A MAVIR Sport Egyesület. Vitorlás Szakosztályi Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAVIR Sport Egyesület. Vitorlás Szakosztályi Szabályzata"

Átírás

1 A MAVIR Sport Egyesület Vitorlás Szakosztályi Szabályzata (VSzSz) 1

2 Előszó: Sportegyesületünk és szakosztályunk célja: a MAVIR ZRt. tisztségviselői, munkavállalói és nyugdíjasai, valamint közeli hozzátartozóik és élettársaik részére a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, az aktív pihenés és a tömegsport feltételeinek megteremtése sportolási lehetőségek kialakításával. Vitorlás szakosztályunk hangsúlyt fektet az iparágon belüli hagyományok megőrzésére. Az iparági sporttalálkozók körében a második legrégebbi sportág a vitorlázás, melynek hagyományai több, mint fél évszázadra nyúlnak vissza. 1. A MAVIR SE Vitorlás Szakosztályának emblémája A vitorlás szakosztály emblémája: Fehér háttérrel egy barnás színű, 12 küllős kormánykerék motívum. A kormánykeréken feliratok: A MAVIR SE Vitorlás Szakosztálya és Alapítva 2005-ben, középen a MAVIR logo. Az 1. sz. mellékletben látható. 2. A Vitorlás Szakosztályi Szabályzat hatálya A Vitorlás Szakosztályi Szabályzat (VSzSz) a MAVIR SE Alapszabályát a szakosztály sajátosságainak megfelelő módon egészíti ki. Minden egyéb, a jelen szabályzatban nem szereplő kérdésben, vagy egymásnak ellentmondó esetben a MAVIR SE Alapszabályában leírtak érvényesek. A VSzSz-t (és módosításait) a szakosztály vezetőség állítja össze és a MAVIR SE elnöksége hagyja jóvá. 3. A szakosztály tagsága (belépés feltétele, tagsági módok) A MAVIR SE Vitorlás szakosztályába bármely MAVIR SE tag beléphet. A szakosztályi belépés nyilatkozat minta a 2. sz. mellékletben található. A tagság 1 naptári évre szól, mely a következő évi tagdíj megfizetésével meghosszabbodik. Az adatokban bekövetkezett bármely változás esetén új belépési nyilatkozatot kell kitölteni. Amennyiben az adott jelentkező nem a MAVIR ZRt. tisztségviselője, vagy munkavállalója illetve nyugdíjasa, abban az esetben a belépési nyilatkozat csak a kezes személy rovat kitöltésével érvényes. A kezes csak olyan személy lehet, aki a MAVIR ZRt tisztségviselője, vagy munkavállalója, illetve nyugdíjasa, és a jelentkező közeli hozzátartozója vagy élettársa is egyben. A kezes személy egyetemleges felelősséget vállal a beléptetett taggal. A kezes személynek legalább normál tag -nak kell lennie a vitorlás szakosztályban. A szakosztályi tagsági módok felsorolása, és az azokba való belépés feltételei, valamint éves díjainak részletezése a 3. sz. mellékletben található. 4. A szakosztály vezetősége A Vitorlás szakosztály vezetősége 1 fő szakosztályvezetőből, és legfeljebb 2 fő szakosztályvezető-helyettesből áll. Szakosztály-vezetőségi tagnak olyan személy választható, aki a MAVIR ZRt. tisztségviselője, munkavállalója, és aki a megelőző naptári évben legalább Kormányos tag volt. A szakosztályvezető és a helyettes jelölteket a MAVIR SE Elnöksége hagyja jóvá, a szakosztályülés választja meg. A szakosztályvezetőség megbízatása 3 évre szól, 2

3 a vezetőség újraválasztható. A mindenkori szakosztályvezetőség felsorolása a 4. sz. mellékletben található. 5. A szakosztály működése A szakosztályülést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A szakosztályülés a szezon végén kerül megtartásra, értékeli a lezárandó évet, és meghatározza a következő szezon terveit. Rendkívüli szakosztályülést kell összehívni, amennyiben azt az SE elnöksége, vagy a szakosztálytagok legalább egyharmada ok és célmegjelöléssel kéri. A szakosztályülést a szakosztályvezető hívja össze. A szakosztály ülés összehívásáról a tagokat azt megelőzően legalább 5 nappal meghívóval (pl.: ) vagy hirdetményben értesíteni kell. A szakosztályülés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A szakosztályülésen minden szakosztálytagot azonosan 1 szavazati jog illeti meg. A szavazás módját a szakosztályülés határozza meg. A szakosztályülés határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a szakosztályvezető szavazata dönt. A szakosztály üléséről jegyzőkönyv készül. 6. A szakosztály vezetőség feladatai A szakosztály irányítása, a szakosztályi szintű kérdésekben döntéshozatal. Kapcsolattartás a MAVIR SE Elnökségével. Kapcsolattartás a Magyar Vitorlás Szövetséggel. Kapcsolattartás a használatra átvett, bérelt létesítmények, eszközök fenntartásával foglalkozó céggel, személyekkel. A szakosztály által használatra átvett, bérelt létesítmények, eszközök igénybevételének koordinálása. Sporteszközök, felszerelések karbantartására, javíttatására, beszerzésére javaslat készítése. Versenyek szervezése, versenyeken (különösen az iparági versenyen) való részvétel szervezése, intézése. Éves költségvetési terv javaslat készítése. Az elfogadott éves tervben szereplő tételek végrehajtásának koordinálása. Közösségi programok szervezése, koordinálása. Károkozási és fegyelmi ügyek kivizsgálása. Szakosztályi számlák szignálása. Beszámolók elkészítése. Egyéb feladatok. 7. A szakosztálytagok jogai A tagok részt vehetnek a szakosztály közös rendezvényein. A tagsági módoknak megfelelően utasként / manschaftként / felelős kormányosként / versenyzőként használhatják a hajókat, sporteszközöket. A tagok a szakosztály rendelkezésére álló infrastruktúrát, telephelyet, helyiségeket használhatják. A tagok a szakosztály érintő kérdésekben véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek. 3

4 8. A szakosztálytagok kötelességei A tagok kötelesek a szakosztályi tagsági és használati díjakat megfizetni. Kötelesek a MAVIR SE Alapszabályában, a Vitorlás Szakosztályi Szabályzatban, a vitorlás telephely házirendjében, a Hajózási Szabályzatban, és az egyéb vonatkozó előírásokban foglaltakat betartani és betartatni. Az igénybe vett hajókat, felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően használni, állagukat megóvni. A szakosztály rendelkezésére bocsátott eszközök karbantartási, állagmegóvási munkáiban (pl. daruzás, takarítás, téliesítés) képességeik szerint részt venni. A kezdőknek a vitorlázás fortélyainak elsajátításában segítséget nyújtani. A szakosztály vezetőség utasításait végrehajtani, illetve betartani. Kötelesek a behajózás előtt a hajót és a hajó személyzetét gondosan felkészíteni. A Vitorlás Szakosztály tagjához méltóan viselkedni. A tagok kötelesek az esetlegesen okozott károkért helytállni. A tagok kötelesek felelősen hajózni. 9. Hajók A MAVIR SE által üzemeltetett hajók, valamint együttműködési szerződés, bérlet, vagy egyéb módon a MAVIR SE illetve annak kormányos tagjai részére rendelkezésre álló hajók, és vízi sporteszközök. A MAVIR SE által üzemeltetett hajók adatai az 5. sz. mellékletben találhatók. 10. Hajórend A hajók típusleírása, leltára, a leltárban szereplő tételek hajón belüli elhelyezésének előírása, és a jogszabályban meghatározott kötelező felszerelések listája. A hajórend kötelezően betartandó, és a hajó átvételekor és visszaadásakor ellenőrizendő. A hajórend a 6. sz. mellékletben található. 11. Házi vizsga A Normál tag -ból Kormányos tag -gá váláshoz szükséges vizsga. Szintén vizsgáznia kell azoknak a korábban már Kormányos tag -oknak, akik 1 szezonnál hosszabb időt kihagytak, vagy el voltak tiltva a Kormányosi tagság -tól. A házi vizsga letételére legalább a szezon első közösségi gyakorlásán lehetőséget biztosít a szakosztály. A házi vizsga a MAVIR SE elnöksége által kijelölt bizottság előtt zajlik. A vizsga elméleti része: Típus ismeret a szakosztály hajóira, helyismeret a bázis kikötőre, illetve tágabb értelemben a Balatonra, valamint HSZ és hajózási ismeretek. Gyakorlati rész: a motor és egyéb berendezések kezelése, elindulás, kikötés, felszerelvényezés, vízből mentés. 12. Hajók használata, Felelős kormányos Hajókat a MAVIR SE Vitorlás Szakosztályának Kormányos tag -jai vehetnek át. Felelősségi szempontból a Kékkönyves tag is Kormányos tag -nak számít. A hajók használata egyszemélyi felelősséggel történik. Az adott hajót használó Felelős kormányos felel a hajóért, az Ő utasításait a hajón tartózkodóknak be kell tartania. A szakosztályi hajók 4

5 minimális személyzete: 1 fő felelős kormányos és minimum 1 fő manschaft. Közösségi célú rendezvény, ill. a szakosztály által finanszírozott hajóhasználat esetén a hajók szétosztásakor a szakosztályvezető által meghatározott felelős kormányos szintén egyszemélyi felelősként felel azon időszak alatt a hajóért. A felelős kormányos a hajó kormányát illetve kezelőszerveit időszakosan átengedheti más személynek, de a felelősség az övé marad. Induláskor a hajón tartózkodóknak tisztában kell lenniük a felelős kormányos személyével. A hajó felelős kormányosa a hajó átvételtől a hajó visszaadásáig folyamatosan felel a hajóért. A hajókat használók névsora a Hajóhasználati Engedély -ben rögzített, mely a hajótulajdonos cégszerű igazolásával a hajó iratai között található. A hatóság (Vízirendészet) az engedély meglétét ellenőrizheti. A hajók használata során esetleg szükséges, fontosabb adatok és telefonszámok a 7. sz. Mellékletben találhatóak. 13. Hajófoglalás és a hajó átadás-átvétele A hajót a foglalási rendszeren (internetcím: keresztül lehet lefoglalni, melyet a kormányos tagok a részükre megadott jelszóval érhetnek el. A hajó használatot előre ki kell fizetni. A fizetés és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek nyomtatása a foglalási rendszeren keresztül történik. A hajót átvenni és visszaadni a Hajómesternek kell. A hajórendet átvételkor is és visszaadáskor is tételesen ellenőrizni kell. Minden hiányt ill. sérülést be kell jelenteni, illetve az átadás átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A hajót visszaadni kitakarított állapotban kell. A foglalási rendszerben hajót következmények nélkül visszamondani legkésőbb 3 nappal az igénybevétel előtt lehet. Amennyiben a lefoglalt és kifizetett hajó az átvételkor nem üzemképes, úgy az üzemképtelenség időtartamára befizetett összeg visszajár. További részletek a hajófoglalási rendben, mely a oldalon érhető el. Egy szezon alatt egy tag összesen 14 napot foglalhat. A 14 napból egybefüggő időszak maximum 7 nap lehet, és a 14 napba összesen 2 hétvége (2 szombat és 2 vasárnap) eshet bele, és ebből a két hétvégéből csak az egyik hétvége (1 szombat és 1 vasárnap) eshet június-július-augusztus hónapokba. A last minute foglalások sem a 14 napba sem a 2 hétvégébe nem számítanak bele. A szakosztályvezetőség indokolt esetben ezen szabálytól eltérést engedélyezhet. 14. Feltöltési szabályok A hajórendben szerepelnek ún. fogyóeszközök. A fogyóeszközöket a szakosztály a vízretétel alkalmával feltölti. A szezon alatt a feltöltésről a szakosztálytagnak a saját költségén kell gondoskodnia. A fogyóeszközöknek a hajó visszaadásakor legalább 50%-ig feltöltöttnek kell lenniük. Megjegyzés az üzemanyag feltöltéshez: A behajózáshoz és kihajózáshoz szükséges üzemanyag mennyiséget a hajó használati díja tartalmazza (kb.: 0,5 lit/nap). Üzemanyagot csak a Hajómesterek tölthetnek a hajóba, annak elszámolása a szakosztályon keresztül (nem egyedileg) történik. 15. Közösségi programok A MAVIR SE fenntartja a jogot, hogy a tulajdonában és/vagy a kezelésében lévő eszközöket ún. közösségi programok -ra használja. Ezen programok (pl.: karbantartás, javítás, közös gyakorlás, házi vizsga, verseny, reprezentáció, csapatépítés, stb.) prioritása az egyedi foglalások felett áll. Ezek a napok a foglalási rendszerben külön színnel jelöltek. A közösségi 5

6 programokról és az ahhoz szükséges flottáról, eszközökről a szakosztályvezetőség dönt. A hagyományok szerinti közösségi programok felsorolása a 8. sz. mellékletben található. 16. Versenyzés a MAVIR SE Vitorlás Szakosztályában A MAVIR SE színeiben vitorlás versenyen csak Kékkönyves tag indulhat. Ez alól kivételek a Villamosenergia-ipari Vitorlás Találkozók (VVT), melyeken az induláshoz nem szükséges versenyzői szakosztálytagság. A VVT indulók névsorát a MAVIR SE elnöksége és a szakosztályvezetőség együtt határozzák meg. 17. Meghibásodások, hibák, károk és ezek kivizsgálása A hajók használata közben előfordulhatnak hiányok, meghibásodások, károk, vagy olyan események, amelyek esetleg későbbi hibához vezethetnek. (Továbbiakban együtt károk.) A hajót használó felelős kormányos a saját hibáján kívül és a saját hibájából bekövetkező károkat is a legrövidebb időn belül köteles jelezni a Hajómesternek és a Szakosztályvezetőnek, illetve a Hajó átadás-átvételi jegyzőkönyv -ben fel kell tüntetnie. Amennyiben a kár bekövetkeztében külső személy is érintett, úgy a külső személy és jármű adatait fel kell jegyeznie, igazolnia. A kisebb értékű (javítást nem igénylő) károkat (pl.: kopó alkatrész elhasználódása, leltárhiány, stb.) a hajómester vagy a szakosztályvezető egyszemélyben vizsgálja ki. A nagyobb értékű és a javítást igénylő károkat a MAVIR SE elnöksége által kijelölt bizottság vizsgálja ki. A kivizsgálás alatt a bizottság írásban (pl.: e- mail) bekéri a hajó felelős kormányosának a tájékoztatóját az esetről. Amennyiben a felelőssége bebizonyosodik, úgy a következő pont szerinti mértékben a kár ráeső részének viselésére kötelezett. A bizottság a döntésről írásban (pl.: ) értesíti az érintett szakosztálytagot. 18. Károkozási teherviselés mértéke A károk kivizsgálása során az alábbi kategóriákban lehet sorolni a káreseményt: A.: B.: C.: D.: A hajóvezető hibáján kívül bekövetkező károk (nincs anyagi felelőssége) A hajóhasználó hibájából bekövetkező LELTÁRHIÁNY károk A hajóhasználó hibájából bekövetkező SÉRÜLÉSES károk Tételes elszámolású károk A károkozások kivizsgálása során az adott káresemény besorolásra kerül a károkozási táblázat szerint. A károkozási táblázat a különféle káreseményekhez károkozási többletdíj -at határoz meg. A többletdíj bevezetésének célja a károkozásoktól való visszatartás, valamint a kár miatti költségek (vagy azok egy részének) megtéríttetése. A többletdíjon felül egyéb szankció is adható (pl.: kormányosi tagságtól (önálló hajóvetéstől) vagy versenyzéstől való eltiltás). Ez utóbbi szankciók a további károkozások megelőzését szolgálják, valamint lehetőséget biztosítanak a gyakorlásra (normál tagként, a közösségi gyakorlásokon, tréningeken). A Kormányosi vagy Versenyzői tagsági módtól való eltiltás maximum 2 naptári évre szólhat. A károkozási táblázat a 9. sz. mellékletben található. 6

7 Mellékletek: 1. sz. Melléklet: A MAVIR SE Vitorlás Szakosztályának emblémája (Kép) 2. sz. Melléklet: Szakosztályi Belépési Nyilatkozat (Minta) 3. sz. Melléklet: Szakosztályi tagsági módok 4. sz. Melléklet: A mindenkori szakosztály vezetőség 5. sz. Melléklet: Az üzemeltetett hajók, eszközök adatai 6. sz. Melléklet: Hajórend (Primer, Szekunder hajókra) 7. sz. Melléklet: Fontosabb telefonszámok 8. sz. Melléklet: A közösségi programok 9. sz. Melléklet: Károkozási többletdíj táblázat Készítette: Horváth Endre Budapest, Aktuális változat: 3. módosítás Horváth Endre Budapest, módosítás Galambos László Budapest,

8 1. sz. Melléklet A MAVIR SE Vitorlás Szakosztályának emblémája: 8

9 Alulírott BELÉPÉSI NYILATKOZAT MAVIR SE Vitorlás Szakosztály 2. sz. Melléklet Belépő tag neve:... Kezes, felelős személy: (aki a belépő tag közeli hozzátartozója vagy élettársa, egyben a MAVIR ZRt. tisztségviselője, munkavállalója, illetve nyugdíjasa):... Belépő tag lakcíme:... Belépő tag mobil telefonja:... címe:... Vízi jármű vezetésére jogosító okirata: Megnevezése A kiállítási éve Száma o Belvízi kedvtelési célú kishajó (vitorlás) o Belvízi kedvtelési célú kishajó (géphajó) o Egyéb: igazolvány vagy kategória: (pl: tengeri, vagy hivatásos) Nyilatkozom, hogy a MAVIR SE Vitorlás Szakosztályához» Normál szakosztálytagként *» Kormányos szakosztálytagként **» Kékkönyves szakosztálytagként *** a mai napon csatlakozom. Kijelentem, hogy a MAVIR SE-nek tagja vagyok. Ismerem és betartom a MAVIR SE Alapszabályát és a Vitorlás Szakosztályi Szabályzatot. Kelt: Budapest, Kezes aláírása Belépő tag aláírása Megjegyzések: * Normál tag: Bárki, aki tagja a MAVIR SE-nek és Vitorlás szakosztálytag kíván lenni. ** Kormányos tag: Az a szakosztálytag, aki képes és jogosult a szakosztályi hajók önálló vezetésére. *** Kékkönyves tag: Kormányos tag, aki MVSZ versenyen is indul, MAVIR SE színekben. A tagság 1 naptári évre szól, amely a következő évi tagdíj megfizetésével meghosszabbodik. A fenti adatok megváltozása esetén új nyilatkozatot kell kitölteni. 9

10 3. sz. Melléklet Szakosztályi tagsági módok: Tagsági mód Leírás Feltétel Díja 2011-től Normál tag Manschafként, illetve a közösségi rendezvényeken vehet részt Bármely MAVIR SE tag, aki Vitorlás szakosztályi tag akar lenni, és a vonatkozó éves díjat megfizeti, valamint a vitorlás szabályzatot magára nézve kötelezőnek elfogadja ,- Ft/év Kormányos tag Aki önállóan vezetheti a MAVIR SE hajóit Feltételei: Mint a Normál tag, valamint a következők: 1: A megelőző naptári évben legalább normál tag volt. 2: 1 évnél régebben megszerzett, érvényes hajóvezetői engedély. 3: Nincs eltiltva a kormányos tagságtól (pl.: károkozás miatt). 4: Házi vizsgán bizonyította képességeit ,- Ft/év Kékkönyves tag A MAVIR SE versenyzői Feltételei: Mint a Kormányos tag, valamint a következők: 1: A megelőző naptári évben legalább kormányos tag volt. 2: Évente érvényesített sportorvosi igazolás. 3: MVSZ Kékkönyv megléte ,- Ft/év 10

11 4. sz. Melléklet MAVIR SE Vitorlás Szakosztály mindenkori vezetősége 1. ERL ERVIN től ig 2. HORNYÁK LEVENTE től ig 3. HORVÁTH ENDRE től ig 4. GALAMBOS LÁSZLÓ től Szakosztályvezető-helyettes 1. RIEGER VILMOS től ig 2. HORVÁTH ENDRE től ig 3. CSORDÁS TAMÁS től ig 4. VÁRADI VERA től

12 6. sz. Melléklet HAJÓREND Hajótest: 1 db hajótest, szerelvényeivel együtt. Néhány info: 8,9 m x 2,99 m monohull hajótest, 15 m magasság, merülés: 1,45 méter. Üresen: 3 tonna, feltöltve, max. terheléssel kb. 4 tonna, 1 db ólom tőkesúly, mely 1,1 tonna. Kormányszerkezet: kiegyensúlyozott, 1 lapátos, működtetése mechanikus. A hajótest fürdőplatnival és létrával (kötelező) ellátott, 6 db nyitható, 2 db fix ablakkal. Ajtóval szeparált helységek: szalon, orrkabin, farkabin, WC-s mosdó (kötelező), hajóbútorzat. 1 klt vitorlázat, és mozgókötélzet szerelvényeivel együtt. Néhány info: Sloop vitorlázat, 1 db rollreffes orrvitorlával, 1 db magas szabású grósszal, mely latnikkal ellátott, denevéres, profilos, 1 db gyorsreff rsz. Doyle-Raudaschl vitorlák. Jelenlegi alapvitorlázottság: 52 m 2 (túlvitorlázott). Grósz vitorlához lazy jack, az orrvitorlához fock persenning (beszerzés alatt) tartozik. Fall kötelek cockpitbe, 2 sor fallstopperbe vezetettek. Schottok: 1 klembe és 2 kötélfogós Harken csörlőre vezetve. 1 klt Rudazat és rig, szerelvényeivel együtt. Néhány info: 1 árbocos, 1 szálingos, 1 baumos rudazat. Frakcionált rig, oldalanként 2 db vantni, szabályozható acherstag, vorstag. Nincs babyvorstag és backstag sem. 1 db motor, szerelvényeivel együtt. Néhány info: A hajó beépített, 2 hengeres kb. 8 kw-os Volvo Penta dieselmotorral, saildrive rendszerű erőátvitellel és 3 levelű, csukódó propellerrel rendelkezik. Üa: 38 lit. 1 klt folyadékrendszer, szerelvényeivel együtt. Néhány info: Édesvíz javadalmazás: 80 l, elektromos szivattyúval, konyhacsap, mosdócsap. 1 klt elektromos rendszer, szerelvényeivel együtt. Néhány info: 2 db 80 Ah akkumulátor, 2 db külön főkapcsoló, parti töltő, hosszabbító, relé, hajómotorról meghajtott generátor, 230 V és 12 V szabványos csatlakozók, műszerfal feszmérővel. HSZ szerinti pozíció és egyéb fények, fenékvíz szivattyú, édesvíz szivattyú, elektromos WC. Kényelmi eszköz: világítás, hűtő, DVD-TV készülék, CD-rádió. 1 db körkormány (csak Primer) 1 db kormányállás persenning (csak Primer) 2 db krómozott italtartó (csak Primer) 1 db Bimini top (csak Primer) 1 db Bimini top persenning (csak Primer) 2 db kötélzsák (csak Primer) 1 db rúdkormány (csak Szekunder) 1 db csörlőkar tartó (csak Szekunder) 1 klt Műszerek: (ST 60+ Tridata) és (ST 60+ szélműszer csak Szekunder) 4 db puffer, MAVIR logoval ellátottak 1 db műanyag fellépő zsámoly (mólón) Horgony kamra: 1 db 20 m hosszú 14-es horgonykötél (kötelező) 1 db kukázó horgony (kötelező) 1 db főhorgony (kötelező) 2 db 5 m hosszú, kikötő kötél 1 db lakat Cockpit kamra: 1 db szapoly (kötelező) 12

13 1 db vödör (kötelező) 1 db szivacs (kötelező) 2 db legalább 9 m (itt: 10m) hosszú, 14-es kikötő kötél (kötelező) 1 klt egyéb kötelek (alba, cunningham, trimm, preventer, hugó, vödör, stb. céljából) 1 db hosszabbító normál dugasszal, (Koloska kikötőhöz) kb. 12 m 1 db teakfa asztallap 1 db asztalláb (csak Szekunder, a Primer asztallap a körkormány állványhoz csatlakozik) 1 db nyeles kefe 1 db cockpit záróhíd 1 db lakat A mosdóban került elhelyezésre: 9 db mentőmellény (WC mögötti ajtóban) (kötelező) 1 db tűzoltó készülék (kötelező) 1 db Mentőpatkó (kötelező) 1 db csáklya, mélységmérő jelöléssel (kötelező) 1 db ajtótartó tok (bejárati ajtó helye) 1 db szemetes, kötéllel rögzítve 1 guriga nylon szemeteszsák (30 db-os, literes) 1 db mosdócsap dugó 1 db szerszámosláda: tartalék szerelvények (seklik, csavarok, stb.) T-kulcsok 3 db csavarhúzó 10-es villáskulcs 13-as villáskulcs szike gumi szigszalag kesztyű kombinált fogó centiszalag digitális multiméter 1 db kislapát-kisseprű készlet 1 db felmosórongy (nedves) 1 db törlőrongy (száraz) 1 db akasztó 1 db WC kefe 1 db WC papír tekercs 1 db WC tisztítószer 3 db szúnyogháló (WC, szalon, achter ablakokra, csak nyitott állapotban!) Szalon: 1 db Fenékvíz szivattyú (kötelező) 1 db TV-DVD lejátszó és 1 db CD rádió 2+2 hangszóróval 2 db farkiülő párna (hupizöld és hupipiros) 1 klt cockpit ülőpárna (2 ülőpad, 4 háttámla) (csak Primer) 13

14 Szalon konyhapult rész: 1 db konyharuha 1 db kompressziós hűtő, külön kapcsolóval, mely a műszerfal kulcsállásától független 1 db jégakku 1 db mosogató, az alábbiakkal 1 db dugó 1 db mosogató szivacs 1 db törlőszivacs 1 db mosogatószer (lebomló) 1 db fiók az alábbiakkal: 1 db műanyag evőeszköztartó 6 db kanál 6 db villa 6 db kés 1 db pucoló kés 1 db merőkanál 1 db kombinált dúgóhúzó és sörnyitó készülék 1 db konzervnyitó 1 db olló 10 db ruhaszárító csipesz 1 db fiók alatti szekrény: 1 db vágódeszka 1 db parafa alátét 1 db tálca 6 db műanyag tányér 1 db rozsdamentes fém tálka 1 db műanyag tálka 1 csomag szalvéta 1 tkrcs törlőpapír 1 db nyitott polc: 3 db krómozott bögre, egyedi karabinerrel 3 db műanyag bögre, egyedi karabinerrel 1 db zárt minipolc Szalon lépcső alatti polc: 1 db kulcskészlet, felúszó, gömb parafával (fi relé kulcsa, cockpit kamra kulcsa, horgonykamra kulcsa). Ide lehet betenni az apróbb napi dolgokat. Szalon portside oldali nyitott, rövid polc: 1 db zipzáros CD lemeztartó. (Ez üres, és a majdani tartalma sem kerül SE leltárba!) Akinek van megunt DVD-je, CD-je, az nyugodtan felejtse véletlenül ezen a polcon. Szalon ülés mögötti (támla alsó felét húzd!) és alatti, valamint szalon starboard oldali üveges tárolópolc, valamint orrkabin és achterkabin ajtós szekrényei: A hajó használója szabadon használhatja, nincs hajórend szerinti eszköz itt elhelyezve. Szalon portside oldali üveges (fedett), hosszú polc: 1 db Egészségügyi doboz (kötelező) 1 db mentőkötél (kötelező) 1 db fekete kúp (szétszedve) (kötelező) 14

15 1 db hangjelző eszköz (kötelező) 2 db zseblámpa (kötelező) 1 db Hajólevél (kötelező) 1 db Hajóhasználati és foglalási papírok (Te hozod, foglaláskor nyomtatni!) (kötelező) 1 db Hajóhasználati névsor (Kormányos tagok listája) (kötelező) 1 db magyar lobogó (ha nincs itt, akkor az achterstagon) (kötelező) 1 db fehér-piros-fehér lobogó (kötelező) 1 db dugasz átalakító 230 V (BAHART normál átalakító) 1 db Balaton turista térkép 1 db Balaton Pilot Könyv (kikötők jegyzéke, helyszínrajza és mélysége) 1 klt használati utasítások és leírások, papírok (Pl.: Raymarine műszerek, DVD lejátszó, Hajórend kinyomtatva, stb.) 1 db csörlőkar 1 db V kódlobogó 1 db zárt, kézi hamutartó (A hajón dohányozni tilos!) 1 db mágneskártya doboz az alábbiakkal: 6 db Koloska Mágnes karszalag (kikötő belépés, WC, mosdó, konyha használat, ingyenes víz- és áramvételezés, REKÖ épület belépés, kedvezményes alábbi szolgáltatások: biciklikölcsönzés, uszoda, jacuzzi, szauna, infraszauna, masszázs) 1 db BAHART mágneskártya (A BAHART kikötőkben kapunyitás, WC, mosdó, konyha, mosógép használat, ingyenes víz- és áramvételezés a hajóra) 1 db TV-DVD távirányító Achter kabin: 6 db polár pléd (Szekunder: sárga, Primer: kék színűek) 2 db főkapcsoló, egységkulccsal Orrkabin ágy alatt: Édesvíztartály, szivattyúval Feltöltési feles szabály : A hajón vannak fogyóeszközök. Ezeket egymás utáni turnusokban sok személy használja. Ami félig elfogyott vagy kiürült, ahelyett újat kell hoznia annak a szakosztálytagnak, akinél a félig kifogyott állapotot elérte az eszköz. Példa: papírtörlő tekercs, lebomló mosogatószer, tisztítószer, WC papír, szalvéta, elem a zseblámpába, szigszalag, nylon szemeteszsák, stb Horváth Endre Vitorlás Szakosztályvezető 15

16 7. sz. Melléklet Fontosabb adatok, telefonszámok: MAVIR SE MAVIR SE iroda címe: 1031 Budapest, Anikó u. 4. MAVIR SE telefonszáma: 1 / Vitorlás Szakosztályvezető: Galambos László 20 / Vitorlás Szakosztályvezető-helyettes: Váradi Vera Balatonfüred Koloska kikötő: Kikötő parancsnok: Brencsán Ábel 20 / Kikötő mester: Mayer Tivadar 20 / Hajómesterek a MAVIR SE által üzemeltetett hajókhoz: Mayer Tivadar 20 / Sándor István 20 / Vízimentő szakszolgálat: Riasztás, segélykérés: 30 / Vízirendészeti Rendőrőrs: Siófokon 84 / Balatonföldváron 84 / Fonyódon 85 / Keszthelyen 83 / Balatonfüreden 87 / Balatonkenesén 88 /

17 8. sz. Melléklet Közösségi programok A hagyományok szerinti, éves közösségi programok és azok időütemezése Évadnyitó és új belépők avatása Hajódaruzás, vízretétel Első gyakorlás és HÁZI VIZSGA Második gyakorló túra és manőver tréning Harmadik gyakorló túra és manőver tréning Negyedik gyakorló túra és manőver tréning Vitorlás oktatás: kezdő, jogosítvány szerzés Vitorlás oktatás haladó, versenyfelkészítés Versenyek (Kalóz és nagyhajós) VVT Hajódaruzás, téliesítés Szakosztály ülés és évadzáró március-április április május június július szeptember folyamatos augusztus folyamatos hét október november Az éves programterv készítésekor figyelembe kell venni a báziskikötő esetleges egyéb rendezvényeit és az iparági versenyek időpontjait. 17

18 9. sz. Melléklet Károkozási táblázat Ssz. Kárkategória és fokozat Példa a bekövetkezett káreseményre SE pénztárba fizetendő díj Egyéb szankció Teendő ill. javítás módja A - 1 Hajóvezető hibáján kívüli károk 1. Kopó alkatrész elhasználódása. Lejárt felhasználhatósági idejű alkatrész cseréje. 0 Ft nincs Az SE (hajómester, vagy szakosztályvezető) lecseréli azonos típusú és anyagú alkatrésszel, a tag 0 Ft-os költségviselése mellett. A - 2 Hajóvezető hibáján kívüli károk 2. Külső tényező miatti sérülés, szakadás. 0 Ft nincs Bizottság kivizsgálja a károkozást és intézkedik a kár javításáról. Szakosztálytag az SE pénztárba 0 Ft-ot fizet. A szakosztálytag tartja a kapcsolatot a kár kiváltójával. B - 1 B - 2 LELTÁRHIÁNY károk 1. LELTÁRHIÁNY károk 2. Kisebb értékű leltárhiány, melyet a tag pótol saját költségen azonos típusú és minőségi alkatrésszel (pl.: eltűnt sekli). Leltárhiány, melyet a tag pótolni nem tudott. (Ezt jelzi az átadás-átvételi jegyzőkönyvben is). 0 Ft nincs A tag pótolja a hiányt (azonos típusú és minőségű alkatrésszel), 100%-os áron. SE felé nem tartozik. 100%-os alkatrész ár nincs Az SE (hajómester, vagy szakosztályvezető) pótolja a hiányt, azonos típusú és minőségű alkatrésszel. Tag költségviselése: 100%-ot befizet az SE pénztárba. C - 1 SÉRÜLÉSES károk 1. Kisebb sérülés, költsége várhatóan 30 eft alatti. 10 eft nincs Bizottság kivizsgálja a károkozást, és intézkedik a kár javításáról. Szakosztálytag a fix díjat fizeti. C - 2 C - 3 D - 1 SÉRÜLÉSES károk 2. SÉRÜLÉSES károk 3. Tételes elszámolású károk Közepes sérülés, költsége várhatóan eft közötti. Jelentős sérülés, költsége várhatóan 100 eft feletti. Bármely sérülés, amely javítási számlák alapján, tételesen van elszámolva. 25 eft Kormányosi tagság felfüggesztése 50 eft Kormányosi tagság 50%-os javítási ár felfüggesztése Kormányosi tagság felfüggesztése Bizottság kivizsgálja a károkozást és intézkedik a kár javításáról. Szakosztálytag a fix díjat fizeti. Bizottság kivizsgálja a károkozást és intézkedik a kár javításáról. Szakosztálytag a fix díjat fizeti. Bizottság kivizsgálja a károkozást. A javítási és egyéb költségek értékét a szakosztály és a szakosztálytag 50-50%- ban viseli. (50% befizetendő az SE pénztárba). 18

ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 2 Az Alsóörsi Vitorlás Sport Club (Egyesület) 2010. november 07-én elfogadta az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályát.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

AEGEE-Pécs. Európai Hallgatók Egyesületének pécsi szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. Augusztus 8.

AEGEE-Pécs. Európai Hallgatók Egyesületének pécsi szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. Augusztus 8. AEGEE-Pécs Európai Hallgatók Egyesületének pécsi szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Augusztus 8. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ EGYESÜLET FŐ CÉLJAI... 4 I.2.

Részletesebben

TÚRAVITORLÁS SPORTKLUB

TÚRAVITORLÁS SPORTKLUB 1 Melléklet a 2013.05.09. napján megtartott küldöttközgyűlés jegyzőkönyvének 9/2013.05.09 sz. határozatához A túravitorlázók Magyarország által elismert és biztosított egyesülési jogukkal élve TÚRAVITORLÁS

Részletesebben

Szegedi Vízisport Egyesület

Szegedi Vízisport Egyesület Szegedi Vízisport Egyesület ALAPSZABÁLY -módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva- Szeged, 2014. szeptember 20. 1 ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A Szegedi Vízisport Egyesület

Részletesebben

A VITORLÁS SZAKCSOPORT ESZKÖZEINEK IGÉNYLÉSE ÉS HASZNÁLATA

A VITORLÁS SZAKCSOPORT ESZKÖZEINEK IGÉNYLÉSE ÉS HASZNÁLATA A VITORLÁS SZAKCSOPORT ESZKÖZEINEK IGÉNYLÉSE ÉS HASZNÁLATA 1. A VIZIJÁRMŰVEK IGÉNYLÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1.1. A vízijármű igényeket a tavaszi szezonra (április 1-től június 30-ig) április 15-ig, a

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 11. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 664/1300/43-2/2012. A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN

Részletesebben

SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y

SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y 2008. 2. oldal Élve a Magyar Köztársaság demokratikus jogrendje által biztosított joggal, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata 7. melléklet Öntevékeny körök szervezeti és működési szabályzatai (1) BME-VBK Mentor Kör... 1 (2) Ars Presso Kör... 12 (3) Martos Flóra Kollégium Számítástechnikai Kör... 18 (4) Martos Kerékpár Kör...

Részletesebben

Tájékoztató. 43. Villamos-energiaipari vitorlás találkozó 2014 szeptember 11-14.

Tájékoztató. 43. Villamos-energiaipari vitorlás találkozó 2014 szeptember 11-14. Tájékoztató 43. Villamos-energiaipari vitorlás találkozó 2014 szeptember 11-14. 43. VILLAMOSENERGIA-IPARI VITORLÁS TALÁLKOZÓ BALATONFÜRED, 2014. SZEPTEMBER 11-14. A Találkozó célja: A Találkozó rendezője:

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 1. BEVEZETÉS A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Az MVSZ elnöksége elfogadta a 63/2013 (06.14.) sz. határozatával, hatályos 2013.06.14. napjától) 1.1. A Magyar Vitorlás Szövetség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TABÁNI SPARTACUS SPORT ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. február 28. I. Általános rendelkezések A szabályzat alapvető célja a törvényes működés belső feltételeinek,

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 1/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Egyesület Alapszabályát és a 2011. évi CLXXV tv. és a 2011. évi CLXXXI. tv.

Részletesebben

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE)

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) szervezeti és működési szabályzata Hatályos: február 15-től Jóváhagyta az Elnökség 3/ (03.03.) döntése alapján. Budapest, március 3. Garanadra

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

47. KÉKSZALAG ÁRKÁD NAGYDÍJ

47. KÉKSZALAG ÁRKÁD NAGYDÍJ 47. KÉKSZALAG ÁRKÁD NAGYDÍJ NEMZETKÖZI TÁVOLSÁGI VERSENY A BALATON KUPA VERSENYSOROZAT FUTAMA BALATONFÜRED, 2015. JÚLIUS 2 4. VERSENYKIÍRÁS A VERSENY RENDEZÔJE: MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG VERSENYVEZETÔ:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20.

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 1 Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

Lakóautó bérleti szerződés

Lakóautó bérleti szerződés Lakóautó bérleti szerződés Lakóautó bérleti szerződéshez a bérlés feltételei magánszemélyeknek Lakóautó bérlés feltételei és szabályai Magánszemélyek részére 1. A lakóautó bérlés kizárólag 18 éven felüli

Részletesebben

A TUNGSRAM Sport Club Alapszabálya

A TUNGSRAM Sport Club Alapszabálya A TUNGSRAM Sport Club Alapszabálya A TUNGSRAM Sport Club, mint a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján működő egyesület 1989. május 16-i. küldöttgyűlése által

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben