Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása"

Átírás

1 Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása amely létrejött egyrészről: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, kötelezettségvállalási ellenjegyző: Nagy István közgazdasági osztályvezető, városi főkönyvelő, statisztikai számjele: , adószáma: ) mint jogosult (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: a Soproni Egészségház Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Hajas Balázs ügyvezető, székhelye: 1163 Budapest, Ballada utca 13., cégjegyzékszáma: , adószáma: , statisztikai számjele: ) mint beruházó és üzemeltető (a továbbiakban: Beruházó és a továbbiakban együttesen említve: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Preambulum. A szerződés tárgyának bemutatása. A Felek rögzítik, hogy az adásvételi szerződést megelőzően az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 108. (1) bekezdésére figyelemmel az Önkormányzat nyilvános, országos pályázatot írt ki a Sopron 3842/1 helyrajzi számú ingatlanának (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésére, melyben feltételként jelölte meg a kizárólagos, vagy többségében egészségügyi felhasználást. A pályázat eredményeként Felek között hó.napján ingatlan adásvételi szerződés jött létre. Ebben a Beruházó a nyertes pályázatnak megfelelően vállalta az Egészségház felépítését. A beruházás során a Szerződő felek a pályázat részét képező Beruházási szándék ismertetése című dokumentumban foglaltaknak megfelelően, figyelemmel arra, hogy a beruházás elsősorban a korszerűtlen Sopron, Lenkey utcai és Táncsics utcai orvosi rendelők kiváltását célozza, az alábbiak megvalósítását tűzték ki. Az Egészségházat a Beruházó az Önkormányzattal és a háziorvosokkal szakmailag egyeztetve, kizárólag a saját költségén a hatályos egészségügyi előírásoknak megfelelően megtervezteti és a jogerős építési engedély kézhezvételét követő 12 hónapon belül felépíti. Az egészségház egy közforgalmú gyógyszertárat, 7 felnőtt háziorvosi, 4 gyermek háziorvosi, illetve 4 fogorvosi és az ifjúság-egészségügyi 1

2 ellátás tevékenységre alkalmas rendelőt, a védőnői szolgálat, továbbá az állandó orvosi ügyeletek befogadására alkalmas helyiség, valamint fogászati röntgen elhelyezésére alkalmas helyiséget együttest foglalja magában. A Szerződő felek megállapítják, hogy a gyógyszertár kialakítása múlhatatlan feltétele a jelen szerződésben foglalt együttműködésnek, a projekt sikere szoros összefüggésben van a gyógyszertár működésének üzleti eredményével, amely viszont szorosan összefügg az Egészségházban működő rendelők számával. Erre tekintettel a Szerződő felek ezt az összefüggést a projekt lényeges elemének tekintik, ezért a jelen szerződés módosításának felmerülése esetén irányadó elvi szempontnak fogadják el. Az elkészült építményt Beruházó társasházzá alakítja olyan módon, hogy minden önálló rendeltetési egység önálló ingatlan-nyilvántartási albetét legyen. A gyógyszertár kivételével minden egyes albetétre haszonélvezeti jogot biztosít az Önkormányzat részére, egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására. Az Önkormányzat haszonélvezeti jogából fakadó használati jogának gyakorlását külön szerződésben a felépítendő rendelők vonatkozásában az egészségügyi ellátási rendszerében mindenkor résztvevő egészségügyi szolgáltatóknak átengedheti és a rendelkezésére álló eszközökkel elősegíti, hogy a jelen szerződésben meghatározott egészségügyi feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók az Egészségházban végezzék tevékenységüket. Fentiek megvalósítás érdekében a Szerződő felek az alábbi részletes megállapodást kötik. 1. Az Ingatlan adásvétele A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a közöttük Sopronban, hónap. napján megkötött adásvételi szerződés 2. Számú mellékletét képezi, tartalmilag az adásvételi szerződésben írtakkal együtt értelmezendő. Felek az Adásvételi szerződés 23. pontjában megállapodtak abban, hogy 30 napon belül együttműködési megállapodást megkötik egymással a Beruházás tényleges megvalósítására, és a felépült Egészségház működtetésére vonatkozóan. Ezen kötelezettségüknek jelen megállapodás aláírásával eleget tettek. Jelen megállapodás Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásától függő hatályú. 2. Az Egészségház kialakítása A Preambulumban leírtak szerint a Beruházó a nyertes pályázatnak megfelelően vállalta az Egészségház felépítését. Kötelezettséget vállalt arra, hogy az Egészségházat oly módon építi meg, hogy abban: 2

3 7felnőtt háziorvosi rendelőt, 4 gyermekorvosi rendelőt a védőnői szolgálat helyiségeivel szerves egységben, 4 fogorvosi rendelőt, fogászati röntgen befogadására alkalmas helyiséget 1 ifjúság-egészségügyi ellátásra alkalmas rendelőt központi háziorvosi ügyeletek helyiségeit, valamint ezek járulékos és kiszolgáló helyiségeit alakítja ki, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az így kialakított rendelőkben az Önkormányzat a város területén jelenleg működő háziorvosi körzetek, területi ellátási kötelezettséggel és működtetési (praxis) joggal rendelkező egészségügyi szolgáltatóit kiváltképpen a Lenkey és Táncsics utcai rendelőket - helyezi el, s a létesítményt a későbbiekben is ennek megfelelően használja A Beruházó vállalja, hogy a beruházást ezen szabályok szerint első osztályú minőségben valósítja meg A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségház építési engedély kérelmét a szükséges mellékletekkel ellátva jelen megállapodás aláírásától számított 60 napon belül benyújtja az illetékes építési hatósághoz, és ezt az Önkormányzat részére igazolja. E határidőnek a Beruházó saját érdekkörébe eső okból történő meg nem tartása esetén a Beruházó a 61. naptól napi ,- Ft, azaz negyvenezer forint késedelmi kötbért köteles megfizetni az Önkormányzatnak A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogerős és végrehajtható építési engedély kézhezvételét követő 365 napon belül, a saját költségén, a teljes körű használatra alkalmas módon megvalósítja a Beruházást, felépíti az Egészségházat és kiépíti a kapcsolódó létesítményeket (pl: parkoló), és ezt az Önkormányzat részére igazolja. E határidőnek a Beruházó saját érdekkörébe eső okból történő meg nem tartása esetén a Beruházó a 366. naptól kezdve napi ,- Ft, azaz negyvenezer forint késedelmi kötbért köteles megfizetni az Önkormányzatnak A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.4. pont szerinti a határidőben az Önkormányzat képviselőjének jelenlétében, jegyzőkönyvileg dokumentáltan megtörténik az Egészségház műszaki átadása, és Beruházó ettől számítva 10 napon belül használatbavételi engedélyért folyamodik az illetékes építési hatóság felé, és ezt az Önkormányzat részére igazolja. E határidőnek a Beruházó saját érdekkörébe eső okból történő meg nem tartása esetén a Beruházó a 11. naptól kezdve napi ,- Ft, azaz negyvenezer forint késedelmi kötbért köteles megfizetni az Önkormányzatnak A Beruházás megvalósításának a költségei - beleértve a tervezéssel, mindennemű engedélyezéssel, kivitelezéssel, társasház alapítással együtt járó valamennyi költséget, a víz, szennyvíz, gáz, telefon vezetékek, szélessávú internet, a hírközlési kábelek, a szükséges utak, járdák és 3

4 parkolók kiépítésének költségeit, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások és szakhatósági eljárások díját is - Beruházót terhelik A Felek az Egészségház megtervezése és kialakítása során egymással folyamatosan egyeztetnek és együttműködnek. Amennyiben ez szükséges, ezen egyeztetések megállapításairól és megállapodásairól közösen jegyzőkönyvet vesznek fel A Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó az Egészségházban (amennyiben az épület emeletes, akkor annak földszintjén) belátása szerint egyéb egészségügyi, vagy azzal összefüggő, illetve összeférő létesítményeket, így különösen gyógyszertárat alakíthat ki. A gyógyszertár kialakítása múlhatatlan feltétele a jelen szerződésben foglalt együttműködésnek Minden egyes különálló rendeltetési egység (rendelő, védőnői munkahely, stb.) önálló ingatlan nyilvántartási társasházi albetétként jön létre, az önálló üzemeltetés követelményeinek megfelelően A Beruházó vállalja az Egészségház szükséges gyengeáramú hálózattal, számítástechnikai rendszerrel, szélessávú internet rendszerrel, hő-technikai és más, kötelezően beépítendő berendezésekkel való felszerelését Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségügyi műszerek, berendezések, eszközök beszerzése nem Beruházót terheli A Beruházó az egyes rendelőket és rendeltetési egységeket (albetéteket) úgy alakítja ki, hogy azok önálló közmű csatlakozásokkal rendelkezzenek és legalább a hiteles elszámolásra alkalmas fogyasztási almérőkkel legyenek ellátva Az Ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba társasházként történő, illetőleg a haszonélvezeti jog jogerős Földhivatali bejegyzését követően a Beruházó Beköltözési értesítést küld az Önkormányzatnak. A Felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy a rendelések az értesítés kézhezvételét követő 60 (hatvan) napon belül elindulhassanak. 3. Az önkormányzati egészségügyi alapfeladatok ellátási kötelezettsége az Egészségházban Az Önkormányzat támogatja az Egészségház mielőbbi és funkcióinak megfelelő megépítését. Haszonélvezeti jogának fennállása alatt alapellátási kötelezettségének a jelen szerződésben meghatározott módon és körben tesz eleget, és a rendelkezésére álló eszközökkel lehetőleg mindenkor biztosítja, hogy az orvosi rendelőkben háziorvosok, gyermekorvosi rendelőkben gyermekorvosok praktizáljanak. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodásban rögzített feltételeket Önkormányzat csak a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt feladat és hatáskörei szerint tudja teljesíteni, az egészségügyi alapellátás kötelező önkormányzati 4

5 feladatának jogszabályi megszűnte esetén mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségek alól és egyidejűleg az ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joga is megszűnik Az Önkormányzat az alapellátási kötelezettségét úgy teljesíti, hogy az egészségügyi rendszerében résztvevő egészségügyi szolgáltatókkal (pl: praxisjoggal rendelkező vállalkozó vagy közalkalmazotti háziorvos ), valamint a későbbiekben esetleges tevékenységbeli jogutódjaikkal az egyes rendelők (albetétek) vonatkozásában használati megállapodást köt, vagy egyéb egészségügyi feladat ellátására vonatkozó szerződésben, az Egészségházban az Önkormányzat haszonélvezetével ellátott rendelők használati kötelezettségéről rendelkezik. Ha az alapellátás körébe tartozó ellátások fajtája és száma, vagy a háziorvosi körzetek száma és elosztása megváltozik az Önkormányzat kötelezettségének elsősorban továbbra is az Egészségházban köteles eleget tenni jelen megállapodás teljesülése érdekében Amennyiben Beruházó jelen megállapodásban foglalt, az Egészségház üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségeit megszegi vagy nem az általában elvárható gondossággal és színvonalon teljesíti, és az Önkormányzat írásos figyelmeztetése ellenére sem orvosolja a jelzett hiányosságokat az Önkormányzat jogosult Beruházó terhére és felelősségére a szükséges beavatkozásokat megtenni Amennyiben a 3.3. pontban foglaltak huzamosabb ideig fennállnak vagy rendszeresen ismétlődnek az Önkormányzat mentesül a 2.1. és 3.3. pontokban foglaltak alól. 4. Társasház alapítása, albetétek, haszonélvezeti jog biztosítására és elővásárlási jog biztosítására vonatkozó előszerződés Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb az Ingatlan megépítésének befejezését követően, az Egészségház használatbavételi engedélye jogerőssé válásának napjától számított 30 napon belül benyújtja az Ingatlan társasházzá alakítására vonatkozó kérelmet az illetékes földhivatalba. E határidőnek a Beruházó saját érdekkörébe eső okból történő meg nem tartása esetén a Beruházó napi ,- Ft, azaz negyvenezer forint késedelmi kötbért köteles megfizetni az Önkormányzatnak Az Ingatlanon a társasház úgy kerül kialakításra, hogy az önálló rendeltetési egységek (rendelők és kapcsolódó helyiségeik) mindegyike önálló társasházi albetétként kerül az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre. A Beruházó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy jelen szerződés szabályait a létrejövő társasház alapító okiratában és egyéb dokumentumaiban is megfelelően megjeleníti. Beruházó vállalja, hogy az alapító okiratot Önkormányzat egyetértésével hozza létre, és az alapító okiratban, az abban foglaltak szerint egyetértési jogot biztosít Önkormányzat részére. A Beruházó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a társasházi törvény alapján a társasház működéséhez kapcsolódó 5

6 dokumentumok (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, házirend, stb.) kiadása (elfogadása) előtt ezeket előzetesen egyezteti az Önkormányzattal, és egyetértésével módosítja ezeket a dokumentumokat. A Felek rögzítik, hogy a létrejövő társasház jogszerű működéséért a Beruházó felel A gyógyszertár befogadására szolgáló albetét kivételével az Önkormányzat egészségügyi alapellátásához szükséges, e szerződés 2.1. pontja szerinti ingatlanrészek albetéteire a Beruházó külön szerződésben haszonélvezeti jogot alapít az Önkormányzat számára, 99 évre. Az egyes albetétekre vonatkozó haszonélvezeti jog az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül. Amennyiben a jogerős használatba vételi engedély megszerzését követő 60 napon belül a haszonélvezeti jog nem kerül a Földhivatalban bejegyzésre, ezen tény a jelen megállapodásból eredő mindennemű kötelezettségét az Önkormányzatnak megszünteti Az Önkormányzat a fenti (4.3. pont szerinti) időtartamon belül a jelen szerződés 3. pontjában foglalt módon az egészségügyi feladatait az Egészségházban kívánja ellátni Az Önkormányzat haszonélvezeti joga alapján jogosult az egyes rendeltetési egységek (albetétek) használatát a praxisjoggal rendelkező háziorvosoknak és az egészségügyi alapellátás egyéb résztvevőinek saját feltételei szerint biztosítani Felek megállapodnak abban is, hogy az Önkormányzatot illető haszonélvezeti jog megszűnéséről a megkötendő végleges szerződésben az alábbi tartalommal fognak rendelkezni: Az Önkormányzat részére biztosított haszonélvezeti jog azonnali hatállyal megszűnik, ha: a) amennyiben valamely albetét vonatkozásában az egészségügyi alapellátó tevékenység nem biztosított, és az Önkormányzat a jogszabályi helyettesítésen túl 90 (kilencven) napon belül a pótlásra irányuló intézkedést nem kezdeményez, az Önkormányzat haszonélvezeti joga az adott albetét vonatkozásában megszűnik, b) az Egészségházban praktizáló orvosok száma Önkormányzat érdekkörébe eső okból, összességében a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott orvos számok háromnegyede alá csökken (amennyiben töredékszámra végződik, úgy az Önkormányzatra kedvezőbb kerekítési szabály érvényesül), és az Önkormányzat a jogszabályi helyettesítésen túl 90 (kilencven) napon belül a pótlásra irányuló intézkedést nem kezdeményez, az Önkormányzat haszonélvezeti joga az összes albetét vonatkozásában megszűnik, c) a Felek így állapodtak meg, 6

7 d) az Ingatlan elpusztul. e) az egészségügyi alapellátás biztosításának kötelező önkormányzati feladata jogszabályi okból megszűnik. Amennyiben jelen szerződés a b) pontban foglalt esetben szűnik meg és az Egészségház fenntartása tovább már nem áll Beruházó érdekében az Önkormányzat köteles az Ingatlant a Felek által együttesen megbízott ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslésben foglalt aktuális forgalmi érték és a könyv szerinti ingatlanérték átlagának megfelelő vételárért megvásárolni. A vételár tehermentes ingatlanra vonatkozik. A haszonélvezeti jog megszűnésekor az albetéteke(ke)t tisztán, kiürített állapotban, az állag sérelme nélkül kell birtokba visszabocsátani Az albetétet átadása és visszabocsátása is átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik, ez utóbbi a szerződés bármilyen jelen szerződésben vagy jogszabályban megjelölt jogcímen való megszűnése napját követő 30 (harminc) naptári napon belül, amely időszak a szükséges takarítási, festési munkák elvégzésének célját szolgálja A Felek jelen szerződéssel kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Ingatlanon a Beruházó által létrehozott társasháznak a 4.3. pontban meghatározott albetéteinek a körére nézve - a társasházi bejegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a társasház létrejöttét követő 15 napon belül az Önkormányzat javára ingyenesen, külön szerződéssel elővásárlási jogot alapítanak. 5. Az Egészségház üzemeltetése, használata 5.1. Az Önkormányzat a haszonélvezeti jogával terhelt albetéteket egészségügyi ellátás céljára, ezen belül felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi és a jelen szerződésben felsorolt egyéb egészségügyi feladatellátás céljára fogja hasznosítani. Az Önkormányzat ezen albetétekben más jellegű tevékenységet nem folytathat és nem is engedhet meg. Az Önkormányzat a haszonélvezeti jogát nem ruházhatja át, de az albetétek használatát, használati jogát átengedheti, oly módon is, hogy az ott működő egészségügyi szolgáltatók azokat az alapellátási tevékenység sérelme és zavarása nélkül, attól időben és jellegben egyértelműen és határozottan elkülönítve magánrendelés, foglalkozás-egészségügyi szolgálat stb. céljára is használhassák A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat haszonélvezetébe adott egyes albetétek üzemeltetésével kapcsolatos költségeket viseli, azokat azonban az albetétet ténylegesen használó egészségügyi szolgáltatóra továbbháríthatja. E körbe tartozó költségelemek: - vízdíj, csatornadíj, - elektromos áram díja, 7

8 - fűtés-hűtés, klimatizáció költségei, - veszélyes hulladék tárolás és elszállítás költségei, - telefon, Internet díja, - az albetét takarításának a költségei, - a tisztítás, sterilizálás költségei, - egészségügyi dokumentáció védelmének a költségei, - egészségügyi festés, mázolás Az Önkormányzat haszonélvezetébe tartozó albetétek rendes használat körébe tartozó karbantartása az Önkormányzat feladata, azt a ténylegesen használóra továbbháríthatja Az Egészségház vonatkozásában a Beruházó az alábbi épületüzemeltetési és fenntartási feladatok folyamatos ellátását és az e feladatok ellátásához kapcsolódó költségek folyamatos fedezését biztosítja: - a közös területek takarítása, - a közös területek áramellátása, világítása, - a közös területek fűtése - a közös területek állagmegóvása, karbantartása, fenntartása, üzemeltetése, felújítása, festése-mázolása, - az Egészségház épületének vagyon, épület és felelősségbiztosítása, - riasztó rendszer kiépítése, - az Egészségház őrzése, - tűzoltó készülékek beszerzése és fenntartása, - az épülethez tartozó parkolók és a csatlakozó telek, illetve közterületek folyamatos takarítása, karbantartása, hóeltakarítása, síkosságmentesítése, - az Ingatlan egészének, szerkezetének, gépészeti, illetve közműrendszereinek és egyéb rendszereinek (Internet, telefon, lift stb.) a hibaelhárítása, állagmegóvása, karbantartása, fenntartása, üzemeltetése, felújítása, - az Ingatlan szükség szerinti a tulajdonost terhelő - felújítása, - az Ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának a fenntartása Beruházó nem felel a független szolgáltatók, pl. vízművek, elektromos művek, gázművek vagy más közüzemi szolgáltatók által ellátott berendezések üzemszünetéért, illetve az üzemszünetek által okozott károkért és határidő késedelemért A Felek megállapodnak abban, hogy a társasház működése során a Beruházó illetve a Beruházó által működtetett társasházközösség az Önkormányzattól mint haszonélvezőtől, illetve az önkormányzati egészségügyi szolgáltatóktól mint tényleges használóktól közös költséget, felújítási alapba történő befizetést, társasházi költségvetési hozzájárulást, illetve jelen szerződésben kifejezetten nem nevesített és szabályozott fizetési kötelezettséget nem követelhet, és velük szemben nem érvényesíthet is. 8

9 A Beruházót terheli az Egészségház szerkezetének, tetőszerkezetének, gépészetének, és a falakon belüli és kívüli szerelvényeknek illetve a távközlési rendszereknek (telefon, Internet) üzemeltetési, hibaelhárítási, javítási, karbantartási, fenntartási és felújítási munkálatai, valamint a hatósági felülvizsgálatok biztosításának kötelezettségei A Beruházó köteles a rendes használatot befolyásoló vagy akadályozó hibák kijavítását az Önkormányzat vagy az egészségügyi szolgáltató jelzésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül megkezdeni és azt lehető legrövidebb időn belül befejezni, egyéb hibák és hiányosságok esetében pedig az adott körülmények között a rendes és gondos együttműködési keretei között elvárható időn belül intézkedni A Beruházó a munkálatokat köteles úgy végezni, illetve úgy ütemezni, hogy az Ingatlan jelen szerződés szerinti használatát ne (vagy csak a lehető legkisebb mértékben) akadályozza Önkormányzat az Ingatlanban vagy az Egészségházban található közművek illetve gépészet észlelt hibáit és hiányosságait 12 (tizenkettő) órán belül köteles a Beruházónak jelenteni, (a Felek rögzítik, hogy a hibajelentésre a rendelőket (albetéteket) használó egészségügyi szolgáltatók is jogosultak) és szükség esetén a kárenyhítés körében - a Beruházó költségén - haladéktalanul eljárni A Beruházó a haszonélvező Önkormányzat, illetve a használók és a rendelések szükségtelen zavarása nélkül jogosult az Ingatlanban állapotfelmérés, javítások, karbantartás, veszélyhelyzet elhárítása céljából előzetes időpont egyeztetés alapján (elsősorban szokásos hivatali, rendelési időben) bemenni, a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni, a hiányosságokra és problémákra az Önkormányzat figyelmét felhívni A Beruházó évente (a tárgyév február 15.-éig írásban) tájékoztatja az Önkormányzatot az Ingatlanban arra az évre általa tervezett karbantartási, fenntartási és felújítási munkálatokról. Ezt megelőzően a Beruházó az Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók erre vonatkozó véleményét és javaslatait megkéri Az Ingatlan kizárólag a jogszabályoknak, az egészségügyi és önkormányzati szabályoknak megfelelően, valamint jelen szerződés céljainak megfelelően használható. Az egészségügyi szolgáltatók teljes mértékben felelnek a tevékenységükhöz szükséges hatósági engedélyek meglétéért, valamint a jogszabályok és előírások megszegése által okozott károkért Az Önkormányzat az Ingatlant a jó gazda gondosságával köteles használni és állagát megőrizni. Köteles az Önkormányzat ezen kötelezettségét az albetétei használati jogát átvevő egészségügyi szolgáltatókra is kötelezettségként ráterhelni. 9

10 5.11. Az Egészségház haszonélvezetbe adott albetétjeinek működtetésével kapcsolatos minden bevétel az Önkormányzatot illeti. 6. Többletrendelő, illetve - helyiség igény Amennyiben az Önkormányzat egészségügyi ellátási rendszerében olyan változás következik be, amely többletrendelő (vagy helyiség) igénnyel jár, akkor a Beruházó a saját költségén megtervezteti és megvalósítja. Ennek keretében beruházó az igény önkormányzati jelzését követően haladéktalanul köteles az Egészségház bővítésének tervezését megkezdeni, az építkezést a jogerős építési engedély kiadásától számított egy éven belül befejezni és az illetékes építésügyi hatósághoz használatba vételi engedélyért folyamodni. A rendelőt/helyiséget önálló albetétként, az önkormányzatot illető haszonélvezeti joggal és elővásárlási joggal terhelten átadni az Önkormányzat számára. 7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 7.1. Jelen szerződés a felek maradéktalan akaratát tartalmazza. Jelen szerződés Sopron Megyei jogú Város Közgyűlésének /2008. ( ) Kgy. határozatának elfogadásától függő hatályú Jelen szerződés csak írásban, mindkét Fél által a jogszabályokban előírt módon aláírtan módosítható Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával akkor adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Beruházó az ingatlant hitelintézet vagy más harmadik személy javára jelzálogjoggal illetve elidegenítési és terhelési tilalommal vagy más teherrel megterhelje, amennyiben Beruházó ezen szándékáról Önkormányzatot előre értesíti, valamint gondoskodik arról, hogy csak olyan hitelintézet vagy más harmadik személy javára történjen meg jelzálogjog illetve elidegenítési és terhelési tilalom vagy más teher ingatlannyilvántartási bejegyzése, aki előzetesen írásbeli kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat adás-vételi szerződés 6.1. pontján alapuló haszonélvezeti joga bejegyzésre kerüljön. Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségház jelen szerződésben foglalt működési feltételeit minden körülmények között folyamatosan biztosítja Jelen szerződés illetve az ezen szerződésbe foglalt előszerződés alapján megkötendő végleges szerződés és a társasház létesítésével kapcsolatos dokumentumok elkészítésével, ellenjegyzésével kapcsolatos ügyvédi költségeket a Beruházó viseli Jelen szerződésben nem vagy nem részletesen szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 10

11 Sopron, Sopron Megyei Jogú Város Egészségház Kft. Önkormányzata képviseletében: képviseletében: Soproni dr. Fodor Tamás polgármester ügyvezető Hajas Balázs 11

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Egészségház Társasház társasházi alapító okiratának, valamint szervezeti és

Részletesebben

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről OLIVA INVEST Kft. (cg. 01-09-920819, székhely 1039 Budapest Pünkösdfürdő u. 38., adószáma 14807381-2-41, stat.sz.jele 14807381-6810-113-01, képviseli:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről CIEMME Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 5.szám, postacím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37 szám. cégjegyzékszám: Cg.14-09-308269;

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

Ingatlanhasználati szerződés

Ingatlanhasználati szerződés Ingatlanhasználati szerződés mely létrejött egyrészről Sárosd Község Önkormányzata (cím:, Törzskönyvi azonosító szám: ; Adószám: ; KSH statisztikai számjel: ; Költségvetési elszámolási számla: ; képviseli:

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda)

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) amely alulírott helyen és időben jött létre az egyes pontban meghatározott felek között az alábbiak szerint: a Bérbeadó: neve:... székhelye:... cégjegyzékszám:...

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA napirendi pont GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 7870/2/A hrsz

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Kiszombor Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére vonatkozóan

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Kiszombor Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére vonatkozóan Bérleti Üzemeltetési Szerződés Kiszombor Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére vonatkozóan 1. Preambulum...5 1.1. Jelen szerződés célja...5 1.2. A víziközmű-üzemeltetés jogcíme...5 2.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt., bankszámla száma:

Részletesebben

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9., adószáma: 15490270-2-43, képviseli: dr.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 6/2012 (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról módosította: 20/2012. (IV.27) önkormányzati rendelet 34/2012. (VI.29.)

Részletesebben