JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 Törtel Község Önkormányzata Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: (IV.26.) Határozatok száma: Törtel, április 25.

2 Jegyzőkönyv Készült: április 25-én, Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Godó János Polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző asszonyt, a Ceglédi Járási Hivatal részéről Szécsényi Sándor hivatalvezető helyettes urat, Pásztor Józsefné Gazdasági vezetőt, Bizottsági tagokat, majd a Képviselő testü let ülését meg nyitja. Godó János Polgármester megállapítja, hogy 6 fő jelenlétével a Képviselő-testület ülése hatá rozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dr. Kocsis Csaba és Vágó Sándor Képviselőket. Szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjait, melyeket Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazással az alábbiak szerint jóvá hagyták: Naprendi pontok Előadó 1.) A évi költségvetési beszámoló zárszámadás Godó János megtárgyalása. Polgármester 2) Törtel Község Önkormányzatának évi költségvetési Godó János koncepciója Polgármester 3) A Törteli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Dr. Majtényi módosítása. Erzsébet Jegyző Zárt ülés 1) A törteli Jászkarajenői út 12/Il. szám alatti Önkormányzati Godó János lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása Polgármester 1. Napirendi pont Godó János Polgármeser ismerteti, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos anyagot a Képviselő-testület tagjai írásban megkapták a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint. Ismerteti továbbá, hogy az Önkormányzat évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos napirendi pont megtárgyalásra került a Képviselő-testület Bizottságai által megtartott április 22-i összevont ülésen, melynek során a Jogi és Ugyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangú szavazással jóváhagyásra javasolja azt a Képviselő-testület felé. 2

3 Szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy elkészítettük a év IV. negyedévében bekövetkezett előirányzat változásokról a rendelettervezetet. A módosításokat beépítettük a év IV. negyedévéről szóló költségvetési tájékoztatóba. I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 34. ~ (5) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (Xll.31.) Kormányrendelet 36. ~-ában foglaltak alapján elvégeztük az előirányzat változások átvezetését. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS I A év IV. negyedévben e Ft bevételi előirányzat növekedés történt, így a módosított bevételi előirányzat e Ft. Az előirányzat növekedésből: 1. a) Központosított előirányzat: e Ft (A Rendelet 3. ~ (10) bekezdése, részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.) Esélyegyenlőségi és integrációs pályázat b) Önkormányzatok egyéb központi támogatása e Ft (A Rendelet 3. ~ (10) bekezdése, részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.) évi bérkompenzáció térítése. 2. Normatív központosított előirányzat Eredeti előirányzatonként tervezett segélyek korrekciója e Ft 3. a) Működési célú támogatási bevételek e Ft (A Rendelet 3. ~ (11) bekezdése, részletezését a 2.8. melléklet tartalmazza.) - Útravaló ösztöndíj iskolának - Közfoglalkoztatottak bérének évi térítése - Logopédiai ellátás - Művelődési Háznak pályázati - Egyszeri GYVT támogatás - Bethlen Gábor Alaptól - Iskolatej támogatása - OALI-tól kiegészítés háziorvosi b) Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel EU alap: - Ivóvízminőség javítás 4. Finanszírozási bevétel - Pénzmaradvány igénybevétel 84 e Ft e Ft 600 e Ft 330 e Ft e Ft 589 e Ft 921 e Ft 200 e Ft 6.634e Ft 6.634e Ft e Ft e Ft II év IV. negyedévében a kiadási előirányzat e Ft-tal nőtt. A kiadási előirányzat növekedésből: 3

4 1. Személyi iuttatások kiadásai: (A Rendelet 5.~ (2) bekezdése, 3. melléklet A/I. pontja) Közfoglalkoztatottak bére Bérkompenzáció OALI bérkiegészítés asszisztensnek e Ft e Ft 1.518e Ft 156 e Ft 2. Munkaadókat terhelő iárulékok: t398 e Ft (A Rendelet 5.~ (3) bekezdése, 3. melléklet A/Il. pontja) Az 1. pontban felsorolt személyi juttatások után fizetendő munkáltatói befizetési kötelezettségek. 3. Dologi kiadások: (A Rendelet 5.~ (4) bekezdése, 3. melléklet A/Ill, pontja) - Iskolatej támogatás, konyha - Iskolának Bethien Gábor Alap határon túli kir., útravaló - Tartalék keretből villanyhálózat felújítás - Iskolának, óvodának integrációs pályázat - Művelődési Háznak pályázati pénzeszköz, támogatásból - Pénzmaradvány igénybevétel - Logopédiai támogatás iskola, óvoda részére e Ft 921 e Ft 673 e Ft 905 e Ft 708 e Ft 330 e Ft e Ft 300 e Ft 4. Felhalmozási kiadások: e Ft Ivóvízminőség javító program 5. Átadott pénzeszköz: - Logopédia Jászkarajenőnek - Faluvédők e Ft 514e Ft 300 e Ft 214 e Ft 6. Szociális ellátások: 3.974e Ft - Eredeti előirányzat módosítása - Szociális tűzifa - GYVT kiegészítés - Ovodáztatási támogatás e Ft e Ft e Ft 270 e Ft 7. Tartalékok: e Ft - Faluvédő Egyesület - Integrációs pályázat 2012-ben fel nem haszn. összege - Villanyhálózat felújítás, érintésvédelem -214 e Ft e Ft e Ft III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. ~-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. ~ (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 4

5 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A tervezett jogszabály várható következményei, különösen Ltársadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs. IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek számottevő adminisztratív hatásai nincsenek. VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartás működési rendjéről szóló évi CXCV. törvény 34.~-ban foglaltak alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartás működési rendjéről szóló évi CXCV. törvény 34.~-ban foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A tervezetnek számottevő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei nincsenek. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (IV.26.) sz. rendelettervezete a Törtel Község Onkormányzatának (ILIO.) sz. rendelettel megállapított, a (IX.14.) sz. és a (XI.30.) sz~ rendelettel módosított költségvetésének módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. ~ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.~ (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (11.10.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. ~ (1) a) pontjában az e Ft-ban szövegrész helyébe az e Ft-ban szövegrész, a b) pontjában a e Ft-ban szövegrész helyébe az e Ft-ban szövegrész kerül. 2~ (1) A Rendelet 3. ~ (9) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a a Ft (2) A Rendelet 3. ~ (10) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a & Ft szövegrész, a & Ft szövegrész helyébe a & Ft (3) A Rendelet 3. ~ (11) bekezdésében a & Ft szövegrész helyébe a e Ft 5

6 A Rendelet 3. ~ (11) bekezdése kiegészül az Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 330 e Ft szöveg résszel. (4) A Rendelet 3. ~ (12) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (5) A Rendelet 3. ~ (13) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft 3. ~ (1) A Rendelet 5. ~ (2) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (2) A Rendelet 5. ~ (3) bekezdésében az e Ft szövegrész helyébe az e Ft (3) A Rendelet 5. ~ (4) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (4)A Rendelet 5. ~ (5) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (5) A Rendelet 5. ~ (6) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, az e Ft szövegrész helyébe a & Ft szövegrész, az e Ft szövegrész helyébe a e Ft (6) A Rendelet 5. ~ (7) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (7) A Rendelet 5. ~ (8) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, a e Ft szövegrész helyébe a e Ft 4. ~ (1) E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Törtel, április 16. Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Tisztelettel kéri a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és javaslataik megtételére. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés kapcsán hozzászólás, kérdés nem érkezett a Képviselő-testület tagjai részéről, Godó János Polgármester rendelet alkotásra kéri a Testület tagjait. Ismerteti, hogy a rendelet elfogadásához minősített többségű szavazat szükséges... A Képviselő-testület tagjai az Onkormányzat évi költségvetésének módosítását 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 6

7 Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) sz. rendelete a Törtel Község Önkormányzatának 2/2012. (IL1O.) sz. rendelettel megállapított, a 15/2012. (IX.14.) sz. és a 17/2012. (XI.30.) sz. rendelettel módosított költségvetésének módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. ~ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (11.10.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. ~ (1) a) pontjában az e Ft-ban szövegrész helyébe az e Ft-ban szövegrész, a b) pontjában a e Ft-ban szövegrész helyébe az e Ft-ban szövegrész kerül. 2. ~ (1) A Rendelet 3. ~ (9) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (2) A Rendelet 3. ~ (10) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (3) A Rendelet 3. ~ (11) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft A Rendelet 3. ~ (11) bekezdése kiegészül az Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 330 e Ft szövegrésszel. (4) A Rendelet 3. ~ (12) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (5) A Rendelet 3. ~ (13) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft 3. ~ (1) A Rendelet 5. ~ (2) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (2) A Rendelet 5. ~ (3) bekezdésében az e Ft szövegrész helyébe az e Ft (3) A Rendelet 5. ~ (4) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (4) A Rendelet 5. ~ (5) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (5) A Rendelet 5. ~ (6) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, az J.700 e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, az e Ft szövegrész helyébe a e Ft 7

8 (6) A Rendelet 5. ~ (7) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (7) A Rendelet 5. ~ (8) bekezdésében a 1O.304 e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, a e Ft szövegrész helyébe a e Ft 4~ ~ (1) E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Törtel, április 25. Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Godó János Polgármester az Önkormányzat évi zárszámadása tárgyában a Képviselők számára írásban is megküldött anyag alapján ismerteti, hogy e témakört is megtárgyalta ás véleményezte a Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint a Jogi és Ugyrendi Bizottság az április 22-én megtartott együttes ülésén. Mindkét Bizottság tagjai megismerték és megtárgyalták az írásbeli előterjesztést, valamint meghallgatták Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló szóbeli könyvvizsgálói véleményét a zárszámadási rendelet és az egyszerűsített beszámoló felülvizsg álatáról. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjai egyhangú szavazással javasolják a Képviselő-testület felé a évi zárszámadási beszámoló elfogadását ás a rendelet megalkotását. Tisztelt Képviselő-testület! A jogszabályokban meghatározottak szerint elkészítettük az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. ~ (1) bekezdés alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (Xli. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi gazdálkodásról elkészítettük az önkormányzat zárszámadását. A beszámoló a következő mellékleteket, valamint tájékoztatókat tartalmazza: A tájékoztató a következő mellékleteket tartalmazza: - 1. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési mérlege - 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételi előirányzatai melléklet: Közhatalmi bevételek részletezése melléklet: Intézményi működési bevételek részletezése 8

9 melléklet: Helyi adóbevételek részletezése melléklet: Átengedett központi adók részletezése melléklet: Normatív állami hozzájárulások részletezése melléklet: Normatív kötött felhasználású támogatások részletezése melléklet: Központosított előirányzatok részletezése melléklet: Támogatás értékű bevételek részletezése melléklet: Költségvetési szervek költségvetési bevételei - 3. melléklet: Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásai összesen melléklet: Költségvetési szervek évi költségvetési kiadásai előirányzatai melléklet: Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásai feladatonként melléklet: A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési kiadásai feladatonként melléklet: Támogatás értékű működési kiadások melléklet: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre melléklet: Önkormányzat által folyósított ellátások - 4. melléklet: Beruházási előirányzatok célonkénti részletezése - 5. melléklet: Célta rta lé k cé Ion kénti részletezése - 6. melléklet: Záró pénzkészlet - 7. melléklet:2012. évi pénzmaradvány kimutatása - 1. sz. tájékoztató: Az önkormányzat állóeszköz állományának bemutatása re vonatkozóan - 2. sz. tájékoztató: A vagyoni helyzet alakulása 2012-ben sz. tájékoztató: Kimutatás az önkormányzat vagyoni helyzetéről ESZKÖZÖK (Befektetett eszközök, Forgó eszközök) - 4. sz. tájékoztató: Kimutatás az önkormányzat vagyoni helyzetéről - FORRÁSOK - 5. sz. tájékoztató: Normatív, normatív kötött felhasználású támogatások elszá molása - 6. sz. tájékoztató: Az önkormányzat több évet érintő kötelezettség vállalásainak bemutatása 9

10 - 7. sz. tájékoztató: - 8. sz. tájékoztató: - 9. sz. tájékoztató: Az önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokról 2012 évi előirányzat-felhasználás Költségvetési szervek létszámkerete, közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma RÉSZLETES INDOKLÁS Az önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület működési hiánnyal fogadta el. A működési hiány a kötelezően ellátandó feladatok közoktatás, közművelődés, szociális ellátás, településüzemeltetés kiadásainak és bevételeinek különbözetéből adódott A Képviselő-testület a fizetőképességének megőrzésére likviditási hitelkeretről döntött ( e Ft) Ebből 2012 év végén igénybevételre nem került sor. A módosított bevételi előirányzat 2012 év végén bevételi előirányzat e Ft-tal nőtt (1 melléklet) e Ft. Az év folyamán a Ebből: 1. Költségvetési támogatás: - Központosított előirányzat: - Normatív kötött felhasználású támogatás: - Egyéb központi támogatás: e Ft e Ft e Ft e Ft 2. Átvett pénzeszközök: a) Támogatás értékű pénzeszközök - Mozgáskorlátozottak támogatása: - OALI-től háziorvos támogatása: - lskolatej támogatás: - Kiegészítő GYVT: - Logopédia: - Utravaló pályázat: - Bethlen Gábor Alap iskolának: - Közfoglalkoztatás támogatása: b) Átvett pénzeszközök: - Működési Művelődési Ház: - Felhalmozási: 3. Pénzmaradvánv iaénvbevétel: e Ft 495 e Ft 200 e Ft 921 e Ft e Ft 600 e Ft 84 e Ft 589 e Ft e Ft e Ft 330 e Ft e Ft e Ft A bevételi előirányzatok teljesítése e Ft. Ebből: - intézményi működési bevételek: - Onkormányzat sajátos működési bevételei: - Költségvetési támogatások: - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: - Támogatás értékű bevétel: - Atvett pénzeszközök: - Pénzmaradvány igénybevétel: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 62 e Ft e Ft 10

11 Adóbevételből és pótlékokból befolyt Összeg e Ft, ami e Ft-tal meghaladja a tervezett előirányzatot. II. Kiadások módosított előirányzata e Ft. Az eredeti előirányzathoz képest a növekedés e Ft. A kiadások előirányzatának teljesítése e Ft, ami a módosított előirányzat 105,6 %- a. Ezen belül a működési kiadások teljesítése (3. melléklet A.I.-V.). Teljesítés az adósságkonszolidációval adódik, mivel nem lehetett sem a bevételi, sem a kiadási előirányzatot módosítani, így csak a teljesítésben jelenik meg a konszolidáció összege, ami e Ft. az55988eft előirányzat növekedésből az580053eft teljesítésből - Személyijuttatás: 26079e Ft e Ft - Munkaadókat terhelő befiz. köt.: e Ft e Ft - Dologi kiadások: e Ft e Ft - Szociális ellátások: 4856 e Ft e Ft - Felhalmozási kiadások: e Ft e Ft - Egyéb működési kiadás: 514 e Ft e Ft - Tartalékok (általános és cél): 725 e Ft - Likvid hitel törlesztése: e Ft - Hosszú lejáratú hitel törlesztése: e Ft - Függő kiadások: e Ft Megtakarítás a személyi juttatásoknál és ezek vonzatainál, a munkaadókat terhelő befizetési kötelezettségeknél keletkezett. Ezt a megtakarítást azonban, mint az utóbbi években mindig a dologi kiadások finanszírozására kellett fordítani. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzata e Ft. Az év során e Ft előirányzat növekedés történt. Ez a segélyek központi támogatásából tevődik össze. A segélyek teljesített kiadása e Ft (3.5 melléklet). Jelentősebb többletkiadás a gyermekétkeztetésnél jelentkezik, de meghaladja a módosított előirányzatot az ápolási díj és a rendszeres szociális segély is. Az átmeneti segélyeknél az év végén kapott szociális tűzifa kiadásainak felhasználása évben jelentkezik. III. IV. Az átadott pénzeszközök módosított előirányzata e Ft. Előirányzat 514 e Ft-tal nőtt. A teljesítés e Ft (3. melléklet V.1., V.2.). A felhalmozási kiadások módosított előirányzata e Ft. A e Ft előirányzat növekedésből: - Iskolapályázati összegből besz. homokozó keret, udvari játék 365 e Ft - Ivóvízminőség javító program pályázati összege e Ft évben fejlesztésre e Ft-ot költött az önkormányzat, ami a módosított előirányzat 115%-a. A túlteljesítés abból adódik, hogy a pályázati összegek utalása áthúzódott évre. V. A település vagyonának B értéke az év során csökkent. Értékesítésből adódik. VI. A kiadások teljesítéséhez likvid hitel igénybevételére nem került sor. Az önkormányzat hitelállományának átvállalásával és az iskola KLIK fenntartásába kerülésével az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs. 11

12 Tárgyévi költségvetési tartalék: e Ft, amit a évi e Ft e Ft-ra változtat. Ezt növeli a normatív támogatásból utalandó e Ft (7. melléklet). Igy a évi pénzmaradvány e Ft. A bevételi forrásaink nagyon behatároltak. A központi költségvetésből kapott támogatás évről évre szűkül. A feladat ellátás minden területén saját bevételből kellett kiegészíteni a kapott támogatást. A feladatok bővítése az esetek túlnyomó részében nem, vagy csak részben finanszírozott. Vagyonértékesítésből a e Ft bevétel származik. A költségvetés egyensúlyának megtartásához hozzájárult az adóbevételekből befolyó többletbevétel. Kötelező feladataink ellátása mellet évben a megkezdett fejlesztésre állt rendelkezésre fedezet. Mindezek ellenére a évi gazdálkodást eredményesnek tekintem, hiszen biztosított volt az intézmények zavartalan működése, teljesítettük kötelezettségvállalásainkat. Nagy eredménynek tekintem, hogy az előző évi fel nem használt e Ft pénzmaradványt évben 6237 e Ft-tal növeltük. Ez a takarékos gazdálkodás tette lehetővé a évi költségvetés tervezését, hiszen a pénzmaradvány igénybevételével lehetett az egyensúlyt megteremteni. Szeretné megköszönni az intézmények megértő együttműködését. Lehetőségeikhez képest igyekeztek betartani költségvetési kereteiket. Külön kiemelve a Szent István Király Altalános Iskolát és a Törteli Tulipán Ovodát. Kéri a továbbiakban is segítő közreműködésüket. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (IV.26.) sz. rendelettervezete Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. ~ (1) bekezdésben foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ~ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek ba) Szent István Király Altalános Iskola bb) Törteli Tulipán Ovoda bc) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FŐÖSSZEGEI 2. ~ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót: a) teljesített bevételi főösszegét e Ft-ban, b) teljesített kiadási főösszegét e Ft-ban fogadja el. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben fog laltaknak megfelelően fogadja el. 12

13 III. TELJESÍTETT BEVÉTELEK 3. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi bevételeinek teljesítését az alábbiakban részletezettek szerint: a) a működési bevételek összegét e Ft-ban, b) a sajátos működési bevételek összegét e Ft-ban, ezen belül: ba) az egyéb sajátos bevételek összegét e Ft-ban, bb) helyi adók összegét e Ft-ban, bc) átengedett központi adók összegét e Ft-ban, bd)talajterhelési díj összegét e Ft-ban, be) pótlékok, bírságok összegét 954 e Ft-ban, bf) közhatalmi bevételek összegét 125 e Ft-ban. c) az önkormányzat költségvetési támogatásainak összegét e Ft-ban, a támogatáson belül: Ca) normatív támogatások összegét e Ft-ban, cb) normatív kötött felhasználású támogatások összegét e Ft-ban, cc) központosított előirányzatok összegét e Ft-ban, cd) egyéb központi támogatások összegét e Ft-ban. d) a támogatás értékű bevételek összegét e Ft-ban e) a működési célú átvett pénzeszközök összegét 62 e Ft-ban, f) a felhalmozási célú bevételek összegét e Ft-ban, ezen belül: fa) a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel összegét e Ft-ban, fb) a felhalmozásra átvett pénzeszközök összegét EU-tól e Ft-ban. g) az előző évek pénzmaradványának igénybevételének összegét e Ft-ban fogadja el. 4. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 2.9. melléklet szerint fogadja el. IV. TELJESÍTETT KIADÁSOK 5. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. ~ b) pontjával jóváhagyott teljesített kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását az alábbiak szerint: a) a személyi juttatások teljesített kiadásainak összegét e Ft-ban, b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét e ft-ban, c) a dologi kiadások összegét e Ft-ban, d) az egyéb működési kiadások összegét e Ft-ban, e) a felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban, f) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét e Ft-ban, g) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét e Ft-ban, ezen belül: ga) a felhalmozási célú hiteltörlesztés összegét e ft-ban, gb) a folyószámla hiteltörlesztésének összegét e Ft-ban, gc) a függő kiadások teljesítésének összegét e Ft-ban fogadja el. 6. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 3.1. melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadásait feladatonként a sz., a Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásait feladatonként sz. melléklet szerint fogadja el. 13

14 (3) a Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű teljesített kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) a Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök teljesített kiadásainak támogatottankénti részletezését a 3.4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) a Képviselő-testület a beruházások teljesített kiadásainak beruházási célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. V. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 7. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványt e Ft-ban hagyja jóvá. Ebből: a évi költségvetés tervezésekor igénybe vett összeg e Ft. (2) A szabad pénzmaradványt a likviditás megőrzésére kell fordítani. VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ 8. ~ (i) A Képviselő-testület a) az állóeszközökben bekövetkezett változásokat az 1. sz. tájékoztatóban, b) a vagyoni helyzet bemutatását a 2-4. sz. tájékoztatóban, c) az önkormányzat állami támogatásokkal történő elszámolását az 5. sz. tájékoztatóban, d) az önkormányzat több évet érintő kötelezettségvállalásait a 6. sz. tájékoztatóban, e) az önkormányzat évi közvetett támogatásainak összegét a 7. sz. tájékoztatóban, f) előirányzat-felhasználásának teljesítését a 8. sz. tájékoztatóban, g) az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 9. sz. tájékoztatóban foglaltak szerint hagyja jóvá. VII.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. ~ (1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Törtel, április 16. Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni és a zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjen. Godó János Polgármester kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat. Mivel kérdés, hozzászólás a Képviselők részéről nem érkezett, Godó János Polgármester a zárszámadási rendelet megalkotására kéri fel a Képviselőket. A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal megalkották az alábbi rendeletet: 14

15 Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (IV.26.) sz. rendelete Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. ~ (1) bekezdésben foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: VIII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ~ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek ba) Szent István Király Altalános Iskola bb) Törteli Tulipán Ovoda bc) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Ix. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FŐÖSSZEGEI 2. ~ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót: a) teljesített bevételi főösszegét e Ft-ban, b) teljesített kiadási főösszegét e Ft-ban fogadja el. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. X. TELJESÍTETT BEVÉTELEK 3. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi bevételeinek teljesítését az alábbiakban részletezettek szerint: a) a működési bevételek összegét e Ft-ban, b) a sajátos működési bevételek összegét e Ft-ban, ezen belül: ba) az egyéb sajátos bevételek összegét e Ft-ban, bb) helyi adók összegét e Ft-ban, bc) átengedett központi adók összegét e Ft-ban, bd) talajterhelési díj összegét e Ft-ban, be) pótlékok, bírságok összegét 954 e Ft-ban, bf) közhatalmi bevételek összegét 125 e Ft-ban. c) az önkormányzat költségvetési támogatásainak összegét e Ft-ban, a támogatáson belül: Ca) normatív támogatások összegét e Ft-ban, cb) normatív kötött felhasználású támogatások összegét e Ft-ban, cc) központosított előirányzatok összegét e Ft-ban, cd) egyéb központi támogatások összegét e Ft-ban. d) a támogatás értékű bevételek összegét e Ft-ban e) a működési célú átvett pénzeszközök összegét 62 e Ft-ban, 15

16 f) a felhalmozási célú bevételek összegét e Ft-ban, ezen belül: fa) a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel összegét e Ft-ban, fb) a felhalmozásra átvett pénzeszközök összegét EU-tól e Ft-ban. g) az előző évek pénzmaradványának igénybevételének összegét e Ft-ban fogadja el. 4. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 2.9. melléklet szerint fogadja el. XI. TELJESÍTETT KIADÁSOK 5. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. ~ b) pontjával jóváhagyott teljesített kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását az alábbiak szerint: a) a személyi juttatások teljesített kiadásainak összegét e Ft-ban, b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét e ft-ban, c) a dologi kiadások összegét e Ft-ban, d) az egyéb működési kiadások összegét e Ft-ban, e) a felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban, f) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét e Ft-ban, g) a finanszírozási célú Pénzügyi műveletek összegét e Ft-ban, ezen belül: ga) a felhalmozási célú hiteltörlesztés összegét e ft-ban, gb) a folyószámla hiteltörlesztésének összegét e Ft-ban, gc) a függő kiadások teljesítésének összegét e Ft-ban fogadja el. 6. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 3.1. melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadásait feladatonként a sz., a Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásait feladatonként sz. melléklet szerint fogadja el. (3) a Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű teljesített kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) a Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök teljesített kiadásainak támogatottankénti részletezését a 3.4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) a Képviselő-testület a beruházások teljesített kiadásainak beruházási célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. xii. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 7. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványt e Ft-ban hagyja jóvá. Ebből: a évi költségvetés tervezésekor igénybe vett összeg e Ft. (2) A szabad pénzmaradványt a likviditás megőrzésére kell fordítani. XIII. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ 16

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása Sorszám: III/1. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező Valamennyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-20/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet I. változatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i soron következő ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Meghívottak:

Részletesebben

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt.

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt. ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-i ülésére, az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben