JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 Törtel Község Önkormányzata Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: (IV.26.) Határozatok száma: Törtel, április 25.

2 Jegyzőkönyv Készült: április 25-én, Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Godó János Polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző asszonyt, a Ceglédi Járási Hivatal részéről Szécsényi Sándor hivatalvezető helyettes urat, Pásztor Józsefné Gazdasági vezetőt, Bizottsági tagokat, majd a Képviselő testü let ülését meg nyitja. Godó János Polgármester megállapítja, hogy 6 fő jelenlétével a Képviselő-testület ülése hatá rozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dr. Kocsis Csaba és Vágó Sándor Képviselőket. Szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjait, melyeket Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazással az alábbiak szerint jóvá hagyták: Naprendi pontok Előadó 1.) A évi költségvetési beszámoló zárszámadás Godó János megtárgyalása. Polgármester 2) Törtel Község Önkormányzatának évi költségvetési Godó János koncepciója Polgármester 3) A Törteli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Dr. Majtényi módosítása. Erzsébet Jegyző Zárt ülés 1) A törteli Jászkarajenői út 12/Il. szám alatti Önkormányzati Godó János lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása Polgármester 1. Napirendi pont Godó János Polgármeser ismerteti, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos anyagot a Képviselő-testület tagjai írásban megkapták a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint. Ismerteti továbbá, hogy az Önkormányzat évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos napirendi pont megtárgyalásra került a Képviselő-testület Bizottságai által megtartott április 22-i összevont ülésen, melynek során a Jogi és Ugyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangú szavazással jóváhagyásra javasolja azt a Képviselő-testület felé. 2

3 Szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy elkészítettük a év IV. negyedévében bekövetkezett előirányzat változásokról a rendelettervezetet. A módosításokat beépítettük a év IV. negyedévéről szóló költségvetési tájékoztatóba. I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 34. ~ (5) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (Xll.31.) Kormányrendelet 36. ~-ában foglaltak alapján elvégeztük az előirányzat változások átvezetését. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS I A év IV. negyedévben e Ft bevételi előirányzat növekedés történt, így a módosított bevételi előirányzat e Ft. Az előirányzat növekedésből: 1. a) Központosított előirányzat: e Ft (A Rendelet 3. ~ (10) bekezdése, részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.) Esélyegyenlőségi és integrációs pályázat b) Önkormányzatok egyéb központi támogatása e Ft (A Rendelet 3. ~ (10) bekezdése, részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.) évi bérkompenzáció térítése. 2. Normatív központosított előirányzat Eredeti előirányzatonként tervezett segélyek korrekciója e Ft 3. a) Működési célú támogatási bevételek e Ft (A Rendelet 3. ~ (11) bekezdése, részletezését a 2.8. melléklet tartalmazza.) - Útravaló ösztöndíj iskolának - Közfoglalkoztatottak bérének évi térítése - Logopédiai ellátás - Művelődési Háznak pályázati - Egyszeri GYVT támogatás - Bethlen Gábor Alaptól - Iskolatej támogatása - OALI-tól kiegészítés háziorvosi b) Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel EU alap: - Ivóvízminőség javítás 4. Finanszírozási bevétel - Pénzmaradvány igénybevétel 84 e Ft e Ft 600 e Ft 330 e Ft e Ft 589 e Ft 921 e Ft 200 e Ft 6.634e Ft 6.634e Ft e Ft e Ft II év IV. negyedévében a kiadási előirányzat e Ft-tal nőtt. A kiadási előirányzat növekedésből: 3

4 1. Személyi iuttatások kiadásai: (A Rendelet 5.~ (2) bekezdése, 3. melléklet A/I. pontja) Közfoglalkoztatottak bére Bérkompenzáció OALI bérkiegészítés asszisztensnek e Ft e Ft 1.518e Ft 156 e Ft 2. Munkaadókat terhelő iárulékok: t398 e Ft (A Rendelet 5.~ (3) bekezdése, 3. melléklet A/Il. pontja) Az 1. pontban felsorolt személyi juttatások után fizetendő munkáltatói befizetési kötelezettségek. 3. Dologi kiadások: (A Rendelet 5.~ (4) bekezdése, 3. melléklet A/Ill, pontja) - Iskolatej támogatás, konyha - Iskolának Bethien Gábor Alap határon túli kir., útravaló - Tartalék keretből villanyhálózat felújítás - Iskolának, óvodának integrációs pályázat - Művelődési Háznak pályázati pénzeszköz, támogatásból - Pénzmaradvány igénybevétel - Logopédiai támogatás iskola, óvoda részére e Ft 921 e Ft 673 e Ft 905 e Ft 708 e Ft 330 e Ft e Ft 300 e Ft 4. Felhalmozási kiadások: e Ft Ivóvízminőség javító program 5. Átadott pénzeszköz: - Logopédia Jászkarajenőnek - Faluvédők e Ft 514e Ft 300 e Ft 214 e Ft 6. Szociális ellátások: 3.974e Ft - Eredeti előirányzat módosítása - Szociális tűzifa - GYVT kiegészítés - Ovodáztatási támogatás e Ft e Ft e Ft 270 e Ft 7. Tartalékok: e Ft - Faluvédő Egyesület - Integrációs pályázat 2012-ben fel nem haszn. összege - Villanyhálózat felújítás, érintésvédelem -214 e Ft e Ft e Ft III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. ~-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. ~ (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 4

5 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A tervezett jogszabály várható következményei, különösen Ltársadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs. IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek számottevő adminisztratív hatásai nincsenek. VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartás működési rendjéről szóló évi CXCV. törvény 34.~-ban foglaltak alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartás működési rendjéről szóló évi CXCV. törvény 34.~-ban foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A tervezetnek számottevő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei nincsenek. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (IV.26.) sz. rendelettervezete a Törtel Község Onkormányzatának (ILIO.) sz. rendelettel megállapított, a (IX.14.) sz. és a (XI.30.) sz~ rendelettel módosított költségvetésének módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. ~ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.~ (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (11.10.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. ~ (1) a) pontjában az e Ft-ban szövegrész helyébe az e Ft-ban szövegrész, a b) pontjában a e Ft-ban szövegrész helyébe az e Ft-ban szövegrész kerül. 2~ (1) A Rendelet 3. ~ (9) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a a Ft (2) A Rendelet 3. ~ (10) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a & Ft szövegrész, a & Ft szövegrész helyébe a & Ft (3) A Rendelet 3. ~ (11) bekezdésében a & Ft szövegrész helyébe a e Ft 5

6 A Rendelet 3. ~ (11) bekezdése kiegészül az Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 330 e Ft szöveg résszel. (4) A Rendelet 3. ~ (12) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (5) A Rendelet 3. ~ (13) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft 3. ~ (1) A Rendelet 5. ~ (2) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (2) A Rendelet 5. ~ (3) bekezdésében az e Ft szövegrész helyébe az e Ft (3) A Rendelet 5. ~ (4) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (4)A Rendelet 5. ~ (5) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (5) A Rendelet 5. ~ (6) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, az e Ft szövegrész helyébe a & Ft szövegrész, az e Ft szövegrész helyébe a e Ft (6) A Rendelet 5. ~ (7) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (7) A Rendelet 5. ~ (8) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, a e Ft szövegrész helyébe a e Ft 4. ~ (1) E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Törtel, április 16. Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Tisztelettel kéri a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és javaslataik megtételére. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés kapcsán hozzászólás, kérdés nem érkezett a Képviselő-testület tagjai részéről, Godó János Polgármester rendelet alkotásra kéri a Testület tagjait. Ismerteti, hogy a rendelet elfogadásához minősített többségű szavazat szükséges... A Képviselő-testület tagjai az Onkormányzat évi költségvetésének módosítását 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 6

7 Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) sz. rendelete a Törtel Község Önkormányzatának 2/2012. (IL1O.) sz. rendelettel megállapított, a 15/2012. (IX.14.) sz. és a 17/2012. (XI.30.) sz. rendelettel módosított költségvetésének módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. ~ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (11.10.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. ~ (1) a) pontjában az e Ft-ban szövegrész helyébe az e Ft-ban szövegrész, a b) pontjában a e Ft-ban szövegrész helyébe az e Ft-ban szövegrész kerül. 2. ~ (1) A Rendelet 3. ~ (9) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (2) A Rendelet 3. ~ (10) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (3) A Rendelet 3. ~ (11) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft A Rendelet 3. ~ (11) bekezdése kiegészül az Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 330 e Ft szövegrésszel. (4) A Rendelet 3. ~ (12) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (5) A Rendelet 3. ~ (13) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft 3. ~ (1) A Rendelet 5. ~ (2) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (2) A Rendelet 5. ~ (3) bekezdésében az e Ft szövegrész helyébe az e Ft (3) A Rendelet 5. ~ (4) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (4) A Rendelet 5. ~ (5) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (5) A Rendelet 5. ~ (6) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, az J.700 e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, az e Ft szövegrész helyébe a e Ft 7

8 (6) A Rendelet 5. ~ (7) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft (7) A Rendelet 5. ~ (8) bekezdésében a 1O.304 e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész, a e Ft szövegrész helyébe a e Ft 4~ ~ (1) E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Törtel, április 25. Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Godó János Polgármester az Önkormányzat évi zárszámadása tárgyában a Képviselők számára írásban is megküldött anyag alapján ismerteti, hogy e témakört is megtárgyalta ás véleményezte a Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint a Jogi és Ugyrendi Bizottság az április 22-én megtartott együttes ülésén. Mindkét Bizottság tagjai megismerték és megtárgyalták az írásbeli előterjesztést, valamint meghallgatták Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló szóbeli könyvvizsgálói véleményét a zárszámadási rendelet és az egyszerűsített beszámoló felülvizsg álatáról. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjai egyhangú szavazással javasolják a Képviselő-testület felé a évi zárszámadási beszámoló elfogadását ás a rendelet megalkotását. Tisztelt Képviselő-testület! A jogszabályokban meghatározottak szerint elkészítettük az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. ~ (1) bekezdés alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (Xli. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi gazdálkodásról elkészítettük az önkormányzat zárszámadását. A beszámoló a következő mellékleteket, valamint tájékoztatókat tartalmazza: A tájékoztató a következő mellékleteket tartalmazza: - 1. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési mérlege - 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételi előirányzatai melléklet: Közhatalmi bevételek részletezése melléklet: Intézményi működési bevételek részletezése 8

9 melléklet: Helyi adóbevételek részletezése melléklet: Átengedett központi adók részletezése melléklet: Normatív állami hozzájárulások részletezése melléklet: Normatív kötött felhasználású támogatások részletezése melléklet: Központosított előirányzatok részletezése melléklet: Támogatás értékű bevételek részletezése melléklet: Költségvetési szervek költségvetési bevételei - 3. melléklet: Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásai összesen melléklet: Költségvetési szervek évi költségvetési kiadásai előirányzatai melléklet: Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásai feladatonként melléklet: A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési kiadásai feladatonként melléklet: Támogatás értékű működési kiadások melléklet: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre melléklet: Önkormányzat által folyósított ellátások - 4. melléklet: Beruházási előirányzatok célonkénti részletezése - 5. melléklet: Célta rta lé k cé Ion kénti részletezése - 6. melléklet: Záró pénzkészlet - 7. melléklet:2012. évi pénzmaradvány kimutatása - 1. sz. tájékoztató: Az önkormányzat állóeszköz állományának bemutatása re vonatkozóan - 2. sz. tájékoztató: A vagyoni helyzet alakulása 2012-ben sz. tájékoztató: Kimutatás az önkormányzat vagyoni helyzetéről ESZKÖZÖK (Befektetett eszközök, Forgó eszközök) - 4. sz. tájékoztató: Kimutatás az önkormányzat vagyoni helyzetéről - FORRÁSOK - 5. sz. tájékoztató: Normatív, normatív kötött felhasználású támogatások elszá molása - 6. sz. tájékoztató: Az önkormányzat több évet érintő kötelezettség vállalásainak bemutatása 9

10 - 7. sz. tájékoztató: - 8. sz. tájékoztató: - 9. sz. tájékoztató: Az önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokról 2012 évi előirányzat-felhasználás Költségvetési szervek létszámkerete, közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma RÉSZLETES INDOKLÁS Az önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület működési hiánnyal fogadta el. A működési hiány a kötelezően ellátandó feladatok közoktatás, közművelődés, szociális ellátás, településüzemeltetés kiadásainak és bevételeinek különbözetéből adódott A Képviselő-testület a fizetőképességének megőrzésére likviditási hitelkeretről döntött ( e Ft) Ebből 2012 év végén igénybevételre nem került sor. A módosított bevételi előirányzat 2012 év végén bevételi előirányzat e Ft-tal nőtt (1 melléklet) e Ft. Az év folyamán a Ebből: 1. Költségvetési támogatás: - Központosított előirányzat: - Normatív kötött felhasználású támogatás: - Egyéb központi támogatás: e Ft e Ft e Ft e Ft 2. Átvett pénzeszközök: a) Támogatás értékű pénzeszközök - Mozgáskorlátozottak támogatása: - OALI-től háziorvos támogatása: - lskolatej támogatás: - Kiegészítő GYVT: - Logopédia: - Utravaló pályázat: - Bethlen Gábor Alap iskolának: - Közfoglalkoztatás támogatása: b) Átvett pénzeszközök: - Működési Művelődési Ház: - Felhalmozási: 3. Pénzmaradvánv iaénvbevétel: e Ft 495 e Ft 200 e Ft 921 e Ft e Ft 600 e Ft 84 e Ft 589 e Ft e Ft e Ft 330 e Ft e Ft e Ft A bevételi előirányzatok teljesítése e Ft. Ebből: - intézményi működési bevételek: - Onkormányzat sajátos működési bevételei: - Költségvetési támogatások: - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: - Támogatás értékű bevétel: - Atvett pénzeszközök: - Pénzmaradvány igénybevétel: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 62 e Ft e Ft 10

11 Adóbevételből és pótlékokból befolyt Összeg e Ft, ami e Ft-tal meghaladja a tervezett előirányzatot. II. Kiadások módosított előirányzata e Ft. Az eredeti előirányzathoz képest a növekedés e Ft. A kiadások előirányzatának teljesítése e Ft, ami a módosított előirányzat 105,6 %- a. Ezen belül a működési kiadások teljesítése (3. melléklet A.I.-V.). Teljesítés az adósságkonszolidációval adódik, mivel nem lehetett sem a bevételi, sem a kiadási előirányzatot módosítani, így csak a teljesítésben jelenik meg a konszolidáció összege, ami e Ft. az55988eft előirányzat növekedésből az580053eft teljesítésből - Személyijuttatás: 26079e Ft e Ft - Munkaadókat terhelő befiz. köt.: e Ft e Ft - Dologi kiadások: e Ft e Ft - Szociális ellátások: 4856 e Ft e Ft - Felhalmozási kiadások: e Ft e Ft - Egyéb működési kiadás: 514 e Ft e Ft - Tartalékok (általános és cél): 725 e Ft - Likvid hitel törlesztése: e Ft - Hosszú lejáratú hitel törlesztése: e Ft - Függő kiadások: e Ft Megtakarítás a személyi juttatásoknál és ezek vonzatainál, a munkaadókat terhelő befizetési kötelezettségeknél keletkezett. Ezt a megtakarítást azonban, mint az utóbbi években mindig a dologi kiadások finanszírozására kellett fordítani. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzata e Ft. Az év során e Ft előirányzat növekedés történt. Ez a segélyek központi támogatásából tevődik össze. A segélyek teljesített kiadása e Ft (3.5 melléklet). Jelentősebb többletkiadás a gyermekétkeztetésnél jelentkezik, de meghaladja a módosított előirányzatot az ápolási díj és a rendszeres szociális segély is. Az átmeneti segélyeknél az év végén kapott szociális tűzifa kiadásainak felhasználása évben jelentkezik. III. IV. Az átadott pénzeszközök módosított előirányzata e Ft. Előirányzat 514 e Ft-tal nőtt. A teljesítés e Ft (3. melléklet V.1., V.2.). A felhalmozási kiadások módosított előirányzata e Ft. A e Ft előirányzat növekedésből: - Iskolapályázati összegből besz. homokozó keret, udvari játék 365 e Ft - Ivóvízminőség javító program pályázati összege e Ft évben fejlesztésre e Ft-ot költött az önkormányzat, ami a módosított előirányzat 115%-a. A túlteljesítés abból adódik, hogy a pályázati összegek utalása áthúzódott évre. V. A település vagyonának B értéke az év során csökkent. Értékesítésből adódik. VI. A kiadások teljesítéséhez likvid hitel igénybevételére nem került sor. Az önkormányzat hitelállományának átvállalásával és az iskola KLIK fenntartásába kerülésével az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs. 11

12 Tárgyévi költségvetési tartalék: e Ft, amit a évi e Ft e Ft-ra változtat. Ezt növeli a normatív támogatásból utalandó e Ft (7. melléklet). Igy a évi pénzmaradvány e Ft. A bevételi forrásaink nagyon behatároltak. A központi költségvetésből kapott támogatás évről évre szűkül. A feladat ellátás minden területén saját bevételből kellett kiegészíteni a kapott támogatást. A feladatok bővítése az esetek túlnyomó részében nem, vagy csak részben finanszírozott. Vagyonértékesítésből a e Ft bevétel származik. A költségvetés egyensúlyának megtartásához hozzájárult az adóbevételekből befolyó többletbevétel. Kötelező feladataink ellátása mellet évben a megkezdett fejlesztésre állt rendelkezésre fedezet. Mindezek ellenére a évi gazdálkodást eredményesnek tekintem, hiszen biztosított volt az intézmények zavartalan működése, teljesítettük kötelezettségvállalásainkat. Nagy eredménynek tekintem, hogy az előző évi fel nem használt e Ft pénzmaradványt évben 6237 e Ft-tal növeltük. Ez a takarékos gazdálkodás tette lehetővé a évi költségvetés tervezését, hiszen a pénzmaradvány igénybevételével lehetett az egyensúlyt megteremteni. Szeretné megköszönni az intézmények megértő együttműködését. Lehetőségeikhez képest igyekeztek betartani költségvetési kereteiket. Külön kiemelve a Szent István Király Altalános Iskolát és a Törteli Tulipán Ovodát. Kéri a továbbiakban is segítő közreműködésüket. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (IV.26.) sz. rendelettervezete Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. ~ (1) bekezdésben foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ~ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek ba) Szent István Király Altalános Iskola bb) Törteli Tulipán Ovoda bc) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FŐÖSSZEGEI 2. ~ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót: a) teljesített bevételi főösszegét e Ft-ban, b) teljesített kiadási főösszegét e Ft-ban fogadja el. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben fog laltaknak megfelelően fogadja el. 12

13 III. TELJESÍTETT BEVÉTELEK 3. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi bevételeinek teljesítését az alábbiakban részletezettek szerint: a) a működési bevételek összegét e Ft-ban, b) a sajátos működési bevételek összegét e Ft-ban, ezen belül: ba) az egyéb sajátos bevételek összegét e Ft-ban, bb) helyi adók összegét e Ft-ban, bc) átengedett központi adók összegét e Ft-ban, bd)talajterhelési díj összegét e Ft-ban, be) pótlékok, bírságok összegét 954 e Ft-ban, bf) közhatalmi bevételek összegét 125 e Ft-ban. c) az önkormányzat költségvetési támogatásainak összegét e Ft-ban, a támogatáson belül: Ca) normatív támogatások összegét e Ft-ban, cb) normatív kötött felhasználású támogatások összegét e Ft-ban, cc) központosított előirányzatok összegét e Ft-ban, cd) egyéb központi támogatások összegét e Ft-ban. d) a támogatás értékű bevételek összegét e Ft-ban e) a működési célú átvett pénzeszközök összegét 62 e Ft-ban, f) a felhalmozási célú bevételek összegét e Ft-ban, ezen belül: fa) a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel összegét e Ft-ban, fb) a felhalmozásra átvett pénzeszközök összegét EU-tól e Ft-ban. g) az előző évek pénzmaradványának igénybevételének összegét e Ft-ban fogadja el. 4. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 2.9. melléklet szerint fogadja el. IV. TELJESÍTETT KIADÁSOK 5. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. ~ b) pontjával jóváhagyott teljesített kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását az alábbiak szerint: a) a személyi juttatások teljesített kiadásainak összegét e Ft-ban, b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét e ft-ban, c) a dologi kiadások összegét e Ft-ban, d) az egyéb működési kiadások összegét e Ft-ban, e) a felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban, f) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét e Ft-ban, g) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét e Ft-ban, ezen belül: ga) a felhalmozási célú hiteltörlesztés összegét e ft-ban, gb) a folyószámla hiteltörlesztésének összegét e Ft-ban, gc) a függő kiadások teljesítésének összegét e Ft-ban fogadja el. 6. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 3.1. melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadásait feladatonként a sz., a Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásait feladatonként sz. melléklet szerint fogadja el. 13

14 (3) a Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű teljesített kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) a Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök teljesített kiadásainak támogatottankénti részletezését a 3.4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) a Képviselő-testület a beruházások teljesített kiadásainak beruházási célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. V. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 7. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványt e Ft-ban hagyja jóvá. Ebből: a évi költségvetés tervezésekor igénybe vett összeg e Ft. (2) A szabad pénzmaradványt a likviditás megőrzésére kell fordítani. VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ 8. ~ (i) A Képviselő-testület a) az állóeszközökben bekövetkezett változásokat az 1. sz. tájékoztatóban, b) a vagyoni helyzet bemutatását a 2-4. sz. tájékoztatóban, c) az önkormányzat állami támogatásokkal történő elszámolását az 5. sz. tájékoztatóban, d) az önkormányzat több évet érintő kötelezettségvállalásait a 6. sz. tájékoztatóban, e) az önkormányzat évi közvetett támogatásainak összegét a 7. sz. tájékoztatóban, f) előirányzat-felhasználásának teljesítését a 8. sz. tájékoztatóban, g) az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 9. sz. tájékoztatóban foglaltak szerint hagyja jóvá. VII.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. ~ (1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Törtel, április 16. Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni és a zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjen. Godó János Polgármester kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat. Mivel kérdés, hozzászólás a Képviselők részéről nem érkezett, Godó János Polgármester a zárszámadási rendelet megalkotására kéri fel a Képviselőket. A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal megalkották az alábbi rendeletet: 14

15 Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (IV.26.) sz. rendelete Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. ~ (1) bekezdésben foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: VIII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ~ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek ba) Szent István Király Altalános Iskola bb) Törteli Tulipán Ovoda bc) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Ix. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FŐÖSSZEGEI 2. ~ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót: a) teljesített bevételi főösszegét e Ft-ban, b) teljesített kiadási főösszegét e Ft-ban fogadja el. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. X. TELJESÍTETT BEVÉTELEK 3. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi bevételeinek teljesítését az alábbiakban részletezettek szerint: a) a működési bevételek összegét e Ft-ban, b) a sajátos működési bevételek összegét e Ft-ban, ezen belül: ba) az egyéb sajátos bevételek összegét e Ft-ban, bb) helyi adók összegét e Ft-ban, bc) átengedett központi adók összegét e Ft-ban, bd) talajterhelési díj összegét e Ft-ban, be) pótlékok, bírságok összegét 954 e Ft-ban, bf) közhatalmi bevételek összegét 125 e Ft-ban. c) az önkormányzat költségvetési támogatásainak összegét e Ft-ban, a támogatáson belül: Ca) normatív támogatások összegét e Ft-ban, cb) normatív kötött felhasználású támogatások összegét e Ft-ban, cc) központosított előirányzatok összegét e Ft-ban, cd) egyéb központi támogatások összegét e Ft-ban. d) a támogatás értékű bevételek összegét e Ft-ban e) a működési célú átvett pénzeszközök összegét 62 e Ft-ban, 15

16 f) a felhalmozási célú bevételek összegét e Ft-ban, ezen belül: fa) a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel összegét e Ft-ban, fb) a felhalmozásra átvett pénzeszközök összegét EU-tól e Ft-ban. g) az előző évek pénzmaradványának igénybevételének összegét e Ft-ban fogadja el. 4. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 2.9. melléklet szerint fogadja el. XI. TELJESÍTETT KIADÁSOK 5. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. ~ b) pontjával jóváhagyott teljesített kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását az alábbiak szerint: a) a személyi juttatások teljesített kiadásainak összegét e Ft-ban, b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét e ft-ban, c) a dologi kiadások összegét e Ft-ban, d) az egyéb működési kiadások összegét e Ft-ban, e) a felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban, f) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét e Ft-ban, g) a finanszírozási célú Pénzügyi műveletek összegét e Ft-ban, ezen belül: ga) a felhalmozási célú hiteltörlesztés összegét e ft-ban, gb) a folyószámla hiteltörlesztésének összegét e Ft-ban, gc) a függő kiadások teljesítésének összegét e Ft-ban fogadja el. 6. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 3.1. melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadásait feladatonként a sz., a Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásait feladatonként sz. melléklet szerint fogadja el. (3) a Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű teljesített kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) a Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök teljesített kiadásainak támogatottankénti részletezését a 3.4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) a Képviselő-testület a beruházások teljesített kiadásainak beruházási célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. xii. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 7. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványt e Ft-ban hagyja jóvá. Ebből: a évi költségvetés tervezésekor igénybe vett összeg e Ft. (2) A szabad pénzmaradványt a likviditás megőrzésére kell fordítani. XIII. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ 16

17 8. ~ (1) A Képviselő-testület a) az állóeszközökben bekövetkezett változásokat az 1. sz. tájékoztatóban, b) a vagyoni helyzet bemutatását a 2-4. sz. tájékoztatóban, c) az önkormányzat állami támogatásokkal történő elszámolását az 5. sz. tájékoztatóban, d) az önkormányzat több évet érintő kötelezettségvállalásait a 6. sz. tájékoztatóban, e) az önkormányzat évi közvetett támogatásainak összegét a 7. sz. tájékoztatóban, f) előirányzat-felhasználásának teljesítését a 8. sz. tájékoztatóban, g) az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 9. sz. tájékoztatóban foglaltak szerint hagyja jóvá. XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. ~ (1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Törtel, április 25. Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző 2. Napirendi pont Godó János Polgármester ismerteti, hogy az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója tárgyában megküldött írásbeli előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Ismerteti továbbá, hogy e napirendi pontot is megtárgyalta a Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint a Jogi és Ugyrendi Bizottság az április 22-én megtartott ülésén, és egyhangú szavazással javaslatot tettek a Képviselő-testületnek az Onkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 24. ~ (1) bekezdésének értelmében a jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A korábbi években a koncepció készítésének határideje megegyezett a háromnegyedéves költségvetési tájékoztató készítésének időpontjával, ami november 30-a volt. Ekkor már rendelkezésre állt a központi költségvetés tervezete és az azt alapozó jogszabályi változások, vagy azok tervezete. Ismert volt az adott év felhasználásának háromnegyedéves teljesítése. Ezen ismeretek birtokában módunkban állt a koncepciót számításokkal is alátámasztani. A jogszabályalkotók szándéka, hogy az önkormányzatok időben határozzák meg a következő év működéssel és fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit, döntéseit. Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepciót megvitatni ás elfogadni szíveskedjenek. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés kapcsán kérdés, hozzászólás nem érkezett, Godó János Polgármester szavazásra kéri a Testület tagjait, akik egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozták: 17

18 Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének (IV.25.) Számú Képviselő-testületi határozata az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évre szóló költségvetési koncepciót az alábbiak szerint fogadja el: 1) A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv készítésénél a pénzügyi egyensúly megtartása a fő szempont. 2) A költségvetés tervezésénél a kötelező önkormányzati feladatokat kell előtérbe helyezni. Önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak fedezete az önkormányzat saját bevételeiből rendelkezésre áll. Önként vállalt feladat az önkormányzat kötelező feladatait nem veszélyeztetheti. 3) Általános béremelés nem tervezhető. A Kjt. és a Ktv. szerinti soros béremelések, illetve az egyéb kötelező növekedések (minimálbér, garantált bérminimum) fedezetét biztosítani kell. 4) A természetbeni juttatások törvény szerinti kötelezően adandó körben, jogszabályban meghatározottak szerint tervezhetőek. 5) A tervezhető létszámkeret a december 31-én engedélyezett létszámkeret alapján veendő figyelembe. 6) A dologi kiadások összege a évi eredeti előirányzat korrigált összegéhez képest nem növelhető. 7) Felhalmozási kiadásoknál a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközökön kívül csak akkor tervezhető kiadás, ha arra a költségvetés egyensúlyának megtartása mellett lehetőség nyílik. 8) A szociális kiadások önkormányzat által finanszírozandó részét törvényben meghatározott összeggel a év december havi létszámmal kell megtervezni. 9) Az átadott pénzeszközök és támogatás értékű kiadások kötelező feladatellátásához kapcsolódóan tervezhetők elsősorban. 10) A végleges számok ismeretében amennyiben fedezet képződik, tartalékot kell képezni a váratlan kiadások finanszírozása. 11) Jogszabályoknak megfelelően a költségvetést hitel nélkül kell összeállítani. Határidő: Felelős: folyamatos Godó János polgármester 3. Napirendi pont Dr. Maitényi Erzsébet Jegyző a Képviselők számára írásban megküldött anyag alapján teszi meg a napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli előterjesztését. 18

19 Ismerteti, hogy a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága az április 22-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé a Törteli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos előterjesztést. Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Államkincstár az alapító okiratok egységesítése érdekében, valamint jogszabályi változások miatt kérte, hogy néhány pontban módosítsuk a Törteli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiekre alapozva kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni. A Törteli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: 1.) Az Alapító Okirat 4.) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján szövegrész helyébe a gazdálkodási besorolás 2.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában A Törteli Polgármesteri Hivatal közfeladata szövegrész az alábbi szöveggel egészül ki: A Törteli Polgármesteri Hivatal közfeladata, alaptevékenysége valamint az alábbi szövegrész törlésre kerül: valamint Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1996.(lX. 16.) sz. rendeletében. Továbbá az alábbi szövegrész is törlésre kerül: Adószáma: ) Az Alapító Okirat 9.) pontjában A Hivatal, mint költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt az önkormányzat képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki határozatlan időre a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv-ben meghatározottak szerint. szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: A vezetői kinevezés rendje: A polgármester pályázat alapján - a évi CXCIX. törvény 247. ~ szakaszában meghatározott képesítési követelményekkel rendelkező jegyzőt nevez ki. A jegyző kinevezése és az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása a polgármester kizárólagos joga. A polgármester pályázat alapján, határozatlan időre nevezi ki a község jegyzőjét. szövegrész kerül. 4.) Az Alapító Okirat 11.) pontja törlésre kerül. 5.) Az Alapító Okirat 12.)-14.) pontjai arab számmal átszámozásra kerülnek. 6.) Az Alapító Okirat 11.) pontja az alábbiak szerint módosul: Az Alapító Okiratot jóváhagyta Törtel község Önkormányzat Képviselő-testület /2013.(IV.25.) számú határozatával. Ervényes: a bejegyzés napjával visszavonásig. 7.) Az Alapító Okirat 13.) pontját követően kiegészül az alábbi új, 14.) ponttal: Záró rész: Az Alapító Okiratot az Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2008.(X.30.), 15/2009. (V.28.), 24J201 2.(lV.26.) 7J201 3.(lL28.) sz. képviselő-testületi határozatokkal módosította. Az alapító okiratot az Önkormányzat a _/2013. (lv.25.) sz. képviselő-testületi határozattal módosította. 19

20 Az alapító okiratot az Önkormányzat a _ (lv.25.) sz. képviselő-testületi határozattal egységes szerkezetben elfogadta. Godó János Polgármester megköszöni Jegyző asszony előterjesztését és kéri a Képviselő testület tagjaitól a kérdéseket, hozzászólásokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Godó János Polgármester szavazásra kéri a Testület tagjait, akik 6 igen, 6 igen szavazással meghozták az alábbi határozatokat: Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozata a Törteli Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Törteli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: Törteli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: 1. Az Alapító Okirat 4.) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján szövegrész helyébe a gazdálkodási besorolás 2. Az Alapító Okirat 7.) pontjában A Törteli Polgármesteri Hivatal közfeladata szövegrész az alábbi szöveggel egészül ki: A Törteli Polgármesteri Hivatal közfeladata, alaptevékenysége valamint az alábbi szövegrész törlésre kerül: valamint Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1996.(lX. 16.) sz. rendeletében. Továbbá az alábbi szövegrész is törlésre kerül: Adószáma: Az Alapító Okirat 9.) pontjában A Hivatal, mint költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt az önkormányzat képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki határozatlan időre a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv-ben meghatározottak szerint. szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: A vezetői kinevezés rendje: a Képviselő testület a évi CXCIX. törvény 247. ~ szakaszában meghatározott képesítési követelményekkel rendelkező jegyzőt foglalkoztat. A jegyző kinevezése és az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása a polgármester kizárólagos joga. A polgármester pályázat alapján, határozatlan időre nevezi ki a község jegyzőjét. szövegrész kerül. 4. Az Alapító Okirat 11.) pontja törlésre kerül. 5. Az Alapító Okirat 12.)-14.) pontjai arab számmal átszámozásra kerülnek. 6. Az Alapító Okirat 11.) pontja az alábbiak szerint módosul: Az Alapító Okiratot jóváhagyta Törtel község Önkormányzat Képviselő-testület /2013.(lV.25.) számú határozatával. Ervényes: a bejegyzés napjával visszavonásig. 7. Az Alapító Okirat a 13.) pontját követően kiegészül az alábbi új, 14.) ponttal: Záró rész: Az Alapító Okiratot az Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2008.(X.30.), 15/2009. (V.28.), 24./201 2.(lV.26.) 7./201 3.(ll.28.) sz. képviselő-testületi határozatokkal módosította. 20

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. /IV.02./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IX. 12.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.NAPIREND Ügyiratszám 2/162-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 10. -i nyilvános ülésére. Bedő Lajos Sándor polgármester

1.NAPIREND Ügyiratszám 2/162-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 10. -i nyilvános ülésére. Bedő Lajos Sándor polgármester 1.NAPIREND Ügyiratszám 2/162-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 10. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt: 2. napirendi pont Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2015. (II.11.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben