Linde telephely és környéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Linde telephely és környéke"

Átírás

1 Linde telephely és környéke (llatos út Gubacsi út Határ út MÁV terület által határolt terület) Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat Készítette: Római Atelier Építésziroda Kft 5 Bp. Csalogány u. 4. Tel: -7, -/ Készült Budapest. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megbízásából 4.

2 Linde telephely és környéke llatos út Gubacsi út Határ út MÁV terület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv Címlapok Előkészítő munkarészek Tartalomjegyzék: Megrendelő: A rendezési terv készítette: Bp.. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Előzmények - A tervezési terület lehatárolása - - a rendezés célja E- Környezet feltáró fotódokumentáció --4 Jóváhagyandó munkarészek Szabályozási előírások Kerületi Szabályozási Terv R- Alátámasztó munkarészek Tervezők: Szakági tervezők: Római Atelier Építésziroda Kft. 5 Bp. Csalogány u. 4. Tel/ax: -7, Mobil / Molnár Mária építész, vezető várostervező TT--5 Brosch stván építész, vezetőtervező Madácsi Gábor építész Wettstein Anikó okl. közlekedésmérnök okl. útépítő szakmérnök K-/- Dima András okl. építőmérnök, MK - okl. vízellátáscsatornázás szakmérnök D M A KT 5 Budapest Verecke út 4/b. Buella Mónika okl.táj- és kertépítészmérnök K -5/99 PAGONY Táj- és Kertépítész roda Kft. 7 Budapest Budafoki út 5. Meglévő területhasználat V- Épületek magasságvizsgálata V- Épületek állagvizsgálata V- Vizsgálati összefoglaló V-4 Meglévő közúti hálózat V-5 Tömegközlekedési hálózati kapcsolatok V- Közlekedési vizsgálat és koncepció V-7 Jelenlegi forgalmi rend R- Környezetvédelem és Zöldfelületek V- Zöldfelület elmérési és Környezetvédelmi Terv V-9 Tulajdonviszonyok vizsgálata V- Örökségvédelmi hatástanulmány V- Tervezett fejlesztések leírása J- Közúti hálózatfejlesztés J- Tervezési területet feltáró úthálózat R- Környezetalakítási javaslat R-4 Közművek vizsgálata és javaslata J-4 Meglévő és tervezett csatornahálózat J-5 Meglévő és tervezett gázhálózat J- Meglévő és tervezett vízhálózat J-7 Meglévő és tervezett elektromos hálózat J- Készült: Budapest 4. június

3 Linde telephely és környéke (llatos út Gubacsi út Határ út MÁV terület által határolt terület) Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat Jóváhagyott munkarészek Készítette: Római Atelier Építésziroda Kft 5 Bp. Csalogány u. 4. Tel: -7, -/ Készült Budapest. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megbízásából 4.

4 erencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/4. (V..) sz. rendelete a Bp.. ker. Linde telephely és környéke (llatos út - Gubacsi út Határ út MÁV (/4 hrsz.) keleti határa által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről Budapest. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 99. évi LV. törvény. () bekezdésében, valamint /C. () és 5/A. () bekezdéseiben meghatározott jogkörével élve, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 997. évi LV. törvény (a továbbiakban: Étv.). () bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja a Kerületi Szabályozási Tervet és megalkotja az alábbi rendeletet és elrendeli ezek alkalmazását. AZ ELŐÍRÁSOK HATÁLYA. Jelen rendelet hatálya a Budapest. kerület llatos út - Gubacsi út Határ út menti kerülethatár MÁV (/4 hrsz) keleti határa által határolt területen lévő ingaokra terjed ki. AZ ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA. () Jelen rendelet (a továbbiakban: a rendelet) csak a jelen szabályozási tervvel (a továbbiakban: a szabályozási tervvel) együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó. () Az. -ban lehatárolt, jelen rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban a terv területe) területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 5/997. (..) Korm. rendeletnek (továbbiakban: OTÉK), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatnak (BVK) és a ővárosi Szabályozási Kerettervnek (KT), az általános érvényű rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak, valamint a kerületi Szabályozási Tervnek és jelen előírásoknak megfelelően szabad. () A szabályozási tervben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek: a) a szabályozási vonal b) az övezeti határ c) a szabályozási szélesség d) az övezeti jellemzők: beépítési mód, kialakítható legkisebb telekterület, megengedett beépítettség, szintterületi mutató, legkisebb kötelező zöldfelület mértéke, építménymagasság e) az építési hely és határa, mely a telekalakítással a 5. előírásai szerint változik f) meglévő építmény, építési hely g) bontás esetén vissza nem építhető építmény, -rész

5 h) kötelező megszüntetés i) a kötelező fásítás j) T-n jelölt feliratos szabályozási elem (4) A kötelező elemek módosítása csak a szabályozási terv megváltoztatásával megengedett. (5) A () bekezdésben nem említett elemek irányadó jellegűek, ezért azoktól e rendelet módosítása nélkül el szabad térni. TELEKALAKÍTÁS. () A közterület-szabályozásokat és az irányadó telekalakításokat a szabályozási terv tartalmazza. () Az irányadó telekhatároktól való eltérés a vonatkozó jogszabályok, övezeti előírások keretei között az alábbi előírások figyelembe vételével lehetséges: A szabályozási tervlapon nem jelölt telekalakítások, telekhatárrendezések hatósági engedély alapján lehetségesek, amelyhez a kerületi főépítész véleményét előzetesen ki kell kérni. Minden kialakuló új teleknek közterületről, vagy közforgalom számára átadott magánútról megközelíthetőnek kell lennie. A kialakuló új telkek megközelítésére teleknyúlvány, vagy szolgalom nem megengedett; A m-t meghaladó területű, szabályozási tervtől eltérő telekalakítás esetén elvi telekalakítási engedélyezési eljárás folytatandó le. A telekalakítással nem jöhet létre az övezeti előírásokkal ellentétes állapot. TERÜLETELHANÁLÁS 4. () A rendelet hatálya alá tartozó terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területbe tartozik. () A rendelet hatálya alá tartozó területen belül a beépítésre szánt területek az KT szerint: M jelű munkahelyi, jelű intézményi, KV-EN jelű energia szolgáltató, keretövezetbe tartoznak. () A rendelet hatálya alá tartozó területen belül a beépítésre nem szánt területek az KT szerint KL-KT jelű közlekedési és a KL-VA jelű vasúti létesítmények elhelyezésére szolgáló közlekedési, E-VE jelű védelmi, védőerdők keretövezetbe tartoznak. BEÉPÍTÉSRE ÁNT TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSA ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KALAKÍTÁSA 5. () Amennyiben a Szabályozási Terven nem ábrázolt telekmegosztás jön létre, az építési helyek határvonalai az alábbiak szerint változnak: a meglévő közterületek mentén a Szabályozási Terven ábrázolt építési hely határvonalai nem változhat; az oldal-, és hátsókert az általános előírások szerint alakítandó. () Az építési helyen kívül lévő építmények, építményrészek szintterülete nem növelhető, kivéve a 4/ hrsz. ingaon meglévő lakóházé, emeletráépítés esetén a. () szerint. Átalakításukat csak a legszükségesebb közegészségügyi, illetve életvédelmi célból szabad végezni. elújításuk csak a rendeltetésszerű használatukhoz szükséges mértékig, a kötelező jókarbantartás körében megengedett. Az építési helyen részlegesen kívül eső épület építési helyen belül lévő része megtartható, felújítható és az építési helyen belül bővíthető, amennyiben az egyéb előírások azt lehetővé teszik. () Meglévő épületekhez való hozzáépítés, bővítés esetén is be kell tartani a beépítési módra vonatkozó előírásokat, valamint az épületek elhelyezésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket. (4) Az előkertek területének min. %-a szintes növényzettel fedetten alakítandó ki. (5) Azon épületeknél, melyek a KL-KT jelű közlekedési területek határától mért 5 m-en belül állnak, a közlekedési terület felől látszó homlokzatokon ablak-klímák és klíma kültéri egységek látszó módon nem helyezhetők el. () A területen kerítés a telekhatáron engedélyezhető. A közterületek felé eső oldalon csak áttört kerítés létesíthető, a kerítés és lábazat együttes magassága legfeljebb, m lehet, melyen belül a lábazat magassága legfeljebb cm lehet. A terv területén közterület felé eső kerítésen szögesdrót nem létesíthető. (7) A területen DN A méretet meghaladó reklámhordozó, cégfelirat, céglogó nem helyezhető el, kivéve az építési terület takarására szolgáló és meghatározott időre, de legfeljebb hónapra engedélyezett reklámot és az épület részeként kialakított cégfeliratot. () Új cégfelirat, céglogo csak az épülettel együtt, felújítással, rendeltetésváltással egyidejűleg, továbbá cégváltozás esetén alakítható ki. Az épületen, illetve oszlopon elhelyezett cégfelirat, céglogo magassága legfeljebb m-rel haladhatja meg az épület magasságát továbbá az építési övezetre megengedett építménymagasság értékét. (9) A közterületen elhelyezett kerítések és a közterületen elhelyezhető építmények között fel nem sorolt építmények bontandóak. () A telkeken belül olyan úthálózat alakítandó ki, mely a környező úthálózati elemekkel együtt biztosítja a mindenkor hatályos, jelenleg Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti tűzoltási felvonulási területet. A tűzvédelmi előírások teljesítését a teljes telekre vonatkozóan igazolni szükséges figyelembe véve a telken meglévő és tervezett összes épületet, építményt és önálló rendeltetési egységet. () A területen 4, m-nél magasabb antenna csak építési engedély alapján helyezhető el. Antennatartó magassága legfeljebb, m lehet. Közcélú antenna magassága legfeljebb 4 méterrel haladhatja meg az építési övezetre előírt építménymagasság értékét. () A terepszint alatt beépíthető területet elsősorban az új épület alatt kell elhelyezni. () Terepszint alatti parkoló a meglévő növényzet és zöldfelület védelmével, illetve a zöldfelületek megfelelő visszapótlása esetében helyezhető el.

6 (4) A területen új töltőállomás nem helyezhető el. (5) A területen veszélyes hulladék kezelés nem végezhető és e célra épületek, építmények nem helyezhetők el, kivéve a saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok kezelését és a veszélyes hulladékok keletkezésének helyén kialakított munkahelyi, üzemi gyüjtőhelyeket. E tekintetben veszélyes hulladéknak minősül a hatályos hulladékgazdálkodásról szóló törvény - jelenleg a. évi L. törvény. - szerinti hulladékok és az ott fel nem sorolt, de a hulladékgazdálkodásról szóló törvény mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők bármelyikével bizonyítottan rendelkező hulladékok. () Sorgarázs a közterület felőli homlokzaton és önálló épületben nem helyezhető el. (7) A a közforgalom számára megnyitott magánutak menti beépítés kialakítása, ill. az épületek közti távolság meghatározása során úgy kell eljárni, mintha azok közterületek lennének. ÉPÜLETEK KALAKÍTÁSA. () A területen meglévő épület bontása esetén annak helyén új épület csak jelen rendelet előírásainak megfelelően helyezhető el. () A meglévő lakóépületekben a lakásszám lakásmegosztással nem növelhető, a lakásösszevonás engedélyezhető. Erkélyek, loggiák utólagos beépítése, beüvegezése, lefedése csak az épület egészére, egységes kialakítással, összehangolt formában engedélyezhető. () Meglévő lakóépületre egy emeletszint, vagy tetőtéri szint építhető. A tetőtérbeépítések során igazodni kell az épületek építészeti karakteréhez, a meglévőtől eltérő homlokzati kialakítás kerülendő. A tetőtérbeépítéseknél a homlokzati hossz max. /-a alakítható ki tetősíkból kiálló tetőfelépítményekkel. A tetősíkba bevágott teraszok, illetve a párkány elé kiálló tetőtéri erkélyek kialakítása nem engedhető meg. ÉPÍTÉS ÖVEZETEK ELŐÍRÁSA AZ M- JELŰ MUNKAHELY ÖVEZETEK ELŐÍRÁSA 7. () Az övezet telkein az alábbi rendeltetésű, egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magában foglaló épületek helyezhetők el, illetve a meglévő épületek ezen rendeltetési célra használhatók: - a gazdasági területeken megengedett építmények, illetőleg épületek közül a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, építmények, valamint - a kereskedelem építményei, bemutató termek - irodaépület, - ellátó, szolgáltató építmények, - a kutatás, fejlesztés építményei, - a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás, és szálláshelyek, - a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló sportépítmények, a beépíthető szintterület max. %-át meg nem haladó mértékben, - parkolóházak és autómosó építményei A felsorolt rendeltetések a BVK 4. -ában foglalt feltételek teljesülése esetén alakíthatók ki. () Az építési telkek szabadonálló beépítési móddal építhetők be. Az övezet telkein több épület is elhelyezhető. () Az építési övezetek jellemzőit az. számú táblázat rögzíti.. számú táblázat Az építési telekre meghatározott Az építési övezet jele beépítés módja legkisebb kialakítható terület megengedett beépítés mértéke szintterületi mutató legkisebb zöldfelületi mérték Terepszint alatti építmények Az épület min. max. építménymagassága m % % % m m M-- 45,5 5-4 M-- K () 55, 5 - (4) Ha az építési telek területe meghaladja a m -t technológiai igény esetén a telek %-án max. m-es építménymagasság is engedélyezhető. Ez az építmény a szomszédos épületektől az oldal- és hátsó telekhatártól legfeljebb saját homlokzatmagasságával azonos távolsággal helyezhető el. (5) A 4/ hrsz-ú telken az T-n jelölt építési hely kizárólag a telek teljes rendeltetés-váltása esetén elkalmazható, lakófunkció kizárásával. - JELŰ, NTÉZMÉNYTERÜLET ELNEVEZÉSŰ ÉPÍTÉS ÖVEZETEK ELŐÍRÁSA. () Az övezet telkein az alábbi rendeltetésű, egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magában foglaló épület helyezhető el, illetve a meglévő épületek ezen rendeltetési célra használhatók: közintézmények épületei, igazgatási épületek, irodaépületek, szálláshely-szolgáltató épületek, szolgáltatás épületei, vendéglátás épületei, egyéb közösségi szórakoztató épületek, sportépítmények, a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei, kiskereskedelmi célú épületek, valamint az előzőekben felsorolt épületeket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek helyezhetők el, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg az intézményterületekre vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített környezeti határértékeket. () Az övezet építési telkei szabadonálló beépítési móddal építhetők be a szabályozási terven ábrázolt építési helyek határvonalain belül, illetve az oldal-, és hátsókertre vonatkozó általános és jelen előírások keretein belül. Az övezet telkein több épület is elhelyezhető. () Az építési övezetek jellemzőit az. számú táblázat rögzíti.

7 BEÉPÍTÉSRE NEM ÁNT TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSA. számú táblázat Az építési övezet jele beépítés módja legkisebb kialakítható terület Az építési telekre meghatározott megengedett beépítés mértéke szintterületi mutató legkisebb zöldfelületi mérték Terepszint alatti építmények Az épület min. max. építménymagassága m % % % m m -- 5, ,4 4 - A KV-EN- JELŰ ENERGA OLGÁLTATÓ ÖVEZET ELŐÍRÁSA 9. () Az övezet telkén az alábbi rendeltetésű, egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magában foglaló épület helyezhető el, illetve a meglévő épületek ezen rendeltetési célra használhatók: elektromos alállomás, gázátadó állomás, gáz-nyomásszabályozó állomás, valamint az ezekhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló szolgálati lakás, iroda, raktár, járműtároló építmények helyezhetők el. () Az övezet építési telke szabadonálló beépítési móddal építhető be. Az övezet telkén több épület is elhelyezhető. () Az építési övezetek jellemzőit az. számú táblázat rögzíti.. számú táblázat Az építési övezet jele beépítés módja legkisebb kialakítható terület Az építési telekre meghatározott megengedett beépítés mértéke szintterületi mutató legkisebb zöldfelületi mérték Terepszint alatti építmények Az épület min. max. építménymagassága m % % % m m KV-EN--, ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE. () Az övezeti előírásokat meghaladó méretű épületek, építmények építményrészek szintterülete nem növelhető. Átalakításukat csak a legszükségesebb közegészségügyi, illetve életvédelmi célból szabad végezni. elújításuk csak a rendeltetésszerű használatukhoz szükséges mértékig, a kötelező jókarbantartás körében megengedett. () A területen kerítés kizárólag a telekhatáron létesíthető. A közterületek felé eső oldalon csak áttört kerítés létesíthető, a kerítés és lábazat együttes magassága legfeljebb, m lehet, melyen belül a lábazat magassága legfeljebb cm lehet. A terv területén közterület felé eső kerítésen szögesdrót nem létesíthető. () A területen DN A méretet meghaladó reklámhordozó nem helyezhető el, kivéve az építési terület takarására szolgáló és meghatározott időre, de legfeljebb hónapra engedélyezett reklámot. (4) A területen 4, m-nél magasabb antenna csak építési engedély alapján helyezhető el. Antennatartó magassága legfeljebb, m lehet. KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. () A közterületeken csak közlekedési-, közmű- és a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmények és műtárgyak helyezhetők el. Közterületen új építményt elhelyezni esővédő, autóbuszváró, telefonfülke, hírlapárusító és virágárusító pavilon kivételével nem szabad. Pavilonok és hirdetőtáblák, reklámtáblák nem helyezhetők el. Tájékoztató és közlekedési táblák egységesen, csoportosítva helyezhetők el, max. m felülettel. () A közterületeken a köztárgyakat és építményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a gyalogos forgalmat ne akadályozzák. () Új közforgalmú út csak zöld sávval összekötött fasor telepítésének kötelezettségével alakítható ki. (4) A közterületeken és a közforgalom számára átadott magánutak esetében az építményeken kívüli és a nem burkolt területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. (5) Útszélesítés esetén gondoskodni kell min. egyoldali fasor telepítéséről. () Az útszabályozással, magánút kialakítással az adott környezetben található, oltóvizet biztosító tűzcsapok számát csökkenteni nem lehet. ÉPÜLETEK KALAKÍTÁSA. () A területen meglévő épület bontása esetén annak helyén új épület csak jelen rendelet előírásainak megfelelően helyezhető el. AZ E-VE- JELŰ, VÉDELM, VÉDŐERDŐ ÖVEZET ELŐÍRÁSA. () A terület kizárólag a különböző területfelhasználási módok közötti véderdők telepítésére szolgál. 4

8 () A területen csak: - a terület fenntartásához szükséges építmények, - biztonsági okból szükséges őrházak, - közlekedési építmények, - távvezetékek helyezhetők el max. %-os beépítettség mértékéig. Az épületek maximális építménymagassága nem haladhatja meg a, métert. () A területen meglévő telkek tovább nem oszthatók, de telekhatárrendezés megengedett. Terepszint alatti beépítés nem megengedett. KL-KT- JELŰ KÖZLEKEDÉS ÖVEZET ELŐÍRÁSA 4. () Az övezet területén csak közlekedési-, közmű- és a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmények és műtárgyak helyezhetők el. Közterületen új építményt elhelyezni esővédő, autóbuszváró, telefonfülke, hírlapárusító és virágárusító pavilon kivételével nem szabad. Pavilonok és hirdetőtáblák, reklámtáblák nem helyezhetők el. Tájékoztató táblák egységesen, csoportosítva helyezhetők el, max. m felülettel. () Az övezetben a telek területének az építményeken kívüli és nem burkolt részét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. KL-VA- JELŰ KÖZLEKEDÉS ÖVEZET ELŐÍRÁSA 5. () A területen a kötöttpályás tömegközlekedési és vasúti megálló és váró, az ezekhez kapcsolódó irányítási, technológiai és üzemi építmények, valamint az alapfunkciót kiszolgáló és ellátó építmények helyezhetők el max. 5%-os beépítettséggel. () Az épületek maximális építménymagassága nem haladhatja meg a 4,5 métert. () A területen meglévő telkek tovább nem oszthatók, a telekhatárrendezés megengedett. (4) Terepszint alatti beépítés nem megengedett. EGYÉB ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ELŐÍRÁSOK VÁROSKÉP VÉDELEM, ÉRTÉKVÉDELEM. () Az építési engedélyezési tervet benyújtása előtt legalább egyszer egyeztetni kell a főépítésszel és a főépítész állásfoglalását mellékelni kell az építési engedélyezési tervhez. () A rendelet hatálya alá tartozó területen régészetileg különös figyelmet igénylő terület nincs. Amennyiben az építkezések, illetve bármilyen földmunkával járó tevékenység során régészeti tárgy, maradvány kerülne elő, úgy arról az érvényben lévő általános előírásoknak megfelelően eljárva haladéktaul értesíteni kell az illetékes államigazgatási szervet, biztosítva a szakszerű leletmentés lehetőségét. () A területen árusító-, vagy reklámhordozó-kocsi, pavilon, sátor, egyéb hasonló jellegű berendezés, szerkezet nem helyezhető el, a hírlap- és virágárus pavilont kivéve. (4) Útbaigazító táblák csak csoportosan, egységes megjelenítéssel létesíthetők. KÖZLEKEDÉS 7. () A terület határoló útjai: llatos út meglévő. rendű főút Határ út meglévő. rendű főút Gubacsi út, meglévő másodrendű főút () A közlekedési területek szabályozási szélességét a szabályozási terv rögzíti. A szabályozási terven ábrázolt magánutak kialakításától el lehet térni. A közterületeknek és a közforgalom számára megnyitott magánutaknak összefüggő hálózatot kell alkotniuk. () A közterületek be nem épített és nem burkolt felületeit zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. (4) Magánutakat a közterületi utaknak megfelelő paraméterekkel kell kialakítani. (5) A területen megvalósítandó rendeltetési egységek működéséhez szükséges parkolás telken belül oldandó meg. A szükséges parkolás mennyiségét az OTÉK 4. előírásai, valamint a fővárosi és a kerületi parkolási rendeletek rendelkezései alapján kell meghatározni. A parkolási igény kielégítését a teljes telekre vonatkozóan az építési engedélyezési dokumentáció részét képező helyszínrajzon igazolni szükséges figyelembe véve a telken meglévő és tervezett összes épületet, építményt és önálló rendeltetési egységet. () A területen megvalósítandó rendeltetési egységek működését szolgáló rendszeres teherszállításhoz szükséges tehergépjárművek parkoló helyei is telken belül helyezendők el. KÖRNYEZETVÉDELM ABÁLYOZÁS. () Általános előírások: A terület jellege miatt az érvényben lévő általános jogszabályokban rögzített környezetterhelési határértékek tartandók be. A tervezett fejlesztések nem eredményezhetik a terület környezeti állapotának minőségromlását, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt, illetve megengedett környezetterhelési határértékek maradéktaul betartandók. A környezetre jelentős hatást gyakoroló tevékenységek telepítésének engedélyezési eljárása során a mindenkor hatályos rendelkezések által előírt módon - jelenleg hatályos /. (.4.) Korm. rendelet - környezeti hatásvizsgálat elvégzése szükséges. () elszín alatti víz és földtani közeg védelme A föld felszínén vagy a földtani közegben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. A kockázatos vegyi anyagok tárolása és telephelyen belüli mozgatása csak összefüggő szilárd ttal ellátott területen, illetve útvonalon történhet. Az ilyen anyagokkal 5

9 folytatott tevékenység során be kell tartani a jelenleg hatályos /. (.7.) Korm. r., vagy mindenkor a hatályos rendelkezések előírásait. A talajban, talajvízben lévő szennyezés miatt a már meglévő talajvízfigyelő kutakból legalább évente talajvízminták laboratóriumi elemzésével ellenőrizni kell a szennyező anyagok elhelyezkedésének és koncentrációjának változását. A meglévő talajszennyezettség megszüntetésére a környezetvédelmi hatóság által elfogadott tervet kell alkalmazni. A területen korábban történt szennyezések következtében használati talajvízkivétel (ipari-, szociális felhasználásra, valamint öntözésre) nem megengedhető. () Vízminőségvédelem A keletkező szennyvizek elvezetése csak közüzemi szennyvízelvezetéssel oldható meg. Bármely okból szennyeződött csapadékvíz csak megfelelő tisztítás után vezethető be a közcsatornába, az ehhez szükséges berendezések megléte az építési engedély kiadásakor vizsgádó. (4) Levegőtisztaság-védelem A beruházó a terület felhasználási, az építési (létesítési) és használatbavételi (üzembe helyezési) engedélyezési eljárás során igazolni köteles, hogy a tervezett, illetőleg megvalósított műszaki megoldás a hatályos levegőtisztaság-védelmi előírásoknak megfelel. Új, helyhez kötött diffúz légszennyező forrás létesítéséhez, illetve meglévő bővítéséhez az illetékes környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges. () Hulladékgazdálkodás Az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtési, szállítási és biztonságos tárolási feltételeit biztosítani kell, az ehhez szükséges berendezések megléte az építési engedély kiadásakor vizsgádó. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység minden fázisában be kell tartani a hatályos rendelkezések előírásait. A környezet veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon kell biztosítani a bontás és építkezés során keletkező minden fajta hulladék gyűjtési feltételeit. (7) Zaj- és rezgésvédelem A területen a zajra érzékeny helyiségek zaj elleni védelméről megfelelő műszaki megoldással gondoskodni kell. lyen esetben az építési engedélyezési eljárás során igazolni kell, hogy az alkalmazott műszaki megoldás megvalósításával a zajvédelmi követelmények teljesülnek. Az építmények tervezése és megvalósítása során gondoskodni kell arról, hogy a határértéket meghaladó mértékű környezeti zaj ne keletkezzen. ZÖLDELÜLETEK 9. () A beépítések során biztosítani kell az övezeti előírásokban előírt zöldfelületi arányt. A tervezési terület telkein belül kötelezően zöldfelületként megtartandó területeket a szabályozási terv tartalmazza. () elszínen tervezett parkolók esetén 4 gépkocsibeállónként db nagy lombkoronájú fa telepítéséről kell gondoskodni. () A megmaradó növényzet építés alatti megfelelő védelméről gondoskodni kell. (4) A zöldfelület számítása során a gyephézagos parkoló-felületek nem vehetők figyelembe. (5) A területen előírt minimális zöldfelületi borítottság kialakításánál gondot kell fordítani a fennálló talajviszonyokat tűrő növényfajok kiválasztására és legalább a kialakítandó zöldfelület felén többszintű (gyep-cserje, gyep-lombkorona) struktúrát kell megvalósítani. () A szabályozási terven megtartandó faként jelölt fák esetében fakivágás a fa biológiai pusztulása miatt, a baleset- és vagyonvédelem érdekében vagy minőségi zöldfelületfejlesztéssel járó értéknövelő beruházás során történhet. (7) akivágás esetén gondoskodni kell a hatályos önkormányzati rendelet szerinti megfelelő mértékű fapótlásról. KÖZMŰVESÍTÉS. () A terület teljes közművesítéssel látandó el. Használatbavételi és fennmaradási engedély csak a teljes közművesítés megléte esetén adható. () A területen keresztülhaladó, illetve annak közvetlen határvonalait érintő közművezeték hálózatok, annak műtárgyai és létesítményei a nyomvonaltengelytől mindkét irányban értendő a vonatkozó rendeletekben és szabványokban rögzített biztonsági övezettel rendelkeznek, melyen belül meghatározott tilalmak és korlátozások érvényesek, az üzemeltetővel egyeztetett kiváltásukig, megszüntetésükig. () A területen a használaton kívüli közművezetékeket, berendezéseket, építményeket el kell távolítani. A korábban létesült, meglévő földalatti tűzcsapokat közműkiváltás, - átépítés esetén föld felettire kell kicserélni. (4) Reklámvilágítással, telken belüli térvilágítással káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni, egyéb inga használatát korlátozni nem szabad. (5) A területen új légvezeték nem helyezhető el. A meglévő légvezeték esetében csak az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges munkálatok végezhetők. () A közterületi és a telken belüli tüzivízhálózat elemeiből, illetve tüzivíztárolókkal olyan rendszer alakítandó ki, melyeknek együttesen biztosítani kell a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti előírásos mennyiségeket. Az építési engedélyezési tervben szerepelnie kell a vonatkozó megoldásoknak. (7) A magánutak alá tervezett közmű-ellátó rendszerek esetében az átadási-, mérési helyekről és a szolgáltatás biztosításának körülményeiről a közműszolgáltatókkal megállapodást kell kötni. () A vezetékes vízhálózat nyomvonalának megváltoztatásakor vagy új nyomvonal létesítésekor az új tűzcsapok telepítési helyét, illetve a meglévők áthelyezését a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell. (9) A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg jelen rendelet hatálya alá tartozó területen a változtatási tilalomról szóló 4/. (..) sz. Kt. rendelet hatályát veszti. B u d a p e s t, 4. június 7. Dr. Gegesy erenc polgármester Dr. Oszvári stván jegyző

10 9. Gubacsi út % / TK KL / + 4/ + +,4 mi % 4 ma. ) 9/ ( m m n.. x KL-KT-/ 95. Gubacsi út / -EN V K %. / TK KL (4/7) / AV KL m. m x. ma.,5 min % 4 Javasolt Magánút ) 9/ ( / E V E Javasolt Magánút. 5. Magánútként is kialakítható terület 9/ út tár a H.. 5. Javasolt Magánút... Magánútként is kialakítható terület - / 4.5 Javasolt Magánút / / EV E /5 Javasolt Magánút (/ 5). + 9 / tf reklámtábla. 4a-4b 5/ / /5 7/ 5a 9 4. be ton telefonf lke as zfa lt ) 9/ ( ) (/4 /.. / T K KL / E V E Szabályozási szélesség / (/5) ) / ( / 4/ ( / ) 4/4 7. 4/ 9 4/. /4 / 4/ 4/ 4/ (5) as zfa lt ép let 4. biztonsági t ltés /.... 4/ 5 (9/) 4/... Timót utca /4 /4 /.. 9/ ( /5).. as zfa lt alja /. /... /4 ( ).7 9/4. /. 4/ / b u rko lat bu rko lat rézs + /4 ( ) / KL-KT- / /4 7 /5. /4 9/ 4. /9 Javasolt megszüntető jel 4.. /4 9 rányadó telekhatár b... b u rko lat rézs alja + Megtartandó fák /4 5 / / let / / ép asz falt ép t le. b u rko lat Övezet határa. Min. Zöldfelületi mutató. 9. Csarnok jellegű meglévő épület buszvá ró burkol a. 7. betova n súti máz fa sa há há z z hídmérle g + Meglévő építmény építési hely /5 7 Megtartandó zöldfelület /5 Beépítési mód Javasoltan megtartandó fák öldhivatali telekhatárok /4. Meglévő úttok tla n t b u rko a lat szfa lt 4. junius. Min. telekterület Min.-Max. Max. Szintterület Építménymagasság Övezet jele Beépítési % Meglévő elektromos távvezeték s vény. /4 5 Szabályozási vonal /4 9 Építési hely határa, építési hely. Építési helyen kívül eső meglévő építmény, bontás esetén vissza nem építhető /4 Szabályozás irányadó elemei: /4 - Meglévő épület szintszáma buszvá ró llatollsatos ú ú t t ( hrsz) 7. ép let reklám tá rebl klaámtá re bla klámtá bla 9/7 fat út as rv ipa + JELMAGYARÁZAT: /7 Megszüntető jel 4. /4 / 4 Szabályozás kötelező elemei: Szabályozási terv határa llatos ú t Javasolt útt Helyrajzi szám / + ép let ép let ló ro ktá dé lla hu,5 max. 4. m 4 % min. m 5 % -/ Meglévő épület já rda ép let medence korlát akna akna tf. r utca Meste macskakő K () max.. m, 5 % min. m 55 % M-/,5 max. 4. m 5 % min. m 45 % M-/ Tájékoztató, alaptérképi elemek: KL-VA -/,5 max. 4. m 5 % min. m 45 % M-/ Kötelezően telepítendő zöldfelület max. 4. m,5 5 % min. m Meglévő vasúti vágány tf. + / 7 roda: 5 Budapest Csalogány u. 4. Tel/ax: --7, KL-VA-/ Telekhatárral egybe eső kerületi közigazgatási határ WC beto n ma csk ak ő / építész, vezető településtervező Tel/ax: --7; Mobil: elelős tervező: Molnár Mária 45 % M-/ Bp.. ker. Linde telephely és környéke Kerületi szabályozási Terv M : Római Atelier Építésziroda ét szem s 4/4 hr ( daru szín darup daru macska macskak macskak macs macskakő macskakő macskakő rézs alja áro óriásplakátok

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (II. 09.) rendelete a Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. Üllői út MÁV Kelenföld Keleti Pályaudvar vasútvonal - Gyáli út által határolt terület

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya Óbudavár község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2006. (I.20.) rendelete Óbudavár község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ) Óbudavár község Önkormányzatának

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Vácduka község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest, Bartók

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata Aszófő Község Helyi Építési Szabályzata 2 Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.22.) rendelete Aszófő község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2006.(IX.22.)

Részletesebben

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2009.(XII.18) 9/2010.(XI.10.) 13/2012.

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: BHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: BSZT).

BUDAÖRS VÁROS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: BHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: BSZT). BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 42/2005. (IX.22.) RENDELETE BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Városépítési Tanácsadó és Tervezo. H-1075 Budapest, Madách tér 3-4., Tel.: (1) 413-0959, Tel./Fax: (1) 413-0958

Városépítési Tanácsadó és Tervezo. H-1075 Budapest, Madách tér 3-4., Tel.: (1) 413-0959, Tel./Fax: (1) 413-0958 Városépítési Tanácsadó és Tervezo Iroda Korlátolt Felelosségu Társaság H-1075 Budapest, Madách tér 3-4., Tel.: (1) 413-0959, Tel./Fax: (1) 413-0958 TATABÁNYA, ÓVÁROS ÉS VII-ES TELEP TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (módosítással egybefoglalva és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya 1 Ábrahámhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2005. (XII.15) számú önkormányzati rendelete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ)

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyva a 11/2008. (IV. 25.) számú Önk. Kt. rendelettel 1118 Budapest, Somlói út 5/b, II.4. Telefon/fax:

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben