ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu."

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 1/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatalban január 29-én megtartott rendkívüli testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 16 óra 30 perckor kezdıdött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyzı Dr. Bobula Zsuzsanna képviselı Barcsák Pálné képviselı Dr. Molnár Imre képviselı Tızsér László képviselı Hunyorné Varga Katalin jkv.vezetı Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat. Bénó Gábor képviselı úr Hegedős Sándor alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. Köszöntötte Baranyi Györgyné védınıt, aki az elsı napirendi pont meghívott vendége. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzıkönyv hitelesítésére dr. Molnár Imre és Barcsák Pálné képviselıket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. Jelezte a testület tagjainak, hogy a következı héten február 6-án szerdán 13 órától lesz a Közbeszerzési Bírálóbizottság ülése, azt követıen 14 órától testületi ülés megtartására kerül sor. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy meghívóban szereplı 2. napirendi ponthoz még nem áll rendelkezésre mind a három szerzıdéstervezet, ezért javasolta ennek a témának a napirendrıl történı levételét. Ismertette a fentiek alapján a megtárgyalandó napirendi pontokat, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott : 1./ Védınıi pályázat elbírálása elıadó: polgármester Meghívottak: a 4 pályázatot benyújtó Elıadó: polgármester 2./ Arnót Község Önkormányzata 2013 évi közbeszerzéséi tervének elfogadása elıadó: jegyzı 3./ Az ÉMOP sz. Kisléptékő településfejlesztési projekt támogatási szerzıdésé 9 sz. mellékletének módosítása, elfogadása. elıadó: jegyzı 4./ Felsızsolcai rendırırsön foglalkoztatott közalkalmazott végkielégítése 1

2 elıadó: polgármester 5./ Bükk-Térségi LEADER Egyesület Helyi akciócsoport tagságában való részvételhez szándéknyilatkozat jóváhagyása elıadó: polgármester 6./Blende-Info képújság szolgáltatásra érkezett ajánlat elbírálása elıadó: polgármester 7./ Egyebek 1./ napirendi pont: Védınıi pályázat elbírálása elıadó: polgármester Meghívottak: a 4 pályázatot benyújtó Elıadó: polgármester Dr. Üveges István : Arnót Község Önkormányzati Képviselı testülete 159./2012. (XII.13). számú képviselı-testületi határozatával meghirdette a védınıi munkakör betöltésére vonatkozó pályázatot, melynek száma: 39/0/2003. A pályázat benyújtásának határideje: január 25. A határidıig 4 pályázat érkezett. Tóth Meszticzki Andrea telefonon jelezte, hogy nem kíván megjelenni a meghallgatáson, így Kui-Luterán Julianna, Gulyásné Lırincz, Andrea, Tót- Montvajszki Mária pályázók jelentek meg személyesen. Negyedórás beosztással hívták a pályázókat meghallgatásra. Az elsı jelölt megérkezett, Kui-Luterán Julianna, akit köszöntött. Röviden ismertette az elıterjesztés szerint a pályázatot. A pályázó pályázatához csatolta 84-E/2008. számú fıiskolai oklevelet, mely alapján védınıi szakképesítéssel rendelkezik. Jelenleg Gesztely területi védınıje. Önéletrajza alapján tıl dolgozik védınıi munkakörben, a szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik. Erkölcsi bizonyítvány megkérése folyamatban. dr. Bobula Zsuzsanna: Megkérdezte, hogy szereti-e a munkáját? Milyen körzetben dolgozik? Kui-Luterán Julianna: Szereti ezt a munkát, ketten dolgoznak a vegyes védınıi körzetben. Egy év alatt 18 szülés volt a körzetében. Tızsér László: Arnóton a lakóhely közelsége miatt szeretne dolgozni? Kui-Luterán Julianna: Igen ez is közrejátszott, hogy beadta a pályázatát. Dr. Molnár Imre: Az informatikához hogyan viszonyul, használja a programokat? Kui-Luterán Julianna: Ismeri és kezeli azokat a programokat, amit használnia kell a védınıknek. Két gyermeke van, de meg tudják oldani a felügyeletüket, ez a munkában nem akadályozza. Dr. Üveges István: A munkahelyre történı bejárást hogyan szeretné megoldani? 2

3 Kui-Luterán Julianna: Télen és rossz idı esetén autóval járna munkába, de a kerékpárral történı közlekedésre is gondolt. Dr. Molnár Imre: Vállalkozásban vagy közalkalmazottként dolgozik Gesztelyben? Kui-Luterán Julianna: Közalkalmazottként szeretne dolgozni. Dr. Üveges István: Az Arnót-Sajóvámos közötti távolságra havonta 4000 Ft támogatás jár, ha autót kíván használni, megkérdezte, hogy a közösségi élet szervezésében hogyan vesz részt? A szabadságolást meg tudják oldani? Kui-Luterán Julianna: Gesztelyben Baba-mama klubot szerveztek, tájékoztató anyagot készítenek, egészségnevelési felvilágosítási órákat tartanak a gyerekeknek. A szabadságolás idejére meg tudják oldani a helyettesítést. Barcsák Pálné: Az óvoda látogatás milyen gyakran történik? Kui-Luterán Julianna: Az óvodába havonta, de igény esetén gyakrabban is, az iskolába 2 hetente járnak a gyerekekhez. Tızsér László: A pályázási szándékát jelezte a mostani fınökének? Kui-Luterán Julianna: Nem szólt errıl a jelenlegi munkahelyén. Barcsák Pálné: Mikortól tudna munkába állni? Kui-Luterán Julianna: Egy hétre lenne szüksége, hogy lerendezze az elızı munkahelyén a szükséges feladatokat. Dr. Üveges István: Megköszönte, hogy Kui-Luterán Julianna megjelent a meghallgatáson, tájékoztatta, hogy a döntésrıl írásban fogják értesíteni. A következı pályázó Gulyásné Lırincz Andrea, köszöntötte a jelöltet. Ismertette az elıterjesztést, mely szerint napján nyújtotta be pályázatát. Pályázathoz csatolt 36-E/2006. számú fıiskolai oklevél alapján védınıi szakképesítéssel rendelkezik, melyet 2006-ban szerzett meg tól kezdıdıen folyamatosan védınıként dolgozik. Jelenleg Hernádkak község helyettesítı védınıje Pályázatához csatolta hatósági erkölcsi bizonyítványát. dr. Bobula Zsuzsanna: Melyik munkát szereti jobban a területi vagy az iskolai részét? Mekkora a körzet ahol most dolgozik? Gulyásné Lırincz Andrea: A területi munkát jobban szereti, kb. 110 család van a most, amit ellát. Hernádkakon egy védınıi körzet van. Helyettesít jelenleg, de végleges állást szeretne. Tızsér László: Arnótot ismeri? 3

4 Gulyásné Lırincz Andrea: Nem nagyon, de Miskolcon lakik, nem gond a kijárás. Bodnár Katalin: Honnan értesült a pályázati kiírásról? Gulyásné Lırincz Andrea: Egyrészt a vezetıvédını hívta fel a figyelmét erre a lehetıségre, másrészt a Közigállás portálról is tájékozódik. Dr. Üveges István: Hogyan oldja meg a közlekedést? Gulyásné Lırincz Andrea: Kocsival jár, de a buszközlekedés is lehetıség. Dr. Molnár Imre: A számítógép kezelésével hogy áll? A diplomamunkáját mirıl írta? Gulyásné Lırincz Andrea: Jól kezeli a szükséges programokat. A diplomamunkájának témája a családok szerepe az egészségkárosító szokások kialakulásában, különös tekintette drog, az alkoholfogyasztásra. 200 fıt vizsgált, egyszeri felmérés alapján, a jövıben is szívesen végezne ilyen felmérést. dr. Üveges István. Van-e speciális elvárása a munkavégzés tekintetében, közösségi jellegő összejöveteleket szervezett-e? Gulyásné Lırincz Andrea: A gyermeke nem akadályozza a munkavégzésben, ha szükséges a családon belül meg tudják oldani a felügyeletét. Baba-mama klubot szerveznek, most ismerkedik a gondozottakkal, szülésre felkészítı és elsısegélynyújtó foglalkozást is szerepel a tervek között. Dr. Üveges István : Megköszönte Gulyásné Lórincz Andreának hogy eljött a meghallgatásra. Tájékoztatta, hogy a testület döntésérıl írásban küldik majd az értesítést. Köszöntötte Tóth-Montvajszki Máriát a harmadik jelentkezıt. Az elıterjesztést ismertetve elmondta, hogy Tóth-Montvajszki Mária Miskolc Bogáncs u. 2.sz. alatti lakos napján nyújtotta be pályázatát. Pályázatához csatolt 58-E/2009. számú fıiskolai oklevél alapján védınıi szakképesítéssel rendelkezik. Önéletrajza szerint 2010-tıl ig védınıként dolgozott, hótól álláskeresı. Pályázatához csatolt igazoló válaszlevél alapján erkölcsi bizonyítvány megkérése folyamatban van. Tóth-Montvajszki Mária: Vegyészként sok esélye nem volt elhelyezkedni, üzletkötıként dolgozott, a kislánya születése után jelentkezett a védınıi képzésre, a diploma megszerzése után Mezıszemerén sikerült elhelyezkednie. Sajnos a nagy távolság miatt ezt az állást otthagyta, Miskolcon sikerült helyettesítı védınıként állást kapnia. Felsızsolca volt a következı munkahelye, ott vállalkozásban volt védını. Dr. Üveges István: A munkába járást hogyan tudja megoldani? Tóth-Montvajszki Mária: A költségtérítésre nem tartana igényt, kocsival járna dolgozni. Két gyermeke van, ık az elsık az életükben. A diplomáját a hiperaktív gyerekekrıl írta, mert ık is érintettek a lányuk miatt ebben. Sok szakemberrel tartja a kapcsolatot. 4

5 Dr. Üveges István: A közösségi programokat szerveznek-e? Tóth-Montvajszki Mária: Felsızsolcán nem szerveztek ilyen programot, de jelezte, hogy az orvosokkal, szülıkkel szereti fenntartani az együttmőködést. Dr. Üveges István: A vállalkozás és a közalkalmazotti munkavégzés között milyen különbséget lát? Tóth-Montvajszki Mária: A védınıi munkát nem végezte vállalkozásban, így nem látja a különbséget sem. Dr. Üveges István: Megköszönte Tóth Montvajszki Máriának a megjelenést, tájékoztatta, hogy a testület döntésérıl írásban küldenek értesítést. A pályázó távozása után kérte a véleményeket a testület tagjaitól és a jelen lévı Baranyi Györgyné védınıtıl. Baranyi Györgyné: jelezte, hogy számára két pályázó volt szimpatikus, leginkább az elsı meghallgatottal dolgozna együtt. Dr. Molnár Imre: Egy ilyen választás alkalmával azt is figyelni kell, hogy mennyire kiegyensúlyozott személyisége van a jelöltnek. Dr. Üveges István: Munkáltatói szempontból a munkába járás költségeit is vizsgálni kell, és figyelembe kell venni. Dr. Molnár Imre: Igen, de tudni kell vele együtt dolgozni is. Bodnár Katalin: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a pályázók kiválasztásához a szavazás alkalmával minısített többségre van szükség, vagyis a megválasztott képviselık több, mint felének a szavazata, tehát jelen esetben 4 igen szavazat szükséges a kinevezéshez. Javasolta, hogy a képviselı-testület a beadott pályázatok alapján egyenként szavazzon a jelöltekrıl. A pályázatok beérkezésének sorrendjében a polgármester teszi fel szavazásra a kérdést. Tóth Meszticzki Andrea álláspontja szerint nem tett eleget a pályázati kiírás feltételeinek, mert nem csatolta a nyilatkozatot, nem járult hozzá a személyes adatok kezeléséhez. Tızsér László: szerinte ettıl el lehet tekinteni. Bodnár Katalin: Szerinte ez kizáró tényezı. Tájékoztatta a testületet, hogy a képviselık részérıl az a pályázó, aki 4 igen szavazatot kap, kerül megválasztásra minısített többséggel. Dr. Üveges István: Kérte, hogy döntsenek a Tóth Meszticzki Andrea által benyújtott védınıi pályázat elfogadásáról. A határozathozatalhoz minısített többség szükséges. Arnót Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 tartózkodás 4 nem szavazattal meghozta döntését. 5

6 Arnót Község Önkormányzat 1/2013.(I.29.) sz. Képviselı-testületi határozata Tóth -Meszticzki Andrea védınıi állásra benyújtott pályázatának elbírálása Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 nem 1 tartózkodás szavazattal Tóth -Meszticzki Andrea által benyújtott pályázatot elutasította Határidı: azonnal Dr. Üveges István : Megállapította, hogy 4 nem 1 tartózkodással a minısített szótöbbség hiánya miatt a pályázatot a testület elutasította. Kérte, hogy döntsenek a Kui-Luterán Julianna által benyújtott védınıi pályázat elfogadásáról. A határozathozatalhoz minısített többség szükséges. Arnót Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen 2 tartózkodás 2 nem szavazattal meghozta döntését. Arnót Község Önkormányzat 2/2013.(I.29.) sz. Képviselı-testületi határozata Kui-Luterán Julianna védınıi állásra benyújtott pályázatának elbírálása Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 1 igen 2 tartózkodás 2 nem szavazattal Kui Luteran Julianna által benyújtott pályázatot elutasította Határidı: azonnal Dr. Üveges István: Megállapította, hogy 1 igen 2 tartózkodással 2 nem szavazattal a minısített szótöbbség hiánya miatt a pályázatot a testület elutasította. Kérte, hogy döntsenek a Gulyásné Lırincz Andrea által benyújtott védınıi pályázat elfogadásáról. A határozathozatalhoz minısített többség szükséges. Arnót Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 tartózkodás 1 nem 3 igen szavazattal meghozta döntését. Arnót Község Önkormányzat 3/2013.(I.29.) sz. Képviselı-testületi határozata Gulyásné Lırincz Andrea védınıi állásra benyújtott pályázatának elbírálása 6

7 Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 1 nem 1 tartózkodással 3 igen szavazattal Gulyásné Lırincz Andrea által benyújtott pályázatot elutasította Határidı: azonnal Dr. Üveges István : Megállapította, hogy 1 nem 1 tartózkodással 3 igen szavazattal a minısített szótöbbség hiánya miatt a pályázatot a testület elutasította. Kérte, hogy döntsenek a Tóth-Montvajszki Mária által benyújtott védınıi pályázat elfogadásáról. A határozathozatalhoz minısített többség szükséges. Arnót Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 tartózkodás 4 nem meghozta döntését. szavazattal Arnót Község Önkormányzat 4/2013.(I.29.) sz. Képviselı-testületi határozata Tóth-Montvajszki Mária védınıi állásra benyújtott pályázatának elbírálása Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 1 tartózkodással 4 nem szavazattal a Tóth-Montvajszki Mária által benyújtott pályázatot elutasította Határidı: azonnal Dr. Üveges István : Megállapította, hogy 1 tartózkodás 4 nem szavazattal a minısített szótöbbség hiánya miatt a pályázatot a testület elutasította. Bodnár Katalin: A pályázati eljárás eredménytelen volt, mert egyik jelölt sem kapta meg a kinevezéshez szükséges minısített többséget. 2./ napirendi pont: Arnót Község Önkormányzata 2013 évi közbeszerzéséi tervének elfogadása elıadó: jegyzı Bodnár Katalin: Ismertette az elıterjesztést, mely szerint Arnót Község Önkormányzatának Képviselı-testülete évben az ÉMOP kódszámú pályázati eljárásra tekintettel évi közbeszerzési tervében szerepeltette ezen pályázathoz kapcsolódó építési beruházást. A pályázati eljárás eredményeként az ÉMOP sz. pályázatra vonatkozó támogatási szerzıdés december 28-án lépett hatályba. Ebben az idıpontban lett jogerıs a pályázatban szereplı útépítésre vonatkozó hatósági engedély. 7

8 A támogatási szerzıdés dokumentációjából megállapítható, hogy a közbeszerzés becsült értéke a évi tervezett Ft-ról Ft-ra módosul, továbbá a közbeszerzési eljárás idıpontja hónapról február- március hónapra változik. Az Önkormányzat a B.A.-Z Megyei Fejlesztési Ügynökséggel 2011-ben a pályázatra vonatkozóan keretszerzıdést kötött, a közbeszerzési eljárásra is többek között tılük várják a szerzıdéstervezetet, de az ülés kezdetéig ez nem érkezett meg, ezért is lett elnapolva a második napirendi pont tárgyalása. Ennek megfelelıen javasolta Arnót község évi közbeszerzési tervének elıterjesztés melléklete szerinti elfogadását. Dr. Üveges István: Elmondta, hogy mivel csökkent a projekt mőszaki tartalma, ehhez képest arányosan változott a többi költség is. Kérte szavazzanak a határozati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzat 5/2013.(I.29.) sz. Képviselı-testületi határozata Arnót Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása Arnót község Önkormányzati Képviselı-testülete a évre vonatkozó Közbeszerzési tervet jóváhagyja, elfogadja. A közbeszerzési terv a határozat melléklete. Határidı: azonnal 3./ napirendi pont: Az ÉMOP sz. Kisléptékő településfejlesztési projekt támogatási szerzıdés 9 sz. mellékletének módosítása, elfogadása. elıadó: jegyzı Bodnár Katalin: A kisléptékő településfejlesztési pályázat támogatási szerzıdésének 9.sz. mellékletét az átdolgozott költségvetés alapján aktualizálták, a kiküldött becsült költségekkel javasolta az elfogadását. Az idıpontok átvezetésre kerültek, a szerzıdéskötésnél a közvetlen megbízással szöveg javítása indokolt. Az önkormányzat még 2011-ben a keretszerzıdésben megállapodott a Fejlesztési Ügynökséggel, most egyedi szerzıdésekben kell majd rögzíteni ezeknek a feladatoknak a végrehajtási szabályait. Ez szerepel a 9.sz melléklet szerinti közbeszerzési tervben. Dr. Üveges István: A Fejlesztési Ügynökséggel keretszerzıdés van, a közremőködıket ık választják, így pályázat menedzselési szempontból kevesebb dolog lesz. A pályázatban szerepel az összeg ezekre a szerzıdésekre vonatkozóan. Kérte szavazzanak a 9 sz. melléklet elfogadásáról. 8

9 Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzat 6./2013.(I.29.) sz. Képviselı-testületi határozata Tárgy. Az ÉMOP sz. Kisléptékő településfejlesztési projekt támogatási szerzıdés 9 sz. mellékletének módosítása, elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete az ÉMOP sz. Kisléptékő településfejlesztési projekt támogatási szerzıdés 9 sz. mellékletének módosítását elfogadja A 9.sz. melléklet a határozat mellékletét képezi. Határidı: azonnal 4./ Felsızsolcai Rendırırsön foglalkoztatott közalkalmazott végkielégítése elıadó: polgármester dr. Üveges István: Ismertette az elıterjesztést, mely szerint Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 103/2012.(VIII.30.) számú határozatában döntést hozott Felsızsolcai székhelyen mőködı Rendırısön foglalkoztatott ügyviteli alkalmazott bérköltségeinek fedezésére március 7-én létrejött megállapodás közös megegyezéssel szept. 1 napjával történı megszüntetésérıl. Felsızsolca Város polgármesterének tájékoztatása alapján, illetve Felsızsolca Város Polgármesteri Hivatalában január 14.-én tartott polgármesteri egyeztetésrıl készült jegyzıkönyv tanúsága szerint nem kerül megszüntetésre a társulás a határozatban szereplı idıpontban. A polgármesteri megbeszélésen elhangzottak szerint január 31-ével lehet megszüntetni a társulást. Erre való tekintettel javasolta a Képviselı testületnek a 103/2012 (VIII.30.) sz határozat 1 pontjának módosítását a társulás közös megegyezéssel történı megszüntetését, mely január 31-i idıpontra esik. Információi szerint az alkalmazott két év alatt hosszabb ideig táppénzen volt. Dr. Molnár Imre: Felsızsolca benyújtotta a tárgyi idıszakra is a hozzájárulási igényét. Ha a dolgozó hosszabb ideig volt táppénzen, de a hozzájárulást az önkormányzatok fizették, ebben az esetben kell ott fennmaradó összegnek lennie. Csak akkor kellene véglegesen lezárni az ügyet, ha megnyugtató módon lerendezıdnek az összegek Az a kérdés, hogy az elmaradt befizetés felróható-e hibának, ha nem tájékoztatták az önkormányzatot arról, hogy a bér nem lett befizetve? Dr. Üveges István: Nem tudja az okát, hogy miért nem került megszüntetésre tavaly az az álláshely. Kérte szavazzanak a határozati javaslatról. 9

10 Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen határozatát: szavazattal meghozta alábbi Arnót Község Önkormányzatának 7./2013. (I.29.) számú képviselı-testületi határozata Alsózsolca, Onga, Sajólád, Sajópetri, Arnót, Sajópálfala és Felsızsolca között felsızsolcai székhellyel mőködı Rendırırsön foglalkoztatott ügyviteli alkalmazott bérköltségeinek fedezésére létrejött megállapodás közös megegyezéssel történı felmondására vonatkozó 103./2012. (VIII.30.) számú képviselı-testületi határozata módosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselı testülete a 103./2012. (VIII.30.) számú képviselı-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja. 1./Arnót Község Önkormányzati Képviselı testülete hozzájárul ahhoz, hogy Alsózsolca Város Önkormányzata, Onga Nagyközség Önkormányzata, Sajólád Község Önkormányzata, Sajópetri Község Önkormányzata, Arnót Község Önkormányzata, Sajópálfala Község Önkormányzata és Felsızsolca Város Önkormányzata között a felsızsolcai székhelyen mőködı Rendırırsön foglalkozatott ügyviteli alkalmazott bérköltségeinek fedezésére 2003 március 7-én létrejött megállapodás közös megegyezéssel január 31 napjával megszőnjön. 2./ Arnót Község Önkormányzati Képviselı testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az 1 pontban meghatározott megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl szóló megállapodás aláírja. 3./ Arnót Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a megállapodás szerint Arnótra esı összeg idıarányos részének és a felmerülı végkielégítés megfizetésére. Felhatalmazza a polgármestert a határozat Felsızsolca Város polgármesterének történı megküldésére Határidı: azonnal 5./ Bükk-Térségi LEADER Egyesület Helyi akciócsoport tagságában való részvételhez szándéknyilatkozat jóváhagyása elıadó: polgármester dr. Üveges István: Tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy a Bükk Térségi Leader Egyesülettıl érkezett megkeresés a Helyi akciócsoport tagságában való részvételre közötti idıszakra szólna ez a tagság. 10

11 Eddig is több pályázatot nyert a település akár az evangélikus templom felújítására, akár a református gyülekezet közösségi házának rendbetételére, vagy az iskola napkollektorra gondolnak. De nyertek falunapra is pénzt általuk. Érdemes ennek a csoportnak a földrajzi elhelyezkedés miatt is a tagja lenni. Miskolc teljes agglomerációs körzete is ide tartozik. Javasolta a részvételt az Akciócsoport tagságában. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzatának 8./2013. (I.29.) számú képviselı-testületi határozata Bükk-Térségi LEADER Egyesület Helyi akciócsoport tagságában való részvételhez szándéknyilatkozat jóváhagyása Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Bükk-Térségi LEADER Egyesület Helyi akciócsoport tagságában való részvételhez szándéknyilatkozat jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. Határidı: azonnal. 6./ napirendi pont: Blende-Info képújság szolgáltatásra érkezett ajánlat elbírálása elıadó: polgármester dr. Üveges István: Ujj Béla megküldte az ajánlatát az anyagok kábel Tv-ben történı megjelentetésére. Eddig 60 e Ft-os átalánydíjat fizettek, de a múlt évben testületi ülés közvetítésére nem került sor. Az ajánlatban évente 4 kábel TV-s ülés, és 8 rendezvény szerepel, valamint 12 e Ft a díj rendezvényenként ezen felül. Dr. Bobula Zsuzsanna: Azt is le lehetne egyeztetni, hogy az önkormányzatnak saját felvétel lejátszására is legyen lehetısége. Dr. Üveges István: Lehet így is, de az is jó ha ı veszi fel és adja le a felvételt. Dr. Molnár Imre: Az óvodában a ballagás díját pl. a szülık költségébe lehetne bekalkulálni. Dr. Üveges István: Az is jó volna, ha a felvételeket úgy készítené el, hogy azt a honlapra is fel lehessen tenni. Dr. Molnár Imre: A testületi ülések jegyzıkönyveit is fel kellene tenni a honlapra, pl. Aszaló honlapján ez már megtalálható. 11

12 A Kábel Tv-s ajánlatot úgy kellene alakítani, hogy 20 esemény felvétele szükséges, ami lehetıség szerint 360 e Ft ba kerüljön az önkormányzatnak. Természetesen egy-egy esemény fajlagos költsége megnıhet. A piacon nagy a telítettség, lehet alkudni. Barcsák Pálné: Azt is le kellene fixálni, hogy az óvodai rendezvényekért kell-e fizetni? Dr. Üveges István: Összefoglalva az elhangzottakat: az átalánydíj 30 e Ft/ hó, és ebbe évente 8 rendezvény és 4 testületi ülés tartozik, adjon árajánlatot arra nézve, hogy 20 rendezvény és 4 testületi ülés igénye esetén az átalánydíj mennyi lehet. Kérte a testület jóváhagyását a fenti tételek szerinti egyeztetésre. A Képviselı-testület a javaslatot jóváhagyólag tudomásul vette. 7./ napirendi pont: Egyebek dr. Üveges István: Nevelıs György, Arnót József A. u 27. sz. alatti lakos vásárlási kérelmet nyújtott be az 1708 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévı zártkerti ingatlanra. Az önkormányzatnak van egy korábban kialakult álláspontja, hogy önkormányzati ingatlant nem adnak el, a korábbi gyakorlatnak megfelelıen 4000 Ft/év bérleti díjért adják bérbe a kért földterületet 5 év idıtartamra. Kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen határozatát: szavazattal meghozta alábbi Arnót Község Önkormányzatának 9./2013. (I.29.) számú képviselı-testületi határozata Nevelıs György Arnót, József A.u. 27.sz. alatti lakos Arnót 1708 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévı földterületre vonatkozó bérlési kérelme Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja Nevelıs György Arnót József A.u. 27. sz. alatti lakos Arnót 1708 hrsz-ú rét mővelési ágú önkormányzati tulajdonban lévı 1427 m 2 térmértékő földterületre vonatkozó bérlési kérelmét, részére 4000 Ft/év/ hrsz-ú terület bérleti díjat határoz meg. A bérleti szerzıdés idıtartama 5 év. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés 2013.február február 1.-ig tartó idıszakra történı megkötésére. Határidı: azonnal, illetve folyamatos. Dr. Üveges István: Tájékoztatta a testületet, hogy Felsızsolca Önkormányzatával több ügyben kapcsolatban állnak. Megjegyezte, hogy ez nem felhıtlen viszony. Kezdıdött azzal, hogy többször jelezték írásban is, hogy az arnóti bekötıúton szedjék össze a szemetet, aztán jött a kutyakérdés, a Felsızsolcához tartozó külterületrıl csoportokban járnak be Arnótra a kóbor ebek, többszöri megkeresés után sem történt részükrıl ez ügyben 12

13 válaszlépés. A tanya tulajdonosa sem ismerte el hogy a kutyák az övéi, jelezte, hogy onnan sintérrel elszállíttathatók. Jelezték Felsızsolca Képviselı-testületének ezt a gondot, kérték, hogy az elszállítás költségeit felezze meg a két önkormányzat, erre sem voltak hajlandóak. A kutyák folyamatos gondot okoztak, ezért sintérrel az arnóti önkormányzat költségén 5 kutya befogását végezték el. A harmadik gond az, hogy Felsızsolca kéri a szennyvízátemelı javításához a hozzájárulást. Ennek elızményeként elmondta, hogy annak idején az állam kötelezte Arnótot a szennyvízhálózatra történı rácsatlakozásra, akkor erre a projektre kapott Felsızsolca állami támogatást. Arnót szennyvize Felsızsolcán keresztül kerül a MIVIZ-hez. Felsızsolcán 30 éve már kiépítésre került a szennyvízhálózat, azóta nem fordítottak gondot a felújítására, most erre M Ft kellene, Arnótot ebbıl 3-4 M Ft terhelné. Elsı körben ettıl a fizetési kötelezettségtıl Arnót elzárkózott. Annak idején tulajdonjog megállapítására pert indítottak Felsızsolca ellen, a rácsatlakozási díj miatt ezt a bíróság elutasította, így Arnót nem tulajdonosa ennek a hálózatnak. Felsızsolca a MIVÍZ-tıl ugyanúgy megkapta a használati díjat, ha idıközben gondot fordítottak volna a felújításra, most nem lenne ilyen gond. Most ezt tájékoztatásul mondta el, Amikor megérkezik Felsızsolca megkeresése, napirendre fogja tőzni a testületi ülésre. Bodnár Katalin: Annak idején ez térségi beruházás volt, nagyobb mértékő állami támogatást kapott erre Felsızsolca. Dr. Molnár Imre: Megjegyezte, hogy a tulajdonos elvárható gondoskodással köteles megóvni tulajdonát. Dr. Üveges István: Folytatta a tájékoztatást. A Petıfi S. utca Sajópálfa felé esı részén a temetı után partfalomlás következett be január 16-án. Kb. hat évvel ezelıtt volt egy nagy felhıszakadás, ami akkor a Dankó Pista utcát károsította. Az újabb ilyen eset megelızısére a szántóföldön a Dankó Pista utcával párhuzamosan ástak egy mély árkot, ami elvezette a késıbbiekben a csapadékot, most ezen a nyomvonalon tört utat magának a csapadékvíz, ami ráömlött a közútra. Értesítették a közút kezelıjét, a kárelhárítás munkagéppel megtörtént. Ezzel kapcsolatban 40 M Ft-os vis maior támogatás benyújtása jöhet szóba, melyet a partfalomlás megelızésére tudnának felhasználni. Bodnár Katalin: Ez helyreállításra vonatkozó pályázat lesz, minimum 10 % önerı, vagyis 4 M Ft is kell hozzá, mely összeg a pályázat kidolgozása során változhat. Dr. Üveges István: Erre most még nincs pénz, de a veszélyt el kell hárítani. Tájékoztatta a testületet, hogy február 15-re tervezik a házassági évfordulós ünnepséget. Tavaly nagyon meghitt hangulatú volt az elsı ilyen rendezvény. 50 e Ft költsége lesz várhatóan. Az Eubility Kft, aki a kisléptékő pályázatot készítette, benyújtotta az önerı igényt 3,2 M Ft-os összeggel, még nem érkezett az elbírálásáról hír. A TIOP könyvtári pályázattal kapcsolatba várják a gépek megérkezését, hamarosan meg lesz az átadó ünnepség is. Csöbör Katalin képviselı asszony elfogadta a meghívást erre az alkalomra. 13

14 Nagyné Juhász Erika átkerült a Járási Hivatalhoz, az ı munkakörét szétosztották. A közmunkáltatásra Hegedős Sándor alpolgármester úr az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt helyez majd. A papírmunka Orosz Orsolya közfoglalkoztatott feladata lesz. Kovácsné Kállai Ilona a rendezvényekhez a bevásárlás feladatát kapta meg. Dr. Bobula Zsuzsanna: Észrevételezte a bevásárlások áruösszetételét és a számlabekérés formáját. Dr. Üveges István: Megnevezte az áruk forrását, és az összetételre vonatkozó utasításadását. Folytatta a tájékoztatást: az MSZP február 14 re fogadóóra tartására jelentkezett be, erre a célra a Mővelıdési Házat fogják igénybe venni. Ugyanolyan feltételekkel fogja megkapni a terem használatát mindegyik ilyen célra bejelentkezı párt. Durbák István volt a tőz és balesetvédelmi oktatás felelıse, most betegsége miatt ezt nem tudja ellátni, ideiglenesen a régi felelıst kérték fel erre a feladatra. A szemétszállítással kapcsolatban elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Megkeresték a Közbeszerzési Hatóságot állásfoglalás kérés miatt, az elsı bíráló bizottsági ülésen elhalasztották a döntést, mert nagyon magas ár szerepelt az ajánlatban. A törvény 4,2 %-os emelést tart lehetségesnek. Dr. Molnár Imre: Tudomásul kell venni, hogy csökkennek a jövedelmek, nincs vásárlóerı. Bodnár Katalin: A Minisztérium és a Közbeszerzési Hatóság megkeresése folyamatban van, várják az állásfoglalást. Lehetıség van az eljárás eredménytelenné nyilvánítására, de a problémát nem oldják meg ezzel. Az önkormányzatoknak a kötelezı közszolgáltatást biztosítani kell. Van mód szerzıdéshosszabbításra, ha a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítják kiírhatnak új közbeszerzési eljárást, de a kérdés az, hogy lesz-e új jelentkezı? A végleges döntéssel célszerő megvárni a szakmai állásfoglalásokat. Dr. Üveges István: Folytatta a tájékoztatást, elmondta, hogy a Kistérség jogutódja nem kívánja ellátni a házi szociális gondozást, pénteken lesz ezzel kapcsolatban Ongán tájékoztatás. A kistérség folytatni kívánja a Start munkaprogramot, valamint a belsı ellenırzést. 1,5 M Ft-ot kérnek ezért a szolgáltatásért az önkormányzattól. Sokallja az összeget, mindenképpen tárgyalniuk kell ennek csökkentésérıl. Dr. Molnár Imre: Hallotta, hogy 5-6 település is összefog és együtt alkalmazza a belsı ellenırt. Dr. Üveges István: Megkérte Ongán Farkas Lászlóné jegyzı asszonyt, hogy nézzen utána ennek, csütörtökön lesz a kistérségi ülés, akkor többet tudnak majd. A településrekonstrukciós pályázathoz Bodolai Andrea benyújtotta az önerıs pályázatot, 700 e Ft-ot nyertek. A Felszabadítók útja névváltoztatásával kapcsolatban kiküldték az adatlapokat, érkezett sok névajánlat, a legtöbb szavazat a Rózsa utca, Kölcsey utca, Túróczi utca, elnevezésre érkezett. Idıközben Buday Barnabás lelkész úr körlevelet küldött ki a lakosoknak, melyben kérte a hozzájárulásukat a Túróczi utcanév jóváhagyására. 14

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 30-án 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 107/2007. (X.18.) kt. határozat: A 2007. október 18-ai ülés napirendjének elfogadása. 108/2007. (X.18.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv 2008. március 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Elfogadott rendeletek: 5/2008. (III. 14.) rendelete: az önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben