2008. AUGUSZTUS 3. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM. Pálmai József: Vertel József

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. AUGUSZTUS 3. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM. Pálmai József: Vertel József 1922-1993"

Átírás

1 2008. AUGUSZTUS 3. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Pálmai József: Vertel József Grafikusmővész, több mint 500 magyar, külföldi és ENSZ bélyeg tervezıje. Dömösön élt, és dolgozott. Kedves Olvasóim! Kedves Dömösi Fiatalok! A fenti szavakat a Duna utcai szülıházról, Szabó Béláék házáról idéztem. A dömösi gazdálkodócsaládban, 1922-ben született Vertel József akinek mővészeti érdeklıdését csak édesapja szép, kalligrafikus írása éltethette már az elemi iskolában sokat rajzolt. A dömösi táj, a Dunán úszó hajók, az állatok és a növények ragadták meg figyelmét, s a rajz tovább kísérte a nagymarosi polgári iskolában is, ahonnan a budapesti Székesfıvárosi Iparrajziskolába került, ahol négy évig a díszítıfestı osztály tanulója volt. Tanulmányait a Képzımővészeti fıiskolán folytatta, ahol a háborús évek, a folyamırségnél töltött katonai szolgálat és a hadifogság nehéz megpróbáltatásokkal terhes közjátéka után kitőnı mesterek keze alatt készült fel festıi hivatására: Aba-Novák Vilmos és Konecsni György volt a mestere, de pedagógiai módszereivel és nézeteivel nagy hatással volt rá Fáy Aladár is. Fıiskolai tanulmányai után, a negyvenes évek második felében, a Szépmőves Líceumban, az egykori Iparrajziskolában kezdett díszítıfestést tanítani. A hatalmas méretek, a falfestmények világából egy nyilvános pályázati kiírás fordította érdeklıdést a parányi bélyegek felé: a Magyar Posta által kiírt 1949-es Lánchíd-bélyegpályázat. A pályázatot megnyerve kilépett a Szépmőves Líceumból, és 1950-tıl 1970-ig a Pénzjegynyomda tervezıjeként dolgozott, majd haláláig önálló tervezıként tevékenykedett. Dömös nemcsak szülıhely, nemcsak a gyermekkori eszmélés színtere, életre szóló élmények megszerzésének terepe, hanem a munkásságát végigkísérı festıi szépségő alkotótér a budapesti letelepedés után is állandó vissza-visszatérésre kényszerítı közeg. Vertel József számos beszélgetésben elmondta, hogy a község Duna utcájában született, néhány száz méterre attól a folyamtól, amely meghatározó módon végigkísérte életét és munkálkodását. Szépségével újra meg újra elvarázsolta ez a táj. Történelmi múltja, a közeli Visegrád és Esztergom történelmi, építészeti, mővészeti emlékei valóságos és képzeletbeli barangolásokra, kutatóutakra invitálta a letőnt évszázadokban, és elmélyült alkotómunkára inspirálta. A grafikusi, alkalmazott grafikusi oeuvre-tıl látszólag különálló. Ám valójában azzal szervesen összefüggı Vertel József dömösi közéleti tevékenysége: elkészíttette, és a Községházán elhelyeztette a Magyar Nemzeti Galériában ırzött, román kori dömösi oszlopfı másolatát, hathatós lépéseket tett azért, (folytatás a 2. oldalon) augusztus Dömösi Élet 1

2 Kultúra hogy a magyar történelemben oly jelentıs szerepet játszó hajdani dömösi Árpád-kori épületegyüttes ásatásai megkezdıdjenek, majd hogy a prépostsági templom altemplomának rekonstrukciója elkészülhessen. Helytörténeti és mővészeti győjteményt, kiállításokat sorozatban bemutató galériát szervezett, kiadványok megjelenését mint az 1987-ben kiadott Szobrászok, festık, grafikusok Dömösön címőt indítványozta, és ösztönözte. A dömösi táj Vertel József számos kisgrafikáján is megjelent, mint például az 1979-es, Dömös éves évfordulójának emlékére készített, rézmetszettel ékesített emléklapon, s a Duna, a Dunakanyar központi jelentıségő motívummá vált bélyegtervein és bélyegein. A hetvenes évek elején, szakítva a hagyományos ábrázolásmóddal, a legjellemzıbb épületeket és mőalkotásokat tömör kompozícióba foglalva, négy bélyegbıl álló sorozatban örökítette meg a Dunakanyar városait, Esztergomot, Visegrádot, Vácot és Szentendrét. A négy címlet közül a Szentendrét megjelenítı bélyeget 1973-ban a világ száz legszebb bélyege közé sorolta az olaszországi szakmai zsőri. Vertel József Dömöshöz, a Dunakanyar történelmi és mővészeti emlékekben és természeti szépségekben oly gazdag vidékéhez és Budapesthez elszakíthatatlan szálakkal kötıdı munkássága a XX. századi alkalmazott grafikai mővészet egyik szép fejezetét teremtette meg; alkotásaival egy kezdetben elszigetelt, majd Európához közeledı ország nemzetközi párbeszédében vállalt tevékeny szerepet. Több évtizedes bélyegtervezıi munkája mellett, idejét, energiáját nem kímélve, kapcsolatait felhasználva szervezte, segítette, gyarapította Dömös életét. A Dunakanyari Intézıbizottság tagjaként folyamatos anyagi támogatás megszerzésével segítette az Altemplom feltárását, rekonstrukcióját. 2 A községháza épületének megszerzésével teremtıdött meg a lehetıség a Galéria kialakítására ben Pastinszky Miklós történésszel, lelkes helybé- liekkel és üdülısökkel alakult meg a Dömös Barátok Köre. Szervezésében kiállítások, elıadások, koncertek, kirándulások, színházlátogatások, helytörténeti kutatás, felvidéki testvérvárossal való kapcsolattartás, Dömös Napok, farsangi, szüreti mulatságok és egyéb összejövetelek valósultak meg. Az ı közbenjárásának is köszönhetı, hogy a vasútvonal felújítása után megáll a vonat Dömösön. A kiállításokon, a dömösi mővésztelepen alkotó munkát végzett Reich Károly, Kass János, Konecsni György, Surányi Mária grafikusmővészeket, a Dömösön alkotó Novák Lajos, Szabó Vladimir festımővészeket, Martsa István szobrászt és számtalan meghívott kiállító mővészt ösztönzött a Dömösi Galéria győjteményének gyarapítására. Az elıadásokon, koncerteken Dömösön élı, alkotó mővészek Horusitzky Zoltán zeneszerzı, L. Kecskés András lantmővész (és együttese), Sárközi Gergı gitármővész, Major Tamás és Lıte Attila színészek mellett többek között közremőködött Jancsó Adrienne elıadómővész, Béres Dömösi Élet augusztus

3 Kultúra Ferenc, Pitti Katalin és Leblanc Gyızı énekesek, Juhász Ferenc költı. De járt itt Balczó András és Lakat Károly is többek között. Több emléktáblát állítottak a faluban személyekre és történelmi eseményekre vonatkozóan, s az 1939-ben Magyarországra menekült lengyel katonákra gondolva. Pásztor János szobrászmővész is Dömösön élt, rá emlékeztet a Községháza oldalán elhelyezett márványtábla egyelıre egyedül augusztusában egy régi vágya teljesült, sikerült megszerveznie a Marosvásárhelyi Színház elıadásában Székely János: III. Béla címő darabjának dömösi bemutatóját, de ezt ı már nem élhette meg. Már csak ajándékul hagyhatta nekünk, dömösieknek. Nem mindenki tudja, hogy Dömös címerének tervezését Józsi bácsi kezdte el, és leánya Vertel Beatrix fejezte be. Tizenöt évvel ezelıtt, augusztus 5-én halt meg falunk szülötte, Vertel József grafikusmővész, az ı gondolataival zárom emlékezı írásomat: Mindig vallottam, hogy a Dunakanyar szépségeivel szemben én határtalanul elfogult vagyok. Itt születtem a Szıke patak túloldalán, a Duna utcában, ami akkor még a falu legszélsı utcája volt, 1922-ben. És az enyém és a korombeli srácoké volt itt minden a Rám-szakadéktól a Dunáig. Emlé augusztus kezetbıl le tudom rajzolni bármelyik részét ennek a vidéknek. Ahogy gyerekként megismerkedtem a tájjal, az meghatározó erejő volt, s programot adó egész életemre. Bejártam Európát a Peloponnészosz-félszigettıl a fjordokig, mégis úgy érzem, ez a legszebb Különösen a Visegrád és Dömös közötti szakasz. Itt olyan impozáns magasságok és zordságok találhatók, olyan ünnepélyesen találkozik a nagy vízfelület az erdıkkel, hegyekkel, hogy ez a legizgalmasabb része a Dunakanyarnak, s nincs is az országban több ilyen természeti jelenség. Dömösi Élet 3

4 Hirdetés 4 Dömösi Élet augusztus

5 Kistérségi hírek Hummel Rudolf: Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás nyári sportprogramjai Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás még februárjában fogadta el komplex sportkoncepcióját, amelyben fontos szerepet szánt a gyermeksport mellett a szabadidı hasznos eltöltésének, de nem feledkezett meg a felnıtt és az idısebb senior réteg sportolási lehetıségeinek biztosításáról sem. A program a kistérség valamennyi települését érinti. Volt már íjász-, lovas- és birkózóverseny Táton, teljesítménypróba Nyergesújfalun, vízifoci Esztergom - Kertvárosban. A program része több bentlakásos sporttábor is. gimnázium szakmai segítségével valósította meg. A táborban fıként esztergomi, pilismaróti és dömösi fiatalok vettek részt, de a kistérség többi településérıl is érkeznek résztvevık. A táborral párhuzamosan Székely Zoltán programmenedzser vezetésével a kistérség szervezésében a megyében elsıként kommandós tábor megszervezésére is sor került Pilismaróton! A festıi szépségő Duna-parton számos gálamérkızésre és több kulturális programra is sor került. Néhány hete ért véget a bajóton megrendezett II. Kistérségi sporttábor, amely a szervezık és visszajelzések szerint is felülmúlta a tavalyit. A tábor zárónapja családi fiesztával és gálamérkızésekkel zárult. Az eseményen tiszteletét tette Buzánszky Jenı az aranycsapat legendás játékosa is. A gálamérkızéseken több játékos-megfigyelı is jelen volt. Az MTK és a Dorog megfigyelıi a tehetséges kistérségi játékosok láttán még aznap több játékos leigazolásáról döntöttek. A bajóti Balogh András vezette kistérségi válogatott amelyben két dömösi fiatalt is viszontláthattunk az idei évben még több hírverı gálamérkızést játszik. Július 12-én szombaton a program részeként kistérségi tenisztornára került sor a Nyergesújfalui sörfesztivál keretén belül. Július között került megrendezésre az I. kistérségi nyári strandsportok Augusztus 2-án szombaton délelıtt 10 órától Dömösön a falunap keretében a kistérségi komplex szabadidısport program részeként akadályversenyekre és ügyességi versenyekre került sor. A különféle ügyességi versenyekre a csapatok a helyszínen nevezhettek. Az akadályversenyekkel kapcsolatban bıvebb információ Merényi Tamás kistérségi sportmenedzsertıl kapható a es mobiltelefonszámon. A Dömösi falunap külön érdekessége volt sport szempontból, hogy a Kistérség tábora Pilismaróton, ahol a strandröplabda, a strandfoci és a streetball játszotta a fıszerepet! A Tábor nagyszabású gálával zárult. A tábort a kistérség az esztergomi Dobó Katalin a falunapon egész nap vízifocit is szervezett! A pogram folytatásaként augusztus 17-én pedig víziparádéra kerül sor Lábatlanon az I. kistérségi vízitábor zárásaként. Augusztus 9-én és 23-án nagyszabású kézilabdatornákat szervez a kistérség Lábatlanon, illetve Süttın, több neves kézilabda-játékos részvételével. A programot augusztus végén, Mogyorósbányán vízifoci, majd egy esztergomi és Lábatlani focitorna is színesít augusztus Dömösi Élet 5

6 ifj. Paulusz József: Iskola Vipa 2008 VIPA, vagyis Visegrád Parajd. Parajd, egy erdélyi község, ahol szintén Áprily Lajosról elnevezett iskolában folyik a tanítás, és így immár 18 éve a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola a testvériskolánk. Szerencsére mindkét iskola (és önkormányzat) komolyan gondolja ezt a kapcsolatot. Egyik évben a parajdi gyerekek (és felnıttek) látogatnak el hozzánk, a következı évben mi utazunk ki. Idén 17 tanuló és 8 felnıtt töltött 9 napot Parajdon és Erdély csodás vidékein. 1. nap: Kora reggeli indulás, hisz hosszú út várt ránk. Királyhágón megpihentünk, majd irány Kolozsvár. Itt megnéztük Mátyás király szülıházát (egy kis vers és egy mese tette meghitté a látogatást), majd a szoborhoz mentünk. Sajnos majd 2 éve tatarozzák Mátyás szobrát, de az embermagasságú fő azt is elárulta, hogy a körbeácsolt (eltakart) alkotáshoz nem nagyon nyúltak. Este érkeztünk Parajdra, egy kedves fogadtatás után mindenki a fogadó családnál tért nyugovóra. elénekeltük a Himnuszt. Megcsodáltuk azt a sok székelykaput, melyet különbözı települések adtak az író emlékére. Ez után indultunk tovább Farkaslakára, hol Tamási Áron sírjára tettük emlékezés gyanánt a koszorúnkat, és itt a Székely Himnuszt énekeltük el. A közelben álldogáló idıs nénik is velünk énekeltek. Még itt, Farkaslakán elmentünk Tamási Áron szülıházához, ahol egy igen érdekes elıadást hallhattunk egy még élı rokon tolmácsolásában. 2. nap: Látogatást tettünk az Áprily Lajos emlékháznál, ahol egy kimerítı elıadást hallhattunk Csiky Zoli bácsitól. Eredetileg nem itt állt a ház, hanem a az ún. Két ág nevezető helyen. Ennek az az érdekessége, hogy mikor a Küküllınél a Kis ág és a Nagy ág összefut, onnét kezdve lesz Küküllı a patak neve - ott állt valamikor a szülıház). Ez után a parajdi sóbányába ereszkedtünk le. Itt télen nyáron egyaránt 16 o C a hımérséklet, és a mai napig is folyik a sóbányászat. A falak nyalakodása után a hitetlenek is elhitték, hogy ez egy sóbánya. A hővös bánya után kiérve a forró napra, bizony jól esett a fürdı: a sós strand nem kis meglepetést okozott, ugyanis szinte képtelenség lemerülni a víz alá. A magas sótartalom miatt lebeg az emberfia a vízben. 3. nap: Indultunk a Békás szoroshoz. Túráinkon Cseresnyés Attila bácsi volt a kísérınk sok érdekességet tudtunk meg tıle. Útközben megálltunk a Két ágnál, megnézni hol is állt eredetileg az Áprily-ház, majd Gyergyószentmiklóson a Lázár kastélyban tettünk látogatást. A Gyilkos tó legendájának meghallgatása után a tónál is eltöltöttünk egy kis idıt. A Békás szoros mindenkit lenyőgözött érdekes volt megtudni, hogy valamikor itt volt a Magyar Román határ 4. nap: Délelıtt a parajdi Só-szorosban tettünk egy túrát. A gyönyörő táj és az érdekes só-alakzatok mellett a sóforrások is nagy érdeklıdésre tettek szert (Parajdon régebben a disznóvágás után nem sózták a húst, hanem kihozták a sóforrásokhoz és egyszerően belerakták). Ebéd után ismét buszra szálltunk és indultunk Szejkefürdıre, hol Orbán Balázs sírját néztük meg. Elhelyeztük iskolánk koszorúját, majd 5. nap: Nagy túra állt elıttünk indultunk Rapsonné várához (a télen a Községházában adtuk elı Áprily Lajos: Álom a vár alatt címő verses elbeszélését, és ebben szerepel Rapsonné vára). Bizony nem volt könnyő meghódítani a várat. Itt is sok érdekes történetet hallottunk Attila bácsitól. Este pedig a vigasságé volt a fıszerep: mivel az utolsó esténket töltöttük Parajdon, így egy táncos búcsúesttel köszöntünk el egymástól, illetve csak a szülıktıl, mert a parajdi gyerekek még két napig kísértek minket utunk során, hiszen az erdélyi szászok területének megismerését tőztük ki idén célként. 6. nap: Indulás tovább immáron 2 busszal. Elsı állomásunk Fehéregyháza volt. A szabadságharc egyik szomorú helyszíne (Segesvár mellett található), hol Petıfi Sándornak állítottak emléket. A gondozott kis parkban helyeztük el koszorúnkat, és egy Petıfi vers elszavalása után indultunk útnak. Segesvári városnézés után megálltunk Medgyesen, ahol egy csodás templomot néztünk meg, majd folytattunk utunkat Nagyszebenbe. Egy kanyargós hegyi úton haladva értük el szállásunkat nem mindennapi helyen. Egy jó vacsora, egy vetélkedı, majd jött a disco, és ezen a napon engedélyezve volt a késıbbi takarodó is! 7. nap: Városnézés Nagyszebenben. A legérdekesebb talán a Hazugság hídja volt, amin átmenve minden diák szorgosan nézte a másik tenyerét, hogy vajon İ már hazudott-e 6 Dömösi Élet augusztus

7 Iskola Óvoda életében, vagy sem (Erre mondta egyik kísérınk, hogy Ceaucescu is átment rajta, mégsem szakadt le.). Mielıtt Nagyenyedre értünk volna, megálltunk még Nagydisznódon, Szászsebesen is. Nagyenyeden rögtön a Líceumba mentünk, hisz Áprily Lajos e falak között tanult és tanított. De oly hí- rességek is tanultak tanítottak itt, mint Bolyai Farkas, Jósika Miklós, Kırösi Csoma Sándor, Barabás Miklós, hogy csak néhány nevet említsek. Sajnos megdöbbentı volt látni, hogy a nagyhírő Bethlen Gábor kollégium szomszédságában (a volt professzori házakban), milyen nyomortanya van most éppen Nagyenyeden elköszöntünk a parajdi társainktól mondhatni sokan könnyes búcsút vettek hisz ık már a következı napra nem jöttek velünk. 8. nap: Torockó. Most így leírva a csodás falu nevét, nem is találok rá jelzıt. Ezt látni kell, ahogy a falu elterül a fenséges hegy (Székelykı) lábánál. A csodás csak itt jellemzı házak, a közvetlen emberek, és a sugárzó jóindulat Minden gyereket és felnıttet megkapott a hely szelleme. Szinte megbabonázva nézték a hegyet, ahogy föléjük tornyosult. Még aznap Torockószentgyörgyön tettünk egy túrát, egy kellemes túra után értünk fel a várromhoz. Este a faluban tettünk egy nagy sétát, érdeklıdve hallgattunk kísérınket, aki Torockóról, a torockói szokásokról beszélt nekünk. 9. nap: Nehezen indultunk útnak, hisz tudtuk, hogy vége van ennek a csodás kirándulásnak. Talán ezért is nem volt olyan lenyőgözı a tordai hasadék (bár azt mindenki érdeklıdve hallgatta, hogyan is jött létre a monda szerint) és mindenkinek az elmúlt napok történései jártak a fejében. Magyarnagykapus után még mindenki elkölthette a maradék pénzét, majd átléptük a határt. Sajnáltuk, hogy vége lett. Csodás helyeken jártunk, érdekes történeteket hallottunk (minden állomáson egy-egy diák tartott elıadást, melyre még itthon készült fel), és sok kedves emberrel ismerkedtünk meg. A diákok között barátságok szövıdtek, így nem lesz gond, hogy jövıre, mint kedves ismerısöket fogadjuk majd a Parajdról jövıket augusztus Nyári sétakocsikázás a dömösi Szivárvány Óvoda óvodásaival A nyár utolsó ovis napján Érsek Laci saját készítéső sétakocsijával és két szép paripával Babával és Rudival jött értünk az oviba, az óvodások, nagy-nagy örömére. Huszonegyen is elfértünk a kocsin. Ezekben az esıs napokban erre az idıre még a nap is kisütött, az idı gyönyörő volt. Elıször a Rám-szakadék bejáratáig kocsiztunk el. Ott megálltunk egy kicsit, a gyerekek tízóraiztak, játszottak. Majd újra útnak indultunk és a falu felé kocogtak velünk a lovacskák. Útközben sokat énekeltünk, gyönyörködtünk a páratlan szépségő dömösi tájban, és örömmel hallgattuk a lovak patáinak ritmusos koppanását. A faluba érve végigkocsiztunk a felsı buszmegállóig, majd visszafordultunk, és megálltunk a fagyizónál. Itt újabb meglepetés várta a gyerekeket, Laci bácsi mindenkit meghívott egy fagylaltra! Két órás kocsikázás után sok-sok örömteli élménnyel gazdagodva érkeztünk vissza az ovi parkolójába. Minden jót kívánunk és köszönjük Érsek Lacinak Babának és Rudinak hogy megajándékozta óvodásainkat a sétakocsikázás élményével, emlékezetessé tette számunkra a nyár utolsó ovis napját! Az óvoda Július 28-tól augusztus 22.-ig zárva tart! A nyári szünetben mindenkinek jó pihenést, feltöltıdést kívánunk! Dömösi Élet Az óvoda dolgozói 7

8 Novák Lajos: Dömös község története, történelme során sokszor elıfordult már, hogy az egyik legfontosabb közösségünk, a katolikus egyházközség vezetıjének a személyében változás történik. Ez évben is így van ez Dömösön, hiszen Pokriva László plébános úr 2008 augusztus 1-tıl már nem Dömösön, hanem Esztergomban, a Kerek-templomban folytatja a lelkipásztori tevékenységét. A plébános úr új megbízatása hirtelen jött, váratlanul ért mindenkit. Örülünk ennek? nincs jogunk nem örülni, hiszen a plébános úr életútja fontosabb lehet a miénknél. Sajnáljuk ezt? jogunk van sajnálni, hiszen a plébános úr életútja indirekt módon befolyásolja a mi életünket. Engedtessék meg, hogy polgármesterként a kis falu közösségének szempontjából éljem meg a történteket. E tekintetben pedig azt kell mondanom: sajnálom, hogy Pokriva László plébános úr elkerül Dömösrıl. Sajnálom, mert hiszem, hogy egy ember személyisége nagymértékben meghatározhatja környezetének a közérzetét és Pokriva László plébános úr közvetlen, tisztelettudó, jó humorú, kitekintı, az emberre figyelı egyénisége, már a jelenlétével is pozitívan befolyásolta a dömösiek hangulatát. Kálmán Antal atya: Amikor egy új emberrel találkozunk, akkor kutatjuk tekintetét. Vajon milyen ember, mit lehet róla tudni, mit várhatunk tıle. Az arc, az emberrıl sok mindent elárul. Az arcvonások feltárják, hogy ki is az, akivel találkozunk. De jól megismerni valakit fáradtságos munka, hosszú idıbe kerül. Egy idıs atya így fogalmazta meg: Nem mondok róla véleményt, amíg egy kiló sót meg nem eszem vele. Talán néhány mondat segíthet, hogy valakit jobban megismerjünk, de hogy tényleg megismerjük, milyen ember, ahhoz talán évek kellenek. Budapesten születtem 1977-ben. Nagycsaládban nıttem fel, 9-en vagyunk testvérek. Én vagyok a legkisebb. Van egy ikertestvérem, akit szintén meghívott az Úr Jézus a papi szolgálatra. İ most Budakalászra és Szentistvántelepre került plébánosnak. Az érettségi után kezdtem el tanulmányaimat az Esztergomi szemináriumban. Hogy hogyan kaptam a hivatásomat? Erre a kérdésre nehéz röviden válaszolni. Már kisgyerekként a templom közelében nıttem fel. Sokat ministráltam, és szerettem hittanra járni. Késıbb ministránsvezetıként is szolgáltam a Bosnyák téri Páduai Szent Antal plébánián. Ez az idı meghatározó jelentıségő volt számomra. Érettségi környékén kezdtem el kutatni, hogy mi is szeretnék lenni. Három dolgot biztosan láttam. Az egyik dolog, az volt, hogy tudom, van Isten, ezért szeretném, hogy fontos szerepet töltsön be az életemben. A másik dolog, hogy szeretnék valamit tökéletesen csinálni. Annyian vannak, akik rosszul, vagy csak fél szívvel csinálják a dolgokat, és jó lenne valamit úgy csinálni, hogy az tényleg jó legyen. A harmadik dolog csak az volt, hogy a számítógép fontos, jelentıs szerepet fog játszani az életemben. Ezek alapján úgy éreztem, hogy egy jó családapa lesz belılem, egy számítógépes szakember, vagy valami hasonló. Aztán el kezdett foglalkoztatni, hogy ha Isten valóban fontos az életemben, akkor vele is kapcsolatba kell lépnem, Közélet Sikerekkel teli szép életút Bemutatkozás Én ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen minden idıben, de a nehezebb idıkben még inkább szükségünk van arra az erıre, amit egy jó hangulatú, lélekben kiegyensúlyozott közösség tud csak nyújtani. Egy ilyen közösség kialakításán munkálkodott a plébános úr az itt töltött öt év alatt, s ezt köszönöm. Megismerkedésünk alkalmával ez volt az elsı, amit mindketten megvalósítandó célként gondoltunk. Ezenkívül persze, még számtalan közös pontot találtunk, amit a falu életével kapcsolatosan tenni lehetne, kellene ezért személyesen is nagyon sajnálom Pokriva László plébános úr távozását. A plébános úr munkáját a lelkek gondozása mellett az elmúlt öt évben az építés szóval is lehetne jellemezni. A falu legnagyobb épületének a felújítása lassan a végéhez közeledik. A következıkben pedig a plébánia épületének renoválása kerülhet sorra. Mindezek nagyon fontos elemei Dömös történelmi központjának és természetesen részei a falu megújulásának. Mindannyiunk nevében köszönöm Dömösért, a dömösi emberekért végzett munkáját. Nehéz szívvel ugyan, de ıszintén kívánom a sikerekkel teli szép életút folytatását Esztergomban. és keresni kell, hogy İ mit is akar tılem mire is hívott meg. Isten az ember szívébe adja a vágyakat és örömöket, amelyek segítik, hogy olya döntést hozzon, ami egész életét boldoggá teheti. Így kerestem, hogy mire is hív meg engem a Jóisten, és agy mondtam ki végül az igent, Követlek, bárhová mész! Diakónusi évemet az Esztergomi Belvárosi plébánián töltöttem Michels Antal atya vezetése alatt, ahol érezhetı volt Beer Miklós atya hatása. Pappá szentelésem után a papi szolgálatomat Budapest Angyalföldön kezdtem el, a Babér utcai Szent Mihály plébánián. 3 évvel késıbb a Krisztinavárosban folytattam munkámat. Itt szintén három évet töltöttem el. A plébániához egy katolikus gimnázium tartozott, ahol hittant, és etikát tanítottam, valamint egy szociális otthon, amit a Szociális Missziótársulat munkatársai tartottak fenn. Nehéz dolog a bemutatkozás, mert annyi mindent kellene elmondani, és nehéz kiválasztani közülük, hogy melyik információ fontos, és melyik nem. Szeretek kirándulni, sokat jártam a Pilisbe, és most örülök, hogy ide kerültem, így nem kell sokat utaznom, hogy megmásszam a Dobogókıt, vagy végig menjek a Rámszakadékon, sıt, itt egy saját Prédikálószékem is van. Védıszentemrıl, Páduai Szent Antalról azt mondják, hogy volt eset, hogy a madaraknak, és a halaknak prédikált Szeretek fotózni. Szemináriumban kezdtem el ezzel komolyabban foglalkozni, és rengeteg fényképet készítettem eddig. Örömet jelent számomra, ha valami szépet meglátok, amit érdemes megörökíteni. Szeretek táborokat szervezni, métázni, biciklizni Kicsit nehéz szívvel hagyom el a Krisztinavárost, mert megszerettem az ottani közösséget, de várakozással érkezem Pilismarótra és Dömösre. Szeretnék az itteni közösséggel együtt az Isten szeretetébe növekedni. 8 Dömösi Élet augusztus

9 História Régi dömösi képeslapok Csonka Miklós győjteményébıl augusztus Dömösi Élet 9

10 Dobos Károly: Hitélet Végváraink Hej halászok, halászok Merre mén a hajótok? Törökkanizsa felé, Viszi a víz lefelé! Minket ugyan nem a Tisza vize, hanem autóbusz vitt lefelé az elmúlt héten, a jelenlegi magyar határon túlra a gazdag földdel megáldott bácskai és bánsági területre, ami jelenleg Szerbiához tartozik. Utazásunk ugyan nem annyira a Tisza, mint inkább a Duna mentén haladt, lefelé egészen Orsováig, ahol hatalmas vízi erımő mőködik, s a Kazán-szorosban a Vaskapunál, mintegy 60 métert emeltek a Duna eredeti szintjén elárasztva több szigetet és lakott települést, ahonnan több ezer embert kellett annakidején kitelepíteni más lakóhelyre. A Duna duzzasztása egészen a Tisza beömléséig Titelig érezhetı. A természeti szépségek mellett végigjártuk az egykori Magyarország végvárait, mely a török támadásaitól védte az országot századokon át. Nándorfehérvár (a mai Belgrád), ahol 1456-ban Hunyadi János fényes diadalt aratott a török hadak felett, s ennek emlékére szólalnak meg minden délben templomainkban a harangok. Aztán lefelé haladva Szendrı és Galambóc, Versec várait érintettük. Azonban nem annyira az utazás leírásával szándékozom fárasztani a kedves olvasót, mint inkább azokat a lelki hatásokat szeretném megosztani, melyek az utazásunk alatt értek bennünket. Magyarok egyre kevesebben. A végvárakon ırizve magyarságukat és hitüket. Belgrád alatt, mintegy 50 km-re színtiszta magyar község, 2000 lakossal, Székelykeve. Ahogyan régen a székelyek fegyverrel védték a Kárpátmedence határait, most puszta létükkel, kultúrájukkal, vallásukkal, ízes magyar nyelvükkel védik a magyar nevet. A történelem viharai át és átrobogtak rajtuk, idegen hatalmak, és fájó de igaz régi magyar nagyurak egyaránt tapostak rajtuk, de İk megmaradtak. Megmaradtak a Délvidéken mintegy 250 ezren. Mi tartotta meg İket? A hitük. A hit Isten ajándéka az evangélium hirdetése által! A magyarok között magyarul szól az evangélium, magyarul énekelnek, magyarul imádkoznak, magyar katolikus és református lelkipásztorokkal az élen. Szeretetüket, szívük melegét magunkkal hoztuk, de fájdalmukat is, melyet Bogdán József törökkanizsai plébános úr versében kísérlek meg továbbadni, hogy elgondolkozzunk saját nyomorúságainkon: régi és mai politikai magatartásunkon. Anyám Magyarország Nem kértem én, anyám, se pénzt, se kenyeret, Csak egy cseppnyi mosolyt, egy kis szeretetet. Csak azt kértem tıled, mit a gyermek kérhet, Holt csillaggá lettél, nem ontod a fényed. Holt csillaggá lettél, nem látom az orcád, Olyan idegen vagy, anyám, Magyarország. Lehúztad a redınyt, mikor hozzád mentem, Én is fiad vagyok, mért tagadsz meg engem? Mint fészkét a madár, kezed úgy kerestem, A mostoha sorsba belekeseredtem. Nyolcvan esztendeje, fekete palástban, Itt a Délvidéken, apátlan, anyátlan. Kihez menjek, mondd hát, ki fogad be engem, Ki segít, ha nem Te, a sok elesetten? Akik felnéznek rád mint édesanyára, Megvert magyar népünk ölelésed várja! Nem kértem én anyám se pénzt, se kenyeret, Csak egy csöppnyi mosolyt, egy kis szeretetet. Csak azt kértem tıled, mit a gyermek kérhet: Ragyogtasd fel újra ezeréves fényed! Baltás-Kapornai Szilvia: SZENT LİRINC Augusztus 10. Szent Lırinc vértanú, diakónus a legnagyobb tisztelettel körülvett szentek közé tartozik. Életérıl azonban semmi, haláláról is csak néhány megbízható történeti adat maradt ránk. Szent Ciprián karthágói püspök a 80. levelében beszél Sixtus pápa és négy diakónusának vértanúságáról, de Lırincrıl nem mond semmit. A késıbbi hagyomány a pápa fıdiakónusát látja benne, aki néhány nappal Sixtus pápa után csodálatos gyızelmet aratott az üldözık felett. Annyi kétségtelen, hogy Lırinc diakónus kapcsolatban állt Sixtus pápával, és vértanúságuk közvetlen egymás után történt. Egy hagyomány nagyon fontos történeti adatokat ıriz. Egészen a 4. század elejéig követni lehet visszafelé azt, hogy Rómában Lırinc ünnepét augusztus 10-én ülték meg, és vértanúsága helyét a Via Tiburtina mellett tisztelték. E helyen már Nagy Konstantin bazilikát építtetett, és a templom hamarosan keresett zarándokhellyé vált. Ma is a hét római fıtemplom közé számolják. S ezt a két adatot halála dátumát (+Róma, 258.) és a vértanúság helyét mint megbízható történeti adatot kell elfogadnunk. Tagadhatatlan, hogy Lırinc hosszú idın át a leginkább tisztelt szentek közé tartozott. Amikor I. Ottó császár 955-ben Augsburg mellett Lech mezején gyızelmet aratott a kalandozó magyarok felett, éppen augusztus 10-e, azaz Szent Lırinc ünnepe volt, ezért tisztelete nagyon fellendült német földön. Lırinc, mint diakónus különösen gondot viselt a szegényekre és a betegekre. Mivel fıdiakónus volt, másik hat társának munkáját is ı irányította. Maga is mosta a szegények lábát, és rendszeresen osztott közöttük alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget gyógyított meg csodálatos mó- 10 Dömösi Élet augusztus

11 don, és vakok szeme világát is visszaadta. Mikor letartóztatták, a bíró elsı kérdése az Egyház kincseire vonatkozott. Szerinte ugyanis az Egyház mérhetetlenül gazdag volt, és nyilvánvalóan Lırinc a kincstárnok. Hallották, ugyanis és jelentették a bírónak is, hogy a pápa, mikor elhurcolták, odakiáltotta neki, hogy ossza szét az Egyház kincseit. Lırinc kért a bírótól három napot, s megígérte, hogy elhozza az Egyház kincseit. Mikor a kiszabott három nap eltelt, megjelent egy sereg koldussal, bénával és beteggel, és azt mondta a bírónak: Íme, itt vannak az Egyház kincsei! A bíró úgy vélte, hogy gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta Lırincet a hóhérnak. Mint sok más vértanúnak, a kivégzés elıtt még egy lehetıséget adtak a haláltól való menekülésre, és felszólították Lırincet: Áldozz az isteneknek, vagy egész éjszaka kínozni fogunk! A gyıztes válasza így hangzott: Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó fényben úszik! Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték, és a tőz fölé tették. A hívı nép pedig késıbb az augusztus 10-e körül látható hullócsillagokat így nevezte el: Lırinc könnyei. Szent Lırinc vértanú, a vendéglısök, fogadósok, szakácsok védıszentje, akinek nevét mind a hazai, mind a nemzetközi szakma ismeri és tiszteli. Istenünk, ki Szent Lırinc diakónust az irántad való szeretettel képessé tetted arra, hogy hőségesen szolgáljon neked és elszenvedje a vértanúságot, kérünk, taníts meg minket is hozzá hasonlóan szeretni, és segíts, hogy amit tıle megtanultunk, azt tettekre is váltsuk! Hitélet Hirdetés Vegyes Az elıttünk álló egyházközségi programok: Augusztus 17. (vasárnap) óra Augusztus 19. (kedd) Augusztus 20. (szerda) ½ 9 óra Szentfa kápolna búcsúnapja, ünnepi szentmise kint a kápolnánál Egész napos szentségimádás Ünnepi szentmise Szent István tiszteletére A szentmise végén az új kenyér megáldása Augusztusi ünnepi programok 17-én déli 12 órakor szentmise a Szentfa kápolnánál 19-én 19 órakor Székely est a katolikus templom elıtt 20-án fél 9-kor szentmise utána kenyérszentelés ünnepi beszédet mond Szilágyi Gábor 20-án 20 órakor a prépostsági romoknál Damaszkusz, zenés játék pilismaróti fiatalok elıadásában Gumiszerelés, centrírozás, javítás Visegrádon Várjuk olvasóink írásait! Aki úgy érzi, hogy közérdeklıdésre számot tartó mondanivalója van, írja le, és küldje el nekünk. Bárkitıl elfogadunk cikket, ha az közlésre alkalmas, még akkor is, ha mondandójával nem mindenben értünk egyet. Ilyen módon kívánunk fórumot biztosítani a különbözı véleményeknek. A beküldött írások tartalmáért nem vállalunk felelısséget, azokat nem változtatjuk meg, csak az esetleges helyesírási hibákat javítjuk ki. Nem közlünk rasszista, kirekesztı, győlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és az alapvetı emberi jogokat sértı vagy trágár, stb. írásokat. Dömösi Élet Felelıs szerkesztı/fıszerkesztı: Szilágyi Gábor Szerkesztıség: Pauluszné Tóth Anna, Vanekné Vakán Anikó A szerkesztıség címe: 2027 Dömös, Táncsics M. u. 10. Telefon: ; Készült a GLOBEPRINT Nyomdában 500 példányban Eng.sz.: 2.9/595-1/2006 Az újság összes eddig megjelent száma a internetes oldalon olvasható augusztus Dömösi Élet 11

12 Hirdetés 12 Dömösi Élet augusztus

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat A Magyar történelmi, irodalmi emlékek nyomában Erdély szép tájain című HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat Készítette: Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola csapata

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

ÚTI BESZÁMOLÓ A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT KERETÉBEN SZERVEZETT KIRÁNDULÁSRÓL 2016.MÁJUS 26-29

ÚTI BESZÁMOLÓ A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT KERETÉBEN SZERVEZETT KIRÁNDULÁSRÓL 2016.MÁJUS 26-29 ÚTI BESZÁMOLÓ A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT KERETÉBEN SZERVEZETT KIRÁNDULÁSRÓL 2016.MÁJUS 26-29 Tanulók, szülők és pedagógusok egyaránt nagy örömmel vettük, hogy a pályázat megnyerésével lehetőséget kaptunk

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Tanár-diák terepgyakorlat a Bakonyban április

Tanár-diák terepgyakorlat a Bakonyban április Tanár-diák terepgyakorlat a Bakonyban 2010. április 15-16. Huszonegy résztvevővel érkeztünk meg Pénzesgyőrbe a Pangea házhoz meglehetősen szomorú, csendesen esős időben. Ám a tanárokból és lelkes diákjaikból

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

3. nap 2014. 05. 08.

3. nap 2014. 05. 08. 3. nap 2014. 05. 08. Újra korán kellett ébredni 6.00 órakor, ami Magyarországon 5 órának felel meg az időeltolódás miatt. Ma is sok érdekes hely vár ránk. Reggeli után Fehéregyházára vezetett az út. Szép

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Határtalanul! Négyfalu

Határtalanul! Négyfalu Határtalanul! Négyfalu 2016.03.03 2016.03.06. A 2015/2016. tanévben a Határtalanul! program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, így lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkba ellátogatni

Részletesebben

Útinapló. Farkaslaka Székelyudvarhely Parajd Szováta Medve-tó Felsősófalva -- Korond

Útinapló. Farkaslaka Székelyudvarhely Parajd Szováta Medve-tó Felsősófalva -- Korond Útinapló 3.nap Farkaslaka Székelyudvarhely Parajd Szováta Medve-tó Felsősófalva -- Korond Ma is csepergő esőre ébredtünk, de ez nem vette el a kedvünket, hiszen ma is sok-sok érdekes és új vár ránk! Első

Részletesebben

München Munkanapló

München Munkanapló 2015. 02. 05. 02. 26. München Munkanapló 02.05. Indulás 7:15-kor Érkezés Münchenbe 14:30-ra A müncheni diákok és Gregor Hanke vártak minket a pályaudvaron. Elkísértek minket a szállásunkra, majd este együtt

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Útinapló Együtt Európában HAT

Útinapló Együtt Európában HAT Útinapló Együtt Európában HAT-15-07-0110 2016. május 27-én indultunk Felvidékre, Rimaszombatra, hogy a Kereskedelmi Magán Szakközépiskola diákjaival közösen megvalósítsuk projektünket. Az előkészítő foglalkozásokon

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Horváth István polgármester Pályzati felhívás BURSA HUNGARICA ösztöndíjra A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében új pályázati

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám Márciusi jeles napok Március 12. Gergely Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Nevéhez főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése (gregoriánum).

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Áprilisi jeles napok

Áprilisi jeles napok Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 3. szám Áprilisi jeles napok Április 12. Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a nagytakarítás,

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 1-26 / 2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 16-án tartott közmeghallgatásról Az ülés

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat Beszámoló Márciusban a felsı tagozatos diákokkal két órát töltöttünk el az iskolakertben, felmértük a kert

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes

Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes EDEN - Kiváló Európai Desztinációk Akadálymentes Turizmus Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes Érzékenyítı konferencia Kaposvár, 2013. augusztus 14. Az együttmőködésben részt vevık földrajzi elhelyezkedése

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

2012. szeptember10.-2012. október 4.

2012. szeptember10.-2012. október 4. Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc Kozma Ferenc élete és munkássága 3 hetet meghaladó projekt terve 2012. szeptember10.-2012. október 4. Kozma Ferenc Általános Iskola Baracska

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben