Linde telephely és környéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Linde telephely és környéke"

Átírás

1 Linde telephely és környéke (llatos út Gubacsi út Határ út MÁV terület által határolt terület) Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat Készítette: Római Atelier Építésziroda Kft 5 Bp. Csalogány u. 4. Tel: -7, -/ Készült Budapest. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megbízásából 4.

2 Linde telephely és környéke llatos út Gubacsi út Határ út MÁV terület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv Címlapok Előkészítő munkarészek Tartalomjegyzék: Megrendelő: A rendezési terv készítette: Bp.. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Előzmények - A tervezési terület lehatárolása - - a rendezés célja E- Környezet feltáró fotódokumentáció --4 Jóváhagyandó munkarészek Szabályozási előírások Kerületi Szabályozási Terv R- Alátámasztó munkarészek Tervezők: Szakági tervezők: Római Atelier Építésziroda Kft. 5 Bp. Csalogány u. 4. Tel/ax: -7, Mobil / Molnár Mária építész, vezető várostervező TT--5 Brosch stván építész, vezetőtervező Madácsi Gábor építész Wettstein Anikó okl. közlekedésmérnök okl. útépítő szakmérnök K-/- Dima András okl. építőmérnök, MK - okl. vízellátáscsatornázás szakmérnök D M A KT 5 Budapest Verecke út 4/b. Buella Mónika okl.táj- és kertépítészmérnök K -5/99 PAGONY Táj- és Kertépítész roda Kft. 7 Budapest Budafoki út 5. Meglévő területhasználat V- Épületek magasságvizsgálata V- Épületek állagvizsgálata V- Vizsgálati összefoglaló V-4 Meglévő közúti hálózat V-5 Tömegközlekedési hálózati kapcsolatok V- Közlekedési vizsgálat és koncepció V-7 Jelenlegi forgalmi rend R- Környezetvédelem és Zöldfelületek V- Zöldfelület elmérési és Környezetvédelmi Terv V-9 Tulajdonviszonyok vizsgálata V- Örökségvédelmi hatástanulmány V- Tervezett fejlesztések leírása J- Közúti hálózatfejlesztés J- Tervezési területet feltáró úthálózat R- Környezetalakítási javaslat R-4 Közművek vizsgálata és javaslata J-4 Meglévő és tervezett csatornahálózat J-5 Meglévő és tervezett gázhálózat J- Meglévő és tervezett vízhálózat J-7 Meglévő és tervezett elektromos hálózat J- Készült: Budapest 4. június

3 Linde telephely és környéke (llatos út Gubacsi út Határ út MÁV terület által határolt terület) Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat Jóváhagyott munkarészek Készítette: Római Atelier Építésziroda Kft 5 Bp. Csalogány u. 4. Tel: -7, -/ Készült Budapest. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megbízásából 4.

4 erencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/4. (V..) sz. rendelete a Bp.. ker. Linde telephely és környéke (llatos út - Gubacsi út Határ út MÁV (/4 hrsz.) keleti határa által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről Budapest. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 99. évi LV. törvény. () bekezdésében, valamint /C. () és 5/A. () bekezdéseiben meghatározott jogkörével élve, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 997. évi LV. törvény (a továbbiakban: Étv.). () bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja a Kerületi Szabályozási Tervet és megalkotja az alábbi rendeletet és elrendeli ezek alkalmazását. AZ ELŐÍRÁSOK HATÁLYA. Jelen rendelet hatálya a Budapest. kerület llatos út - Gubacsi út Határ út menti kerülethatár MÁV (/4 hrsz) keleti határa által határolt területen lévő ingaokra terjed ki. AZ ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA. () Jelen rendelet (a továbbiakban: a rendelet) csak a jelen szabályozási tervvel (a továbbiakban: a szabályozási tervvel) együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó. () Az. -ban lehatárolt, jelen rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban a terv területe) területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 5/997. (..) Korm. rendeletnek (továbbiakban: OTÉK), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatnak (BVK) és a ővárosi Szabályozási Kerettervnek (KT), az általános érvényű rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak, valamint a kerületi Szabályozási Tervnek és jelen előírásoknak megfelelően szabad. () A szabályozási tervben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek: a) a szabályozási vonal b) az övezeti határ c) a szabályozási szélesség d) az övezeti jellemzők: beépítési mód, kialakítható legkisebb telekterület, megengedett beépítettség, szintterületi mutató, legkisebb kötelező zöldfelület mértéke, építménymagasság e) az építési hely és határa, mely a telekalakítással a 5. előírásai szerint változik f) meglévő építmény, építési hely g) bontás esetén vissza nem építhető építmény, -rész

5 h) kötelező megszüntetés i) a kötelező fásítás j) T-n jelölt feliratos szabályozási elem (4) A kötelező elemek módosítása csak a szabályozási terv megváltoztatásával megengedett. (5) A () bekezdésben nem említett elemek irányadó jellegűek, ezért azoktól e rendelet módosítása nélkül el szabad térni. TELEKALAKÍTÁS. () A közterület-szabályozásokat és az irányadó telekalakításokat a szabályozási terv tartalmazza. () Az irányadó telekhatároktól való eltérés a vonatkozó jogszabályok, övezeti előírások keretei között az alábbi előírások figyelembe vételével lehetséges: A szabályozási tervlapon nem jelölt telekalakítások, telekhatárrendezések hatósági engedély alapján lehetségesek, amelyhez a kerületi főépítész véleményét előzetesen ki kell kérni. Minden kialakuló új teleknek közterületről, vagy közforgalom számára átadott magánútról megközelíthetőnek kell lennie. A kialakuló új telkek megközelítésére teleknyúlvány, vagy szolgalom nem megengedett; A m-t meghaladó területű, szabályozási tervtől eltérő telekalakítás esetén elvi telekalakítási engedélyezési eljárás folytatandó le. A telekalakítással nem jöhet létre az övezeti előírásokkal ellentétes állapot. TERÜLETELHANÁLÁS 4. () A rendelet hatálya alá tartozó terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területbe tartozik. () A rendelet hatálya alá tartozó területen belül a beépítésre szánt területek az KT szerint: M jelű munkahelyi, jelű intézményi, KV-EN jelű energia szolgáltató, keretövezetbe tartoznak. () A rendelet hatálya alá tartozó területen belül a beépítésre nem szánt területek az KT szerint KL-KT jelű közlekedési és a KL-VA jelű vasúti létesítmények elhelyezésére szolgáló közlekedési, E-VE jelű védelmi, védőerdők keretövezetbe tartoznak. BEÉPÍTÉSRE ÁNT TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSA ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KALAKÍTÁSA 5. () Amennyiben a Szabályozási Terven nem ábrázolt telekmegosztás jön létre, az építési helyek határvonalai az alábbiak szerint változnak: a meglévő közterületek mentén a Szabályozási Terven ábrázolt építési hely határvonalai nem változhat; az oldal-, és hátsókert az általános előírások szerint alakítandó. () Az építési helyen kívül lévő építmények, építményrészek szintterülete nem növelhető, kivéve a 4/ hrsz. ingaon meglévő lakóházé, emeletráépítés esetén a. () szerint. Átalakításukat csak a legszükségesebb közegészségügyi, illetve életvédelmi célból szabad végezni. elújításuk csak a rendeltetésszerű használatukhoz szükséges mértékig, a kötelező jókarbantartás körében megengedett. Az építési helyen részlegesen kívül eső épület építési helyen belül lévő része megtartható, felújítható és az építési helyen belül bővíthető, amennyiben az egyéb előírások azt lehetővé teszik. () Meglévő épületekhez való hozzáépítés, bővítés esetén is be kell tartani a beépítési módra vonatkozó előírásokat, valamint az épületek elhelyezésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket. (4) Az előkertek területének min. %-a szintes növényzettel fedetten alakítandó ki. (5) Azon épületeknél, melyek a KL-KT jelű közlekedési területek határától mért 5 m-en belül állnak, a közlekedési terület felől látszó homlokzatokon ablak-klímák és klíma kültéri egységek látszó módon nem helyezhetők el. () A területen kerítés a telekhatáron engedélyezhető. A közterületek felé eső oldalon csak áttört kerítés létesíthető, a kerítés és lábazat együttes magassága legfeljebb, m lehet, melyen belül a lábazat magassága legfeljebb cm lehet. A terv területén közterület felé eső kerítésen szögesdrót nem létesíthető. (7) A területen DN A méretet meghaladó reklámhordozó, cégfelirat, céglogó nem helyezhető el, kivéve az építési terület takarására szolgáló és meghatározott időre, de legfeljebb hónapra engedélyezett reklámot és az épület részeként kialakított cégfeliratot. () Új cégfelirat, céglogo csak az épülettel együtt, felújítással, rendeltetésváltással egyidejűleg, továbbá cégváltozás esetén alakítható ki. Az épületen, illetve oszlopon elhelyezett cégfelirat, céglogo magassága legfeljebb m-rel haladhatja meg az épület magasságát továbbá az építési övezetre megengedett építménymagasság értékét. (9) A közterületen elhelyezett kerítések és a közterületen elhelyezhető építmények között fel nem sorolt építmények bontandóak. () A telkeken belül olyan úthálózat alakítandó ki, mely a környező úthálózati elemekkel együtt biztosítja a mindenkor hatályos, jelenleg Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti tűzoltási felvonulási területet. A tűzvédelmi előírások teljesítését a teljes telekre vonatkozóan igazolni szükséges figyelembe véve a telken meglévő és tervezett összes épületet, építményt és önálló rendeltetési egységet. () A területen 4, m-nél magasabb antenna csak építési engedély alapján helyezhető el. Antennatartó magassága legfeljebb, m lehet. Közcélú antenna magassága legfeljebb 4 méterrel haladhatja meg az építési övezetre előírt építménymagasság értékét. () A terepszint alatt beépíthető területet elsősorban az új épület alatt kell elhelyezni. () Terepszint alatti parkoló a meglévő növényzet és zöldfelület védelmével, illetve a zöldfelületek megfelelő visszapótlása esetében helyezhető el.

6 (4) A területen új töltőállomás nem helyezhető el. (5) A területen veszélyes hulladék kezelés nem végezhető és e célra épületek, építmények nem helyezhetők el, kivéve a saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok kezelését és a veszélyes hulladékok keletkezésének helyén kialakított munkahelyi, üzemi gyüjtőhelyeket. E tekintetben veszélyes hulladéknak minősül a hatályos hulladékgazdálkodásról szóló törvény - jelenleg a. évi L. törvény. - szerinti hulladékok és az ott fel nem sorolt, de a hulladékgazdálkodásról szóló törvény mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők bármelyikével bizonyítottan rendelkező hulladékok. () Sorgarázs a közterület felőli homlokzaton és önálló épületben nem helyezhető el. (7) A a közforgalom számára megnyitott magánutak menti beépítés kialakítása, ill. az épületek közti távolság meghatározása során úgy kell eljárni, mintha azok közterületek lennének. ÉPÜLETEK KALAKÍTÁSA. () A területen meglévő épület bontása esetén annak helyén új épület csak jelen rendelet előírásainak megfelelően helyezhető el. () A meglévő lakóépületekben a lakásszám lakásmegosztással nem növelhető, a lakásösszevonás engedélyezhető. Erkélyek, loggiák utólagos beépítése, beüvegezése, lefedése csak az épület egészére, egységes kialakítással, összehangolt formában engedélyezhető. () Meglévő lakóépületre egy emeletszint, vagy tetőtéri szint építhető. A tetőtérbeépítések során igazodni kell az épületek építészeti karakteréhez, a meglévőtől eltérő homlokzati kialakítás kerülendő. A tetőtérbeépítéseknél a homlokzati hossz max. /-a alakítható ki tetősíkból kiálló tetőfelépítményekkel. A tetősíkba bevágott teraszok, illetve a párkány elé kiálló tetőtéri erkélyek kialakítása nem engedhető meg. ÉPÍTÉS ÖVEZETEK ELŐÍRÁSA AZ M- JELŰ MUNKAHELY ÖVEZETEK ELŐÍRÁSA 7. () Az övezet telkein az alábbi rendeltetésű, egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magában foglaló épületek helyezhetők el, illetve a meglévő épületek ezen rendeltetési célra használhatók: - a gazdasági területeken megengedett építmények, illetőleg épületek közül a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, építmények, valamint - a kereskedelem építményei, bemutató termek - irodaépület, - ellátó, szolgáltató építmények, - a kutatás, fejlesztés építményei, - a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás, és szálláshelyek, - a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló sportépítmények, a beépíthető szintterület max. %-át meg nem haladó mértékben, - parkolóházak és autómosó építményei A felsorolt rendeltetések a BVK 4. -ában foglalt feltételek teljesülése esetén alakíthatók ki. () Az építési telkek szabadonálló beépítési móddal építhetők be. Az övezet telkein több épület is elhelyezhető. () Az építési övezetek jellemzőit az. számú táblázat rögzíti.. számú táblázat Az építési telekre meghatározott Az építési övezet jele beépítés módja legkisebb kialakítható terület megengedett beépítés mértéke szintterületi mutató legkisebb zöldfelületi mérték Terepszint alatti építmények Az épület min. max. építménymagassága m % % % m m M-- 45,5 5-4 M-- K () 55, 5 - (4) Ha az építési telek területe meghaladja a m -t technológiai igény esetén a telek %-án max. m-es építménymagasság is engedélyezhető. Ez az építmény a szomszédos épületektől az oldal- és hátsó telekhatártól legfeljebb saját homlokzatmagasságával azonos távolsággal helyezhető el. (5) A 4/ hrsz-ú telken az T-n jelölt építési hely kizárólag a telek teljes rendeltetés-váltása esetén elkalmazható, lakófunkció kizárásával. - JELŰ, NTÉZMÉNYTERÜLET ELNEVEZÉSŰ ÉPÍTÉS ÖVEZETEK ELŐÍRÁSA. () Az övezet telkein az alábbi rendeltetésű, egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magában foglaló épület helyezhető el, illetve a meglévő épületek ezen rendeltetési célra használhatók: közintézmények épületei, igazgatási épületek, irodaépületek, szálláshely-szolgáltató épületek, szolgáltatás épületei, vendéglátás épületei, egyéb közösségi szórakoztató épületek, sportépítmények, a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei, kiskereskedelmi célú épületek, valamint az előzőekben felsorolt épületeket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek helyezhetők el, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg az intézményterületekre vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített környezeti határértékeket. () Az övezet építési telkei szabadonálló beépítési móddal építhetők be a szabályozási terven ábrázolt építési helyek határvonalain belül, illetve az oldal-, és hátsókertre vonatkozó általános és jelen előírások keretein belül. Az övezet telkein több épület is elhelyezhető. () Az építési övezetek jellemzőit az. számú táblázat rögzíti.

7 BEÉPÍTÉSRE NEM ÁNT TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSA. számú táblázat Az építési övezet jele beépítés módja legkisebb kialakítható terület Az építési telekre meghatározott megengedett beépítés mértéke szintterületi mutató legkisebb zöldfelületi mérték Terepszint alatti építmények Az épület min. max. építménymagassága m % % % m m -- 5, ,4 4 - A KV-EN- JELŰ ENERGA OLGÁLTATÓ ÖVEZET ELŐÍRÁSA 9. () Az övezet telkén az alábbi rendeltetésű, egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magában foglaló épület helyezhető el, illetve a meglévő épületek ezen rendeltetési célra használhatók: elektromos alállomás, gázátadó állomás, gáz-nyomásszabályozó állomás, valamint az ezekhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló szolgálati lakás, iroda, raktár, járműtároló építmények helyezhetők el. () Az övezet építési telke szabadonálló beépítési móddal építhető be. Az övezet telkén több épület is elhelyezhető. () Az építési övezetek jellemzőit az. számú táblázat rögzíti.. számú táblázat Az építési övezet jele beépítés módja legkisebb kialakítható terület Az építési telekre meghatározott megengedett beépítés mértéke szintterületi mutató legkisebb zöldfelületi mérték Terepszint alatti építmények Az épület min. max. építménymagassága m % % % m m KV-EN--, ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE. () Az övezeti előírásokat meghaladó méretű épületek, építmények építményrészek szintterülete nem növelhető. Átalakításukat csak a legszükségesebb közegészségügyi, illetve életvédelmi célból szabad végezni. elújításuk csak a rendeltetésszerű használatukhoz szükséges mértékig, a kötelező jókarbantartás körében megengedett. () A területen kerítés kizárólag a telekhatáron létesíthető. A közterületek felé eső oldalon csak áttört kerítés létesíthető, a kerítés és lábazat együttes magassága legfeljebb, m lehet, melyen belül a lábazat magassága legfeljebb cm lehet. A terv területén közterület felé eső kerítésen szögesdrót nem létesíthető. () A területen DN A méretet meghaladó reklámhordozó nem helyezhető el, kivéve az építési terület takarására szolgáló és meghatározott időre, de legfeljebb hónapra engedélyezett reklámot. (4) A területen 4, m-nél magasabb antenna csak építési engedély alapján helyezhető el. Antennatartó magassága legfeljebb, m lehet. KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. () A közterületeken csak közlekedési-, közmű- és a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmények és műtárgyak helyezhetők el. Közterületen új építményt elhelyezni esővédő, autóbuszváró, telefonfülke, hírlapárusító és virágárusító pavilon kivételével nem szabad. Pavilonok és hirdetőtáblák, reklámtáblák nem helyezhetők el. Tájékoztató és közlekedési táblák egységesen, csoportosítva helyezhetők el, max. m felülettel. () A közterületeken a köztárgyakat és építményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a gyalogos forgalmat ne akadályozzák. () Új közforgalmú út csak zöld sávval összekötött fasor telepítésének kötelezettségével alakítható ki. (4) A közterületeken és a közforgalom számára átadott magánutak esetében az építményeken kívüli és a nem burkolt területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. (5) Útszélesítés esetén gondoskodni kell min. egyoldali fasor telepítéséről. () Az útszabályozással, magánút kialakítással az adott környezetben található, oltóvizet biztosító tűzcsapok számát csökkenteni nem lehet. ÉPÜLETEK KALAKÍTÁSA. () A területen meglévő épület bontása esetén annak helyén új épület csak jelen rendelet előírásainak megfelelően helyezhető el. AZ E-VE- JELŰ, VÉDELM, VÉDŐERDŐ ÖVEZET ELŐÍRÁSA. () A terület kizárólag a különböző területfelhasználási módok közötti véderdők telepítésére szolgál. 4

8 () A területen csak: - a terület fenntartásához szükséges építmények, - biztonsági okból szükséges őrházak, - közlekedési építmények, - távvezetékek helyezhetők el max. %-os beépítettség mértékéig. Az épületek maximális építménymagassága nem haladhatja meg a, métert. () A területen meglévő telkek tovább nem oszthatók, de telekhatárrendezés megengedett. Terepszint alatti beépítés nem megengedett. KL-KT- JELŰ KÖZLEKEDÉS ÖVEZET ELŐÍRÁSA 4. () Az övezet területén csak közlekedési-, közmű- és a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmények és műtárgyak helyezhetők el. Közterületen új építményt elhelyezni esővédő, autóbuszváró, telefonfülke, hírlapárusító és virágárusító pavilon kivételével nem szabad. Pavilonok és hirdetőtáblák, reklámtáblák nem helyezhetők el. Tájékoztató táblák egységesen, csoportosítva helyezhetők el, max. m felülettel. () Az övezetben a telek területének az építményeken kívüli és nem burkolt részét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. KL-VA- JELŰ KÖZLEKEDÉS ÖVEZET ELŐÍRÁSA 5. () A területen a kötöttpályás tömegközlekedési és vasúti megálló és váró, az ezekhez kapcsolódó irányítási, technológiai és üzemi építmények, valamint az alapfunkciót kiszolgáló és ellátó építmények helyezhetők el max. 5%-os beépítettséggel. () Az épületek maximális építménymagassága nem haladhatja meg a 4,5 métert. () A területen meglévő telkek tovább nem oszthatók, a telekhatárrendezés megengedett. (4) Terepszint alatti beépítés nem megengedett. EGYÉB ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ELŐÍRÁSOK VÁROSKÉP VÉDELEM, ÉRTÉKVÉDELEM. () Az építési engedélyezési tervet benyújtása előtt legalább egyszer egyeztetni kell a főépítésszel és a főépítész állásfoglalását mellékelni kell az építési engedélyezési tervhez. () A rendelet hatálya alá tartozó területen régészetileg különös figyelmet igénylő terület nincs. Amennyiben az építkezések, illetve bármilyen földmunkával járó tevékenység során régészeti tárgy, maradvány kerülne elő, úgy arról az érvényben lévő általános előírásoknak megfelelően eljárva haladéktaul értesíteni kell az illetékes államigazgatási szervet, biztosítva a szakszerű leletmentés lehetőségét. () A területen árusító-, vagy reklámhordozó-kocsi, pavilon, sátor, egyéb hasonló jellegű berendezés, szerkezet nem helyezhető el, a hírlap- és virágárus pavilont kivéve. (4) Útbaigazító táblák csak csoportosan, egységes megjelenítéssel létesíthetők. KÖZLEKEDÉS 7. () A terület határoló útjai: llatos út meglévő. rendű főút Határ út meglévő. rendű főút Gubacsi út, meglévő másodrendű főút () A közlekedési területek szabályozási szélességét a szabályozási terv rögzíti. A szabályozási terven ábrázolt magánutak kialakításától el lehet térni. A közterületeknek és a közforgalom számára megnyitott magánutaknak összefüggő hálózatot kell alkotniuk. () A közterületek be nem épített és nem burkolt felületeit zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. (4) Magánutakat a közterületi utaknak megfelelő paraméterekkel kell kialakítani. (5) A területen megvalósítandó rendeltetési egységek működéséhez szükséges parkolás telken belül oldandó meg. A szükséges parkolás mennyiségét az OTÉK 4. előírásai, valamint a fővárosi és a kerületi parkolási rendeletek rendelkezései alapján kell meghatározni. A parkolási igény kielégítését a teljes telekre vonatkozóan az építési engedélyezési dokumentáció részét képező helyszínrajzon igazolni szükséges figyelembe véve a telken meglévő és tervezett összes épületet, építményt és önálló rendeltetési egységet. () A területen megvalósítandó rendeltetési egységek működését szolgáló rendszeres teherszállításhoz szükséges tehergépjárművek parkoló helyei is telken belül helyezendők el. KÖRNYEZETVÉDELM ABÁLYOZÁS. () Általános előírások: A terület jellege miatt az érvényben lévő általános jogszabályokban rögzített környezetterhelési határértékek tartandók be. A tervezett fejlesztések nem eredményezhetik a terület környezeti állapotának minőségromlását, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt, illetve megengedett környezetterhelési határértékek maradéktaul betartandók. A környezetre jelentős hatást gyakoroló tevékenységek telepítésének engedélyezési eljárása során a mindenkor hatályos rendelkezések által előírt módon - jelenleg hatályos /. (.4.) Korm. rendelet - környezeti hatásvizsgálat elvégzése szükséges. () elszín alatti víz és földtani közeg védelme A föld felszínén vagy a földtani közegben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. A kockázatos vegyi anyagok tárolása és telephelyen belüli mozgatása csak összefüggő szilárd ttal ellátott területen, illetve útvonalon történhet. Az ilyen anyagokkal 5

9 folytatott tevékenység során be kell tartani a jelenleg hatályos /. (.7.) Korm. r., vagy mindenkor a hatályos rendelkezések előírásait. A talajban, talajvízben lévő szennyezés miatt a már meglévő talajvízfigyelő kutakból legalább évente talajvízminták laboratóriumi elemzésével ellenőrizni kell a szennyező anyagok elhelyezkedésének és koncentrációjának változását. A meglévő talajszennyezettség megszüntetésére a környezetvédelmi hatóság által elfogadott tervet kell alkalmazni. A területen korábban történt szennyezések következtében használati talajvízkivétel (ipari-, szociális felhasználásra, valamint öntözésre) nem megengedhető. () Vízminőségvédelem A keletkező szennyvizek elvezetése csak közüzemi szennyvízelvezetéssel oldható meg. Bármely okból szennyeződött csapadékvíz csak megfelelő tisztítás után vezethető be a közcsatornába, az ehhez szükséges berendezések megléte az építési engedély kiadásakor vizsgádó. (4) Levegőtisztaság-védelem A beruházó a terület felhasználási, az építési (létesítési) és használatbavételi (üzembe helyezési) engedélyezési eljárás során igazolni köteles, hogy a tervezett, illetőleg megvalósított műszaki megoldás a hatályos levegőtisztaság-védelmi előírásoknak megfelel. Új, helyhez kötött diffúz légszennyező forrás létesítéséhez, illetve meglévő bővítéséhez az illetékes környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges. () Hulladékgazdálkodás Az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtési, szállítási és biztonságos tárolási feltételeit biztosítani kell, az ehhez szükséges berendezések megléte az építési engedély kiadásakor vizsgádó. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység minden fázisában be kell tartani a hatályos rendelkezések előírásait. A környezet veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon kell biztosítani a bontás és építkezés során keletkező minden fajta hulladék gyűjtési feltételeit. (7) Zaj- és rezgésvédelem A területen a zajra érzékeny helyiségek zaj elleni védelméről megfelelő műszaki megoldással gondoskodni kell. lyen esetben az építési engedélyezési eljárás során igazolni kell, hogy az alkalmazott műszaki megoldás megvalósításával a zajvédelmi követelmények teljesülnek. Az építmények tervezése és megvalósítása során gondoskodni kell arról, hogy a határértéket meghaladó mértékű környezeti zaj ne keletkezzen. ZÖLDELÜLETEK 9. () A beépítések során biztosítani kell az övezeti előírásokban előírt zöldfelületi arányt. A tervezési terület telkein belül kötelezően zöldfelületként megtartandó területeket a szabályozási terv tartalmazza. () elszínen tervezett parkolók esetén 4 gépkocsibeállónként db nagy lombkoronájú fa telepítéséről kell gondoskodni. () A megmaradó növényzet építés alatti megfelelő védelméről gondoskodni kell. (4) A zöldfelület számítása során a gyephézagos parkoló-felületek nem vehetők figyelembe. (5) A területen előírt minimális zöldfelületi borítottság kialakításánál gondot kell fordítani a fennálló talajviszonyokat tűrő növényfajok kiválasztására és legalább a kialakítandó zöldfelület felén többszintű (gyep-cserje, gyep-lombkorona) struktúrát kell megvalósítani. () A szabályozási terven megtartandó faként jelölt fák esetében fakivágás a fa biológiai pusztulása miatt, a baleset- és vagyonvédelem érdekében vagy minőségi zöldfelületfejlesztéssel járó értéknövelő beruházás során történhet. (7) akivágás esetén gondoskodni kell a hatályos önkormányzati rendelet szerinti megfelelő mértékű fapótlásról. KÖZMŰVESÍTÉS. () A terület teljes közművesítéssel látandó el. Használatbavételi és fennmaradási engedély csak a teljes közművesítés megléte esetén adható. () A területen keresztülhaladó, illetve annak közvetlen határvonalait érintő közművezeték hálózatok, annak műtárgyai és létesítményei a nyomvonaltengelytől mindkét irányban értendő a vonatkozó rendeletekben és szabványokban rögzített biztonsági övezettel rendelkeznek, melyen belül meghatározott tilalmak és korlátozások érvényesek, az üzemeltetővel egyeztetett kiváltásukig, megszüntetésükig. () A területen a használaton kívüli közművezetékeket, berendezéseket, építményeket el kell távolítani. A korábban létesült, meglévő földalatti tűzcsapokat közműkiváltás, - átépítés esetén föld felettire kell kicserélni. (4) Reklámvilágítással, telken belüli térvilágítással káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni, egyéb inga használatát korlátozni nem szabad. (5) A területen új légvezeték nem helyezhető el. A meglévő légvezeték esetében csak az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges munkálatok végezhetők. () A közterületi és a telken belüli tüzivízhálózat elemeiből, illetve tüzivíztárolókkal olyan rendszer alakítandó ki, melyeknek együttesen biztosítani kell a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti előírásos mennyiségeket. Az építési engedélyezési tervben szerepelnie kell a vonatkozó megoldásoknak. (7) A magánutak alá tervezett közmű-ellátó rendszerek esetében az átadási-, mérési helyekről és a szolgáltatás biztosításának körülményeiről a közműszolgáltatókkal megállapodást kell kötni. () A vezetékes vízhálózat nyomvonalának megváltoztatásakor vagy új nyomvonal létesítésekor az új tűzcsapok telepítési helyét, illetve a meglévők áthelyezését a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell. (9) A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg jelen rendelet hatálya alá tartozó területen a változtatási tilalomról szóló 4/. (..) sz. Kt. rendelet hatályát veszti. B u d a p e s t, 4. június 7. Dr. Gegesy erenc polgármester Dr. Oszvári stván jegyző

10 9. Gubacsi út % / TK KL / + 4/ + +,4 mi % 4 ma. ) 9/ ( m m n.. x KL-KT-/ 95. Gubacsi út / -EN V K %. / TK KL (4/7) / AV KL m. m x. ma.,5 min % 4 Javasolt Magánút ) 9/ ( / E V E Javasolt Magánút. 5. Magánútként is kialakítható terület 9/ út tár a H.. 5. Javasolt Magánút... Magánútként is kialakítható terület - / 4.5 Javasolt Magánút / / EV E /5 Javasolt Magánút (/ 5). + 9 / tf reklámtábla. 4a-4b 5/ / /5 7/ 5a 9 4. be ton telefonf lke as zfa lt ) 9/ ( ) (/4 /.. / T K KL / E V E Szabályozási szélesség / (/5) ) / ( / 4/ ( / ) 4/4 7. 4/ 9 4/. /4 / 4/ 4/ 4/ (5) as zfa lt ép let 4. biztonsági t ltés /.... 4/ 5 (9/) 4/... Timót utca /4 /4 /.. 9/ ( /5).. as zfa lt alja /. /... /4 ( ).7 9/4. /. 4/ / b u rko lat bu rko lat rézs + /4 ( ) / KL-KT- / /4 7 /5. /4 9/ 4. /9 Javasolt megszüntető jel 4.. /4 9 rányadó telekhatár b... b u rko lat rézs alja + Megtartandó fák /4 5 / / let / / ép asz falt ép t le. b u rko lat Övezet határa. Min. Zöldfelületi mutató. 9. Csarnok jellegű meglévő épület buszvá ró burkol a. 7. betova n súti máz fa sa há há z z hídmérle g + Meglévő építmény építési hely /5 7 Megtartandó zöldfelület /5 Beépítési mód Javasoltan megtartandó fák öldhivatali telekhatárok /4. Meglévő úttok tla n t b u rko a lat szfa lt 4. junius. Min. telekterület Min.-Max. Max. Szintterület Építménymagasság Övezet jele Beépítési % Meglévő elektromos távvezeték s vény. /4 5 Szabályozási vonal /4 9 Építési hely határa, építési hely. Építési helyen kívül eső meglévő építmény, bontás esetén vissza nem építhető /4 Szabályozás irányadó elemei: /4 - Meglévő épület szintszáma buszvá ró llatollsatos ú ú t t ( hrsz) 7. ép let reklám tá rebl klaámtá re bla klámtá bla 9/7 fat út as rv ipa + JELMAGYARÁZAT: /7 Megszüntető jel 4. /4 / 4 Szabályozás kötelező elemei: Szabályozási terv határa llatos ú t Javasolt útt Helyrajzi szám / + ép let ép let ló ro ktá dé lla hu,5 max. 4. m 4 % min. m 5 % -/ Meglévő épület já rda ép let medence korlát akna akna tf. r utca Meste macskakő K () max.. m, 5 % min. m 55 % M-/,5 max. 4. m 5 % min. m 45 % M-/ Tájékoztató, alaptérképi elemek: KL-VA -/,5 max. 4. m 5 % min. m 45 % M-/ Kötelezően telepítendő zöldfelület max. 4. m,5 5 % min. m Meglévő vasúti vágány tf. + / 7 roda: 5 Budapest Csalogány u. 4. Tel/ax: --7, KL-VA-/ Telekhatárral egybe eső kerületi közigazgatási határ WC beto n ma csk ak ő / építész, vezető településtervező Tel/ax: --7; Mobil: elelős tervező: Molnár Mária 45 % M-/ Bp.. ker. Linde telephely és környéke Kerületi szabályozási Terv M : Római Atelier Építésziroda ét szem s 4/4 hr ( daru szín darup daru macska macskak macskak macs macskakő macskakő macskakő rézs alja áro óriásplakátok

AZ ELŐÍRÁSOK HATÁLYA AZ ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA

AZ ELŐÍRÁSOK HATÁLYA AZ ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004. (VI.28.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. Linde telephely és környéke (Illatos út - Gubacsi út Határ út MÁV (38230/41 hrsz.) keleti határa által határolt

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE

VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2015.( ) számú rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

e) 70. számú tömb (Mester utca Vágóhíd utca Nádasdy utca Tóth Kálmán utca által

e) 70. számú tömb (Mester utca Vágóhíd utca Nádasdy utca Tóth Kálmán utca által Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (XI.24.) számú rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül.

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(...) önkormányzati rendelete a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2003. (X.2.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület SAN MARCO UTCA

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2005. (IX.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (TERVEZET)

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (TERVEZET) MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570 FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST, X. KERÜLET KŐBÁNYA

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, SZENT

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Az R a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a Budapest X. kerület, Kerepesi út Fehér út Albertirsai köz Albertirsai út (MÁV vasútvonal)

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

a Bp.X.ker. Gyömrői út 105.sz. alatti ingatlant ér-intő R ttszámú Részletes Rendezési Tervet módosító Részletes Rendezési Terv j óváhagyás:iról.

a Bp.X.ker. Gyömrői út 105.sz. alatti ingatlant ér-intő R ttszámú Részletes Rendezési Tervet módosító Részletes Rendezési Terv j óváhagyás:iról. Budapest Kóbányai Önkormányzat 42/1995. (VIII. 29.) sz. önkormányzati rende1e1te a Bp.X.ker. Gyömrői út 105.sz. alatti ingatlant ér-intő R-33461 ttszámú Részletes Rendezési Tervet módosító Részletes Rendezési

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

37/2003. (XI. 25) Budapest Csepel Önkormányzat Kt. rendelete

37/2003. (XI. 25) Budapest Csepel Önkormányzat Kt. rendelete 37/2003. (XI. 25) Budapest Csepel Önkormányzat Kt. rendelete a 17/2003. (VI. 24.) Budapest-Csepel Önkormányzat Kt. rendelettel módosított, a Budapest, XXI. ker. - Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2008.(XI.28.) számú rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2008.(XI.28.) számú rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2008.(XI.28.) számú rendelete A BUDAPEST III. KERÜLET SZÉPVÖLGYI ÚT ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA NAGYSZOMBAT UTCA LAJOS UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) számú rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS ALSÓ BIKARÉT KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL szóló 38/2004. (XI.17.) rendelet

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2005. (VII.15.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Bécsi út Táborhegyi út Táborhegyi lejtő Széphegy utca Erdőalja út Királylaki köz Máramaros

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011.(VII.11.) számú rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011.(VII.11.) számú rendelete 1 ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata Képviselőtestületének 39/011.(VII.11.) számú rendelete 1 A BUDAPEST III. KERÜLET SZÉPVÖLGYI ÚT ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA NAGYSZOMBAT UTCA LAJOS UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. novemer 23. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2012. (XI.23.) önkormányzati

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

REGIOPLAN. TEL/FAX.: 96/ , (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN. TEL/FAX.: 96/ , (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) Győr, 2014.03. HÓ Msz.:Rp.I.241-6 REGIOPLAN Munkaszám: Rp.I.241-6! " # $ % &! ' ( Pekkerné Szabó Piroska Településrendezés okl. táj- és kertépítész Tájrendezés,

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/1996.(V.8.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/1996.(V.8.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/1996.(V.8.) számú rendelete a Miskolc, Keleti Kapu városrész helyi építési előírásairól és az egyes építési munkák engedélyezéséről Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

BÉCSI ÚT FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA KISCELLI UTCA

BÉCSI ÚT FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA KISCELLI UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT FÖLD

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P É R TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

32/2007. (XI. 12.) rendelete

32/2007. (XI. 12.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 32/2007. (XI. 12.) rendelete a Budapest XVI. kerület Felsőmalom utca Vágás utca Alsómalom utca Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2016.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2016.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2016.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda Békásmegyer, A BÉCSI ÚTI VILLAMOS MEGHOSSZABBÍTÁS ARANYVÖLGY

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 23/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó

Részletesebben