Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201"

Átírás

1 Tisztelt Adózó! Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére Benyújtandó az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz 2 példányban Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatbejelentő és változásbejelentő lap kitöltésével és adóhatósághoz való eljuttatásával (közvetlenül, postai úton vagy elektronikus úton) tesz eleget az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) ában, 17. (1) bekezdés c) pontjában, ában és a 23. -ban előírt bejelentési, illetve változásbejelentési kötelezettségének. Amennyiben a külföldi vállalkozás - választása vagy jogszabályban előírt kötelezettség alapján - pénzügyi képviselőt bíz meg, a pénzügyi képviselőnek kell teljesítenie a bejelentési, illetve változásbejelentési kötelezettséget. Kérjük törekedjék a bejelentkezés és változásbejelentés határidőben történő teljesítésére, mert elmulasztása szankcionálható, illetve az Art a értelmében mulasztási bírság kiszabását vonja maga után. Az adatbejelentő lap tartalmi kitöltéséhez ajánljuk a főbb adótörvények, a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény (Szja-törvény), az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) alapos tanulmányozását a megfelelő értelmezés érdekében. A változást annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell bejelentenie. Kérjük, hogy adószámát az adóhatósággal kapcsolatos minden levelezésében, befizetésén, visszaigénylésén és kibocsátott számláin tüntesse fel. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Art. 38. (2) bekezdése alapján a bankszámlanyitásra kötelezet adózónak legalább egy belföldi pénzforgalmi bankszámlával kell rendelkeznie. Amennyiben az adózó adószámát az állami adóhatóság az Art 24/A. (4) bekezdése alapján tehát az adószám alkalmazása felfüggesztését követően az adózó megszűnését megelőzően jogerős határozattal törölte, és az adózó a törlést követően adóköteles tevékenységet kíván folytatni, az adózónak Art. 24/A. (8) bekezdése alapján ismételten kérnie kell az adószám megállapítását. Az adóhatóság ebben az esetben a korábbi adószámot állapítja meg az adózó részére. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Az Art. 24. (2) bekezdése értelmében az állami adóhatóság az adózónak a bejelentkezés alapján a bejelentkezés napjával, illetve a 17. (1) bekezdés c) pontja hatálya alá tartozó adózó késedelmes bejelentkezése esetén az adóköteles tevékenység megkezdésének napjával állapítja meg az adószámot. Kérjük, hogy adószámát az adóhatósággal kapcsolatos levelezésén, befizetésén, visszaigénylésén és kibocsátott számláin is tüntesse fel! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Olvassa el figyelmesen a rovatokhoz fűzött szöveges ismertetéseket, ezek segítséget nyújtanak a nyomtatvány kitöltéséhez és az adózással kapcsolatos alapfogalmak ismeretéhez. Kérjük a rovatokat olvashatóan, lehetőleg nagybetűkkel kitölteni.

2 2 A 08T201 bejelentő és változásbejelentő lapot keltezéssel és aláírással kell ellátni. A nyomtatvány és a pótlapok 2 példányosak. Az adatlapot és a csatolt pótlapokat a területileg illetékes elsőfokú adóhatósághoz kell benyújtani. Kérjük, hogy a földrajzi címeket tartalmazó rovatoknál az irányítószámot feltétlenül jelöljék, a város, község nevét ne rövidítsék. A címadatoknál a közterület nevéhez az elnevezést (pl. Petőfi); jellegéhez út, tér stb. megnevezéseket kell beírni. A telefonszámok feltüntetésénél kérjük a távhívásba bekötött körzetszám és a helyi hívószám beírását. Ha a bejelentő lap sorai nem elegendőek az adatok felvezetésére, akkor pótlapok kitöltése szükséges, nevezetesen: - tevékenységek felsorolása (2-nél több) 1. pótlap; - telephelyek, üzletek, működési engedély (1-nél több) 2. pótlap - kapcsolt vállalkozásnak minősülő adózók (1-nél több): 3. pótlap; - jogelőd (2-nél több) 6. pótlap; - képviselő (2-nél több): 8. pótlap. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatbejelentés esetén az adatbejelentő lap mellett, a KSH részére történő adatszolgáltatásra rendszeresített 10. számú pótlap kitöltése is kötelező. A bejelentett adatokat igazoló okiratot másolatban csatolhatja az adatlaphoz. Elektronikus úton elküldött adatlap esetén az okiratot szkennelt formában csatolhatja. Az okirat csatolása elősegítheti a bejelentett adatok valódiságának megállapítását. Az okirat csatolásának hiányában a tényállás tisztázása érdekében utólagos adategyeztetés válhat szükségessé. A T201 bejelentő és változásbejelentő lap főbb részei: FŐLAP A hivatal tölti ki a táblázat felső része az adóhivatal tölti ki. Az adózó tölti ki a táblázat további része sorszámozott rovatokkal az adózó tölti ki. 08T201-A lap, 08T201-B lap, 08T201-F lap FŐLAP AZ ADÓZÓ TÖLTI KI A címadatoknál a közterület nevéhez az elnevezést (pl. Petőfi); jellegéhez út, tér stb. megnevezéseket kell beírni. Az 1-2. rovatokat minden esetben kötelezően ki kell tölteni. 1. rovat: Bejelentés típusa. Amennyiben bejelentkezési kötelezettségének tesz eleget, akkor az 1-es számot szíveskedjen a kódkockában jelölni. Ebben az esetben az adatok bejelentésére szolgáló 08T201-A bejelentőlapot szíveskedjen kitölteni. Ha változást kíván bejelenteni, akkor a rovat kódkockájába a 2-es számot szíveskedjen írni. Ebben az esetben viszont az adatok változásának bejelentésére szolgáló 08T201-B változásbejelentő lapot szíveskedjen kitölteni. A változás hatálybalépése időpontjának megadása. Kötelező kitölteni a változás hatálybalépésének időpontját, amely az új adatváltozásokhoz kapcsolódó dátum. Csak azokat a mezőket töltheti ki ugyanazon változásbejelentő

3 3 lapon, amelyekre ez a dátum vonatkozik! Amennyiben az adóhatóság az adószám felfüggesztését követően törölte adószámát, és a törlést követően adóköteles tevékenységet kíván folytatni, a rovat kódkockájába a 3-as számot szíveskedjen írni. Kérjük, hogy ebben az esetben az adatok bejelentésére szolgáló 08T201-A lapot szíveskedjen kitölteni. 2. rovat: A szervezet neve. A bírósági végzésben szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály szerinti névvel azonos kell legyen. A tulajdonostársak közössége esetén valamennyi tulajdonos nevét ide kell beírni. 3. rovat: Rövidített elnevezés. A bírósági nyilvántartás szerint névvel (elnevezéssel) azonos kell legyen. 4. rovat: A központi ügyintézés telefonszáma. Amennyiben rendelkezik vele: (körzetszám) helyi hívószám. 5. rovat: A benyújtott részletező lapok (A, B, F) jelölése X beírásával és a pótlapok (1, 2, 3, 6, 8) darabszámának jelölése. A kitöltött pótlapok darabszámát a pótlap számával egyező kockába írja be. A 08T201 LAP a helységnév feltüntetésével, a kitöltés dátumával és az aláírással válik okirattá. Lehetőség van arra is, hogy a nyomtatványt az adózó helyett az Art. 7. (2) bekezdésében meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá (aláírás nélkül érvénytelen). A meghatalmazottak lehetséges körét az Art. 7. (1) bekezdése tartalmazza. Kérjük, hogy az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve sor fölé nyomtatott betűkkel szíveskedjen az aláíró nevét megadni. Ha a nyomtatványt meghatalmazott írja alá, - az Art.-ban meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével -, a meghatalmazást csatolnia kell a nyomtatványhoz, és ezt az aláírás melletti kódkockában X-szel kell jelölni. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül az adatbejelentő lap érvénytelen. Ha a nyomtatványt az Art. szerinti, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a főlapon megfelelő kódkockában X-szel kell jelölni. Felhívjuk figyelmét, hogy az adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de nyomtatvány aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt nyomtatvány - meghatalmazás csatolása nélkül - érvénytelen, csak az adóhatósághoz bejelentett, a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás nyomtatványhoz történő csatolásától eltekinteni! A meghatalmazásnak olyan azonosító adatokat kell tartalmaznia, amelyek alkalmasak a meghatalmazó és a meghatalmazott beazonosítására. Abban az esetben, ha pénzügyi képviselő teljesítette a bejelentési kötelezettséget, az adatbejelentő lapot a pénzügyi képviselőnek kell aláírnia. A meghatalmazáson annak keltét is fel kell tüntetni. 08T201-A lap BEJELENTKEZÉS Amennyiben Ön az első oldalon a bejelentés típusaként az: 1-es (Bejelentés első esetben) vagy 3-as (Törlést követő bejelentkezés) kódot jelölte, a továbbiakban a 08T201-A és F jelű lapokat kell kitöltenie. Kérjük szíveskedjen a lapok minden oldalának tetején kitölteni a szervezet nevét. Tájékoztató az adószám törlését követően ismételten bejelentkező adózók részére: Az adóhatóság a korábbi adószámot állapítja meg az Ön részére, az adatlap benyújtásának hatályával. Tekintettel arra, hogy adószámát az adóhatóság korábban törölte, a törlés adóévét követő 4 adóévre

4 4 nem tartozhat az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá. Az általános forgalmi adó tekintetében új adóalanynak minősül. 1. rovat: Amennyiben adókötelezettsége kizárólag az önkormányzati adóhatóságnál keletkezik, kérjük jelölje a kódkockába írt X-szel. Ez esetben csak a névre és a címre vonatkozó rovatokat kell kitöltenie. Tájékoztatásul jelezzük, hogy az adószáma 9. számjegye 0" értéket kap. 2. rovat: Gazdálkodási formakód. 3 jegyű szám és szöveges megnevezés, amelyet a többször módosított 9001/2002. (SK3.) KSH-közlemény 2. sz. melléklete (2003. január 1-jétől érvényes kód) alapján kell kitölteni. 3. rovat: Főtevékenysége (TEÁOR-kód). Az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. (TEÁOR 08) rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelete szerint kell kitölteni. A tevékenységek felsorolását az 1. sz. pótlapon kell megadni. (Mivel még adószámmal nem rendelkezik, ezért a pótlap adószám rovatát nem kell kitöltenie.) 4. rovat: Adóköteles tevékenységet csak adószám birtokában lehet folytatni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az állami adóhatóság az adózónak a bejelentkezés alapján a bejelentkezés napjával adószámot állapít meg. Ha bejelentkezési kötelezettségét a tevékenység megkezdését követően teljesíti, a bejelentkezés során a bejelentkezést megelőzően megkezdett adóköteles bevételszerző tevékenységének kezdőidőpontját is köteles bejelenteni. 5. rovat: Székhelye (Üzletvezetésének helye). A címeket az irányítószám feltüntetése mellett rövidítés nélkül közölje. Abban az esetben, ha a külföldi személy az üzletvezetés helyére tekintettel nemzetközi szerződésnek az adóügyi illetőséget az üzletvezetés helye szerint megállapító rendelkezése alapján belföldi illetőségű adózónak minősül, az üzletvezetés helyét ebben a rovatban kell feltüntetni. Kizárólag magyarországi cím adható meg. 6. rovat: A külföldi vállalkozás székhelye, valamint az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító száma. Abban az esetben, ha a külföldi vállalkozás az Art. 22. (12) bekezdése alapján, távolsági értékesítés miatt jelentkezik be az állami adóhatósághoz, a bejelentkezés okát is meg kell jelölni a kódkockában. Itt kell szerepeltetni a székhelyét annak a külföldi személynek is, amely Tao. tv pontja szerinti üzletvezetésének a helye Magyarország. 7. rovat: Telephelye. A telephelyek felsorolása a 2. sz. pótlapon folytatható. (Mivel még adószámmal nem rendelkezik, ezért a pótlap adószám rovatát nem kell kitöltenie.) 8. rovat: Iratai őrzésének helye. Csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a 6. rovatban szereplő székhellyel. 9. rovat: Az alapító okirat kelte és száma. Ide kell beírni azon okirat keltét és számát, amellyel a szervezetet létrehozták (pl. alapszabály kelte, száma); a számot csak abban az esetben, ha rendelkezik vele. Költségvetési szervek ebben a rovatban jelzik az alapító okirat számát és keltét (jogszabály, illetőleg önkormányzati határozat számát). 10. rovat: A bírósági végzés száma és kelte. A bírósági végzés számát minden esetben ki kell töltenie, ha az adózó bírósági bejegyzéssel jött létre. Egyház, illetve társadalmi szervezet önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységének bejelentkezése esetén az egyház, illetve társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés számát kell feltüntetnie. 11. rovat: A hatósági engedély száma és kelte. Töltse ki, ha ezzel az adattal rendelkezik.

5 5 12. rovat: A cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek esetén az alakulás módja a jogelőd(ök) számának és adószámának, nevének megjelölésével (Például ügyvédi iroda, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, gazdasági kamara). Ha az űrlap kevés az adatok beírására, folytatható a 6. sz. pótlapon. 13. rovat: Költségvetési szervek adatbejelentése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. és a végrehajtásra kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 119. (1), (2) bekezdései, a 122. (1), (2) bekezdései, a alapján. Amennyiben a szervezet nettó finanszírozási körbe tartozik, kérjük jelölje X-szel. 14. rovat: A jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy képviselheti. Magyarországi cím esetén kérjük az irányítószámot balra zártan szerepeltetni. Kérjük a képviselő adóazonosító jelét beírni. Amennyiben a képviselő nem rendelkezik adóazonosító jellel, kérjük, hogy kötelezően - a kódkockában jelölje ezt X-szel és ezen adatlap benyújtásával egyidejűleg az erre a célra rendszeresített 08T34-es adatlapon kérje az adóazonosító jel megképzését. Amennyiben csatolja a 08T34-es adatlapot, kérjük azt jelölje X-szel a megfelelő kódkockában. Külföldi illetőségű képviselő esetében adóazonosító jel mellett az állampolgárságot is kérjük feltüntetni. Ha az űrlap sorai nem elegendőek a képviselők adataihoz, úgy a 8-as számú pótlapon folytatható. 15. rovat: A pénzügyi képviselet szabályait és feltételeit az Art. 9. -a tartalmazza. A pénzügyi képviselő a feltételek meglétét a képviselet bejelentésekor az adóhatóságnál igazolja. A bejelentést a képviselet elfogadásától számított 15 napon belül kell megtenni az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságánál. 16. rovat: Amennyiben az Áfa-törvény 5. (2) bekezdése alapján a közös tulajdonban és közös használatban lévő ingó és ingatlan dolog tekintetében kér adószámot, kérjük jelölje ezt a kódkockában X-szel. Ebben az esetben a rovatban a tulajdonostársak közössége képviselőjének nevét és címét is meg kell adni. Kérjük, hogy a gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében a telefonszámot is szíveskedjen megadni. Fontos tudni, hogy ez a rovat a társasházakra nem vonatkozik! 17. rovat: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított évi LXXXI. törvény 2. -a és 3. -a alapján a törvény hatályával kapcsolatosan a kódkockába kell beírni a megfelelő számot: nem tartozunk -1; tartozunk rovat: Közhasznúsági fokozatok és az erre vonatkozó bírósági végzés száma és kelte. A közhasznúsági fokozatra vonatkozó számot kérjük a kódkockába beírni. 08T201-B lap VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE Amennyiben Ön az első oldalon a bejelentés típusaként a 2-es (Változásbejelentés) kódot jelölte, a továbbiakban a 08T201-B és F jelű lapokon a változással érintett sort kell kitölteni. Kérjük szíveskedjenek a lapok minden oldalának tetején kitölteni a szervezet nevét, illetve adószámát. A változásbejelentő lap az adóhatóság részére bejelentendő adatok, illetve a változások bejelentésére szolgál. Az adatokat a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell bejelentenie, azonban a Tao. tv pontja szerinti bejelentést a szerzést követő 30 napon belül kell megtenni. FONTOS TUDNI, hogy egy változásbejelentő lapon több adat változását csak akkor lehet bejelenteni, ha a hatálybalépésük időpontja megegyezik. Kérjük a rovatokat olvashatóan, lehetőleg nyomtatott nagybetűkkel kitölteni.

6 6 Az egyes rovatok előtt vagy U vagy U/T jelölés szerepel. Az U/T új/törlés sorhoz tartozóan az adózónak kell bejelenteni U bejegyzésével, hogy új adatot vetet fel a beírt tartalommal. T választása esetén a korábbi adatot törölteti, de ekkor is be kell írni a törlendő adattartalmát. Az U új jelölés esetén a továbbiakban ez az adat válik érvényessé. 1. rovat: Adószám. 2. rovat: A változás oka két számjegyű kód az alábbi jelentéssel: - adatmódosítás: 11; - társasági formaváltás: 12; - egyesülés beolvadással: 13; - egyesülés összeolvadással: 14; - szétválás különválással: 15; - végelszámolás elhatározása (a végelszámolás kezdetének időpontja): 17; - megszűnés: 18; - végelszámolási kérelem visszavonása: 27; - befogadás: 23; - elbocsátás: 24. Megjegyzés: szervezeti változásokkal kapcsolatos kitöltési okok a 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 23-as, 24-es kódok. A szervezeti változással érintettektől kérjük, hogy a változással érintett valamennyi jogelőd és jogutód adózó egyszerre nyújtsa be az T201-es adatlapját az illetékes adóhatósághoz. A szervezet működésének befejezésével kapcsolatos kitöltési ok 18-as kód. Folyamatos működés esetén a nyilvántartási és adózási nyilatkozatok változásainak átvezetésére a 11-es (adatmódosítás) kitöltési ok felel meg. 3. rovat: Főtevékenysége (TEÁOR-kód). Az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. (TEÁOR 08) rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelete szerint kell kitölteni. A tevékenységek felsorolását az 1. sz. pótlapon kell megadni az U, T jelölésre figyelemmel. 4. rovat: Székhelye (Üzletvezetés helye). A címeket az irányítószám feltüntetése mellett rövidítés nélkül közölje. Abban az esetben, ha a külföldi személy az üzletvezetés helyére tekintettel nemzetközi szerződésnek az adóügyi illetőséget az üzletvezetés helye szerint megállapító rendelkezése alapján belföldi illetőségű adózónak minősül, az üzletvezetés helyét ebben a rovatban kell feltüntetni. Kizárólag magyarországi cím adható meg. 5. rovat: A külföldi vállalkozás székhelye, valamint az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító száma. 6. rovat: Telephelye. Fogalmilag az Art pontja értelmezi. A felsorolás a 2. sz. pótlapon folytatható. 7. rovat: Iratai őrzésének helye. Csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a székhellyel. 8. rovat: A bírósági végzés száma, kelte. 9. rovat: A hatósági engedély száma, kelte. 10. rovat: Költségvetési szervek adatváltozásainak bejelentése az Art. 16. (3) bekezdése, 23. (2) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1988. (XII.30.) Kormány rendelet 119. (1), (2) bekezdései és a 122. (1), (2) bekezdései alapján. Amennyiben a szervezet nettó finanszírozási körbe tartozik, kérjük jelölje X-szel. 11. rovat: Jogelőd(ök) száma, adószáma és neve. A szöveg melletti kódkockába kérjük a jogelődök darabszámát beírni. A szervezeti változással kapcsolatos kitöltési okhoz kapcsolódó adat. Ha az űrlap kevés az adatok beírására, folytatható a 6. sz. pótlapon.

7 7 12. rovat: Jogutód(ok) száma, adószáma és neve. A szöveg melletti kódkockába kérjük a jogutódok darabszámát beírni. A szervezeti változással kapcsolatos kitöltési okhoz kapcsolódó adat. Ha az űrlap kevés az adatok beírására, folytatható a 6. sz. pótlapon. 13. rovat: A jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy képviselheti. Magyarországi cím esetén kérjük az irányítószámot balra zártan szerepeltetni. Kérjük a képviselő adóazonosító jelét beírni. Amennyiben a képviselő nem rendelkezik adóazonosító jellel, kérjük, hogy kötelezően - a kódkockában jelölje ezt X-szel és ezen adatlap benyújtásával egyidejűleg az erre a célra rendszeresített 08T34-es adatlapon kérje az adóazonosító jel megképzését. Amennyiben csatolja a 08T34-es adatlapot, kérjük azt jelölje X-szel a megfelelő kódkockában. Külföldi illetőségű képviselő esetében adóazonosító jel mellett az állampolgárságot is kérjük feltüntetni. Ha az űrlap sorai nem elegendőek a képviselők adataihoz, úgy a 8-as számú pótlapon folytatható. Szükség esetén a bejelentés a 8. sz. pótlapon folytatható. Kérjük, ha a bejelentése - képviselőre vonatkozik: 1-es számmal, - ha felszámolóra: 2-es számmal, - ha végelszámolóra: 3-as számmal jelölje a kódkockában. Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni a képviselői jogviszony keletkezésének és határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontját. 14. rovat: A pénzügyi képviselet szabályait és feltételeit az Art. 9. -a tartalmazza. A feltételek meglétét a képviselet bejelentésekor az adóhatóságnál igazolja. A bejelentést a képviselet elfogadásától számított 15 napon belül kell megtenni az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságánál. 15. rovat: A könyvvizsgáló neve/cégneve, lakóhelye/székhelye. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, úgy az adott gazdasági társaság vizsgálatáért személyében is kijelölt felelősnek nevét, lakóhelyét is meg kell jelölni. Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni a könyvvizsgálói jogviszony keletkezésének és határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontját. 16. rovat: Kapcsolt vállalkozással érintett adózók adószámai, adóazonosító jele, cégelnevezése (név), székhely. A társasági adóról és osztalékadóról szóló módosított évi LXXXI. törvény pontja alapján kell nyilatkozni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kapcsolt vállalkozásra vonatkozó adatokat az első szerződéskötést követő 15 napon belül be kell jelenteni az adóhatósághoz, az Art. 23. (4) bekezdés b) pontja értelmében. Szükség esetén a bejelentés a 3. sz. pótlapon folytatható. 17. rovat: Amennyiben az Áfa-törvény 5. (2) bekezdése alapján a közös tulajdonban és közös használatban lévő ingó és ingatlan dolog tekintetében kért adószámot, kérjük jelölje ezt a kódkockában X-szel. Ebben a rovatban a tulajdonostársak közössége képviselőjének adataiban bekövetkezett változást tudja bejelenteni. Fontos tudni, hogy ez a rovat a társasházakra nem vonatkozik! 18. rovat: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított évi LXXXI. törvény 2. -a és 3. -a alapján a törvény hatályával kapcsolatosan a kódkockába kell beírni a megfelelő számot: - nem tartozunk: - 1; - tartozunk: rovat: A közhasznúsági fokozat változása. A közhasznú szervezetekről szóló törvényben foglalt feltételek alapján. 20. rovat: Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűntetése. Az Eva-törvény 3. (1) bekezdése értelmében az eva-alanyiság az alábbi okok miatt szűnhet meg: - a változás bekövetkezésének napját megelőző nappal, ha a változás révén már nem felel meg az adóalanyiságra előírt bármely feltételnek (101); - az adóalanyiság választására jogosító értékhatár meghaladásának napját megelőző nappal (102);

8 8 - a kapott előlegről kibocsátott utolsó bizonylat kibocsátásának napját megelőző nappal, ha a naptári évben összesen 25 millió forintot meghaladó előlegről bocsátott ki bizonylatot (103); - az adóhatóság határozata jogerőre emelkedésének napjával, ha terhére az adóhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, vagy az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírságot állapított meg (104); - a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, egyébként a megszűnés napjával (105); - a részesedés megszerzésének napját megelőző nappal, ha a jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szerez olyan magánszemély (összesen 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szereznek olyan magánszemélyek), akivel (akikkel) a naptári évben korábban nem állt tagi jogviszonyban; az öröklés esetére e rendelkezést nem kell alkalmazni (106); Felhívjuk szíves figyelmét, hogy eva alanyisága megszűnése esetén, az eva alanyisága megszűnésének bejelentésével egyidejűleg köteles ezen a nyomtatványon (08T201-F lap) általános forgalmi adó tekintetében az adózási módra vonatkozó választását is bejelenteni. Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjen beírni azt a számot, amely a megszűnés indokául szolgáló szöveg melletti sorban szerepel. Tájékoztatjuk, hogy az eva-alanyiság megszűnését követő négy adóévre eva-alanyiság ismételten nem választható. 21. rovat: Ebben a rovatban lehet bejelenteni a Tao. tv pontja szerinti, a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben vagy külföldi személyben szerzett, legalább a jegyzett tőke 30 százalékát meghaladó részesedést. A bejelentést a szerzést követő 30 napon belül lehet megtenni, mely határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. Amennyiben az adózó nem tartozik a Tao. tv. hatálya alá, akkor ezt a rovatot nem jelölheti. 08T201-F ÁFA-NYILATKOZATOK; KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE, MEGSZÜNTETÉSE Ezen a lapon nyilatkozhat az általános forgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségeiről, illetve közösségi adószám igényléséről, megszüntetéséről. Felhívjuk figyelmét, hogy a csoportos adóalanyiságra irányuló választását nem ezen az adatlapon, hanem külön bejelentőlapon jelentheti be az állami adóhatóság részére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a korábban bejelentett áfa-nyilatkozatában bármilyen változás következik be, az áfa-nyilatkozatot teljes körűen szíveskedjen kitölteni, azaz újra töltsön ki valamennyi rovatot, azokat is, amelyekben a korábban megtett nyilatkozatában foglaltakhoz képest nincs változás. 1. rovat: Az áfa alanyiság speciális oka A kódkockában a megfelelő kóddal kell jelölnie, ha speciális okból kér adószámot, illetve változásbejelentés esetén speciális okból keletkezik adóalanyisága. Tulajdonostársak közösségének bejelentkezése: ha az Áfa-törvény 5. (2) bekezdése alapján keletkezik adóalanyisága, ezt az 1-es kóddal kell jelölnie. Ebben az esetben az A02-es lap 16. rovatát is ki kell töltenie. Új közlekedési eszköznek a Közösség területére történő értékesítése: ha az Áfatörvény 6. (4) bekezdése a) pontja alapján keletkezik adóalanyisága, ezt a 2-es kóddal kell jelölnie. Ebben az esetben közösségi adószámot is igényelnie kell.

9 9 Épület és/vagy építési telek sorozat jelleggel történő értékesítése: ha az Áfa- törvény 6. (4) bekezdése b) és/vagy c) pontja alapján keletkezik adóalanyisága, ezt a 3-as kóddal kell jelölnie. Ebben az esetben az Áfa-törvény szerinti teljesítés időpontját kell megadnia, a következő rovatokban: ha adószámmal még nem rendelkezik, Az adóköteles bevételszerző tevékenység kezdő időpontja rovatban (A01-es lap 4. rovat); ha adószámmal már rendelkezik, a Változás hatálybalépése mezőben (Főlap, 1. rovat). 2. rovat: Áfa-fizetési kötelezettségre vonatkozó nyilatkozat az eva-alanyiság megszűnése miatt Ebben a rovatban kell jelölnie, ha az áfa-kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatát az eva-alanyiság megszűnése miatt teszi meg. Ebben az esetben a kódkockát x-szel kell jelölnie. 3. rovat: Az áfa-alanyiság kizárása E rovatot akkor kell kitöltenie, ha az általános forgalmi adónak nem alanya. Amennyiben az általános forgalmi adónak az Áfa-törvény 5. -a szerint nem alanya, ezt 1-es kóddal kell jelölnie. Abban az esetben is az 1-es értéket kérjük szerepeltetni, ha az Áfa-törvény 6. (1) bekezdésében foglalt gazdasági tevékenységet nem folytat, de például az Art , 23. pontjaiban előírtak szerint kifizetőnek, munkáltatónak minősül. Ha az Áfa-törvény 7. -a szerint nem alanya az áfá-nak (közhatalom gyakorlására jogosult szerv), ezt 2-es kóddal kell jelölnie. 4. rovat: Áfa-fizetési kötelezettség Amennyiben áfa-fizetésre kötelezett adóalany, adóalanyiságát ebben a rovatban kell jelölnie. Kérjük, hogy amennyiben a korábban bejelentett áfa-nyilatkozatában bármilyen változás következik be (pl. a 12., 13. pont szerinti, speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységére az adókötelessé tételt választja), akkor az erre a célra szolgáló rovat(ok)ban a korábban bejelentett, változatlan sorokat is ismételten jelölve, valamennyi tevékenységére vonatkozóan teljes körű nyilatkozatot szíveskedjen tenni. 1. Az áfa-fizetési kötelezettség általános szabályok alapján történő megállapítása. Ha valamely különleges adózási mód vagy adómentesség helyett választja az általános szabályok szerinti adómegállapítást, akkor nem elégséges kizárólag az 1. pontot jelölnie. Ebben az esetben az eltérési szándékot is meg kell jelölnie. Például amennyiben az egyes ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységére adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettséget választja, ebben az esetben ezen pont bejelölése mellett a 12. és/vagy a 13. pontot is jelölnie kell. 2. Az Art. 23. (3) bekezdése szerinti változásbejelentési kötelezettség teljesítése. Kizárólag változásbejelentés esetén jelölhető! 3. Az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének rendelkezései alkalmazásának bejelentése. 4. Az Áfa-törvény 224. (1) bekezdése szerinti választás bejelentése (a viszonteladó ezen tevékenységének egészére nem alkalmazza az Áfatörvény XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit). Ezen pont jelölése esetén az 1. pontot is jelölnie kell. A bejelentéssel egyidejűleg a korábban esetleg bejelentett, a viszonteladói tevékenységre vonatkozó különleges eljárásra irányuló választás is megszűnik. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfatörvény 225. (1) bekezdés c) pontja alapján a választása évét követő második naptári év végéig nem térhet el. 5. Az Áfa-törvény 218. (1) bekezdése szerinti választás a globális nyilvántartáson alapuló módszer bejelentése. Ezen pont jelölése esetén a 3. pontot is jelölnie kell. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfatörvény 225. (1) bekezdés a) pontja alapján a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el.

10 10 6. Az Áfa-törvény 220. (1) bekezdése szerinti választás egyedi árrés alkalmazása bejelentése. Ezen pont jelölése esetén a 3. pontot is jelölnie kell. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfa- törvény 225. (1) bekezdés b) pontja alapján a választása évét követő második naptári év végéig nem térhet el. 7. A nyilvános árverés szervezője által tett bejelentés. 8. Az utazásszervezési szolgáltató által tett bejelentés. 9. Az Áfa-törvény 237. (1) bekezdése, vagy a szerinti választás bejelentése (az általános szabályok alkalmazása befektetési arany más adóalany részére történő értékesítésére, vagy arany általában ipari felhasználásra történő értékesítésére.) Ezen pont jelölése esetén az 1. pontot is jelölnie kell. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfa- törvény 237. (3) bekezdése alapján a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el. 10. Az Áfa-törvény 239. (1) bekezdése szerinti választás bejelentése (harmadik félként a befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára közvetítő adóalany közvetítői tevékenységének adókötelessé tétele). Ezen pont jelölése esetén az 1. pontot is jelölnie kell. Tájékoztatjuk, hogy ehhez a választásához mindaddig kötve van, ameddig a befektetési aranyat értékesítő fél ezen értékesítésére az adókötelessé tételt alkalmazza. 11. Az áfa-fizetési kötelezettség általános szabályok alapján történő megállapítása mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett. Jelölése esetén az 1. pontot is jelölnie kell. 12. Az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettség választása adómentesség helyett, az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenység folytatása esetén. Jelölése esetén az 1. pontot is jelölni kell. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfa-törvény 88. (4) bekezdése alapján a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el. Továbbá valamennyi ezen rendelkezés alá tartozó ingatlan bérbeadási tevékenységére ezt kell alkalmaznia. 13. Az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettség választása adómentesség helyett az Áfa-törvény 86. (1) bekezdés j) pontjában említett beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítésére kivéve az első rendeltetésszerű használatba még nem vett, vagy a használatbavételtől számított 2 éven belüli új beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítését, ami a törvényi előírások alapján eleve adóköteles, illetve az Áfa-törvény 86. (1) bekezdés k) pontjában említett beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítésére kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését, amely a törvény alapján eleve adóköteles irányuló tevékenység folytatása esetén. Jelölése esetén az 1. pontot is jelölni kell. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfa- törvény 88. (4) bekezdése alapján a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el. Választása az ezen rendelkezés alá tartozó valamennyi ingatlan értékesítésére kiterjed. 5. rovat: Áfa-mentesség (áfa fizetésére nem kötelezett) A rovatban az adómentesség jogcímét kell jelölnie. 1. Annak bejelentése, hogy az adózó kizárólag közérdekű, vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytat. 2. Az alanyi adómentesség választása. A közérdekű, vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytató adóalanynak is lehetősége van az esetleges adóköteles termékértékesítései tekintetében alanyi mentességet

11 11 választani, ebben az esetben csak az alanyi adómentességet szükséges megjelölnie. 3. Az Áfa-törvény a a mezőgazdasági tevékenységet az általános, köznapi értelemben vett fogalomnál sokkal szűkebben értelmezi, ezért csak az minősül mezőgazdasági tevékenységnek, amelynél az Áfa-törvény mellékletében meghatározott terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany kompenzációs felár megtéríttetésére tarthat igényt. Ezen kívüli tevékenységére amely a köznapi értelemben akár mezőgazdasági is lehet az alanyi adómentesség (is) választható, ebben az esetben a 4. pontot is jelölnie kell. 4. Alanyi adómentesség választása az Áfa-törvény a szerinti mezőgazdasági tevékenységen kívüli tevékenységre. Jelölése esetén a 3. pontot is jelölnie kell. 5. A mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról történő lemondás, egyúttal az alanyi adómentesség választásának bejelentése. Ezen bejelentés esetén kompenzációs felár megtéríttetésére nem tarthat igényt. 6. rovat: Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése Abban az esetben, ha az Art. 22. (13) bekezdése alapján az általános forgalmi adó fizetésének kötelezettségét az EK másik tagállamában teljesíti, kérjük, hogy ezt a tagállam(ok) elnevezése mellett a megfelelő kóddal jelölje. 7. rovat: Közösségi adószám igénylése Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjék beírni azt a kódértéket, amely a közösségi adószám kérésének okául szolgáló törvényszakasz mellett szerepel. Ha a kérelmet áfaalany-csoport nyújtja be, meg kell adnia csoportazonosító számát is. A közösségi adószám kérésének oka: - az Art. 22. (4) bekezdés alapján (kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal), kódérték: 1; - az Art. 22. (8) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt), kódérték: 2; - az Art. 22. (9) bekezdés alapján (eva-alany termékértékesítése miatt), kódérték: 3; - az Art. 22. (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz értékesítése miatt), kódérték: 4; - az Art. 22. (11) bekezdés alapján (kizárólag tárgyi adómentes értékesítést végző adóalany közösségi termékértékesítése), kódérték: 5. A közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iraton fel kell tüntetnie! Amennyiben közösségi adószáma törlését kéri, ezt a megfelelő kódkockában kell jelölnie. 8. rovat: Bejelentés az Art. 22. (5), illetve (6) bekezdése alapján Amennyiben ezt a rovatot az Art. 22. (5), illetőleg (6) bekezdése alapján kitölti, bejelentésére tekintettel az állami adóhatóság közösségi adószámot állapít meg az Ön számára. 9. rovat: Bejelentés az Áfa-törvény 80. (2) bekezdés b) pontja alapján Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által hivatalosan közzétett árfolyam is alkalmazható. Ha a forintra történő átszámításra kötelezett adózó az MNB által hivatalosan közzétett árfolyam alkalmazása mellett dönt, döntését ezen nyilatkozatával jelentheti be az állami adóhatóság részére. Tájékoztatjuk, hogy választásától az Áfa- törvény 80. (4) bekezdése alapján a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el.

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

15T201CSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére

15T201CSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére 15T201CSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiségű valamint jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek a törzskönyvi jogi személyek

Részletesebben

14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106)

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra

Részletesebben

Egyesület nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-101)

Egyesület nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-101) Egyesület nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-101) A beküldő adatai ( A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra a szervezet székhelye

Részletesebben

Hivatkozási számot akkor jelöljön meg, ha szeretné, hogy a bíróság azt a címzésnél feltüntesse.

Hivatkozási számot akkor jelöljön meg, ha szeretné, hogy a bíróság azt a címzésnél feltüntesse. Köztestület, országos sportági szakszövetség, magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsön biztosító pénztár, vegyes nyugdíjpénztár, hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,

Részletesebben

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Nemzeti Adó- és Vámhivatal 14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiségű valamint jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek

Részletesebben

13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal

Részletesebben

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben