I. Paszabi Szõttes Fesztivál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Paszabi Szõttes Fesztivál"

Átírás

1 A község önkormányzatának lapja Augusztus VI. évfolyam 4. szám I. Paszabi Szõttes Fesztivál Tisztelt Községlakók! A Rétköz kulturális eseményei között talán az egyik legmeghatározóbb az elõször megrendezésre került Paszabi Szõttes Napok voltak. Miért mondom, hogy talán a legmeghatározóbb? Mert soha ennyi vendég nem látogatott el községünkbe, mint erre az alkalomra. Büszkén mutathattuk meg falunk kincseit, a paszabi szõttest, valamint mûemléktemplomunkat a közel száz éves orgonájával. A népmûvészetek fõ utcáján helyet kapott számos népi mesterség. Köszönthettünk: gyöngyfûzõt, fafaragót, mézeskalácsost, babakészítõt, fazekast, valamint a helyi asszonyok megmutathatták gyönyörû hímzéseiket, rongyszõnyegeiket. A nap kiemelkedõ eseménye volt a világhírû orgonamûvész, Varnus Xavér koncertje a református templom orgonáján. Megtiszteltetés volt, hogy a Rétközben elõször Paszab meghívását fogadta el. A majd két és fél órás koncertre közel négyszáz ember látogatott el, ami minden reményünket felülmúlta. Ezzel a programmal párhuzamosan az iskola udvarán felállított színpadon a Nyírség Táncegyüttes fergeteges táncjátékát csodálhatták meg az érdeklõdõk. Ennek a napnak a sikeréért köszönetet szeretnék mondani az önkormányzati dolgozóknak, a képviselõ-testületnek, Polgárõrségnek, az Ibrányi Rendõrõrsnek, a Református egyház gondnokának valamint mindazoknak, akik részt vállaltak abban, hogy öregbíthettük községünk hírnevét. Tajthy Péter polgármester

2 2 HÁZUNK TÁJÁN augusztus Paszabi Szõttes Fesztivál

3 2004. augusztus HÁZUNK TÁJÁN 3 Paszabi Szõttes Fesztivál A KÉPVISELÕTESTÜLET HÁZA TÁJÁRÓL Rovatvezetõ: Vattamány Gábor jegyzõ A legutóbbi számának megjelenése óta az önkormányzati képviselõ-testület 2 testületi ülést tartott. Közülük az elsõre június 21-én került sor, melyen 8 napirendi pontot tárgyaltak a képviselõk. Elsõ napirendként a polgármester beszámolója hangzott el a két ülés között végzett munkájáról, tájékoztatást kaptunk az önkormányzati beruházások jelenlegi állásáról. Ezt követõen döntés született arról, hogy csatlakozunk a Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Hivatala által készített, a büntetés- végrehajtási intézetben lévõk és a pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációját elõsegítõ tevékenység végzése címû pályázathoz. A harmadik napirendben döntés született arról, hogy 5 településsel közösen (Tiszabercel, Paszab, Buj, Ibrány, és Tiszatelek) létrehozunk egy Ibrány Központú készenléti és hétvégi orvosi ügyeleti rendszert. Ezt követõen hosszú vita után a Testület is hozzájárulását adta a Közép - Szabolcsi Kistérségi többcélú Társulás megalakulására. Fotó: Második oldal 2, 3, 5, 6-os kép. A második nap délelõtt a népmûvészetek fõutcája lett a polgármesteri hivataltól az általános iskoláig terjedõ útszakasz. A szõttes és népmûvészeti bemutatón és vásáron, vásározók és különféle utcai árusok kínálták portékáikat az érdeklõdõknek. Fotó: Második oldal 4-es kép. A régi általános iskola egyik traktusában lévõ szõttesházban, helybéli szövõnõk mutatták be a szövés mesterségét szövõszékeken. Az aulában szõtteseket vásárolhattak a vendégek. Fotó: Baloldali két kép. Az épület másik részében kialakított helytörténeti múzeumban, Újhelyi István többszörös mesterremek díjas népi iparmûvész fafaragó, Fába faragott történelem címû kiállítását tekinthették meg. Fotó: Címoldal és a második oldalon az 1-es kép. A nap fénypontja a késõ délután 16 órakor a református templomban kezdõdõ orgonakoncert volt, melyen Varnus Xavér szólaltatta meg Magyarország legjobb tíz orgonája között számon tartott hangszert. Varnus Xavér világhírû orgonamûvészt, az utóbbi idõkben többször hallhatták az érdeklõdõk koncertjeit megyénkben április 29-én született Budapesten, két fiú gyermek édesapja. Önálló televízió mûsora van a Magyar Televízióban, Az Utókor ítélete címmel. A budapesti zenekonzervatóriumban kezdett el zenét tanulni, majd a franciaországi, lyoni konzervatórium párizsi tagozatán, aztán a németországi, lipcsei konzervatóriumban tanult, végül pedig az amerikai, torontói egyetemen fejezte be tanulmányait. A következõ napirendi pontban a Testület elutasította a SZA-CO Kft. óvodai világítás korszerûsítésére tett árajánlatát, majd elfogadta az Általános Iskola és Közmûvelõdési intézmény pedagógiai programjának módosítását. Végezetül döntött a Testület arról, hogy a Varnus Xavér koncertre készülve a Paszabi Református Templomba minden padra ugyanolyan típusú ülõpárnát varrat. A július 26-án megtartott testületi ülés elsõ napirendi pontjaként a polgármesteri beszámolóban az elsõ Paszabi Szõttes Napok tapasztalatairól, eredményeirõl illetve visszhangjáról kaptunk tájékoztatást. Az ülés hátralévõ része a pályázatok jegyében tellett. Döntés született arról, hogy pályázatot nyújtunk be az érintett településekkel közösen az Ibrányt Timárral összekötõ kerékpárút elkészítésére, Paszab Fõ utcájának teljes rekonstrukciójára. Pályázatot nyújtunk be a Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Fejlesztési Tanács kiírására, az önkormányzati tulajdonban lévõ orvosi rendelõ felújításához. A soron következõ tervezett ülésre augusztus 30-án kerül majd sor.

4 4 EGYHÁZI ÉLET augusztus LÉGY ÁLDOTT SZENT ISTVÁN KIRÁLY! Augusztus 20-án megemlékezünk arról, hogy az ezredik év õszén fejedelmünk: István, Asztrik apátot II. Szilveszter pápához küldte koronáért, hogy sem õ, sem a magyar nemzet, ne legyen vazallusa földi hatalmasságoknak, egyedül csak az Istennek szolgáljon. Így biztosította népünk számára, hogy a ma napig fönnmaradjon a Kárpát-medencében, ahol ötezer év óta laktak illírek és trákok, kelták, rómaiak és különféle germán törzsek, avarok és frankok, míg ezek vagy beleolvadtak a többi nép közé, vagy nyomtalanul eltûntek. Szent István Király keresztény államot alapított, mely immár ezer éve, az életére törõ nagy birodalmakat is túlélte. Hartwig püspök legendájában olvashatjuk: Krisztus volt a száján, Krisztus a szívén, Krisztus volt minden tettén. Így tudta ezt a zseniális döntést meghozni. Egyértelmûvé tette törvényeiben, fiához intézett Intelmeiben, hogy az Egyház és Állam rendjét tiszteletben kell tartani. Az imádságot, a kegyességet, az irgalmasságot és a többi erényt gyakorolni kell. Egyéni életpéldájával pedig arra tanított, hogy a születendõ életet és a családi életet tisztelni kell. Meggyõzõdéses hitérõl minden körülmények között tanúskodott. A történelembõl ismerünk olyan uralkodókat, akik Szent Istvánhoz hasonlóan államot alapítottak, vármegyéket, egyházmegyéket szerveztek, templomokat építtettek, mégsem lettek szentek. A mi államalapítónk maga járt elõl jó példával Krisztus követésében. Az õ életében a keresztény vonások nem külsõséges tettekben nyilvánultak meg, még csak nem is reálpolitikai megfontolásból váltotta fel elõdjeinek pogány életmódját a keresztény hitre. Vallásossága õszinte volt és tudatában volt annak, hogy egyszer meg kell állnia az Isten ítélõszéke elõtt. Tudta, hogy számára a királyi korona semmit sem ér, ha nem nyeri el az üdvösség koronáját. Azt írta Szent Imrének: Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell õt nevezni. Ennek okából, fiam, megparancsolom neked, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva légy kegyes. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfõbb boldogsághoz. Szent István korára már kialakult a koronázás szertartásának rendje. Hasonlított a mai pap-, illetve püspökszenteléshez. A fejedelem, teljes díszben és fegyverzetben, a koronázó fõpap elé járult. Különbözõ imádságok hangzottak el, Salamon és Dávid király bibliai történetébõl merítve. Ezután a fejedelem arcra borult, míg a nép és a papság a Mindenszentek litániáját énekelte. Ezt követõen szentelt olajat öntöttek a fejére a következõ szavak kíséretében: Fölkenlek téged királlyá, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ezután helyezték a fejére a koronát. Megszívlelendõ az a mozzanat is, hogy még a szertartás megkezdése elõtt a körötte álló népet megkérdezték: Akarjátok-é, hogy a fejedelmetek királlyá legyen? A népnek egyhangúan kellett erre felelnie: Akarjuk! Hálával gondolunk elsõ Szent Királyunkra, s megköszönjük neki azt is, hogy szövetséget kötött Jézus Édesanyjával, amikor felajánlotta néki koronájával együtt szeretett nemzetét. Azóta ÕamiNagyasszonyunk, Hazánk reménye! Oltalmazó szeretetében ma is bízunk. Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy nem vette le a kezét népünkrõl és országunkról, csak némelyek kivonultak oltalmazó szeretetének védelme alól. Francia nyelvészek bizonyítják, hogy egy újszülött gyermek már három-négy napos korában meg tudja különböztetni az édesanyja nyelvét más, idegen nyelvektõl. Még nem érti, de már felismeri. Szent István arra tanít, hogy értsük ezt a drága nyelvet, s mindig tegyük azt, amit mond. Varga János plébános

5 2004. augusztus SULI - OVI HÍREK 5 AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNT Nyári olvasótábor A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár segítségével két diákunk vehetett részt júl ig a "Szomszédoló" Nemzetközi Olvasótáborban Butykatelepen. Az olvasótábor tematikájának összeállításakor a szervezõket Móricz Zsigmond születésének 125. évfordulójára való emlékezés motiválta. A két táborozó Jónás Gabriella és Pásztor Krisztina 8. osztályos tanulók voltak. Tartalmas és színes programokban volt részük az öt nap alatt, melyrõl lelkesen számoltak be. - Igazán családias hangulatban táborozhattunk, hiszen Romániából hatan, a megyébõl nyolcan vehettünk részt a táborban. Már az elsõ nap igen mozgalmas volt. Megismerkedtünk a Butykatelepi táborral, kis csoportokat alkottunk, s észre se vettük, már minden táborlakót ismertünk. Este a meghívot vendégek mutatkoztak be: Kolos Virág, Móricz Zsigmond unokája, Rozman Béla csillagász, Mihálka György költõ és régi "olvasótáborosok". Már ekkor éreztük, hogy sok élményben lesz részünk, hiszen nem mindennap találkozik az ember ilyen neves személyiségekkel. Alig vártuk a keddi napot. Mi még tanultunk Móricz Zsigmondról, így érdeklõdve néztük azt a filmet, melyet Móricz lánya, Móricz Virág írt a nagy íróról. Lelkesen hallgattuk unokáját, Kolos Virágot, aki önmagáról, s nagyapjáról mesélt érdekes történeteket. Délután nagy feladatot kaptunk, Anna néni drámapedagógus irányításával elkezdtük Móricz híres regényének - Légy jó mindhalálig - egy jelenetét próbálni. Mindenkinek volt feladata, Kriszti és két társa lett a díszlettervezõ, én Nagy úr szerepét kaptam. Este Rozman Béla amatõr csillagász közremûködésével az éjszakai égbolt titkait szemlélhettük távcsõvel. Kirándulásra is volt lehetõségünk, megismerkedtünk Nyíregyháza irodalmi emlékhelyeivel, koszorút helyeztünk el a RÖVID HÍREK Móricz emléktáblánál, ellátogattunk a nyíregyházi botanikus kertbe, a Vadasparkba, a Sóstón fürdésre is volt lehetõségünk. Egyik nap 8 km-es túra várt ránk, a tábor közelében fekvõ császárszállási tóhoz gyalogoltunk. A Rétköz történelmi, irodalmi, néprajzi emlékhelyeit is meglátogattuk. Ebbõl a kirándulásból - nagy örömünkre - nem maradhatott ki a mi kis falunk, Paszab sem. A táborlakóknak mi mutathattuk be községünk nevezetességeit, ellátogattunk Tiszabercelre, Szabolcsra, kirándulásunkat Tokajjal fejeztük be. Természetesen nem vártuk a táborzárás napját a pénteket, de ezen a napon sem unatkoztunk. Az utolsó este elõadtuk a Légy jó mindhalálig címû regénybõl a Pakk jelenetet, mellyel nagy sikert arattunk közönségünk elõtt, majd a rege együttes szórakoztatott bennünket, s végül nem maradhatott el a tábortûz sem. Ez a tábor felejthetetlen marad mindkettõnk számára. Kedves barátokat szereztünk, s közben sokat tanultunk. Köszönjük Szemõk Valéria tanár néni és Czomba Zoli bácsi könyvtáros segítségét. Alig várjuk, hogy kezdõdjön a tanév, s elmesélhessük osztálytársainknak is ezt a csodálatos egy hetet. Kedves olvasók, a lányok élménybeszámolójából még sok minden kimaradt, hiszen nem lehet mindent részletesen elmondani. Örülök, hogy olyan élményben volt részük, mely emlékezetes marad számukra, s bízom abban, hogy jövõre több gyereket tudunk eljuttatni az olvasótáborba. Szemõk Valéria ANYAKÖNYV - SZÜLETTEK - Karászi Ramóna an: Váradi Mónika Tóth Anett an: Németh Klára - A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma a 2004/2005-ös tanévre is kiírta pályázatát azon általános iskolás cigány tanulók számára, kiknek tanulmányi átlaga eléri a 3,5-et. Apályázatokat szeptember 30-ig kell benyújtani. Iskolánkban a tanévet elõkészítõ munkák aug. 23-tól kezdõdnek. Minden javítóvizsgára utalt tanulót értesíteni fogunk a pótvizsga idõpontjáról. Sz. V.

6 6 GYERMEKOLDAL augusztus REJTVÉNY Ady Endre A. Nyíregyháza SEL 2. Arany János B. Kiskunfélegyháza EÁN 3. Benedek Elek C. Érdmindszent MÓR 4. Bessenyei György D. Kiskõrös YFA 5. Csokonai Vitéz Mihály E. Debrecen ND 6. Illyés Gyula F. Kisbacon ZSI 7. Kazinczi Ferenc G. Nagyszalonta ICZ 8. Kosztolányi Dezsõ H. Rácegrespuszta TIS 9. Krúdy Gyula I. Rimaszombat LU 10. Móra Ferenc J. Tiszabercel GMO 11. Petõfi Sándor K. Szabadka SÉC 12. Tompa Mihály L. Érsemlyén ZAC Nevezetes magyar írók, költõk nevét kell összepárosítani a felsorolt településekkel. Az eredmény egy újabb név és két további település. Mi kapcsolja õket össze? A megfejtéseket a Paszai Polgármesteri Hivatalba kell beküldeni, szeptember 30-ig! A helyes megfejtést beküldõk között könyveket sorsolunk ki. Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy a 2004/2005-ös tanévben is az önkormányzat döntése szerint minden általános iskolás ingyen kapja a tankönyvet.

7 2004. augusztus HELYTÖRTÉNETI ISMERETEK SOKADIK TÖREDÉK: A HARANG SZAVÁRA Elõzõ számunk megjelenésekor még zöldült a vetés, most pedig már vége is az aratásnak. Ezen embertpróbáló munka egyik velejárója volt régebbi világunkban a tûzõrség. Ennek helye nyilván községünk legmagasabb épülete, a harangtorony volt. Legfelsõ ablakának belsõ párkányáról ügyelték a határt, a portákon összerakott kévék sokaságát a mindenkori figyelõk. És ha netán felütötte fejét a vörös kakas, a harangok félreverésével riasztották a lakosságot. E fontos hírközlõ eszköz nyilván nem tûzjelzésre készült. Kultikus eredetû, már az ókori Rómában is alkalmazták. A keresztény egyház a XII. században tette kötelezõvé a felszentelt harangok használatát. A tornyokban, haranglábakon felfüggesztett harangok idõt jeleztek, figyelmeztette a hívõket a templomi szertartásokra. Most a paszabi harangokról szólók néhány szót. A református egyház történetérõl már közöltünk néhány adatot, így most csak azt említem meg, hogy az eredeti kõtemplom 1795-ben épült igaz akkor még más formában. Építtetõje FARKAS DÁNIEL prédikátor. Érdekes adat, hogy az akkor fõkurátor BESSENYEI ZSIG- MOND a testõr-költõ Bessenyei György testvére volt június 23-án bekövetkezett halála után itt is temették el. Az akkori még fából ácsolt, zsindelyes tetejû toronyban két harang lakott. A kisebbiket (60 fontos) a korabeli adatok szerint 1642-ben Eperjesen öntötte GEORG WIERD (Késõbbi iratok ezt 1653-ra teszik.) 1855-ben SÁRKÖZI GÁBOR lelkész idejében újraöntötték. A másikat 1807-ben Kassán öntötték CHRIST LE- BECHT mûhelyében. A jelenlegi kõtornyot az 1820-as években kezdik építeni. A harangok ezután ebben kaptak helyet, de nem ért még véget utazásuk! 1907-ben a kettõt egybeöntötték. Az új harang ma olvasható felirata: Apaszabi református egyház ezen 1653-ban készült harangját újraöntette 1855 évben. Most pedig az 1807 évben készült második haranggal együtt összeöntötte saját költségén 1907 évben. Öntötte és felszerelte THURY FERENC Budapesten Anagyharangot Diósgyõrben öntötték, súlya 700 kg. Felirata: Öntetett a paszabi református hívõk ada- 7 kozásából 1924-ben az évi világháború emlékére. TOMORY PÁL lelkész BÍRÓ LAJOS fõgondnok és TÚRI SÁNDOR tanító idejében. Krúdy Gyula szerint minden harangnak külön éneke van ezek az énekek hangzanak fel örömünkben, bánatunkban, szólítják híveiket a templomban. Czomba Zoltán A temetõ fõbejáratánál lévõ fábol faragott kapu impozáns látványt nyújt.

8 8 HÁZUNK TÁJÁN Július hónapban a református templom belsõ falainak festésére került sor augusztus ARANYLAKODALMASOK Házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelte, Balogh Ferenc és felesége Jakocska Mária április 19-én fogadtak egy másnak holtig tartó hûséget. A község lakossága nevében lapunk is gratulál a nevezetes eseményhez további boldog együttlétet, jó egészséget kívánva!...valamint a padokra egyforma ülõpárnák kerültek. A község önkormányzatának lapja Felelõs kiadó: Tajthy Péter polgármester Felelõs szerkesztõ: Tóth Mihály A szerkesztõbizottság: Czomba Zoltán, Szemõk Valéria, Tóth Imre Szerkesztõség: 4475 Paszab, Polgármesteri Hivatal

Paszab Község Önkormányzatának lapja XIII. évfolyam 1. szám 2011. június

Paszab Község Önkormányzatának lapja XIII. évfolyam 1. szám 2011. június Paszab Község Önkormányzatának lapja XIII. évfolyam 1. szám VI. PASZABI SZŐTTESNAPOK 2011. július 1-2. AKTUÁLIS Önkéntes munkával virágosítottunk! IMPRESSZUM MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 500 példányban - INGYENES

Részletesebben

AKTUÁLIS. 2 Paszabi Harsona. 2012. december. Polgármesteri köszöntő IMPRESSZUM. Kedves Paszabiak!

AKTUÁLIS. 2 Paszabi Harsona. 2012. december. Polgármesteri köszöntő IMPRESSZUM. Kedves Paszabiak! Paszab Község Önkormányzatának lapja XIV. évfolyam 2. szám AKTUÁLIS Polgármesteri köszöntő Kedves Paszabiak! Hamarosan megszólal a karácsonyi csengő, melynek hangja családunkat és az otthon melegét juttatja

Részletesebben

Paszab Község Önkormányzatának lapja. XVI. évfolyam 1. szám 2014. július

Paszab Község Önkormányzatának lapja. XVI. évfolyam 1. szám 2014. július Paszab Község Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 1. szám 2014. július Ismét eltelt négy év településünk életében. 2010-ben lezajlott önkormányzati választások óta számos meghatározó dolog történt településünkön.

Részletesebben

DUATLON ÉS WELLNESS 2008. MÁJUS 10.

DUATLON ÉS WELLNESS 2008. MÁJUS 10. www.paszab.hu 2 DUATLON ÉS WELLNESS 2008. 2008. Június DUATLON ÉS WELLNESS 2008. MÁJUS 10. 2008. május 10-én újból megmozgathattuk testünket és ápolhattuk a lelkünket, hiszen egy napon került megrendezésre

Részletesebben

Paszab Község Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2013. július

Paszab Község Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2013. július Paszab Község Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám AKTUÁLIS Tisztelt Falubeliek! Az elmúlt újság megjelenése óta számos változás történt önkormányzatunk életében. A legfontosabb talán az, hogy 2013.

Részletesebben

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 15. évfolyam, 3. szám 2013. szeptember Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet Somogyváron, a közelmúltban Nemzeti Emlékhellyé avatott

Részletesebben

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXV. évfolyam 7. szám 2013. augusztus Ajánló mûsort adtak az idôsek Dévaványán a Margaréta Nap keretében a gyarmati Idôsek Klubja vidám mûsorral lépett fel. 2.

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

A forradalomra emlékeztek

A forradalomra emlékeztek XVIII. évfolyam 7. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. október Templomunk 200 éves Ha materiálisan nézzük, akkor néhány szekér kő, pár ezer tégla, mész és fagerendák. Ha a szellemiségét szemléljük,

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Boldogházi. 2004. AUGUSZTUS 5. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 180 Ft

Boldogházi. 2004. AUGUSZTUS 5. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 180 Ft Boldogházi Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 E-Mail: geroy@vnet.hu 2004. AUGUSZTUS 5. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 180 Ft Járvás

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ!

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ! XXIV. évfolyam 8. szám AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. 2012. augusztus 27. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok Még szebb

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

GRÁNIT - MÛKÕ SÍREMLÉKEK SZABADSZÁLLÁSRÓL!

GRÁNIT - MÛKÕ SÍREMLÉKEK SZABADSZÁLLÁSRÓL! P o l g á r m e s t e r i 2009. év II-III. szám HÍRLEVÉL Kerekegyháza Város Ö nkormányza t Polgármeste ri Hivatal idõszakos ki adványa 2009. augusztus 20. 2-3. oldal GRÁNIT - MÛKÕ SÍREMLÉKEK SZABADSZÁLLÁSRÓL!

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA XVIII. évfolyam 6. sz. 2009. június Szent Iván hava KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA 2009. május elseje óta működik Rendőrőrs Kiskunlacházán. Az

Részletesebben

pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december

pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december Újévi petíció Mit is kérhetnék esdve, szépen? Adj egy kis békét jó Uram! Esendô testünk börtönében, élhessünk itt lenn boldogan.

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ

Önkormányzati ÉrtesítŐ VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Rovásírásos helységnévtábla Újkígyóson Június 24-én, a III. Újkígyósi Hazaváró keretei között fölszentelte ft. Szigeti Antal békéscsabai plébános úr, Újkígyós

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok PASZAB Község Önkormányzata nevében a település minden LAKÓJÁNAK! TAJTHY PÉTER polgármester

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok PASZAB Község Önkormányzata nevében a település minden LAKÓJÁNAK! TAJTHY PÉTER polgármester A község önkormányzatának lapja 2005. December VII. évfolyam 6. szám Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok PASZAB Község Önkormányzata nevében a település minden LAKÓJÁNAK! TAJTHY PÉTER

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY. Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e?

ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY. Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e? Paszab Község Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 2. szám 2014. december ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e?

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Nemzetiségi Nap rendezvényére.

Nemzetiségi Nap rendezvényére. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 12. szám 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván Apátfalva Község Képviselő-testülete nevében

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS Meghívó Az elõzõ újságban megjelenteket megerõsítve meghívjuk a falu civil egyesületeit, baráti társaságait, családokat 2008. május elsejére a kastélyparkba, a focipálya

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben