J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a december 13-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. MÓDOS IMRE köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent testületi tagokat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Azt megnyitja. Külön köszönti Dr. Balogh Ádám ügyvédurat, akinek köszöni, hogy a mai nap eljött Bihartordára és segít a képviselő-testületnek a nonprofit kft-vel kapcsolatos kérdésekben tisztán látni. Megkéri, hogy néhány gondolatban ismertesse a nonprofit kft jellemzőit. DR. BALOGH ÁDÁM ügyvéd úr köszönti a testületet. Elmondja, hogy a nonprofit kft feladata elsősorban azon feladatok ellátása, melyek közhasznú feladatok. Adózás szempontjából kedvező. Egyik legnagyobb kedvezmény a társasági és osztalékadó kedvezménye, amely a közhasznú tevékenység bevételének 100 %-át érinti, s a vállalkozási tevékenység bevételének az a része, ami nem haladja meg az összes bevétel 10 %-át. Jelentős kedvezmény még az illeték és vámkedvezmény. Jelentős támogatáshoz juthat pályázati forrásokból. Alapításához Ft tőke szükséges, ami lehet apport is. Másik jelentős forrás lehet a vállalkozási tevékenység bevétele is. Ezek a bevételek csak bizonyos határokon belül élveznek kedvezményeket. Nem profitorientált szervezetek, de végezhetnek gazdasági tevékenységet, alapvető céljaik elérése érdekében, de csak akkor, ha ez nem veszélyezteti alaptevékenységük ellátását. Jellemző rájuk, hogy a gazdasági tevékenységből befolyt jövedelem nem osztható fel a tagok között, azt vissza kell forgatni az Alapító Okiratban meghatározott fő célok elérésére. Több önkormányzatnál működik ez a 100 %-os tulajdonú gazdasági társaság. Általában az önkormányzatok takarékoskodásból hozzák létre ezeket a cégeket. Egyrészt a gazdasági társaság Áfa körös, míg az önkormányzat Áfa befizetési kötelezettséggel rendelkezik, de visszaigényléssel nem. Tehát egyes szolgáltatás esetén az önkormányzat befizeti az áfát, de vissza nem kaphat, míg egy cég áfásan vásárol és áfásan szolgáltat, így csak a különbözetet kell befizetni. Tehát a spórolás itt már jelentkezhet. Másik, hogy az önkormányzatnál lévő közalkalmazottak, ha átkerülnek a nonprofit kft-hez akkor munka törvénykönyve szerint lesznek alkalmazva. Ez egy szabadabb lehetőség a munkáltató számára, azt a feladatot előfordulhat, hogy takarékosabban is el tudja végezni. Az önkormányzat által korábban ellátott feladatot ellátási szerződéssel átad az önkormányzat a cégének, ebben az esetben a kft ellátja a feladatot, számlát állít ki az önkormányzatnak. Az önkormányzat kifizeti a számlát. Ennyiben kívánta tájékoztatni a testületet és várja a témával kapcsolatos kérdéseket. LUCZÁS TÜNDE kérdésére elmondja, hogy a közalkalmazotti státusz valóban megszűnik, ha az önkormányzat dolgozója átkerül a kft-hez, de ez nyílván egyesség kérdése, hogy milyen feltételekkel. Az új foglalkoztatási forma a munka törvénykönyve hatálya alá tartozik. MÓDOS IMRE elmondja, hogy nem az a cél, hogy az önkormányzat dolgozói munkanélküliek legyenek, mindenkinek látnia kell, hogy az önkormányzat jövője igen bizonytalan. Ha úgy alakulnak a dolgok, ahogy nem várnák, legyen egy mentsvár, ahol a jelenlegi stábot alkalmazni tudják. Ez nem a dolgozók ellen irányul, hanem a dolgozókért. 1

2 Megkéri a képviselő testületet, hogy tegyenek még fel kérdést a cég alapításával kapcsolatban, bár igen alapos információk hangzottak el az ügyvéd úr részéről. MÓDOS IMRE polgármester szavazásra bocsátja, hogy az ismertetett önkormányzati tulajdonú nonprofit jellegű közhasznú kft alapításáról a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen kíván-e szavazni. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 135/2011.(XII.13.) Önk. sz. határozat Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit jellegű közhasznú kft létrehozásáról nyílt ülésen kíván dönteni. Határidő: azonnal MÓDOS IMRE polgármester szavazásra bocsátja, hogy a cégalapításhoz kapcsolódó személyi kérdésekben a képviselő-testület nyílt vagy titkos szavazással kíván-e dönteni? A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 136/2011.(XII.13.) Önk. sz. határozat Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit jellegű közhasznú kft létrehozásáról a személyi kérdésekre is kiterjedően nyílt szavazással kíván dönteni. Határidő: azonnal Ha nincs több kérdés hozzák meg a döntésüket a cégalapítással kapcsolatban. Válasszanak nevet, székhelyet, ügyvezetőt stb. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a cégalapítással kapcsolatban meghozta az alábbi határozatot: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza. 137/2011. (XII.13.) Önk. sz. határozat Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő- testülete megalapítja nonprofit közhasznú kft 100 %-os önkormányzati tulajdonú cégét. Cég neve: Bihartorda Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 73. Az alapítás időpontja: december 29. A társaság vagyona: Ft pénzbeli betét. Ügyvezető neve: Madarné Ujvári Piroska Cég tevékenységi körei: 2

3 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (főtevékenység) Gabonaféle (kivéve: rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése Növényi szaporítóanyag termesztése Juh, kecske tenyésztése Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Szennyvíz gyűjtése, kezelése Lakó és nem lakó épületek építése Textil kiskereskedelem Vasáru-, festék-, üveg kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlan kezelés Építmény üzemeltetés (fűtés, karbantartás) Egyéb takarítás (utcaseprés, hó és jég eltakarítás) Zöldterület kezelés Bentlakásos, nem kórházi ápolás Könyvtári, levéltári tevékenység Sportlétesítmény működtetése Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Munkaerő kölcsönzés Munkaerő közvetítés Épületépítési projekt szervezése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Egyéb m.n.s. építés Reklámügynöki tevékenység A Felügyelő Bizottság 3 tagú. Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. Megbízza Dr. Balogh Ádám ügyvédet, hogy a cég alapításával kapcsolatos ügyekben eljárjon. Határidő: folyamatos Dr. Balogh Ádám ügyvéd 138/2011.(XII.13.) Önk sz. határozat Bihartorda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihartorda Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. 3 tagú felügyelő bizottságába: Serdült János Csaba Bihartorda, Jókai u. 61. szám alatti lakost a felügyelő bizottság tagjának megválasztja. 3

4 Luczás Tünde Éva Bihartorda Petőfi u. 23. szám alatti lakost a felügyelő bizottság tagjának megválasztja. Varga Imre Bihartorda, Kastélykert u. 4. szám alatti lakost a felügyelő bizottság tagjának megválasztja. 139/2011. (XII.13.) Önk. Sz. határozat: Bihartorda Község Önkormányzat képviselőtestülete térítési díj nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az általa alapítani kívánt cég székhelye a 4174 Bihartorda Kossuth u. 73. sz. alatti Polgármesteri Hivatal legyen. Határidő: folyamatos Módos Imre javasolja, hogy a Bihartorda Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft részére az Ft törzstőkét a évi költségvetésből biztosítsa a testület. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 140/2011.(XII. 13.) Önk.sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bihartorda Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft megalapításához Ft-ot törzstőkeként biztosít a évi költségvetésből. Megbízza a polgármestert, hogy az összeg biztosításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Módos Imre elmondja, hogy az első tevékenység, amivel a cég indulna az a kereskedelem lenne. Holnap érkezik meg Bihartordára Coop képviselője és tárgyalni kezdenek a kereskedelmi egységek bérleti díjáról. A nagybolt díja nettó , a presszo , a kisbolt ezer forint havonta. Varga Imre elmondja, hogy véleménye szerint ezek összegek magasak. Martin Károly véleménye szerint szintén magasak a bérleti díjak, alkudni kellene belőlük. Módos Imre elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen úgy határoztak, hogy nem döntenek a hulladékkezelési közszolgáltatási díjról, megvárják a 4 %-os díjkalkulációt. A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft a december 07-i társulási ülésen megfogalmazott javaslatok alapján, valamint az elnökséggel történt egyeztetésnek megfelelően megküldte a 4 %-os díjkalkulációt. Ennek alapján a 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 312 Ft-ba, a 240 literes edényzet egyszeri ürítésének díja 624 Ft, az literes edényzet egyszeri ürítésének díja Ft lenne. A többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja: 165 Ft. Ennek megfelelően készítették el a rendelet-tervezetet, javasolja elfogadásra. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 4

5 Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (XII. 13. ) Önk. sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló módosított 2/2007. ( II.20.) Önk. sz. rendelet módosítása Bihartorda Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban Hgt.) 23. -ban kapott felhatalmazás alapján a 64/2008 (III. 28.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével a 2/2007.(II. 20.) Önk. sz. rendelet módosítására a következőket rendeli el: 1.. A rendelet 2. sz. melléklete helyébe az alábbi 2. sz. melléklet lép: 2.. Ez a rendelet január 01-től lép hatályba, a hatálybalépéssel egyidejűleg a 16/2010.(XII.30.) Önk. sz. rendelettel módosított 2/2007.(II.20.) Önk. sz. rendelet 2. sz. melléklete hatályát veszti. 5

6 2. sz. melléklet: A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai 1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (hulladékszállítási díj komposztálással együtt) Rendszeresített Gyűjtőtartály mérete (liter) Ürítési gyakoriság szerinti díj (Ft/db/hét) Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos közszolgáltatás díja 165 Ft/db. (Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.) 6

7 A rendkívüli nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést berekesztette. k.m.f. Módos Imre Petrucz Sándor polgármester jegyző 7

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.28.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.28.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.28.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28.-án a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve, napirendje, határozatai: 66-69. NAPIREND 1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester Jegyzőkönyv Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. december 28. napján megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester Települési képviselők -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 57 60. -a, a gazdasági társaságokról szóló hatályos

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. június 24-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. október 10-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzata 9/2013. (X.11.) Önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 36-5/2009. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben