Kulturális örökségvédelmi stratégia A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakmai javaslata Munkaanyag (2011. október)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kulturális örökségvédelmi stratégia A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakmai javaslata Munkaanyag (2011. október)"

Átírás

1 Kulturális örökségvédelmi stratégia A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakmai javaslata Munkaanyag (2011. október) MIÉRT VAN EGYÁLTALÁN SZÜKSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELEMRE? A polgári fejlődésben nálunknál hosszabb és zavartalanabb utat maguk mögött hagyó államok, nemzetek már leszűrték azt a történelmi tapasztalatot, hogy a kulturális örökség elemei meghatározó és mással nem helyettesíthető forrásai, dokumentumai egy-egy közösség azonosságtudatának, sarokkövei egy tradicionális nemzeti értékrendnek; részei napjaink még élhető (?) emberi környezetének, amellyel összefüggésben a fenntartható fejlődés parancsa, racionalitása éppúgy érvényesítendő, mint a természeti környezet esetében; fejlesztési potenciál hordozói, azaz lehetőséget kínálnak arra, hogy a múltunkból hozott tőkét a jövőre fordítsuk. Ennek tudatában a kulturális örökséget, illetve az örökségvédelmet az alábbi konkrét nemzeti célok szolgálatába lehet és kell állítani: közösségépítés, a társadalmi kohézió erősítése a nemzeti erőforrások bővítése a fenntartható fejlődés, az élhető (művi) környezet biztosítása a vidék lakosságmegtartó erejének növelése a nemzeti azonosságtudat erősítése a határon túli magyarság szülőföldön való megmaradásának és gyarapodásának elősegítése országkép-formálás A kulturális örökség fenntartása tehát nem a jóléti államok opcionális lehetősége, hanem a forráshiánnyal és válságjelenségekkel küszködő kormányzatoknak is egyfelől kötelessége, másfelől érdeke. MIÉRT VAN SZÜKSÉGE AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEMNEK JÖVŐKÉPRE? A stratégiai gondokodást és egy kívánatos jövőkép felrajzolását egyetlen szakterület sem mellőzheti, ezek nélkül tartósan jó helyzetbe hozni egyetlen ágazatot sem lehet. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, a kulturális örökségvédelem jelenlegi alulpozícionáltságának fő oka nem a stratégia, a jövőkép hiánya. A jövőkép megfogalmazásának célja azonban túlmutat az ágazati igényeken: arra irányul, hogy a kulturális örökségvédelem hasznossá tehesse magát más ágazati politikák számára, és eszközöket ajánljon fel a mindenkori kormányzatnak nemzetstratégiai céljaink megvalósításához. MI A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG? A évi LXIV. törvény definíciójával a kulturális örökség elemei : a régészeti örökség, műemléki értékek, valamint a kulturális javak aligha érhetjük be, hiszen a kulturális örökségi érték egyfelől nemcsak anyagi, hanem szellemi is lehet, másfelől független mind az azt hordozó kulturális örökségi elem feltalálási és/vagy őrzési helyétől, mind a vele kapcsolatos állami feladatellátás szervezeti megoldásaitól. Integrált örökségvédelemről addig nem beszélhetünk, amíg a kulturális örökség fogalmába bele nem értjük a tárgyi örökség (tangible heritage) közgyűjteményeinkben őrzött részét, valamint a tárgyi örökség által hordozott, ahhoz szervesen kapcsolódó szellemi-művelődéstörténeti tartalmakat (intangible heritage), amelyek azonban nem választhatók el a szellemi örökség egészétől sem. 1

2 Ugyanakkor be kell vallanunk, hogy épp a kulturális örökséggel kapcsolatos állami feladatellátás szervezeti széttagoltságából adódóan az alábbi jövőképet felrajzoló központi hivatal nem rendelkezik elegendő ismerettel ahhoz, hogy azt az integrált és egyre táguló örökség-fogalomnak megfelelően a tárgyi és szellemi kulturális örökség minden elemére kiterjessze. Ez is arra figyelmezteti a mindenkori kulturális kormányzatot, hogy a kulturális örökséget integráltan kezelje, és az azzal kapcsolatos állami feladatellátás jogszabályi, intézményi, finanszírozási stb. széttöredezettségét felszámolja. Ahogy a kulturális örökség nem azonos az épített (művi) környezettel bár része annak, úgy az örökségvédelem sem azonos a környezetvédelemmel bár nagy tisztelője annak. Szervezettségét, érdekérvényesítő képességét tekintve példaként tekint a természet- és környezetvédelemre, egyszerre szeretne tanulni és megkülönböztetni magát tőle. A kulturális örökség védelme ugyanis par excellence kulturális tevékenység, amely kezdetben tisztán ebben a minőségében jelent meg az európai kultúrában. Minden eszköze köztük elsősorban a napjainkban (túl)hangsúlyossá vált hatósági munka is csak utólag, fokozatosan társult az eredendően kulturális alaptevékenységhez, és vált jogállami viszonyok közt nélkülözhetetlen, megtartandó eszközzé. Ez azonban nem indokolja, és nem eredményezheti azt, hogy az alapfeladat bármikor, bármilyen körülmények között elhomályosuljon, és valamelyik eszköz váljon vezérelvvé. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS A kulturális örökségvédelem jelenlegi helyzetéről átfogó képet megrajzolni több okból is komoly kihívást jelent. Elsősorban azért, mert ugyan az örökségvédelmi szakmá(ko)n, intézményrendszeren belül van egy kialakultnak és általánosnak nevezhető vélemény, de az sokkal inkább alapul személyes (jobb esetben: intézményi) benyomásokon, tapasztalatokon, mint adekvát mérőpontokkal, professzionális módon elvégzett, statisztikai adatokkal is alátámasztott elemzéseken. Az örökségvédelemről a szorosabban vett szakterületen kívülállók által megfogalmazott vélemények esetében sincs ez másképpen, ráadásul azok szubjektivitását még csak fokozza, hogy a legtöbb esetben konkrét érdekek (esetleg: vélt vagy valós érdeksérelmek) fedezhetők el a véleményalkotás hátterében. Így tehát olyan alapvető kérdésekben sincs konszenzus a magyar társadalomban, hogy sok vagy kevés a műemlék Magyarországon. A legnagyobb fontossága azonban azon kérdés megítélésének van, hogy (még) megmaradt kulturális örökségi értékeink a jelen és a jövő számára mind szellemi, mind gazdasági szempontból lehetőségként, erőforrásként szolgálnak-e vagy éppen ellenkezőleg: a fejlődést, fejlesztést megbénító akadályként jelentkeznek. Az között hatalmon lévő polgári kormány bő egy évtizeddel a politikai rendszerváltás után az örökségvédelem területén is rendszerváltással felérő, az örökség és társadalom viszonyának strukturális, rendszerelvű átformálására irányuló változtatásokba fogott. Azonban alighogy kialakította az örökségvédelmi rendszerváltás szükséges, de nem elégséges feltételeit ti. a jogszabályi környezetet és az állami intézményrendszert, a kormányváltás derékba törte ezt a folyamatot. Azóta az örökségvédelem folyamatosan teret veszít, pozíciói egyre gyengülnek a gazdasági és társadalmi makro-környezetben, a politikai érdekérvényesítésben, a közgondolkodásban, a jogszabályi háttér és az állami intézményrendszer vonatkozásában, és végül, de nem utolsósorban klasszikus válságtünet! az önmagával szemben támasztott szakmai követelményrendszer tekintetében is. Ma a hatékony örökségvédelem eszközei nem állnak rendelkezésre. A kulturális örökség védelme, értékeinek integrált szemléletű megőrzése és kiaknázása széleskörű társadalmi 2

