xkir Tesztintézmény Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció..szakmacsoport Kereskedelmi ügyintéző..szakma OKJ SZÁMA: /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xkir Tesztintézmény Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció..szakmacsoport Kereskedelmi ügyintéző..szakma OKJ SZÁMA: /"

Átírás

1 xkir Tesztintézmény HELYI TANTERV Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció..szakmacsoport Kereskedelmi ügyintéző..szakma OKJ SZÁMA: /

2 2 / ÉRVÉNYES: szeptember 1 től

3 Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Kereskedelmi ügyintéz ő/kereskedelmi ügyintéz ő szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelel ő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A hibás teljesítésről felvett jegyzőkönyv alapján szükség szerint intézkedik A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál közigazgatási szerveknél) A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről A termékhez szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Adatbázisokat kezel iratkezelést végez Árajánlatokat kér ad értékel Audiovizuális multimédiás eszközöket használ pl. tv video projektor írásvetítő Audiovizuális multimédiás eszközöket használ pl. tv videó projektor írásvetítő Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja az anyagokat archiválja Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt Azonosítja a terméket Dokumentumokat fénymásol Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában Elektronikus levelezést folytat internetet és intranetet használ Elkészíti a megrendelést Ellenőrzi a beérkezett áruhoz csatolt kísérőokmányokat Ellenőrzi a mennyiséget Ellenőrzi a minőséget Előkészíti megszervezi a termék vevőnek történ ő átadását Értékeli az üzleti partnereket Felkutatja a lehetséges beszállítókat 3 /

4 Feladatok, ismeretek, készségek Felkutatja a lehetséges vevőket Felméri az ügyfelek igényeit Fogadja a megrendelés visszaigazolását Fogadja a megrendelést Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez Használja az egyéb irodai eszközöket (hőköt ő spirálozó iratmegsemmisít ő) Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában Hivatalos okmányokat tölt ki Javaslatot tesz az ellentételezésre a reklamáció megoldására Készpénzzel és készpénzkímél ő módon fizettet Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD DVD scanner nyomtató) Kiállítja és mellékeli a kísérőokmányokat Közreműködik a hitelügyintézésben Közremű ködik a reklámok bemutatók akciók szervezésében az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában Közreműködik a szervezet bels ő és küls ő kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában működtetésében Megállapodás szerint a terméket átadja a saját telephelyén Megállapodás szerint a terméket átadja a vev ő telephelyén Meghatározza a beszállítói célcsoportot Meghatározza a vevői célcsoportot Megszervezi a termék fogadását Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét Napi/heti jelentést készít Nyomon követi a számla kiegyenlítését Összehangolja a kereslettel a kínálatot Piackutatást végez Pontosítja a szállítás időpontját helyét 4 /

5 Feladatok, ismeretek, készségek Protokoll-listát illetve címlistát állít össze Regisztrálja és karbantartja a vevő- ügyfélkapcsolatait Reklamációt fogad Részt vesz a vevőktől partnerektől ügyfelektől közéletből érkez ő visszacsatolások összegyűjtésében rendszerezésében Szakmai rendezvényeken vesz részt Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek partnereknek Szerződést köt Szöveget táblázatot szerkeszt Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti Szükség szerint hatósági szakértői eljárást kezdeményez Szükség szerint megszervezi a szállítást Telefont faxot fénymásológépet kezel Termékeiről szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit partnereit Ügyfélszolgálati teendőket lát el Visszaigazolja a megrendelést Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: B típusú ismeret: A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és elektronikus) szabályai jellegzetes formái A jegyzőkönyv készítésének szabályai A készpénzes a készpénzkímél ő a készpénz nélküli pénzforgalom és a számlázás lebonyolításának szabályai A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének iktatásának menete szabályai A megrendelés visszaigazolásának szabályai módjai A reklamáció intézésének folyamata szempontjai a panaszkezelési rendszer működése A szállítólevél kiállításának szabályai tartalmi és formai követelményei A számítógép és tartozékainak (CD DVD scanner nyomtató) kezelése A vevő- ügyfélkapcsolatok regisztrálásának és karbantartásának eljárásai 5 /

6 Feladatok, ismeretek, készségek A viselkedés a megjelenés szabályai a szakmai rendezvényeken A viselkedés megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során Az adatbázis-kezelés az iratkezelés az időszakos jelentések elkészítésének szabályai Az áruátvétel folyamata szempontjai igazolása Az áruhoz csatolt jellemz ő kísérőokmányok formai és tartalmi követelményei Az eljárás menete hibás teljesítés esetén Az üzleti kultúra a verbális nonverbális kommunikáció protokollszabályai Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének archiválásának módjai C típusú ismeret: A beszállítók kiválasztásának szempontjai módjai A hatósági és igazgatási szervekkel folytatott levelezés jellemz ő levéltípusai A hatósági szakértői eljárás előkészítésének szabályai A hitelkérelem tartalma a hitelezés menete a hitelek fajtái A hivatalos okmányok használatának szabályai A jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei A piac elemei a piac működési mechanizmusa A piac szereplői a vállalati működés küls ő érintettjei A piacbefolyásolás céljai alapvet ő módszerei A piackutatás céljai módszerei A PR alapvet ő eszközei szabályai funkciói A szállítási terv készítésének szempontjai módjai A szervezet társadalmi kapcsolatainak szokásrendszerének küls ő és bels ő kommunikációs rendszerének szerepe elemei A szerződések alapvet ő tartalmi és formai követelményei jellemz ő szerződésfajták A termékek és szolgáltatások kísér ő okmányainak szerepe kezelése jellemz ő típusai A vevőkör meghatározásának szempontjai módjai Árajánlatok tartalma ajánlatkérés és-adás szabályai Árajánlatok tartalma ajánlatkérés és adás szabályai Árurendszerek a főbb árucsoportok jellemzői 6 /

7 Feladatok, ismeretek, készségek Audiovizuális multimédiás eszközök alkalmazásának szerepe kezelése (pl. tv video projektor írásvetít ő) Audiovizuális multimédiás eszközök alkalmazásának szerepe kezelése (pl. tv videó projektor írásvetít ő) Az adatközl ő táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei Az ajánlat értékelésének szempontjai Az áruátvételnél használt eszközök működése kezelése Az áruforgalmi folyamat szakaszai az elosztási csatornái Az árurendelés módjai és befolyásoló tényezői Az elektronikus levelezés az internet és az intranet használata Dokumentáláshoz kapcsolódó irodai eszközök kezelésének szabályai (hőköt ő spirálozó iratmegsemmisít ő) Reklámok bemutatók akciók szerepe szervezésének folyamata Telefon fax fénymásológép kezelésének szabályai D típusú ismeret: A minőség minőségbiztosítás jelentősége szerepe a minőségre ható tényezők A szabványosítás a szabvány fogalma szerepe Az üzleti partnerek értékelésének szempontjai A szakmai képzes során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelel ő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejleszési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szint ű ek: Információforrások kezelése Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Olvasott köznyelvi szöveg megértése Olvasott szakmai szöveg megértése 7 /

8 Feladatok, ismeretek, készségek 4 -s szint ű ek: Beszédkészség Hallott szakmai szöveg megértése Jelképek értelmezése Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelv ű beszédkészség Szakmai nyelv ű íráskészség fogalmazás írásban 3 -s szint ű ek: Idegen nyelv ű hallott szöveg megértése Idegen nyelv ű olvasott szöveg megértése Telefonálás idegen nyelven 2 -s szint ű ek: Diagram olvasása értelmezése ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 7. m. Információ és kommunikáció Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Döntésképesség Felelősségtudat Igyekezet Megbízhatóság Pontosság Precizitás 8 /

9 Feladatok, ismeretek, készségek Rugalmasság Szervezőkészség Szorgalom Türelem Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Hatékony kérdezés készsége Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Konfliktusmegoldó készség Konszenzus készség Közérthetőség Meggyőz ő készség Motiválhatóság Nyelvhelyesség Tömör fogalmazás készsége Udvariasság Módszerkompetenciák: Áttekint ő képesség Emlékez ő képesség Eredményorientáltság Értékelés Hibaelhárítás Információgyűjtés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenőrz ő képesség) Következtetési képesség Nyitott hozzáállás 9 /

10 Feladatok, ismeretek, készségek Problémamegoldás Rendszerezőképesség 10 /

11 1 éves képzés, a 13. évfolyam tantárgyai: Üzleti adminisztráció Elméleti óraszám: 16, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 48, Gyakorlati óraszám: 32, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 313/1.1/ A levélírás tartalmi formai és nyelvhelyességi követelményei 8 óra elmélet Az információkezelés alapjai, billentyű zetkezelés, a levélírás formai elemei 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Leírás készítése, 313/1.2/ Ügyintéző i feladatok ügyviteli rend 32 óra gyakorlat 313/1.3/ Általánosan használt ügyiratok 20 óra elmgyak 313/1.4/ Az üzleti tevékenységgel kapcsolatos feladatok 20 óra elmgyak 313/1.5/ A pénzforgalommal kapcsolatos ügyintézés 4 óra elmélet/4 óra elmgyak 313/1.6/ A munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézői feladatok 4 óra elmélet/4 óra elmgyak Hagyományos és digitális dokumentumok rendszerezése Vevő- és ügyfélkapcsolatok regisztrálása Ügyfélszolgálati teendők ellátása Telefon, fax, fénymásoló kezelése Audiovizuális, multimédiás, egyéb irodai eszközök használata Általánosan használt ügyiratok készítése (pl. nyugta, elismervény, kötelezvény, emlékeztet ő, jegyző könyv, kérelem, jelentés, munkaterv) Ajánlat, megrendelés, visszaigazolás készítése. Szerző dés előkészítése. Reklamáció intézése Számlák, pénzforgalmi nyomtatványok kiállítása, kezelése, szabályosságuk ellenőrzése. A hitelfajták, a hitelezés menete Munkaszerződés és munkaviszony megszű ntetésének iratformái. Szakmai önéletrajz 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/ Feladatok önálló feldolgozása 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/ Feladatok önálló feldolgozása 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/ Feladatok önálló feldolgozása 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/ Feladatok önálló feldolgozása 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 30/ Feladatok önálló feldolgozása 11 /

12 Alkalmazott számítástechnika Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 96, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 313/2.1/ Számítástechnikai alapismeretek fájlkezelés 18 elmgyak A számítógép és tartozékainak (CD,DVD, scanner, nyomtató) kezelése Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentése, az anyagok archiválása 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Tesztfeladat megoldása, 20/ Feladatok önálló feldolgozása 313/2.2/ Szövegszerkesztési alapismeretek 30 óra elmgyak 313/2.3/ Táblázat- és adatbáziskezelési alapismeretek 313/2.4/ Hálózati kommunikáció 26 óra elmgyak 22 óra elmgyak Az üzleti tevékenységgel kapcsolatos levelek (meghívó, ajánlat, megrendelés, visszaigazolás, szerző dés) formázása. Körlevél, címlista készítése Szövegek, táblázatok szerkesztése Adatbázis kezelése, iratkezelés Elektronikus levelezés Internet és intranet használata 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Tesztfeladat megoldása, 20/ Feladatok önálló feldolgozása 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Tesztfeladat megoldása, 20/ Feladatok önálló feldolgozása 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Tesztfeladat megoldása, 20/ Feladatok önálló feldolgozása Viselkedéskultúra és üzleti kommunikáció Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 313/3.1/ Magatartás viselkedés illem modor A viselkedés meghatározó tényezői 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 12 /

13 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 12 óra elmélet 20/Tesztfeladat megoldása, 313/3.2/ A kommunikáció szerepe csatornái a tömegkommunikáció eszközei 313/3.3/ Hétköznapi kommunikáció köznapi viselkedésformák 10 óra elmélet 12 óra elmélet 313/3.4/ Üzleti kommunikáció. A kereskedelmi tárgyalás 14 óra elmélet 313/3.5/ Konfliktuskezelés 8 óra elmélet 313/3.6/ PR kommunikáció protokoll 8 óra elmélet Verbális kommunikáció, beszéd- és elő adásgyakorlatok. Nem verbális (nonverbális) szituációs gyakorlatok Köznapi viselkedésformák (ismerkedés, bemutatkozás, társalgás, ajándékozás, személyes ügyek intézése, stb.). Önjellemzés, a saját image kialakításának eszközei, szakmai önéletrajzírás, álláspályázat Üzleti tárgyalások elő készítése, lebonyolítási gyakorlatok Az alapvet ő tárgyalástechnikai és stratégiai eszközök Konfliktusforrások. Munkahelyi és üzleti tárgyalások konfliktusai és feloldásuk Image és PR eszközei, nyomtatott arculat, megvendégelés, ajándékozás. Kiállítás-látogatás 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Tesztfeladat megoldása, 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Tesztfeladat megoldása, 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Tesztfeladat megoldása, 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Tesztfeladat megoldása, 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 20/Tesztfeladat megoldása, 13 /

14 Szakmai kommunikáció idegen nyelven Elméleti óraszám: 128, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 313/4.1/ Bemutatkozás foglalkozás család 10 óra elmélet Bemutatkozás, bemutatás külföldi ügyfél esetében 313/4.2/ Szabadidő s tevékenységek 10 óra elmélet 313/4.3/ Közlekedés, utazás turizmus 14 óra elmélet 313/4.4/ Országismereti alapvet ő tudnivalók 12 óra elmélet 313/4.5/ Étkezés élelmiszerek vendéglátási formák 14 óra elmélet Szabadidő s tevékenység, rádió, televízió, színház, film, sport, kirándulás Tudakozódás útvonalról, közlekedésrő l. Külföldi vendégek utazási ügyeinek segítése, szállodai szobafoglalás Kulturális program szervezése az ügyfél számára Külföldi vendég ebéd-, vacsoraprogramjának szervezése 313/4.6/ Egészség orvosi Külföldi vendég egészségügyi ellátáshoz segítése 14 /

15 ellátás 10 óra elmélet 313/4.7/ Munkahelyi környezet munkavállalás önéletrajz 24 óra elmélet 313/4.8/ Leggyakoribb hivatali feladatok 34 óra elmélet Idegen nyelv ű önéletrajz, apróhirdetés, plakát, közlemény készítése. Lehetséges levéltémák: cég bemutatkozó levele, ajánlatkér ő és ajánlatadó levél Leggyakoribb hivatali teendő k: telefonálás, információ kérése és nyújtása, találkozás megbeszélése, idő pontok egyeztetése, udvariassági formák. Programszervezéssel összefügg ő levél, mely szállodafoglalással, konferencia részvétellel, hivatalos program időpont-egyeztetésével kapcsolatos 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Írásos elemzések készítése, 30/Csoportos helyzetgyakorlat, Marketing és PR alapismeretek Elméleti óraszám: 128, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 32, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: elméletigényes gyakorlat - igen 313/1.1/ A marketing tartalma szerepe a vállalati irányításban A marketing tartalma és a marketing-koncepció lényege 8 óra elmélet 313/1.2/ Piactípusok piackutatás és a marketingstratégia kialakítása 24 óra elmélet A piacszegmentálás, célcsoport-képzés, pozícionálás jelentő sége. A szegmentálás ismérveinek meghatározása, célcsoport-képzés alapján konkrét igények megfogalmazása a vállalkozás célját és méretét figyelembe véve 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 15 /

16 313/1.3/ A marketingkutatás típusai és megvalósításuk a gyakorlatban 10 óra elmgyak Az információszerzés módjai, a piackutatás módszerei. A statisztika és a piackutatás kapcsolata 10/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Írásos elemzések készítése, 30/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 313/1.4/ A fogyasztói és a szervezeti magatartás jellemzői 24 óra elmélet 313/1.5/ A szervezeti piacok. A vev ő magatartásának elemzése 10 óra elmgyak 313/1.6/ Marketing-mix elemei és kialakításuk 40 óra elmélet 313/1.7/ Reklám- és PRtevékenység 32 óra elmélet 313/1.8/ A marketing-mix kialakítása a gyakorlatban és illeszkedése a marketing stratégiához 12 óra elmgyak A fogyasztói magatartás modellje és a befolyásoló tényező i. Vásárlói döntések, a vásárlási folyamat szakaszai Vásárlási magatartás típusok. A fogyasztói magatartás és a marketing-mix kapcsolata. A a szervezeti piac sajátosságai, a beszerzési, döntési folyamat jellemzői A termékstratégia tartalma. A termékpiaci stratégiák jelentő sége. A termékpiac életgörbéjének és az életgörbe egyes szakaszainak jellemzése. Az árstratégia lényege, az árpolitikai célkitű zések, az árképzési módszerek, összefüggés a marketing- és elosztási csatornák között. A kommunikáció fogalma és fajtái. A személyes eladás folyamata és szabályai A marketing-kommunikáció fogalma és elemei. A reklám fogalma és f ő formái. A reklámcélok és eszközök fajtái. Az SP módszer fogalma és fajtái. A PR fogalma és eszközei. A piacbefolyásolás egyéb eszközei A termék-életgörbe és más elemzési módszerek alapján marketingmix kidolgozása. Kommunikációs- és reklámterv készítése 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 30/Tesztfeladat megoldása, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/ Esettanulmányok feldolgozása 16 /

17 Kereskedelmi elméleti ismeretek Elméleti óraszám: 96, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 313/1.1/ A beszerzés megszervezése és lebonyolítása 22 óra elmélet A szállítók kiválasztása, a beszerzend ő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása, üzleti kapcsolat kialakítása 313/1.2/ A beszerzési döntések hatása a vállalkozás eredményére 313/1.3/ A készletezés megszervezése és lebonyolítása 24 óra elmélet 24 óra elmélet 313/1.4/ Az értékesítés megszervezése és lebonyolítása és ennek hatása a vállalkozás eredményére Szerző déskötés, megrendelés, áruátvétel lebonyolítása, okmánykezelés, beszerzés pénzügyi lebonyolítása, fizetési módok Készletgazdálkodás, készletek nagysága és összetétele. A készletek nyilvántartása és felmérése Az értékesítés mozzanatai, az áruk előkészítése. A vevő k fogadása. Árubemutatás, csomagolás. Az ellenérték elszámolása, nyugta, számlakiállítás. Az értékesítési módok. A fogyasztói érdekvédelem alapvet ő szabályai 26 óra elmélet 17 /

18 Kereskedelmi számítások Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 96, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 313/2.1/ Az Áfa feltüntetése és pénzügyi rendezése Az áfa jellemző i. Az értékesítéskor felszámított áfa. A beszerzést terhel ő áfa. Az áfa feltüntetése a számlán. Az áfa pénzügyi rendezése és bevallása 30/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 50/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/ Feladatok önálló feldolgozása 24 óra elmgyak 313/2.2/ Árképzés 24 óra elmgyak Az árképzés szabályai. A beszerzési ár felépítése. Az eladási ár kialakítása. A vállalkozás árpolitikája 30/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 50/ Feladatok önálló feldolgozása 313/2.3/ A készletek elemzése és tervezése leltározás 24 óra elmgyak 313/2.4/ Az értékesítés elemzése és tervezése 24 óra elmgyak Készletezéssel kapcsolatos számítási feladatok. (Átlagkészlet, forgási sebesség, fordulat és ezek időbeli változásai és tervezése Az értékesítés időbeli változásainak vizsgálata és tervezése 30/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 50/ Feladatok önálló feldolgozása 30/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 50/ Feladatok önálló feldolgozása Áruismeret Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 313/3.1/ Az áruk rendszerezése és a főbb árucsoportok Hagyományos és modern árurendszerek, az árurendszerezés. Az áruk csoportosítása cikkcsoport-mélységig. Az áruk kezelése. A 18 /

19 szabvány fogalma, szerepe. A szabványosítás célja. Az áruvédelem 32 óra elmélet 313/3.2/ A minő ségbiztosítás jelentősége és szerepe 32 óra elmélet Az áruk minősége, a minőséget meghatározó tényező k. Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerek (ISO) Statisztika és költséggazdálkodás Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 313/4.1/ Viszonyszámok 24 óra elmélet Bevezetés a statisztikába, dinamikus-, tervfeladat-, tervteljesítésiviszonyszámok, intenzitási viszonyszámok és ezekkel kapcsolatos számítási feladatok 313/4.2/ Indexek 16 óra elmélet 313/4.3/ Költségelemzés abszolút és relatív mutatókkal 24 óra elmélet Értékindex, árindex, volumenindex, az indexek közötti összefüggések A költségek idő beli változásainak vizsgálata. A költségek tervezése és a költségek forgalomhoz való viszonyának a vizsgálata 19 /

20 Áruszállítás és raktározás Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 313/5.1/ Szállítási rendszerek 32 óra elmélet Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás. Incoterms. Közúti, vasúti, légi, folyami, tengeri fuvarozás. Kombinált fuvarozás 313/5.2/ Raktározási ismeretek 32 óra elmélet A raktározás szükségessége és szerepe. Raktártechnológia. A raktározás bizonylatai Külkereskedelem és vám Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 313/6.1/ Külkereskedelmi ismeretek A külkereskedelem jelentő sége, állami és államközi szabályai. A külkereskedelmi ügyletek résztvevő i, formái és lebonyolítása. Az árak kialakítása, ajánlatkérés, ajánlat, szerződéskötés 32 óra elmélet 20 /

21 SZABAD ÓRAKERET (javaslat) II. idegen nyelv Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 317/4.1/ Bemutatkozás, foglalkozás, család 8 óra elmélet Bemutatkozás, bemutatás külföldi ügyfél esetében 317/4.2/ Szabadidő s tevékenységek 6 óra elmélet 317/4.3/ Közlekedés, utazás, turizmus 8 óra elmélet 317/4.5/ Étkezés, élelmiszerek, vendéglátási formák 8 óra elmélet 317/4.6/ Egészség, orvosi ellátás 8 óra elmélet Szabadidő s tevékenység, rádió, televízió, színház, film, sport, kirándulás Tudakozódás útvonalról, közlekedésrő l. Külföldi vendégek utazási ügyeinek segítése, szállodai szobafoglalás Külföldi vendég ebéd-, vacsoraprogramjának szervezése Külföldi vendég egészségügyi ellátáshoz segítése 21 /

22 317/4.4/ Országismereti alapvet ő tudnivalók 6 óra elmélet 317/4.7/ Munkahelyi környezet, munkavállalás, önéletrajz 10 óra elmélet 317/4.8/ Leggyakoribb hivatali feladatok 10 óra elmélet Kulturális program szervezése az ügyfél számára Idegen nyelv ű önéletrajz, apróhirdetés, plakát, közlemény készítése. Lehetséges levéltémák: cég bemutatkozó levele, ajánlatkér ő és ajánlatadó levél Leggyakoribb hivatali teendő k: telefonálás, információ kérése és nyújtása, találkozás megbeszélése, idő pontok egyeztetése, udvariassági formák. Programszervezéssel összefügg ő levél, mely szállodafoglalással, konferencia részvétellel, hivatalos program időpont-egyeztetésével kapcsolatos 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Írásos elemzések készítése, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Vállalkozási ismeretek Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 32, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 317/1.1/ Vállalkozási formák Az egyéni és a társas vállalkozások f ő jellemző i, alapításának, 40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 0 közös és sajátos jellemző i a közöttük való választás szempontjai 10 óra elmélet. megszű nésének jogi körülményei, a cégképviselet. A vállalkozási formák közötti választás szempontjai. Okmányirodák és a cégbíróság feladatai. A vállalkozások alapításával és megszű nésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek, a vállalkozások kapcsolata a hatóságokkal, pénzintézetekkel. 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 317/1.2/ A vállalkozási formák alapításának és Egyéni és társas vállalkozások jogszabályi hátterének értelmezése, piaci információk birtokában alapításának és megszű nésének 100/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 22 /

23 megszüntetésének gyakorlati teendői 10 óra gyakorlat 317/1.3/ A vállalkozás mű ködtetéséhez szükséges tárgyi feltételek gyakorlati teendői. A tevékenységformának megfelel ő telephely kiválasztásának üzleti szempontjai, az ehhez integrálható felszerelési, berendezési tárgyak, áru-és vagyonvédelmi eszközök. Az alapterület kihasználtsága. 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 12 óra elmélet 317/1.4/ A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos gyakorlati teendők 10 óra gyakorlat 317/1.5/ A vállalkozás működtetésének személyi feltételei 10 óra elmélet 317/1.6/ A vállalkozás személyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos gyakorlati teendők 12 óra gyakorlat A telephely kiválasztása indoklással. A felszerelési és berendezési tárgyak, áru- és vagyonvédelmi eszközök beszerzési lehető ségei, a vállalkozás küls ő és bels ő képének kialakítása. A tevékenységformának megfelel ő munkakörök kialakításának üzleti szempontjai, a hatékony létszám és bérgazdálkodás szempontjai, mutatószámai. A számított és kapott mutatószámokból levonható következtetések, döntési alternatívák. A munkakörök megtervezése adott feltételek esetén, munkaköri leírások elkészítése, munkaer ő felvétel, és a munkaviszony létesítéséhez, illetve megszű ntetéséhez kapcsolódó gyakorlati teendők elvégzése 50/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 50/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 60/Csoportos helyzetgyakorlat, Megjegyzés: A táblázatok utolsó oszlopában az iskola szabadon meghatározhatja, hogy a tananyagelem tartalmának milyen szintű elsajátítását jelöli meg a továbbhaladás feltételeként (pl.: min. 51% os teljesítmény stb.) Egy évfolyamos képzés révén a 13. évfolyam tananyagegységei nem kerültek szétosztásra a évfolyamokra. Érdemes 23 /

24 azonban figyelembe venni egy esetleges beszámíthatóság lehetőségét a szakképzés iránt érdeklődő szakközépiskolás tanulók számára a következő tananyagegységekből: Üzleti adminisztráció, Alkalmazott számítástechnika, Viselkedéskultúra és üzleti kommunikáció, Szakmai kommunikáció idegen nyelven, Marketing és PR alapismeretek (A közgazdasági marketing alapismeretek legalább középszinten teljesített érettségi vizsgája esetén a számú követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítése 100% osnak tekintendő, tehát a modul így kiváltható.). Így ezen tanulók képzési ideje rövidíthető, vagy heti óraszámuk csökkenthető. 24 /

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. 1 Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3. 2. A szakképesítések, elágazások

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Szegedi Sz C Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája TANMENET

Szegedi Sz C Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája TANMENET Szegedi Sz C Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája TANMENET 54 341 01 KERESKEDŐ 11718-16 Üzleti levelezés és kommunikáció szakmai követelménymodul

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ 54 345 02 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ 54 345 02 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ 54 345 02 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. 1 Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Szakmai program általános jellemzése

Szakmai program általános jellemzése SZAKMAI PROGRAM Szakmai program általános jellemzése A szakközépiskolai oktatás szakmai programját két részre lehet bontani. - A 9-12. évfolyamon (a nyelvi előkészítő képzésben részt vett diákok esetén

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 02 0000 00 00 PR ügyintéző

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

SOPRONI SZC FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKGIMNÁZIUMA Osztályozóvizsga tematikák kereskedelem szakközépiskolai ágazat

SOPRONI SZC FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKGIMNÁZIUMA Osztályozóvizsga tematikák kereskedelem szakközépiskolai ágazat A MARKETING ALAPJAI TANTÁRGY 12. ÉVFOLYAM Marketingkommunikáció I. Kommunikációs politika fogalma, jelentősége. A kommunikáció fogalma, fajtái. A kommunikációs folyamat. Marketingkommunikáció eszközrendszere.

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 01 0000

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 2. vizsgafeladat Magyar és idegen nyelvű dokumentumok tartalmának értelmezése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése

Részletesebben

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 342 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: PR ügyintéző

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció..szakmacsoport Külkereskedelmi üzletkötő..szakma OKJ SZÁMA:

xkir Tesztintézmény Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció..szakmacsoport Külkereskedelmi üzletkötő..szakma OKJ SZÁMA: xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció..szakmacsoport Külkereskedelmi üzletkötő..szakma OKJ SZÁMA: 54 341 01 0000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés 19800-06 Ügyviteli feladatok 3. Vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 342 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 01 0000

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

Áruterítő szakmai képzés a drámapedagógia módszerével

Áruterítő szakmai képzés a drámapedagógia módszerével Áruterítő szakmai képzés a drámapedagógia módszerével Budapest, 2010. június 21. 1 Bevezető A program-akkreditáció célja Olyan szakemberek képzése a drámapedagógia módszerével és pedagógiai eljárásaival,

Részletesebben

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI tantárgy ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN 2018/2019. tanév 12. D osztály

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI tantárgy ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN 2018/2019. tanév 12. D osztály ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI tantárgy ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN 2018/2019. tanév 12. D osztály 1. Gépírás és iratkezelés gyakorlat 1.1. A vakírás alapjai 1.2. Dokumentumok szerkesztése,

Részletesebben

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy A 10045-12 azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy 1 1. A 10045-12 azonosító számú, Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó

Részletesebben

Foglalkozási napló. Kereskedő

Foglalkozási napló. Kereskedő Foglalkozási ló a 20 /20. tanévre Kereskedő (OKJ száma: 5 31 01) szakma gyakorlati oktatásához 13. évfolyam A ló vezetéséért felelős: A ló megnyitásának dátuma: A ló lezárásának dátuma: Tanuló Gondviselő

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

ELADÓ HELYI KÉPZÉSI PROGRAM

ELADÓ HELYI KÉPZÉSI PROGRAM HELYI KÉPZÉSI PROGRAM 34 341 01 ELADÓ 2015. 3 éves Eladó szakképesítés helyi képzési programja 10. évfolyam: kihelyezett gyakorlat 6 nap/2 hét képzési program szerinti óraszám 38 óra/2 hét 11. évfolyam:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÜGYVITELI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGAKÖVETELMÉNYEI, TÉMAKÖREI

ÜGYVITELI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGAKÖVETELMÉNYEI, TÉMAKÖREI ÜGYVITELI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGAKÖVETELMÉNYEI, TÉMAKÖREI 1. GÉPÍRÁS ÉS IRATKEZELÉS GYAKORLAT 1.1 A vakírás alapja - A tízujjas vakírás szabályos technikájával tudja kezelni a

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 344 0 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1980-06 Ügyviteli feladatok 6. vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység: (90 perc) 009. 1. Az útmutató

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

A azonosító számú, Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalom tantárgy

A azonosító számú, Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalom tantárgy A 11507-12 azonosító számú, Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalom tantárgy 1. 1. A 11507-12 azonosító számú, Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű

Részletesebben

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136 A szakképesítés megnevezése: Ruházati eladó szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) : 31 341 01 0010 31 05 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés Elmélet:30% Gyakorlat: 70%

Részletesebben

Logisztikai ügyintéző

Logisztikai ügyintéző 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 54 345 01 Logisztikai ügyintéző emeltszintű szakképesítés Nappali munkarendszerű, egyéves képzés Helyi tanterv 2017. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Részletesebben

Foglalkozási napló. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző. a 20 /20. tanévre. (OKJ száma: ) szakma gyakorlati oktatásához 13.

Foglalkozási napló. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző. a 20 /20. tanévre. (OKJ száma: ) szakma gyakorlati oktatásához 13. Foglalkozási ló a 20 /20. tanévre Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ száma: 54 41 11) szakma gyakorlati oktatásához 13. évfolyam A ló vezetéséért felelős: A ló megnyitásának dátuma: A ló lezárásának

Részletesebben

OKJ Virágkötő és virágkereskedő

OKJ Virágkötő és virágkereskedő AM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXVI. Kereskedelem ágazat OKJ 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

A azonosító számú Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai idegen nyelv tantárgy

A azonosító számú Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai idegen nyelv tantárgy A 10046-12 azonosító számú Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai idegen nyelv tantárgy 1. A 10046-12 azonosító számú, Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

KÖNYVESBOLTI ELADÓ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 06 0000 00 00. Szakképesítések köre:

KÖNYVESBOLTI ELADÓ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 06 0000 00 00. Szakképesítések köre: KÖNYVESBOLTI ELADÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

26. Az R. Melléklete a KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki:

26. Az R. Melléklete a KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: 26. Az R. Melléklete a KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A kereskedelem ismeretek

Részletesebben

Érettségi témakörök Középszintű, szóbeli érettségi vizsgához

Érettségi témakörök Középszintű, szóbeli érettségi vizsgához Érettségi témakörök Középszintű, szóbeli érettségi vizsgához Tantárgy megnevezése: Turisztikai ismeretek- ágazati szakmai tantárgy Osztály megnevezése: 12.AB Tanév: 2016/2017 TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam 1 Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam Tantárgyak: Kereskedelem általános ismeretei Kereskedelmi alapgyakorlat A vizsga szerkezete:

Részletesebben

Az üzleti tevékenység a gyakorlatban. helyi programja

Az üzleti tevékenység a gyakorlatban. helyi programja Az üzleti tevékenység a gyakorlatban tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2012 A tantárgy tanításának célja A tanulók az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tárgyban

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

6(216+0+0) 2. JOG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 2(72+0+0) 4(144+0+0) 4(108+0+36)

6(216+0+0) 2. JOG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 2(72+0+0) 4(144+0+0) 4(108+0+36) OKJ 52 841 01 0010 52 04 Vizi közlekedésüzemvitel-ellátó Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG 1/13. 2/14. 1. KÖZLEKEDÉSÜZEMVITE L 2. JOG

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján

Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2012 1. A tantárgy tanításának célja: Az áruforgalom tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az árurendszereket,

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ Az iskolában indított elágazások: Az iskolában indított ráépülések: PROTOKOLLÜGYINTÉZŐ UTAZÁSÜGYINTÉZŐ RENDEZVÉNY- ÉS KONFERENCIASZERVEZŐ UTAZÁSSZERVEZŐ MENEDZSER 3.1 Rész-szakképesítés

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 345 02 KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Helyi szakmai program

Helyi szakmai program 2. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Helyi program OKJ 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés A logisztikai ügyintéző szakképzés helyi programja

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben