Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása"

Átírás

1 Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása amely létrejött egyrészről: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, kötelezettségvállalási ellenjegyző: Nagy István közgazdasági osztályvezető, városi főkönyvelő, statisztikai számjele: , adószáma: ) mint jogosult (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: a Soproni Egészségház Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Hajas Balázs ügyvezető, székhelye: 1163 Budapest, Ballada utca 13., cégjegyzékszáma: , adószáma: , statisztikai számjele: ) mint beruházó és üzemeltető (a továbbiakban: Beruházó és a továbbiakban együttesen említve: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Preambulum. A szerződés tárgyának bemutatása. A Felek rögzítik, hogy az adásvételi szerződést megelőzően az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 108. (1) bekezdésére figyelemmel az Önkormányzat nyilvános, országos pályázatot írt ki a Sopron 3842/1 helyrajzi számú ingatlanának (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésére, melyben feltételként jelölte meg a kizárólagos, vagy többségében egészségügyi felhasználást. A pályázat eredményeként Felek között hó.napján ingatlan adásvételi szerződés jött létre. Ebben a Beruházó a nyertes pályázatnak megfelelően vállalta az Egészségház felépítését. A beruházás során a Szerződő felek a pályázat részét képező Beruházási szándék ismertetése című dokumentumban foglaltaknak megfelelően, figyelemmel arra, hogy a beruházás elsősorban a korszerűtlen Sopron, Lenkey utcai és Táncsics utcai orvosi rendelők kiváltását célozza, az alábbiak megvalósítását tűzték ki. Az Egészségházat a Beruházó az Önkormányzattal és a háziorvosokkal szakmailag egyeztetve, kizárólag a saját költségén a hatályos egészségügyi előírásoknak megfelelően megtervezteti és a jogerős építési engedély kézhezvételét követő 12 hónapon belül felépíti. Az egészségház egy közforgalmú gyógyszertárat, 7 felnőtt háziorvosi, 4 gyermek háziorvosi, illetve 4 fogorvosi és az ifjúság-egészségügyi 1

2 ellátás tevékenységre alkalmas rendelőt, a védőnői szolgálat, továbbá az állandó orvosi ügyeletek befogadására alkalmas helyiség, valamint fogászati röntgen elhelyezésére alkalmas helyiséget együttest foglalja magában. A Szerződő felek megállapítják, hogy a gyógyszertár kialakítása múlhatatlan feltétele a jelen szerződésben foglalt együttműködésnek, a projekt sikere szoros összefüggésben van a gyógyszertár működésének üzleti eredményével, amely viszont szorosan összefügg az Egészségházban működő rendelők számával. Erre tekintettel a Szerződő felek ezt az összefüggést a projekt lényeges elemének tekintik, ezért a jelen szerződés módosításának felmerülése esetén irányadó elvi szempontnak fogadják el. Az elkészült építményt Beruházó társasházzá alakítja olyan módon, hogy minden önálló rendeltetési egység önálló ingatlan-nyilvántartási albetét legyen. A gyógyszertár kivételével minden egyes albetétre haszonélvezeti jogot biztosít az Önkormányzat részére, egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására. Az Önkormányzat haszonélvezeti jogából fakadó használati jogának gyakorlását külön szerződésben a felépítendő rendelők vonatkozásában az egészségügyi ellátási rendszerében mindenkor résztvevő egészségügyi szolgáltatóknak átengedheti és a rendelkezésére álló eszközökkel elősegíti, hogy a jelen szerződésben meghatározott egészségügyi feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók az Egészségházban végezzék tevékenységüket. Fentiek megvalósítás érdekében a Szerződő felek az alábbi részletes megállapodást kötik. 1. Az Ingatlan adásvétele A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a közöttük Sopronban, hónap. napján megkötött adásvételi szerződés 2. Számú mellékletét képezi, tartalmilag az adásvételi szerződésben írtakkal együtt értelmezendő. Felek az Adásvételi szerződés 23. pontjában megállapodtak abban, hogy 30 napon belül együttműködési megállapodást megkötik egymással a Beruházás tényleges megvalósítására, és a felépült Egészségház működtetésére vonatkozóan. Ezen kötelezettségüknek jelen megállapodás aláírásával eleget tettek. Jelen megállapodás Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásától függő hatályú. 2. Az Egészségház kialakítása A Preambulumban leírtak szerint a Beruházó a nyertes pályázatnak megfelelően vállalta az Egészségház felépítését. Kötelezettséget vállalt arra, hogy az Egészségházat oly módon építi meg, hogy abban: 2

3 7felnőtt háziorvosi rendelőt, 4 gyermekorvosi rendelőt a védőnői szolgálat helyiségeivel szerves egységben, 4 fogorvosi rendelőt, fogászati röntgen befogadására alkalmas helyiséget 1 ifjúság-egészségügyi ellátásra alkalmas rendelőt központi háziorvosi ügyeletek helyiségeit, valamint ezek járulékos és kiszolgáló helyiségeit alakítja ki, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az így kialakított rendelőkben az Önkormányzat a város területén jelenleg működő háziorvosi körzetek, területi ellátási kötelezettséggel és működtetési (praxis) joggal rendelkező egészségügyi szolgáltatóit kiváltképpen a Lenkey és Táncsics utcai rendelőket - helyezi el, s a létesítményt a későbbiekben is ennek megfelelően használja A Beruházó vállalja, hogy a beruházást ezen szabályok szerint első osztályú minőségben valósítja meg A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségház építési engedély kérelmét a szükséges mellékletekkel ellátva jelen megállapodás aláírásától számított 60 napon belül benyújtja az illetékes építési hatósághoz, és ezt az Önkormányzat részére igazolja. E határidőnek a Beruházó saját érdekkörébe eső okból történő meg nem tartása esetén a Beruházó a 61. naptól napi ,- Ft, azaz negyvenezer forint késedelmi kötbért köteles megfizetni az Önkormányzatnak A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogerős és végrehajtható építési engedély kézhezvételét követő 365 napon belül, a saját költségén, a teljes körű használatra alkalmas módon megvalósítja a Beruházást, felépíti az Egészségházat és kiépíti a kapcsolódó létesítményeket (pl: parkoló), és ezt az Önkormányzat részére igazolja. E határidőnek a Beruházó saját érdekkörébe eső okból történő meg nem tartása esetén a Beruházó a 366. naptól kezdve napi ,- Ft, azaz negyvenezer forint késedelmi kötbért köteles megfizetni az Önkormányzatnak A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.4. pont szerinti a határidőben az Önkormányzat képviselőjének jelenlétében, jegyzőkönyvileg dokumentáltan megtörténik az Egészségház műszaki átadása, és Beruházó ettől számítva 10 napon belül használatbavételi engedélyért folyamodik az illetékes építési hatóság felé, és ezt az Önkormányzat részére igazolja. E határidőnek a Beruházó saját érdekkörébe eső okból történő meg nem tartása esetén a Beruházó a 11. naptól kezdve napi ,- Ft, azaz negyvenezer forint késedelmi kötbért köteles megfizetni az Önkormányzatnak A Beruházás megvalósításának a költségei - beleértve a tervezéssel, mindennemű engedélyezéssel, kivitelezéssel, társasház alapítással együtt járó valamennyi költséget, a víz, szennyvíz, gáz, telefon vezetékek, szélessávú internet, a hírközlési kábelek, a szükséges utak, járdák és 3

4 parkolók kiépítésének költségeit, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások és szakhatósági eljárások díját is - Beruházót terhelik A Felek az Egészségház megtervezése és kialakítása során egymással folyamatosan egyeztetnek és együttműködnek. Amennyiben ez szükséges, ezen egyeztetések megállapításairól és megállapodásairól közösen jegyzőkönyvet vesznek fel A Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó az Egészségházban (amennyiben az épület emeletes, akkor annak földszintjén) belátása szerint egyéb egészségügyi, vagy azzal összefüggő, illetve összeférő létesítményeket, így különösen gyógyszertárat alakíthat ki. A gyógyszertár kialakítása múlhatatlan feltétele a jelen szerződésben foglalt együttműködésnek Minden egyes különálló rendeltetési egység (rendelő, védőnői munkahely, stb.) önálló ingatlan nyilvántartási társasházi albetétként jön létre, az önálló üzemeltetés követelményeinek megfelelően A Beruházó vállalja az Egészségház szükséges gyengeáramú hálózattal, számítástechnikai rendszerrel, szélessávú internet rendszerrel, hő-technikai és más, kötelezően beépítendő berendezésekkel való felszerelését Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségügyi műszerek, berendezések, eszközök beszerzése nem Beruházót terheli A Beruházó az egyes rendelőket és rendeltetési egységeket (albetéteket) úgy alakítja ki, hogy azok önálló közmű csatlakozásokkal rendelkezzenek és legalább a hiteles elszámolásra alkalmas fogyasztási almérőkkel legyenek ellátva Az Ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba társasházként történő, illetőleg a haszonélvezeti jog jogerős Földhivatali bejegyzését követően a Beruházó Beköltözési értesítést küld az Önkormányzatnak. A Felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy a rendelések az értesítés kézhezvételét követő 60 (hatvan) napon belül elindulhassanak. 3. Az önkormányzati egészségügyi alapfeladatok ellátási kötelezettsége az Egészségházban Az Önkormányzat támogatja az Egészségház mielőbbi és funkcióinak megfelelő megépítését. Haszonélvezeti jogának fennállása alatt alapellátási kötelezettségének a jelen szerződésben meghatározott módon és körben tesz eleget, és a rendelkezésére álló eszközökkel lehetőleg mindenkor biztosítja, hogy az orvosi rendelőkben háziorvosok, gyermekorvosi rendelőkben gyermekorvosok praktizáljanak. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodásban rögzített feltételeket Önkormányzat csak a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt feladat és hatáskörei szerint tudja teljesíteni, az egészségügyi alapellátás kötelező önkormányzati 4

5 feladatának jogszabályi megszűnte esetén mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségek alól és egyidejűleg az ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joga is megszűnik Az Önkormányzat az alapellátási kötelezettségét úgy teljesíti, hogy az egészségügyi rendszerében résztvevő egészségügyi szolgáltatókkal (pl: praxisjoggal rendelkező vállalkozó vagy közalkalmazotti háziorvos ), valamint a későbbiekben esetleges tevékenységbeli jogutódjaikkal az egyes rendelők (albetétek) vonatkozásában használati megállapodást köt, vagy egyéb egészségügyi feladat ellátására vonatkozó szerződésben, az Egészségházban az Önkormányzat haszonélvezetével ellátott rendelők használati kötelezettségéről rendelkezik. Ha az alapellátás körébe tartozó ellátások fajtája és száma, vagy a háziorvosi körzetek száma és elosztása megváltozik az Önkormányzat kötelezettségének elsősorban továbbra is az Egészségházban köteles eleget tenni jelen megállapodás teljesülése érdekében Amennyiben Beruházó jelen megállapodásban foglalt, az Egészségház üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségeit megszegi vagy nem az általában elvárható gondossággal és színvonalon teljesíti, és az Önkormányzat írásos figyelmeztetése ellenére sem orvosolja a jelzett hiányosságokat az Önkormányzat jogosult Beruházó terhére és felelősségére a szükséges beavatkozásokat megtenni Amennyiben a 3.3. pontban foglaltak huzamosabb ideig fennállnak vagy rendszeresen ismétlődnek az Önkormányzat mentesül a 2.1. és 3.3. pontokban foglaltak alól. 4. Társasház alapítása, albetétek, haszonélvezeti jog biztosítására és elővásárlási jog biztosítására vonatkozó előszerződés Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb az Ingatlan megépítésének befejezését követően, az Egészségház használatbavételi engedélye jogerőssé válásának napjától számított 30 napon belül benyújtja az Ingatlan társasházzá alakítására vonatkozó kérelmet az illetékes földhivatalba. E határidőnek a Beruházó saját érdekkörébe eső okból történő meg nem tartása esetén a Beruházó napi ,- Ft, azaz negyvenezer forint késedelmi kötbért köteles megfizetni az Önkormányzatnak Az Ingatlanon a társasház úgy kerül kialakításra, hogy az önálló rendeltetési egységek (rendelők és kapcsolódó helyiségeik) mindegyike önálló társasházi albetétként kerül az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre. A Beruházó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy jelen szerződés szabályait a létrejövő társasház alapító okiratában és egyéb dokumentumaiban is megfelelően megjeleníti. Beruházó vállalja, hogy az alapító okiratot Önkormányzat egyetértésével hozza létre, és az alapító okiratban, az abban foglaltak szerint egyetértési jogot biztosít Önkormányzat részére. A Beruházó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a társasházi törvény alapján a társasház működéséhez kapcsolódó 5

6 dokumentumok (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, házirend, stb.) kiadása (elfogadása) előtt ezeket előzetesen egyezteti az Önkormányzattal, és egyetértésével módosítja ezeket a dokumentumokat. A Felek rögzítik, hogy a létrejövő társasház jogszerű működéséért a Beruházó felel A gyógyszertár befogadására szolgáló albetét kivételével az Önkormányzat egészségügyi alapellátásához szükséges, e szerződés 2.1. pontja szerinti ingatlanrészek albetéteire a Beruházó külön szerződésben haszonélvezeti jogot alapít az Önkormányzat számára, 99 évre. Az egyes albetétekre vonatkozó haszonélvezeti jog az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül. Amennyiben a jogerős használatba vételi engedély megszerzését követő 60 napon belül a haszonélvezeti jog nem kerül a Földhivatalban bejegyzésre, ezen tény a jelen megállapodásból eredő mindennemű kötelezettségét az Önkormányzatnak megszünteti Az Önkormányzat a fenti (4.3. pont szerinti) időtartamon belül a jelen szerződés 3. pontjában foglalt módon az egészségügyi feladatait az Egészségházban kívánja ellátni Az Önkormányzat haszonélvezeti joga alapján jogosult az egyes rendeltetési egységek (albetétek) használatát a praxisjoggal rendelkező háziorvosoknak és az egészségügyi alapellátás egyéb résztvevőinek saját feltételei szerint biztosítani Felek megállapodnak abban is, hogy az Önkormányzatot illető haszonélvezeti jog megszűnéséről a megkötendő végleges szerződésben az alábbi tartalommal fognak rendelkezni: Az Önkormányzat részére biztosított haszonélvezeti jog azonnali hatállyal megszűnik, ha: a) amennyiben valamely albetét vonatkozásában az egészségügyi alapellátó tevékenység nem biztosított, és az Önkormányzat a jogszabályi helyettesítésen túl 90 (kilencven) napon belül a pótlásra irányuló intézkedést nem kezdeményez, az Önkormányzat haszonélvezeti joga az adott albetét vonatkozásában megszűnik, b) az Egészségházban praktizáló orvosok száma Önkormányzat érdekkörébe eső okból, összességében a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott orvos számok háromnegyede alá csökken (amennyiben töredékszámra végződik, úgy az Önkormányzatra kedvezőbb kerekítési szabály érvényesül), és az Önkormányzat a jogszabályi helyettesítésen túl 90 (kilencven) napon belül a pótlásra irányuló intézkedést nem kezdeményez, az Önkormányzat haszonélvezeti joga az összes albetét vonatkozásában megszűnik, c) a Felek így állapodtak meg, 6

7 d) az Ingatlan elpusztul. e) az egészségügyi alapellátás biztosításának kötelező önkormányzati feladata jogszabályi okból megszűnik. Amennyiben jelen szerződés a b) pontban foglalt esetben szűnik meg és az Egészségház fenntartása tovább már nem áll Beruházó érdekében az Önkormányzat köteles az Ingatlant a Felek által együttesen megbízott ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslésben foglalt aktuális forgalmi érték és a könyv szerinti ingatlanérték átlagának megfelelő vételárért megvásárolni. A vételár tehermentes ingatlanra vonatkozik. A haszonélvezeti jog megszűnésekor az albetéteke(ke)t tisztán, kiürített állapotban, az állag sérelme nélkül kell birtokba visszabocsátani Az albetétet átadása és visszabocsátása is átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik, ez utóbbi a szerződés bármilyen jelen szerződésben vagy jogszabályban megjelölt jogcímen való megszűnése napját követő 30 (harminc) naptári napon belül, amely időszak a szükséges takarítási, festési munkák elvégzésének célját szolgálja A Felek jelen szerződéssel kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Ingatlanon a Beruházó által létrehozott társasháznak a 4.3. pontban meghatározott albetéteinek a körére nézve - a társasházi bejegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a társasház létrejöttét követő 15 napon belül az Önkormányzat javára ingyenesen, külön szerződéssel elővásárlási jogot alapítanak. 5. Az Egészségház üzemeltetése, használata 5.1. Az Önkormányzat a haszonélvezeti jogával terhelt albetéteket egészségügyi ellátás céljára, ezen belül felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi és a jelen szerződésben felsorolt egyéb egészségügyi feladatellátás céljára fogja hasznosítani. Az Önkormányzat ezen albetétekben más jellegű tevékenységet nem folytathat és nem is engedhet meg. Az Önkormányzat a haszonélvezeti jogát nem ruházhatja át, de az albetétek használatát, használati jogát átengedheti, oly módon is, hogy az ott működő egészségügyi szolgáltatók azokat az alapellátási tevékenység sérelme és zavarása nélkül, attól időben és jellegben egyértelműen és határozottan elkülönítve magánrendelés, foglalkozás-egészségügyi szolgálat stb. céljára is használhassák A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat haszonélvezetébe adott egyes albetétek üzemeltetésével kapcsolatos költségeket viseli, azokat azonban az albetétet ténylegesen használó egészségügyi szolgáltatóra továbbháríthatja. E körbe tartozó költségelemek: - vízdíj, csatornadíj, - elektromos áram díja, 7

8 - fűtés-hűtés, klimatizáció költségei, - veszélyes hulladék tárolás és elszállítás költségei, - telefon, Internet díja, - az albetét takarításának a költségei, - a tisztítás, sterilizálás költségei, - egészségügyi dokumentáció védelmének a költségei, - egészségügyi festés, mázolás Az Önkormányzat haszonélvezetébe tartozó albetétek rendes használat körébe tartozó karbantartása az Önkormányzat feladata, azt a ténylegesen használóra továbbháríthatja Az Egészségház vonatkozásában a Beruházó az alábbi épületüzemeltetési és fenntartási feladatok folyamatos ellátását és az e feladatok ellátásához kapcsolódó költségek folyamatos fedezését biztosítja: - a közös területek takarítása, - a közös területek áramellátása, világítása, - a közös területek fűtése - a közös területek állagmegóvása, karbantartása, fenntartása, üzemeltetése, felújítása, festése-mázolása, - az Egészségház épületének vagyon, épület és felelősségbiztosítása, - riasztó rendszer kiépítése, - az Egészségház őrzése, - tűzoltó készülékek beszerzése és fenntartása, - az épülethez tartozó parkolók és a csatlakozó telek, illetve közterületek folyamatos takarítása, karbantartása, hóeltakarítása, síkosságmentesítése, - az Ingatlan egészének, szerkezetének, gépészeti, illetve közműrendszereinek és egyéb rendszereinek (Internet, telefon, lift stb.) a hibaelhárítása, állagmegóvása, karbantartása, fenntartása, üzemeltetése, felújítása, - az Ingatlan szükség szerinti a tulajdonost terhelő - felújítása, - az Ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának a fenntartása Beruházó nem felel a független szolgáltatók, pl. vízművek, elektromos művek, gázművek vagy más közüzemi szolgáltatók által ellátott berendezések üzemszünetéért, illetve az üzemszünetek által okozott károkért és határidő késedelemért A Felek megállapodnak abban, hogy a társasház működése során a Beruházó illetve a Beruházó által működtetett társasházközösség az Önkormányzattól mint haszonélvezőtől, illetve az önkormányzati egészségügyi szolgáltatóktól mint tényleges használóktól közös költséget, felújítási alapba történő befizetést, társasházi költségvetési hozzájárulást, illetve jelen szerződésben kifejezetten nem nevesített és szabályozott fizetési kötelezettséget nem követelhet, és velük szemben nem érvényesíthet is. 8

9 A Beruházót terheli az Egészségház szerkezetének, tetőszerkezetének, gépészetének, és a falakon belüli és kívüli szerelvényeknek illetve a távközlési rendszereknek (telefon, Internet) üzemeltetési, hibaelhárítási, javítási, karbantartási, fenntartási és felújítási munkálatai, valamint a hatósági felülvizsgálatok biztosításának kötelezettségei A Beruházó köteles a rendes használatot befolyásoló vagy akadályozó hibák kijavítását az Önkormányzat vagy az egészségügyi szolgáltató jelzésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül megkezdeni és azt lehető legrövidebb időn belül befejezni, egyéb hibák és hiányosságok esetében pedig az adott körülmények között a rendes és gondos együttműködési keretei között elvárható időn belül intézkedni A Beruházó a munkálatokat köteles úgy végezni, illetve úgy ütemezni, hogy az Ingatlan jelen szerződés szerinti használatát ne (vagy csak a lehető legkisebb mértékben) akadályozza Önkormányzat az Ingatlanban vagy az Egészségházban található közművek illetve gépészet észlelt hibáit és hiányosságait 12 (tizenkettő) órán belül köteles a Beruházónak jelenteni, (a Felek rögzítik, hogy a hibajelentésre a rendelőket (albetéteket) használó egészségügyi szolgáltatók is jogosultak) és szükség esetén a kárenyhítés körében - a Beruházó költségén - haladéktalanul eljárni A Beruházó a haszonélvező Önkormányzat, illetve a használók és a rendelések szükségtelen zavarása nélkül jogosult az Ingatlanban állapotfelmérés, javítások, karbantartás, veszélyhelyzet elhárítása céljából előzetes időpont egyeztetés alapján (elsősorban szokásos hivatali, rendelési időben) bemenni, a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni, a hiányosságokra és problémákra az Önkormányzat figyelmét felhívni A Beruházó évente (a tárgyév február 15.-éig írásban) tájékoztatja az Önkormányzatot az Ingatlanban arra az évre általa tervezett karbantartási, fenntartási és felújítási munkálatokról. Ezt megelőzően a Beruházó az Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók erre vonatkozó véleményét és javaslatait megkéri Az Ingatlan kizárólag a jogszabályoknak, az egészségügyi és önkormányzati szabályoknak megfelelően, valamint jelen szerződés céljainak megfelelően használható. Az egészségügyi szolgáltatók teljes mértékben felelnek a tevékenységükhöz szükséges hatósági engedélyek meglétéért, valamint a jogszabályok és előírások megszegése által okozott károkért Az Önkormányzat az Ingatlant a jó gazda gondosságával köteles használni és állagát megőrizni. Köteles az Önkormányzat ezen kötelezettségét az albetétei használati jogát átvevő egészségügyi szolgáltatókra is kötelezettségként ráterhelni. 9

10 5.11. Az Egészségház haszonélvezetbe adott albetétjeinek működtetésével kapcsolatos minden bevétel az Önkormányzatot illeti. 6. Többletrendelő, illetve - helyiség igény Amennyiben az Önkormányzat egészségügyi ellátási rendszerében olyan változás következik be, amely többletrendelő (vagy helyiség) igénnyel jár, akkor a Beruházó a saját költségén megtervezteti és megvalósítja. Ennek keretében beruházó az igény önkormányzati jelzését követően haladéktalanul köteles az Egészségház bővítésének tervezését megkezdeni, az építkezést a jogerős építési engedély kiadásától számított egy éven belül befejezni és az illetékes építésügyi hatósághoz használatba vételi engedélyért folyamodni. A rendelőt/helyiséget önálló albetétként, az önkormányzatot illető haszonélvezeti joggal és elővásárlási joggal terhelten átadni az Önkormányzat számára. 7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 7.1. Jelen szerződés a felek maradéktalan akaratát tartalmazza. Jelen szerződés Sopron Megyei jogú Város Közgyűlésének /2008. ( ) Kgy. határozatának elfogadásától függő hatályú Jelen szerződés csak írásban, mindkét Fél által a jogszabályokban előírt módon aláírtan módosítható Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával akkor adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Beruházó az ingatlant hitelintézet vagy más harmadik személy javára jelzálogjoggal illetve elidegenítési és terhelési tilalommal vagy más teherrel megterhelje, amennyiben Beruházó ezen szándékáról Önkormányzatot előre értesíti, valamint gondoskodik arról, hogy csak olyan hitelintézet vagy más harmadik személy javára történjen meg jelzálogjog illetve elidegenítési és terhelési tilalom vagy más teher ingatlannyilvántartási bejegyzése, aki előzetesen írásbeli kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat adás-vételi szerződés 6.1. pontján alapuló haszonélvezeti joga bejegyzésre kerüljön. Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségház jelen szerződésben foglalt működési feltételeit minden körülmények között folyamatosan biztosítja Jelen szerződés illetve az ezen szerződésbe foglalt előszerződés alapján megkötendő végleges szerződés és a társasház létesítésével kapcsolatos dokumentumok elkészítésével, ellenjegyzésével kapcsolatos ügyvédi költségeket a Beruházó viseli Jelen szerződésben nem vagy nem részletesen szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 10

11 Sopron, Sopron Megyei Jogú Város Egészségház Kft. Önkormányzata képviseletében: képviseletében: Soproni dr. Fodor Tamás polgármester ügyvezető Hajas Balázs 11

11. 3842/1 267/2008. (VIII.

11. 3842/1 267/2008. (VIII. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. augusztus 25-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 11. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron, Selmeci

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött,

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, egyrészről: I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (900 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, kötelezettségvállalási

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal HATÁROZATI JAVASLAT.. Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (XII. 13.) határozat Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról. Jogi és Ügyrendi Bizottság

CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról. Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fõ tér 1.) Ügyiratszám: VI/ 59.404/2010. CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A XII-236/5555/2013. sz. határozat 1. melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8 KSH statisztikai száma:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01, képviselője:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Dunavarsány Város Önkormányzata, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) - képviselője: Bóna Zoltán polgármester; székhelye: 2336 Dunavarsány,

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS A fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak 58918-21/2008 Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 bizottsági tag, jelenléti ív szerinti meghívottak Osváth András Ismertette a javasolt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-9/2015. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Magyarországi Németek

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

SZERZŐDÉS a házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról. Általános rész

SZERZŐDÉS a házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról. Általános rész SZERZŐDÉS a házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról I. Általános rész 1. Szerződő felek: Dr. Szalók Imre Szombathely, Szent M. u. 31. (Szombathely, 1951. 11.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/906-1/2013/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: F HOUSE Kft. Opciós Szerződésének

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására melléklet a 256/2014. (XI. 27.) határozathoz FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. törzsszám:726456,

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - Mentőállomás létesítésére - Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u. 22, statisztikai

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat az Országos Mentőszolgálattal, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával kötött háromoldalú együttműködési megállapodás

Részletesebben