Megjelenik évente négyszer Elôfizetési díj: 2000,-Ft. + postaköltség. Egy szám ára 500,-Ft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjelenik évente négyszer Elôfizetési díj: 2000,-Ft. + postaköltség. Egy szám ára 500,-Ft."

Átírás

1 Document4 09/7/31 11:42 AM Page 1 Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Megjelenik évente négyszer Elôfizetési díj: 2000,-Ft. + postaköltség. Egy szám ára 500,-Ft. HU ISSN Szerkesztôbizottság Adamikné Jászó Anna, Balogh Mihály (fôszerkesztô) Csík Tibor, Dán Krisztina, Fischerné Dárdai Ágnes, Golnhoffer Erzsébet, Jáki László (felelôs szerkesztô) Kelemen Elemér, Nádasi András Borító és tördelés: Illovszky Gyöngyi Olvasószerkesztô: Ábrahám Erika A szerkesztôség címe: 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. Levelezési cím: 1063 Budapest, Pf. 49. Telefon: , Elektronikus kiadás: Közreadja az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Felelôs kiadó: dr. Farkas Katalin Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda, 2030 Érd, Törökbálinti út 34. Felelôs vezetô: Juhász László 1

2 Document4 09/7/31 11:42 AM Page 2 Könyv és Nevelés 2009/2. Tartalom Balogh Mihály: Mustra... 6 KÖNYVTÁR Vörös Klára: A könyvtár mint nevelési színtér és értékszimbólum... 8 Patkósné Tóth Zsuzsa: Az Eötvös Gimnázium könyvtára Borostyániné Rákóczi Mária: Pedagógiai folyóiratok az interneten. Tájékozódás a szakirodalomban Könyvritkaságok az Egri Fôegyházmegyei Könyvtárban (Nádasi András) OLVASÁSPEDAGÓGIA Gordon Gyôri János: Kötelezô, közös, kölcsönös olvasmány. Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok kánonjában Tóth Csilla: Narrativitás, történetiség, értékpluralizmus a kánon újraírásában Gombos Péter: Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Szinger Veronika: Nagycsoportos óvodások írásbeliséggel kapcsolatos tudása és tevékenységei (EKéN) Fûzfa Balázs: Irodalomtanítás de meddig? Egy lehetséges válasz: irodalom_12_11_10_9 (EKéN) Gyeskó Ágnes: Járatlan utat járt útért el ne hagyj! avagy Miért ne ragaszkodjunk a bevált kötelezô olvasmányokhoz? (EKéN) Péterfi Rita: Mit tudunk az iskolán túli világról? (Amit a évesek az iskolai kötelezô olvasmányokon kívül a maguk kedvére olvasnak) (EKéN) Adoryan Emese: Tündérboszorkány az iskolai könyvárban Kísérlet egy kötelezô olvasmány feldolgozására (EKéN) Cs. Bogyó Katalin: A magyar- és könyvtárostanár együttmûködésének felettébb szükséges voltáról a kötelezô olvasmányok kiválasztása terén (EKéN) Peternainé Juhász Zsuzsa: Olvass többet! Ajánlott olvasmányok népszerûsítése a debreceni Ady Endre Gimnáziumban (EKéN) Szecsôdi Tamás Leó: Irodalomtanítás és kötelezô olvasmányok a hatosztályos gimnázium 7-8. évfolyamán. Kísérletek - egy magyartanár élményei (EKéN) TANKÖNYV TANESZKÖZ Sávoly Mária: Hérodotosz igazsága történelemoktatásunk szemlélet- és módszerváltásának eszköztára tükrében Jáki László: Lakits Vendel, a tankönyvíró (EKéN) 2

3 Document4 09/7/31 11:42 AM Page 3 IFJÚSÁGI IRODALOM A stílusról Kettôs tükrök -ben (Sólyom Réka) Jáki László: Benedek Elek és az ifjúsági folyóirat-kiadás KITEKINTÉS, HÍREK

4 Document4 09/7/31 11:42 AM Page 4 Table of contents Mihály Balogh: Show LIBRARY Klára Vörös: The library as an educational place and as an emblem of worth Zsuzsa Tóth Patkós: The library of the secondary grammar school Eötvös Mária Rákóczi Borostyáni: Educational periodicals of the web. Gathering information in the special literature Book curiosities in the library of Archdiocese of Eger (András Nádasi) PEDAGOGY OF READING János Gordon Gyõri: Required, common and reciprocal reading. Tradition and renewal in the canon of required readings Csilla Tóth: Narrativity, historicity and pluralism of worth in the restart of the canon (EKéN) Péter Gombos: Oh, tell, what you would choose? A teacher s responsibility and possibilities by choosing required readings. Veronika Szinger: The kindergartners literacy knowledge and activities (EKéN) Balázs Fûzfa: Literature teaching but till when? (A possible answer: literature _12_11_10_9) ) Ágnes Gyeskó: Why not insist on choosing the tried and tested required readings? (EKéN) Rita Péterfi: What is known about the life outside of scool? (Books, which are read only for pleasure by children aged 10-12) (EKéN) Emese Adoryan: Fairy-witch in the school library an attempt at adaptation of a required reading (EKéN) Katalin Bogyó Cs.: About the much to be necessary co-operation of the teacher of Hungarian language and literature and the teacher librarian in makng the reading-list (EKéN) Zsuzsa Juhász Peternainé: Read more! popularization of the recommended books in the secondary grammar school Endre Ady in Debrecen (EKéN) Tamás Leó Szecsõdi: Teaching literature and the required readings in grade 7-8. of a six-class secondary grammar school (attempts and personal experiences of a teacher of Hungarian language and literature) (EKéN) TEXTBOOKS TEACHING AIDS Mária Sávoly: The truth of Herodotus in the mirror of change of attitude and method of teching history László Jáki: Vendel Lakits, the author of textbooks (EKéN) LITERATURE OF YOUTH About the style in double mirrors (Réka Solyóm) László Jáki: Elek Benedek and the publishing of juvenile magazines OUTLOOK, NEWS 4

5 Document4 09/7/31 11:42 AM Page 5 INHALT Muster (Mihály Balogh) BIBLIOTHEK Klára Vörös: Die Bibliothek als Schauplatz der Erziehung und Wertensymbol Zsuzsa Patkósné Tóth: Die Bibliothek des Gymnasiums Eötvös Mária Borostyániné Rákóczi: Pädagogische Zeitschriften im web. Informierung in der Fachliteratur Raritäten in der Bibliothek der Kirchenprovinz zu Eger (András Nádasi) LESEPÄDAGOGIK János Gordon Gyõri: Pflichtlesestück, gemeinsames Lesestück, gegenseitiges Lesestück. Tradition und Erneuerung im Kanon der Schullesestücken Csilla Tóth: Narratives Schreiben, Geschichtlichkeit, Wertenpluralismus im Neustart des Kanons Péter Gombos: Ah, sprich, was würdest Du wählen? Die Verantwortung und die Möglichkeiten des Lehrers bei der Auswahl der Pflichtliteratur Veronika Szinger: Das Wissen und die Tätigkeit der Kinder im Vorschulalter in Zusammenhang mit der Schriftlichkeit (EKéN) Balázs Fûzfa: Literaturunterricht aber wie lange? (Eine mögliche Antwort: Literatur_12_11_10_9)(EKéN) Ágnes Gyeskó: Der gewohnte Weg ist die sicherste! Oder: warum dürfen wir auf bewährte Pflichtlesestücke nicht hängen? (EKéN) Rita Péterfi: Was wissen wir über die Welt jenseits der Schule? (Das was die 10-12jährige ausser der Pflichtliteratur sich selbst zuliebe lesen) (EKéN) Emese Adoryan: Hexenfee in der Schulbibliothek ein Versuch der Verarbeitung der Pflichtliteratur (EKéN) Katalin Cs. Bogyó: Über die hochnötige Zusammenarbeit der Ungarischlehrer und der Schulbibliothekaren bei der Auswahl der Pflichtlesestücke (EKéN) Zsuzsa Peternainé Juhász: Lese mehr! Popularisierung der empfohlenen Literatur in den Jahrgang des Gymnasiums (EKéN) Tamás Leó Szecsõdi: Literaturlehre und Pflichtliteratur in den Jahrgang des sechsklassigen Gymnasiums (Versuche die Erlebnisse eines Ungarischlehrers) (EKéN) LEHR- UND LERNMITTEL Mária Sávoly: Die Wahrheit Herodotos im Spiegel der Instrumentensammlung des Betrachtungs- und Lehrweisenwechsels im Geschichtsunterricht László Jáki: Vendel Lukács, der Lehrbuchverfasser JUGENDLITERATUR Über den Styl in den Doppelte Spiegel (Réka Sólyom) László Jáki: Elek Benedek und die Herausgabe der Jugendzeitschrift NACHRICHTEN, AUSBLICK 5

6 Document4 09/7/31 11:42 AM Page 76 E számunk szerzôi Adoryán Emese könyvtárostanár, Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó, Bp. Bacsó Ildikó könyvtáros, MFPI, Bp. Balogh Mihály az OPKM ny. fôigazgatója, Kunszentmiklós Borostyániné Rákóczi Mária osztályvezetô OFI-OPKM, Bp. Cs. Bogyó Katalin könyvtárostanár, Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged Czeglédi László fôigazgató, Eszterházy Károly Fôiskola Könyvtára, Eger Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferens, könyvtáros OFI-OPKM, Bp. Dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész, egyetemi docens, NyME Irodalomtörténeti Intézeti Tanszék, Szombathely Gombos Péter fôiskolai adjunktus, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Fôiskolai Kar Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék Gordon Gyôri János elnök, HUNRA Magyar Olvasástársaság, egyetemi docens ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Bp. Gyeskó Ágnes magyar-filozófia szakos tanár, Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Budaörs Dr. Jáki László tudományos fômunkatárs OFI-OPKM, Bp. Dr. Nádasi András egyetemi docens, Eszterházy Károly Fôiskola, Eger Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa intézeti könyvtáros ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Peternainé Juhász Zsuzsa könyvtáros, Ady Endre Gimnázium, Debrecen Péterfi Rita olvasásszociológus, OSZK - Könyvtári Intézet, Bp. Sávoly Mária egyetemi oktató, Pedagógiai Intézet, Piliscsaba Sólyom Réka egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Bp. Szecsôdi Tamás Leo magyar-, mozgókép- és médiatanár, Szent István Gimnázium, Bp. Szinger Veronika fôiskolai tanár, Kecskeméti Fôiskola, Tanítóképzô Fôiskolai Kar Tóth Csilla magyartanár, Thomas Mann Gymnasium - Deutsche Schule, Bp. Vörös Klára fôiskolai adjunktus, Kaposvári Egyetem PFK Társadalomelméleti és Könyvtártudományi Tanszék 76

Könyv és Nevelés 2007/2.

Könyv és Nevelés 2007/2. Könyv és Nevelés 2007/2. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Balogh Mihály: Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2006-ban végzett szakfelügyeleti vizsgálatról 7 Rakonczás Szilvia: A szakfelügyelet

Részletesebben

XVI. évfolyam 2014 / 1.

XVI. évfolyam 2014 / 1. XVI. évfolyam 2014 / 1. Könyv és Nevelés Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata Szerkesztőbizottság: Adamikné Jászó Anna, Dán Krisztina, Fischerné Dárdai Ágnes, Golnhofer Erzsébet, Kelemen Elemér,

Részletesebben

XVII. évfolyam 2015/2. www.eken.opkm.hu

XVII. évfolyam 2015/2. www.eken.opkm.hu XVII. évfolyam 2015/2. www.eken.opkm.hu 5. ábra A folyóiratok együttidézettségi térképe [27. o.] 6. ábra Az Orvosi Hetilap valószínűsíthető helyzete a folyóiratok együttidézettségi térképén [27. o.] 17.

Részletesebben

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Képzés és Gyakorlat Training & Practice VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia HUMÁN TUDOMÁNYOK TALÁLKOZÁSA INTERDISZCIPLINARITÁS A PEDAGÓGIÁBAN ABSZTRAKTKÖTET Sopron, 2014. november 27. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA

IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA ( 1 ) IMPRESSZUM szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA kiadja: a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY a kiadásért felel: TORDAI PÉTER megbízott igazgató nyomdai kivitelezés: INNOVARIANT NYOMDAIPARI

Részletesebben

TEHETSÉG ZENE OLVASÁS Debrecen, 2015. április 11. Thomas Mann u. 49.

TEHETSÉG ZENE OLVASÁS Debrecen, 2015. április 11. Thomas Mann u. 49. A KONFERENCIA TELJES PROGRAMJA TEHETSÉG ZENE OLVASÁS Debrecen, 2015. április 11. Thomas Mann u. 49. A KONFERENCIA TÁMOGATÓI: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP, OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET A nyitó plenáris

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz

Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz Iskolai végzettsége Janus Pannonius Tudományegyetem, Tanárképző Kar, magyar-művészettudomány szakos középiskolai tanár, 1989. Tudományos minősítés 1989: Pro Scientia

Részletesebben

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája acta paedagogica Tartalom A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája Ambrus Attiláné Kéri Katalin 2 Bartha Árpád 6 Bárdossy Ildikó 7 Dudás Margit 12 Kocsis Mihály 13

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2009/10. 2. szám. Kari Közlöny

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2009/10. 2. szám. Kari Közlöny Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2009/10. 2. szám Kari Közlöny A Kari Közlöny RTF formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 43. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 43. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. Tanulás, tudás, műveltség Könyvtárosok a jövő szolgálatában SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 43. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL

Részletesebben

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT SAVARIA UNIVERSITY PRESS Szombathely 2011 MEGJELENT A HUNRA MEGALAKULÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11.

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11. MOLNÁR-KOVÁCS ZSÓFIA A TANKÖNYVKUTATÁS MAGYAR BIBLIOGRÁFIÁJA (2000-2010) KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK VIZSGÁLATÁRA Pécs, 2013 A kötet megjelenését

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben Baja, 2013 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001.

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Mikes International Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Internet: www.federatio.org/mikes_int.html Email: mikes_int@federatio.org P.O.

Részletesebben

GYŐRI ZENEI NEVELÉSI KONFERENCIA. 1. nap május 15. (csütörtök)

GYŐRI ZENEI NEVELÉSI KONFERENCIA. 1. nap május 15. (csütörtök) GYŐRI ZENEI NEVELÉSI KONFERENCIA 2014. május 15-18 1. nap május 15. (csütörtök) IDŐPONT TÉMA HELYSZÍN 14.00 17.00 Regisztráció 17.00 Konferencia megnyitója Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város polgármesterének

Részletesebben

Neveléstudomány. Oktatás Kutatás Innováció. Főszerkesztő: Meghívo szerkesztő: Rovatgondozók: Szerkesztőségi titkár: Titkársági asszisztens:

Neveléstudomány. Oktatás Kutatás Innováció. Főszerkesztő: Meghívo szerkesztő: Rovatgondozók: Szerkesztőségi titkár: Titkársági asszisztens: Tanulmányok Kitekintés The Impact of Observing Good Teaching Practice on Early CLIL Teachers: A European Project Dana Hanesová Tanulmányok Fókusz Célnyelven tanult tantárgyi tartalom értékelése a korai

Részletesebben

A Magyar Írószövetség

A Magyar Írószövetség 1956 2006 A Magyar Írószövetség jubileumi rendezvényei Jubilee Programme by the Hungarian Writers Association Budapest, 2006 Tartalom I. A Magyar Írószövetség 1 Az Írószövetség 1956-ban 2 Az 56-os Emlékbizottságról

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban Baja, 2014 Szerkeszette, lektorálta: Dr. Steinerné dr. habil. Molnár Judit CSc Technikai munkatárs:

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben