A MAVIR Sport Egyesület. Vitorlás Szakosztályi Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAVIR Sport Egyesület. Vitorlás Szakosztályi Szabályzata"

Átírás

1 A MAVIR Sport Egyesület Vitorlás Szakosztályi Szabályzata (VSzSz) 1

2 Előszó: Sportegyesületünk és szakosztályunk célja: a MAVIR ZRt. tisztségviselői, munkavállalói és nyugdíjasai, valamint közeli hozzátartozóik és élettársaik részére a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, az aktív pihenés és a tömegsport feltételeinek megteremtése sportolási lehetőségek kialakításával. Vitorlás szakosztályunk hangsúlyt fektet az iparágon belüli hagyományok megőrzésére. Az iparági sporttalálkozók körében a második legrégebbi sportág a vitorlázás, melynek hagyományai több, mint fél évszázadra nyúlnak vissza. 1. A MAVIR SE Vitorlás Szakosztályának emblémája A vitorlás szakosztály emblémája: Fehér háttérrel egy barnás színű, 12 küllős kormánykerék motívum. A kormánykeréken feliratok: A MAVIR SE Vitorlás Szakosztálya és Alapítva 2005-ben, középen a MAVIR logo. Az 1. sz. mellékletben látható. 2. A Vitorlás Szakosztályi Szabályzat hatálya A Vitorlás Szakosztályi Szabályzat (VSzSz) a MAVIR SE Alapszabályát a szakosztály sajátosságainak megfelelő módon egészíti ki. Minden egyéb, a jelen szabályzatban nem szereplő kérdésben, vagy egymásnak ellentmondó esetben a MAVIR SE Alapszabályában leírtak érvényesek. A VSzSz-t (és módosításait) a szakosztály vezetőség állítja össze és a MAVIR SE elnöksége hagyja jóvá. 3. A szakosztály tagsága (belépés feltétele, tagsági módok) A MAVIR SE Vitorlás szakosztályába bármely MAVIR SE tag beléphet. A szakosztályi belépés nyilatkozat minta a 2. sz. mellékletben található. A tagság 1 naptári évre szól, mely a következő évi tagdíj megfizetésével meghosszabbodik. Az adatokban bekövetkezett bármely változás esetén új belépési nyilatkozatot kell kitölteni. Amennyiben az adott jelentkező nem a MAVIR ZRt. tisztségviselője, vagy munkavállalója illetve nyugdíjasa, abban az esetben a belépési nyilatkozat csak a kezes személy rovat kitöltésével érvényes. A kezes csak olyan személy lehet, aki a MAVIR ZRt tisztségviselője, vagy munkavállalója, illetve nyugdíjasa, és a jelentkező közeli hozzátartozója vagy élettársa is egyben. A kezes személy egyetemleges felelősséget vállal a beléptetett taggal. A kezes személynek legalább normál tag -nak kell lennie a vitorlás szakosztályban. A szakosztályi tagsági módok felsorolása, és az azokba való belépés feltételei, valamint éves díjainak részletezése a 3. sz. mellékletben található. 4. A szakosztály vezetősége A Vitorlás szakosztály vezetősége 1 fő szakosztályvezetőből, és legfeljebb 2 fő szakosztályvezető-helyettesből áll. Szakosztály-vezetőségi tagnak olyan személy választható, aki a MAVIR ZRt. tisztségviselője, munkavállalója, és aki a megelőző naptári évben legalább Kormányos tag volt. A szakosztályvezető és a helyettes jelölteket a MAVIR SE Elnöksége hagyja jóvá, a szakosztályülés választja meg. A szakosztályvezetőség megbízatása 3 évre szól, 2

3 a vezetőség újraválasztható. A mindenkori szakosztályvezetőség felsorolása a 4. sz. mellékletben található. 5. A szakosztály működése A szakosztályülést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A szakosztályülés a szezon végén kerül megtartásra, értékeli a lezárandó évet, és meghatározza a következő szezon terveit. Rendkívüli szakosztályülést kell összehívni, amennyiben azt az SE elnöksége, vagy a szakosztálytagok legalább egyharmada ok és célmegjelöléssel kéri. A szakosztályülést a szakosztályvezető hívja össze. A szakosztály ülés összehívásáról a tagokat azt megelőzően legalább 5 nappal meghívóval (pl.: ) vagy hirdetményben értesíteni kell. A szakosztályülés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A szakosztályülésen minden szakosztálytagot azonosan 1 szavazati jog illeti meg. A szavazás módját a szakosztályülés határozza meg. A szakosztályülés határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a szakosztályvezető szavazata dönt. A szakosztály üléséről jegyzőkönyv készül. 6. A szakosztály vezetőség feladatai A szakosztály irányítása, a szakosztályi szintű kérdésekben döntéshozatal. Kapcsolattartás a MAVIR SE Elnökségével. Kapcsolattartás a Magyar Vitorlás Szövetséggel. Kapcsolattartás a használatra átvett, bérelt létesítmények, eszközök fenntartásával foglalkozó céggel, személyekkel. A szakosztály által használatra átvett, bérelt létesítmények, eszközök igénybevételének koordinálása. Sporteszközök, felszerelések karbantartására, javíttatására, beszerzésére javaslat készítése. Versenyek szervezése, versenyeken (különösen az iparági versenyen) való részvétel szervezése, intézése. Éves költségvetési terv javaslat készítése. Az elfogadott éves tervben szereplő tételek végrehajtásának koordinálása. Közösségi programok szervezése, koordinálása. Károkozási és fegyelmi ügyek kivizsgálása. Szakosztályi számlák szignálása. Beszámolók elkészítése. Egyéb feladatok. 7. A szakosztálytagok jogai A tagok részt vehetnek a szakosztály közös rendezvényein. A tagsági módoknak megfelelően utasként / manschaftként / felelős kormányosként / versenyzőként használhatják a hajókat, sporteszközöket. A tagok a szakosztály rendelkezésére álló infrastruktúrát, telephelyet, helyiségeket használhatják. A tagok a szakosztály érintő kérdésekben véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek. 3

4 8. A szakosztálytagok kötelességei A tagok kötelesek a szakosztályi tagsági és használati díjakat megfizetni. Kötelesek a MAVIR SE Alapszabályában, a Vitorlás Szakosztályi Szabályzatban, a vitorlás telephely házirendjében, a Hajózási Szabályzatban, és az egyéb vonatkozó előírásokban foglaltakat betartani és betartatni. Az igénybe vett hajókat, felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően használni, állagukat megóvni. A szakosztály rendelkezésére bocsátott eszközök karbantartási, állagmegóvási munkáiban (pl. daruzás, takarítás, téliesítés) képességeik szerint részt venni. A kezdőknek a vitorlázás fortélyainak elsajátításában segítséget nyújtani. A szakosztály vezetőség utasításait végrehajtani, illetve betartani. Kötelesek a behajózás előtt a hajót és a hajó személyzetét gondosan felkészíteni. A Vitorlás Szakosztály tagjához méltóan viselkedni. A tagok kötelesek az esetlegesen okozott károkért helytállni. A tagok kötelesek felelősen hajózni. 9. Hajók A MAVIR SE által üzemeltetett hajók, valamint együttműködési szerződés, bérlet, vagy egyéb módon a MAVIR SE illetve annak kormányos tagjai részére rendelkezésre álló hajók, és vízi sporteszközök. A MAVIR SE által üzemeltetett hajók adatai az 5. sz. mellékletben találhatók. 10. Hajórend A hajók típusleírása, leltára, a leltárban szereplő tételek hajón belüli elhelyezésének előírása, és a jogszabályban meghatározott kötelező felszerelések listája. A hajórend kötelezően betartandó, és a hajó átvételekor és visszaadásakor ellenőrizendő. A hajórend a 6. sz. mellékletben található. 11. Házi vizsga A Normál tag -ból Kormányos tag -gá váláshoz szükséges vizsga. Szintén vizsgáznia kell azoknak a korábban már Kormányos tag -oknak, akik 1 szezonnál hosszabb időt kihagytak, vagy el voltak tiltva a Kormányosi tagság -tól. A házi vizsga letételére legalább a szezon első közösségi gyakorlásán lehetőséget biztosít a szakosztály. A házi vizsga a MAVIR SE elnöksége által kijelölt bizottság előtt zajlik. A vizsga elméleti része: Típus ismeret a szakosztály hajóira, helyismeret a bázis kikötőre, illetve tágabb értelemben a Balatonra, valamint HSZ és hajózási ismeretek. Gyakorlati rész: a motor és egyéb berendezések kezelése, elindulás, kikötés, felszerelvényezés, vízből mentés. 12. Hajók használata, Felelős kormányos Hajókat a MAVIR SE Vitorlás Szakosztályának Kormányos tag -jai vehetnek át. Felelősségi szempontból a Kékkönyves tag is Kormányos tag -nak számít. A hajók használata egyszemélyi felelősséggel történik. Az adott hajót használó Felelős kormányos felel a hajóért, az Ő utasításait a hajón tartózkodóknak be kell tartania. A szakosztályi hajók 4

5 minimális személyzete: 1 fő felelős kormányos és minimum 1 fő manschaft. Közösségi célú rendezvény, ill. a szakosztály által finanszírozott hajóhasználat esetén a hajók szétosztásakor a szakosztályvezető által meghatározott felelős kormányos szintén egyszemélyi felelősként felel azon időszak alatt a hajóért. A felelős kormányos a hajó kormányát illetve kezelőszerveit időszakosan átengedheti más személynek, de a felelősség az övé marad. Induláskor a hajón tartózkodóknak tisztában kell lenniük a felelős kormányos személyével. A hajó felelős kormányosa a hajó átvételtől a hajó visszaadásáig folyamatosan felel a hajóért. A hajókat használók névsora a Hajóhasználati Engedély -ben rögzített, mely a hajótulajdonos cégszerű igazolásával a hajó iratai között található. A hatóság (Vízirendészet) az engedély meglétét ellenőrizheti. A hajók használata során esetleg szükséges, fontosabb adatok és telefonszámok a 7. sz. Mellékletben találhatóak. 13. Hajófoglalás és a hajó átadás-átvétele A hajót a foglalási rendszeren (internetcím: keresztül lehet lefoglalni, melyet a kormányos tagok a részükre megadott jelszóval érhetnek el. A hajó használatot előre ki kell fizetni. A fizetés és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek nyomtatása a foglalási rendszeren keresztül történik. A hajót átvenni és visszaadni a Hajómesternek kell. A hajórendet átvételkor is és visszaadáskor is tételesen ellenőrizni kell. Minden hiányt ill. sérülést be kell jelenteni, illetve az átadás átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A hajót visszaadni kitakarított állapotban kell. A foglalási rendszerben hajót következmények nélkül visszamondani legkésőbb 3 nappal az igénybevétel előtt lehet. Amennyiben a lefoglalt és kifizetett hajó az átvételkor nem üzemképes, úgy az üzemképtelenség időtartamára befizetett összeg visszajár. További részletek a hajófoglalási rendben, mely a oldalon érhető el. Egy szezon alatt egy tag összesen 14 napot foglalhat. A 14 napból egybefüggő időszak maximum 7 nap lehet, és a 14 napba összesen 2 hétvége (2 szombat és 2 vasárnap) eshet bele, és ebből a két hétvégéből csak az egyik hétvége (1 szombat és 1 vasárnap) eshet június-július-augusztus hónapokba. A last minute foglalások sem a 14 napba sem a 2 hétvégébe nem számítanak bele. A szakosztályvezetőség indokolt esetben ezen szabálytól eltérést engedélyezhet. 14. Feltöltési szabályok A hajórendben szerepelnek ún. fogyóeszközök. A fogyóeszközöket a szakosztály a vízretétel alkalmával feltölti. A szezon alatt a feltöltésről a szakosztálytagnak a saját költségén kell gondoskodnia. A fogyóeszközöknek a hajó visszaadásakor legalább 50%-ig feltöltöttnek kell lenniük. Megjegyzés az üzemanyag feltöltéshez: A behajózáshoz és kihajózáshoz szükséges üzemanyag mennyiséget a hajó használati díja tartalmazza (kb.: 0,5 lit/nap). Üzemanyagot csak a Hajómesterek tölthetnek a hajóba, annak elszámolása a szakosztályon keresztül (nem egyedileg) történik. 15. Közösségi programok A MAVIR SE fenntartja a jogot, hogy a tulajdonában és/vagy a kezelésében lévő eszközöket ún. közösségi programok -ra használja. Ezen programok (pl.: karbantartás, javítás, közös gyakorlás, házi vizsga, verseny, reprezentáció, csapatépítés, stb.) prioritása az egyedi foglalások felett áll. Ezek a napok a foglalási rendszerben külön színnel jelöltek. A közösségi 5

6 programokról és az ahhoz szükséges flottáról, eszközökről a szakosztályvezetőség dönt. A hagyományok szerinti közösségi programok felsorolása a 8. sz. mellékletben található. 16. Versenyzés a MAVIR SE Vitorlás Szakosztályában A MAVIR SE színeiben vitorlás versenyen csak Kékkönyves tag indulhat. Ez alól kivételek a Villamosenergia-ipari Vitorlás Találkozók (VVT), melyeken az induláshoz nem szükséges versenyzői szakosztálytagság. A VVT indulók névsorát a MAVIR SE elnöksége és a szakosztályvezetőség együtt határozzák meg. 17. Meghibásodások, hibák, károk és ezek kivizsgálása A hajók használata közben előfordulhatnak hiányok, meghibásodások, károk, vagy olyan események, amelyek esetleg későbbi hibához vezethetnek. (Továbbiakban együtt károk.) A hajót használó felelős kormányos a saját hibáján kívül és a saját hibájából bekövetkező károkat is a legrövidebb időn belül köteles jelezni a Hajómesternek és a Szakosztályvezetőnek, illetve a Hajó átadás-átvételi jegyzőkönyv -ben fel kell tüntetnie. Amennyiben a kár bekövetkeztében külső személy is érintett, úgy a külső személy és jármű adatait fel kell jegyeznie, igazolnia. A kisebb értékű (javítást nem igénylő) károkat (pl.: kopó alkatrész elhasználódása, leltárhiány, stb.) a hajómester vagy a szakosztályvezető egyszemélyben vizsgálja ki. A nagyobb értékű és a javítást igénylő károkat a MAVIR SE elnöksége által kijelölt bizottság vizsgálja ki. A kivizsgálás alatt a bizottság írásban (pl.: e- mail) bekéri a hajó felelős kormányosának a tájékoztatóját az esetről. Amennyiben a felelőssége bebizonyosodik, úgy a következő pont szerinti mértékben a kár ráeső részének viselésére kötelezett. A bizottság a döntésről írásban (pl.: ) értesíti az érintett szakosztálytagot. 18. Károkozási teherviselés mértéke A károk kivizsgálása során az alábbi kategóriákban lehet sorolni a káreseményt: A.: B.: C.: D.: A hajóvezető hibáján kívül bekövetkező károk (nincs anyagi felelőssége) A hajóhasználó hibájából bekövetkező LELTÁRHIÁNY károk A hajóhasználó hibájából bekövetkező SÉRÜLÉSES károk Tételes elszámolású károk A károkozások kivizsgálása során az adott káresemény besorolásra kerül a károkozási táblázat szerint. A károkozási táblázat a különféle káreseményekhez károkozási többletdíj -at határoz meg. A többletdíj bevezetésének célja a károkozásoktól való visszatartás, valamint a kár miatti költségek (vagy azok egy részének) megtéríttetése. A többletdíjon felül egyéb szankció is adható (pl.: kormányosi tagságtól (önálló hajóvetéstől) vagy versenyzéstől való eltiltás). Ez utóbbi szankciók a további károkozások megelőzését szolgálják, valamint lehetőséget biztosítanak a gyakorlásra (normál tagként, a közösségi gyakorlásokon, tréningeken). A Kormányosi vagy Versenyzői tagsági módtól való eltiltás maximum 2 naptári évre szólhat. A károkozási táblázat a 9. sz. mellékletben található. 6

7 Mellékletek: 1. sz. Melléklet: A MAVIR SE Vitorlás Szakosztályának emblémája (Kép) 2. sz. Melléklet: Szakosztályi Belépési Nyilatkozat (Minta) 3. sz. Melléklet: Szakosztályi tagsági módok 4. sz. Melléklet: A mindenkori szakosztály vezetőség 5. sz. Melléklet: Az üzemeltetett hajók, eszközök adatai 6. sz. Melléklet: Hajórend (Primer, Szekunder hajókra) 7. sz. Melléklet: Fontosabb telefonszámok 8. sz. Melléklet: A közösségi programok 9. sz. Melléklet: Károkozási többletdíj táblázat Készítette: Horváth Endre Budapest, Aktuális változat: 3. módosítás Horváth Endre Budapest, módosítás Galambos László Budapest,

8 1. sz. Melléklet A MAVIR SE Vitorlás Szakosztályának emblémája: 8

9 Alulírott BELÉPÉSI NYILATKOZAT MAVIR SE Vitorlás Szakosztály 2. sz. Melléklet Belépő tag neve:... Kezes, felelős személy: (aki a belépő tag közeli hozzátartozója vagy élettársa, egyben a MAVIR ZRt. tisztségviselője, munkavállalója, illetve nyugdíjasa):... Belépő tag lakcíme:... Belépő tag mobil telefonja:... címe:... Vízi jármű vezetésére jogosító okirata: Megnevezése A kiállítási éve Száma o Belvízi kedvtelési célú kishajó (vitorlás) o Belvízi kedvtelési célú kishajó (géphajó) o Egyéb: igazolvány vagy kategória: (pl: tengeri, vagy hivatásos) Nyilatkozom, hogy a MAVIR SE Vitorlás Szakosztályához» Normál szakosztálytagként *» Kormányos szakosztálytagként **» Kékkönyves szakosztálytagként *** a mai napon csatlakozom. Kijelentem, hogy a MAVIR SE-nek tagja vagyok. Ismerem és betartom a MAVIR SE Alapszabályát és a Vitorlás Szakosztályi Szabályzatot. Kelt: Budapest, Kezes aláírása Belépő tag aláírása Megjegyzések: * Normál tag: Bárki, aki tagja a MAVIR SE-nek és Vitorlás szakosztálytag kíván lenni. ** Kormányos tag: Az a szakosztálytag, aki képes és jogosult a szakosztályi hajók önálló vezetésére. *** Kékkönyves tag: Kormányos tag, aki MVSZ versenyen is indul, MAVIR SE színekben. A tagság 1 naptári évre szól, amely a következő évi tagdíj megfizetésével meghosszabbodik. A fenti adatok megváltozása esetén új nyilatkozatot kell kitölteni. 9

10 3. sz. Melléklet Szakosztályi tagsági módok: Tagsági mód Leírás Feltétel Díja 2011-től Normál tag Manschafként, illetve a közösségi rendezvényeken vehet részt Bármely MAVIR SE tag, aki Vitorlás szakosztályi tag akar lenni, és a vonatkozó éves díjat megfizeti, valamint a vitorlás szabályzatot magára nézve kötelezőnek elfogadja ,- Ft/év Kormányos tag Aki önállóan vezetheti a MAVIR SE hajóit Feltételei: Mint a Normál tag, valamint a következők: 1: A megelőző naptári évben legalább normál tag volt. 2: 1 évnél régebben megszerzett, érvényes hajóvezetői engedély. 3: Nincs eltiltva a kormányos tagságtól (pl.: károkozás miatt). 4: Házi vizsgán bizonyította képességeit ,- Ft/év Kékkönyves tag A MAVIR SE versenyzői Feltételei: Mint a Kormányos tag, valamint a következők: 1: A megelőző naptári évben legalább kormányos tag volt. 2: Évente érvényesített sportorvosi igazolás. 3: MVSZ Kékkönyv megléte ,- Ft/év 10

11 4. sz. Melléklet MAVIR SE Vitorlás Szakosztály mindenkori vezetősége 1. ERL ERVIN től ig 2. HORNYÁK LEVENTE től ig 3. HORVÁTH ENDRE től ig 4. GALAMBOS LÁSZLÓ től Szakosztályvezető-helyettes 1. RIEGER VILMOS től ig 2. HORVÁTH ENDRE től ig 3. CSORDÁS TAMÁS től ig 4. VÁRADI VERA től

12 6. sz. Melléklet HAJÓREND Hajótest: 1 db hajótest, szerelvényeivel együtt. Néhány info: 8,9 m x 2,99 m monohull hajótest, 15 m magasság, merülés: 1,45 méter. Üresen: 3 tonna, feltöltve, max. terheléssel kb. 4 tonna, 1 db ólom tőkesúly, mely 1,1 tonna. Kormányszerkezet: kiegyensúlyozott, 1 lapátos, működtetése mechanikus. A hajótest fürdőplatnival és létrával (kötelező) ellátott, 6 db nyitható, 2 db fix ablakkal. Ajtóval szeparált helységek: szalon, orrkabin, farkabin, WC-s mosdó (kötelező), hajóbútorzat. 1 klt vitorlázat, és mozgókötélzet szerelvényeivel együtt. Néhány info: Sloop vitorlázat, 1 db rollreffes orrvitorlával, 1 db magas szabású grósszal, mely latnikkal ellátott, denevéres, profilos, 1 db gyorsreff rsz. Doyle-Raudaschl vitorlák. Jelenlegi alapvitorlázottság: 52 m 2 (túlvitorlázott). Grósz vitorlához lazy jack, az orrvitorlához fock persenning (beszerzés alatt) tartozik. Fall kötelek cockpitbe, 2 sor fallstopperbe vezetettek. Schottok: 1 klembe és 2 kötélfogós Harken csörlőre vezetve. 1 klt Rudazat és rig, szerelvényeivel együtt. Néhány info: 1 árbocos, 1 szálingos, 1 baumos rudazat. Frakcionált rig, oldalanként 2 db vantni, szabályozható acherstag, vorstag. Nincs babyvorstag és backstag sem. 1 db motor, szerelvényeivel együtt. Néhány info: A hajó beépített, 2 hengeres kb. 8 kw-os Volvo Penta dieselmotorral, saildrive rendszerű erőátvitellel és 3 levelű, csukódó propellerrel rendelkezik. Üa: 38 lit. 1 klt folyadékrendszer, szerelvényeivel együtt. Néhány info: Édesvíz javadalmazás: 80 l, elektromos szivattyúval, konyhacsap, mosdócsap. 1 klt elektromos rendszer, szerelvényeivel együtt. Néhány info: 2 db 80 Ah akkumulátor, 2 db külön főkapcsoló, parti töltő, hosszabbító, relé, hajómotorról meghajtott generátor, 230 V és 12 V szabványos csatlakozók, műszerfal feszmérővel. HSZ szerinti pozíció és egyéb fények, fenékvíz szivattyú, édesvíz szivattyú, elektromos WC. Kényelmi eszköz: világítás, hűtő, DVD-TV készülék, CD-rádió. 1 db körkormány (csak Primer) 1 db kormányállás persenning (csak Primer) 2 db krómozott italtartó (csak Primer) 1 db Bimini top (csak Primer) 1 db Bimini top persenning (csak Primer) 2 db kötélzsák (csak Primer) 1 db rúdkormány (csak Szekunder) 1 db csörlőkar tartó (csak Szekunder) 1 klt Műszerek: (ST 60+ Tridata) és (ST 60+ szélműszer csak Szekunder) 4 db puffer, MAVIR logoval ellátottak 1 db műanyag fellépő zsámoly (mólón) Horgony kamra: 1 db 20 m hosszú 14-es horgonykötél (kötelező) 1 db kukázó horgony (kötelező) 1 db főhorgony (kötelező) 2 db 5 m hosszú, kikötő kötél 1 db lakat Cockpit kamra: 1 db szapoly (kötelező) 12

13 1 db vödör (kötelező) 1 db szivacs (kötelező) 2 db legalább 9 m (itt: 10m) hosszú, 14-es kikötő kötél (kötelező) 1 klt egyéb kötelek (alba, cunningham, trimm, preventer, hugó, vödör, stb. céljából) 1 db hosszabbító normál dugasszal, (Koloska kikötőhöz) kb. 12 m 1 db teakfa asztallap 1 db asztalláb (csak Szekunder, a Primer asztallap a körkormány állványhoz csatlakozik) 1 db nyeles kefe 1 db cockpit záróhíd 1 db lakat A mosdóban került elhelyezésre: 9 db mentőmellény (WC mögötti ajtóban) (kötelező) 1 db tűzoltó készülék (kötelező) 1 db Mentőpatkó (kötelező) 1 db csáklya, mélységmérő jelöléssel (kötelező) 1 db ajtótartó tok (bejárati ajtó helye) 1 db szemetes, kötéllel rögzítve 1 guriga nylon szemeteszsák (30 db-os, literes) 1 db mosdócsap dugó 1 db szerszámosláda: tartalék szerelvények (seklik, csavarok, stb.) T-kulcsok 3 db csavarhúzó 10-es villáskulcs 13-as villáskulcs szike gumi szigszalag kesztyű kombinált fogó centiszalag digitális multiméter 1 db kislapát-kisseprű készlet 1 db felmosórongy (nedves) 1 db törlőrongy (száraz) 1 db akasztó 1 db WC kefe 1 db WC papír tekercs 1 db WC tisztítószer 3 db szúnyogháló (WC, szalon, achter ablakokra, csak nyitott állapotban!) Szalon: 1 db Fenékvíz szivattyú (kötelező) 1 db TV-DVD lejátszó és 1 db CD rádió 2+2 hangszóróval 2 db farkiülő párna (hupizöld és hupipiros) 1 klt cockpit ülőpárna (2 ülőpad, 4 háttámla) (csak Primer) 13

14 Szalon konyhapult rész: 1 db konyharuha 1 db kompressziós hűtő, külön kapcsolóval, mely a műszerfal kulcsállásától független 1 db jégakku 1 db mosogató, az alábbiakkal 1 db dugó 1 db mosogató szivacs 1 db törlőszivacs 1 db mosogatószer (lebomló) 1 db fiók az alábbiakkal: 1 db műanyag evőeszköztartó 6 db kanál 6 db villa 6 db kés 1 db pucoló kés 1 db merőkanál 1 db kombinált dúgóhúzó és sörnyitó készülék 1 db konzervnyitó 1 db olló 10 db ruhaszárító csipesz 1 db fiók alatti szekrény: 1 db vágódeszka 1 db parafa alátét 1 db tálca 6 db műanyag tányér 1 db rozsdamentes fém tálka 1 db műanyag tálka 1 csomag szalvéta 1 tkrcs törlőpapír 1 db nyitott polc: 3 db krómozott bögre, egyedi karabinerrel 3 db műanyag bögre, egyedi karabinerrel 1 db zárt minipolc Szalon lépcső alatti polc: 1 db kulcskészlet, felúszó, gömb parafával (fi relé kulcsa, cockpit kamra kulcsa, horgonykamra kulcsa). Ide lehet betenni az apróbb napi dolgokat. Szalon portside oldali nyitott, rövid polc: 1 db zipzáros CD lemeztartó. (Ez üres, és a majdani tartalma sem kerül SE leltárba!) Akinek van megunt DVD-je, CD-je, az nyugodtan felejtse véletlenül ezen a polcon. Szalon ülés mögötti (támla alsó felét húzd!) és alatti, valamint szalon starboard oldali üveges tárolópolc, valamint orrkabin és achterkabin ajtós szekrényei: A hajó használója szabadon használhatja, nincs hajórend szerinti eszköz itt elhelyezve. Szalon portside oldali üveges (fedett), hosszú polc: 1 db Egészségügyi doboz (kötelező) 1 db mentőkötél (kötelező) 1 db fekete kúp (szétszedve) (kötelező) 14

15 1 db hangjelző eszköz (kötelező) 2 db zseblámpa (kötelező) 1 db Hajólevél (kötelező) 1 db Hajóhasználati és foglalási papírok (Te hozod, foglaláskor nyomtatni!) (kötelező) 1 db Hajóhasználati névsor (Kormányos tagok listája) (kötelező) 1 db magyar lobogó (ha nincs itt, akkor az achterstagon) (kötelező) 1 db fehér-piros-fehér lobogó (kötelező) 1 db dugasz átalakító 230 V (BAHART normál átalakító) 1 db Balaton turista térkép 1 db Balaton Pilot Könyv (kikötők jegyzéke, helyszínrajza és mélysége) 1 klt használati utasítások és leírások, papírok (Pl.: Raymarine műszerek, DVD lejátszó, Hajórend kinyomtatva, stb.) 1 db csörlőkar 1 db V kódlobogó 1 db zárt, kézi hamutartó (A hajón dohányozni tilos!) 1 db mágneskártya doboz az alábbiakkal: 6 db Koloska Mágnes karszalag (kikötő belépés, WC, mosdó, konyha használat, ingyenes víz- és áramvételezés, REKÖ épület belépés, kedvezményes alábbi szolgáltatások: biciklikölcsönzés, uszoda, jacuzzi, szauna, infraszauna, masszázs) 1 db BAHART mágneskártya (A BAHART kikötőkben kapunyitás, WC, mosdó, konyha, mosógép használat, ingyenes víz- és áramvételezés a hajóra) 1 db TV-DVD távirányító Achter kabin: 6 db polár pléd (Szekunder: sárga, Primer: kék színűek) 2 db főkapcsoló, egységkulccsal Orrkabin ágy alatt: Édesvíztartály, szivattyúval Feltöltési feles szabály : A hajón vannak fogyóeszközök. Ezeket egymás utáni turnusokban sok személy használja. Ami félig elfogyott vagy kiürült, ahelyett újat kell hoznia annak a szakosztálytagnak, akinél a félig kifogyott állapotot elérte az eszköz. Példa: papírtörlő tekercs, lebomló mosogatószer, tisztítószer, WC papír, szalvéta, elem a zseblámpába, szigszalag, nylon szemeteszsák, stb Horváth Endre Vitorlás Szakosztályvezető 15

16 7. sz. Melléklet Fontosabb adatok, telefonszámok: MAVIR SE MAVIR SE iroda címe: 1031 Budapest, Anikó u. 4. MAVIR SE telefonszáma: 1 / Vitorlás Szakosztályvezető: Galambos László 20 / Vitorlás Szakosztályvezető-helyettes: Váradi Vera Balatonfüred Koloska kikötő: Kikötő parancsnok: Brencsán Ábel 20 / Kikötő mester: Mayer Tivadar 20 / Hajómesterek a MAVIR SE által üzemeltetett hajókhoz: Mayer Tivadar 20 / Sándor István 20 / Vízimentő szakszolgálat: Riasztás, segélykérés: 30 / Vízirendészeti Rendőrőrs: Siófokon 84 / Balatonföldváron 84 / Fonyódon 85 / Keszthelyen 83 / Balatonfüreden 87 / Balatonkenesén 88 /

17 8. sz. Melléklet Közösségi programok A hagyományok szerinti, éves közösségi programok és azok időütemezése Évadnyitó és új belépők avatása Hajódaruzás, vízretétel Első gyakorlás és HÁZI VIZSGA Második gyakorló túra és manőver tréning Harmadik gyakorló túra és manőver tréning Negyedik gyakorló túra és manőver tréning Vitorlás oktatás: kezdő, jogosítvány szerzés Vitorlás oktatás haladó, versenyfelkészítés Versenyek (Kalóz és nagyhajós) VVT Hajódaruzás, téliesítés Szakosztály ülés és évadzáró március-április április május június július szeptember folyamatos augusztus folyamatos hét október november Az éves programterv készítésekor figyelembe kell venni a báziskikötő esetleges egyéb rendezvényeit és az iparági versenyek időpontjait. 17

18 9. sz. Melléklet Károkozási táblázat Ssz. Kárkategória és fokozat Példa a bekövetkezett káreseményre SE pénztárba fizetendő díj Egyéb szankció Teendő ill. javítás módja A - 1 Hajóvezető hibáján kívüli károk 1. Kopó alkatrész elhasználódása. Lejárt felhasználhatósági idejű alkatrész cseréje. 0 Ft nincs Az SE (hajómester, vagy szakosztályvezető) lecseréli azonos típusú és anyagú alkatrésszel, a tag 0 Ft-os költségviselése mellett. A - 2 Hajóvezető hibáján kívüli károk 2. Külső tényező miatti sérülés, szakadás. 0 Ft nincs Bizottság kivizsgálja a károkozást és intézkedik a kár javításáról. Szakosztálytag az SE pénztárba 0 Ft-ot fizet. A szakosztálytag tartja a kapcsolatot a kár kiváltójával. B - 1 B - 2 LELTÁRHIÁNY károk 1. LELTÁRHIÁNY károk 2. Kisebb értékű leltárhiány, melyet a tag pótol saját költségen azonos típusú és minőségi alkatrésszel (pl.: eltűnt sekli). Leltárhiány, melyet a tag pótolni nem tudott. (Ezt jelzi az átadás-átvételi jegyzőkönyvben is). 0 Ft nincs A tag pótolja a hiányt (azonos típusú és minőségű alkatrésszel), 100%-os áron. SE felé nem tartozik. 100%-os alkatrész ár nincs Az SE (hajómester, vagy szakosztályvezető) pótolja a hiányt, azonos típusú és minőségű alkatrésszel. Tag költségviselése: 100%-ot befizet az SE pénztárba. C - 1 SÉRÜLÉSES károk 1. Kisebb sérülés, költsége várhatóan 30 eft alatti. 10 eft nincs Bizottság kivizsgálja a károkozást, és intézkedik a kár javításáról. Szakosztálytag a fix díjat fizeti. C - 2 C - 3 D - 1 SÉRÜLÉSES károk 2. SÉRÜLÉSES károk 3. Tételes elszámolású károk Közepes sérülés, költsége várhatóan eft közötti. Jelentős sérülés, költsége várhatóan 100 eft feletti. Bármely sérülés, amely javítási számlák alapján, tételesen van elszámolva. 25 eft Kormányosi tagság felfüggesztése 50 eft Kormányosi tagság 50%-os javítási ár felfüggesztése Kormányosi tagság felfüggesztése Bizottság kivizsgálja a károkozást és intézkedik a kár javításáról. Szakosztálytag a fix díjat fizeti. Bizottság kivizsgálja a károkozást és intézkedik a kár javításáról. Szakosztálytag a fix díjat fizeti. Bizottság kivizsgálja a károkozást. A javítási és egyéb költségek értékét a szakosztály és a szakosztálytag 50-50%- ban viseli. (50% befizetendő az SE pénztárba). 18

VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS

VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Jakab Kft cím: 8630 Balatonboglár, Bercsényi u. 47. továbbiakban Bérbeadó, és név: székhely: aláírásra jogosult neve: szül hely, idő: személyi igazolvány

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi Reklámszabályzata (14/2015.03.03 számú MVSz elnökségi határozat)

Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi Reklámszabályzata (14/2015.03.03 számú MVSz elnökségi határozat) A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG REKLÁMSZABÁLYZATA 2015 1 Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi Reklámszabályzata (14/2015.03.03 számú MVSz elnökségi határozat) A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) elnöksége összhangban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A közkedvelt és sikeres Balaton széria legújabb, a Vega Yachtpsort által fejlesztett modellje. A nemzetközi, modern hajóépítés eddig

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A közkedvelt és sikeres Balaton széria legújabb, a Vega Yachtpsort által fejlesztett modellje. A nemzetközi, modern hajóépítés eddig ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A közkedvelt és sikeres Balaton széria legújabb, a Vega Yachtpsort által fejlesztett modellje. A nemzetközi, modern hajóépítés eddig elért technikai megoldásai és új technológiái megtalálhatók

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

SÚGÓ. Szélrózsa vagy Bor útja vitorlás túraverseny lépésről-lépésre. 3. FUTAMENGEDÉLY: Miután visszaigazolást kap az irodától, elindulhat a versenyen.

SÚGÓ. Szélrózsa vagy Bor útja vitorlás túraverseny lépésről-lépésre. 3. FUTAMENGEDÉLY: Miután visszaigazolást kap az irodától, elindulhat a versenyen. SÚGÓ Szélrózsa vagy Bor útja vitorlás túraverseny lépésről-lépésre 1. Olvassa el figyelmesen a Versenykiírásokat. 2. REGISZTRÁCIÓ: Amennyiben eldöntötte, hogy részt vesz a versenyen, töltse le a regisztrációs

Részletesebben

Lakókocsi bérleti szerződés

Lakókocsi bérleti szerződés Lakókocsi bérleti szerződés Szerződés száma : / Amely létrejött egyrészről: Név: Fazekas Zoltán Születési hely, idő: Mezőtúr, 1971 04 16 Anyja neve: Nagy Jolán Zsuzsanna szig.szám : 522623LA Lakhely: 5400

Részletesebben

Copyright 2010 by Tarcsafalvi-L

Copyright 2010 by Tarcsafalvi-L Sp e e d e r 4 0 Copyright 2010 by Tarcsafalvi-L STANDARD FESZERELTSÉG Speeder 40 STANDARD FESZERELTSÉG Hajótest - Fehér hajótest,kék vagy bordó, dísz csíkkal és vízvonallal - Izoftál savbevonat használata

Részletesebben

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19.

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. 1/2012. számú szabályzat A Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

BAVARIA CRUISER 38 - ÁRLISTA 2010/2011

BAVARIA CRUISER 38 - ÁRLISTA 2010/2011 BAVARIA CRUISER 38 - ÁRLISTA 200/20 Technikai adatok: Teljes hossz,72 m Hajótest hossz,45 m Vízvonal hossz 9,90 m Teljes szélesség 3,90 m Merülés - standard,97 m Vízkiszorítás 7200 kg Tőkesúly tömege 200kg

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1.

DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1. DÉKÁNI UTASÍTÁS A KECSKEMÉTIK FŐISKOLA K SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG AZONOSÍTÓ: DU 6/2012 IKTATÓ SZÁM: GDH-1-48/2012

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya

Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya 2014. június 14. Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály, mint a MVSZ szervezeti egysége és annak Elnöksége által jóváhagyott határozata alapján öntevékeny

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I. Kikötőhely-bérletre vonatkozó rendelkezések 1. A Balatoni Hajózási

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Gépkocsi Használati Szabályzat

Gépkocsi Használati Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Gépkocsi Használati Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A gépkocsi használati szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...3 3. Jelen

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29.-én tartandó rendkívüli ülésére

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29.-én tartandó rendkívüli ülésére Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház Bocskai tér 1. Tel: 52/384-103 Fax:52/384-295 e-mali: polgarmester@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Evezős Szövetség 1) A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) abból a célból, hogy a saját tulajdonú gépjármű(vek) használatának feltételeit

Részletesebben

Kedvtelési célú kishajó-vezetői tanfolyam

Kedvtelési célú kishajó-vezetői tanfolyam Hajózási hatóság által akkreditált Kedvtelési célú kishajó-vezetői tanfolyam Engedélyszám: ND/KA/A/NS/2329/1/2009. 2010. április Képesítés Legfeljebb 20 méter hosszú, korlátlan gépteljesítményű kedvtelési

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS KALÓZ OPTIMIST EDZŐTÁBOROZÁSRA A tábort a vízi élettel, vitorlázással alaposabban megismerkedni kívánó az első tábor 14 évesnél idősebb és a második táborban pedig 10-14 éves gyermekek

Részletesebben

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2009. október 01. A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 52 (7) és (9) valamint a 114 (1), a diáksportkörökről,

Részletesebben

Osztályelőírás. 1. Általános elvek

Osztályelőírás. 1. Általános elvek Osztályelőírás 1. Általános elvek 1.1 A REGINA egységes, az Osztályelőírás keretei között szabad tervezésű hajóosztály. Az Osztályelőírás célja az egységesség lehetőség szerinti biztosítása az előnyadás

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. +36309724778 www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23.

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések I.1. A sportegyesület neve: Nádudvari Sportegyesület I.2. Rövidített név: Nádudvari SE I.3. A sportegyesület székhelye: 4181 Nádudvar

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

Magyar Jacht Akadémia

Magyar Jacht Akadémia KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET KÖZÚTI, VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI FŐOSZTÁLY HAJÓZÁSI ÉS TENGERÉSZETI OSZTÁLY A víziközlekedésről szóló 2000. évi 42. törvény 56. -nak megfelelően az alábbi tájékoztatást teszem közzé.

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015

SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

ZEN BU KAN KEMPO IV.Seregélyes Kupa

ZEN BU KAN KEMPO IV.Seregélyes Kupa Versenykiírás Verseny rendezője: Sárosdi Kempo SE. Főszervező: Renshi Koncz Gábor 3.DAN, Renshi Kordás István 3.DAN A verseny főbírója: Kormos László 3.DAN Szakmai fővédnök: Hanshi Lévai László 8.DAN A

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség BÍRÓI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. január 1-től 1. A Bírói Szabályzatnak a FIG Code Of Point (továbbiakban COP) az alapja. A COP, és egyéb FIG bírókkal kapcsolatos rendelkezés a FIG rendelkezései alapján

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

IPARI FELSZERELÉSEK 2010 MŰHELYFELSZERELÉSEK JOULEING KFT. www.jouleing.hu. info@jouleing.hu Tel: +36 70 336-4032 +36 70 900-5581

IPARI FELSZERELÉSEK 2010 MŰHELYFELSZERELÉSEK JOULEING KFT. www.jouleing.hu. info@jouleing.hu Tel: +36 70 336-4032 +36 70 900-5581 IPARI FELSZERELÉSEK 2010 MŰHELYFELSZERELÉSEK JOULEING KFT Tel: +36 70 336-4032 +36 70 900-5581 FÉMBÚTOROK Kis, zárható rekeszek Tetszőlegesen bővíthető. A szállítás lapraszerelve történik. Szerszám nélkül

Részletesebben

HTFSZ ÜDÜLÉSI SZABÁLYZAT

HTFSZ ÜDÜLÉSI SZABÁLYZAT HTFSZ ÜDÜLÉSI SZABÁLYZAT A HIVATÁSOS TÛZOLTÓK FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNYÁNAK U01 / 2012 számú H A T Á R O Z A T A a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének Üdültetési Szabályzatáról

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23. 1. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva - a fallabda (squash) sportágban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

1/2013. (01.07.) elnökségi határozat 3igen 0nem 0tartózkodott

1/2013. (01.07.) elnökségi határozat 3igen 0nem 0tartózkodott 1/2013. (01.07.) elnökségi határozat A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület úgy dönt, hogy 2013. január 07-i ülésén jegyzőkönyvvezetőnek választja t. 2 /2013. (01.07.) elnökségi határozat A Vecsés Települési

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04)

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban, mint Általános Felhasználási Feltételek, vagy ÁFF) a BigCap

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata I. A sportkör és tagsága a) Cegléd város önkormányzati testületének 467/1996. (XII.19.) sz. határozatában jóváhagyott iskolai alapító

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Atomerőmű Sportegyesület Vitorlás Klub E-mail: vitorlas@npp.hu Fax: 75/-507-498 Vitorlás Sportért Egyesület E-mail: vise.paks@gmail.

Atomerőmű Sportegyesület Vitorlás Klub E-mail: vitorlas@npp.hu Fax: 75/-507-498 Vitorlás Sportért Egyesület E-mail: vise.paks@gmail. VERSENYKIÍRÁS A verseny neve: 43. VILLAMOSENERGIA-IPARI VITORLÁS TALÁLKOZÓ NAGYHAJÓS FUTAM Verseny jellege: Meghívásos túraverseny a nagyhajós osztályok számára Verseny időpontja: 2014. szeptember 13.

Részletesebben

RC Off-Road Autómodellező Egyesület RCOR kupa terepversenyek szabályzata

RC Off-Road Autómodellező Egyesület RCOR kupa terepversenyek szabályzata RC Off-Road Autómodellező Egyesület RCOR kupa terepversenyek szabályzata 2013 KATEGÓRIÁK: 1/8 BUGGY ELEKTROMOS KATEGÓRIA 1/8 TRUGGY ELEKTROMOS KATEGÓRIA 1/10 SCT ELEKTROMOS KATEGÓRIA 1/8 BUGGY ROBBANÓS

Részletesebben

GRAN D LAR G E CRUI S I NG ES C APE ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS

GRAN D LAR G E CRUI S I NG ES C APE ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS 500 GRAN D LAR G E CRUI S I NG ES C APE ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS FELÉPÍTÉS Hajótest: a legmodernebb vákuum injektált technológiával készítve, injektált PVC szendvics szerkezettel Dekoráció:

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 2013 JANUÁR MKKSZ SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 SZERVEZŐ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Cím: 1138 Budapest, Latorca u.2 Email: info@mkksz.hu

Részletesebben

X. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2015.november 14. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 3300 Eger Stadion utca 8

X. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2015.november 14. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 3300 Eger Stadion utca 8 Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Agria Kempo Karate Sportegyesület Nagy Ferenc Jácint 2. Dan Márhoffer Márton 2. Dan Lévai László, 8. Dan Hanshi Papp Valér, 5. Dan

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 7. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 4. 3. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, 2007. április május A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének,

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések, legfontosabb információk

Gyakran ismételt kérdések, legfontosabb információk Gyakran ismételt kérdések, legfontosabb információk Árak: 2016.03.31. éjfélig történő foglalás esetén 10% előfoglalási kedvezménnyel: 359 2016.03.31 éjféltől: 399 Az utak előleg befizetésével foglalhatók,

Részletesebben

1. Rendező szervezet MVM Sportegyesület (MVM SE), együttműködésben a Magyar Vitorlás Szövetséggel (MVSZ) és a Magyar Dragon Szövetséggel (MDSZ)

1. Rendező szervezet MVM Sportegyesület (MVM SE), együttműködésben a Magyar Vitorlás Szövetséggel (MVSZ) és a Magyar Dragon Szövetséggel (MDSZ) Erste Private Banking Nemzetközi Dragon Országos Bajnokság 2015 Sonnenschein Kupa Balatonfüred, 2015. május 27-31. VERSENYKIÍRÁS 1. Rendező szervezet MVM Sportegyesület (MVM SE), együttműködésben a Magyar

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

GRAN D LAR G E CRUI S I NG ES C APE ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS

GRAN D LAR G E CRUI S I NG ES C APE ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS 335 GRAN D LAR G E CRUI S I NG ES C APE ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS FELÉPÍTÉS Hajótest: a legmodernebb vákuum injektált technologiával készül Dekoráció: fekete dekorcsík a hajótest oldalán

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

GRAN D LAR G E CRUI S I NG ES C APE ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS

GRAN D LAR G E CRUI S I NG ES C APE ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS 410 GRAN D LAR G E CRUI S I NG ES C APE ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS FELÉPÍTÉS Hajótest: a legmodernebb vákuum injektált technologiával készül Dekoráció: fekete dekorcsík a hajótest oldalán

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. március a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

G R A N D L A R G E ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS

G R A N D L A R G E ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS 310 G R A N D L A R G E CRUISING ESCAPE ALAP FELSZERELTSÉGI LISTA MŰSZAKI LEÍRÁS FELÉPÍTÉS Hajótest: A legmodernebb injektált vákuum technologiával készül Dekoráció: fekete dekorcsík a hajótest oldalán

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

1. Rendező szervezet Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ), Magyar Dragon Szövetség (MDSZ) és Kenese Marina- Port VSE (KMPVSE).

1. Rendező szervezet Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ), Magyar Dragon Szövetség (MDSZ) és Kenese Marina- Port VSE (KMPVSE). Erste Private Banking Nemzetközi Dragon Országos Bajnokság 2012 Sonnenschein Kupa VERSENYKIÍRÁS 1. Rendező szervezet Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ), Magyar Dragon Szövetség (MDSZ) és Kenese Marina- Port

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 88/2014.(IV.24.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben