Támogatási és használati szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási és használati szerződés"

Átírás

1 Támogatási és használati szerződés mely létrejött egyrészről Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet [székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u , nyilvántartási szám/törzsszám: , adószám: ] képviseli: Nagy Miklós igazgató, mint Használatba adó, (a továbbiakban: NIIFI) másrészről...., [születési neve:...., születési helye, ideje:.., anyja neve:..., személyi igazolványszáma:., személyi azonosító jele:., adóazonosító jele:.., elérhetősége:.... (lakcím)..(telefonszám)], Miskolc... utca... szám alatti lakos, mint Használó, (a továbbiakban: Használó), együttesen: Felek között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételek szerint: ELŐZMÉNYEK Használó a Miskolc és agglomerációja digitális közösség elnevezésű program (a továbbiakban: Program) keretében kihirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére benyújtható pályázati eljárásban nyertes pályázatot nyújtott be. Használó nyertes pályázatában tett nyilatkozatai, vállalásai e szerződés rendelkezései mellett - rá nézve kötelező érvényűek. A pályázati kiírás értelmében Használó notebook, operációs rendszer, irodai alkalmazások és további, a program keretében létrehozott alkalmazások határozatlan idejű, térítésmentes használatára jogosult, jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. A notebook használatba adója, a NIIFI szeptember 9-én közfeladat átadás-átvételi megállapodást kötött Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával (3525 Miskolc, Városház tér 8.). Az Önkormányzat a megállapodásban vállalta, hogy a Program végrehajtása keretében lebonyolítja a pályáztatást, programirodát (a továbbiakban: Miskolci Programiroda) hoz létre Miskolcon, és a pályázókat, majd a későbbi nyertes pályázókat mind a programról, mind jelen használati szerződés tárgyát képező notebook-ról teljes körűen tájékoztatja. A közfeladat átadás-átvételi megállapodás okán jelen szerződésben foglalt, a NIIFI-t terhelő kötelezettségek jelentős része a közfeladatot átvevő Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát és a program lebonyolításába az Önkormányzat oldalán bevonásra került Miskolc Holding Zrt.-t (3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.) terheli. A notebook használatának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása november 4-ig a Miskolci Programiroda kötelessége. Ezért ahol jelen szerződés rendelkezése a NIIFI-t említi, úgy azon a Miskolci Programirodát is érteni kell. 1

2 Használó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy eleget tesz a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. (11) bekezdés 1 szerinti kötelezettségeknek és a használat időtartama alatt a NIIFI felé beszámolási, nyilvántartási, valamint adatszolgáltatási kötelezettség terheli. E kötelezettsége teljesítése érdekében a jelen szerződés fejlécében megadott címen és telefonszámon elérhető lesz. Jelen szerződés aláírása előtt a szerződés tárgyát képező notebook átadásakor Használó részletes, a notebook rendeltetésszerű használatának módját ismertető tájékoztatást kapott. A tájékoztatás megadásakor Használónak lehetősége volt kérdésfeltevésre a használat módjáról, melyet a NIIFI megbízásából eljáró Miskolc Város Önkormányzata, illetve Miskolc Holding Zrt. munkatársai a Miskolci Programirodában (3531 Miskolc, Győri kapu 27./A) megválaszoltak. Használó átadáskor a notebook mellé magyar nyelvű kezelési útmutatót is kapott, mely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. A szerződés aláírásával Használó igazolja, hogy a notebook kezelési útmutatóját átvette, elolvasta, a benne foglaltakat megértette és magára nézve kötelezőnek ismerte el. A szerződés tárgya szerinti notebook a Használónak történő átadás után is a NIIFI vagyonkezelésében és Magyar Állam tulajdonában lévő vagyontárgy marad. Ezért Használót e szerződésben foglalt szigorú elszámolási és együttműködési kötelezettség terheli a NIIFI felé. I. A szerződés tárgya 1. A fent nevezett pályázat keretében a NIIFI az alábbi - a szerződés 2. számú mellékletében specifikált - notebook-ot adja Használó ingyenes használatába. A notebook értéke: Ft 2. Használatba adó az 1. pontban megnevezett notebook-ot határozatlan időre adja Használó használatába. 3. A notebook ingyenes használatának feltétele, hogy Használó a notebookot a Program szerinti célra, vagyis digitális írástudásának fejlesztésére használja. 4. Felek rögzítik, hogy a NIIFI az 1. pontban meghatározott informatikai eszközt Használó használatába adja: Használónak tulajdonjoga nem, csak használati joga keletkezik a évi CXCVI. törvény 11. (11) bekezdés: Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 2

3 notebook-on. A használati jog keretében Használó jogosult a notebook-ot birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni. Használót nem illetik meg a tulajdonosi részjogosítványok, így különösen nem jogosult: a notebook tulajdonjogát másra átruházni (eladni, ajándékba adni) vagy azzal felhagyni; használatát másnak átengedni; a notebook-ot biztosítékul vagy zálogba adni vagy más módon megterhelni. 5. Felek rögzítik, hogy a NIIFI a Miskolci Programiroda útján - a szerződés tárgyát képező notebook-ot használatra alkalmas, sérülésmentes állapotban, minden fajta hibától és hiánytól mentesen adta Használó birtokába. Felek kijelentik, hogy az átadáskor a notebook kipróbálásra került, annak minden funkciója megfelelően működött. II. Kapcsolattartás a szerződés ideje alatt 6. Használót az NIIFI munkatársai a szerződés fejlécében megadott címen és telefonszámon érhetik el. Használó olyan címet és elérhetőséget köteles megadni, melyen mindenkor elérhető. Ha Használó adataiban változás történik, Használó haladéktalanul köteles a változást a NIIFI-nek bejelenteni. Használó címének vagy telefonszámának módosulása nem jelenti a szerződés módosítását. Fent megadott adatokat a NIIFI jogosult a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Miskolc Holding Zrt., a Miskolci Polgármesteri Hivatal és a Miskolci Programiroda rendelkezésére bocsátani. Használó jelen szerződés aláírásával hozzájárul - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a szerződésben rögzített személyes adatainak NIIFI által történő kezeléséhez, valamint az e pontban rögzített szervezetek részére történő átadásához. A NIIFI a fenti adatokat, Miskolc és agglomerációja digitális közösség elnevezésű projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásához használhatja fel. Az adatkezelés időtartama jelen használati szerződés hatályához igazodik. 7. Használó minden a programmal és a notebokkal kapcsolatos kérdéssel, problémával a Miskolci Programirodához tud fordulni november 25. és november 4. között: A Miskolci Programiroda elérhetőségei: Cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 27./A Telefonszám: / cím: Weboldal: Használó az ügyfélfogadási időről a Miskolci Programiroda honlapján talál információt. A Miskolci Programiroda megszűnte, november 4. után Használó minden a programmal és a notebokkal kapcsolatos kérdéssel, problémával a NIIFI-hez tud fordulni. 3

4 A NIIFI elérhetőségei: Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u Telefonszám: Weboldal: 8. Használóval a kapcsolatfelvétel postai vagy telefonos úton történik. 9. Postai úton történő kapcsolatfelvétel esetén a küldemény akkor tekinthető közöltnek, ha azt a Használónak a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesíti a NIIFI vagy a Program végrehajtásában közreműködő szervezetek. Az így kézbesített küldeményt, a) ha a Használó vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadja vagy szándékosan megakadályozza vagy a Használó által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján, b) ha az nem kereste kézbesíthetetlenségi ok jelzésével érkezik vissza a feladóhoz, az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon, kézbesítettnek kell tekinteni. 10. Amennyiben Használó az átvételt megtagadta, az iratot nem vette át és többszöri próbálkozás után telefonon sem elérhető, az a szerződés Előzmények részébe foglalt együttműködési kötelezettség megszegését eredményezi, melynek következményeképp a NIIFI jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. III. A NIIFI jogai 11. A NIIFI jogosult a notebook rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. A NIIFI ellenőrzési jogosultságát a pályáztatás megkezdésétől számított három évig, november 4-ig a Miskolci Programiroda jogosult gyakorolni. A három év letelte után a notebook rendeltetésszerű használatát a NIIFI fogja ellenőrizni. Használó köteles biztosítani, hogy a NIIFI és a Miskolci Programiroda az ellenőrzési jogosultságát gyakorolni tudja. 12. Az ellenőrzés távfelügyeleti rendszer segítségével és közvetlen ellenőrzéssel történik. A közvetlen ellenőrzés a notebook átadási helyén (Miskolci Programiroda, 3531 Miskolc, Győri kapu 27./A) történik. Az ellenőrzés menete: A NIIFI vagy a Miskolci Programiroda írásbeli felszólítására Használó köteles a notebook-kal a felszólítás szerinti időpontban - az átadás helyén megjelenni és biztosítani, hogy a notebook állapotát a NIIFI vagy a Miskolci Programiroda munkatársai ellenőrizhessék. Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, melyet a Miskolci Programiroda a NIIFI számára elküld. 4

5 Amennyiben Használó többszöri írásbeli felszólítás ellenére sem jelenik meg a notebookkal az átadás helyén, az a szerződés Előzmények részébe foglalt együttműködési kötelezettség megszegését eredményezi, melynek következményeképp a NIIFI jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 13. Amennyiben a NIIFI vagy a Miskolci Programiroda a használat ellenőrzése során jelen szerződés valamely rendelkezésének megszegését észleli, a NIIFI jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Használó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy azonnali hatályú felmondás - és a szerződés bármely okból történő megszűnése - esetén az eszköz haladéktalan és hiánymentes visszaszolgáltatását vállalja és felszólítás nélkül, önként teljesíti. Ellenkező esetben a NIIFI a 21. pontban foglaltak szerint fog eljárni. 14. A NIIFI jelen szerződésben feljogosítja a notebook Használóját a notebook-kal kapcsolatos jótállási igények - e szerződés VIII. fejezetében foglaltak szerinti, a notebook Gyártója előtti érvényesítésére. IV. Használó jogai 15. Használó használati jogánál fogva jogosult a NIIFI vagyonkezelésében és a Magyar Állam tulajdonában álló notebookot birtokában tartani és saját, valamint együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használni. A használat jogának gyakorlását Használó másnak nem engedheti át. 16. A notebook-ot a Használón kívül kizárólag Használó azon családtagjai használhatják, akik Használóval egy háztartásban élnek. Egyéb rokon, hozzátartozó nem jogosult a notebook használatára. V. A NIIFI kötelezettségei 17. A NIIFI köteles a notebook-ot Használó használatába adni. A NIIFI fenti feladatát a Miskolci Programiroda látja el. A notebook átadása/használatba adása a Miskolci Programirodában, a 3531 Miskolc, Győri kapu 27./A cím alatt történik. 18. A NIIFI munkatársai kötelesek a szerződés 7. pontjában megadott címen és telefonszámon - az ott rögzített ügyekben és kérdésekben - ügyfélfogadási időben a Használó rendelkezésére állni. VI. Használó kötelezettségei 19. Használó rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles a notebook-ot használni. Ellentétes a rendeltetésszerű használattal, ezáltal szerződésbe ütköző és tilos különösen: 5

6 a laptopokat a magyar jogszabályok által nem megengedett célokra használni; szerzői jogokat sérteni; tiltott szerencsejátékokban részt venni; pornográf oldalak tartalmát letölteni; a laptopok szoftver környezetét olyan módon megváltoztatni, hogy az a program céljainak ne feleljen meg. 20. A Használó jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. Viseli a notebook fenntartásával járó terheket, terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a notebook használatával kapcsolatosak, és köteles viselni a notebook-hoz fűződő közterheket. 21. Használó köteles a notebook biztonságos megőrzéséről gondoskodni. Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben a használatából kikerül a notebook, és ezzel szándékosan megváltoztatja az eszköz eredeti tulajdoni állapotát, vagy ebben közreműködik, a Büntető Törvénykönyvről szóló C. törvény ába ütköző sikkasztás vétségét valósítja meg, amely két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény. Bűncselekmény gyanúja esetén a NIIFI haladéktalanul büntető feljelentést tesz. 22. Használó köteles a notebookot a notebook mellé kapott kezelési útmutatóban (jelen szerződés 1. számú melléklete) foglaltak szerint használni. 23. Használó köteles a használat fennállta alatt a notebook-ot tisztán tartani, karbantartani, a szükséges javításokat saját költségére elvégezni. 24. A notebook-kal kapcsolatban felmerülő kivéve a jótállás keretében belüli - összes javítás költsége Használót terheli. 25. Használónak a notebook átvételekor elszámolási kötelezettsége keletkezik. Használó a használat megszűntekor köteles a notebook-kal a tulajdonosi jogokat gyakorló NIIFI felé elszámolni: a használat megszűntével Használó köteles a notebook-ot mindenfajta hibától és hiánytól mentesen, az átadás kori (kivéve rendeltetésszerű használattal járó kopások és apró esztétikai hibák) állapotnak megfelelően a NIIFI-nek visszaszolgáltatni. 26. Használó nem jogosult a notebook-ot külföldre vinni. A notebook külföldre vitele jelen szerződés rendelkezéseinek Használó általi megszegését eredményezi, melynek következményeképpen a NIIFI jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. VII. A használat ellenértéke 27. A használat ingyenes. Használó térítésmentesen jogosult a notebook használatára. VIII. Jótállás 6

7 28. Használó köteles a jótállás ideje alatt a notebook-ban bekövetkezett hiba kijavíttatására, a jótállási igény érvényesítésére. Használó tudomásul veszi, hogy a notebook Gyártója a NIIFI felé jótállási kötelezettséggel tartozik. Használó kötelezi magát, hogy a jótállás időtartama alatt a NIIFI-t megillető jótállási jogosultságokat a notebook meghibásodása esetén a Gyártóval szemben alkalmazza a jelen fejezetben foglaltak szerint. A jótállás időtartama: 36 hónap (az akkumulátora 12 hónap). A jótállási idő kezdő időpontjáról Használó a Miskolci Programiroda honlapján tájékozódhat. 29. A jótállási igény érvényesítésének menete: a notebook jótállási időn belüli meghibásodása esetén Használó köteles a notebook-ot a Miskolci Programirodába bevinni. Használó köteles a - notebook átadásakor kapott - jótállási jegyet is magával vinni és a notebookkal együtt átadni. A Miskolci Programiroda munkatársai az átadott notebook-ot a Gyártó felé javításra továbbítják, majd a Gyártó szakemberei megvizsgálják a notebook-ot és intézkednek az eszköz jótállás keretén belüli megjavíttatásáról. Amennyiben Használó jótállási igényét nem tudta érvényesíteni, a jótállás keretén belüli javítást a notebook Gyártója írásban, dokumentált módon megtagadta, Használó haladéktalanul köteles a Miskolci Programirodát értesíteni, aki a problémát haladéktalanul köteles jelezni a NIIFI felé. 30. A jótállási ideje alatt Használó csak és kizárólag a notebook Gyártójával jogosult a notebook-ot javíttatni. Használó elveszti a jótállási igény érvényesítéséhez fűződő jogát, ha a jótállási időn belül nem a Gyártóval javíttatja meg a notebook-ot. A nem a Gyártó által végzett javításokból eredő károkért Használó a kárnak megfelelő összeggel felel! 31. Amennyiben a hiba természete okán jótállási igényt nem lehet érvényesíteni, Használó köteles a javítás költségét megfizetni. Használó a javítás költségét a notebook Gyártójának köteles megfizetni. Amennyiben a Gyártó a notebook javítását - írásban, dokumentált módon - megtagadta, Használó haladéktalanul köteles a Miskolci Programirodát értesíteni, aki a problémát haladéktalanul köteles jelezni a NIIFI felé. 32. A jótállás azt jelenti, hogy ha a jótállási időn belül a notebook meghibásodik, elromlik vagy tönkremegy, akkor a notebook Gyártója köteles azt térítésmentesen megjavítani vagy kicserélni, feltéve, hogy a hiba oka a notebook átadásakor már megvolt. A jótállási ideje alatt vélelem szól amellett, hogy a notebook hibája már az átadáskor megvolt. A notebook Gyártója azonban bizonyíthatja, hogy a hiba oka az átadás után keletkezett. Ebben az esetben jótállási igényt nem lehet érvényesíteni. 33. A jótállás csak az átvételkor már meglévő, rendeltetésszerű használat mellett keletkezett hibák, meghibásodásokra vonatkozik. Nem vonatkozik a jótállás azokra a hibákra, meghibásodásokra, melyeket Használó a notebook nem rendeltetésszerű és nem a kezelési útmutatóban foglaltak szerinti használatával okoz. A jótállási igény 7

8 érvényesítésének feltétele a jótállási jegyen foglalt feltételek teljesülése, így többek között a notebook-on lévő matricák megléte és épsége. 34. A jótállási idő letelte után Használó - választása szerint vagy rendes felmondás keretében felmondja jelen szerződést, vagy a notebook-ot tovább használja. Jótállási időn túli használat esetén Használó köteles a notebook javítására, javíttatására. A javítás minden költsége a Használót terheli. IX. Kárviselés 35. A NIIFI a notebookra vagyonbiztosítást kíván kötni. A biztosítás megkötéséről, a biztosító személyéről, a biztosítási feltételekről és a kárbejelentés módjáról a NIIFI a Miskolci Programirodán keresztül fogja tájékoztatni a Használót. Használó a kárnak megfelelő összeggel felel minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavításának, a károk megtérítésének költségét Használónak kell állni. 36. Használó felelős a dologban bekövetkezett károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a használó nem köteles megtéríteni. 37. Amennyiben Használónak felróható, a kárnak megfelelő összeggel felel: - a notebook elvesztéséből, megsemmisüléséből, ellopásából eredő kárért; - a vele együtt élő családtagjai által a notebook-ban okozott olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye; - azokért a notebook-ban bekövetkezett károkért, melyek ugyan rendeltetésszerű és szerződésszerű használat következményei, de használatra nem jogosult személy használata során következtek be. 38. Használó köteles a NIIFI-t a notebook-ot fenyegető veszélyről és a beállott kárról, az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, értesíteni - ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a használat gyakorlásában akadályozza -, köteles továbbá tűrni, hogy a NIIFI a veszély elhárítására, illetőleg a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. Használó korlátlanul felel azért a kárért is, mely a fenti bejelentési kötelezettségének elmulasztásából adódik. 39. Használó tudomásul veszi, hogy a NIIFI a Használóval szemben e szerződés alapján fennálló követelésének behajtására amennyiben a követelés adók módjára behajtható követelésnek minősül - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 53. (2) bekezdése alapján megkeresi az állami adóhatóságot, amely a fennálló követelés összegét adók módjára hajtja be. X. A szerződés felmondása 8

9 40. Rendes felmondás A használatba adástól (jelen szerződés aláírásától) számított 7 évig a NIIFI rendes felmondás keretében nem jogosult felmondani a használati szerződést. A NIIFI csak a 7 év letelte után jogosult a rendes felmondásra. Ha a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájárul ahhoz, hogy a NIIFI a notebookot Használó tulajdonába adja, abban az esetben a tulajdonba adással jelen használati szerződés automatikusan hatályát és érvényét veszti. Használó bármikor, indoklás nélkül jogosult jelen használati szerződés felmondására. A Felek a másik fél részére tértivevényes levélként feladott írásbeli nyilatkozattal vagy a NIIFI székhelyén személyes bejelentéssel, 30 napos felmondási idővel jogosultak jelen szerződés felmondására. 41. Rendkívüli felmondás Jelen szerződés rendelkezéseinek Használó általi megszegése esetén a NIIFI mindenkor jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A rendkívüli felmondásra okot adó körülmény bekövetkeztével Használó elveszíti a jogát, hogy a notebook-ot térítésmentesen használhassa. Rendkívüli felmondás esetén Használó köteles a rendkívüli felmondásra okot adó körülmény bekövetkezését követő 30. naptól a notebook visszaszolgáltatásáig terjedő időre használati díjat fizetni a NIIFInek. A használati díj mértéke havonta bruttó 2500,- Ft, melyről a NIIFI számlát fog kiállítani Használó felé. XI. Eljárás a szerződés felmondásakor 42. Mind a rendes, mind a rendkívüli felmondás esetén Használó köteles a notebook-ot mindenfajta hibától és hiánytól mentesen, az átadás kori (kivéve rendeltetésszerű használattal járó kopások és apró esztétikai hibák) állapotnak megfelelően az átadás helyére (Miskolci Programiroda) visszavinni. A visszaszolgáltatásról jegyzőkönyv készül, melyet a NIIFI képviseletében eljáró személy aláírásával ellenjegyez. A jegyzőkönyv csak és kizárólag abban az esetben kerül ellenjegyzésre, ha a notebook-ot Használó az átadás kori (kivéve rendeltetésszerű használattal járó kopások és apró esztétikai hibák) állapotában szolgáltatja vissza. Használatba adó a Miskolci Programiroda megszűnése után is biztosítani fog egy miskolci átvevő pontot, ahol Használó a szerződés felmondásakor leadhatja a notebookot. Használatba adó Használót az átvevő pont címéről és elérhetőségéről a Miskolci Programiroda megszűnésekor tájékoztatni fogja. XII. Egyéb rendelkezések 9

10 43. Magánszemély Használó halála esetén a szerződés megszűnik és Használó örökösei jelen szerződés 41. pontjában foglaltak szerint kötelesek a notebookkal elszámolni. 44. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 45. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 46. Felek kijelentik, hogy a notebook használatának feltételeit, szabályait megértették, jelen megállapodásban írtakat elolvasták, megértették, és mint szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag - a képviselet szabályainak figyelembevételével saját kezűleg aláírták. 47. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült. Egy-egy példány kerül aláírás után a NIIFI, a Miskolci Programiroda, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Használó birtokába. 1. számú melléklet: magyar nyelvű kezelési útmutató 2. számú melléklet: notebook specifikáció Budapest, Miskolc, Használatba adó Használó NIIFI Képviseletében eljárva: Nagy Miklós igazgató Név: Lakcím: Szig. szám: Tanú 1... (aláírás) Név: Lakcím: Szig. szám: Tanú 2... (aláírás) 10

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a

2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a Ügyiratszám: 4 ~ MÍ"? ^^M - Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: MAWWLaM Sl(rUh$ &T&? *t

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására 14254048 1425 4048 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.784-2/2016. Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01, képviselője:

Részletesebben

16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1 A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

n.u immni ÍL űd.jed /MÍ, ^ t C//j>/XvTOvi .Stoftfr ÁBdrai mm [ j 12. 'A3T5 4101 n- A;Í PO 005/06

n.u immni ÍL űd.jed /MÍ, ^ t C//j>/XvTOvi .Stoftfr ÁBdrai mm [ j 12. 'A3T5 4101 n- A;Í PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-57173/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata -a helyi önkormányzatok könyvtári

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12.

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : 3&.ffÜ&\ tf&bl.hj&x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalása évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat

Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat. 1. A szabályzat hatálya A szabályzat a Dorogi József Attila Művelődési

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 31. Előterjesztés által fenntartott Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet által használt,

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Szám: 2. melléklet VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely:3525 Miskolc, Városház tér 8. Adószám: 15735605-2-05 KSH törzsszám: 15735605-8411-321-05

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

év hó napjától év hó napjáig Hétfő: órától óráig Péntek: órától óráig Kedd: órától óráig Szombat: órától óráig Szerda: órától óráig

év hó napjától év hó napjáig Hétfő: órától óráig Péntek: órától óráig Kedd: órától óráig Szombat: órától óráig Szerda: órától óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ NEMZETI ÚSZÓ- ÉS VÍZILABDA OLIMPIAI KÖZPONT LÉTESÍTMÉNYÉNEK FOLYAMATOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a július 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a július 19-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. július 19-i ülésére Tárgy:Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész haszonkölcsönbe adásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2013. év hó.. napjától 2013. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2013. év hó.. napjától 2013. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ NEMZETI KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS OLIMPIAI KÖZPONT MATY-ÉR LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ BUDAPESTI OLIMPIAI KÖZPONT NÉPLIGETI SPORTTELEP LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződés

Részletesebben