SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja február Készül a évi költségvetés Önkormányzatunk pénzügyi bizottsága folyamatosan tárgyal az ez évi költségvetésrõl. Emlékeztetõül: a tavalyi évben a mûködési oldalt tíz millió forint hitellel tudtuk egyensúlyba hozni a költségvetés elfogadásakor. Év végére megfelelõ gazdálkodással ez a hitelfelvételi elõrejelzés nullára teljesült. Az idén ez a mûködési költségek tekintetében várhatóan közel 13,5 millió forint hitellel sikerülhet. Igaz, hogy ezt a várható hitellel elérhetõ egyensúlyt az ez évre megelõlegezett négy millió forintnyi bér csökkenteni fogja. Tavaly nagyobb beruházásokban nem gondolkodtunk a tervkészítés idején, ezért a felhalmozási oldal egyensúlyban volt. Az idén terveztünk a szennyvíztelep felújítására 15 millió forint költséget. Ezzel együtt a felhalmozási oldalon mintegy 10 millió forint hitellel hozható egyensúlyba a költségvetés. Ennek fedezete lehet az elõttünk álló évben valamely olyan ingatlan értékesítése, melyet az államtól kaptunk vissza. Önkormányzatunk a költségvetés elfogadását a március 4-én tartandó testületi ülésre tervezi, addig még változhatnak ezek a sarokszámok. Annak ellenére, hogy a költségvetést jelenleg hitellel tudjuk elfogadni, továbbra is bizakodó vagyok, hogy jó gazdálkodással az év végi leltár idén sem lesz negatív. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER Emlékplakettek átadása A Dunakanyar Magyarság Népiskola február 1-jei zebegényi rendezvényén Sinkó Vilmosné polgármester ünnepélyes keretek között adta át Szántai Lajos történésznek az önkormányzat nevében a Magyarság Összetartozásáért Emlékplakettet. A népiskola következõ elõadója február 22-én dr. Varga Tibor jogtörténész volt, akinek Hock István alpolgármester adta át nemzetmentõ tanításáért az önkormányzat által adományozott Magyarság Összetartozásáért Emlékplakettet. (A kitüntetettekrõl részletesen a 6. oldalon számolunk be.) Iskolánk csapata részt vett Budapesten, a Mezõ Ferenc Szellemi Olimpiai Vetélkedõ megyei döntõjén, amelyen 4. helyezést ért el. A fiatalok az okleveleket és az érmeket Hevesi Istvántól, az 1956-os melbournei olimpia gyõztes vízilabda csapatának tagjától vehették át. Képünkön Hevesi Sándor és a zebegényi diákok. (A részletekrõl lapunk 5. olvaslán Az iskola híreiben olvashatnak.) Petõfi Sándor: A XIX. század költõi Ne fogjon senki könnyelmûen A húrok pengetésihez! Nagy munkát vállal az magára, Ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni Saját fájdalmad s örömed: Nincs rád szüksége a világnak, S azért a szent fát félretedd. Pusztában bujdosunk, mint hajdan Népével Mózes bujdosott, S követte, melyet isten külde Vezérül, a lángoszlopot. Ujabb idõkben isten ilyen Lángoszlopoknak rendelé A költõket, hogy õk vezessék A népet Kánaán felé. Elõre hát mind, aki költõ, A néppel tûzön-vízen át! Átok reá, ki elhajítja Kezébõl a nép zászlaját. Átok reá, ki gyávaságból Vagy lomhaságból elmarad, Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad, Pihenjen õ árnyék alatt! Vannak hamis próféták, akik Azt hirdetik nagy gonoszan, Hogy már megállhatunk, mert itten Az ígéretnek földe van. Hazugság, szemtelen hazugság, Mit milliók cáfolnak meg, Kik nap hevében, éhen-szomjan, Kétségbeesve tengenek. Ha majd a bõség kosarából Mindenki egyaránt vehet, Ha majd a jognak asztalánál Mind egyaránt foglal helyet, Ha majd a szellem napvilága Ragyog minden ház ablakán: Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, Mert itt van már a Kánaán! És addig? addig nincs megnyugvás, Addig folyvást küszködni kell. - Talán az élet, munkáinkért, Nem fog fizetni semmivel, De a halál majd szemeinket Szelíd, lágy csókkal zárja be, S virágkötéllel, selyempárnán Bocsát le a föld mélyibe. Pest, január (A verset Szabó József ajánlja olvasóinknak.)

2 2 Zebegény A képviselõ-testület februári döntései Zebegény Község Önkormányzat Képviselõ-testülete február 5-én tarott ülésén a kiegészített napirend, a polgármester lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolójának, valamint az általános beszámolójának elfogadása után a következõ határozatokat hozta: - a képviselõ-testület a Dunakanyar Televízó évi együttmûködési megállapodás tervezetében foglaltakat megismerte és azt elfogadta. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert az együttmûködési megállapodás aláírására; - elfogadták a köztisztviselõkkel szemben a évben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képezõ célok megfogalmazásáról szóló elõterjesztésben foglaltakat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete, mint tag nevében felhatalmazza az Észak- Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnökségét, hogy összhangban a társulás közgyûlésének 18/2007. (IX. 20.) számú határozatával folytasson tárgyalásokat a Raiffeisen Bank Zrt-vel a Börzsöny-Cserhát Kft-ben meglévõ, az önkormányzati társulást Hirdetmény terhelõ tagi kölcsön visszafizetése tárgyában folytatandó hitelfelvétel ügyében. Felhatalmazást ad egyúttal a társulás elnökségének forint, azaz hatvanegy-millió forint összegû hitelszerzõdés megkötésére, melyhez az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100. (2) bekezdése alapján - a tagönkormányzatra esõ hitelrész tekintetében - kezességet vállal; - a testület Cziglényi Alpár Zebegény, Szõnyi I. u szám alatti lakos átminõsítési kérelmében foglaltakat megismerte és úgy határozott, hogy a kérelmezõ tulajdonát képezõ 644 és 645 hrsz-ú ingatlanon található üdülõháznak lakóépületre történõ átminõsítéséhez hozzájárul; - a képviselõk megismerték és tudomásul vették Sajó Ivánné bérleti szerzõdés megszüntetésérõl szóló tájékoztatásában foglaltakat; - a képviselõ-testület Molnár Edit csatorna-fõvezeték dugulás elhárítási költségeinek megtérítése iránti kérelmében foglaltakat megismerte és úgy határozott, hogy részére az elhárítás 50 ezer forint+áfa összegû költségét megtéríti - tekintettel arra, hogy a csatorna-fõvezeték önkormányzati tulajdonban van; - a képviselõ-testület Fieszl Andrásné zebegényi lakos külterületi ingatlancsere iránti kérelmében foglaltakat megismerte és az alábbiak szerint határozott. Amennyiben a kérelmezõ a tulajdonát képezõ 0135/16 hrsz-ú 2413 négyzetméter nagyságú teljes területét elcseréli az önkormányzat tulajdonával, vagy az önkormányzat tulajdonát képezõ 0145/103 hrsz-ú 1479 négyzetméter nagyságú ingatlancserét követõen fennmaradó 934 négyzetméter nagyságú területét kedvezõ áron megvásárlásra felajánlja az önkormányzat részére, akkor a kért ingatlancserét támogatja; - megismerve a képviselõtestület a Magyar Állami Közútkezelõ állásfoglalását a Bartóky u. közúti csatlakozásának kialakítására vonatkozóan felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy ajánlatokat és terveket szerezzen be a Bartóky utca 12-es út felé történõ csatlakoztatására, - a testület úgy döntött, hogy elviekben támogatja a képviselõ-testület a Zebegényi Ifjúság fejlesztési javaslataiban foglaltakat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete a pénzügyi és IKTB bizottságok javaslata alapján úgy határozott, hogy felkéri a polgármesteri hivatalt kezdjen tárgyalásokat az önkormányzat ügyvédjével az iskola konyhájának bérleti szerzõdéssel történõ üzemeltetésével kapcsolatban; - testület a pénzügyi és IKTB bizottságok javaslata alapján úgy határozott, hogy FORFA épület további hasznosításával kapcsolatosan február 9-én 16 órai kezdettel falufórumot tartanak; - Krakkó János Zebegény, Deák Ferenc u. alatti lakos támfalépítésével kapcsolatban úgy döntött a testület, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ területbõl nem kíván a támfalépítéshez 2 méter széles sávot biztosítani; - döntöttek arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ 98/2 hrsz-ú 166 négyzetméter nagyságú területét törzsvagyona körébõl kivonja és kivett beépítetlen területként egyéb forgalomképes vagyonába teszi át; - határozat született arról, hogy a község évi költségvetési tervezet megtárgyalására és következõ testületi ülésen történõ elõterjesztésre felkéri pénzügyi bizottságot. Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a március 9-én megtartásra kerülõ országos népszavazással kapcsolatban a névjegyzék február 20-tól február 27-ig volt megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban. A választópolgárok a névjegyzékbe történõ felvételükrõl február 22-ig kapták meg kézbesítéssel az értesítõt. Aki nem kapott értesítõt, a jegyzõnél érdeklõdhet annak okáról. Ha a névjegyzékbõl kimaradt, minél elõbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetõsége. A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ polgár kérelmére belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le szavazatát. Igazolás kiadását ajánlott levélben március 4-ig a polgármesteri hivatalba történõ megérkezéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján március 7-én óráig,a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt február 22-én óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl. Zebegény, február 19. POLCZER KRISZTINA HVI VEZETÕ

3 Zebegény 3 Még egyszer a FORFA hasznosításáról Érdekes hozadéka volt a FORFA hasznosításával kapcsolatban meghirdetett lakossági fórumnak. Azért nevezem ezt az estét fórumnak, mert a kötelezõ falugyûlést és közmeghallgatást természetesen a költségvetésrõl és a községben végzett munkálatokról ettõl az alkalomtól függõen meg szeretnénk tartani. A falufórum véleményem szerint nem egy moderátor által kézben tartott gyûlés, hanem egy kötetlen beszélgetés, ahol véleményét bárki megoszthatja bárkivel, azaz közkinccsé teheti. Ennek megfelelõen tartottuk meg. A vágatlan felvételeket megtekintve sem éreztem úgy, hogy összevisszaság, egyszerre beszélés, követhetetlen és elfogadhatatlan stílus jellemezte volna a falufórumot. Nem gondoltam azt, hogy ezen a helyen a polgármesternek kellett volna vinnie a prímet, sõt. Azt gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy a lakosság, a képviselõ-testület tagjai, és az önkormányzat kibeszélje ami a lelkét nyomja, és alakítson ki közös véleményt. Nem számítottam arra, hogy ennek az alkalomnak ekkora utóélete lesz. Néhány észrevétel az ott elhangzottakra tekintettel a polgármester szemszögére: Sokan nehezményezték, hogy elhangzott, nem megfelelõen tiszta a falu. Akinek ez irányban kétségei vannak, kérem jöjjön be a hivatalba, látogassa meg a polgármestert, és tekintsen ki az irodája ablakán, a patak part felé. Érdekes, hogy az ilyen látvány esetén nem fordul meg egyesek fejében a patkány populáció felmérésének gondolata. Pedig mint élelmiszerbiztonsági szakértõ állítom, hogy ennek az ablakból látható (képünkön) halomnak a patkányok szaporodása tekintetében sokkal nagyobb a veszélye, mint egy folyamatosan ellenõrzött élelmiszergyártó üzemnek. Felmerült még a darázsveszély gondolata. Tizenegy évet dolgoztam a Sweet Point Kft-nél minõségirányítási vezetõként. Ez alatt az idõ alatt egy esetben vettünk fel darázscsípés miatt jegyzõkönyvet, hiszen szintén elõírás, hogy a külsõ nyílászárók mögött a gyártótérbe nyíló második nyílászáró közötti térben elektromos rovarcsapdákat kell telepíteni és azok tartalmát havonta üríteni, majd dokumentálni a rovarok számának és fajtájának megjelölésével. Amikor aláírásgyûjtõ polgártársunk telefonon érdeklõdött a hazai gyártók között a veszélyekrõl, errõl is tájékoztatást kellett volna hogy kapjon. Elhangzott a falufórumon, hogy nem tiltakoztak ugyanezen aláírók, illetve az aláírást kezdeményezõk más ügyben, más hasznosítással kapcsolatosan. Paulisinecz János képviselõtársam felvetését mint igaztalant, visszautasította Ipolyi István Zoltán úr! Kutattam kicsit a jegyzõkönyvek között október 17-én, a Forfa iskolában rendezett Erzsébet bál után másfél oldalas tiltakozó levelet írt alá 14 Bartóky, Szõnyi és Árpád utcai lakos, ugyancsak Ipolyi István Zoltán elsõ helyû aláírásával. Idézném a kivastagított részeket: Az utcában lakók pihenéshez való joga sérül folyamatosan!!!!...betelt a pohár... Vagy a továbbiakban: Az iskola szomszédságában fekvõ házak elõbb megépültek, mint az iskola, tehát nem érvelhetnek azzal a ténnyel, hogy ha itt lakunk akkor tudomásul kell vennünk az iskolai zajos rendezvényeket. És a végén a fenyegetés: Ha tiltakozó levelünkre nem kapunk megfele- lõ választ, abban az esetben jogi lépéseket fogunk kezdeményezni a pihenéshez való jogunk érdekében. Ugye polgártársaim. ismerõs! Nem is tudom, hogy a baráti kör, a névtelen vendégkönyvbeírók miért is azt érzik fenyegetésnek, ha a polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a rágalmazást a törvény bünteti?, és miért nem érzik fenyegetésnek a folytonos jogi lépésekre való hivatkozást! Kedves Polgártársaim! Kérek mindenkit, higgye el, önkormányzatunk és képviselõtestületünk, minden, a közösséget érintõ kérdésben körültekintõen jár el. A megfelelõ idõpontban a tárgyalások megfelelõ szakaszában tájékoztatjuk a lakosságot és ki is kérjük polgártársaink véleményét. Tudjuk persze, hogy vannak olyan polgártársaink, akiknek nem tetszik semmi, csupán az amit Õk találnak ki. Ezzel együtt kell élnünk. Jó lenne, ha ez a mesterségesen gerjesztett vihar mihamarabb elcsendesülne, és önkormányzatunk, képviselõtestületünk az elõttünk álló feladatokra koncentrálhatna. Nagyböjt van. Csendesedjünk el, nézzünk kicsit magunkba. Tisztítsuk meg ne csak testünket, hanem lelkünket és szívünket is. Kérje, ki-ki a maga hite szerinti Urát, adjon erõt a megtisztulásra, az embertársaink iránti szeretetre, a saját lelki, és embertársaink közti béke megteremtésére. Úgy legyen! SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER H I R D E T M É N Y ÉRTESÍTEM A TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROKAT, HOGY A NÉPSZAVAZÁS ÜGYÉBEN FELVILÁGOSÍTÁS A HELYI VÁLASZ- TÁSI IRODA VEZETÕJÉTÕL KÉRHETÕ: HELYI VÁLASZTÁSI IRODA CÍME: POLGÁRMESTERI HIVATAL ZEBEGÉNY, ÁRPÁD U. 5. TELEFONSZÁMA: 27/ HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÕJE: POLCZER KRISZTINA JEGYZÕ TELEFONSZÁMA: 27/ ZEBEGÉNY, FEBRUÁR 19. POLCZER KRISZTINA HVI VEZETÕ Hirdetmény Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a mozgásukban gátolt választópolgárok kérésükre mozgóurnával szavazhatnak. Mozgóurna csak ÍRÁSBAN KÉRHETÕ. Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a jegyzõtõl, a szavazás napján a helyi választási bizottságtól lehet kérni. Zebegény, február 19. Polczer Krisztina HVI vezetõ

4 4 Zebegény A FORFA épület gyûlése! Sajnos csak pár ember, mintegy an jelentek meg, pedig többnek lett volna érdeke a munkahelyteremtés sorsa. Engedjétek, és engedjék meg egy pár sor leírását és véleményem kifejtését e kis közösségrõl, amely lakosból áll. A mérhetetlen irigység a másik iránt nem elsõsorban az összetartást, elõrehaladást, hanem a hátráltatást szolgálja körülbelül éve. Pár mondat erejéig visszamennék a régmúltba. Családok gyerekkorukat töltötték itt és a mai napig is köztünk élnek tavasztól õszig. Igaz, az idõ elszállt felettük is, de emlékeznek e szavakra. Sokkal nagyobb volt az idegenforgalom, igaz állattartás is volt. A tehenek, a kecskék, a sertések, az esti tollfosztások, ezek mind egymás iránt segítséget nyújtottak. A nyaralók élvezték ezeket, és többen éltek közöttünk, mint most. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy vissza kellene állítani ezt a rendszert, de...! Ennek ellenére a falu tisztább, összetartóbb és egymás iránt segítõkészebb volt, mint most. A patakban halak úsztak, mert az emberek saját maguk környezetét nem csak a kerítésig takarították, hanem az alattuk folyó vizet is! Ebbõl inni és fürdeni is lehetett, sõt élõvilág is élt benne. Dunánk strandja tiszta volt, ápolt, egy fõnek - mint strandõr - munkát adott, nem úgy, mint most! Az erdei sétányaink tiszták és rendezettek voltak, pár embernek munkát biztosítottak. Ezt a pár gondolatot ajánlanám az Internetezõknek és gyakorlatozzanak pályázat útján az önkormányzattal egyeztetve pénzt szerezni. Nem gyûlöletet bárkivel szemben, hanem segítséget, hisz a falu a tieteké lesz. Nem azt kellene nézni, ki a tõsgyökeres, szavaitokkal élve gyüttment, vajon honnan van ennek ennyi pénze, hanem a befektetést és a jó szándékot. Sánta József is szeretett volna egy vadasparkot létesíteni a hegytetõn, ami egy-két embernek munkát biztosított volna. Most a gaz és a kosz eszi meg ezeket a területeket, mert újból nemet mondtatok, pedig nõtt volna az idegenforgalom, most meg a kosz eszi meg ezt a területet is. A kihalt virágok - gondolom - újból nõttek volna (pipacs, búzavirág, kamilla). Pontosan úgy mondtatok nemet, és ezzel újból leégettétek magatokat a befektetõk elõtt. Pár kocsmából és két üzletbõl akarjátok a falut fellendíteni? A közép korosztály még élni, nem éhezni, nem segélybõl élni, hanem dolgozni szeretne! Pontosan õk élték át azt az idõszakot, sorozatos elbocsátást, munkanélküliséget és utána a betegséget, elszegényedést. Ezek az emberek kétkezi munkával dolgoztak, hogy felneveljenek titeket, taníttassanak és elengedjenek az életbe. Ezek nem ezt érdemelnék viszonzásul. Bezárkóztok házaitokba, és olyanok vagytok egymással szemben, hogy a szemibe nevettek, a hátába meg kést szúrtok. Igaz, sok ember felé elnézést kérek és tisztelet a kivételnek. A híres templomunk küszöbét átlépve el kellene gondolkodni bárkivel szemben jó szándékról, nem csak azt, hogy megjelentem és eltöltöttem egy órát. A régi öregek, ha feltámadnának sírjaikból - látva, amit ránk, tiszta Zebegényt hagyva, amely sötétségbe borult - visszatérnének újból sírjaikba! Sajnos nem így hagyták ránk ezt a falut. A nyaralók szeretnének segíteni, és ide tarozni, hisz tavasztól õszig itt élnek házaikban és épp ideje, hogy a falu életébe segítsenek, beleszólási joguk legyen, így nagyobb közösséget tudnánk alkotni. Segítõ szándékuk igen megnyerõ, csak jó lenne már észhez térni és elfogadni Õket, nemcsak a nyaralódíjat beszedni. A falu lakossága kevés, bevétele semmi, idegenforgalma egyre csökken. Nem kéne egy kicsit a fiatal generációnak elgondolkodni ezeken, végre nekilátni a munkához és nem mindenre nemet mondani! A falunk utánunk a ti kezetekbe kerül! Miért nem ezekrõl és a munkahelyteremtésrõl gondoskodtok. Például a leszázalékoltak kevés nyugdíjból élnek, õk neveltek fel Titeket, talán segítségeteket megérdemelnék. Nem elküldeni bármelyik befektetõt, hiszen pénzt hozna a településünknek. Nem elküldeni Õket, és csak azt engedni, aki házat akar venni, azzal még nem jutunk elõrébb! Utoljára a polgármester asszonyunkról egy pár szót: bárhol megállítva kedves, tanácsot ad, ha tud, segít és az ajtaja mindig nyitva áll!! Õ segítõkész, nyílt, nagy akarattal és energiával rendelkezik, ne állítsátok meg. Engedjétek, hogy a falu fejlõdjön, éljen, és bevétele gyarapodjon. Még éhes a nép, enni kér, ezt csak munkahelyteremtéssel lehet elérni. Tisztelettel: HIMMER MÁRIA Európai Esélyegyenlõségi Konferencia Pisa-ban Pisa-ban, 2008 február én részt vettem az Európai Unió által A nõk képviselete a helyi és regionális közigazgatásban Európában címmel szervezett konferencián. Ezen a konferencián 400 meghívott küldött jelent meg egész Európa területérõl. A küldöttek azok közül kerültek ki, akik elfogadták a nõk esélyegyenlõsége a közigazgatásban chartához való csatlakozási szándéknyilatkozatot. Magyarországon ezt összesen négy önkormányzat tette meg, melybõl egy önkormányzat polgármestere férfi. A konferencián is látható volt, hogy elsõsorban nõi küldöttek jelentek meg, természetesen néhány tucat férfi is képviseltette magát. Érdekes volt hallgatni, hogy a férfi küldöttek sokkal harcosabban álltak ki a nõi esélyegyenlõség mellett, mint hölgy delegált társaik. Magyarországot ezen a konferencián három fõ képviselte. A TÖOSZ nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársnõje mellett Alsózsolca és Zebegény polgármestere alkotta a magyar küldöttséget. A magam részérõl nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy tagja lehettem ennek a delegációnak. Természetesen azt is kötelességemnek éreztem, hogy szûkebb hazámat Zebegényt népszerûsítsem a konferencia alatt. Vittem magammal néhány német nyelvû szórólapot, községünk bemutatása céljából. Örömmel észleltem, hogy konferencia résztvevõi tanulmányozták, és vitték a szóróanyagot. Remélem, lesz néhány vendég, akik majd ennek alapján látogatnak el községünkbe. Lehetõségünk volt sétát tenni a városban és megcsodálni a katedrálist, a ferde tornyot, ebédünket pedig a Franciskánus kolostor folyosóján fogyaszthattuk el. Páratlan élmény volt, a citromfán és a mandarinfán lógó gyümölcsöt megfogni, a februári fél tavaszban. SINKÓ VILMOSNÉ Kérjük, adójuk 1 százalékával támogassák a Zebegényi Iskolás Gyermekekért Alapítványt. Az alapítvány adószáma:

5 Zebegény 5 * 121 zsolt. Pillanatkép (2008 eleje) Megyek a Millenium soron fölöttem tüskés csipkebokor; hátam meggörbül, érzem keresztemet. A világ nyomora rám borul: már a gyermekek is ölnek, szûk határainkra a szomszédok füstokádó szörnyeket szülnek, folyóinkba méreg csurog, halmozódik a szenny. Tombol a pénz, rombol a hatalom és ledönt mindent amit a szeretet kitartón épített. De te ne félj! Az Úr megõrzi léptedet Az Úr megõrzi lelkedet Megõriz téged minden bajtól Most és mindörökké * mert szeret. Vágvölgyi Ilona Új könyvállványok AZ ISKOLA HÍREI RAJZPÁLYÁZAT. Iskolánkból 13 gyerek vett részt a Dunakanyar Kilátó Környezeti Nevelési Közhasznú Egyesület rajzpályázatán, melynek témája a természet, a természetvédelem volt. 11 tanuló emléklapot kapott. Õk: Hliniczky Eszter 3. oszt.; Antal Veronika, Galambos Eszter, Lakatos Róbert, Németh Imola, Szabó Richárd és Tóth Sára 4. oszt.; Galambosi Vince, Ghyczy Bence, Hliniczky Dominik és Laczkó Marcell 6. oszt.; Helyezettjeink: Csóka Zsófia 6. oszt. 1. helyezés, Flaskai Bálint 6. oszt. 3. helyezés. Gratulálunk nekik. MEGALAKULT AZ ISKOLASZÉK január 30-án megalakult a Szõnyi István Általános Iskola iskolaszéke, mely fõ feladatának tekinti többek között az iskola önállóságának és céljainak támogatását, a partneri kapcsolatok szélesítését. HÁZIBAJNOKSÁG. Februárban rendezte meg a számítástechnika tanára. Karsainé Szentpéteri Bea a felsõs tanulók számára a számítástechnika házibajnokságot, melynek eredményei: 5. osztály: holtversenyben elsõk: Galambosi Csilla, Medgyes Domonkos, Paulovits Boglárka, Szélesi Márk, Voicila Márk,; második: Füzesi Áron. 6. osztály: 1. Polczer Dániel, 2. Németh Anna. 7. osztály: 1. Mácsai Rita, 2. Lauber Dóra, 3. Bálint Beatrix. 8. osztály: 1. Bíró Dorottya, 2. Füzesi Péter, 3. Fekete Dóra, 4. Havasi Karina. SZELLEMI VETÉLKEDÕ. A Mezõ Ferenc Szellemi Olimpiai Vetélkedõ megyei döntõjén vett részt Budapesten február 8-án 4 tanuló, 17 év után elõször volt rá 8 jelentkezõ. A két házi bajnokság után Fekete Dóra, Füzesi Péter 8 osztályos, Mácsai Rita és Polgár Balázs 7. osztályos tanulók jutottak a megyedöntõbe. Öt csapat versenyzett, a zebegényi iskola csapata a 4. helyezést érte el, ami nagyon jó eredmény mivel más iskolák évek óta rendszeresen járnak erre a versenyre. A gyerekek az okleveleket és az érmeket Hevesi Istvántól az 1956-os melbournei olimpia gyõztes vízilabda csapatának tagjától vehették át. A községi könyvtár tavaly év végén három könyvállványt vásárolt, ezáltal a kézikönyv állomány áttekinthetõbb, rendezettebb lett. Fotónkon az új könyvállványok láthatók. KISRÉGIÓS ELÕDÖNTÕ. Lapzártánk után, február 28-án rendezték meg a német nemzetiségi iskolák vers- és prózamondó versenyének kisgiós elõdöntõjét, melyre 37 gyermek jutott be az egyes iskolák háziversenyébõl. Nagybörzsöny, Nagymaros, Szendehely és természetesen Zebegény diákjai mérték össze tudásukat e téren. Zebegény színeiben Granpierre Méda 1. oszt.; Csánki Anna 2. oszt.; Grandpierre Nimród 3. oszt.; Csiffári Fanni 4. oszt.; Galambosi Csilla 5. oszt.; Polczer Dániel 6. oszt.; Lauber Dóra 7. oszt.; Fekete Dóra és Ferenci Benjámin 8. oszt. ÜNNEPSÉG. Az iskola diákjai az es forradalom és szabadságharcra a március 14-én tartandó ünnepség keretében emlékeznek.

6 6 Zebegény Az organikus magyar mûveltség apostola Szántai Lajos»királyi útjának«- az õ egyenesen idevágó megjelölését foglalva idézõjelbe - két fõ tétele a Magyar Szent Korona, s a magyar népmesék. Elsõ elõadásain még e kettõt emlegette, mint sajátos arculatú mûveltségünk, illetve a magyarság részére feladatul kijelölt»megvalósítás«legfontosabb, máig lankadatlan hatékonyságú eszközlõit. Késõbb érdeklõdési köre szükségképpen tágult a mitikus magyar történelem nem kevésbé izgalmas, fényes távlatokat sejtetõ kérdéscsoportja irányába. Ma is jobbára ezzel a hármas-egy témával járja az országot, mint az organikus magyar mûveltség egyik legfelkészültebb, leginvenciózusabb és legfáradhatatlanabb apostola. Szántai Lajos ihletett mûelemzései nyomán, amelyeknek fõ inspirációs forrása a Képes Krónika, egészen új kép rajzolódik elénk nemzetünk mitikus - azaz valódi! - történelmérõl. A mára kisebb könyvtárnyivá dagadt»igazi«,»hamisítatlan«,»rejtett«stb. magyar történelem-rekonstrukcióhoz viszonyítva az övé két fontos vonásával tûnik ki. Az egyik a képi forrásokhoz való imponálóan - de úgy is mondhatnánk: meghatóan - szigorú ragaszkodása. A korábbi képértelmezési kísérletektõl eltérõleg õ elõször a szó legszorosabb értelmében elolvassa az elemzésre kiválasztott mûveket, mondjuk, a Képes Krónika egyik vagy másik miniatúráját, és csak ezután kezdi magyarázni õket. Ha ezt a sajátosságát Szántai munkásságának elsõsorban módszertani tekintetben találjuk tanulságosnak, akkor a másikról viszont azt mondhatjuk, hogy elsõrendû tartalmi vonatkozásai miatt érdemes a figyelmünkre. Egyetlen mondatba sûrítve Szántai Lajos Sinkó Vilmosné polgármestertõl vette át a Magyarságért összetartozásáért emlékérmet és némileg vulgarizálva a kérdést, úgy fogalmazhatnánk, hogy Szántai Lajos a magyarság önsors-javító, illetve emberiség-nemesítõ -a kétféle tendencia szorosan összefügg egymással! - tevékenységében döntõ mozzanatként ismerte fel és írta le az»áldozat-terápiát«... (PAP GÁBOR) A Dunakanyar Magyarság Népiskola elõadásai A Dunakanyar Magyarság Népiskola vendége lesz - március 14-én, pénteken 18 órakor a zebegényi általános iskola ebédlõjében dr. Tóth Zoltán József. Elõadásának címe: A magyar állam metamorfózisa; - április 4-én, pénteken 18 órakor ugyanezen a helyszínen Bogár László elõadásának témája: A magyar nemzet gazdasági metamorfózisa. Szerelmese vagyok népemnek Dr. Varga Tibor jogtörténész Solymáron él, s a Kõrösi Csoma Hock István alpolgármester adta át az emlékérmet dr. Varga Tibornak Akadémián tanít. A tanításon túl minden létezõ idejében megy, ahova hívják, s fáradhatatlanul beszél a magyar nemzet múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl, társadalmi berendezkedésérõl egykor, s ma, jelképeirõl, azok valós értelmezésérõl. Elõadásai arról szólnak, nem is olyan régen még úgy létezett a magyar nemzet, hogy szerves egységben élt Istennel, annak parancsait vonakodás nélkül teljesítette. Ezért boldog volt, egészséges, tiszta gondolkodású és - lelkû. Aztán történelmünk megbicsaklott, s az Istennel való szövetség szálai elkezdtek szakadozni, foszladozni. Õsi tudásunk fénye megkopott, emberi minõségünk leromlott. Hányattatásainkban, megpróbáltatásainkban - ha nem egyetlen emberöltõhöz mérjük önmagunk - mégis megõrzõdött, s ma is jelen van egy magasabb minõség, melyet a Szent Korona képvisel - léte, jelentése sajátos pecsétként mélyen belekódolva minden magyar szívébe, lelkébe. Amikor elõadásain Varga Tibor beszélni kezd, elindul egy szavak nélküli összekapcsolódás hallgatóságával, s a ráció tartományán túl egyszerre csak lélektõl lélekig hatolnak a gondolatok. Annyi szeretettel, hittel, reménységgel, elkötelezõdéssel beszél nemzetünkrõl, hogy neki elhisszük: közel van a feltámadás. Magára találhat még Magyarország, mert érti a folyamatos és mélyen alantas támadások üzenetét. Érti, ez már puszta létében fenyegeti. S ha érti, akkor elõbb vagy utóbb ismét az ég felé emeli tekintetét, és diadalmasan veszi vissza mindazt, amit valaha magáénak tudhatott e nemzet. A testi-lelki-szellemi tisztaságot, az elés befogadást, a nagyvonalú adás és példaadás képességét. Ha így akarjuk. Mert ne feledjük: nem Isten hagyott el bennünket! Varga Tibor azt mondja: magyarnak lenni az Istennel való együtt járást jelenti. Azt jelenti, hogy nemes módon jelen lenni a világban. Azt jelenti, hogy magyarnak lenni vállalás, filozófia kérdése. Nemes módon magyarnak lenni, akként viselkedni, évszázadokig elkísérte a nemzetet, csak az elmúlt hatvan évben a magyarnak mondott nem magyar média éppen ezért próbálja ezt eltüntetni. Itt Zebegényben néhány méterre a Kós Károly tervezte templomtól még határozottabbá válik az érvelés: a es években azt írták Kós Károlyról, turáni az arcéle. Kiderült, hogy alig volt benne magyar vér... S ez a legnagyszerûbb benne, bár nem volt testileg magyar, mégis olyan Európahírû építészeti stílust teremtett, ami ízig-vérig magyar. A lélek egy bizonyos idõ után kiül az ember arcára. Lehet valaki úgy is turáni, hogy testi megjelenésében nincs turáni, mégis. a lelke az. Magyarnak lenni a halhatatlan lélekkel való életet jelent, s azt is, hogy a magyar kultúra legyõzte a halált. Dr. Varga Tibor arcára elõadásai közben ugyanígy ül ki, az ízig-vérig magyar. Ezért szeretjük és várjuk, hallgatjuk õt szívesen Zebegényben.

7 Zebegény 7 Sokan úgy gondolják, egy emlékmúzeum csak poros lehet és unalmas, amit elég egyszer megnézni, mert újat már úgysem adhat a látogatónak. A többször visszatérõ vendégek tapasztalhatják, hogy ez koránt sincs így. A Szõnyi ház, szerencsés adottságai révén igen népszerû a közönség körében. A csodálatos természeti környezet, a nagyformátumú életmû együtt maradása különleges élményt nyújt. Az idõszaki termekben lehetõség nyílik a raktáron levõ mûtárgy anyag feltárására, kiállítására, és meghívott mûvészek bemutatkozására. Az idõszaki tárlatok vonzzák a közönséget, kialakult a többször visszatérõ látogatói réteg. Az intézményben rendszeresek a múzeumi órák, mûvészettörténeti foglalkozások. Nemcsak a helyi iskolák veszik igénybe ezeket, hanem az ország minden részérõl idelátogató csoportok is. Ezekkel a programokkal azt szeretnénk elérni, ha a múzeum élõ, nyitott kapcsolatot tartana a közönséggel. A Szõnyi múzeum jelentõs gyûjteménnyel rendelkezik, Gábor Marianne: Velencei gondola melynek csak egy része látható az állandó kiállításon, a gazdag grafikai anyagot tematikus tárlatok keretében mutatjuk be a kö- Kiállítások, újdonságok a Szõnyi István Emlékmúzeumban zönségnek. Az életmû folyamatos kutatása során feltárt eredmények kiállításokon való feldolgozása mellett több sorozatot indítottunk, melyek Szõnyi pedagógiai munkásságát, a zebegényi mûvészkolónia mûvészeit igyekeznek a közönség elé tárni. Szõnyi húsz évig tanított a Képzõmûvészeti Fõiskolán, ezért 1984-ben Tisztelet a Mesternek címmel indítottunk egy kiállítás-sorozat, melyen évente egy-két Szõnyi tanítvány mutatkozik be munkáival. (A névsor a teljesség igénye nélkül: Iván Szilárd, Patay László, Németh József, Szalay Ferenc Jets György, Kórusz József, Miskolczi László, Tar László, Cziráki Lajos, László Gyula, Nagy B. István, Tamás Ervin, Czinke Ferenc, Kurucz D. István, Keserû Ilona, Szántó Piroska, Országh Lili, Ujváry Lajos, stb.) 2008 április l9-én nyílik e sorozat keretében Gábor Marianne festõmûvész kiállítása. Szõnyi István egykori tanítványa az elmúlt évben töltötte be 90. életévét. Zebegényi bemutatkozása során egy válogatást láthatnak az igen gazdag életmû jelentõs alkotásaiból. Augusztus l6-án pedig egy másik tanítvány, Juhász Erika festõmûvész mutatkozik be a Szõnyi múzeum idõszaki termeiben. Juhász Erika azok közé a tanítványok közé tartozik, akik komoly mûvészi tevékenység mellett nagyhatású pedagógusként is jelentõs eredményeket értek el pályájuk során. Juhász Erika: Asszonyok Szõnyi és kortársai, barátai között nyaranta Zebegényben laktak és dolgoztak (Elekfy Jenõ, Vass Elemér, Berény Róbert, Medveczky Jenõ, Aba Novák Vilmos, Bernáth Aurél, Szobotka Imre, stb.). A Zebegényi mûvészkolónia címmel 1993-ban indult kiállítás-sorozat a két világháború közötti és utáni idõszak nagy mûvészeti áramlatainak vizsgálatát, és Szõnyi helyének pontosabb megtalálását segítik elõ. Június 21-én nyílik e sorozat keretében Vass Elemér festõmûvész emlékkiállítása. Vass Elemér az Iparmûvészeti Iskolában Pap Henrik növendéke volt. Az elsõ világháborúban hadifestõként mûködött ban Hollandiába ment és 1928-ban Amszterdamban rendezett gyûjteményes kiállítást, utána Olaszországban és Dél-Franciaországban élt ben Zebegényben telepedett le. Finom, szürkés tónusú képein ekkortól Szõnyi István és Berény Róbert hatása érezhetõ tól Vass Elemér: Szobabelsõ Tihanyban dolgozott. Itt érett egyénivé mûvészete, ekkor bontakozott ki kolorizmusa, színeinek ragyogó, eleven ereje. Október l-én nyílik Egy raktár rejtett kincsei sorozatunkban egy igen érdekes kiállítás. Szõnyi Zsuzsa a közelmúltban a múzeumnak ajándékozta 500 darabból álló levélgyûjteményét es emigrálásuk után a levelezés volt a kapcsolattartás egyetlen lehetõsége az otthon maradottakkal, 12 éven át hetente váltott levelet szüleivel. A folyamatos, megszakítatlan levélfolyam egy izgalmas naplónak tekinthetõ az ötvenes évekbõl. A levelek feldolgozása során számos olyan érdekes adat került napvilágra Szõnyi István 50-es évekbeli munkásságáról, amit egy kiállítás keretében szeretnénk a közönségnek bemutatni. A leveleket és a hozzájuk tartozó fotókat könyv alakban jelentetjük meg, ehhez kapcsolódik majd, az Egy raktár rejtett kincsei címû sorozat 2008 telére tervezett tárlata, ahol Szõnyi István monumentális munkáihoz készült vázlatait, tanulmányait és az es években készült fotókat, dokumentumokat mutatjuk be. Ha az idõszaki tárlatokkal kapcsolatban bármilyen adat, dokumentum van a birtokukban, amivel kiegészíthetnénk, teljesebbé tehetnénk a kiállításokat, kérjük, jelezzék! Egész évben szeretettel várja látogatóit a Szõnyi István Emlékmúzeum!

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2008. augusztus Kinek van igazsága?! Olvasom a honlapon a sommás bejegyzéseket: 35 év alatt nem csalódtam a faluvezetésben akkorát, mint a hétvégén. ;

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Zebegény. Megoldódott bejáró tanulóink közlekedése. Csatában FELHÍVÁS!

Zebegény. Megoldódott bejáró tanulóink közlekedése. Csatában FELHÍVÁS! Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Megoldódott bejáró tanulóink közlekedése Örömmel tájékoztatunk mindenkit arról, hogy megoldódott a más településrõl bejáró gyermekek biztonságos közlekedésének

Részletesebben

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint Közélet Kultúra Mindennapok 2011. március 10. 120 forint Civil fórum a mûvelõdési házban Február 25-én a mûvelõdési házban megrendezett civil fórumon találkoztak egymással a Nagymaroson mûködõ kisebbségi

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben

Aradi Lászlóval. Zebegény újra sportol. interjú ÉREZHETŐ AZ ÖSSZEFOGÁS INTERJÚ AZ ALPOLGÁRMESTERREL 2 AZ A TITOKZATOS GŐZGOMBÓC 16

Aradi Lászlóval. Zebegény újra sportol. interjú ÉREZHETŐ AZ ÖSSZEFOGÁS INTERJÚ AZ ALPOLGÁRMESTERREL 2 AZ A TITOKZATOS GŐZGOMBÓC 16 ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. JÚNIUS Zebegény újra sportol Sokan nosztalgiáznak a faluban arról, hogy egykor szervezett sport folyt Zebegényben. Volt kézilabda és focicsapat, zebegényi sportegyesület,

Részletesebben

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA SZJA (személyi jövedelemadó) bevallását elkészítjük, 800,- Ft+áfa egységáron! Tel.: 06-20/579-4280, 06-20/447-4342 Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45.

Részletesebben

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak!

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! 2009. február 10. - 120 forint Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! Szívbõl köszönöm a bizalmat! Nagyon megtisztelõ

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György Nagymaros 2006. június 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Aktív párbeszéd a lakossági fórumon Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Zebegény. Bizakodva tekintünk a jövõbe. Eltemettük a telet Mohácson

Zebegény. Bizakodva tekintünk a jövõbe. Eltemettük a telet Mohácson Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Bizakodva tekintünk a jövõbe Közhelyként hangzik, hogy nehéz idõszakot zártunk le és nagyon nehéz idõszak van elõttünk. Közhely, de nagyon is igaz. Bizony nagyon

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2006. január 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Újévi köszöntés Minden nagymarosi polgárnak kívánom, hogy a 2006-os

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. november 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja A hatalom birtokosainak kifejezett érdeke történelmi dicsõ múltunk eltitkolása Élj hát, hazám még

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. Tállai András ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben városháza Birtokba vették a repülőteret aktuális Hazatalált a Matyó Királynő Sportkalauz Határozott

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul. októberben. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013.

ÓCSAI KISBÍRÓ. Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul. októberben. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013. Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. november Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul októberben forrás: M. A. 2 Önkormányzati hírek A testületi ülésen történt Kétszer ülésezett

Részletesebben

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15.

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. Hősök Napja Megemlékezés május 25-én (pénteken) 18 órakor az Emlékezés terén. (Cikkünk a 10. oldalon.) Várjuk

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

A szavazással kapcsolatos általános információk Tisztelt Választópolgárok!

A szavazással kapcsolatos általános információk Tisztelt Választópolgárok! VÁROS A szavazással kapcsolatos általános információk Tisztelt Választópolgárok! Az országgyûlési képviselõk választására április 11-én és április 25-én kerül sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Olvasók! Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. június 28-án, Balatonakarattyán tartott ülésén tárgyalt Balatonakarattya

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Zebegény. Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni. Krebsz Ferenc leköszönt polgármesterünk Zebegény díszpolgára lett!

Zebegény. Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni. Krebsz Ferenc leköszönt polgármesterünk Zebegény díszpolgára lett! Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni Kedves Zebegényi Polgárok! Az elsõ szó legyen a köszönet szava! Köszönettel tartozom minden zebegényi

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

XXIV. évfolyam 2. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. február

XXIV. évfolyam 2. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. február XXIV. évfolyam 2. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. február Orgonaszentelés és koncert Önállóan dolgozhatnak A Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet múltja, jelene és jövője

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ XXIV. évfolyam Ünnepi melléklet Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata MEGHÍVÓ Ismét magyar lett a magyar, A síkra

Részletesebben