3 egyetértés és együttműködés nélkül nem lehetséges, de anélkül sem, hogy ebben az állam a mindenkori kormányzat meghatározó, vezető és semmi mással nem helyettesíthető szerepet ne vállalna. Áttekintve az állami szerepvállalás alakulását az örökségvédelmi tevékenységben a törvényben megfogalmazott állami feladatok ellátásában és az intézményrendszer működtetésében megállapítható, hogy miközben az elvárások köre bővült és bővül, ezt sem a rendelkezésre bocsátott források és eszközök, sem pedig az állami feladatellátás szervezeti és jogosultsági oldala nem követi. Ki kell mondani, hogy ma az állami örökségvédelem nem rendelkezik a feladatokkal arányos eszközrendszerrel, mert az állam sem tulajdonosként, sem szabályozóként, sem intézményfenntartóként, sem az egyéb közfeladatok ellátása terén nem úgy viselkedik, mint ahogy az tőle mint a közérdek és a közjó képviselőjétől elvárható volna. Fenti állítás igazolására álljon itt az ún. gyorsítás problémája. Ma a szakigazgatásnak a szakszerűség, a jogszerűség és a gyorsaság hármas követelményének kell megfelelnie. A hármas követelményrendszerből azonban az utóbbi években jobbára csak a gyorsaságnak kívántak a döntéshozók érvényt szerezni, s ennek jegyében viharos gyorsasággal követték egymást az örökségvédelmet érintő jogszabályi változások. A hatásvizsgálatok nélkül bevezetett dereguláció valójában az elérni kívánt célokkal ellentétes hatással jár. Hiába lesz ugyanis hamarabb meg egy engedély, ha a munkák végzése során derül ki mindaz a hátráltató tényező, amely gondos előkészítéssel előre megtudható és így költségkímélő, egyben időtakarékos módon elkerülhető lett volna. A gyorsításnak a másik két követelmény elé-fölé helyezése tehát kontraproduktívnak bizonyult: a beruházások gyorsítása érdekében alkotott jogszabályok a hatósági munka örökségszakmai oldalát gyengítették, a jogi oldalát pedig bonyolították, s mindennek a legfőbb kárvallottja éppen az lett, akinek érdekeire a gyorsítók hivatkoztak: az állampolgár. Nem könnyíti meg a helyzetet az örökségvédelem állami intézményrendszerében a rendszerváltás óta egymást követő átszervezések sorozata sem, különösen azért nem, mert egyik új formációban sem sikerült az elindított változtatásokat ténylegesen és logikusan végigvinni. A 2001 óta kialakult örökségvédelmi komplexitás a régészeti örökség, a műemlékek és az ingó kulturális javak (műtárgyak) integrált kezelése az elmúlt évtizedben bizonyította a hatékony működés lehetőségét, annak ellenére, hogy ebben az esetben is elmaradt a rendszer teljes kiépítése. Megállapítható, hogy a félben maradt reformra ráépülő újabb átalakítások is nagyrészt befejezetlenek maradtak, részben a következő átalakítás miatt, de nem kevésbé amiatt, hogy a kulturális örökségvédelem területe lényegében állandósult módon, illetve egyre súlyosabb mértékben forráshiányos volt és maradt. A törvényben rögzített (állami) szakmai feladatok ellátására eddig még soha nem állt rendelkezésre a szükséges költségvetési fedezet, mint ahogy jelenleg sem. Ehhez csatlakozik az örökségvédelmi terület átfogó finanszírozási rendszerének krónikus megoldatlansága is. A műemlék-tulajdonosokat, fejlesztőket stb. örökségvédelmi feladataik, kötelezettségeik teljesítésében nem utolsó sorban a közérdekből fennálló védelem miatti korlátozások kompenzálására világszerte kedvezmények és támogatások kiszámítható rendszere segíti. Ezek a ráfordítások nemhogy hiányt keletkeztetnének az állami költségvetésben, de közvetlen és még inkább közvetett hatások révén (turizmus bevételei, munkahelyteremtés- és fenntartás, vidékfejlesztési hatások) a mérleg kimondottan pozitív lehetne, mint ahogyan azt számos külföldi példa bizonyítja. A nem állami források bevonásának is ez lenne a leghatékonyabb módszere, egyebek között az állami forrásra ráépülő, bizonyítottan fellépő multiplikátor hatás révén. Az örökségvédelem részéről elkészített elemzések és javaslatok ellenére az elmúlt évtizedekben kormányzati szinten nem volt fogadókészség ennek a kérdésnek a megoldására. 3

4 Számos jel utal arra, hogy Magyarországon az örökségvédelem területén jelenleg jelentős szakadék húzódik az ellentmondásosságtól sem mentes társadalmi elvárások és az örökségvédelem számára biztosított (jogi, intézményi, finanszírozási) eszközök között, amin az örökségvédelemmel hivatásként foglalkozók terhelésének további fokozásával már biztosan nem lehet segíteni. Mi több: egyértelműen le kell szögezni, hogy ezek a kérdések jelentős mértékben túlmutatnak az örökségvédelem keretein, emiatt az örökségvédelem területén jelentkező problémák nagy többségének megoldásához nem lehet csupán a szorosan vett örökségvédelmi területen belül maradni. Mindeközben az örökséget érő kihívások domináns tendenciái riasztó jelenségeket tükröznek, különösen a műemlékvédelem területén: gyakori bontások, gyakran a tudományra hivatkozó, de méretükben-anyagukban megalapozatlan műemlék-rekonstrukciók és a felújítás eredményeként önmagukból kiforgatott műemlékek. Az örökségre vonatkozó ellentmondásos megítélésre jellemző, hogy az örökségvédelem címén, pontosabban legtöbbször annak ürügyén megszerzett pályázati források felhasználásával olyan beavatkozások folynak, amelyek semmilyen módon nincsenek tekintettel a történeti szubsztanciára. Ráadásul az örökségvédelmet még emellett is egyre gyakrabban éri az a kritika, hogy a fejlődés gátja, a beruházások legfőbb akadálya. Sajnos ez utóbbi kijelentések megfogalmazói között nemcsak a magánszféra fejlesztőivel, hanem állami, önkormányzati és egyházi szereplőkkel is gyakorta találkozni. A jogszabályban rögzített állami örökségvédelmi feladatok közül számos évek óta ellátatlan, mi több: már arra is ügyelnünk kell, hogy a kulturális örökség védelme mint közérdek érvényesüljön, és mint állami feladat ne vesszen el. Fentiekből következik, hogy a kulturális kormányzatnak amely a nemzeti emlékezet őreként állami feladatnak ismeri el az örökségvédelmet meg kell akadályoznia, hogy ennek az állami alapfeladatnak a fokozatos leépítése tovább folytatódjék, majd szinte valamennyi részterületen az alapoktól kell újrakezdenie az építkezést; egy strukturális léptékű átrendezés nem kerülhető el, és nem is halasztható sokáig. Az újjáépítés azonban nem korlátozódhat csak az örökségvédelem mint ágazat területére, hiszen az ellentmondásos helyzet fő okai nem az ágazaton belül, hanem nagyrészt azon kívül, a külső környezetben keresendők, és így a helyzet megoldásának a lehetősége is csak ebben a tágabb körben áll fenn. A VÉDELEM TÁRGYA A közhiedelemmel ellentétben a kulturális örökségi érték nem kizárólagosan, sőt nem elsődlegesen esztétikai, hanem történeti természetű. A tárgyi kulturális örökség elemei ugyanolyan történelmi források, mint az írásbeliség emlékei. Az örökségi érték hordozója maga a történeti anyag, így a védelemnek elsődlegesen amennyiben ennek műszaki akadálya nincs az emlékek anyagi valóságban történő megőrzésére kell irányulnia. A fizikai értelemben vett megőrzés során pedig kitüntetett figyelemmel kell lenni arra, hogy az örökségvédelmi szakterület nem viseli el a korrekciót: a nem megfelelő bánásmód a kulturális örökség elemeinek visszafordíthatatlan pusztulását eredményezi. Az értékek tényleges pusztulásának veszélyét nemegyszer a modernizáció köntösébe bújtatott törekvések hordozzák magukban. Az egyik ilyen felfogás túlzott jelentőséget tulajdonít az emlékanyag digitalizálásának, annak anyagi valóságában történő megőrzése helyett. A digitalizáció valójában két területen tudja eredményesen szolgálni a kulturális örökség megóvását: könnyen és nagy mennyiségben nyilvántarthatóvá, valamint széles körben 4

5 ismertté és hozzáférhetővé teheti az értékeket. Az örökségvédelem területén ugyanis nem az emlékeket, hanem a róluk szóló ismereteket kell modernizálni. A kulturális örökség elemeinek lehetőség szerint anyagi valóságban történő megőrzése mint általános irányelv mellett napjaink örökségvédelmében szükségszerűen kirajzolódik egy konkrét stratégiai irány is: a területi védelem. A védelemnek ez a fajtája a jellegzetes, történelmileg kialakult településszerkezetnek, a település összképének, tér- és utcaképeinek, valamint a tájjal való kapcsolatának megőrzését célozza. Ezért téves az a vélekedés, hogy a védett területen az egyedileg nem védett épület értéktelen és elbontható. Ellenkezőleg: minden védett területen elbontott történeti értékkel bíró épülettel vagy a hagyományos városképbe nem illő elem megjelenésével a védelem tárgya sérül, és a védelem igen hamar okafogyottá válik. Ebben az esetben sem egy-egy történeti vagy stíluskorszak emlékanyagának fókuszba helyezése a mérvadó tehát, hanem az emlékanyag értéke és veszélyeztetettsége. A kulturális örökséget körülvevő világban zajló folyamatok ugyanis az emlékek materiális értelemben vett megóvása mellett az eredeti környezeti összefüggésekben történő megőrzésért kiáltanak. Az erőltetett fejlesztéseknek mára már egész városszövetek estek/esnek áldozatul. Különösen veszélyeztetettek a műemléki területek egyedileg nem védett épületei és természetesen az egyéb, semmiféle védelmet nem élvező, de önmagukban és/vagy egy történelmi településszerkezet részeként értékes történeti épületek is. Velük kapcsolatban az örökségvédelem (ez esetben ideértve az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó helyi értékvédelem szintjét is) pillanatnyilag csak fut az események után. A fejlesztők jobbára egyes ingatlanokban, telkekben vagy épületekben gondolkodnak, nem településszerkezeti egységekben. A település-rehabilitáció viszont csak akkor lehet örökségvédelmi szempontból sikeres, ha az egészet tartja szem előtt. Az egyedi ingatlanoknál nagyobb léptékben kell gondolkodni és cselekedni legyen szó örökségvezérelt településfejlesztésről, történeti városközpontok megújításáról vagy történeti tájak rehabilitációjáról. Jelenleg a területi védelem kereteinek tartalommal való megtöltése és következetes alkalmazása tűnik az egyetlen olyan eszköznek, amellyel Budapest már sérült történeti városszövete még megmenthető. A KITÖRÉSI PONT Napjainkra legalábbis a fejlett társadalmakban egyre inkább túlhaladottá válik az a szemlélet, amely szerint a kulturális örökség leegyszerűsített megfogalmazással csak viszi a pénzt, ezért csak akkor lehet és kell áldozni rá, ha már minden más társadalmi igényt kielégítettünk. (Az állami szerepvállalást illetően e szemléletből eredt a maradékelven való finanszírozás több évtizedes hagyománya, amellyel valóban nem lehetett hozzáférni az örökségben rejlő fejlesztési potenciálhoz és ezzel az ördögi kör bezárult.) Idehaza azonban még azt sem tudjuk kimutatni, hogy nemzeti léptékben mennyit költünk kulturális örökségünkre, mint ahogy azt sem, hogy a kulturális örökségből mennyi hasznot húz a nemzetgazdaság. Nem mértük fel, hogy hány más ágazat profitál a kulturális örökségből, hány más ágazatban indított fejlesztési program épül a kulturális örökségre. Társadalmi léptékben nem tudatosult, hogy mindezek a fejlesztések lehetetlenné válnának, ha a nemzet, az ország nem rendelkezne kulturális örökségi értékekkel. Nem vizsgáltuk továbbá, hogy a kulturális örökségre alapozott fejlesztéseknek, befektetéseknek mekkora a megtérülési rátája, milyen hatással vannak a munkaerőpiacra, húzóágazatnak számítanak-e vagy sem. Hiányzik tehát egy összesített költség-haszonelemzés, ezért gazdasági-pénzügyi mutatókkal jelenleg nem bizonyítható, hogy érdemes-e a kulturális örökséggel foglalkozni, abba befektetni. Az első feladat tehát legyen szó akár a közvetlen állami támogatásokról, akár a kulturális örökségi értékek fejlesztési forrásként való felhasználásáról a költségek és hasznok pontos 5

6 kimutatása. Arról nem is beszélve, hogy az örökségvédelmi célú állami ráfordítások felhasználótól független, teljes körű regisztrációjának megszervezése minden támogatási rendszer kiépítésének alapja. Ezzel párhuzamosan ki kell alakítani egy olyan monitoringrendszert is, amely azt követi nyomon, hogy a kulturális örökség milyen mértékben járul hozzá az egyes makrogazdasági mutatók (nemzeti össztermék, munkaerő-piaci helyzet, forgalmi adók stb.) alakulásához. Érdemes volna például egyszer egy helyreállított műemlékünk esetében kiszámolni, hogy a helyreállítás és a fenntartás, üzemeltetés során foglalkoztatottak munkabére után fizetett adó és járulékok mekkora bevételt jelentenek a központi költségvetésnek. Összegezve: nem tudjuk, hogy a kulturális örökség számszerűsítve milyen mértékben járul hozzá a nemzeti össztermék előállításához, a nemzeti vagyon gyarapodásához. Nem ismert, hogy a GDP hány százalékát fordítjuk örökségvédelemre, ill. hogy a kulturális örökség a GDP mekkora hányadát termeli meg közvetlenül vagy közvetve. Mindebből szinte már természetszerűleg következik, hogy nincs rendszerelvű visszacsatolás: a kulturális örökségből profitáló ágazatok nem (még a hagyományosan erre épülő idegenforgalom sem!) járulnak hozzá intézményesen az örökség megőrzéséhez. A kultúrpolitika most egy olyan kihívás előtt áll, hogy számszerűsítse az örökségvédelem értékeit: bizonyítsa a kulturális örökség fejlesztő hatását, kiszámolja jövedelemtermelő képességét, majd kiépítse azokat a csatornákat, amelyeken a megtermelt jövedelem visszaforgatható lesz abba a szektorba, amely a forrásául szolgált. ÖRÖKSÉGVÉDELEM ÉS POLITIKA A hatékony állami örökségvédelem megteremtéséhez a kulturális örökséget kívánatossá, a védelmét hasznossá kell tennünk a politika számára. Miközben azonban e célokat akarjuk elérni, azt is egyértelműsíteni kell, hogy mit is kínálunk. Csak a történeti értékhez hű bánásmód révén válhat a kulturális örökség értékálló, mindig megújulni képes és számos szempontból jövedelmező gazdasági forrássá és közösségépítő erővé. Egy valódi paradigmaváltás első lépéseként a kormányzati akarat hangsúlyos kinyilvánítására van szükség, azaz nagyon erős központi iránymutatásra, kiállásra az örökségvédelem mint kormányzati prioritás mellett. Az ilyen értelmű folytonos és következetes kormányzati megnyilatkozások minden bizonnyal a szemléletalakításnak is kiemelt eszközei lesznek. E vonatkozásban bátran és büszkén továbbvihető az ezredforduló hagyománya: egy olyan kormányzati filozófia, amely a kultúra egészét, s ezen belül az örökségvédelmet stratégiai tényezőként és a nemzetpolitika egyik fontos elemeként kezelte. Továbbra is hasznos volna egy olyan nemzeti program, amelynek a szolgálatába lehet állítani az örökségvédelmet, s ekként pozícionálni ahogy az a Magyar Millennium idején történt. ÖRÖKSÉGVÉDELEM ÉS MÉDIA Esett már szó arról, hogy a közelmúltban nagy teret nyert mert nemcsak beruházói, de kormányzati oldalról is erőteljes hátszelet kapott az a szemléletet, amely az örökségvédelmet mint a gazdaság fellendülését, a fejlesztéseket gátló korlátozást jeleníti meg. Sajnos a legmagasabb döntéshozói szinteken is nagymértékű a tájékozatlanság. Ezt az igazságtalanul egyoldalú szemléletet intenzív örökségbarát médiakampánnyal kell ellensúlyozni a megváltozott kormányzati magatartást demonstrálandó, a társadalom szemléletét alakítandó. Az örökségvédelemmel kapcsolatos kormányzati kommunikációt mindvégig a kezdeményező jellegnek, a proaktivitásnak kell uralnia. A kulturális örökségre épített nemzeti célokat le kell tudni fordítani az egyes polgárok nyelvére, azaz foglalkozni kell egyfelől az 6

7 örökségvédelem mindennapi kihívásaival (hasznosítási lehetőségek, örökségi értékek mindennapi használatának előnyei, a jó karban tartás lehetőségei és az ehhez nyújtott állami segítség) és partnereivel (műemléki ingatlanok lakói, családi házak építtetői, kisbefektetők), másfelől az örökségvédelemhez kapcsolódóan gondolkodásbeli, magatartásbeli eszményeket, emberi mintákat kell tudni felmutatni. A javasolt kommunikációs stratégia lényeges eleme az örökségvédelem arca, megszemélyesítője. Meg kell találni, ill. fel kell építeni azt a társadalmilag elfogadott személyt, aki a döntéshozatalban és a közvélemény előtt is képviselni tudja az örökségvédelem ügyét. Meg kell mutatni az emberi arcát is: olyan személyiségként jelenjen meg, akinek magának is fontos családi, identitásbeli stb. okból az örökség és annak védelme. Folyamatos megszólalást kell biztosítani neki a médiában, folyamatos szereplést a releváns hazai és nemzetközi eseményeken. A kulturális örökség jelentőségét a kommunikációban elsősorban nem ideologikus (nemzeti identitás), hanem pragmatikus szemszögből kell bemutatni, a fő hangsúlyt annak gazdaságitársadalmi hasznára, a benne rejlő fejlesztési potenciálra és munkahely-teremtési lehetőségre helyezve. ÚJ GONDOLKODÁS- ÉS BESZÉDMÓD Mi indokolja az ilyen típusú argumentációt, a mai társadalmi köznyelvhez, érdekviszonyokhoz és törekvésekhez illeszkedő beszédmódot? A mai közbeszéd hangsúlyos elemeihez (GDP-növekedés, munkahelyteremtés, a foglalkoztatottság növelése, a vállalkozási kedv fokozása, versenyképesség, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása és jó esetben a környezettudatos, fenntartható fejlődés) illeszkedően azt kell tudni bemutatni, hogy a kulturális örökségbe való anyagi-gazdasági és társadalmi befektetés meghozza a fenti szempontok szerinti hasznot, és eléri azokat a célokat, amelyeket a mai közgondolkodás elvár. Természetesen másfajta hasznot és másfajta célt is szolgál a kulturális örökség megőrzése és fejlesztése, azonban amíg kizárólag az ilyen típusú szimbolikus érveket használjuk az örökségre fordítandó források és támogatás megszerzése érdekében, addig óhatatlanul a maradékelvi pénzügyi logika érvényesülését éltetjük tovább ezzel a területtel kapcsolatban. A szimbolikus, nemzeti és morális kötelességtudatra apelláló érveket sem szeretnénk teljesen félretolni, azonban az örökségvédelem stratégiai céljainak elérése érdekében a bevett gazdasági haszonelvű érvrendszert is hangoztatnunk kell idehaza is úgy, ahogy ezt a világ számos országában már megtették. Ez a gondolkodás- és beszédmód egyfelől elvi, mert nem adja fel azt az álláspontot, hogy a kulturális örökség és egy közösségnek a kulturális örökséghez fűződő viszonya önmagában is olyan érték, amely méltó a közhatalmi támogatásra, másfelől pragmatikus, mert a gazdasági és politikai döntéshozók számára számszerűsíti a kulturális örökségben rejlő fejlesztési potenciált, lehetőségeket. Ezáltal pozícionálhatjuk úgy ezt az ágazatot, mint a gazdasági-társadalmi fejlődés egyik lehetséges húzóerejét. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, JOGALKOTÁS Az örökségvédelem állami irányítói az elmúlt másfél évtizedben rendre beleestek abba a hibába, hogy saját jogszabályaik, az örökségvédelmet szabályozó törvény(ek) korrekciójától várták a csodát, az örökségvédelem pozícióinak érzékelhető javulását az egyes ágazatok között. Ezt a hibát nem szabad többé elkövetni; az örökségvédelmi törvény módosítgatásánál összehasonlíthatatlanul fontosabb egy örökségbarát nemzeti jogrendszer megteremtése. 7

8 Az örökségbarát nemzeti jogrendszer felépítése során hivatkozási alapul szolgálhat Magyarország új Alaptörvénye, amely az állam és az állampolgárok kötelességévé teszi a kulturális értékeknek mint a nemzet közös örökségének védelmét, fenntartását és a jövő nemzedékek számára történő átörökítését. Az örökségvédelem konkrét nemzeti céljait egy Nemzeti Örökségvédelmi Program keretében kell kidolgozni és a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz (83/1997. (IX.26.) sz. OGY határozat) és/vagy a Szlovák Nemzeti Tanácsnak a kulturális örökség megőrzése érdekében kiadott nyilatkozatához hasonlóan országgyűlési határozatba foglalni. A határozat megfogalmazná az örökségvédelem távlatos céljait, megnevezné megvalósításuk kereteit és eszközrendszerét, kijelölné helyét Magyarország fejlesztési politikájának egészében. Az uniós lehetőségekkel összefüggésben meghatározná kapcsolatát a terület- és vidékfejlesztéssel, a munkaerő-gazdálkodással, az idegenforgalommal stb. a fenntartható fejlődés és az integrált védelem jegyében. Egy középtávú tervrendszert fogalmazna meg arra vonatkozóan, hogy az örökségvédelem hogyan épüljön be a különböző ágazati politikákba. Az országgyűlési határozat alapot teremthet ahhoz is, hogy a döntéshozók és a közvélemény orientálása révén az örökségvédelem a politikai stratégiai tervezésnek és a közgondolkodásnak egyaránt tárgyává váljon. Mivel jelenleg sokkal nagyobb veszélyt jelentenek az örökségvédelemre az egyéb ágazati jogszabályok, mint az örökségvédelmi törvény gyenge pontjai, a jogrendszer örökségbarát jellege mindenekelőtt olyan (egyeztetési) mechanizmusok kialakításával garantálható, amelyek a központi (egyéb ágazati) és a helyi (önkormányzati) jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotásakor megkerülhetetlenné teszik az örökségvédelmi szempontokat. Ez az örökségvédelmi célú belső jogharmonizáció az egyéb területek szaktörvényeinek összhangba hozása az örökségvédelmi jogszabályokkal és még inkább az örökségvédelmi érdekekkel jobban pozícionálná a szakterületet bármely szaktörvénynél. Ez azonban sajnos nem jelenti azt, hogy az örökségvédelmi szakterület alapvető jogszabályához ne kellene hozzányúlni. Az elmúlt néhány évben a különböző lobbyérdekeket szolgáló módosítások olyan súlyos sebeket ejtettek a évi LXIV. törvényen, hogy az ma már számos lényeges ponton változtatás után kiált (listás elővédelem, örökségvédelmi hatástanulmány alkalmazhatósága, az állami örökségvédelmi intézmények feltárási jogosultsága, régészeti védettség fokozatai, fémkereső műszer használata, műtárgykivitel, a kellő gondosság jogintézménye, műtárgyak eredetének műkereskedői nyilvántartása stb.). E változtatások stratégiai léptékűek, és tulajdonképpen egy teljesen új jogszabály megalkotását indokolják amely új törvény egyben az örökségvédelmi kódexet is megalapozná. Az örökségvédelem jogi lehetőségeinek beszűkülését az elmúlt években mindenekelőtt az építésügyi szabályozás állandó és értékvédelmi szempontból kedvezőtlen, egyre megengedőbb változása eredményezte. Ennek kiküszöböléséhez elengedhetetlen az építésügyi és az örökségvédelmi szabályozás teljes szétválasztása, azaz egy örökségvédelmi kódex megalkotása. Ez azt jelenti, hogy az örökségi értékekkel kapcsolatos hatósági eljárások alapjául kizárólag az örökségvédelmi jogszabályok szolgálnának, szemben a jelenlegi helyzettel, amelyben a műemlékvédelem elsődlegesen az építésügyi szabályozás eszközeivel kénytelen élni. Az örökségvédelmi hatóságnak nem az általános építési előírások alkalmazhatóságát vagy az attól való eltérést kellene megvizsgálnia, hanem csak egyetlen az örökségi értékekre vonatkozó joganyagot alkalmaznia. A szétválasztást elvi megközelítésben messzemenően indokolja, hogy az örökségvédelem nem új objektumok létrehozását célozza, hanem a múltban keletkezett értékek megőrzését. A gyakorlatban pedig egyfelől ez a 8

9 megoldás szolgálná leghatékonyabban az alapfeladatot, a kulturális örökség elemeinek megőrzését, másfelől az ügyfelek oldaláról nézve kiszámíthatóságot vinne a jogrendszerbe, erősítené a jogbiztonságot, áttekinthetővé és ügyfélbaráttá tenné az örökségvédelmi igazgatást. FINANSZÍROZÁS, TÁMOGATÁSOK, ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS A kulturális örökség elemeinek megőrzése, fenntartása alapvetően (és szektorsemlegesen) a mindenkori tulajdonos, kezelő, használó kötelezettsége. Ugyanakkor minden esetben (tehát nem csak az állami tulajdonban lévő javaknál) fennáll a közösség, az állam részvételének indokoltsága és kötelezettsége. Ezt a kötelezettséget egyrészt az örökségi értékek megőrzésének követelményéből eredeztethető, a tulajdonosi jogot érintő korlátozások ellentételezése, másrészt a közösségnek a védelem tényével kifejezésre juttatott virtuális társtulajdonosi felelőssége alapozza meg. Az örökségvédelem tehát hosszú távon sem nélkülözheti az állami szerepvállalást, miközben közfeladatainak ellátása során fokozottan törekednie kell a nem állami szféra bevonására. Az állami szerepvállalást ugyanakkor jól körül kell határolni és kiszámíthatóvá kell tenni mintegy annak előfeltételeként is, hogy az örökségvédelemhez terelt egyéb források nagyságrendekkel nagyobbak legyenek a közvetlen költségvetési támogatásoknál. A jelenlegi helyzet jelentős értékvesztés nélkül nem tartható fenn tovább, hiszen az egyre csökkenő költségvetési támogatás már évek óta veszélyezteti, sőt lehetetlenné teszi a törvényben előírt örökségvédelmi szakfeladatok ellátását. A Kötv.-ben tételesen felsorolt állami örökségvédelmi feladatok (örökségvédelmi többletköltség, kényszer-helyreállítások, kártalanítás, védetté nyilvánított műtárgyak állami elővásárlása stb.) forráshiány miatt szinte kivétel nélkül ellátatlanok. A rendszer tekintetében az optimális megoldást a nem odaadni, hanem nem elvenni elve érvényesítésében, jól megválasztott fiskális kedvezmények bevezetésében látjuk. A nemzetközi gyakorlatban is a közvetett finanszírozási formák vannak túlsúlyban (ingatlan- és vagyonadó-kedvezmények, restaurálási-karbantartási-vagyonvédelmi költségek levonása az SZJA-ból, adásvételi, ajándékozási és örökösödési illeték-kedvezmények műemlékek és védett kulturális javak vonatkozásában). A közelmúltban Magyarországon is készültek számítások arról, hogy a műemlék-helyreállítások ÁFA-tartalmának 20 %-ról 5%-ra történő csökkentése esetén az államháztartás vesztesége olyan csekély lenne, hogy azt az egyéb növekvő adóbevételek pótolnák, így államháztartási szempontból összességében gyakorlatilag nullszaldós lehetne a változás. Ennek a kedvezményrendszernek a hiányával magyarázható, hogy hazánkban az ingatlanberuházásokat finanszírozó magánbefektetőket minden arra ösztönzi, hogy bontsanak, majd a lebontott épület helyén újat emeljenek az engedélyezett beépítési paraméterek maximális kihasználásával. Holott az állami támogatás különböző formáinak éppen azt kellene megcélozniuk, hogy az örökségi értékek helyreállításának feltételei kedvezőbbek legyenek, mint az új építkezéseké. Az állami támogatás egy további alapelve kell legyen, hogy az örökségvédelemre fordított forrásokat szakszerűen kell elkölteni. A jelenlegi rendszer fő hiányossága e vonatkozásban az, hogy az állami költségvetési támogatások jellemzően nem a szakintézményeken keresztül jutnak el az egyes örökségi elemekhez, hanem többnyire közvetlenül kerülnek azok tulajdonosához, kezelőjéhez. A műemlék-helyreállítások szakszerűsége érdekében törekedni kell arra, hogy a támogatásokat minél nagyobb arányban a szakmai szűrőként működő 9

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül?

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? K U L T U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H I V A T A L 2010 Örökségvédelmi szempontú

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Dr. Benke Magdolna A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv környezeti vizsgálatának vitaanyaga Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. Respect Kft. 2015. július 30.. TARTALOM BEVEZETŐ...1 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója NFFS 2012 2.0 2011.10.20. TERVEZET! A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012) Tervezet 2.0 2011. október 20. Társadalmi vitára készült

Részletesebben

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja

Részletesebben

Aköznevelés a nemzetpolitika egyik legfontosabb ága. Továbbadja a generációk

Aköznevelés a nemzetpolitika egyik legfontosabb ága. Továbbadja a generációk KÖZNEVELÉSÜNK MA ÉS HOLNAP HOFFMANN RÓZSA Köznevelés 2006 után Aköznevelés a nemzetpolitika egyik legfontosabb ága. Továbbadja a generációk által megteremtett kultúrát, miközben pedagógiai gyakorlatával

Részletesebben

Az Új Magyarország programja

Az Új Magyarország programja A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Az Új Magyarország programja (1. olvasat) Partnerségi egyeztetési változat: A stratégia meghatározása 2006. február 28. (2006. március 9-én frissítve) Változat: UMP 1.10v3

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE TÁRSADALMASÍTÁSI MUNKAANYAG Készült az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Pécs, 2009. október A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK Témavezető: Dr. Gál Zoltán Résztvevő kutatók: Dr.

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az Oktatási Minisztérium

Az Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája Budapest, 2004. április Előszó A magyar oktatási rendszerben zajló stratégiai tervezés egy sokszintű és sokszereplős folyamat, amelyben

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben