ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) rendelete jogharmonizációs felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezései alapján Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet- tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

2 Tisztelt Képviselő- testület! A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK számú irányelv (továbbiakban: Irányelv) implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati feladatok tárgyában a Képviselő- testület elfogadta az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2009.(III.30) számú rendeletet és a hatályos rendeleteinknek az Irányelvvel való érintettségéről szóló 49/2009.(III.30.) Kt. számú határozatot(továbbiakban: Határozat). Ennek 3./ pontja ún. feladatszabó tartalmú, amely arra utasít, hogy a munkatervvel összhangban az irányelvvel érintett önkormányzati rendeleteket terjesszem a Képviselő- testület elé. A rendeletek szükséges módosítását úgy kell ütemezni, hogy az szeptember 30-ig lezáruljon, tekintettel arra, hogy a jogharmonizációs zárójelentést a Regionális Államigazgatási Hivatal az Önkormányzati Minisztérium részére a 2007-ben kiadott ütemterv szerint október 31-ig köteles megküldeni. Valamennyi rendeletet, amelynek hatálya kiterjed az Irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatókra akkor is ki kell egészíteni, ha az nem tartalmaz az Irányelvvel ellentétes rendelkezést. A jogalkotó feladata ezen rendeletek esetében az Irányelv 44. cikk (1) bekezdése alapján az, hogy hivatkozni kell az Irányelvre, másképpen fogalmazva, ezekben a rendeletekben is jogharmonizációs záradéknak kell szerepelni, amely a hivatkozott március 30- án tárgyalt előterjesztésben leírtak alapján a következő szövegezésű: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. A Határozat 2./ pontjában felsorolt, az Irányelvvel érintett rendeletek felülvizsgálata során az alábbi elhatárolási szempontokat kell szem előtt tartani: Meg kell állapítani azon rendeletek körét, melyet az irányelv érint, de annak rendelkezéseivel nem ellentétesek. Ezeket a jogharmonizációs záradékkal kell ellátni. Meg kell állapítani azon rendeletek körét, melyet az irányelv érint, rendelkezései ellentétesek annak elveivel, de azok fenntartása szükséges és indokolható. Meg kell állapítani azon rendeletek körét, melyet az irányelv érint, rendelkezései ellentétesek annak elveivel, fenntartásuk nem indokolható, ezért módosításuk szükséges. Az Irányelv bármely rendelkezésével érintett rendelkezések minden esetben indokolási kötelezettséget eredményeznek. Így például az engedélyezési eljárás fő szabályként nem lehetséges. Amennyiben az önkormányzat mégis fenn akarja tartani, ezt meg kell indokolni. Az indoklásnak ki kell terjedni arra, hogy az Irányelv által elismert mely közérdekű célt szolgálja az engedélyezési eljárás. Meg kell indokolni, hogy az adott közérdekű cél egyszerűbb eljárással, például utólagos ellenőrzéssel nem érhető el. Ezt követően indokolni kell, hogy a rendelkezés által okozott korlátozás szükséges, arányos az elérendő céllal és nem tartalmaz diszkriminatív rendelkezést. Amely érintett korlátozó rendelkezést tehát nem helyezi hatályon kívül az önkormányzat, hanem fenn kívánja tartani, minden rendelet minden ilyen rendelkezését tételesen a fentieknek megfelelően indokolni köteles. Összegezve: minden egyes szolgáltatásnyújtásra való jogosultságot adó engedélyezési rendszer, vagy szolgáltatásnyújtással szemben támasztott követelmény csak abban az esetben tartható fenn, ha megfelel a szükségesség, arányosság és megkülönböztetésmentesség hármas követelményének.

3 A fentiekben ismertetett általános feladat-meghatározás után a konkrét feladat a Határozat 2./ pontjában felsorolt, az Irányelvvel érintett rendeletek közül az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata. Az önkormányzatnak az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjra vonatkozó hatósági ármegállapító jogkörét az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. szabályozza. E törvény mellékletében szerepel az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés hatósági árának a települési önkormányzat általi megállapíthatóságára vonatkozó felhatalmazás is. Az Irányelv 15. cikk 2. bek. g./ pontja a megkülönböztetés-mentesség követelményének érvényesülését úgy határozza meg, hogy rögzítve legyenek azok a legalacsonyabb, és/vagy legmagasabb díjtételek, amelyeknek a szolgáltatónak meg kell felelnie. A jelen esetben a Rendelet az egyedüliként alkalmazható hatósági árat határozza meg, így a hatósági árképzés jelenlegi rendszere álláspontom szerint nem ellentétes az Irányelvvel. Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását. Mellékelem a Rendelet szövegét. Zirc, április 16. dr. Árpásy Tamás jegyző

4 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2009.( ) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. Tv. 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseire is, az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet preambulumának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. Tv. 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseire is, az alábbi rendeletet alkotja: A Rendelet kiegészül az alábbi 5. - al: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 3. (1) Jelen rendelet kihirdetésének napján hatályba. Kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

5 1. számú melléklet az előterjesztéshez Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.30.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közigazgatási területén a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban: ivóvíz) és a közüzemi csatornamű (továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra. 2. (1) A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért (valamint a vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért) - (csatornadíj) a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - Zirc város területén az 1. sz. melléklet szerinti díjakat kell fizetni. (2) Az 1. számú mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. (3) Az 1. számú mellékletben megállapított ivóvízdíj a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.05.) Korm. rendelet 2. -a 13. a) és c) pontjában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. (4) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért. (5) Az 1. számú mellékletben megállapított alapdíj a fogyasztás mennyiségétől függetlenül kerül meghatározásra. (6) Az alapdíj számításánál az NA 13-as mérővel rendelkező fogyasztót egy lakásegységként kell figyelembe venni. (7) A többlakásos épületeknél a fizetendő alapdíj mértéke lakásonként egy lakásegység után fizetendő összeggel azonos, függetlenül a lakásban található mellékvízmérők számától.

6 2. Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából kap. 3. (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani. (2) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérő hiányában a 47/1999.(XII.28.) KHVM. rendelet 3. számú melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni. (3) A szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díj (csatornadíj) alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (4) - (5) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás, stb.) nem csökkenthető. (4) Ha vízhasználó saját szennyvízelvezető művel rendelkezik, a (3) bekezdés szerinti díj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elhelyezett szennyvíz mennyiségével csökkenteni kell. (5) Ha a hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági tevékenységéhez felhasznált vízmennyiséggel csökkenteni kell a (3) bekezdés szerinti díj megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget. (6) Locsolóvizet szabályszerűen kialakított mérőhelyen lehet vételezni, az így mért víz után a szolgáltató szennyvízdíjat nem számlázhat. Mérőhelyet engedélyezett tervek alapján lehet létesíteni, ahol a hitelesített mérőórát zárral látja el az üzemeltető. Ha a fogyasztó a szolgáltatási szerződéstől eltérő más célra használja a locsolóvizet, szolgáltató azonnal megszüntetheti a vízvételt és az utolsó leolvasás óta felhasznált víz mennyisége után a szennyvízdíjat is felszámíthatja, a szennyvízdíj összegének megfelelő pótdíjjal. 4. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/1995. (III.1.) ÖK rendelet és az azt módosító 3/1996.(III.1.) ÖK. rendelet, 16/1996.(XII.30.) ÖK. rendelet, 23/1997.(XII.30.) ÖK. rendelet, 18/1998.(XII.31.) ÖK. rendelet, 11/1999.(VI.1.) ÖK. rendelet, 22/1999.(XII.31.) ÖK. rendelet, 36/2000.(XII.28.) ÖK. rendelet, 42/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet, 25/2002.(XII.31.) ÖK. rendelet, 44/2003.(XII.09.) ÖK. sz. rendelete, 16/2004.(IV.26.) rendelet, 37/2004.(XII.14.) rendelet, 31/2005.(XII.13.) rendelet, 23/2006.(XII.12.) rendelet, 27/2007.(XII.17.) rendelet hatályát veszti.

7 (2) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. A január 1-je előtti időszakra számított vízmennyiséget az önkormányzat 7/1995. (III.1.) ÖK. rendeletében meghatározott díjon kell számlázni. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, december 15. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

8 1. számú melléklet a 22/2008. (XII.30.) rendelethez a vízi-közmű szolgáltatási díjai január 1-től Zirc város területén az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért a fogyasztás mennyiségétől független alapdíj mértéke: Fogyasztásmérő átmérője mm-ben Havi alapdíj (Ft/hó) NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- Az ivóvízért fizetendő díj: ,-Ft/m 3 A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: ,-Ft/m 3 A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák.

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelete jogharmonizációs

Részletesebben

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester Jegyzőkönyv Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. december 28. napján megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester Települési képviselők -

Részletesebben

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű szolgáltató részére.

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű szolgáltató részére. Tisztelt Képviselő- testület! A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 18. - ában foglaltaknak megfelelően eljárva, az alábbi indoklással terjesztem a Képviselő-testület elé:

Részletesebben

Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI A L P O L G Á R M E S T E R E ÖNKORMÁNYZATÁNAK Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év december 18.-i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról Az Országgyűlés a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása, a nemzeti víziközmű-vagyon védelme, a víziközmű-szolgáltatási

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás KIMARADT NAPIRENDEK: 1. Napirendi pont: Önkormányzati rendeletalkotás a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról (1.old) 5. Napirendi pont: A víziközmű létesítményekre

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Parád Nagyközség Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. Szám: 900-15 / 2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Parád Nagyközség 2010. december 15-én megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Szabályozási rendszer főcsoport: 3 Előző alapszám: 012 Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Általános Szerződési Feltételek Változatszám: 2-6 Változás kelte: 2008-08-01 Egyedi szám: Változások átvezetésére kötelezett:

Részletesebben

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 16, d./ határozata: 94-104, Száma:

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6

Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 A-1758/2015 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Építményadó rendelet Mell.: 1 db rendelet tervezet, 1 db beadvány Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Tárgy: Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben