Fekete J.Csaba: Kastélyideál a századfordulón

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fekete J.Csaba: Kastélyideál a századfordulón"

Átírás

1 Fekete J.Csaba: Kastélyideál a századfordulón A magyarországi kastélyépítészet történetében jelentős hely illeti meg a XIX-XX. század fordulójának kastélyait. Az áttekintő szakirodalomból ennek ellenére napjainkig úgy tűnik, hogy a főúri magánépítészetben a vidéki rezidenciák csak a XIX. század végéig játszottak szerepet. [1] Ez már csak azért sem valószínű, mert amíg hazánkban létezett birtokos arisztokrácia, léteznie kellett építtető tevékenységének is. Amiben eltérés lehet a megelőző, 1900 előtti korszaktól, az az építtetők társadalmi összetétele, s ebből eredően az épületek mennyisége és minősége. Az 1900 és 1930 közötti időszak kastélyépítészete a műfaj legmostohábban kezelt, legkevésbé ismert területe. Nem műemlék épületekről lévén szó, még az állomány hozzávetőleges áttekintésével, számbavételével sem rendelkezünk, így nem ismerthetjük azt az értéket sem, melyet e kastélyok magukban hordoznak. Ez azért meglepő, mert a rendszerváltozás óta egyre növekvő spontán érdeklődés, nosztalgia nyilvánul meg e korszak és a megelőző boldog békeidők iránt. Napjainkban a kastélyok szerteágazó témakörében végzett tudományos elemzésekhez olyan, önmagában zárt egységet alkotó szempontrendszer kialakítása szükséges, amelynek elemei nem előre konstruált fogalmak, hanem a valóságban ténylegesen adott reális kapcsolatok. [2] Ez teszi lehetővé, hogy objektíven, merevítés nélkül tükröződjenek a műfaj történetiségében változó sajátosságai. Nem stiláris jegyekben tehát, hanem a megváltozott társadalmi réteg-térigény-rendeltetés-térszervezés kölcsönös összefüggésében elemezhető jól egy-egy épületcsoport újszerűségének és hagyományelemeinek viszonya. Az elemzett terek funkcionális megfelelésének lényeges vonásai így bármely történeti korszakban úgy értékelhetők, hogy figyelembe vesszük a kastélyok középület és lakóépület jellegének kettősségét. [3] E kettős jelleg szétválásának és konfrontációjának nemcsak rendeltetés, hanem tervezésmetodika szempontjából is lehetünk tanúi a XIX-XX. század fordulóján. Az építészek megtalálták ennek feloldását, amely a mai napig modern elvű megoldássá vált. Az explicit közlekedőterek csökkentése akkor a rendeltetésnek megfelelő, méret- és formadifferenciált, valamint csoportosított terekkel rendelkező intereur kiérlelését jelentette. Ez pedig hamar elterjedt, nemcsak az új kastélyokban, hanem az akkori átalakításokban, korszerűsítésekben is. 1. Három kastélypályázat története és tanulságai A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Mű- és Középítési Szakosztálya május 27-i ülésén Ybl Miklós elnökletével elfogadta a következő évi nagy pályázat programját. Eszerint egy magaslaton álló főúri kastélyt kellett tervezni a részletesen felsorolt helyiségekkel, de a stílust a pályázó tetszésére bízták. A nyertes pályadíjnak az egyesületi nagy érem, és a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól nyerhető 600 frt. utazási ösztöndíjat jelölték meg. [4] Hamarosan, az Építő Ipar július 27-i számában [5] a pályázati kiírás is megjelent, [6] azonban erre az építészeti nagypályázatra senki sem nyújtott be tervet. [7] Az es sikertelen tervpályázat után az Építész-Egylet ben ismét közzétett egy főúri kastély tervezésére szóló felhívást. [8] A Mű- és Középítési Szakosztályok január 29-i ülésén kiderült, hogy összesen három pályamű érkezett, melyeknek jeligéi Tanulmány, Kelet és Lonka voltak. [9] A március 11-i ülés jegyzőkönyvének tudósításából kiderül, hogy a beérkezett fenti három terv közül a bíráló bizottság (Hauszmann Alajos, dr. Lipták Pál, Nagy Virgil, Pecz Samu és Rainer Károly) egyiket sem találta díjazásra alkalmasnak. Ezért a szakosztályok sem javasoltak díjat kiadni, de ajánlották, hogy a pályakérdést a következő évre is hirdessék meg. [10] Az általánosságokról szóló kifogás szerint, alaki tekintetben a három benyújtott terv a pályázati programnak megfelelt, kiállítása szép volt, s szerzőik kellő rajzkészségről tanúskodtak. A tervek részletes tanulmányozásából azonban az tűnt ki, hogy szerzőik az ilyen épület létesítésének célját, rendeltetését vagy nem tanulmányozták eléggé, vagy hibásan fogták fel. A bizottságot ez meglepte, mivel úgy vélték, hogy e feladat tanulmányozására alkalmas szép épület hazánkban is van elég, nem is szólva a terjedelmes irodalomról. [11] Az évi építészeti nagypályázat változatlan kiírással tehát újból főúri kastély volt. Eltérés csak a bíráló bizottság tagjai között olvasható, Lipták Pál helyett Hültl Dezső dr. neve szerepelt. [12] A pályázatra 5 (!) pályamű (Andrássy, Cour d honneur, Ősi otthon, Home, Tradició) érkezett, [13] melyeknek jeligés leveleit az március 22-i közgyűlésen bontották föl, s első díjat Pogány Mór nyert, ezüstérmet Málnai Béla és Wannenmacher Fábián kapott. [14]

2 2. Funkcionális elemzésen alapuló programalkotás a századfordulón A XIX. század végén az építészeti tervpályázatok főbb céljai mindenekelőtt gyakorlatiak voltak. A kiírók úgy gondolták, hogy a feladatnak több pályázó részvételével történő megoldása akkor megfelelő, ha az azonos programra alapozott tervezői munkával valósul meg. A versennyel a pályázók munkakedvének és tapasztalatának gyarapítása, a tehetségek érvényesülésének elősegítése, másrészt pedig a pályatervek kiállításával az érdeklődés szélesebb körben való felkeltése, a közönség műízlésének fejlesztése egyaránt szerepelt a kitűzött célok között. [15] Az Építész-Egylet különös figyelmet fordított az építészeti pályázatok intézményének nemcsak megismertetésére, hanem meghonosítására is. A korabeli szakemberek kétségbe nem vonható igazságként kezelték, hogy a tervező pályáztatási eljárás egyfelől leginkább megfelel az építészet terén foglalkozók érdekeinek, másfelől az építtetők érdekeit a tervbeszerzésnek más módjainál jobban képviseli. Ezzel magyarázható a mű- és középítészet köréből kiírt éves nagypályázatnak, főúri kastély tervezésére történő felhívása, melyről a korabeli heti sajtó is részletesen tájékoztatott. Egy kastély tervezésére kiírt építészeti pályázat, az eljárás egyébként kifejezetten kapitalista szellemisége, kisebb vagy nagyobb nyilvánossággal járó gyakorlata miatt alig összeegyeztethetőnek tűnik a főúri lakóhelyek világának exkluzivitásával. A pályázat többszöri kiírása, az építészhallgatók évi kiállításán [16] szereplő több kastélyterv, [17] a kastélyépítés divatját, a XX. század eleji létjogosultságát bizonyítja, még akkor is, ha valószínűleg ebben a korszakban sem épült fel kastély nyilvános építészeti pályázatra benyújtott tervek alapján. [18] Az 1890 és 1908 között főúri kastély tervezésére kiírt három építészeti pályázatnak eredményessége a híradás tükrében igen szerénynek mondható. Míg a kastélypályázat két felhívása is meddő maradt, csak a harmadik kiírás hozott eredményt. Sajátszerű volt az építészeti nagypályázat egyes években váltakozó sikere. [19] Érdekes, hogy a Szakosztály által kiírt vagy gondozott egyéb, hasonló honoráriummal meghirdetett pályázatok nagyszámú résztvevővel, többnyire sikeresen zajlottak. Ennek oka az lehetett, hogy a pályázati forma elsősorban csak a városi középületek tervezésénél melyek elnyerése jelentett igazi szakmai rangot játszott szerepet. [20] A középület és magánépület, valamint az ennek megfelelő köz és magán fogalmának szétválása épülettervezés szempontjából a századfordulón jól érezékelhető. E szétválás és konfrontáció a tulajdonosi, megrendelői jelenlét különbözőségében testesült meg, és ez is lehetett a kastélypályázat szerény sikerének egyik közvetett oka. A pályázatot kiíró építészek és mintegy a megrendelő főurat helyettesítendő szakértők programalkotó tevékenységében tudományos igényesség érhető tetten. A programalkotás a főúri életforma térigényeinek, szokásainak helyiségprogrammá történő leképezéséből, valamint ennek világos, félreérthetetlen és nyilvános megfogalmazásából állt. A programhoz előzetesen összeállították a szükséges helyiségek jegyzékét, azok rendeltetésének, nagyságának, fekvésének és kívánatos összefüggésének megjelölésével. Számba vették és felsorolták az alkalmazandó építőanyagokat, szerkezeteket, esetenként javaslatot tettek gépészeti megoldásokra, a szoliditás és monumentalitás mértékére, egyszóval elemeztek és meghatároztak minden fontosabb körülményt, ami az épület tervezésére befolyással lehetett. A tárgyra vonatkozó addigi ismereteiket meghatározott, célszerű rendszerbe foglalták. Ebben a műfajban ennek újdonságértéke és egyedisége volt, s mint ilyen, a kastélyok iránti tudományos érdeklődés első megnyilatkozásaként is értékelhető. A tervező építész szempontjából a pályáztatás lefolyása másmilyen tanulságokkal szolgál. A pályázó építészeknek a témára való fogékonysága eleinte elmaradt, melyet elsősorban a gyakorlatukban jól megszokott, közvetlen megrendelői igények hiánya okozhatott. A kortárs beszámolók szerint gyakran a főúri építtető nem is kívánt egyebet, csak hogy az ő határozott és konkrét elképzelései, mintaképei alapján összeálló programot az építész szakszerű architektonikus formába öntse. A megbízói közreműködés e patriarchálisfeudális formája jól ismert volt a korábbi évszázadokból is, és a XX. század legelején Magyarországon kívül, az európai országokban is élt még ez a hagyomány. (Érdekes megfigyelni, hogy ezek az építtetők valamennyien a történelmi, született arisztokrácia soraiból kerültek ki, míg az újgazdag polgári arisztokrata építtetők inkább teljes egészében a tervezőre bízták az építészeti megoldást.) [21] Az es pályázati kiírás jól bemutatja, mit vártak el a századfordulón egy főúri kastélytól. A pályázati kiírásból kirajzolódó követelmények és javaslatok egy sok évszázados fejlődésen és változáson átment kastélyideált testesítettek meg. A kiírás az évi felhívás szövegéhez képest sokkal szabatosabb, részletezőbb, számszerűsített helyiségprogramot fogalmazott meg, amely első látásra egy építtető elképzeléseit, igényeit segít architektonikus formába önteni előcsarnokkal közvetlen kapcsolatban álljon vagy esetleg csarnok Hall-szerűleg is kiképezhető, külön épületszárnyban és kapcsolatban, az épületnek további kiegészítése, illetve külön épületcsoportban vannak elhelyezve stb. javaslatai és tanácsai révén. Ezen túlmenően megfogalmazta mindazt, ami a főurak

3 által évszázadok óta építtetett rezidenciákat megkülönböztette a többi épülettől, a monumentalitást: kívánatos, hogy a díszhelyiségek egy monumentális elrendezésű csoportot alkossanak A pályázati kiírásban a bemutatott konkrét elemek révén jut érvényre a történetileg meghatározott törvényszerű, melyben az egyéni és a társadalmi réteg által megkövetelt általános egyesül. Ez végső soron a tipizálás gondolatának megmutatkozása, s így kastélyideál helyett sajátos kastélytípusról is beszélhetünk. 3. Mai szempontok a főúri kastélyok társadalmi rendeltetés és funkcionális elemzéséhez Joggal merül fel a kérdés: szükséges és lehetséges-e az épületek közül egy bizonyos típus által képviselt tulajdonságsorral felruházható műfaji csoportot elhatárolni. Ha igen, melyek azok a jegyek, amelyek ezeket a többi, más rendeltetésű, de hasonló építészeti kialakítást mutató épülettől (pl. a szintén reprezentatív város- és megyeházák, törvényszékek, bíróságok épületeitől, szállodáktól stb.) megkülönböztetik. A magyarországi reprezentatív magánépítészet változása a kiegyezés korától c. doktoranduszi kutatásom során a korábbi, rendelkezésre álló tudományos eredmények tanulságainak felhasználásával az eddigi palota, kastély, kúria stb. elnevezések helyett a reprezentatív magánépület, mint önálló építészeti műfaj megjelölésére alkalmas fogalmat használom. Ezen belül határozom meg a kastély, palota, villa, mint épületfajták XIX. század végi és XX. századi tipikus jelentéstartalmát, a szakirodalomból megismerhetőnél összetettebb formában történő, a formai stíluskategóriákon túlmutató attribúcióval, de a XIX-XX. századi magyar művészettörténet egészét érintő fogalomalkotás keretei között. A reprezentatív magánépület megjelölés, a többi építészeti műfajtól való megkülönböztetésre a századforduló kastélypályázatainak analógiáján az építtetők társadalmi rétegeit az építkezés céljának való közvetlen megfeleltetéssel válik alkalmassá. A műfajon belül, az épületfajtákkal kapcsolatos társadalmi rendeltetés szerinti és funkcionális elemzés első szempontja a társadalmi réteg-rendeltetés időbeli hozzárendelése lehet. A különböző történeti korokban más és más időszemlélet alakult ki, melyet a társadalmi és történeti tudat, valamint az etnikai adottságok befolyásolnak. Az időbeli helyzetérzés egyik komponense tehát a társadalom tagjainak saját osztályával és más osztályokkal szembeni szociális helyzetérzése (pl. uralkodó és leigázott), a másik a kortörténeti tudatában kiformálódott históriai helyzetérzés (múltról, jövőről, politikai ambíciókról, kulturális és tudományos állapotról stb. alkotott képzetek), végül ide tartozik esetünkben a vallási felekezethez való tartozás hasonló értelmű helyzetérzése is. Ez azonban nemcsak abban jut kifejezésre, hogy bizonyos korszakok alkotásai pregnánsan érzékeltetik az időt, míg mások elkendőzik, hanem pl. a monumentalitás, reprezentativitás vagy az elkülönülés igényének érvényesítésével a térbeli viszonylatokban megnyilatkozó jelenségekre is rávetül. [22] Második szempont a rendeltetés-térigény-térszervezés időbeli kölcsönös hozzárendelése. A rendeltetés két egymással kölcsönhatásban lévő oldala az igény és a megfelelés minden épülettől elválaszthatatlan, és ilyenformán az építéssel egyidős, függetlenül attól, hogy a különböző korok melyik igénycsoportot helyezték előtérbe, és hogy e fogalommal egyáltalán tisztában voltak-e. A rendeltetés nemcsak az építészet történetiségében, hanem egy-egy épület életében is átalakulhat, változhat mennyiségileg, és új minőséget vehet fel. Ez utóbbi különösen fontos, mert a funkció előre nem tervezett változása egy új térigény kialakulásával a térrendszer és términőség jelentősebb megváltozását akár pozitív vagy negatív értelemben vonja maga után, s új épületminőséget hoz létre még akkor is, ha sem külső megjelenése, sem térszervezete nem változik meg. Az inverz folyamat, a térszervezés időbeni változásakor a megfelelés kerül előtérbe, mely az épület belső, immanens tulajdonságának változásán keresztül jut el az új rendeltetésig. [23] Az ilyen térszervezés oldaláról való megközelítésen alapuló elemzés történeti épület, megelőző korhoz viszonyított, nagyobb történeti távlatban való értékelésére lehet alkalmas; míg az előbbi, a funkcióigény oldalán alapuló hozzárendelés az épület kortárs időpillanatra vonatkozó karakterológiáját szolgálja jobban, [24] követve ezzel az építészeti tervezési gyakorlatban uralkodó sorrendet. Harmadik szempont a hagyományelemek és újszerűség az épület rendeltetés-tér összefüggésében. Valamennyi történeti korszak építészeti kultúrájának lehet olyan szakasza, amelyben az építészeti kifejező erő még nem kész, illetve épp nem hajlandó minden esetben arra, hogy a különböző funkciójú épületeket vagy épületrészeket rendeltetésüknek tökéletesen megfelelően formálja meg, ezért az egymástól eltérő architektonikus témákat is többször azonos alakúra mintázza, illetve a tereket azonos módon szervezi. [25] Ez a jelenség, e műfajon belül összekapcsolódik az építészeti hagyomány tiszteletének különböző történeti korban megjelenő, különböző formáival. A hagyomány és nosztalgia összekapcsolódása jelzi, hogy az a hagyomány, amelynek tiszteletéről vagy követéséről a XIX. század végén szó lehet, még

4 örökölt, magától értetődő folytonosság, azonban napjainkban például már a hagyomány tisztelete indoklást kereső konstrukció, a diszkontinuitás élményén alapuló tudatos választás eredménye. Az ipari és a posztindusztriális társadalom természetes állapota az eklektika, s így a tradíciómentés éppúgy válogathat a források között, mint a haladást célzó törekvések. [26] Az alább közölt körábra legbelsőbb tárcsája 12 szeletre osztott, az elemi emberi tevékenység pl. hálás, vallás, gazdálkodás köré szerveződő életforma főúri primer igényeivel gazdagítva pl. művelődés, szellemi alkotás, szórakozás, sportolás, tisztálkodás, étkezés, utazás, temetkezés stb., majd ezekre másodlagosan rárakódó legjellemzőbb szekunder rendeltetéselemek pl. a reprezentáció, a gyűjtés és az emlékezés olvashatók. A funkcionális rendszer következő gyűrűjében a primer és szekunder rendeltetéselemeknek megfelelő épületfunkciók belül családi léptékű, majd a külső gyűrűben rangosabb és nagyobb léptékű térigényei láthatók. Például a hálás-öltözködés családi szintű rendeltetés térigénye a szülői hálók, a női budoire, kabinett és a gyermekszobák együttese; s ennek társasági megfelelője a vendégszobák és szalonok lakosztályokká szerveződő helyiségcsoportja. A tárcsához a kiszolgáló funkciók (pl. belső- és konyhai személyzet szobái, mosókonyha, tisztító- mángorló- vasaló- és varrószoba stb.) paneljai közvetetten kapcsolódnak, kifejezve az épület elrendezésének tagolását, a közvetett építészeti kapcsolatot; végül a körbeúszó mezők a távolabbi járulékos funkciók (pl. külső cselédség lakásai, intézői lak stb.) szimbólumai lehetnek. Az így kialakított modell a történeti reprezentatív magánépületek funkcionális tércsoportjainak övezeti tagozódását a rendeltetéssel absztrakt megfeleltetésben mutatja. 1. ábra: a reprezentatív magánépületek történeti rendeltetéselemeinek kapcsolódási modellje A fenti modell segítségével strukturálisan válik értelmezhetővé a rendeltetés-tér hozzárendelés úgy, hogy az elemzésbe egy a stílus alapú rendszerezésnél korszerűbb szempontsor kerül, melyben a megbízó meghatározó jelenlétének vagy a tervező építész szerepének hatásai is feltárhatóvá válnak ugyanúgy, ahogy a történeti és jelen idő kettős dimenziója is megragadhatóvá válik. 4. Modern térszervezés, és a reprezentatív belső terek szervezésének előzményei a historizmusban

5 A középkorban a vár, majd a XX. század közepéig tartó időszakban a vidéki kastély, a városi palota is olyan különleges lakóépület volt, amelynek sajátosságát középületszerűsége adta. Ez a XIX. században és a századfordulón a monumentalitás és a szoliditás kettősségében nyilvánult meg elsősorban. Mai fogalmaink szerint ugyanez a sajátosság abban a közösségi szolgáltatásban is kifejeződik, amely a szolgáltatást igénybe vevők (értsd főurak társasága) és a szolgáltatást nyújtók (kiszolgáló személyzet) erősen eltérő társadalmi csoportja között fennállt. A szolgálás-szolgáltatás funkcióitól áthatott organizmus amely az épület funkcionális kapcsolatokkal átszőtt térrendszerében strukturálisan testesült meg nem lehet végtelen kiterjedésű. Azonban a vár éppúgy, mint a kastély, vagy korlátozott módon a városi palota is, funkcionális struktúraképző kapcsolatainak jelentős részét, közvetlen átjárhatóság nélkül az épületen kívül, a hozzátartozó terület szintjén nyerte el. Strukturálisan ezért ezek lakóépületszerűek, egységeiknek additív halmozása elvileg a végtelenségig folytatható lenne. [27] A különböző funkcionális igényeknek (pl. rendeltetésbeli alapfunkció, fogadási funkciók, segédüzemek, stb.) megfeleltetett épületstruktúra a belső térrendszerben megvalósuló forgalom térbeli hálójaként is felfogható, ez pedig a használók forgalmát szolgáló vízszintes és függőleges közlekedőterekben testesül meg. A közlekedőterek jelentkezhetnek tiszta, explicit formában, olyan terekként, amelyeket a bennük való közlekedés annyira átsző, hogy ott más tevékenységre nem marad hely (folyosók), vagy pedig más funkciók betöltésére alkalmatlanok (lépcsők). Azonban a rendeltetésbeli funkciók helyiségei is átengedhetnek magukon minőségüktől nem idegen forgalmi áramokat, s ezeket nevezzük implicit forgalmi tereknek. (Végső sorban a berendezésekkel és a használatukhoz szükséges pozícióterületekkel nem terhelt egész térállomány a közlekedést szolgálja, sőt ezek áthatása is gyakran megengedhető.) Általánosságban észrevehető, hogy a korszerű, gazdag térszervezetű épületekben nő az implicit közlekedőterületek aránya, mert a műszaki megoldások fejlődése nem teszi feltétlenül szükségessé a közlekedőterületek szigorú leválasztását. A fajlagosan nagyobb térigényű explicit közlekedők kiküszöbölése, ha a használatot zavaró áthatásokhoz nem vezet, elősegíti az egységes, nagyvonalú térélményt, s a helyiségek egymásba nyílhatnak, közlekedéssel, mozgással átszőtté válhatnak. Nem véletlen, hogy az implicit közlekedővonalak klasszikus megfelelője az enfilade rendszer pont a gazdag térszervezetű, lenyűgöző térhatású kastélyok, paloták sajátja volt. A közlekedőterek térszervező erejét az általuk feltárt helyiségekhez való térbeli viszonyukkal jellemezhetjük. Az explicit közlekedőtereknél így oldal- és középfolyosó különíthető el, melyeket a különböző korszakokban különböző geometriával (lineárisan, egyszeres vagy többszörös könyöktengellyel stb.) vezettek. Az oldalfolyosó a helyiségek egyoldali elhelyezését, optimális tájolását tette lehetővé, de aránylag kis épület esetében is nagy épülethosszat, csekély traktusmélységet, nagy homlokzatfelületet és fajlagosan magas közlekedőterületet eredményezett. A XV-XVIII. századi kastélyokban az oldalfolyosót gyakran zárt, vagy felnyitott udvar térfalaként is alkalmazták. Szabadon vezetett külső folyosót régi épület új szárnnyal történő bővítésének különleges eseteiben, csak a XIX. századtól használtak. Az oldalfolyosónál gazdaságosabb a középfolyosó, mely különbözően tájolható vagy tájolásra nem érzékeny helyiségek feltárására alkalmas, a többtraktusos épületek gyakran sötét, esetenként kellemetlen térhatású rendszere volt. A középfolyosó vagy önálló szerkezeti traktus, vagy egyik traktus része lehetett, de ez utóbbi esetben itt általában kisebb mélységű helyiségek nyíltak. Az explicit közlekedőtereknek kifejezett irányuk van, szélességük hosszukhoz képest elhanyagolható, és a helyiségek között lineáris kapcsolatot teremtenek. Ha a közlekedőtérnek két egymással összemérhető alaprajzi kiterjedése van, centrális közlekedési rendszerről beszélünk. A centrális rendszer jó megvalósítója volt az aula, amelynek területe rendszerint értékes, gyakran kiemelt jelentőségű, sok feladat lebonyolítására tehető alkalmassá, így az implicit forgalmi terek tipikus példája. Az aula gyakran több szintes, a helyiségek közötti közlekedés elosztását a felsőbb szinteken körgalériával oldotta meg. Az egyik irányból szabadon hagyott aulatér természetes világítását oldalról, a minden irányból helyiségekkel körülvettét felülről bevilágítóval vagy bazilikás kiemeléssel biztosították, és rendszerint e köré sorolt helyiségeknél alkalmazott szerkezettől eltérő megoldással fedték le. Az aulák lehettek kellemes térarányúak, amelyek a sorolt, cellás terű épület organizmusának egységét hangsúlyozták. Ha az aula fedetlen volt, akkor belső udvarrá, átriummá vált, és a zavartalan közlekedéshez a már említett oldalfolyosók kellettek, melyekhez közvetlenül nemcsak helyiségek, hanem újabb folyosók is kapcsolódhattak. Ebben az esetben a centrális és a lineáris forgalmi rendszer kombinációja valósult meg. A függőleges közlekedést a folyosókhoz és az aulához kapcsolódó lépcsők biztosították. A XVIII. századtól jellemző megoldás volt a több, különböző jelentőségű lépcsőház alkalmazása, melyek között legalább egy épületszinten összekötve kialakították az egész kastélyt egységes egésszé szervező vízszintes kapcsolatot. Ez a fogatolt rendszer, melynek feladata az épület kisebb, többé-kevésbé önállóan működő egységekre bontása. [28] A historizmusban a kastélyok belső térszervezésének új vonása Magyarországon a kétszintes központi csarnok lett, amely gyakran a főlépcsőt is magába foglalta. Innen nyílt, e körül csoportosult a legtöbb

6 helyiség. [29] Ezeknek a reprezentatív, közösségi rendeltetésű tereknek (fogadóterem, szalon, ebédlő, dohányzó stb.) centrális sorolása a XIX. század közepétől jelent meg, az angol és német előképek alapján felépült ún. cottage-ok (Nagyhörcsök ; Szeleste 1855; Mikosd, majd Bogát 1860 után) épületeiben. Ez a szervezés olyan tércsoportot eredményezett, amelyben a különböző helyiségek rendeltetés szerinti méret- és formadifferenciálása, önálló téregysége jól megvalósulhatott, ugyanakkor kötött mérethatárokon belül terjeszkedő, tovább nehezen bővíthető épület jött létre. Ennek ellenére az 1870-es évektől ez a térszervezési tendencia vált meghatározóvá a monumentális, nagyobb helyiségszámú kastélyok épületeiben. Az előcsarnok-aula-főlépcsőház térhármasa, illetve ezek változatos áthatása figyelhető meg az 1870 utáni korszak új kastélyaiban (pl. Szabadkígyós ; Tura 1883; Kajdacs 1892; Budafok 1895;) és kastélybővítéseiben (pl. Nádasdladány ; Nagymágocs 1897) is. 5. Közösségi és lakóterek modern szervezésének megjelenése a századfordulós kastélytípusban Az építészhallgatók évi kiállításán szereplő kastélytervek közül Jánszky Béla IV. éves hallgató vadászkastélya, az aula köré centrálisan sorolt rendszer jellegzetes képviselője. Az általa tervezett épület előcsarnokához kapcsolódik az emeleten galériás aula, melyet az egyik oldalon a főlépcső kísér. A terek nagyobb áttörésekkel kapcsolódnak, de nem hatnak át egymásba. A földszinti ebédlő és a dohányzó az aulából közvetlenül nyílik. 2. ábra: vadászkastély földszinti alaprajza (Jánszky Béla, 1907) Szintén centrális szervezésű, de nagyobb helyiségszámú épület látható Andretti Károly IV. éves építészhallgató szigorlati kastélytervén. A szinte tagolatlan, zárt épület sarkain helyezkednek el a fő- és mellékbejáratok, melyek egy átriumot övező, három oldalon vezetett oldalfolyosóra nyílnak. Ide kapcsolódik a főlépcsőház is. A folyosóról, a földszinten nyílik valamennyi közösségi rendeltetésű terem, a fogadó-, mellette a játékterem, a dohányzó és az ebédlő, szemben a könyvtár és a gyűjteményterem húzódik. Az aula oldalfolyosóval történő bővítése és átriummá való alakítása révén sikerült ugyan több helyiséget elhelyezni, de valóban monumentális hatású épület nem jött létre. 3. ábra: kastély földszinti alaprajza (Andretti Károly, 1907) A jellegezetes centrális térszervezés kötöttségeit, az évi építészeti nagypályázaton Home jeligével indult és ezüstérmet nyert Málnai Béla terve, a középületek rendszerén felépülő központi csarnok és egyszerű oldalfolyosók kombinációjával oldotta fel. A reprezentatív közösségi tereket oldalszárnyakba sorolta (balra ősök csarnoka-fegyverterem-múzeum valamint a könyvtár és kápolna; jobbra fogadószoba két szalonnal és az ebédlő) és U-alakban vezetett oldalfolyosóval tárta föl, amellyel a lakályosság szempontjából kedvezőtlen megoldás jött létre. Az épület szimmetriatengelyében helyezte el a monumentális előcsarnok-lépcsőház téregységét, s ez túltengő méretével a díszhelyiségek sorát teljesen kettéosztotta, és nagy terjedelme ellenére csak a díszteremhez adott közvetlen bejáratot.

7 4. ábra: Home -terv földszinti alaprajza (Málnai Béla, 1907) A Cour d honneur jeligés, Lechner Lóránd-féle kastélyterv a hagyományos lineáris térszervezésből, és a feladat még nagyobb szabású, ezért terjengős megoldásából indult ki. Ettől az alaprajzi elrendezés többszörösen összetetté vált, melyet akadémikus alapon, a téralakítás architektonikus szépségében bővelkedve oldott ugyan meg, de az otthonosság és a korszerűség kárára. A főbejárati elliptikus előcsarnoktól szimmetrikusan kétfelé induló, egykarú főlépcsők monumentális lépcsőházat eredményeztek, melynek következtében három párhuzamos folyosó és ezek természetes megvilágítására négy zárt világító udvar kialakítása vált szükségessé. A pazar pompájú elrendezés ellenére a folyosók nem elég szélesek, ezért a díszhelyiségeknek különösen a bal oldali szárnyat elfoglaló két szalonnak és fogadónak bejárata másodlagos helyre került. A jobboldali szárnyban a néprajzi- és a régiség múzeum, a fegyverterem, végül az ősök csarnoka szimmetrikus pandanja a nagyebédlő nagyvonalúan kapcsolt térsora helyezkedik el. 5. ábra: Cour d honneur -terv földszinti alaprajza (Lechner Lóránd, 1907)

8 Az 1870-es évek historizáló kastélyainak másik csoportját azok alkotják, amelyek aula nélküliek, de ennek ellenére centrálisan sorolt térszervezést mutatnak. Ebben a rendszerben az egyetlen tércsoport feltárást a homlokzatról indított, explicit közlekedőtér adja. Kernyesd kastélya (Lukse-Fábry Béla, 1871) jól mutatja ezt, ahol a kocsialáhajtóból nyíló, rövid középfolyosó szolgál előcsarnokul is. Ehhez két lépcsőház fő- és melléklépcső kapcsolódik, amely a reprezentatív és a kiszolgáló forgalmat választja szét. A rövid folyosó tárja föl mindkét szinten a közösségi tereket, melyeket az egyik toronyban vezetett lépcsővel közvetlenül is összekapcsoltak. Az explicit közlekedőterek minimalizálásának törekvése érződik Csala kastélyának (Hauszmann Alajos, ) térszervezésében. Az elrendezés XIX. század eleji hagyományokat követ, melyben egyszintes előcsarnok az egyenrangú reprezentatív térsor (szalon, ebédlő, dohányzó) középső termét tárja fel. Fölötte az emeleti előterem hasonló kialakítású, a közlekedési rendszerben azonban olyan implicit tér ( rejtett folyosó), amely térszervező erő nélküli, pusztán a táncterem bútorozható előteréül szolgál. Hasonló szerepű a billiárd terem és az ebédlő előtti kisebb előtér is. Tiszadob kastélyának (Meinig Artúr, ) földszintjén szintén megfigyelhető egy olyan tér, amely a közlekedési rend szempontjából implicit jellegű, de nem folyosó, hanem terem. E tér feltárását a hozzákapcsolt előcsarnok-lépcsőház együttese adja, és ebből a térből valamennyi társasági rendeltetésű helyiség (kis- és nagyszalon, dolgozó- és könytárszoba, dohányzó) megközelíthető. Ez a terem a hall, amely térszervező ereje révén a századfordulós kastélyenteriőrök meghatározó elemévé vált. A hall a kastélyok olyan forgalomvezető, -elosztó szerepű implicit tere, amely térszervező erejével lehetővé tette a centrális térsorolás lineárissá tételét, ezzel pedig a kapcsolódó terek additív sorolásának és kötetlenebb alakításának megvalósítását. Egyszóval a hall feloldani képes az aula és a centrális térsorolásnak a monumentalitás igényével szembeni korlátait. A hall ebben különbözik az aulától annak ellenére, hogy építészeti kialakításuk lépcsőházzal, galériatérrel áthatva esetenként hasonló is lehet. Az építészhallgatók évi kiállításán szereplő kastélytervek közül Schön József IV. éves hallgató főúri kastélytervén a galériás lépcsőházhoz kétoldalt kapcsolódó folyosók rejtett kialakítása látható. Egyik oldalon a zeneterem, másikon a billiárdterem, dohányzó és ebédlő tereit tárja föl egy széles ezáltal bútorozható folyosó, amely itt még nem hall, csupán a reprezentatív közösségi termek előtere. 6. ábra: főúri kastély alaprajza (Schön József, 1907)

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI Pécsi Tudományegytem Pollack Mihály Mûszaki Kar DLA - Mesteriskola AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI ELMÉLKEDÉS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATOK KAPCSÁN Készítette: Bácsalmásy Zoltán Témavezetõ: Kistelegdi

Részletesebben

A pályaművek átvételéről és a felbontásáról jegyzőkönyv készült. E jegyzőkönyvek a bírálatról készített folyamatos jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A pályaművek átvételéről és a felbontásáról jegyzőkönyv készült. E jegyzőkönyvek a bírálatról készített folyamatos jegyzőkönyv mellékletét képezik. ZÁRÓJELENTÉS Készült: a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház rekonstrukció, új B épület tervezése című tervezési versenypályázatra beérkezett pályaművek 2005. november 21-től 2005. december 2-ig

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések 4. füzet

Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések 4. füzet MTA RKK ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések A TANYA ÉPÍTETT KÖRNYEZETE Témavezető: Dr. Csatári Bálint Szerkesztő, szerző: Kiss Attila Kecskemét 2005 A TANYA ÉPÍTETT KÖRNYEZETE

Részletesebben

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda ZÁRÓJELENTÉS B U D A P E S T É P Í T É S Z

Részletesebben

Mûhely. A Néprajzi Múzeum elhelyezésének kérdései. Balázs György Fejõs Zoltán

Mûhely. A Néprajzi Múzeum elhelyezésének kérdései. Balázs György Fejõs Zoltán 3 Mûhely A Néprajzi Múzeum elhelyezésének kérdései Balázs György Fejõs Zoltán A Néprajzi Múzeum 1872. évi alapítása után évtizedeken át elhelyezési gondokkal küszködött. Leghosszabb ideig, 1924 1973 között

Részletesebben

Épületek, építészek. Gaul Emil. Tankönyv az építészeti környezetkultúra középfokú oktatásához. Doktori értekezés

Épületek, építészek. Gaul Emil. Tankönyv az építészeti környezetkultúra középfokú oktatásához. Doktori értekezés Gaul Emil Épületek, építészek Tankönyv az építészeti környezetkultúra középfokú oktatásához Doktori értekezés Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola 2005. Budapest Tartalomjegyzék Bevezetés A tér

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 20. évfolyam - 2. szám 2012. április hó A TARTALOMBÓL Történeti településeink örökségvédelmének szemléletfejlődése az ICOMOS dokumentumai alapján Előadás

Részletesebben

INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS

INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Dr. Kerekes István Dr. Péterfalvi József Wimmer József INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS Oktatási segédlet Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Erdőfeltárási

Részletesebben

Az építészeti tér vizsgálata; az alkotás: társasház Münchenben

Az építészeti tér vizsgálata; az alkotás: társasház Münchenben DLA disszertáció Jankovics Gergő Az építészeti tér vizsgálata; az alkotás: társasház Münchenben 1 témavezető Bachman Zoltán Breuer Marcell Doktori Iskola Pécs, 2014 február TARTALOM 2 3 bevezető 4 9 12

Részletesebben

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) tervpályázatról

Részletesebben

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette:

Részletesebben

TERVEZÉSI PROGRAM IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 33-37. A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 2012. ÁPRILIS

TERVEZÉSI PROGRAM IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 33-37. A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 2012. ÁPRILIS TERVEZÉSI PROGRAM IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 33-37. A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 2012. ÁPRILIS 1 TARTALOMJEGYZEK 1. ELŐZMENYEK, FŐ CÉLKITŰZÉSEK 4. oldal A fejlesztés elvei és

Részletesebben

MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ

MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ MARKÓ BALÁZS ÉPÍTÉSZ TÉM A V E Z E T Ő: DR. BACHMAN ZOLTÁN DL A KOSSUTH - DÍJAS ÉPÍTÉS Z EGYETEMITANÁR

Részletesebben

A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt

A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt 2 JEGYZET Mire jó felügyelõi tanácskozás? A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt a mûemlékes felügyelõk aggteleki tanácskozása? A témát Okrutay Miklós igazgatóhelyettes

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL HU ISSN 2062-4964 HU ISSN 2062-4972

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL HU ISSN 2062-4964 HU ISSN 2062-4972 ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 19. évfolyam - 1.szám 2011. február hó A TARTALOMBÓL HU ISSN 2062-4964 HU ISSN 2062-4972 Magyar világörökségi helyszínekkel kapcsolatos megőrzési állapotjelentések

Részletesebben

A MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁLIS TANULÁS

A MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁLIS TANULÁS FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Tót Éva A MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁLIS TANULÁS WORK - RELATED INFORMAL LEARNING IN HUNGARY No. 273 A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA KEZDEMÉNYEZÉS BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A POZÍCIÓ

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem I. Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A. Magyar Károly A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Történettudományi

Részletesebben

Távoktatástól Távoktatásig

Távoktatástól Távoktatásig Kovács Ilma Távoktatástól Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és előadások gyűjteménye Budapest 2006 Kovács Ilma

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Ez a három szó fogalmazza meg nekem summázatul Pintér Tamás rajzait, amit

Ez a három szó fogalmazza meg nekem summázatul Pintér Tamás rajzait, amit [ Jegyzet helyett Keményen lágy vonalak Pintér Tamás kiállítására NAGY GÁBOR E számunk szerzõi: ÁGOSTHÁZI LÁSZLÓ DLA, építész BENDE CSABA építészmérnök, KÖH BUDAI AURÉL dr., építészmérnök DUKRÉT GÉZA elnök,

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

Fürdők tervezése, épített környezete Dr. Kiss, Gyula

Fürdők tervezése, épített környezete Dr. Kiss, Gyula Fürdők tervezése, épített környezete Dr. Kiss, Gyula Fürdők tervezése, épített környezete Dr. Kiss, Gyula Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem.

Részletesebben

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Szerkesztőbizottság: Kócziánné Szentpéteri Erzsébet Selmeczi Kovács Attila Szatmári Imre Várkonyi Gábor Wollák Katalin A szerkesztőbizottság

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben