Könyv és Nevelés 2006/4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyv és Nevelés 2006/4."

Átírás

1 Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl 14 Melykóné Tõzsér Judit: Iskolai könyvtárak a szakfelügyelet tükrében 24 Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei (Szabó Sándor)36 Droppánné Debreczeni Éva: Száz év a magyar pedagógia szolgálatában 37 Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógia az Országos Neveléstudományi Konferencián 48 Könyvtáros képzés (vagy továbbképzés) az elsõ világháború elõtt (Jáki László) 53 OLVASÁSPEDAGÓGIA Nagy Attila: Növekvõ kulturális szakadékok az olvasás példája 55 A Nemzetközi Olvasástársaság 21. Világkogresszusa Budapesten Steklács János: Betûhidak, a mûveltség összeköt Building Literacy Bridges 64 Mikulás Gábor: Egyéni érdekeltség a jó olvasás kulcsa 67 Gordon Gyõri János: A magyartanítás átalakulása az irodalomtanítás nemzetközi tendenciáinak tükrében 70 Beszámoló a Magyar Olvasástársaság tisztújító közgyûlésérõl (Kocsis Éva) 83 Kalandra fel! (Szabóné Gellért Ágnes) 85 A mese és az olvasás (Varga Kovács Amarilla) 89 TANKÖNYV TANESZKÖZ Vajda Kornél: olyóiratunk jelene és jövõje 92 Irodalomkönyvek a középiskolák 12. osztálya számára (Bencédy József) 97 Atlasz 1956-ról (Mezey László Miklós) 100 I JÚSÁGI IRODALOM Rigó Béla: Kincskeresõ vagy Nincskeresõ 103 KITEKINTÉS Tallózás a külföldi szakirodalomban (Pallos Zsuzsanna)(Goda Beatrix) 111 HÍREK Anyanyelv-tanítási konferencia (Csekõ Györgyi) 115 1

2 Készült a Nemzeti Kulturális Alap, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatásért Közalapítvány támogatásával Megjelenik évente négyszer. Elõfizetési díj: 1500,- t. Egy szám ára: 375,- t. HU ISSN Szerkesztõbizottság: Adamikné Jászó Anna, Balogh Mihály (fõszerkesztõ), Csík Tibor, Dán Krisztina, Dárdai Ágnes, Jáki László (felelõs szerkesztõ), Mohos Sándor, Nádasi András Olvasószerkesztõ: Balogh Virág Katalin Borító és tördelés: Hóka László A szerkesztõség címe: 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 49 Telefon: Elektronikus kiadás: Közreadja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum elelõs kiadó: Dr. Varga Katalin Nyomdai kivitelezés: PG Nyomdaipari Vállalkozás elelõs vezetõ: Pallós Géza 2

3 Table of contents Mihály Balogh: Show 5 LIBRARY Tamás Tafferner: Tasks, resources and developments in a school library 7 Mihály Balogh: Meditation about the school-inspectorate of school libraries 14 Judit Melykó Tõzsér: School Libraries in the mirror of school-inspectorate 24 Are they used nowadays, also? The traditional media of a referee librarian (Sándor Szabó) 36 Éva Droppán Debreceni: 100 years in service of Hungarian education 37 Andrea Dömsödy: User education in libraries in the National Educational Conference 48 Librarian training (or further education) before the irst World War (László Jáki) 53 PEDAGOGY O READING Attila Nagy: Ever widening cultural gulfs - the example of reading 55 The International Reading Association s 21st World Congress in Budapest János Steklács: Building literacy Bridges 64 Gábor Mikulás: Personal interestedness-the key of good reading 67 János Gordon Gyõri: The change of teaching Hungarian literature in the mirror of international tendencies 70 Report about the general meeting for election of officials (Éva Kocsis) 83 Go in quest of adventures...? (Ágnes Szabó Gellért) 85 The tale and the reading (Amarilla Varga Kovács) 89 TEXTBOOKS TEACHING AIDS Kornél Vajda: The present and future of our journal 92 Textbooks of literature for the 12th class (József Benczédy) 97 A map about 1956 (László Miklós Mezey) 100 YOUTH LITERATURE Béla Rigó: Problems with the journal Kincskeresõ 103 OUTLOOK Gleaning in the foreign professional literature of education (Zsuzsanna Pallos)(Beatrix Goda) 111 NEWS Conference about the instruction in the mother tongue (Györgyi Csekõ) 115 3

4 4 Inhalt Mihály Balogh: Muster 5 BIBLIOTHEK Tamás Tafferner: Aufgaben, Quellen, örderungen in der Schulbücherei 7 Mihály Balogh: Grübelei über die fachliche Aufsicht der Schulbüchereien 14 Judit Tõzsér rau Melykó: Schulbüchereien im Spiegel der fachlichen Aufsicht 24 Machen wir noch Gebrauch davon? Die konventionellen Mittel der Informierung (Sándor Szabó) 36 Éva Debreceni rau Droppán: Hundert Jahre im Dienst der ungarischen Pädagogik 37 Andrea Dömsödy: Bibliothekspädagogik auf der Landeskonferenz der Erziehungswissenschaft 48 Bibliothekarbildung (oder Weiterbildung) vor dem ersten Weltkrieg (László Jáki) 53 LESEPÄDAGOGIK Attila Nagy: Sich vertiefende kulturelle Abgründe das Beispiel des Lesens 55 Der 21. Weltkongress der Internationalen Lesegesellschaft in Budapest János Steklács: Buchstabenbrücken die Bildung verbindet Building Literacy Bridges 64 Gábor Mikulás: Individuelle Interessiertheit Schlüssel zum guten Lesen 67 János Gordon Gyõri: Die Umwandlung des Unterrichtes der ungarischen Sprache und Literatur im Spiegel der internationalen Tendenzen des Literatur-Unterrichtes 70 Bericht über die restaurierende Generalversammlung der Ungarischen Lesegesellschaft (Éva Kocsis) 83 Auf zum Abenteuer! (Ágnes Gellért rau Szabó) 85 Das Märchen und das Lesen (Amarilla Varga Kovács) 89 LEHR- UND LERNMITTEL Kornél Vajda: Die Gegenwart und die Zukunft unserer Zeitschrift 92 Literaturbücher für die 12. Klasse der Mittelstufe (József Bencédy) 97 Atlas über 1956 (László Miklós Mezey) 100 JUGENDLITERATUR Béla Rigó: Schatzsucher oder Nichtssucher 103 AUSBLICK Nachlese in der ausländischen achliteratur (Zsuzsanna Pallos)(Beatrix Goda) 111 MELDUNGEN Konferenz über dem Muttersprachenunterricht (Györgyi Csekõ) 115

5 E számunk szerzõi Angyal Erzsébet muzeológus, Budapest Balogh Mihály ny. könyvtárigazgató, Kunszentmiklós Dr. Bencédy József tudományos kutató, Budapest Bollókné Várhelyi Katalin muzeológus, OPKM, Budapest Csekõ Györgyi tanárnõ, Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest Droppánné Debreczeni Éva könyvtáros, OPKM, Budapest Dömsödy Andrea könyvtárostanár, OPKM, Budapest Emmer Gáborné könyvtáros szaktanácsadó XX. ker., Pedagógiai Intézet, Budapest Goda Beatrix könyvtáros, OPKM, Budapest Gordon Gyõri János fõiskolai adjunktus, ELTE, Budapest Gyarmati Szabó Éva fõszerkesztõ, Budapest Hrabovszki János gyûjteménykezelõ, OPKM Budapest Dr. Jáki László osztályvezetõ, OPKM Budapest Kilicsányi Ágnes marketingigazgató, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kocsis Éva iskolai könyvtári és tehetségfejlesztõ szakértõ, Budapest Melykóné Tõzsér Judit könyvtárostanár, Kodály Zoltán Ált. Isk., Hatvan Mezey László Miklós szerkesztõ, OSZK, Budapest Mikulás Gábor könyvtári szakértõ, Kecskemét Dr. Nagy Attila olvasáskutató, OSZK, Budapest Pallos Zsuzsanna könyvtáros, OPKM Budapest Rigó Béla szerkesztõ, Szeged Steklács János fõiskolai tanár, Kecskemét Szabó Sándor ny. tanszékvezetõ fõiskolai tanár, ELTE, Budapest Szabóné Gellért Ágnes könyvtáros, OPKM, Budapest Székely Gábor egyetemi hallgató, Budapest Székelyné Kõrösi Ilona történész-muzeológus, Katona József Múzeum, Kecskemét OPKM, Budapest Tafferner Tamás tanácsos, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest Vajda Kornél szerkesztõ, OSZK, Budapest Varga Kovács Amarilla könyvtáros, OPKM, Budapest v E számunk képei az Országos Pedagógia Könyvtár és Múzeum Mesevarázs a Tündérpalotában c. rendezvényén készültek, június 24-én, a Múzeumok Éjszakáján. A Könyv és Nevelés az Interneten is megjelenik olyóiratunk, a Könyv és Nevelés (KéN) 2005-tõl elektronikus formában is megjelenik. Az elektronikus kiadás (e-kén) közvetlenül elérhetõ a honlapon és az OPKM honlapjáról is, a lap megjelenését követõ 3. héten. N.A. A tanulmányok címe melletti piktogram azt jelzi, hogy a cikk elektronikus változata további információkat tartalmaz. 118

11 王 永 慶 先 生 小 學 畢 業 後 即 到 茶 園 當 雜 工, 後 來 開 店 賣 米, 憑 著 經 營 能 力, 加 上 堅 持 與 努 力, 成 功 打 造 了 自 己 的 企 業 王 國, 成 為 臺 灣 經 營 之 神 上 述 說 明 了 下 列 何 種 現 象? (A) 社 會

11 王 永 慶 先 生 小 學 畢 業 後 即 到 茶 園 當 雜 工, 後 來 開 店 賣 米, 憑 著 經 營 能 力, 加 上 堅 持 與 努 力, 成 功 打 造 了 自 己 的 企 業 王 國, 成 為 臺 灣 經 營 之 神 上 述 說 明 了 下 列 何 種 現 象? (A) 社 會 雲 林 國 中 103 學 年 度 第 二 學 期 第 三 次 段 考 一 年 級 公 民 科 試 題 一 選 擇 題 :( 每 題 2 分, 共 56 分 ) 1 下 圖 為 我 國 近 三 十 年 來 的 貧 富 差 距 圖, 根 據 此 圖, 下 列 哪 一 位 同 學 的 分 析 最 為 正 確? 一 會 兒, 兩 人 對 話 如 下 請 問 : 由 圖 中 阿 添 的 回 答 可 知, 這

Részletesebben

1990 2 6 7 1959 247 51 51 1984 447 149 115 104103 129 144 2 1957 159177 4 1972 219 781 782 436 437 580560 459 39 459 525691 115 523 184 677 115 181 635 173207 630 253 253 178 432 232 579 315 3 1972

Részletesebben

140 中 極 學 刊 一 前言 綉 像 女 才 子 書 題 鴛 湖 煙 水 散 人 著 煙 水 散 人 即 徐 震 字 秋 濤 號 煙 水 散 人 浙 江 秀 水 人 1 女 才 子 書 成 書 於 順 治 16 年 2 又 名 閨 秀 佳 話 女 才 子 傳 美 人 書 情 史 續 傳 本 文

140 中 極 學 刊 一 前言 綉 像 女 才 子 書 題 鴛 湖 煙 水 散 人 著 煙 水 散 人 即 徐 震 字 秋 濤 號 煙 水 散 人 浙 江 秀 水 人 1 女 才 子 書 成 書 於 順 治 16 年 2 又 名 閨 秀 佳 話 女 才 子 傳 美 人 書 情 史 續 傳 本 文 中極學刊 第八輯 國立暨南國際大學 中 國 語 文 學 系 2 0 1 4 年 1 2 月 虛 實 的 女 才 子 建 構 女 才 子 書 及 評 點 研 究 林小涵 暨南國際大學中文所 摘 要 小 說 評 點 在 明 末 清 初 因 承 繼 了 萬 曆 以 來 小 說 評 點 之 緒 加 上 小 說 創 作 的 數 量 更 加 龐 大 小 說 評 點 在 此 時 期 產 生 較 大 的 發 展 女

Részletesebben

1971 7 6 1993 3 8 1993 2 17 1992 2 5 1991 2 3 1 2 1972 2 217 1972 1 270 1987 113 1988 296 1989 132 1990 12 30 1990 8 2 1992 2 7 1986 3 1 1960 28 1960 31 1945 1950 1987 17 1972 1 1 1972 1 39 1972 2 301

Részletesebben

(Microsoft Word - \245\376\301p\267|\244\353\245Z 101 11 15.doc)

(Microsoft Word - \245\376\301p\267|\244\353\245Z 101 11 15.doc) 月 刊 101 年 11 月 份 中 華 民 國 不 動 產 估 價 師 公 會 全 國 聯 合 會 編 輯 企 劃 委 員 會 出 刊 日 期 : 101 年 11 月 15 日 本 期 輪 值 委 員 為 何 金 鳳 副 主 委 主 任 委 員 : 汪 也 乃 副 主 任 委 員 : 陳 韋 翰 劉 宜 論 何 金 鳳 執 行 秘 書 : 呂 嘉 琪 委 員 : 吳 紘 緒 高 雲 江 晨 仰

Részletesebben

国 家 图 书 馆 年 鉴 2015 重 要 文 件 选 编 一 馆 发 文 件 目 录 关 于 陈 荔 京 等 3 人 职 务 试 用 聘 任 的 通 知 国 图 人 发 2014 1 号 国 家 图 书 馆 关 于 辛 璐 等 33 人 职 务 聘 任 的 通 知 国 图 人 发 2014 2

国 家 图 书 馆 年 鉴 2015 重 要 文 件 选 编 一 馆 发 文 件 目 录 关 于 陈 荔 京 等 3 人 职 务 试 用 聘 任 的 通 知 国 图 人 发 2014 1 号 国 家 图 书 馆 关 于 辛 璐 等 33 人 职 务 聘 任 的 通 知 国 图 人 发 2014 2 重要文件选编 馆发文件目录 重要文件选编 国 家 图 书 馆 年 鉴 2015 重 要 文 件 选 编 一 馆 发 文 件 目 录 关 于 陈 荔 京 等 3 人 职 务 试 用 聘 任 的 通 知 国 图 人 发 2014 1 号 国 家 图 书 馆 关 于 辛 璐 等 33 人 职 务 聘 任 的 通 知 国 图 人 发 2014 2 号 国 家 图 书 馆 关 于 办 公 室 副 主 任 等

Részletesebben

经 济 高 速 增 长 和 其 后 又 比 其 他 发 达 资 本 主 义 国 家 更 为 顺 利 地 克 服 了 石 油 危 机 的 冲 击, 使 日 本 的 市 场 经 济 体 制 在 7 0 ~ 8 0 年 代 赢 得 了 国 际 社 会 的 广 泛 赞 誉 ( 其 间 虽 有 欧 美 国 家

经 济 高 速 增 长 和 其 后 又 比 其 他 发 达 资 本 主 义 国 家 更 为 顺 利 地 克 服 了 石 油 危 机 的 冲 击, 使 日 本 的 市 场 经 济 体 制 在 7 0 ~ 8 0 年 代 赢 得 了 国 际 社 会 的 广 泛 赞 誉 ( 其 间 虽 有 欧 美 国 家 第 三 章 面 向 2 1 世 纪 的 日 本 经 济 体 制 变 革 与 产 业 结 构 调 整 日 本 经 济 在 经 历 了 8 0 年 代 中 后 期 的 泡 沫 经 济 繁 荣 之 后, 于 1991 年 春 季 开 始 陷 入 长 期 停 滞 之 中, 至 今 已 达 8 年 之 久 造 成 这 场 战 后 日 本 经 济 发 展 过 程 中 史 无 前 例 的 经 济 停 滞 的 原

Részletesebben

2015 TB-1-06.indd

2015 TB-1-06.indd 第 六 課 愛 使 我 們 和 好 95 第 6 課 愛 使 我 們 和 好 經 金 文 句 創 世 記 卅 三 1 20 上 帝 一 向 以 仁 慈 待 我, 賜 給 我 一 切 所 需 要 的 ( 創 世 記 卅 三 11) 教 學 主 旨 教 學 目 標 信 仰 人 物 故 事 創 世 記 第 廿 七 章 記 載 雅 各 因 為 欺 騙 父 親 以 撒, 奪 走 父 親 以 撒 原 先 要 給

Részletesebben

民國初年小學國語課本的實用主義傾向──以黎錦暉編寫版本為主要分析對象

民國初年小學國語課本的實用主義傾向──以黎錦暉編寫版本為主要分析對象 教 科 書 研 究 第 六 卷 第 三 期 (2013 年 12 月 ),59-94 民 國 初 年 小 學 國 語 課 本 的 實 用 主 義 傾 向 以 黎 錦 暉 編 寫 版 本 為 主 要 分 析 對 象 郭 澤 寬 1 陳 祥 丹 2 實 用 主 義 曾 在 上 世 紀 初 前 後, 深 刻 影 響 中 國 發 展 自 本 土, 承 續 洋 務 運 動 素 樸 的 致 用 思 維, 與 來

Részletesebben

滋心話集第13卷第 二 期(2007年7月)

滋心話集第13卷第 二 期(2007年7月) 1 AIDS Hotline : 2780 2211 Dr. Sex Hotline : 2337 2121 2 AIDS Hotline : 2780 2211 Dr. Sex Hotline : 2337 2121 3 AIDS Hotline : 2780 2211 Dr. Sex Hotline : 2337 2121 4 AIDS Hotline : 2780 2211 Dr. Sex Hotline

Részletesebben

424 朝 陽 學 報 第 十 三 期 一 前 言 本 論 文 的 發 展 源 起 於 筆 者 透 過 研 究 地 方 木 工 藝 史 之 際, 所 同 時 蒐 集 台 灣 木 工 藝 產 業 史 相 關 資 料 整 理 解 析 後 所 得 出 的 成 果 1895 年 甲 午 戰 爭 戰 敗 後,

424 朝 陽 學 報 第 十 三 期 一 前 言 本 論 文 的 發 展 源 起 於 筆 者 透 過 研 究 地 方 木 工 藝 史 之 際, 所 同 時 蒐 集 台 灣 木 工 藝 產 業 史 相 關 資 料 整 理 解 析 後 所 得 出 的 成 果 1895 年 甲 午 戰 爭 戰 敗 後, 日 治 後 期 臺 灣 木 工 藝 產 業 的 環 境 成 長 與 相 關 產 品 技 術 上 的 變 化 423 日 治 後 期 臺 灣 木 工 藝 產 業 的 環 境 成 長 與 相 關 產 品 技 術 上 的 變 化 諸 葛 正 朝 陽 科 技 大 學 設 計 研 究 所 摘 要 本 論 文 的 主 要 目 的 在 於 重 新 建 構 日 治 後 期 時 台 灣 木 工 藝 產 業 史 的 整

Részletesebben

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Részletesebben

1980 34 51 1980 34 51 1980 34 51 hu hu hu hu hu hu hu hu hu ( x) ( x) ( x) ( x) X X X X X X X X 1990 1990 X X X 1990 11 1

Részletesebben

Microsoft Word - 三方协议书与接收函的相关说明学生版.doc

Microsoft Word - 三方协议书与接收函的相关说明学生版.doc 三 方 协 议 书 与 接 收 函 的 相 关 说 明 各 位 同 学, 毕 业 生 就 业 签 约 已 进 入 较 繁 忙 阶 段, 由 于 不 少 同 学 签 订 三 方 协 议 书 时 对 落 户 档 案 派 遣 等 常 规 手 续 都 不 甚 了 解, 漏 办 各 类 手 续 不 仅 影 响 自 身 工 作 效 率, 也 可 能 对 毕 业 派 遣 造 成 问 题 有 鉴 于 此, 大 学

Részletesebben

Microsoft Word - 送報伕2.doc

Microsoft Word - 送報伕2.doc 送 報 伕 楊 逵 胡 風 譯 呵, 這 可 好 了! 我 想 我 感 到 了 像 背 著 很 重 很 重 的 東 西, 快 要 被 壓 扁 了 的 時 候, 終 於 卸 了 下 來 似 的 那 種 輕 快 因 為, 我 來 到 東 京 以 後, 一 混 就 快 一 個 月 了, 在 這 將 近 一 個 月 的 中 間, 我 每 天 由 絕 早 到 深 夜, 到 東 京 市 底 一 個 一 個 職

Részletesebben

申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理 依 据 4 ( 六 ) 办 理 条 件 5 ( 七 )

申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理 依 据 4 ( 六 ) 办 理 条 件 5 ( 七 ) 行 政 许 可 3716000101503 申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 滨 州 市 司 法 局 发 布 2015-09-01 1 申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理

Részletesebben

图 文 聚 焦 国 培 计 划 (2013) 甘 肃 省 农 村 小 学 音 乐 骨 干 教 师 短 期 集 中 培 训 9 月 4 日 开 班 了, 学 员 老 师 们 从 甘 肃 省 各 个 县 市 州 汇 聚 湖 南 一 师, 开 始 了 为 期 14 天 的 培 训 学 习 : 鲜 明 的

图 文 聚 焦 国 培 计 划 (2013) 甘 肃 省 农 村 小 学 音 乐 骨 干 教 师 短 期 集 中 培 训 9 月 4 日 开 班 了, 学 员 老 师 们 从 甘 肃 省 各 个 县 市 州 汇 聚 湖 南 一 师, 开 始 了 为 期 14 天 的 培 训 学 习 : 鲜 明 的 . 国 培 简 报 国 培 计 划 (2013) 中 西 部 项 目 甘 肃 省 小 学 音 乐 短 期 集 中 培 训 班 二 〇 一 三 年 第 一 期 总 第 三 十 期 本 期 内 容 图 文 聚 焦 (1) 学 员 发 言 音 乐 学 员 代 表 在 国 培 开 班 典 礼 上 的 讲 话 (1) 课 堂 掠 影 (3) 教 师 心 语 (5) 国 培 掠 影 (12) 教 学 交 流 (14)

Részletesebben

环 境, 我 在 巩 固 在 校 期 间 所 学 习 的 理 论 知 识 的 同 时, 不 断 的 充 实 己, 利 用 业 余 时 间 主 动 学 习 专 业 知 识, 技 能, 把 理 论 联 系 到 工 作 实 践 中 作 为 一 名 工 作 生 活 中 的 党 员, 我 始 终 注 意 与

环 境, 我 在 巩 固 在 校 期 间 所 学 习 的 理 论 知 识 的 同 时, 不 断 的 充 实 己, 利 用 业 余 时 间 主 动 学 习 专 业 知 识, 技 能, 把 理 论 联 系 到 工 作 实 践 中 作 为 一 名 工 作 生 活 中 的 党 员, 我 始 终 注 意 与 个 人 入 党 转 正 申 请 书 多 篇 范 例 大 学 生 入 党 转 正 申 请 书 敬 爱 的 党 支 部 : 去 年 月 24 日 我 被 党 组 织 吸 收 为 中 国 共 产 党 预 备 党 员, 到 今 年 月 24 日 预 备 期 满, 为 了 便 于 党 组 织 对 我 的 考 察, 现 将 自 己 半 年 来 的 情 况 做 如 下 总 结 : 大 四 一 学 期 几 乎 没

Részletesebben

附件1

附件1 附 件 金 融 负 债 与 权 益 工 具 的 区 分 及 相 关 会 计 处 理 规 定 为 进 一 步 规 范 优 先 股 永 续 债 等 金 融 工 具 的 会 计 处 理, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 ( 以 下 简 称 金 融 工 具 确 认 和 计 量 准 则 ) 和 企 业 会 计 准 则 第

Részletesebben

邻居啊 第二天 对门却悄无声息了 莫非昨夜的吵闹 仅是个幻觉 夜幕拉下时 寒风又吱溜溜地叫个不停 老婆 睡下后 我这只夜猫子 继续兴致勃勃地跟着福尔 摩斯去探案 白天的喧嚣退去了 周围格外安静 正 是读书的好时候 突然 响起了钟摆声 哒 哒 哒 节奏匀称 不疾不徐 声响却愈来愈大 格外突兀 了 原来

邻居啊 第二天 对门却悄无声息了 莫非昨夜的吵闹 仅是个幻觉 夜幕拉下时 寒风又吱溜溜地叫个不停 老婆 睡下后 我这只夜猫子 继续兴致勃勃地跟着福尔 摩斯去探案 白天的喧嚣退去了 周围格外安静 正 是读书的好时候 突然 响起了钟摆声 哒 哒 哒 节奏匀称 不疾不徐 声响却愈来愈大 格外突兀 了 原来 李 绍 武 过了元宵节 年味渐渐淡去 如同浓浓的香茶经过不断 冲泡 稀释 日子又寡淡稀松起来 已经立春了 而严寒还霸 气十足 迟迟不肯退场 回想起来 那天晚上还是有些不同寻常的 灰黄的日头 一落下 寒风便骤然而起 带着尖厉的哨音在夜空中横冲直 撞 撞得四下里哐哐哐乱响 这种情况下 竟然还有野猫发 情 在楼下声嘶力竭地哀嚎 让人心惊胆寒 我和老婆躺在 被窝里 看一部正热播的言情剧 俊男靓女们给爱情折磨成

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313231BAC520CAD7B6BCCAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD7A8D2B5BCBCCAF5D6B0CEF1C6C0C6B8B9A4D7F7D2E2BCFB2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313231BAC520CAD7B6BCCAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD7A8D2B5BCBCCAF5D6B0CEF1C6C0C6B8B9A4D7F7D2E2BCFB2E646F63> 首 都 师 大 校 发 2015 121 号 ( 经 2015 年 第 23 次 校 长 办 公 会 讨 论 通 过 ) 根 据 学 校 工 作 安 排, 定 于 2015 年 12 月 9 日 至 2016 年 1 月 13 日 布 置 开 展 本 年 度 专 业 技 术 职 务 评 议 聘 任 工 作 现 依 据 学 校 聘 任 制 度 改 革 的 相 关 文 件 精 神, 提 出 以 下 工

Részletesebben

其 他 方 面 也 可 以 采 用 同 样 的 方 式, 这 样 又 可 以 锻 炼 除 语 文 方 面 的 其 他 能 力 了 而 英 语 方 面, 我 认 为 配 合 英 语 专 业 举 办 英 语 演 讲 比 赛 就 很 不 错 这 样 开 展 一 系 列 的 创 新 活 动, 锻 炼 多 方

其 他 方 面 也 可 以 采 用 同 样 的 方 式, 这 样 又 可 以 锻 炼 除 语 文 方 面 的 其 他 能 力 了 而 英 语 方 面, 我 认 为 配 合 英 语 专 业 举 办 英 语 演 讲 比 赛 就 很 不 错 这 样 开 展 一 系 列 的 创 新 活 动, 锻 炼 多 方 2016 年 团 总 支 学 生 会 工 作 计 划 在 11-XX 年 度 里, 建 筑 与 艺 术 学 部 团 总 支 学 生 会 将 会 在 总 结 去 年 工 作 经 验 的 基 础 上, 进 一 步 贯 彻 的 优 良 传 统 坚 持 团 结 务 实 创 新 的 工 作 精 神, 紧 密 围 绕 学 生 会 自 我 教 育, 自 我 管 理, 自 我 服 务 的 方 针, 加 强 内 部

Részletesebben

第 六 条 办 法 第 五 条 ( 三 ) 协 会 考 评, 考 评 指 考 核 评 价 第 七 条 办 法 第 六 条 职 业 操 守 包 括 的 内 容 : 个 人 诚 信 不 做 假 账 不 偷 漏 税 不 贪 污 盗 窃 等 第 八 条 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 实 行 五 星

第 六 条 办 法 第 五 条 ( 三 ) 协 会 考 评, 考 评 指 考 核 评 价 第 七 条 办 法 第 六 条 职 业 操 守 包 括 的 内 容 : 个 人 诚 信 不 做 假 账 不 偷 漏 税 不 贪 污 盗 窃 等 第 八 条 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 实 行 五 星 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 办 法 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 根 据 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 办 法 ( 以 下 简 称 办 法 ), 制 定 本 细 则 第 二 条 办 法 第 一 条 根 据 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案 精 神, 指 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案 规 定 的 按 规 定 需 要

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EABD7A4BAB3A1B1B1A8EEA8EEABD7A6DBA6E6B5FBA6F4AD70B5652E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EABD7A4BAB3A1B1B1A8EEA8EEABD7A6DBA6E6B5FBA6F4AD70B5652E646F63> 國 立 臺 南 大 學 104 年 度 內 部 控 制 制 度 整 體 層 級 自 行 評 估 計 畫 一 辦 理 依 據 : 行 政 院 政 府 內 部 控 制 監 督 作 業 要 點 ( 以 下 簡 稱 作 業 要 點 ) 二 計 畫 目 的 : 本 校 為 落 實 自 我 監 督 機 制, 以 合 理 確 保 內 部 控 制 持 續 有 效 運 作, 由 相 關 單 位 依 職 責 分 工 評

Részletesebben

统计工作情况汇报

统计工作情况汇报 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 申 报 材 料 填 报 要 求 与 说 明 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 评 审 表 填 报 要 求 和 说 明 一 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 评 审 表 填 报 要 求 和 说 明 ( 一 ) 填 表 要 求 : 申 报 人 要 具 体 全 面 真 实 准 确 地 填 写 任 现 职 以 来 的 思 想 政 治 表 现 学 术 水 平

Részletesebben

他 随 身 带 有 二 三 十 张 古 方, 白 天 卖 药, 夜 晚 将 药 材 精 细 研 末, 按 方 配 制 对 于 病 人 服 药 后 反 应, 特 别 留 心 发 现 问 题, 就 近 向 老 医 生 老 药 贩 虚 心 求 教, 千 方 百 提 高 药 效 同 时 对 于 春 夏 秋

他 随 身 带 有 二 三 十 张 古 方, 白 天 卖 药, 夜 晚 将 药 材 精 细 研 末, 按 方 配 制 对 于 病 人 服 药 后 反 应, 特 别 留 心 发 现 问 题, 就 近 向 老 医 生 老 药 贩 虚 心 求 教, 千 方 百 提 高 药 效 同 时 对 于 春 夏 秋 绵 延 二 百 年 的 成 都 同 仁 堂 成 都 陈 同 仁 堂 是 古 老 的 中 成 药 铺, 清 代 乾 隆 年 间 开 设 在 成 都 湖 广 馆 街 口, 历 史 悠 久 专 业 丸 散, 兼 营 膏 丹 以 货 真 价 实, 言 不 二 价 而 闻 名 所 制 药 品 畅 销 本 市 和 川 西 北 农 村 山 区 及 云 南 贵 州 陕 西 甘 肃 等 省 并 远 至 新 疆 西 藏

Részletesebben

目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备...

目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备... 马 鞍 山 高 级 技 工 学 校 旅 游 服 务 与 管 理 专 业 模 拟 导 游 教 案 0 目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备...6

Részletesebben

走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我

走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我 们 先 人 垦 殖 的 足 印 走 吧, 到 三 峡 去 : 看 峡 江 上 的 悬 棺, 看 藏

Részletesebben

6寸PDF生成工具

6寸PDF生成工具 第 一 章 皇 城 惊 变 战 争 与 和 平, 自 古 以 来 就 是 矛 盾 的 对 立 面, 却 又 是 密 不 可 分 的 两 个 整 体 长 久 的 和 平, 必 会 带 来 血 腥 残 酷 的 战 争, 混 乱 次 序 的 大 战 之 后 必 会 迎 来 一 段 歌 舞 升 平 的 和 平 年 代 卡 米 拉 大 陆 按 着 不 可 抗 拒 的 自 然 规 律 旋 转 着, 和 平 与

Részletesebben

Microsoft Word - N011 斷翅天使

Microsoft Word - N011 斷翅天使 斷 翅 天 使 天 色 未 央, 冷 冽 寒 風 放 肆 在 無 人 煙 的 街 道 橫 行 亂 竄, 接 近 凌 晨 時 候 的 公 路 上 還 不 見 任 何 轎 車 的 蹤 影 靜 謐 的 空 氣, 被 急 促 的 足 聲 打 破 ; 在 沒 有 其 它 雜 音 的 清 晨, 噠 噠 的 腳 步 聲 顯 得 特 別 響 亮 一 個 小 身 影 疾 步 掠 過 路 燈 下 的 光 芒, 來 到

Részletesebben

中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆

中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 攻 读 博 士 学 位 研 究 生 培 养 方 案 为 保 证 中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 ( 以 下 简 称 国 科 图 ) 博 士 研 究 生 的 培 养 质 量, 进 一 步 优 化 和 规 范 国 科 图 博 士 研 究 生 的 培 养 工 作 根 据 教 育 部 颁 发 的 关 于 修 订 研 究 生 培 养 方 案 的

Részletesebben

申论写作套路万能模板

申论写作套路万能模板 申 论 就 是 针 对 特 定 事 实, 用 论 据 进 行 论 证, 申 述, 把 事 情 说 清 楚, 讲 明 白 公 务 员 考 试 申 论 就 是 针 对 当 前 存 在 的 社 会 热 点 和 难 点 问 题, 进 行 分 析 论 证, 提 出 对 策 申 论 的 本 质 : 公 务 员 的 思 维 方 式 那 么 如 何 写 好 申 论 作 文? 申 论 文 章 写 作 高 分 技 巧

Részletesebben

( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 哈 密 地 伊 吾 792268282 新 疆 广 汇 新 能 源 有 限 公 司 玛 纳 斯 663633976 玛 纳 斯 祥 云 化 纤 有 限 公 司 玛 纳 斯 74866269611 玛 纳 斯 澳 洋 科 技 有 限 责

( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 哈 密 地 伊 吾 792268282 新 疆 广 汇 新 能 源 有 限 公 司 玛 纳 斯 663633976 玛 纳 斯 祥 云 化 纤 有 限 公 司 玛 纳 斯 74866269611 玛 纳 斯 澳 洋 科 技 有 限 责 附 件 2016 年 国 家 重 点 监 控 企 业 名 单 一 废 水 国 家 重 点 监 控 企 业 名 单 ( 共 2660 家 ) 新 疆 维 吾 尔 自 治 (65 家 ) ( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 乌 鲁 木 齐 新 792287504 新 疆 帕 戈 郎 清 真 食 品 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 头 屯 河 72237822 新 疆 乌 苏

Részletesebben

申請機構基本資料

申請機構基本資料 第 1 頁, 共 17 頁 有 機 農 糧 產 品 驗 證 申 請 書 驗 證 基 準 : 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 基 準 第 一 部 份 及 第 三 部 份 驗 證 類 別 : 農 糧 產 品 農 糧 產 品 驗 證 類 型 : 初 次 申 請 重 新 申 請 驗 證 增 項 評 鑑 重 新 評 鑑 農 糧 產 品 經 營 業 者 名 稱 : 填 寫 日 期 :

Részletesebben

申請機構基本資料

申請機構基本資料 第 1 頁, 共 17 頁 有 機 農 糧 產 品 驗 證 申 請 書 驗 證 基 準 : 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 基 準 第 一 部 分 第 二 部 分 及 第 三 部 分 驗 證 類 型 : 初 次 申 請 增 項 評 鑑 重 新 評 鑑 重 新 申 請 驗 證 驗 證 變 更 驗 證 類 別 : 農 糧 產 品 農 糧 產 品 農 糧 產 品 經 營 業 者

Részletesebben

~2~

~2~ 4...... 9.. 19 22 24 27 35 41-1 -~1~ 46 49 57 60 64 66 68 71. - 2 -~2~ - 3 -~3~ ( ) ( ) - 4 -~4~ - 5 -~5~ - 6 -~6~ ( ) ( ) ? - 7 -~7~ ( ) - 8 -~8~ 1942 1947 1624 70 300-9 -~9~ ! 2853 1962 1949 5 27 9 17

Részletesebben

untitled

untitled 1 010100010108 2 010100010118 3 010100010232 4 010100010513 5 010100010515 6 010100010623 7 010100020169 8 010100040001 9 010100040009 10 010100040053 11 010100040078 12 010100040103 13 010100040107 14

Részletesebben

总 策 划 卢 晓 峰 策 划 赵 广 勇 万 卫 平 主 编 麻 霞 副 主 编 张 晓 编 辑 孔 令 华 张 楠 新 疆 生 产 建 设 兵 团 新 闻 办 公 室 编

总 策 划 卢 晓 峰 策 划 赵 广 勇 万 卫 平 主 编 麻 霞 副 主 编 张 晓 编 辑 孔 令 华 张 楠 新 疆 生 产 建 设 兵 团 新 闻 办 公 室 编 2010 INFORMATION 兵 团 发 布 新 疆 生 产 建 设 兵 团 新 闻 办 公 室 总 策 划 卢 晓 峰 策 划 赵 广 勇 万 卫 平 主 编 麻 霞 副 主 编 张 晓 编 辑 孔 令 华 张 楠 新 疆 生 产 建 设 兵 团 新 闻 办 公 室 编 前 言 2010 兵 团 语 境 21 世 纪 的 第 一 个 十 年 翻 过 了 厚 重 的 一 页, 兵 团 仍 然 在

Részletesebben

1406.indd

1406.indd 06 2014 年 总 第 143 期 上 海 市 孙 中 山 宋 庆 龄 文 物 管 理 委 员 会 上 海 宋 庆 龄 研 究 会 主 办 图 片 新 闻 11 月 12 日, 上 海 各 界 人 士 纪 念 孙 中 山 诞 辰 148 周 年 活 动 在 孙 中 山 故 居 举 行 ( 摄 影 : 王 云 华 ) 11 月 11 日, 上 海 孙 中 山 故 居 纪 念 馆 举 办 的 故 居

Részletesebben

上图专刊2006-3AAA.doc

上图专刊2006-3AAA.doc 特 讯 目 录 CONTENTS 2 蒋 以 任 赴 上 海 图 书 馆 作 专 题 报 告 ( 刊 文 汇 报 2006 年 2 月 25 日 记 者 陈 毅 然 ) 2 讲 座 文 化 : 城 市 新 磁 场 ( 刊 人 民 日 报 2006 年 2 月 14 日 记 者 叶 薇 ) 4 春 天, 你 好 2006 年 春 海 上 心 声 诗 歌 朗 诵 会 在 上 图 举 行 ( 金 谷 )

Részletesebben

衡山靈學創始人 超越時代的靈學明師 許衡山 老師 許衡山老師 出生於西元 1942 年 於 1980 年代啟發先天眼竅 自證其道 了悟真理 許 老師首先發現 人人皆可開發出第三眼能力與靈性能量 並藉由系統化的研究 將種種 生命現象與宇宙真理做深入淺出的剖析 並為生命的最終意義指出一條明路 現代文明昌

衡山靈學創始人 超越時代的靈學明師 許衡山 老師 許衡山老師 出生於西元 1942 年 於 1980 年代啟發先天眼竅 自證其道 了悟真理 許 老師首先發現 人人皆可開發出第三眼能力與靈性能量 並藉由系統化的研究 將種種 生命現象與宇宙真理做深入淺出的剖析 並為生命的最終意義指出一條明路 現代文明昌 如果你是個 追尋者 看完這本靈學寶典之後 相信你一定有一種感受 一種 來自內在深處的玄妙悸動 原來 原來就是這本書 原來這就是你窮極一生不斷 在追尋的靈性寶典 我是誰?我來自何方?為何我會在這裡?存在是什麼?我的生命又有何意義?這 是自古以來所有的哲學家都問過的問題 也是願意走向內在探索的所有人 都曾 經問過的問題 若你也曾有這樣的追尋與慨歎 恭喜你 你不但是個靈性的追尋者 還有著大多 數人所沒有的一顆柔軟心

Részletesebben

슬로시티번역,더빙 등 보고서(중문)_두현.hwp

슬로시티번역,더빙 등 보고서(중문)_두현.hwp 礼 山 大 兴 慢 城 讲 故 事 CONTENTS 01 礼 山 大 兴 慢 城 慢 手 织 就 的 日 常 幸 福 1 02 兄 弟 情 公 园 与 情 深 义 重 两 兄 弟 的 仿 建 故 居 走 进 情 深 义 重 两 兄 弟 的 故 事 2 03 兄 弟 情 集 市 与 传 统 大 兴 5 日 集 人 情 味 十 足 的 乡 村 集 市 3 04 碑 石 街 通 过 碑 石 展 开 的

Részletesebben

?

? Contents 2 3 01 6 7 8 9 02 10 11 03 12 13 04 14 15 05 16 17 06 18 19 07 20 21 08 22 23 09 24 25 10 26 27 28 29 11 30 31 32 12 33 12 34 13 35 36 37 14 38 39 40 41 15 42 43 16 44 45 17 46 47 18 48 49 19

Részletesebben

第53期内页.cdr

第53期内页.cdr [ 目 录 ] CONTENTS 2013 年 12 月 聚 焦 十 八 届 三 中 全 会 学 习 园 地 重 要 文 件 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 委 员 会 第 三 次 全 体 会 议 公 报 1 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定 5 关 于 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定

Részletesebben

014315 市 立 永 平 高 中 無 填 報 無 填 報 (02)22319670 014322 市 立 樹 林 高 中 已 填 報 已 填 報 (02)86852011 014326 市 立 明 德 高 中 已 填 報 (02)26723302 014332 市 立 秀 峰 高 中 已 填 報

014315 市 立 永 平 高 中 無 填 報 無 填 報 (02)22319670 014322 市 立 樹 林 高 中 已 填 報 已 填 報 (02)86852011 014326 市 立 明 德 高 中 已 填 報 (02)26723302 014332 市 立 秀 峰 高 中 已 填 報 加 總 - 人 數 每 位 填 報 人 只 能 填 一 種 學 制 欄 標 籤 列 標 籤 高 級 中 學 進 修 學 校 010301 國 立 華 僑 高 級 中 等 學 校 無 填 報 已 填 報 (02)29684131 011301 私 立 淡 江 高 中 無 填 報 已 填 報 (02)26203850 011302 私 立 康 橋 高 中 已 填 報 (02)22166000 011306

Részletesebben

2. 禁 止 母 乳 代 用 品 之 促 銷 活 動, 以 及 不 得 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴 認 證 說 明 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴, 並 在 婦 產 科 門 診 兒 科 門 診 產

2. 禁 止 母 乳 代 用 品 之 促 銷 活 動, 以 及 不 得 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴 認 證 說 明 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴, 並 在 婦 產 科 門 診 兒 科 門 診 產 104 年 母 嬰 親 善 醫 療 院 所 認 證 基 準 及 評 分 說 明 ( 調 整 對 照 表 ) 認 證 說 明 措 施 一 : 明 訂 及 公 告 明 確 的 支 持 哺 餵 母 乳 政 策 (8 分 ) ( 一 ) 醫 療 院 所 成 立 母 嬰 親 善 推 動 委 員 會, 由 副 院 長 級 以 上 人 員 擔 任 主 任 委 員, 並 定 期 召 開 會 議, 評 估 醫 療 院

Részletesebben

德国教育动态信息

德国教育动态信息 德 国 教 育 动 态 信 息 2013 年 第 10 期 本 期 主 要 信 息 1. 德 裔 美 籍 学 者 托 马 斯 聚 德 霍 夫 荣 获 医 学 诺 贝 尔 奖 2. 德 国 萨 克 州 议 会 通 过 决 议 : 不 再 关 闭 农 村 中 小 学 3. 德 国 巴 符 州 设 置 教 育 反 腐 专 员 4. 宪 法 法 院 判 决 : 柏 林 高 校 收 费 违 法, 须 向 学

Részletesebben

舊約讀經班之一: 摩西五經 第六課,出埃及記1-10章

舊約讀經班之一: 摩西五經 第六課,出埃及記1-10章 舊 約 讀 經 班 2013 年 12 月 1 日, 王 文 堂 牧 師 CBCWLA Bible Reading Class 讀 經 班 的 金 句 聖 經 都 是 神 所 默 示 的, 於 教 訓 督 責 使 人 歸 正 教 導 人 學 義 都 是 有 益 的, 叫 屬 神 的 人 得 以 完 全, 預 備 行 各 樣 的 善 事 ( 提 後 3:16-17) All Scripture is

Részletesebben

目 录 专 稿 季 烨 文 革 之 初 北 京 师 大 二 附 中 的 红 色 暴 力 姜 培 良 之 死 与 仇 恨 教 育 评 论 唐 燕 关 于 北 京 女 十 中 教 师 孙 迪 之 死 给 王 友 琴 纠 错 校 史 王 逸 伦 编 辑 合 肥 市 第 六 中 学 校 史 关 于 文 革

目 录 专 稿 季 烨 文 革 之 初 北 京 师 大 二 附 中 的 红 色 暴 力 姜 培 良 之 死 与 仇 恨 教 育 评 论 唐 燕 关 于 北 京 女 十 中 教 师 孙 迪 之 死 给 王 友 琴 纠 错 校 史 王 逸 伦 编 辑 合 肥 市 第 六 中 学 校 史 关 于 文 革 记 忆 121 期 教 育 专 辑 ( 二 ) 1 目 录 专 稿 季 烨 文 革 之 初 北 京 师 大 二 附 中 的 红 色 暴 力 姜 培 良 之 死 与 仇 恨 教 育 评 论 唐 燕 关 于 北 京 女 十 中 教 师 孙 迪 之 死 给 王 友 琴 纠 错 校 史 王 逸 伦 编 辑 合 肥 市 第 六 中 学 校 史 关 于 文 革 中 的 记 忆 述 往 刘 海 鸥 书 声 朗 朗

Részletesebben

Microsoft Word - 80-beak-zh.doc

Microsoft Word - 80-beak-zh.doc http://conference.ifla.org/ifla77 Date submitted: November 1, 2011 比 较 元 数 据 模 式 :AACR2+ 与 ICDL 元 数 据 模 式 作 者 : Jihee Beak and Hope A. Olson School of Information Studies University of Wisconsin-Milwaukee

Részletesebben

附 件 :2015 年 度 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业 备 案 和 审 批 结 果 教 育 部 2016 年 2 月 16 日 抄 送 : 国 家 发 展 改 革 委 财 政 部 国 家 卫 生 计 生 委 国 家 中 医 药 管 理 局 部 内 发 送 : 有 关 部 领 导, 办 公

附 件 :2015 年 度 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业 备 案 和 审 批 结 果 教 育 部 2016 年 2 月 16 日 抄 送 : 国 家 发 展 改 革 委 财 政 部 国 家 卫 生 计 生 委 国 家 中 医 药 管 理 局 部 内 发 送 : 有 关 部 领 导, 办 公 教 高 函 [2016]2 号 教 育 部 关 于 公 布 2015 年 度 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业 备 案 和 审 批 结 果 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 教 育 厅 ( 教 委 ), 新 疆 生 产 建 设 兵 团 教 育 局, 有 关 部 门 ( 单 位 ) 教 育 司 ( 局 ), 部 属 各 高 等 学 校 : 根 据 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业

Részletesebben

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见 组 织 工 作 相 关 材 料 汇 编 二 〇 一 二 年 二 月 目 录 学 校 相 关 文 件 : 中 共 杭 州 师 范 大 学 委 员 会 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 发 展 党 员 工 作 的 意 见...3 关 于 建 立 组 织 员 制 度 的 意 见...6 关 于 进 一 步 落 实 在 职 教 工 党 支 部 书 记 待 遇 的 意 见...8 中 共 杭 州 师 范

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63> 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 附 錄 九 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 ( 可 自 行 影 印 所 需 使 用 份 數 ) 甲 方 : 教 育 部 ( 以 下 簡 稱 本 部 ) 乙 方 : 留 學 獎 學 金 甄 試 錄 取 者 ( 以 下 簡 稱 留 獎 生 ) ( 填 寫 時 務 請 詳 閱 契 約 內 容 ) 茲 經 甲 乙

Részletesebben

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 總 則 第 一 條 : 本 公 司 依 照 公 司 法 及 保 險 法 之 規 定 組 織 設 立, 定 名 為 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 第 二 條 : 本 公 司 以 辦 理 產 物 保 險 業 務, 促 進 社 會 福 利 及 工 商 繁 榮 為 宗 旨 第 三 條 : 本 公 司 設 總

Részletesebben

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是 美 國 頂 尖 醫 生 談 癌 症 - 太 珍 貴 了!! 我 可 以 向 你 們 保 證 以 下 的 内 容 100% 真 實, 請 您 一 定 耐 心 看 完 從 醫 15 年 來, 我 也 反 覆 告 訴 病 人 這 些 事 實, 但 是 没 有 人 願 意 去 聽, 更 没 有 人 願 意 去 相 信 或 許, 我 們 的 同 胞 們 真 的 需 要 清 醒 了 說 的 直 白 一 點, 癌

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63> 中 華 科 技 大 學 98 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 中 心 事 務 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 99 年 3 月 25 日 ( 星 期 四 ) 下 午 3 時 00 分 地 點 : 斜 坡 視 廳 教 室 主 席 : 湯 主 任 誌 龍 參 加 人 員 : 通 識 專 任 ( 詳 如 簽 到 名 冊 ) 應 到 人 數 : 56 人 出 席 人 數 : 39 位 缺

Részletesebben

untitled

untitled 多 空 盈 家 合 約 證 券 投 資 顧 問 委 任 契 約 立 契 約 書 人 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ), 凱 基 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ), 茲 因 甲 方 就 投 資 台 灣 地 區 發 行 之 有 價 證 券, 委 任 乙 方 提 供 投 資 諮 詢 顧 問 服 務 事 項, 乙 方 已 於 本 契 約 簽 訂 三 日 前 交 付

Részletesebben

高校发展动态

高校发展动态 2010 NO.29 2010 No.4 ( 29 ) 20010-06-30 2010 No.4 28 ) [0] 2010 () 2010 04 ( 29 ) 2010 6 30 (0459)6819372-8602 E-mail 2010 20+20 60% 32 : 30 70 7700 3% 61 2010 No.4( 29 ) [1] 2010 T T 2010 No.4( 29 ) [2]

Részletesebben

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 3 月 21 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Részletesebben

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367 停 牌 600234 山 水 文 化 重 要 事 项 未 公 告, 下 午 002249 大 洋 电 机 重 大 事 项, 特 停 600337 美 克 家 居 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002192 路 翔 股 份 实 施 退 市 风 险 警 示 公 告, 停 牌 1 天 002137 实 益 达 重 大 事 项, 特 停 000766 通 化 金 马 重 大 事 项, 特 停

Részletesebben

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客 附 表 6-1: 上 市 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2015 年 3 月 2 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 601169 北 京 银 行 2014-05-20 安 永 华 明 已 报 备 事 务 所 轮 换 普 华 永 道 中 天 已 报 备 前 任 服 务 合 同 到 期, 客 户 重 新

Részletesebben

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 2 月 29 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Részletesebben

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停 停 牌 002575 群 兴 玩 具 重 大 事 项, 特 停 002656 摩 登 大 道 重 大 事 项, 特 停 002725 跃 岭 股 份 重 大 事 项, 特 停 300084 海 默 科 技 重 大 事 项, 特 停 600250 南 纺 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002526 山 东 矿 机 重 大 事 项, 特 停 002571 德 力 股 份 重 大

Részletesebben

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份 停 牌 000557 *ST 广 夏 撤 销 退 市 风 险 警 示, 停 牌 1 天 002131 利 欧 股 份 临 时 停 牌 002707 众 信 旅 游 临 时 停 牌 300005 探 路 者 重 大 事 项, 特 停 300061 康 耐 特 临 时 停 牌 300062 中 能 电 气 重 大 事 项, 特 停 600455 博 通 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停

Részletesebben

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80 附 表 1: 上 市 公 司 财 务 报 表 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 1-1 沪 市 主 板 序 号 833 603025 大 豪 科 技 2016-04-25 北 京 兴 华 标 准 39 万 1 834 603398 邦 宝 益 智 2016-04-25 大 华 标 准 50 万 2 835 603988 中 电 电 机 2016-04-25 天 健 标 准 35 万 35

Részletesebben

欢迎辞

欢迎辞 欢 迎 辞 尊 敬 的 各 参 会 代 表 : 欢 迎 您 参 加 由 中 国 上 市 公 司 协 会 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 部 主 办 的 2014 年 第 1 期 上 市 公 司 董 事 长 总 经 理 研 修 班! 本 次 培 训 得 到 了 广 大 上 市 公 司 的 高 度 关 注 与 积 极 反 馈, 报 名 人 数 远 超 预 期, 参 加 本 期 研 讨 班 的

Részletesebben

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617 深 圳 证 券 市 场 创 业 板 2016 年 02 月 29 日 公 开 信 息 证 券 列 表 证 券 代 码 证 券 简 称 披 露 原 因 300023 宝 德 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.31% 300100 双 林 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.23% 300120 经 纬 电 材 日 价 格 振 幅 达 到 18.12% 300139

Részletesebben

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160510) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300324 旋 极 信 息 2016-05-04 2016-05-10 365324 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-09 002209

Részletesebben

股票代码:600732 股票简称:*ST新梅 编号:临2015-052

股票代码:600732       股票简称:*ST新梅       编号:临2015-052 股 票 代 码 :600732 股 票 简 称 :*ST 新 梅 编 号 : 临 2016-028 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 回 复 上 海 证 券 交 易 所 问 询 函 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

Részletesebben

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停 停 牌 000034 神 州 数 码 临 时 停 牌 000960 锡 业 股 份 重 大 事 项, 特 停 002658 雪 迪 龙 重 大 事 项, 特 停 300168 万 达 信 息 重 大 事 项, 特 停 600241 时 代 万 恒 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600538 国 发 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600540 新 赛 股 份 重

Részletesebben

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 停 牌 000025 特 力 A 股 价 异 动, 特 停 002631 德 尔 未 来 重 大 事 项, 特 停 002713 东 易 日 盛 重 大 事 项, 特 停 300351 永 贵 电 器 重 大 事 项, 特 停 000948 南 天 信 息 重 大 事 项, 特 停 300008 天 海 防 务 重 大 事 项, 特 停 300032 金 龙 机 电 重 大 事 项, 特 停 600853

Részletesebben

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化 停 牌 300104 乐 视 网 临 时 停 牌 600272 开 开 实 业 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600315 上 海 家 化 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600745 中 茵 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 002624 完 美 环 球 重 大 事 项, 特 停 600338 西 藏 珠 峰 重 要 事 项 未 公 告, 连 续

Részletesebben

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00 2005 1 23 1 77 -------------------------------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

2014 年 鉴 上 海 市 欧 美 同 学 会 上 海 市 留 学 人 员 联 合 会 上 海 对 外 经 贸 大 学 分 会 基 本 情 况 (64) 第 四 部 分 大 事 记 (Significant Events) 学 校 十 大 新 闻 (67) 大 事 记 (69) 第 五 部 分 依

2014 年 鉴 上 海 市 欧 美 同 学 会 上 海 市 留 学 人 员 联 合 会 上 海 对 外 经 贸 大 学 分 会 基 本 情 况 (64) 第 四 部 分 大 事 记 (Significant Events) 学 校 十 大 新 闻 (67) 大 事 记 (69) 第 五 部 分 依 目 录 目 录 (Contents) 第 一 部 分 学 校 概 况 (A Profile of SUIBE) 学 校 发 展 概 况 (03) 现 任 党 政 领 导 (08) 学 校 机 构 设 置 图 (10) 第 二 部 分 学 校 机 构 与 干 部 配 备 (Organizational Structure and Functionaries) 党 政 群 机 构 及 负 责 人 (13)

Részletesebben

44(1) (1) (4) (4) 63-88TSSCI Liu, W. Y., & Teele S. (2009). A study on the intelligence profile

44(1) (1) (4) (4) 63-88TSSCI Liu, W. Y., & Teele S. (2009). A study on the intelligence profile 03-8632639 E-mail weiyu@mail.ndhu.edu.tw //1997/8~2000/7 / 2008 8 () 1992 8 1. 2. 3. 4. Wei-Yu Liu 2001.8~2008.7 * SCI EI SSCI A&HCI A 2016 11(1) 1-11 Liu, W. Y. (2015). The Study of Writing Reflective

Részletesebben

安徽电子工程学校

安徽电子工程学校 学 校 德 育 全 程 路 线 图 重 点 项 目 实 施 细 则 执 行 文 件 安 徽 电 子 工 程 学 校 第 一 部 分 学 校 德 育 教 育 全 程 路 线 图 重 点 项 目 实 施 进 度 表 一 年 级 德 育 课 项 目 名 入 学 -- 期 中 -- 寒 假 -- 期 中 -- 选 修 课 备 注 称 期 中 期 末 期 中 期 末 新 生 档 案 管 理 首 次 见 面 会

Részletesebben

( F. A. W. Diesterweg) :, ( P. Natorp) :, [4 ] (P229),,,1815 ; ; ( R. Owen),,, [5 ] (P272), :, [6 ] (P530) (J. Dewey) :,,,, [7 ] (P25)!, ; ; ; ;,,,, (

( F. A. W. Diesterweg) :, ( P. Natorp) :, [4 ] (P229),,,1815 ; ; ( R. Owen),,, [5 ] (P272), :, [6 ] (P530) (J. Dewey) :,,,, [7 ] (P25)!, ; ; ; ;,,,, ( 2008 11 10 / 11 / [] / / JOURNAL OF HEBEI NORMAL UNIVERSITY/ Educational Science Edition/ Nov. 2008 Vol. 10 No. 11 : Ξ (,200062) :,,,,,,,,,,,, :;; : G72 :A :1009Ο413X(2008) 11Ο0072Ο14,,,,,,,,,,,,,,,, :,,

Részletesebben

德国教育动态信息

德国教育动态信息 德 国 教 育 动 态 信 息 2013 年 第 9 期 本 期 主 要 信 息 1. 欧 盟 拟 促 进 中 小 学 数 字 化 进 程 2. 德 国 的 教 育 投 入 增 长 领 先 经 合 组 织 3. 德 国 职 业 教 育 国 际 合 作 中 心 正 式 成 立 4. 德 国 职 教 学 生 绝 大 多 数 可 找 到 满 意 的 培 训 职 业 5. 德 宪 法 法 院 判 决 : 小

Részletesebben

Microsoft Word - CGJ4-1-01杜正勝.doc

Microsoft Word - CGJ4-1-01杜正勝.doc 長 庚 人 文 社 會 學 報 4:1(2011),1-54 古 代 世 變 與 儒 者 的 進 退 杜 正 勝 摘 要 本 文 自 時 代 變 化 著 眼, 考 察 中 國 知 識 份 子 歷 史, 以 世 變 為 題, 討 論 中 國 古 代 封 建 制 度 崩 潰 到 秦 漢 之 際, 約 公 元 前 550-200 年, 政 治 社 會 與 文 化 的 交 會 然 此 時 代 知 識 份 子

Részletesebben

Szene 1: Auf dem Land Hallo, Mieze. Frau (Hanne) Frisch Hallo,. Tag, mein Junge. Willkommen. Tag, Hanne. Ach, schön hier. Szene 2: Im Haus 我 想, 这 不 会

Szene 1: Auf dem Land Hallo, Mieze. Frau (Hanne) Frisch Hallo,. Tag, mein Junge. Willkommen. Tag, Hanne. Ach, schön hier. Szene 2: Im Haus 我 想, 这 不 会 第 一 课 享 受 田 园 生 活 一 个 名 叫 菲 利 普 的 年 轻 人 驾 车 去 住 在 乡 下 的 母 亲 家 休 养 但 是 到 了 乡 下 不 久, 菲 利 普 就 发 现 田 园 生 活 拥 有 的 不 止 是 自 然 舒 适 的 一 面, 还 有 一 些 城 里 人 适 应 不 了 的 点 点 滴 滴 纯 净 的 自 然, 多 美 妙 啊! 这 是 菲 利 普 刚 刚 来 到 母

Részletesebben

new Taiwanese children etc., it is imperative to build a new system of Primary Teachers training program, which is the 4 +0.5 +0.5 system. It is the t

new Taiwanese children etc., it is imperative to build a new system of Primary Teachers training program, which is the 4 +0.5 +0.5 system. It is the t Hong Kong Teachers Centre Journal 香 港 教 師 中 心 學 報, Vol. 11 The Hong Kong Teachers Centre 2012 臺 灣 國 小 師 資 培 育 學 士 化 重 構 提 案 研 究 Reconstructing Taiwan s primary teacher education in academic university

Részletesebben

從實驗教材到官方課程──小學社會科板橋模式教材與改編本教科書的發展

從實驗教材到官方課程──小學社會科板橋模式教材與改編本教科書的發展 教科書研究 第九卷 第一期 2016 年 4 月 37-70 從實驗教材到官方課程 小學社會科 板橋模式教材與改編本教科書的發展 周淑卿 1 章五奇 2 1979~1988 年間 板橋教師研習會發展社會科實驗教材 其後成為全國 通行的國立編譯館教科書 這段歷程是臺灣課程史上由 課程編製 轉向 課程發展 的重要里程碑 在此典範轉移中 實驗教材如何轉 型為官方課程 國立編譯館與教師研習會成員如何歷經磋商

Részletesebben

TTP-245 Plus / TTP-343 Plus TTP-247 / TTP-345 熱 感 式 / 熱 轉 式 條 碼 印 表 機 使 用 手 冊

TTP-245 Plus / TTP-343 Plus TTP-247 / TTP-345 熱 感 式 / 熱 轉 式 條 碼 印 表 機 使 用 手 冊 中 文 使 用 手 冊 TTP-247 / 345 Plus 2010.07 印 製 TTP-245 Plus / TTP-343 Plus TTP-247 / TTP-345 熱 感 式 / 熱 轉 式 條 碼 印 表 機 使 用 手 冊 目 錄 版 權 聲 明...1 安 規 認 證...1 一 產 品 簡 介...3 二 入 門...4 2.1 拆 封 及 檢 查...4 2.2 標 準 配

Részletesebben

Microsoft Word - bxyj2007_04_014.doc

Microsoft Word - bxyj2007_04_014.doc 中 国 保 险 业 人 力 资 源 现 状 与 对 策 兼 论 保 险 教 育 的 发 展 方 向 黎 宗 剑 ( 中 国 保 险 学 会, 北 京 100034) [ 摘 要 ] 为 了 促 进 保 险 业 又 好 又 快 地 发 展, 必 须 进 一 步 强 化 人 才 资 源 是 第 一 资 源 和 核 心 资 源 的 观 念, 切 实 加 强 人 才 队 伍 建 设 目 前, 中 国 保 险

Részletesebben

6 喝 酒 不 開 車 勿 疲 勞 駕 駛 勿 闖 平 交 道 後 座 繫 安 全 帶 宣 導 低 頭 族 開 車 罰 則 勿 任 意 變 換 車 道 兒 童 後 座 繫 安 全 帶 財 團 法 人 臺 北 國 際 社 區 文 化 基 金 會 (ICRT 電 台 ) 安 全 上 路 停 看 聽 (

6 喝 酒 不 開 車 勿 疲 勞 駕 駛 勿 闖 平 交 道 後 座 繫 安 全 帶 宣 導 低 頭 族 開 車 罰 則 勿 任 意 變 換 車 道 兒 童 後 座 繫 安 全 帶 財 團 法 人 臺 北 國 際 社 區 文 化 基 金 會 (ICRT 電 台 ) 安 全 上 路 停 看 聽 ( 交 通 部 主 管 2,284,537 公 路 總 局 2,284,537 1 2 101 台 灣 行 成 果 發 表 記 者 會 101 台 灣 行 成 果 發 表 記 者 會 食 尚 玩 家 101 年 11 月 1 日 單 頁 ( 全 ) 0( 廠 商 回 饋 ) az Travel 101 年 11 月 5 日 跨 頁 (2 頁 ) 0( 廠 商 回 饋 ) 3 酒 駕 法 律 知 識 宣

Részletesebben

今日要聞

今日要聞 項 次 1 2 3 4 5 今 日 要 聞 101.08.13( 一 ) 新 聞 標 題 資 料 來 源 新 聞 類 別 呈 閱 / 轉 知 新 聞 追 蹤 處 理 100 學 年 達 5.4 萬 多 人 大 專 生 延 畢 惡 化 台 灣 人 才 恐 斷 層 使 用 者 付 費 台 大 政 大 及 清 大 延 畢 生 增 收 學 雜 費 天 堂 不 撤 守 -( 社 論 ) 大 陸 學 歷 甄 試,

Részletesebben

Vygotsky的中介讀寫教學模式

Vygotsky的中介讀寫教學模式 國 立 臺 北 師 範 學 院 學 報, 第 十 六 卷 第 一 期 ( 九 十 二 年 三 月 )413~440 嘉 義 地 區 國 小 教 學 資 源 中 心 推 動 志 工 制 度 之 協 同 行 動 研 究 413 國 立 臺 北 師 範 學 院 嘉 義 地 區 國 小 教 學 資 源 中 心 推 動 志 工 制 度 之 協 同 行 動 研 究 林 菁 李 雪 鳳 摘 要 為 使 學 校 教

Részletesebben