóvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott. A csőtörés miatti csatornahasználati díjjóváírás 2013-ban 313 M/Ft. Budapest Főváros Közgyűlésének módosított 4/1995. (II.13.) sz. Főv. Kgy. rendelet 2. (5) bekezdése szerint a közfürdők a fürdő- és úszómedencéikből elvezetett túlfolyó és leürítő vizei után 50 %-kal csökkentett csatorna-használati díjat fizettek, mely 2013-ban 33 M/Ft-tal csökkentette a VTD nélküli árbevételt. A jelenleg hatályos korábban e témakörben 58/2011. (IX.15.) számú Főv. Kgy. rendelettel módosított - 4/1995.(II.13.) sz. Főv. Kgy. rendelet alapján az agglomerációból érkező szennyvizek fogadási díja (vízterhelési díj nélkül) meghatározott feltételek mellett mérsékelhető. Az agglomerációs településekről bevezetett/átadott szennyvíz mennyiségére az egyébként fizetendő csatornahasználati díj 40%-kal csökkentendő. Amennyiben a fővárosi közcsatorna-hálózatba bevezetett/átadott szennyvizek mennyisége az évi egymillió köbmétert meghaladja, az egyébként fizetendő csatornahasználati díj az évi egymillió köbmétert meghaladó mennyiségre 50%-kal csökkentendő. A szennyvíz-agglomerációs bevezetési díjkedvezmény az áthárított vízterhelési díjra nem vonatkozik. Az agglomerációból érkező szennyvizek utáni kedvezmény 2013-ban 450 M/Ft-tal csökkentette az árbevételt.

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Összevont (konszolidált) beszámoló a 2014. április 1-től 2014. december 31-ig tartó üzleti évre összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

é é á ő ö é é é í ó á ö á ó á á é á Í Ü Ü Á Ó É í Ű Á ö Ű Ű ö ő É É Á Á É É é á ó ó é ü é é í ű é é é á ó á ö á á é á ó ó é í é ő ö ö é á ő őö é é é é ő é ő ő é ó é á ó á á ó é é á ó á ó ó é í ő é ő á

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Üzleti jelentés 2006.

Üzleti jelentés 2006. Üzleti jelentés 2006. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Üzleti jelentés 2006. Bevezető A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) működése, az elmúlt év során

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben