Támogatási és használati szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási és használati szerződés"

Átírás

1 Támogatási és használati szerződés mely létrejött egyrészről Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet [székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u , nyilvántartási szám/törzsszám: , adószám: ] képviseli: Nagy Miklós igazgató, mint Használatba adó, (a továbbiakban: NIIFI) másrészről...., [születési neve:...., születési helye, ideje:.., anyja neve:..., személyi igazolványszáma:., személyi azonosító jele:., adóazonosító jele:.., elérhetősége:.... (lakcím)..(telefonszám)], Miskolc... utca... szám alatti lakos, mint Használó, (a továbbiakban: Használó), együttesen: Felek között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételek szerint: ELŐZMÉNYEK Használó a Miskolc és agglomerációja digitális közösség elnevezésű program (a továbbiakban: Program) keretében kihirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére benyújtható pályázati eljárásban nyertes pályázatot nyújtott be. Használó nyertes pályázatában tett nyilatkozatai, vállalásai e szerződés rendelkezései mellett - rá nézve kötelező érvényűek. A pályázati kiírás értelmében Használó notebook, operációs rendszer, irodai alkalmazások és további, a program keretében létrehozott alkalmazások határozatlan idejű, térítésmentes használatára jogosult, jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. A notebook használatba adója, a NIIFI szeptember 9-én közfeladat átadás-átvételi megállapodást kötött Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával (3525 Miskolc, Városház tér 8.). Az Önkormányzat a megállapodásban vállalta, hogy a Program végrehajtása keretében lebonyolítja a pályáztatást, programirodát (a továbbiakban: Miskolci Programiroda) hoz létre Miskolcon, és a pályázókat, majd a későbbi nyertes pályázókat mind a programról, mind jelen használati szerződés tárgyát képező notebook-ról teljes körűen tájékoztatja. A közfeladat átadás-átvételi megállapodás okán jelen szerződésben foglalt, a NIIFI-t terhelő kötelezettségek jelentős része a közfeladatot átvevő Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát és a program lebonyolításába az Önkormányzat oldalán bevonásra került Miskolc Holding Zrt.-t (3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.) terheli. A notebook használatának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása november 4-ig a Miskolci Programiroda kötelessége. Ezért ahol jelen szerződés rendelkezése a NIIFI-t említi, úgy azon a Miskolci Programirodát is érteni kell. 1

2 Használó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy eleget tesz a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. (11) bekezdés 1 szerinti kötelezettségeknek és a használat időtartama alatt a NIIFI felé beszámolási, nyilvántartási, valamint adatszolgáltatási kötelezettség terheli. E kötelezettsége teljesítése érdekében a jelen szerződés fejlécében megadott címen és telefonszámon elérhető lesz. Jelen szerződés aláírása előtt a szerződés tárgyát képező notebook átadásakor Használó részletes, a notebook rendeltetésszerű használatának módját ismertető tájékoztatást kapott. A tájékoztatás megadásakor Használónak lehetősége volt kérdésfeltevésre a használat módjáról, melyet a NIIFI megbízásából eljáró Miskolc Város Önkormányzata, illetve Miskolc Holding Zrt. munkatársai a Miskolci Programirodában (3531 Miskolc, Győri kapu 27./A) megválaszoltak. Használó átadáskor a notebook mellé magyar nyelvű kezelési útmutatót is kapott, mely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. A szerződés aláírásával Használó igazolja, hogy a notebook kezelési útmutatóját átvette, elolvasta, a benne foglaltakat megértette és magára nézve kötelezőnek ismerte el. A szerződés tárgya szerinti notebook a Használónak történő átadás után is a NIIFI vagyonkezelésében és Magyar Állam tulajdonában lévő vagyontárgy marad. Ezért Használót e szerződésben foglalt szigorú elszámolási és együttműködési kötelezettség terheli a NIIFI felé. I. A szerződés tárgya 1. A fent nevezett pályázat keretében a NIIFI az alábbi - a szerződés 2. számú mellékletében specifikált - notebook-ot adja Használó ingyenes használatába. A notebook értéke: Ft 2. Használatba adó az 1. pontban megnevezett notebook-ot határozatlan időre adja Használó használatába. 3. A notebook ingyenes használatának feltétele, hogy Használó a notebookot a Program szerinti célra, vagyis digitális írástudásának fejlesztésére használja. 4. Felek rögzítik, hogy a NIIFI az 1. pontban meghatározott informatikai eszközt Használó használatába adja: Használónak tulajdonjoga nem, csak használati joga keletkezik a évi CXCVI. törvény 11. (11) bekezdés: Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 2

3 notebook-on. A használati jog keretében Használó jogosult a notebook-ot birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni. Használót nem illetik meg a tulajdonosi részjogosítványok, így különösen nem jogosult: a notebook tulajdonjogát másra átruházni (eladni, ajándékba adni) vagy azzal felhagyni; használatát másnak átengedni; a notebook-ot biztosítékul vagy zálogba adni vagy más módon megterhelni. 5. Felek rögzítik, hogy a NIIFI a Miskolci Programiroda útján - a szerződés tárgyát képező notebook-ot használatra alkalmas, sérülésmentes állapotban, minden fajta hibától és hiánytól mentesen adta Használó birtokába. Felek kijelentik, hogy az átadáskor a notebook kipróbálásra került, annak minden funkciója megfelelően működött. II. Kapcsolattartás a szerződés ideje alatt 6. Használót az NIIFI munkatársai a szerződés fejlécében megadott címen és telefonszámon érhetik el. Használó olyan címet és elérhetőséget köteles megadni, melyen mindenkor elérhető. Ha Használó adataiban változás történik, Használó haladéktalanul köteles a változást a NIIFI-nek bejelenteni. Használó címének vagy telefonszámának módosulása nem jelenti a szerződés módosítását. Fent megadott adatokat a NIIFI jogosult a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Miskolc Holding Zrt., a Miskolci Polgármesteri Hivatal és a Miskolci Programiroda rendelkezésére bocsátani. Használó jelen szerződés aláírásával hozzájárul - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a szerződésben rögzített személyes adatainak NIIFI által történő kezeléséhez, valamint az e pontban rögzített szervezetek részére történő átadásához. A NIIFI a fenti adatokat, Miskolc és agglomerációja digitális közösség elnevezésű projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásához használhatja fel. Az adatkezelés időtartama jelen használati szerződés hatályához igazodik. 7. Használó minden a programmal és a notebokkal kapcsolatos kérdéssel, problémával a Miskolci Programirodához tud fordulni november 25. és november 4. között: A Miskolci Programiroda elérhetőségei: Cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 27./A Telefonszám: / cím: Weboldal: Használó az ügyfélfogadási időről a Miskolci Programiroda honlapján talál információt. A Miskolci Programiroda megszűnte, november 4. után Használó minden a programmal és a notebokkal kapcsolatos kérdéssel, problémával a NIIFI-hez tud fordulni. 3

4 A NIIFI elérhetőségei: Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u Telefonszám: Weboldal: 8. Használóval a kapcsolatfelvétel postai vagy telefonos úton történik. 9. Postai úton történő kapcsolatfelvétel esetén a küldemény akkor tekinthető közöltnek, ha azt a Használónak a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesíti a NIIFI vagy a Program végrehajtásában közreműködő szervezetek. Az így kézbesített küldeményt, a) ha a Használó vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadja vagy szándékosan megakadályozza vagy a Használó által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján, b) ha az nem kereste kézbesíthetetlenségi ok jelzésével érkezik vissza a feladóhoz, az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon, kézbesítettnek kell tekinteni. 10. Amennyiben Használó az átvételt megtagadta, az iratot nem vette át és többszöri próbálkozás után telefonon sem elérhető, az a szerződés Előzmények részébe foglalt együttműködési kötelezettség megszegését eredményezi, melynek következményeképp a NIIFI jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. III. A NIIFI jogai 11. A NIIFI jogosult a notebook rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. A NIIFI ellenőrzési jogosultságát a pályáztatás megkezdésétől számított három évig, november 4-ig a Miskolci Programiroda jogosult gyakorolni. A három év letelte után a notebook rendeltetésszerű használatát a NIIFI fogja ellenőrizni. Használó köteles biztosítani, hogy a NIIFI és a Miskolci Programiroda az ellenőrzési jogosultságát gyakorolni tudja. 12. Az ellenőrzés távfelügyeleti rendszer segítségével és közvetlen ellenőrzéssel történik. A közvetlen ellenőrzés a notebook átadási helyén (Miskolci Programiroda, 3531 Miskolc, Győri kapu 27./A) történik. Az ellenőrzés menete: A NIIFI vagy a Miskolci Programiroda írásbeli felszólítására Használó köteles a notebook-kal a felszólítás szerinti időpontban - az átadás helyén megjelenni és biztosítani, hogy a notebook állapotát a NIIFI vagy a Miskolci Programiroda munkatársai ellenőrizhessék. Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, melyet a Miskolci Programiroda a NIIFI számára elküld. 4

5 Amennyiben Használó többszöri írásbeli felszólítás ellenére sem jelenik meg a notebookkal az átadás helyén, az a szerződés Előzmények részébe foglalt együttműködési kötelezettség megszegését eredményezi, melynek következményeképp a NIIFI jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 13. Amennyiben a NIIFI vagy a Miskolci Programiroda a használat ellenőrzése során jelen szerződés valamely rendelkezésének megszegését észleli, a NIIFI jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Használó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy azonnali hatályú felmondás - és a szerződés bármely okból történő megszűnése - esetén az eszköz haladéktalan és hiánymentes visszaszolgáltatását vállalja és felszólítás nélkül, önként teljesíti. Ellenkező esetben a NIIFI a 21. pontban foglaltak szerint fog eljárni. 14. A NIIFI jelen szerződésben feljogosítja a notebook Használóját a notebook-kal kapcsolatos jótállási igények - e szerződés VIII. fejezetében foglaltak szerinti, a notebook Gyártója előtti érvényesítésére. IV. Használó jogai 15. Használó használati jogánál fogva jogosult a NIIFI vagyonkezelésében és a Magyar Állam tulajdonában álló notebookot birtokában tartani és saját, valamint együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használni. A használat jogának gyakorlását Használó másnak nem engedheti át. 16. A notebook-ot a Használón kívül kizárólag Használó azon családtagjai használhatják, akik Használóval egy háztartásban élnek. Egyéb rokon, hozzátartozó nem jogosult a notebook használatára. V. A NIIFI kötelezettségei 17. A NIIFI köteles a notebook-ot Használó használatába adni. A NIIFI fenti feladatát a Miskolci Programiroda látja el. A notebook átadása/használatba adása a Miskolci Programirodában, a 3531 Miskolc, Győri kapu 27./A cím alatt történik. 18. A NIIFI munkatársai kötelesek a szerződés 7. pontjában megadott címen és telefonszámon - az ott rögzített ügyekben és kérdésekben - ügyfélfogadási időben a Használó rendelkezésére állni. VI. Használó kötelezettségei 19. Használó rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles a notebook-ot használni. Ellentétes a rendeltetésszerű használattal, ezáltal szerződésbe ütköző és tilos különösen: 5

6 a laptopokat a magyar jogszabályok által nem megengedett célokra használni; szerzői jogokat sérteni; tiltott szerencsejátékokban részt venni; pornográf oldalak tartalmát letölteni; a laptopok szoftver környezetét olyan módon megváltoztatni, hogy az a program céljainak ne feleljen meg. 20. A Használó jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. Viseli a notebook fenntartásával járó terheket, terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a notebook használatával kapcsolatosak, és köteles viselni a notebook-hoz fűződő közterheket. 21. Használó köteles a notebook biztonságos megőrzéséről gondoskodni. Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben a használatából kikerül a notebook, és ezzel szándékosan megváltoztatja az eszköz eredeti tulajdoni állapotát, vagy ebben közreműködik, a Büntető Törvénykönyvről szóló C. törvény ába ütköző sikkasztás vétségét valósítja meg, amely két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény. Bűncselekmény gyanúja esetén a NIIFI haladéktalanul büntető feljelentést tesz. 22. Használó köteles a notebookot a notebook mellé kapott kezelési útmutatóban (jelen szerződés 1. számú melléklete) foglaltak szerint használni. 23. Használó köteles a használat fennállta alatt a notebook-ot tisztán tartani, karbantartani, a szükséges javításokat saját költségére elvégezni. 24. A notebook-kal kapcsolatban felmerülő kivéve a jótállás keretében belüli - összes javítás költsége Használót terheli. 25. Használónak a notebook átvételekor elszámolási kötelezettsége keletkezik. Használó a használat megszűntekor köteles a notebook-kal a tulajdonosi jogokat gyakorló NIIFI felé elszámolni: a használat megszűntével Használó köteles a notebook-ot mindenfajta hibától és hiánytól mentesen, az átadás kori (kivéve rendeltetésszerű használattal járó kopások és apró esztétikai hibák) állapotnak megfelelően a NIIFI-nek visszaszolgáltatni. 26. Használó nem jogosult a notebook-ot külföldre vinni. A notebook külföldre vitele jelen szerződés rendelkezéseinek Használó általi megszegését eredményezi, melynek következményeképpen a NIIFI jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. VII. A használat ellenértéke 27. A használat ingyenes. Használó térítésmentesen jogosult a notebook használatára. VIII. Jótállás 6

7 28. Használó köteles a jótállás ideje alatt a notebook-ban bekövetkezett hiba kijavíttatására, a jótállási igény érvényesítésére. Használó tudomásul veszi, hogy a notebook Gyártója a NIIFI felé jótállási kötelezettséggel tartozik. Használó kötelezi magát, hogy a jótállás időtartama alatt a NIIFI-t megillető jótállási jogosultságokat a notebook meghibásodása esetén a Gyártóval szemben alkalmazza a jelen fejezetben foglaltak szerint. A jótállás időtartama: 36 hónap (az akkumulátora 12 hónap). A jótállási idő kezdő időpontjáról Használó a Miskolci Programiroda honlapján tájékozódhat. 29. A jótállási igény érvényesítésének menete: a notebook jótállási időn belüli meghibásodása esetén Használó köteles a notebook-ot a Miskolci Programirodába bevinni. Használó köteles a - notebook átadásakor kapott - jótállási jegyet is magával vinni és a notebookkal együtt átadni. A Miskolci Programiroda munkatársai az átadott notebook-ot a Gyártó felé javításra továbbítják, majd a Gyártó szakemberei megvizsgálják a notebook-ot és intézkednek az eszköz jótállás keretén belüli megjavíttatásáról. Amennyiben Használó jótállási igényét nem tudta érvényesíteni, a jótállás keretén belüli javítást a notebook Gyártója írásban, dokumentált módon megtagadta, Használó haladéktalanul köteles a Miskolci Programirodát értesíteni, aki a problémát haladéktalanul köteles jelezni a NIIFI felé. 30. A jótállási ideje alatt Használó csak és kizárólag a notebook Gyártójával jogosult a notebook-ot javíttatni. Használó elveszti a jótállási igény érvényesítéséhez fűződő jogát, ha a jótállási időn belül nem a Gyártóval javíttatja meg a notebook-ot. A nem a Gyártó által végzett javításokból eredő károkért Használó a kárnak megfelelő összeggel felel! 31. Amennyiben a hiba természete okán jótállási igényt nem lehet érvényesíteni, Használó köteles a javítás költségét megfizetni. Használó a javítás költségét a notebook Gyártójának köteles megfizetni. Amennyiben a Gyártó a notebook javítását - írásban, dokumentált módon - megtagadta, Használó haladéktalanul köteles a Miskolci Programirodát értesíteni, aki a problémát haladéktalanul köteles jelezni a NIIFI felé. 32. A jótállás azt jelenti, hogy ha a jótállási időn belül a notebook meghibásodik, elromlik vagy tönkremegy, akkor a notebook Gyártója köteles azt térítésmentesen megjavítani vagy kicserélni, feltéve, hogy a hiba oka a notebook átadásakor már megvolt. A jótállási ideje alatt vélelem szól amellett, hogy a notebook hibája már az átadáskor megvolt. A notebook Gyártója azonban bizonyíthatja, hogy a hiba oka az átadás után keletkezett. Ebben az esetben jótállási igényt nem lehet érvényesíteni. 33. A jótállás csak az átvételkor már meglévő, rendeltetésszerű használat mellett keletkezett hibák, meghibásodásokra vonatkozik. Nem vonatkozik a jótállás azokra a hibákra, meghibásodásokra, melyeket Használó a notebook nem rendeltetésszerű és nem a kezelési útmutatóban foglaltak szerinti használatával okoz. A jótállási igény 7

8 érvényesítésének feltétele a jótállási jegyen foglalt feltételek teljesülése, így többek között a notebook-on lévő matricák megléte és épsége. 34. A jótállási idő letelte után Használó - választása szerint vagy rendes felmondás keretében felmondja jelen szerződést, vagy a notebook-ot tovább használja. Jótállási időn túli használat esetén Használó köteles a notebook javítására, javíttatására. A javítás minden költsége a Használót terheli. IX. Kárviselés 35. A NIIFI a notebookra vagyonbiztosítást kíván kötni. A biztosítás megkötéséről, a biztosító személyéről, a biztosítási feltételekről és a kárbejelentés módjáról a NIIFI a Miskolci Programirodán keresztül fogja tájékoztatni a Használót. Használó a kárnak megfelelő összeggel felel minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavításának, a károk megtérítésének költségét Használónak kell állni. 36. Használó felelős a dologban bekövetkezett károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a használó nem köteles megtéríteni. 37. Amennyiben Használónak felróható, a kárnak megfelelő összeggel felel: - a notebook elvesztéséből, megsemmisüléséből, ellopásából eredő kárért; - a vele együtt élő családtagjai által a notebook-ban okozott olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye; - azokért a notebook-ban bekövetkezett károkért, melyek ugyan rendeltetésszerű és szerződésszerű használat következményei, de használatra nem jogosult személy használata során következtek be. 38. Használó köteles a NIIFI-t a notebook-ot fenyegető veszélyről és a beállott kárról, az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, értesíteni - ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a használat gyakorlásában akadályozza -, köteles továbbá tűrni, hogy a NIIFI a veszély elhárítására, illetőleg a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. Használó korlátlanul felel azért a kárért is, mely a fenti bejelentési kötelezettségének elmulasztásából adódik. 39. Használó tudomásul veszi, hogy a NIIFI a Használóval szemben e szerződés alapján fennálló követelésének behajtására amennyiben a követelés adók módjára behajtható követelésnek minősül - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 53. (2) bekezdése alapján megkeresi az állami adóhatóságot, amely a fennálló követelés összegét adók módjára hajtja be. X. A szerződés felmondása 8

9 40. Rendes felmondás A használatba adástól (jelen szerződés aláírásától) számított 7 évig a NIIFI rendes felmondás keretében nem jogosult felmondani a használati szerződést. A NIIFI csak a 7 év letelte után jogosult a rendes felmondásra. Ha a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájárul ahhoz, hogy a NIIFI a notebookot Használó tulajdonába adja, abban az esetben a tulajdonba adással jelen használati szerződés automatikusan hatályát és érvényét veszti. Használó bármikor, indoklás nélkül jogosult jelen használati szerződés felmondására. A Felek a másik fél részére tértivevényes levélként feladott írásbeli nyilatkozattal vagy a NIIFI székhelyén személyes bejelentéssel, 30 napos felmondási idővel jogosultak jelen szerződés felmondására. 41. Rendkívüli felmondás Jelen szerződés rendelkezéseinek Használó általi megszegése esetén a NIIFI mindenkor jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A rendkívüli felmondásra okot adó körülmény bekövetkeztével Használó elveszíti a jogát, hogy a notebook-ot térítésmentesen használhassa. Rendkívüli felmondás esetén Használó köteles a rendkívüli felmondásra okot adó körülmény bekövetkezését követő 30. naptól a notebook visszaszolgáltatásáig terjedő időre használati díjat fizetni a NIIFInek. A használati díj mértéke havonta bruttó 2500,- Ft, melyről a NIIFI számlát fog kiállítani Használó felé. XI. Eljárás a szerződés felmondásakor 42. Mind a rendes, mind a rendkívüli felmondás esetén Használó köteles a notebook-ot mindenfajta hibától és hiánytól mentesen, az átadás kori (kivéve rendeltetésszerű használattal járó kopások és apró esztétikai hibák) állapotnak megfelelően az átadás helyére (Miskolci Programiroda) visszavinni. A visszaszolgáltatásról jegyzőkönyv készül, melyet a NIIFI képviseletében eljáró személy aláírásával ellenjegyez. A jegyzőkönyv csak és kizárólag abban az esetben kerül ellenjegyzésre, ha a notebook-ot Használó az átadás kori (kivéve rendeltetésszerű használattal járó kopások és apró esztétikai hibák) állapotában szolgáltatja vissza. Használatba adó a Miskolci Programiroda megszűnése után is biztosítani fog egy miskolci átvevő pontot, ahol Használó a szerződés felmondásakor leadhatja a notebookot. Használatba adó Használót az átvevő pont címéről és elérhetőségéről a Miskolci Programiroda megszűnésekor tájékoztatni fogja. XII. Egyéb rendelkezések 9

10 43. Magánszemély Használó halála esetén a szerződés megszűnik és Használó örökösei jelen szerződés 41. pontjában foglaltak szerint kötelesek a notebookkal elszámolni. 44. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 45. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 46. Felek kijelentik, hogy a notebook használatának feltételeit, szabályait megértették, jelen megállapodásban írtakat elolvasták, megértették, és mint szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag - a képviselet szabályainak figyelembevételével saját kezűleg aláírták. 47. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült. Egy-egy példány kerül aláírás után a NIIFI, a Miskolci Programiroda, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Használó birtokába. 1. számú melléklet: magyar nyelvű kezelési útmutató 2. számú melléklet: notebook specifikáció Budapest, Miskolc, Használatba adó Használó NIIFI Képviseletében eljárva: Nagy Miklós igazgató Név: Lakcím: Szig. szám: Tanú 1... (aláírás) Név: Lakcím: Szig. szám: Tanú 2... (aláírás) 10

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Ikt.sz: SZERZŐDÉSTERVEZET ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Audiovizuális és biztonságtechnikai rendszer kialakítása az OVF központi konferenciatermeiben és a Törzsvezetői tárgyalóban a meglévő technika

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Iktatószám: «Iktatószám» Kódolás: M12190-K0814100-UD050200- UUD0131 HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely egyrészről az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a

amely létrejött egyrészről a Ügyfél neve: Törzsszám: KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI ÉS TŐZSDÉN KÍVÜLI AZONNALI ÉS SZÁRMAZTATOTT, VALAMINT STRUKTURÁLT BETÉTI ÜGYLETEK KÖTÉSÉRE amely létrejött egyrészről a ÜGYFÉL ADATOK gazdálkodó szerv / egyéni

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): 1. Felek 1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: Cégnév: GardenGate

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE 57 SZERZŐDÉSSZÁM: KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére amely létrejött egyrészről Név:

Részletesebben