Harangszó. Húsvét és a feltámadott élet. Húsvéti biztatás LEGYÜNK AZ Ő ÚJJÁSZÜLETETT GYERMEKEI!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harangszó. Húsvét és a feltámadott élet. Húsvéti biztatás LEGYÜNK AZ Ő ÚJJÁSZÜLETETT GYERMEKEI!"

Átírás

1 Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA MÁRCIUS XIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM LEGYÜNK AZ Ő ÚJJÁSZÜLETETT GYERMEKEI! Húsvét és a feltámadott élet Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt című alkotása Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz énbennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. (Jn 11,25-26) Húsvét ünnepe mindenkoron emlékeztet bennünket az Úr feltámadására, egyben reménységet ad Jézus Lázáron megejtett csodája alapján a mi majdani feltámadásunkra is. Húsvét egyszer s mindenkorra a természet újjászületésének, minden élõ sejt megébredésének, az erdõzsongásnak és a madárkák dithiramboszi énekének is a kottája, anyaméhe, képlete. A húsvéti locsolkodás és a piros tojás is õsi jelképe a kipusztíthatatlan, örökké feltámadó élet szentségének. Mallász Gitta mintegy összefoglalja, szintetizálja és harmonizálja a húsvét evangéliumi-spirituális, valamint természeti egységét: A fény, az új lét, a húsvét,/ a feltámadt értelem,/ a szellem anyag, az örök szerelem. Minden embert megragad a húsvéti történet misztikuma, elbûvöli az üres sír csodája, a feltámadás ténye és valamelyest átrezgi Mária Magdolna, vagy éppen az apostolok csodálkozó adorációját. Velõkig hatolóan viszont akkor hat az emberekre, a hívõ lelkekre a feltámadás evangéliuma, amikor koporsó mellett állnak. Mária és Márta is az érintettség mélységébõl kiáltottak a Megváltóhoz segítségért, fivérük halálakor. Jézus szörnyû hírt kap Bethániából, gyakori pihenése, felüdülése és feltöltõdése helyérõl: az ifjú elhunyt, Lázár nincs többé. Elõször úgy gondolhatta: valamilyen kór emésztheti, amibõl ki fog gyógyulni. Lehetséges az is, hogy az Úr tudta, hogy a nárdus-kenetes hívõ asszonynak, Máriának fivére halott és feltöltekezett az Atya hatalmas erejével, ezért idõzött még két napot Galileában és szolgált ott. Majd tanítványaival együtt Bethániába érkezett, ahol gyászolók tömege igyekezett vigasztalni a két kétségbeesett asszonyt. Márta elébe sietett a Mesternek, Mária, az evangélium megváltott nõje otthon maradt, majd õ FOLYTATÁSA A3. OLDALON Húsvéti biztatás HÚSVÉT AZT igazolja, hogy Krisztus Jézus mindenütt előttünk jár. A húsvét utáni megjelenései pedig azt is, hogy az emberről gondoskodni akar azután is, hogy a legnagyobb ellenség felett győzedelmeskedett. Ebből a gondoskodó szeretetből jut mindennapra annyi, hogy az állandó veszélyt jelentő halál és halálos fenyegetettség ne tegye tönkre sem egyéni, sem közösségi életünket. Húsvétunk legyen most is lélekerősítő alkalom, legyen az életöröm forrása. SOKAN HASONLÍTUNKa Tibériás tengeren halászó tanítványokhoz. Éjszaka is halászunk ijesztő sötétségben, mégis üres hálóval talál ránk a reggel. Földjeink fösvényen viszonozzák a szántó-vető verítékező buzgalmát. A munkást alapbéren dolgoztatják kimerülésig. Lassan az iskolák is elnéptelenednek. A falvak lelkészei, mint utolsó bástyaőrök a visszaszámláló statisztikák felett keseregnek. A háló üresen marad, viszont az élelem ára egyre nő, de a családra, a gyülekezetre önvédelemből is vigyázni kell. Húsvét szavatolja, hogy lesz ki megálljon életünk vízpartján. Lesz, ki a sötétben megszólít és céltudatos nyugalommal tanácsot ad. Ő mindig jobbat, emberhez illőbbet, azaz mennyei ajándékot kínál. A Tibériás tengeren a hajó jobb oldalán találtak a tanítványt megillető hasznot. NEM MINDIG az ellenkező oldalon kell keresni a megoldást, hanem mindig Krisztus akarata nyomán. Ő akkor is megszégyenítette a tapasztalatból, vagy csak megszokásból erőlködőket. A józan ész ellenében, jutalmazta az engedelmeskedő hitet. Isten szeretete nem szokott félúton megbicsaklani. Ott, ahol folyamatosan készséges az elfogadó, ott állandó a viszonzás. Ennek lélegzetelállítóan szép példája volt a Jézus által elkészített parázs, azon a hal és mellette a kenyér. A tanítványoknak hozniuk kellett az általuk kifogott halakból is, mert Krisztus igényelte, ugyanakkor megbecsülte az engedelmeskedőket. Valahol ekkor kezdődött a húsvét utáni egyházi élet. Isten munkája és az emberé egymás mellett arról szólt, hogy ennek így kell lennie, és akkor van áldás, van siker és öröm. KEDVES TESTVÉREIM! Fogadjátok ezeket a gondolatokat, mint egyházunk jövendőjében derűlátó bizonyságot. Ugyanakkor fogadjátok a szeretet figyelmeztető hangját, amely most is közös holnapunkért szólít meg, és szüntelenül kezdeményez. CSŰRY ISTVÁN Én vagyok a feltámadás és az élet (Jn 11,25a) Áldott húsvétot!

2 2 SZEGLETKO Harangszó Boldogok az irgalmasok, mert õk irgalmasságot nyernek. Mt 5,7 Jézus korában nem volt szokás, erény az irgalmasság gyakorlása. A rómaiak a leigázott népeket, az ellenségeket, ha kellett lemészárolták, kegyetlenül börtönbe zárták; ha szórakozni volt kedvük, a vadállatok elé vetették. A LÉLEK CSENDJE Az irgalmasság lelki kincs Gy. Szabó Béla munkája Az engedetlenségnek kegyetlen büntetés vagy halál volt a következménye. A zsidók nem gyakoroltak irgalmasságot a pogányokkal, a zsidó csak zsidóval tehetett jót, a zsidó vallású és nemzetiségû ember még a vajúdó pogány asszonyon sem segíthetett, amikor szült. Általában csak zsidó családon belül gyakorolták az irgalmasságot, a héber családok a szemet szemért, fogat fogért alapján vitatkoztak, ellenségeskedtek egymással, ritka volt a megbocsátás, a kibékülés. Jézus a kor szokása ellenére hirdeti azt, hogy az irgalmasság gyakorlása közben boldoggá válunk. Azokat is boldogoknak nevezi, akik tudnak megbocsátani, akarnak megbocsátani, könyörülnek embertársukon, önzetlenül, érdekek nélkül segítenek testi-lelki bajba jutottakon. Honnan lehet elkérni a lelkületet, az erõt, az akaratot, amelyben van könyörület és irgalmasság az embertárs iránt? Abból az élménybõl fakadhat az erõ, az akarat, a lelkület, amit az irgalmazott élt át, rajta is könyörültek, neki is irgalmaztak, érdemtelenül, kegyelembõl, szeretetbõl. Csak az tud irgalmas lenni, akinek irgalmaztak, akin az Isten könyörült, akin akár csak egy ember is valaha könyörült. Személy szerint átélted-e azt, hogy Isten könyörült rajtad, megbocsátott neked? Naponta rácsodálkozol-e arra, hogy Isten irgalmából élsz, vagy örülsz-e annak, hogy Isten kegyelmébõl, végtelen szeretetébõl gondot visel rád, szeretteidre, de környezetedre és az egész világra is? Isten irgalmasságát rajtunk, rajtad keresztül is gyakorolni akarja! Ha Isten veled, velünk irgalmas, miért ne lennénk mi is egymáshoz irgalmasak? Mikor vagyunk boldogok: ha haragtartók, könyörtelenek, közömbösek vagyunk, vagy ha megbékélünk egymással, ha szeretetünket szét akarjuk osztani? Az irgalmatlanság pusztít, szétdob, az irgalmasság épít, összetart, egybetart. Az irgalmatlanság nem Istenre mutat, ám aki irgalmas, Istent dicsõíti, mert az igazán istenfélõ nem tud nem irgalmas lenni. Aki viszont szereti az Istent, aki hálás megváltottságáért, nem tud és nem is akar irgalmatlan lenni embertársaihoz. Az irgalmasságot gyakorlók lelkükben növekednek, túlteljesítik önmagukat, túllépnek magukon, ezért felfelé, kifelé tágulva növekednek lelkiekben. Az irgalmatlanok önzõk maradnak, lelkükben elszegényednek, beszûkülnek, ördögi körbe zárulnak. Csak akkor tudnak ebbõl a körbõl kilépni, ha Isten felé nyitnak és igéjének tükrében meglátják, beismerik saját irgalmasságra szorulásukat, s kérik Isten könyörületét lelkükre nézve. Aki Isten irgalmasságába kapaszkodik, boldoggá válik, és ezt a boldogságot meg akarja osztani másokkal is, ezért könyörül másokon. Ha irgalmazunk másoknak, az nem a mi érdemünk, és még nem is azért tesszük, mert mások megérdemlik, hanem azért, mert Istent szeretjük és hálásak vagyunk neki életünkért, a velünk közölt jóságáért. Bocsáss meg az ellened vétkezõknek, gyakorolj irgalmasságot Jézus nevében, boldog leszel és mások is boldoggá lesznek! Az irgalmasság gyakorlása erény, lelki kincs, õrizd, mutasd meg másoknak is! BALÁZSNÉ KISS CSILLA HISZEM ÉS VALLOM Fuldoklás vagy mentőöv? Elszomorítják a vallás nevében elkövetett gaztettek? Zavarja az igazságérzetét, hogy olyan emberek, akik Isten szolgáinak mondják magukat, részt vesznek a háborúkban, terrorcselekményeket hajtanak végre, és korruptak? Mi lehet az oka annak, hogy a vallás annyi gondot okoz? teszi fel e kérdéseket az egyik keresztyén honlap. Nem a vallás, mint egész hibáztatható a bajokért. Mindennek egy okozója van: a bûnös ember! Jézus hozta a megbocsátást, sõt keményen meg is fizette annak árát, de vajon mindenek üdvözülhetnek-e Krisztus által, akik Ádám által elvesztek? (Heidelbergi Káté 20. kérdés) Nem mindenek, hanem csak azok, akik igaz hit által õbelé oltatnak és minden jótéteményét magukhoz kapcsolják. Kiskoromban mindig végignéztem, ahogy beoltottak egy vadgyümölcsfát. Egyik ágát bevágták, hozzáillesztették a nemes oltványt, jól bekötözték és kivárták, míg a fanedvek keringését követõen néhány hét alatt a két ág teljesen összeforrott, majd idõvel jó gyümölcsöt termett. Éppen így vagyunk mi is: Krisztusba oltatunk hit által. Isten Szentlelke által elvégzi ugyanezt a beoltási mûveletet, várva, hogy szerinte való gyümölcsöt teremjünk. De ahogy nem minden vadfa fogadja be az idegen ág nedveit, hanem inkább kilöki és hagyja kiszáradni, úgy nem mindenki nyitja meg szívét Krisztus igéje, energiája, bocsánata, szeretete elõtt. Aki pedig lezárja önmaga útját a krisztusi kincsekhez, nem igazán bizakodhat az örökélet felõl. Az Élet és halál között címû dokumentumfilm-sorozat egyikében hat amerikai fiatal meggondolatlanul a nyílt tengeren úgy ugrott le a yachtról, hogy elõzõleg nem engedte le a felmászásra szolgáló létrát. Mikor észrevették, már késõ volt. Pár óra alatt a magatehetetlenség tudata és egymás vádolása négyükkel végzett. Ketten maradtak. Végül egynek sikerült feljutni a fedélzetre, de a kidobott mentõövet az egész esetért hibás fiú nem akarta megragadni. Bûnösnek érezte magát! Segítséggel ugyan, de végül csak megmenekült és egy új, segítõkész, komoly keresztyén ember lett belõle. Lelki értelemben valahogy mindannyian hasonló vészhelyzetben vagyunk. Fuldoklunk a sok gaztettünk miatt. Isten azonban dobott már egy mentõövet: Krisztust! Ha belekapaszkodunk, hiszünk benne, minden lépésünket Vele tervezzük meg, kihúz a partra. Életben maradunk! A nagypénteki kereszt naponta ott áll mindannyiunk szeme elõtt. Rajta a megkínzott, leköpött, kikacagott Isten Fia. Nem fáj a látvány? Rádnéz. Szívedbe lát. Tudja, hogy miként döntöttél! Ma a számtalan igazságtalanság, terrorcselekmény, agresszió, háború, depresszió elleni egyetlen gyógyír az emberiség számára: ha igaz hit által õbelé oltatnak és minden jótéteményét magukhoz kapcsolják. Vajon hányan teszik ezt meg? ORBÁN LEVENTE

3 Harangszó HÚSVÉT MEMENTO 3 HÚSVÉT ÉS A FELTÁMADOTT ÉLET FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL is elébe sietett, és így szólt hozzá:...uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem (Jn 11,32b). Mária ismerte a Megváltó gyógyítói, üdvözítõi erejét, hiszen az õ életét is feltámasztotta bûnben halódásából, viszont azt még a megújult életû nõ sem tudta elképzelni, hogy az immár oszlásnak indult Lázár feléled. Jézus könnyekre fakadt (Jn 11,35), majd a negyednapos tetemet életre támasztotta, Lázár, jöjj ki szavakkal elõhívta a sírboltból. Az ifjút eloldozták, útjára engedték, s feltámadott emberként folytatta életútját. A húsvét alapüzenete: Jézus, mint elsõ zsenge feltámadott és csodatevõ erejével Õ, aki él, bennünket is fel fog támasztani halottainkból, és addig is ki akar bennünket ragadni élõ-holt, holteleven voltunkból. Jézus és Márta párbeszéde megvilágítja az élet és halál titkait: túl azon, hogy az utolsó ítéletet követõen a feltámadás következik, már a jelenvaló élet is magán hordozza a túlvilági jegyeket. Az Úrban fogant és újjászületett élet múlhatatlan értékeket kreál: mûves, halhatatlan jóságot, kedvességet hordozó emberek, ha meghaltak is élnek és az emberek kegyelete is örökké élteti õket. Schweitzer Albert, az élet védelmezõje, a neves orvos és életmentõ evangelizátor elhunyt, de örökké élni fog. Romboló egzisztenciák esetében, mint a diktátorok jó része, az emberiség még az emlékezetébõl is ki akarja törölni ezeket halálukat követõen. A feltámadott és élõ Jézus a jelen életünknek is intenzitást, tiszta tudatosságot, túláradó örömöt akar adni. Az ember, ha egész életû és boldog akar lenni, ezt a lehetõséget el kell fogadnia. A már idézett Mallász Gitta platformja : Minden kis porcikádnak fel kell ébrednie. A feltámadott élethez az elsõ lépés kimenekülni az élet zsivajából és belehelyezkedni Isten szent békéjébe, nyugalmába és onnan figyelni az Üdvözítõ szavaira, mert: A Csend az Úr, a Hang a Fiú, a halhatatlan Csend. A bethániai asszony, Mária ugyanúgy az élet sûrûjében kavargott, mint mi, de figyelt Jézusra és engedte, hogy hét ördögöt ûzzön vala ki belõle. Tudatosan hagyta hátra régi, parázna életét és tudatosan épült bele az Úr üdvözítõ kegyelmébe. Engedtük-e, hogy a Megváltó megszabadítson démonainktól, berögzöttségeinktõl és tudunk-e minden istentisztelet alkalmával figyelni Rá, és szentséges hatása alá rendeljük-e magunkat? Munkácsy Mihály: Golgota című alkotása Három alkalommal is megkészítette az újjászületett asszony a jó illatú nárdus kenetet Mesterének: a küldetésben járó Jézusnak a tisztelet és alázat kenetét, az áldozatra készülõ Messiásnak az utolsó kenetet, a sírba helyezettnek pedig a halotti kenetet nyújtotta. Tudunk-e áldozatkészek lenni és szûkebb-tágabb körben a gyengéd kedvesség jó illatát árasztani? Tudunk-e a végsõ pillanatig odaadó szeretettel lelkesen kínlódó, a halál felé tartó embertársunk javára lenni? Temetések, sírbatételek alkalmain képesek vagyunk-e kegyeletre és a vigasztaló szó balzsamával és az örökélet reménységével erõsíteni síró, vigasztalhatatlan embereket? Tudjunk, mert ez az Úr akarata! Az Élõ Úr érintésére serkenjen fel halottaiból életünk és legyünk az Õ húsvéti báránykái : újjászületett gyermekei. BOROS J. ATTILA MÜLLER DEZSŐ Húsvét hajnalán A sûrû homályban alig pirkadt az ég s tüstént elindultak a kegyes asszonyok hátuk mögött ösvénnyé váltak a nyomok de sekély szemükben álom gomolygott még Az úton haladva szél hódolt kezüknek szép arcuk tarlóját beragyogta a fény s ziháló keblükben egyre tornyosult a remény hogy bekenhetik még holttestét drága Mesterüknek Késõbb azonban fölszívódott kedvük a rettegés lett legocsmányabb terhük s így lankadt szívük lantján elpattant a húr De akkor mikor meglátták a tágra nyitott sírt lelkük hústábláira az Isten Evangéliumot írt: a halál sárkánytorkából föltámadt az Úr! Tizennyolc év a vallástanárképzésben (III. rész) Áldott emlékezetû Nagy László barátommal vérre menõ vitáink voltak a kolozsvári vallástanárképzõnek az állami egyetemmel való kapcsolatfelvételérõl. A fakultást akkor már a második dékán irányította, jómagam pedig tanügyi tanácsos is voltam az Erdélyi Egyházkerületnél. Próbáltam megértetni a tanügyi reform elõtt a Theologián kívül állami egyetemre is járó idõs kollégával, hogy a vallástanári diplomával az összes állás betöltése után végzõk csak hófehér leányszobájuk falát tapétázhatják ki, ezért van szükség párhuzamosan végzett tanulmányok után más szakon szerzett oklevélre is. Ezt pedig az egyház sem anyagiakban, sem személyi állományban, sem szervezõkészségben nem tudja biztosítani. Nincs is szükség rá, amíg állami intézményekben erre megvan a lehetõségünk. Fel fog falni az egyetem mondta elkeseredetten. Hiába próbáltam bizonygatni, hogy bármilyen elõírásokhoz kell is alkalmazkodni, bármilyen bürokratikus formaságoknak kell is eleget tenni, bármilyen alázattal kell is beszélni más nyelvû és vallású felettesekkel, azt a szabadságot, amelyet a teológiát oktató tanár érez, amikor hallgatói számára elõadást tart, nem veheti el tõlünk soha senki. Nem veheti el tõlünk soha senki. Ezt az állításomat ma is fenntartom. Nagyon fájó szívvel teszem hozzá, hat év tapasztalat után: annak a lehetõsége viszont fennáll, hogy valamelyikünk önként lemondjon róla. PÉTER MIKLÓS

4 4 REFORMÁTUS ÉLET Harangszó HÁLAADÁS A TEMPLOM- ÉS ORGONAFELÚJÍTÁSÉRT Szeressétek a templomot Február 24-én, vasárnap délután ünnepi istentiszteletet tartottak a biharszentjánosi református templomban. A hálaadó alkalmon a templom kül- és beltéri felújításáért és a mûemléknek számító orgona restaurálásáért szólt az ige. Csûry István a Mt 16,18-19 alapján hirdette az igét. A helyettes püspök felhívta a figyelmet arra, hogy milyen fontos hely kell legyen a templom a keresztyén ember számára. A templom az Istennel való találkozás helye és Jézus az a kõszikla, melyre az egyházat építi. Mi, keresztyének, mindannyian Péterek vagyunk, ennek a kõsziklának a töredékei. Mindig van és lesz helyünk ezen a kõsziklán, ebben a templomban. Igehirdetés után Csomay Árpád biharszentjánosi lelkipásztor köszöntötte a templomot megtöltõ vendégeket, barátokat és a gyülekezetet. Szólt a templom javítási munkálatairól, megköszönte a gyülekezet áldott adományait, dicsérte a sok munkáskezet és támogatást. A vendégek köszöntõje során Sándor Lajos nagyvárad-újvárosi lelkipásztor barátként üdvözölte a gyülekezetet, otthon érezve magát a felújított biharszentjánosi templomban. A határon túlról Fogarasi-Deák András biharugrai és körösharkányi lelkész tolmácsolta gyülekezetei jókívánságát egy igével. Ezt követõen a meghívott vendégek: a bihari, micskei, tamási, nagyvárad-olaszi, berekböszörményi és ártándi lelkipásztorok üdvözlõ szavai következtek. Gyülekezeteik kisebb-nagyobb csoportjával érkeztek és együtt ünnepeltek a szentjánosiakkal. Szilágyi Péter, a Bihari Egyházmegye fõgondnoka, valamint Bors község alpolgármestere, Lõrincz Lajos zárta a köszöntések sorát. Ezután az ünnep ünnepibb része következett. Hajdú Géza színmûvész, a falu szülötte és díszpolgára Áprily Lajos Keddi kalács címû versével emelte az áldott alkalom hangulatát. Záró mozzanatként, a helyi ifjak és a nõszövetség közös ünnepi mûsorukban versekkel és csodás énekükkel adtak hálát Istennek, hogy évszázadokon át megtartotta az õsök hagyatékát, a templomot, mely egykor elõdeinknek is fészek és otthon volt, és amely számunkra is mindig biztos menedék. Csomay Piroska tiszteletes asszony Csiha Kálmán Szeressétek a templomot címû versével zárta az ünnepi mûsort: Sok értéktelen limlomot/ elrabolt tõlünk ez az élet,/ de meghagyta a templomot./ A templomot ne hagyjátok,/ a templomot szeressétek!/ Szeressétek a templomot! Az estébe nyúlt hálaadó istentiszteletet a házigazdák szeretetvendégsége követte a szentjánosi kultúrotthonban. A templom és a műemlék-orgona felújításáért adott hálát a biharszentjánosi gyülekezet MÁTÉ KRISZTINA MISZTÓTFALU Imahét ökumenikus közösségben Az egyetemes imahét 100. évfordulóján a misztótfalusi gyülekezet imahete a hagyományoktól eltérõen böjtfõ vasárnapjával kezdõdött, és hagyományainkhoz híven úrvacsoraosztással zárult. Idén az imahét mottója Pál apostolnak az elsõ keresztyénekhez szóló felhívása volt: Szüntelenül imádkozzatok (1Thessz 5,17). Az imahét a gyülekezet lelki gazdagodásához kell vezessen, közelebb vigyen Istenhez és felebarátainkhoz. Évek óta szokássá vált, hogy az imaheti napokat a katolikus és evangélikus testvéreinkkel együtt tartjuk egyházunk gyülekezeti termében. Felemelõ érzés így együtt lenni, és hallgatni Isten nap mint nap elhangzott üzenetét, együtt énekelni, imádkozni és szebbnél szebb verseket meghallgatni, amelyeket gyülekezetünk tagjai szavaltak. Mindenkor örüljetek... szól a másik apostoli üzenet. Örült a szívünk, amikor a záróistentisztelet után a láposbányai római katolikus gyülekezet lelkes tagjai, plébánosukkal egyetemben gyönyörû énekekkel örvendeztették meg a jelenlevõket. Úgy éreztük, pillanatnyilag eleget tettünk annak a páli üzenetnek is, hogy Éljetek egymással békességben (1Thessz 5,13-15). Adja a mindenható Isten, hogy ez ne csak az imaheti napokon legyen így. Befejezésül és útravalóul hangzott el a következõ fohász: Istenem, adj nekünk türelmet,/ Hogy elviseljük, amit nem tudunk megváltoztatni,/ Bátorságot, hogy megváltoztassuk, amit tudunk,/ És bölcsességet, hogy a kettõt meg tudjuk különböztetni. Ámen. ROMOK MÁRTA MAKSAY ALBERT Mit adok? Lábához három királyok hordták Kelet varázsos aranyát. Egy ismeretlen odakölcsönözte Egy utazásra a hátas szamarát. Amerre ment, ujjongó sokaság Elébe virágot és pálmaágat hintett. Pilátus asszonyának a szemébõl Jutott neki egy részvevõ tekintet. A fájó úton, fel a Golgotára, Simon keresztjét vette el. Józseftõl kitellett a temetése S holttestére a gyászlepel. Ha éhezett, kalászát adta neki Valakinek a gabonája, A nõ az alabástrom-amforával Becses kenet illatát szórta rája. Ama Sikár-beli hitetlen, bûnös asszony Adott neki egy korty vizet....egyedül nekem nincsen Számára semmi kincsem: Én nem adhatok semmi mást, Csak egy szegény, vágyó szívet.

5 Harangszó PRESBITER 5 RENDHAGYÓ ISTENTISZTELET BIHARSZENTJÁNOSON Zsoltárok tekerőlanttal és citerával Rendhagyó istentisztelet helyszíne volt a biharszentjánosi gyülekezeti terem február 20-án. Berke Sándor tenkei lelkipásztor hirdetett igét a Mt 13,47-50 alapján. Balla Tibor zsoltárokat szólaltatott meg tekerőlanton és citerán Jézus Krisztus feltámadása Minden évben nagy örömmel ünnepeljük meg húsvétkor Krisztus feltámadását. Isten feltámasztotta értünk meghalt Fiát, ezzel jelezte, hogy elfogadta a váltságot. Másrészt ezzel lett nyilvánvalóvá, hogy Krisztus legyõzte a bûnt és annak minden következményét, a halált is. Pilátus megengedte, hogy Jézus testét ne a gonosztevõk temetõjében, hanem egy gazdag ember új sírjába temessék. Sebtében temették el, és az ünnep elmúltával akarták megkenni illatos kenetekkel a testét. A hatóság lepecsételte a sírt, és õröket állított mellé, nehogy a tanítványok ellopják Jézus testét, és azt állítsák, hogy feltámadott, amint még azt életében mondta magáról. Az ünnep elmúltával, vasárnap reggel kegyes asszonyok mentek a sírhoz, hogy Jézus testének megkenését elvégezzék. Ám sem õk, sem az odasietõ tanítványok nem találták ott Jézust. Angyal jelent meg a sírnál, és tudtukra adta, hogy Jézus feltámadott. A feltámadott Krisztus még aznap több tanítványának megjelent. Negyven napon át többször megjelent övéinek. Tanította Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítõhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyûjt. Jézus mindannyiunkat megpróbál kihalászni, de Isten országába csak az igazak kerülhetnek. Az istentisztelet után tekerõlanton és citerán játszott a kunszentmártoni Balla Tibor, ötszörös Aranypáva- és Vass Lajosdíjas mûvész. Szabó János mártonfûi népmûvelõ, újságíró pedig az elõdeink kedvenc hangszerének számító tekerõlantot mutatta be. A gyülekezet dúdolva kísérte a muzsikaszót, sok ismert népdal felcsendült és szívetlelket betöltõ zsoltárok is elhangzottak. Csodálatos volt a felismerés, hogy legszebb zsoltáraink dallama õsi népdalainkból származik. Tanúbizonyság volt ez, hogy a szájról-szájra terjedõ néphagyományt is az Isten iránti tisztelet és ragaszkodás tölti be. A szünetekben Bajukó Árpád, a Koinónia könyvkiadó képviselõje több kiadványt is bemutatott és felolvasott egy-egy részt belõlük. Felcsendült Kovács András Ferenc Vásárhelyi vásár címû verses-meséskönyvébõl egy vidám farsangi vers, majd Andrei Pleºu Angyalok címû kötetébõl is megszólalt egy rész. A koinónia görög szó, jelentése: közösség. A református gyülekezeti házat megtöltõk is közösséggé váltak az este folyamán. Adorjáni László: Feltámadás M. K. õket, együtt evett velük, Tamásnak sebeit is megmutatta. Felkészítette övéit, hogy tanúi lehessenek életének, váltsághalálának és feltámadásának. A sír õreit pedig a fõtanács rávette, hogy terjesszék el a hírt: a tanítványok ellopták tõlük Jézus testét. Minden évben nagy örömmel ünnepeljük meg húsvétkor DSIDA JENŐ Golgotán Tépõ szeg van a betûben, dalban, a zengõ nóta zord fakereszt - Meghivogatnak csókosan, némán s halni kívánva ezen a szép fán, és sóvár szívem el nem ereszt. Keveset jártam, mégis lankadtam, s dõlni szeretnék valahová - Érdes bitóhoz simulva mennék, ha fájna is, de rajta pihennék, csukott pillákkal nagyon soká. Furcsa vágyamat magam csodálom! minek is tövis homlokomon? Nagyon zokogva, nagyon szeretve borulok rá a kemény keresztre, s szálkás derekát megcsókolom. Vedd, Sorsom, vedd a súly-kalapácsot csendüljenek a dalos szegek: mielõtt az éj fátyolát vetné, ritmussal törd a csontomat ketté, s rímekbe halkult halott legyek! Szépen szeretem ezt a világot, azért teszek most ilyen nagyot: mindent adva és semmit se kérve, fájdalmas szépen meghalok érte, - de harmadnapra - feltámadok! 1924 Krisztus feltámadását. Isten feltámasztotta értünk meghalt Fiát, ezzel jelezte, hogy elfogadta a váltságot. Másrészt ezzel lett nyilvánvalóvá, hogy Krisztus legyõzte a bûnt és annak minden következményét, a halált is. Krisztus feltámadása a biztosítéka annak, hogy minket is feltámaszt amikor eljön ítéletet tartani. Az ítélet után újjáteremtett világban sem bûn, sem halál nem lesz. Krisztus él és uralkodik, s míg szemmel láthatóan el nem jön, addig is gondot visel rólunk. Mi neked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Az, hogy testestõl-lelkestõl, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hûséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Õ drága vérével minden bûnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megõriz, hogy Mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemrõl, sõt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felõl biztosít, és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Õnéki éljek (a Heidelbergi Káté elsõ kérdése és felelete). CSOHÁNY JÁNOS

6 6 BÖNGÉSZDE Harangszó Kedves gyerekek, ifjak! Ezúttal az ünnepi tudnivalók mellett egy kis húsvéti munkára invitállak titeket. Készítsünk együtt hímes- és festett tojásokat, s azzal várjuk a locsolókat. Szeretettel: KURTA-TŐTÖS BEÁTA Vannak vidékek, ahol a kölnit egy vedernyi kútvíz helyettesíti Háromszéki locsolóvers Feltámadt a Jézus, mondják az írások, Vízöntõ hétfûre buzognak források. Eljöttem hezzátok ifjú létemre, Hogy harmatot öntsek egy szép növendékre, Mert ha meg nem öntöm ezen esztendõben, Nem virágzik szépet nekünk jövendõben. Virágozzék szépet, ékes virágokat, Nyerjen az egekben fényes koronákat. A húsvét története A nehéz kő elmozdítva, a sír üres! A húsvét a keresztyén világ legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünnepeljük. A történet szerint két nappal elõtte, pénteken feszítették keresztre Jézust a római katonák. Azzal gyanúsították, hogy forradalmat indított volna a tanításaival és, hogy õ akart lenni a király. Ezért csúfságból töviskoronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és a feje fölé odatûztek egy gúnynak szánt feliratot, amin ez állt: I.N.R.I. - Iesus Nazarensis, Rex Iudeae. Magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya. Néhány órán belül meghalt a kereszten. A családja zsidó szokás szerint egy barlangsírba temette az Olajfák hegyén és egy nagy, nehéz kõvel lezárták a sírt. Mivel másnap szombat volt, és olyankor a tízparancsolat szerint pihenni kell, a családja és a tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz. De mit találtak ott!? Üres volt a sír! Egy angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: Nincs már itt, mert feltámadt! Gondolom észrevetted már, hogy a húsvét dátuma évrõl-évre változik. Akkor vajon hogyan tudják, mikor kell ünnepelni? Magad is kiszámolhatod! Figyeld meg, mikor van az elsõ telihold március 21. után, az utána következõ vasárnap lesz a húsvét. Azért tudjuk, hogy akkor volt, mert a Biblia szerint az ekkor ünnepelt zsidó Peszach elsõ napján tartóztatták le Jézust, az úgynevezett utolsó vacsora alkalmával. Jézus és a tanítványai a Peszach elõestéjén szokásos Széder-estet ünnepelték, megtörve az élesztõ nélkül sütött kenyeret (maceszt) és megitták az elõírt több pohár bort. Sok nyelven ma is úgy hívják a húsvétot, hogy Paszcha (görög, orosz), Pascua (spanyol), Páscoa (portugál), Pasqua (olasz), Paque (francia), Påsk (svéd), Påske (norvég), Paste (román). Több európai nyelvben a teuton (norsze) Õstra istennõ neve ragadt a húsvétra: Oster (német), Easter (angol). Az istennõt szimbolizálta a tojás és a nyuszi, ez utóbbit Németországban kezdték el újra húsvéti szimbólumként használni az 1800-as években. A világ minden táján ünnepelnek valamilyen tavaszi ünnepet a nem keresztyének is. Mióta a világ világ, az emberek örvendeztek és megünnepelték a tavaszt, a természet megújulását. A legegyetemesebb szimbólum a tojás, mely a termékenységet, az új életet juttatja eszünkbe. Gyakori ötlet a tojások színezése, a piros, vagy hímes tojás, mely az õsi Babilonban is ismert volt. Az egyiptomi templomokat is díszitették velük tavasszal. Hogyan fessünk tojást? Húsvéthétfõ elmaradhatatlan velejárója a locsolkodás. Néhány tojásfestési ötletet kínálunk próbálgatásra. A HAGYOMÁNYOS TOJÁSFESTÉST idén se hagyjuk ki az ünnepi készülõdésbõl. Tojásfestéshez fõtt vagy kifújt tojást használjunk. Utóbbi esetében a tojás két végén készítsünk két kis lyukat, majd az egyik felén fújjuk ki a belsejét, majd mossuk és szárítsuk meg. Ha cérnát fûzünk a tojásba, akár tojásfát is készíthetünk száraz vagy friss ágakból. Erre aggatjuk a festett tojásokat. TOJÁSFESTÉS LEVÉLLEL: Gyûjtsünk apró, érdekes, szép formájú leveleket, ezeket a megtisztított tojások felületére vízzel rátapasztjuk. Belekötjük szorosan egy nejlonharisnya-darabba, majd hagymahéjjal színezett festõlében megfestjük. A pirostojásokra sok helyen népi motívumok kerülnek KARCOLÁSSAL: Az egyszínûre megfestett tojásra, éles késsel mintákat karcolunk. ÍROTT TOJÁS: Kellékei: kb. 5 cm vastag gyertya, festõlevek, papírtörlõ, íróka. Utóbbi elkészítése egyszerû: egy kifogyott golyóstollat használjunk. A tollbetétbõl a fém hegyet kivéve a csöves vége felõl gombostûvel benyúlva a kicsi golyót a hegybõl ki kell lökni. Az így kapott csövecskét egy behasított, kb. 10 cm hosszú, ceruzavastagságú botba belekötjük vékony dróttal, és már kész is az íróka. Ezt követõen a gyertya lángjába tartjuk az íróka hegyét, és átmelegítjük. Picit belenyomjuk a viaszba, és már írhatunk is. A két hosszanti és az egyenlítõi fõköröket rajzoljuk meg elõször. Aztán már a fantáziánkra és a kézügyességére van bízva a dolog. Ha kész a viaszolás, beletesszük a tojást a festõlébe. A kívánt szín elérése után a viaszt el kell távolítani. Ezt legegyszerûbben puha papírral lehet megoldani. A kész tojást óvatosan a láng fölé tartjuk, míg a viasz megolvad, így könnyen le lehet törölni. Szalonnahéjjal, zsírral fényezzük.

7 Harangszó MOZAIK 7 TOLLVONÁS A kárpit misztériuma OLVASÓLÁMPA Nyissunk ajtót Szívesen veszek kézbe régi prédikációsköteteket, mert belõlük egy-egy kor igehirdetési stílusát ismerhetem meg. Kitûnik belõlük, hogy mi érdekelte a híveket, mennyi idõszerûséggel tudta megszólítani a lelkipásztor gyülekezetét. Sajnos, eddig többszöri nekiveselkedés ellenére sem sikerült az a régi terve Egyházkerületünknek, hogy egy kötetnyi igehirdetést gyûjtsön be a lelkészektõl, ekképpen nyomot hagyva az utókornak. Átfogó kép helyett addig örülünk annak, hogy van egy lelkes igehirdetõ, aki sokéves munkáját rendszerezve csokornyi prédikációt átnyújt az olvasónak. Ezzel az örömmel köszöntjük Zsigmond József nyugalmazott lelkipásztor Íme, az ajtó elõtt állok és zörgetek címû kötetét. Nem egy életmûvet ismerhetünk meg, csak szemelvényeket egy minden szolgálatára alaposan készülõ lelkész munkájából. Az igehirdetés, a szólott ige mindig másképp hangzik és alakul a szószék Lélektõl szentelt magasságában, de a fehér papírra rögzített íráson át is él és hat. Másfél évtizednyi együtt szolgálás tapasztalatával bátran kijelentem, hogy a szerzõ korunk egyik igehirdetõi etalonja lehet valamennyiünk számára. Zsigmond Emlékeim szerint gyermekkoromban egy makacs kérdés foglalkoztatott hosszan, visszavisszatérõen, a Jézus halála körüli misztériumok rendjén, eseti dolognak képzelve el azokat: mit jelent az, hogy a kárpit kettéhasadt? És egyáltalán mi az, hogy kárpit? Kitartó faggatózásaimra az általam gyötört családtagok adtak ugyan egy soványka választ, ami azonban még gyermeki lényem számára sem igen tûnt érdeminek: nos, hát a kárpit az valójában... kárpit, és tényleg kettéhasadt, mármint tetejétõl az aljáig, így írja a Biblia. Ezzel a válasz részükrõl le volt tudva. Nem úgy a kérdés részemrõl, mely idõvel persze homályosodni kezdett, majd elfelejtõdött, végül akár a búvópatak a föld alá teljesen el is tûnt, ahhoz, hogy három-négy évtized múltán újra felbukkanjon, mégpedig a Zsidókhoz írt levél olvasásakor, ekkor már persze korántsem eseti mivoltában, hanem egy csodálatos metafora szintjén. Tudniillik, hogy Jézus kereszten bevégezett mûve miként olvasztja szét és helyezi hatályon kívül az intézményes judaizmusnak a Tórára, illetve az atyák hagyományára alapozott ünnepi szertartását, (s annak taposómalomszerû szellemiségét) melyet évente egyszer a fõpap végzett kizárólagos joggal, belépve a kárpit mögötti, úgynevezett szentek szentjébe. Összetett, többrétegû példázat ez, Jézusnak, mint fõpapnak, egyszersmind a nép (a világ) bûnét magára vevõ, s a Golgota pusztájába kikorbácsolt bûnbaknak megjelenítése, aki most már nem évente, hanem egyszer s mindenkorra belépett a csillagos mennybolt-sátor sötét szobájába, nem a leölt áldozati állat vérével, hanem a magáéval hintve meg azt. Ugyan mi végre hát akkor a kárpit? Fölöslegessé vált, kettéhasadt, ígéretesen téve akadálytalanná a majdani bejárást számunkra is... Persze akkor, gyermekkoromban hogyan lehetett volna akárcsak halvány fogalmam is arról, hogy keresztyéni eszmevilágunk talán egyik legkardinálisabb kérdésének számomra még bezárt kapuján dörömbölök... MUHARI ISTVÁN (A szerzõ a Presbiteri Szövetség sajtóreferense.) József a könyv elõszavában a somlyóújlaki és a várad-újvárosi gyülekezetnek ajánlja munkáját, mint olyan közösségeknek, ahol az igehirdetések nagyrésze szóban is elhangzott. A könyv három részre tagolódik. A sátoros ünnepekre és ünnepes félévre írott prédikációk, az ünneptelen félév vasárnapjaira szóló igemagyarázat és egy egész bûnbánati hétre, valamint alkalmakra készített igehirdetések találhatók benne. Meggyõzõdésem, hogy szolgatársaim nagy haszonnal forgathatják és használhatják fel gyülekezetük épülésére, de az Ige utáni szomjat érzõ ember is megtalálja benne a hûs vizet minden alkalommal, amikor kézbeveszi. Az igényesen megszerkesztett könyv fedõlapja Zsigmond Attila munkáját dicséri. Tudom, hogy még több kötetnyi, hasonlóan magasszintû prédikáció lapul a kedves szolgatárs íróasztalának fiókjában. Ezért remélni merem, hogy lesz majd újabb kötet is, mellyel megörvendeztet bennünket. E kivitelében is szép könyv megrendelhetõ az Egyházkerületnél 18 lejes áron. Olvassák szeretettel! SÁNDOR LAJOS FIRKA Észkerekek A. L. GONDOLATOK......A feltámadásról Vita volt a harmincas években arról: van-e helye az úrvacsoravétel elõtti hitvallás kérdései között a feltámadásról szólónak? Bûnösségünkre, megváltásunkra és a kegyelemért járó hálára vonatkozó feleleteink szorosan kötõdnek a sákramentumhoz. Heidelbergi Káténk rendszerét is pontosan követik. Ha mással is pótoljuk, bármely hitvallási tétel ugyanúgy követelhetné ott magának a helyet. Bármilyen ésszerû elvileg ez az álláspont, a gyakorlat megköveteli a kérdésnek a rendtartásban való megõrzését. Hitünk nagyon messzire követni tudja az Úr Jézust: hozsánnás bevonulásától a keresztig és a sziklasírig. Ott azonban megtorpanunk az angyal szavára, és bátorításából csak azt értjük meg, hogy nincs itt, íme a hely, ahová helyezték ; nem jut el tudatunkig a két állítás közé ékelt harmadik, hogy feltámadott. Lázár feltámasztásán nem csodálkozunk, de Krisztust nagypéntek után nem tudjuk máshol elképzelni, csak sírjában. Nyelvünkben a legpogányabb nevet kapta feltámadásának ünnepe. Nagy lakomát idéz a húsvét szó, templomon kívüli sokadalmat halál fölötti diadalának hetenkénti emléknapja, a vasárnap feltámadás ünnepén is tegyünk vallást az Úr asztala mellett Krisztus feltámadásába és a miénkbe vetett hitünkrõl, mert ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, Ámde Õ feltámadott érettünk a halálból. Õ a feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt? PÉTER MIKLÓS

8 8 HÍRVIVO ORSZÁG,VILÁG Harangszó A megemlékezést koszorúzás zárta a Partiumi Keresztény Egyetem udvarán mûvész szavalatai követték, majd Halász Árpád, az közötti magyar Politikai Elítéltek közösségének tagja szólalt fel. Kiemelte: a magyar értelmiség nagy része hûséges maradt a kommunista ideológiához, önkéntes vakságban maradt a rendszerváltás után is. Beszédét a Magyar hiszekeggyel zárta, melyet fennállva mondott vele a gyülekezet. Tõkés László, a megemlékezés fõvédnöke rámutatott: könyvtárnyi mû született a hallgatás falának áttörésérõl, ma már ki lehet mondani a kimondhatatlant. Azonban nem elég bemutatni a kínzásokat, a következményeket, hiszen továbbra is hiányzik a jóvátétel, a kommunizmus elítélése. Az eredmények közé sorolta a kommunizmus áldozatainak emléknapját, melyet Kovács Béla kisgazda párti vezetõ elhurcolásának napján tartanak, a Terror Háza múzeum létrejöttét, valamint a Tismaneanu-jelentést, melynek nagy érdeme, hogy Trianon óta elsõként a romániai magyarság sérelmeivel is foglalkozik. Az európai parlamenti képviselõ hangsúlyozta: egészen másként alakult volna a református egyház történelme, ha idejében leleplezõdnek a besúgók. Szó esett arról is, hogy az európai parlamentben a kommunista múlttal való szembenézést célzó átfogó program indul. Tõkés László arról A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EM- LÉKEZTEK NAGYVÁRADON. Az újvárosi templomban tartott február 24-i istentisztelen Csûry István helyettes püspök hirdetett igét a Mt 16,15-16 alapján. A kommunizmusban nemcsak megtévesztették az embereket arról, hogy ki Krisztus, de tagadták is. Az igehirdetõ arról is szólt, hogy ma is sokan megtagadják Krisztust, s nem veszik komolyan a keresztyének hitét. A hívõ emberek felelõsségét is hangsúlyozta: tovább tudják-e mondani hitüket, Krisztusukat? Sándor Lajos házigazda lelkész vendégköszöntõ szavait Meleg Vilmos szína kezdeményezésrõl is beszámolt, mely november 4-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánítaná. A megemlékezés a Partiumi Keresztény Egyetem udvarán az áldozatok emléktáblájának koszorúzásával zárult. F. T. AMERIKAI TÁRGYALÁSOK AZ EGY- HÁZI JAVAK RESTITÚCIÓJÁRÓL. David Rodearmel, az amerikai külügyminisztérium vallásszabadságot monitorizáló ügyosztályának vezetõje február 21-én Washingtonban fogadta Antal Jánost, egyházkerületünk külügyi elõadó-tanácsosát. Antal a vallásszabadság útjában álló romániai akadályokról tájékoztatta a magas rangú politikust. Kifejtette: a restitúció elégtelensége miatt az erdélyi magyar történelmi egyházak csak nagy nehézségek árán tudják ellátni hitéleti-társadalmi szolgálatukat, és közel két évtized múltán a kommunista diktatúra bukása után is a vallásszabadsághoz kötõdõ jogok folyamatos megsértésével kell szembesülniük. FELHÍVÁS A MAGYAR TELEVÍZIÓ SÍRJAINK CÍMÛ MÛSORÁNAK ARADI SZERKESZTÕJE RÉSZÉRÕL. Szeretnénk minél több olyan emléket, kordokumentumot feltárni riportalanyok segítségével, amelyek a második világháborút idézik: érdekes történetek, emberi arcok, honvédek eltûnése, elfelejtett honvédsírok, hadifogság emlékei, csataképek felidézése, hõsök eltûnése. Bármi érdekel, ami a háborús évekre emlékeztet környékünkön, Arad, Temes, esetleg Krassó-Szörény megye területén még fellelhetõ. A múlt emlékeinek a kutatását, keresését nem adjuk föl, még megpróbáljuk menteni a menthetõt. Várom szíves jelentkezését minden nemeslelkû, segítõkész polgártársunknak, aki valamit még hozzá tud tenni a múltunk emlékezetéhez. Puskel Tünde Emese, szerkesztõ. Levélcím: Arad, Str. Tr. Moºoiu, 18-26/A, Ap. 15. Tel/Fax: 0257/254616, maroktel: 0722/ IN MEMORIAM VÁRADY JÓZSEF. A magyarországi Reformátusok Lapjából értesültünk Várady József kondói lelkipásztor haláláról óta végzett gyülekezeti szolgálata mellett felbecsülhetetlen munkát vállalt a Kárpát-medencei magyar református egyházban: elindult sok ezer kilométeres futására (temetési beszéd). A Kárpát-medencei magyar református egyházközségek templomait, parókiáit, temetõit fényképezte sok éven át és több kötetben megjelentette. Pár éve bihari és érmelléki gyülekezeteinket járva többször is nálunk szállt meg. Esténként jegyzetelt, rendszerezett. Magam is elkísértem néha fényképezõ körútján. Mindenütt örült a megõrzött értékeinknek, építési, karbantartási ismeretben bõvölködött és szívesen tovább is adta azokat. Várady József olyan kalászokat gyûjtött, amilyeneket még senki! Fáradozása meghozta gyümölcsét. Századokon át megmarad a magyar református egyháznak és a magyarságnak hangzott el ravatala felett. A legszebb képben gyönyörködhet ezután: Isten országában. BERECZKI ANDRÁS SÍRKÖVEK IS BIZONYÍTJÁK A MOLD- VAI MAGYAR MÚLTAT. Nemrég újították fel a gorzafalvi római katolikus templom közelében azt a régi kápolnát, ahol jelenleg gyerekotthon mûködik. Az új kápolna alapjának kiásása során elõkerült két feliratos kõtömb, amelyek nyilván sírkövek lehettek. Az 1861-ben faragott nagyobbik kõ is jól mutatja, hogy Moldvában nem csak szóbeliségben, hanem írásbeliségben is létezett a magyar nyelv. Kevés kõkereszt létezett, mivel inkább fakereszteket állítottak, s még kevesebb maradt fenn. A két gorzafalvi sírkõ több éve a kápolna mögött kallódik. Itt nuugszik a moldvai magyar írásbeliséget bizonyító sírkövek egy kápolna mellett hányódnak KÉT ÚJ TAGEGYHÁZZAL BÕVÜLT AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA. Az EVT tagegyházainak a száma ezzel 349-re emelkedett. A két új tagegyház: a Laoszi Protestáns Egyház és a Brazíliai Független Presbiteriánus Egyház. A délkelet-ázsiai országból, Laoszból a Protestáns Egyház az elsõ, amely tagja a világszervezetnek. A brazil presbiteri/református egyháztest hosszú ideje tagja az Egyházak Latin-Amerikai Tanácsának és a Református Világszövetségnek is. Harangszó Felelős szerkesztő: Fábián Tibor. Olvasószerkesztő: Babes Ardai Erika. Tördelőszerkesztő: Kraftsikné Petrikó Ildikó. Rovatvezetők: Balázsné Kiss Csilla, Kurta Tőtös Beáta, Muhari István, Orbán Levente. Szerkesztőség és levélcím: Harangszó, , Oradea, str. Moscovei nr 14. Tel.: 0259/ ; A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeti Lapja A terjesztés a lelkészi hivatalokon keresztül történik. A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség ISSN álláspontját tükrözik. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Megjelenik kéthetente. Ára 1 lej. Készült a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám nyomdájában.

Harangszó. Láttam két csodálatos prédikációt. Az utolsó szõlõtõkék HETEDIK KÜRTSZÓ

Harangszó. Láttam két csodálatos prédikációt. Az utolsó szõlõtõkék HETEDIK KÜRTSZÓ Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.JÚLIUSXXII.ÉVFOLYAM 13.SZÁM Láttam két csodálatos prédikációt Uhde Frigyes: Engedjétek hozzám a kisdedeket Engedjétek hozzám

Részletesebben

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.SZEPTEMBER XXII.ÉVFOLYAM 17.SZÁM MISSZIÓ A KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYEI SZÓRVÁNYOKBAN Magyarságkeresőben Istentiszteletet követően

Részletesebben

Harangszó. Önkéntes szolgálat az egyházban /5. Anyák napja /6-7. Felvidéken járt a Váradi Dalnokok férfikórus HETEDIK KÜRTSZÓ

Harangszó. Önkéntes szolgálat az egyházban /5. Anyák napja /6-7. Felvidéken járt a Váradi Dalnokok férfikórus HETEDIK KÜRTSZÓ Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.MÁJUS XXII.ÉVFOLYAM 9.SZÁM HITÜNK, NYELVÜNK, TÖRTÉNELMÜNK ÖSSZEKÖT Felvidéken járt a Váradi Dalnokok férfikórus Testvérkapcsolatok

Részletesebben

Zempléni Reformátusok Lapja

Zempléni Reformátusok Lapja X. évf. 1.sz. 2007. Húsvét havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja J öjjetek, mert megnyíltak az ég kapui, É s a hit emberei előtt feltárulnak

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Harangszó. János-Szatmári Szabolcs, a PKE rektora évzáró beszédében kiemelte, hogy az akkreditálás

Harangszó. János-Szatmári Szabolcs, a PKE rektora évzáró beszédében kiemelte, hogy az akkreditálás A Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2010. JÚLIUS XXI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM ÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEMEN A keresztyén életszemlélet ifjú hirdetői

Részletesebben

Harangszó. Reményik Sándor: János evangéliuma. ... megjelent az Isten idvezítõ kegyelme... (Tit 2,11) Áldott karácsonyt!

Harangszó. Reményik Sándor: János evangéliuma. ... megjelent az Isten idvezítõ kegyelme... (Tit 2,11) Áldott karácsonyt! Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2009. DECEMBER XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM Reményik Sándor: János evangéliuma És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával;

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

...vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Zsid. 9,22

...vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Zsid. 9,22 REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. Efraim, a pásztor nem tudott szabadulni attól, amit tett. Ezerszer megbánta már. Mindez nem segített rajta. Végignézett a nyájon, s gondosan kiválasztotta a legszebbet.

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 13. szám 2008. március 30. Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) Ára: 199 Ft Elámulok, hogy a mai merkantilista világban mi mindent lehet a»vallás«címszó

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Alapige: János 20,1-18 Kedves Testvéreim! ÜZENET Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Húsvétii gondollatok Feltámadt, nincsen itt Látta az Urat Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 19. szám. 2013. október 1. Ára 0,80 lej Idén 125 éves a segesvári református templom. A közelmúltban tartott ünnepség alkalmával sor

Részletesebben

És a földön erõszak? Hálaadás Cavinton helyett Kettõs jubileum Szekszárdon. Életmûdíj-átadás a könyvbemutatón

És a földön erõszak? Hálaadás Cavinton helyett Kettõs jubileum Szekszárdon. Életmûdíj-átadás a könyvbemutatón evangélikus hetilap 73. évfolyam, 50. szám 2008. december 14. Advent 3. vasárnapja Ára: 199 Ft Az immáron 349 tagegyházat, közel 600 millió keresztényt magában foglaló EVT a világ legnagyobb ökumenikus

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 4. szám 2007. december Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 12. szám (39. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. december KÜLDETÉSÜNK VAN MINDEN NÉPHEZ A Szentatya üzenete a missziós világnapra 1926 óta minden

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben