1. Általános kiegészítések 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános kiegészítések 3"

Átírás

1 1. Általános kiegészítések A konszolidációba bevonásra kerülő társaságok bemutatása Anyavállalat - MFB Rt. bemutatása Leányvállalatok bemutatása Leányvállalatok tevékenységének bemutatása Mentesített leányvállalatok Mentesített leányvállalatok tevékenységének bemutatása Közös vezetésű vállalkozások Közös vezetésű vállalkozások tevékenységének bemutatása Társult vállalkozások Társult vállalkozások tevékenységének bemutatása A konszolidációs kör tárgyévi változásai A teljeskörűen bevont leányvállalatok körében bekövetkezett tárgyévi változások A mentesített leányvállalatok körében bekövetkezett tárgyévi változások A közös vezetésű vállalkozások bekövetkezett tárgyévi változások A társult vállalkozások körében bekövetkezett tárgyévi változások A konszolidációs kör tárgyévi változásainak hatása Számviteli politika A számviteli politika lényeges elemeinek összefoglalása A konszolidált éves beszámoló Számviteli alapelvek Külföldi pénznemben fennálló eszközök és források értékének átszámítása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok Követelések Immateriális javak és tárgyi eszközök Készletek Kötelezettségek Mérlegen kívüli tételek A konszolidáció alapelvei A konszolidációs kör kialakítása Mentességek Előkészítő lépések A konszolidációba történő első bevonás időpontja Leányvállalatok tőkekonszolidációja Leányvállalatok adósságkonszolidációja Leányvállalatok hozam-ráfordítás és közbenső eredmény konszolidációja Mentesített leányvállalatok és társult vállalkozások konszolidációja Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások figyelembe vétele Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérleg struktúra évi változásának hatása Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 41

2 3.10 Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettség Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Általános tartalék Leányvállalati saját tőke változás Mérleg szerinti eredmény Külső tulajdonos részesedése Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Eredménykimutatás évi változásának hatása Kamat bevételek és ráfordítások Kapott (járó) és fizetett (fizetendő) díjak és jutalékok Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei és ráfordításai Befektetési szolgáltatás bevételei és ráfordításai Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye Egyéb bevételek és ráfordítások Értékvesztés képzés és értékvesztés visszaírás követelések után Értékvesztés képzés és értékvesztés visszaírás részesedések után Rendkívüli eredmény Általános tájékoztató kiegészítések Betétvédelmi alapok Valódi penziós ügyletek Kapott állami támogatások és felhasználásuk Veszélyes hulladékok Függő és jövőbeni kötelezettségek A mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentősebb események Egyéb tájékoztató adatok Mellékletek 75 2

3 1. Általános kiegészítések 1.1 A konszolidációba bevonásra kerülő társaságok bemutatása Anyavállalat - MFB Rt. bemutatása A társaság neve: Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB Rt.) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. Alapítás időpontja: december 1. Társasági forma: részvénytársaság Tulajdonos: Magyar Állam 100 % Részvényesi jogok gyakorlója: a Miniszterelnöki Hivatalt vezető Miniszter (a 2119/2001. (V. 19.) Korm. határozat alapján) Részvények száma, névértéke: A névre szóló törzsrészvények értéke: ,-Ft, mely db ,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A Bank tevékenységi köre: TEÁOR egyéb monetáris tevékenység, TEÁOR pénzügyi lízing, TEÁOR máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység. Cégbírósági bejegyzési szám: BAF engedély száma: 32/1993. ÁPTF engedély száma: 973/1997/F A Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB, Bank) szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. jogutódja. A Bank jogelődje, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. (MBF Rt.), amelynek alapító okiratát és alapszabályát november 27-én írta alá az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ), az Állami Fejlesztési Intézet (ÁFI) és a Szerencsejáték Rt. (mindhárom állami tulajdonú szervezet illetve társaság). A Társaság december 1-én kezdte meg működését. Az alapítás millió forint alaptőkével és millió forint tőketartalékkal, összesen millió forint saját vagyonnal történt. Az alaptőke 70 %-a pénzügyi befektetés illetve kis mértékben ingatlanból álló apport volt, a tőketartalék pedig teljes egészében eszközátadást jelentett. Az elfogadott koncepció alapvetően rekonstrukciós és reorganizációs célú befektetésekre és hosszú távú hitelezésre - túlnyomórészt kedvezményesen megszerezhető külföldi és hazai forrásokra - építő befektetési, fejlesztési tevékenység végzését irányozta elő. A társaság július 1-jétől december 31-ig befektetési bankként működött az Állami Bankfelügyelet 32/1993. sz. felhatalmazása alapján. A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) életre hívta 3

4 és szabályozta, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank jogutódjaként, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot illetve tevékenységét, amely szakosított hitelintézet, az egyetlen hazai fejlesztési bank. A Bank január 1-től működik Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság néven közvetlen állami tulajdonként. A Bank jogállását és tevékenységét jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB törvény, Törvény) szabályozza, mely június 15-én lépett hatályba és egyidejűleg hatályon kívül helyezte a Hpt. MFB Rt.-re vonatkozó speciális rendelkezéseit. A Társaság alaptőkéje alapítástól kezdve évenként a mérleg fordulónapján a következőképpen alakult: adatok: millió Ft-ban Jegyzett tőke Jegyzett tőke Az MFB Rt.-ről szóló törvény alapján a Bank minimális jegyzett tőkéje 60 milliárd forint. A Bank a év során millió forint tőkeemelésben részesült, melyből millió forint a jegyzett tőkét, millió forint a tőketartalékot növelte, így év végére a jegyzett tőke nagysága meghaladta a minimálisan előírt mértéket. Az MFB Rt. feladatát és tevékenységi körét az MFB Rt.-ről szóló évi XX. törvény továbbá az Alapító Okirat rendelkezései határozzák meg. Az MFB Rt.-ről szóló törvény alapján a Banknak az alábbi feladatokat kell ellátni: a magyar gazdaság fejlődésének elősegítése; részvétel az állami infrastrukturális, környezetvédelmi, valamint más állami fejlesztésekhez és beruházásokhoz, illetve az elkészült fejlesztések, beruházások működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában; részvétel az állami források hatékony és bankszerű kihelyezésének megtervezésében, közvetítésében, közreműködés az állami támogatások, valamint kedvezmények és a piaci követelmények összehangolásában; részvétel az egyes állami célelőirányzatokból történő kifizetésekhez kapcsolódó feladatok ellátásában, ideértve a támogatási igények kifizetését, valamint a kifizetések felhasználásának elszámolását és értékelését; közreműködés az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz, illetve a későbbiekben a tagsághoz kapcsolódó állami fejlesztések és beruházások pénzügyi lebonyolításában, - külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint - részvétel az Európai Unió előcsatlakozási eszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó szakosított hitelintézeti 4

5 feladatok ellátásában, ideértve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonás és -közvetítés lebonyolítását is; közreműködés az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 18/B. -a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt szervezetek harmadik személlyel szemben fennálló, lejárt követeléseinek faktorálásában, érvényesítésében; részvétel az általa nyújtott saját, illetve az általa közvetített állami és nemzetközi források felhasználásának és hasznosulásának elszámoltatásában, értékelésében. Az MFB Rt. a Törvény alapján a következő pénzügyi, befektetési és egyéb szolgáltatásokat nyújthatja: Pénzügyi szolgáltatások betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoktól, továbbá egyéni vállalkozóktól; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; a Törvényben meghatározott feladatához közvetlenül kapcsolódóan pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére, pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben a Magyar Állam, illetőleg az MFB Rt. közvetlen vagy közvetett tulajdonnal rendelkezik; pénzügyi szolgáltatások közvetítése (ügynöki tevékenység); kezesség és bankgarancia, egyéb bankári kötelezettség vállalása; hitelreferencia szolgáltatása; letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység. Befektetési szolgáltatások bizományosi és kereskedelmi tevékenység az Épt. 5. -ának b)-e) pontjaiban meghatározott befektetési eszközök, valamint állampapír és zárt körben kibocsátott értékpapír tekintetében, portfolió-kezelés, tanácsadás vállalkozásoknak a tőkeszerkezettel kapcsolatban, továbbá tanácsadás és szolgáltatás a vállalkozások egyesülésével, szétválásával és a tulajdonosi szerkezet átalakításával kapcsolatban, befektetési tanácsadás, értékpapírszámla vezetés, ügyfélszámla vezetés. (A befektetési szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat január 1-től nem az Épt., hanem a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény szabályozza.) 5

6 Egyéb szolgáltatások Az állami források hasznosításával és az állami célelőirányzatokból történő kifizetésekkel kapcsolatban: a támogatott pályázatok kezelése, döntés-előkészítés, pénzügyi lebonyolítás, monitoring végzése, a forrás felhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálata. A Bank legjelentősebb külföldi kapcsolatai: New York, USA ABN-AMRO Bank HSBC of New York Frankfurt, Németország Commerzbank AG Deutsche Bank AG Kreditanstalt für Wiederbau Tokió, Japán The Dai-Ichi Kangyo Bank Zürich, Svájc Zürcher Kantonalbank London, UK Royal Bank of Scotland Bécs, Ausztria Bank Austria Brüsszel, Belgium Fortis Bank Brüsszel, Belgium Euroclear A Bank a következő hazai vagy nemzetközi szervezet tagja: Magyar Bankszövetség Joint Venture Szövetség A következő táblázat a Magyar Fejlesztési Bank Rt évi mérlegfőösszegének és saját tőke értékének alakulását mutatja be: adatok: milliárd Ft Mérlegfőösszeg 6,8 13,3 20,5 27,6 57,8 Saját tőke 6,8 7,1 15,2 18,4 31, Mérlegfőösszeg 91,9 160,3 209,5 179,1 212,4 342,4 Saját tőke 40,3 40,9 46,6 48,7 101,7 138,5 6

7 Az MFB Rt.-ről szóló törvény hatálybalépésével párhuzamosan a Bank stratégiai tevékenységének részaránya jelentősen emelkedett, mely természetszerűleg az üzleti tevékenység részarányának csökkenését vonta maga után. Az aktivitás abszolút értéken is nagyarányú növekedést mutat, hiszen a mérlegfőösszeg az előző évinek több, mint másfélszerese. A évi stratégiai tevékenység kiemelkedő eseményei, illetve az üzleti aktivitás alakulását meghatározó legfontosabb tényezők a következők voltak: A 2045/2001. (III. 14.) Korm. határozat alapján millió forint értéken az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. térítésmentesen átadta a Bank részére 12 mezőgazdasági társaság többségi tulajdonosi részarányt megtestesítő részvényeit. Az átadás célja a volt állami gazdaságok privatizációjának előkészítése és az MFB Rt. által történő végrehajtása volt. A Bank év végére egyik technikai társaságán keresztül valamennyi agrártársaságot értékesítette, a Kormány által előírt konstrukcióban (20 éves futamidejű halasztott fizetés, a tőketörlesztésre vonatkozóan 2 év türelmi idő). A részvények eladására az átvételkori értéken került sor. A Bank az átvételt követően névértéken megvásárolta a mezőgazdasági társaságok saját, valamint aktív dolgozóik tulajdonában levő részvényeket, ezek továbbértékesítése még folyamatban van. A stratégiai tevékenységek felfutásának finanszírozási forrásául döntő részben a Bank által június hónapban kibocsátott 450 millió euró névértékű fix kamatozású öt éves lejáratú kötvény szolgál. A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére vonatkozó kormányhatározatokban foglalt feladatok teljesítésének elősegítése érdekében a Bank 39 milliárd forint összegű tőkeemelést hajtott végre a Nemzeti Autópálya Rt.-nél, valamint határozott az Állami Autópálya-kezelő Rt. tőkeemeléséről. A Nemzeti Autópálya Rt. finanszírozására magyar bankok részvételével létrejött konzorcium a társaság részére 180 milliárd forint összegű hitelt nyújt az MFB Rt. állami kezességgel biztosított garanciája mellett. A hitelszerződés és a bankgarancia szerződés aláírására 2001 decemberében került sor. A Bank az év közben felmerült finanszírozási igény kielégítésére a Nemzeti Autópálya Rt. részére áthidaló hitelkeretet biztosított. A Diákhitel Központ Rt.-ben a Bank többségi tulajdonosként ázsiós tőkeemelést hajtott végre, ezen kívül hitelkeretet biztosít a cég részére. A külső szövetkezeti és nyugdíjas üzletrészek megvásárlását a 2001-ben alapított MFB Üzletrészhasznosító Kft. végzi. A társaság tulajdonosa 99,99 %-ban az MFB Rt. Az üzletrészek megvásárlásához szükséges további forrásokat a Bank hitelnyújtással biztosította. A kormányzati kommunikációs hálózat kiépítésére létrejött Magyar Posta Tetra Rt. alapításában a Bank kisebbségi tulajdonosként vett részt. Az állami infrastruktúra fejlesztési programok keretében a Bank tőkeemelést hajtott végre az ELMIB Rt.-nél, valamint részesedést szerzett a Magyar Gázszolgáltató Kft.-ben és a Magyar Közmű Kft.-ben. A Bank Igazgatósága évben hozott határozatának megfelelően a Bank év végén felemelte a Magyar Követeléskezelő Rt. jegyzett tőkéjét. 7

8 A hivatásos labdarúgás fejlesztéséhez a Bank a Profi Liga Kft. által kibocsátott kötvény lejegyzésével járult hozzá decemberében a Bank különböző konstrukciókban (Egzisztencia, MRP, EXIM stb.) nyújtott refinanszírozási hiteleket vett át a Magyar Nemzeti Banktól a 2258/2001.(IX.14.) Korm határozat alapján.. A MALÉV Rt. reorganizációjában az MFB Rt. hitelnyújtással vesz részt. A garantált áras kukorica felvásárlást végző gazdasági társaság részére a Bank hitelkeretet bocsátott rendelkezésre, melyből az első folyósítások januárjában történtek. A stratégiai és üzleti tevékenység infrastrukturális hátterének fejlesztését célozza a 2000-ben megkezdett informatikai projekt, melyben a évben jelentős előrelépések történtek. Sor került a munkaállomások korszerűsítésére, jelentős kapacitású szerverek kerültek üzembe helyezésre. Folyamatban vannak az SAP rendszer banküzemi és treasury moduljának próbaüzemi előkészületei és az üzleti területek is bekapcsolódtak a fejlesztési folyamatba. 8

9 1.1.2 Leányvállalatok bemutatása A konszolidációba leányvállalatként - teljeskörűen - bevont társaságok: Vállalkozás neve MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Székhely Állami Autópálya Kezelő Rt. 0,00 % 0* 1036 Budapest, Lajos u Apor Szolgáltató és Vállalkozási Kft. 97,13 % Budapest, Tüköry u. 4. Aranykereszt Gondoskodás Háza Rt. 88,89 % Budapest, Bajza u. 50. BÁV Zálog Pénzügyi Szolgáltató Rt. 94,52 % Budapest, Kinizsi u. 12. BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt. 94,52 % Budapest, Kinizsi u. 12. Biostatin Gyógyszerkutató-Fejlesztő Kft. 99,67 % Budapest, Berlini út Bodrogköz Ingatlanközvetítő és Hasznosító Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Borsod Abaúj Vagyonkezelő 2000 Kft. 100,00 % Budapest, Lajos u. 25. Casa Ingatlanforgalmazási és Befektető Kft. 100,00 % Budapest, József nádor tér 1. Defend Security Kft. 60,00 % Budapest, Telek u. 5. Diákhitel Központ Rt. ** 66,67 % Budapest, Bajnok u. 13. ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt. 100,00 % Budapest, Nádor u. 31. Ezüstpart Vendéglátóipari Kft. 100,00 % Abádszalók, István K. u. 13. Fimcoop Zamárdi Üdülési és Oktatási Központot Üzemeltető Kft. 83,43 % Zamárdi, Eötvös u. 15. Hajdúfreeze Hajdúsági Hűtőipari Rt. 100,00 % Debrecen, Balmazújvárosi út 12/b. Hollóházi Porcelángyár Rt. 94,47 % Hollóháza, Károlyi M. út 11. Kisalföld Autópálya Mérnöki Szolgáltató Rt. 0,25 % 0* 1143 Budapest, Hungária krt Konzumbank Rt. 97,13 % Budapest Tüköry u. 4. Közvil Első Magyar Közvilágítási Rt 99,45 % Nagykanizsa, Csengery u. 9. Land Trade Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. 58,92 % Budapest, Andrássy u Lencsehegyi Szénbánya Kft. 50,01 % Kesztölc, Lencsehegy LiberCom Kereskedelmi, Informatikai és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 65,83 % Budapest, Victor Hugo Magyar Közmű Kft. 100,00 % Nagykanizsa, Csengery u. 9. Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Rt. 100,00 % Budapest, Lajos u. 26. Magyar Gázszolgáltató Kft. 100,00 % Nagykanizsa, Csengery u. 9. Magyar Követeléskezelő Rt. 100,00 % Budapest, Andrássy út 105. Metal-Art Nemesfémipari Rt. 94,52 % Budapest, Üllői út 102. MFB Proxy Vagyonkezelő és Üzletviteli Tanácsadó Kft. 100,00 % Budapest, Nádor u. 31. MFB Üzletrészhasznosító Kft. 100,00 % Budapest, Nádor u. 31. Nemzeti Autópálya Rt. 100,00 % Budapest, Andrássy út 105. St. Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. 82,42 % Salgótarján, Huta út 1. 9

10 Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó Rt. 99,97 % Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. Svercsek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 88,00 % Esztergom, Simor J. u. 41. Szegedi Konzervgyár Kft. 100,00 % Szeged, Pulcz u. 46. Techno Ingatlanforgalmazási Kft. 100,00 % Budapest, Lajos u. 23. Tőketárs Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 100,00 % Budapest, Nádor u. 31. Treport Vagyonhasznosító Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Trewin Vagyonkezelő Rt. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Trezorg Vagyonkezelő Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Trio Invest Befektetési Kft. 100,00 % Budapest, József Nádor tér 1. Tüköry-Center Kft. 100,00 % Budapest, Tüköry u. 4. Zsolnay Örökség Kezelő Kht. 100,00 % Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt. 100,00 % Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. Zsolnay Porcelángyár Rt. 97,51 % Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. Az MFB csoportra jutó saját tőke számításánál a leányvállalatoknál elszámolt értékelési tartalékot figyelmen kívül hagytuk. *Az Állami Autópálya Kezelő Rt.-ben és a Kisalföld Autópálya Rt.-ben, az MFB csoport a szavazati jogok többségével rendelkezik, így leányvállalatként kerültek bevonásra. ** A Diákhitel Központ Rt. Igazgatósága és Közgyűlése a társaság évi éves beszámolóját a konszolidált beszámoló lezárásáig nem fogadta el Leányvállalatok tevékenységének bemutatása Állami Autópálya Kezelő Rt. Autópálya felújítás, karbantartás. APOR Szolgáltató és Vállalkozási Kft. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, ingatlankezelés, -forgalmazás, -értékesítés. Aranykereszt Gondoskodás Háza Rt. A társaság célja idős betegek részére egy 140 ágyas ápoló kórház létrehozása. A társaság 2000-ben gazdálkodási tevékenységet nem végzett. BÁV Zálog Pénzügyi Szolgáltató Rt. A társaság zálogkölcsön kihelyezési tevékenységgel foglalkozik. Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt. A társaság tevékenysége kis- és nagykereskedelmi tevékenység, valamint a BÁV Zálog Rt. megbízásából ügynökként zálogkölcsön kihelyezés. Biostatin Kft. Gyógyszerkutatás és fejlesztés. 10

11 Bodrogköz Ingaforgalmazási Kft. Ingatlanforgalmazás. Borsod-Abaúj 2000 Vagyonkezelő Kft. A társaság feladata az MBV csoportba tartozó DIGÉP csoport reorganizációja és a magánosítás elősegítése. Casa Ingatlanforgalmazási Kft. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, ingatlankezelés-, forgalmazás, -közvetítés. Defend Security Kft. A társaság tevékenysége az őrzés-védelem, magánnyomozás, pénzfeldolgozás, pénzszállítás. Diákhitel Központ Rt. A társaság tevékenysége egyéb hitelnyújtás, egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység és az időszaki kiadványok kiadása. Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt. A társaság tevékenysége infrastrukturális befektetések koordinálására, üzemeltetésére terjed ki. Hangsúlyozottan a gázszolgáltatás, közvilágítás és víz,- szennyvízszolgáltatás területére. Ezüstpart Kft. Idegenforgalom, vendéglátás. Fimcoop Zamárdi Kft. Szállodai, vendéglátói szolgáltatás. Hajdúsági Hűtőipari Rt. Gyorsfagyasztott zöldség és gyümölcs előállítása és forgalmazása. Hollóházi Porcelán Rt. Porcelántermék-előállítás. Kisalföld Autópálya Rt. Az M1-es autópálya üzemeltetésével foglalkozik. / Az előző időszakban Magyar Transroute Rt. néven szerepelt a konszolidált éves beszámolóban. / Konzumbank Rt. Hitelintézeti tevékenység (1996. évi CXII. törvény 3. -a szerint). Elsősorban kis- és közepes vállalkozások részére végez hitelintézeti szolgáltatásokat, így végez számlavezetést, hitelezést. Lakosság részére elsősorban különböző megtakarítási formákat kínál, többféle betétkonstrukción keresztül. A Konzumbank Rt. teljes körű devizajogosítvánnyal rendelkezik. Közvil Rt. A társaság az önkormányzatok által üzemeltetett elavult, energiapazarló közvilágítási lámpatestek rekontrukcióját, a felújított közvilágítási rendszer működtetését tekinti fő feladatának. 11

12 Land-Trade Kft. A társaság alaptevékenysége ingatlanforgalmazási és ingatlanhasznosítási tevékenység. Lencsehegyi Szénbánya Kft. Fő tevékenysége bányászat. Liber-Com Kft. A társaság alaptevékenysége üzletviteli tanácsadás, illetve a feltőkésítés után cél a távközlési piacon való aktív részvétel. Magyar Közmű Kft. A társaság tevékenysége a szennyvízhálózatok építésére, a szennyvíztisztító-berendezések fejlesztésére fókuazál. Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Rt. Kiemelt feladatként vagyonkezelői tevékenységet folytat, ezen belül a kis- és közepes nagyságú vállalatok vagyonának megőrzését, átstrukturálását és feljavítását szolgáló feladatot lát el. Fontos feladatként határozható meg az üzletviteli tanácsadás valamint a vállalkozások likviditás menedzselése. Magyar Gázszolgáltató Kft. A társaság gázkereskedelemmel és új fogyasztók bekapcsolásával foglalkozik. Magyar Követeléskezelő Rt. Nem pénzintézetek által végezhető pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatásai, faktoring ügyletek. Metal-Art Nemesfémipari Rt. Nemesfém ékszergyártás, ezüst és színesfém díszműgyártás, nemesfém kohászattal nemesfém félgyártmányok előállítása, fémtömegcikkek, emlékpénzek gyártása, nemesfémtartalmú vegyszerek készítése, galvanizálási szolgáltatás, önálló exporttevékenység valamennyi termékre, kiskereskedelmi tevékenység a saját gyártású és vásárolt profilbavágó termékekre, nemesfém és egyéb hulladék feldolgozás. MFB Proxy Vagyonkezelő és Üzletviteli Tanácsadó Kft. A társaság fő tevékenységként vagyonkezelési és üzletviteli tanácsadási tevékenységet folytat. MFB Üzletrészhasznosító Kft. A társaság tevékenységi körét Kormányhatározatok és az MFB Rt-re vonatkozó Alapítói határozatok determinálták, melyek rögzítik a mezőgazdasági szövetkezeti külső és nyugdíjas üzletrészek megvásárlására vonatkozó teendőket. Nemzeti Autópálya Rt. A társaság alaptevékenysége autópálya fejlesztés. St. Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. Öblösüveggyártás. 12

13 Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó Rt. A társaság fő tevékenysége lap-, könyv-, és zeneműkiadás. Svercsek Kft. A Kft. tulajdonát képző ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések hasznosítása, bérbeadása. Szegedi Konzervgyár Kft. A társaság tevékenységi köre a hús, hal, baromfi feldolgozás, értékesítés, az egyéb vegyes kiskereskedelem, valamint a külkereskedelem. Techno Ingatlanforgalmazási Kft. A társaság fő feladata a Limpex Rt. reorganizációs programjához kapcsolódó technikai feladatok ellátása. Tevékenységi körébe tartozik még ingatlankezelés, bérbeadás, forgalmazás. Tőketárs Kft. Speciális vagyonhasznosítási feladatok. Treport Kft. Speciális vagyonhasznosítási feladatok ellátása. Trewin Rt. Közbeszerzési eljárások, trendek lebonyolítása, üzletviteli tanácsadás, vállalat átvilágítás. Trezorg Kft. Speciális vagyonhasznosítási feladatok ellátása. Trio Invest Kft. Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, -becslés. Tüköry-Center Kft. Ingatlan bérbeadás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, beruházási tevékenység. Zsolnay Örökség Kezelő Kht. A társaság legfontosabb feladata a Zsolnay gyártelep gyárkapun belül található védett épületeinek és iparművészeti emlékeinek megóvása és a lehetőségeihez mérten ezek felújítása. Zsolnay Porcelán Manufaktúra Rt. A társaság tevékenysége a hagyományos Zsolnay edény-díszmű, pyrogránit és eosin termékek gyártása. Zsolnay Porcelángyár Rt. A társaság műszaki porcelánszigetelők gyártásával foglalkozik. és szolgáltató tevékenységgel 13

14 1.1.3 Mentesített leányvállalatok A konszolidációba mentesített leányvállalatként a teljeskörű konszolidáció lépései közül csak tőkekonszolidációval - bevont társaságok: Vállalkozás neve MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Székhely Limpex Kereskedelmi és Fejlesztési Rt. V.a. 100,00 % Budapest, Keveháza u. 1. Parkforg Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Salgótarjáni Acélárugyár Rt. 92,31 % Salgótarján, Borbély L. út 2. Ezen társaságok a Bank által meghatározott mentesítési feltételek alapján mentesített leányvállalatnak minősülnek, azonban a teljeskörű konszolidáció elvégzése alól mégsem mentesülhettek, mivel valamely leányvállalatként bevont társaságban befektetéssel rendelkeznek. A tőkekonszolidáció teljessége érdekében ezen társaságok mérlege és eredménykimutatása bevonásra került és a társaságok nem csak equity módszerrel kerültek konszolidálásra, hanem elvégeztük a teljeskörű bevonás tőkekonszolidációs lépéseit. A konszolidációba mentesített leányként - részesedés értékelés módszerével - bevont társaságok: a., Továbbértékesítési céllal beszerzett és emiatt mentesített társaságok Társaság megnevezése MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.-re jutó saját tőke Székhely Coral Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 55,29 % Salgótarján, Borbély L. u. 4.. Hidashát Mezőgazdasági Rt. 93,95 % Murony, II. ker 18. Melcom-Ing Ingatlanforgalmazási és Beruházó Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Sac-Ing Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 92,31 % Salgótarján, Borbély L. u. 2. Silco Minőségi Acéltermékek Rt. 92,31 % Salgótarján, Borbély L. út 2. Siotour Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt. 99,83 % Siófok, Batthyány u. 2/b. Szarvasi Agrár Rt. 93,56 % Szarvas, Szabadság út 30. Törökszentrmiklósi Mezőgazdasági Rt. 93,87 % Törökszentmiklós, Almásy u

15 b., Végelszámolás vagy felszámolási eljárás miatt mentesített társaságok: Társaság megnevezése MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Székhely Bakonygáz Kft. F.a. 56,78 % Devecser, Vasút u. 27/2. CW-Abwicklungs AG. (I.a.) 100,00 % Wien, Doblhoffgasse 9. Diósgyőri Melegalakítógyár Kft F.a. 22,85 % Miskolc, Kerpely A. u. Diósgyőri Szerszámgépgyár Kft. F.a. 22,93 % Miskolc, Kerpely A. u. Elektromobil 5 Kft. V.a. 96,64 % Budapest, Szent István krt. 4. Falcon Biztonságtechnikai Kft. V.a. 58,69 % Budapest, Bocskai út 77-79/a Fruit Garden Invest Kereskedelmi és Befektetési Kft. V.a. 97,14 % Budapest, Lajos u. 26. MFB-Tex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. V.a. 100,00 % Budapest, Lajos u. 26. Pápai Textigyártól Rt. F.a. 100,00 % Pápa, Tompa Mihály u. 2. Zsolpark Kereskedelmi Kft. F.a. 84,47 % Budapest, Üllői út 201. Zsolwien Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. V.a. 100,00 % Tatabánya, Szent Borbála tér 6. A Diósgyőri Melegalakítógyár Kft. F.a. és a Diósgyőri Szerszámgépgyár Kft. F.a. társaságokban az MFB csoport a szavazati jogok többségével rendelkezik, így mentesített leányvállalatként kerültek bevonásra. c., Jegyzett tőke nagysága alapján mentesített társaságok: Társaság megnevezése MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Székhely D-Park Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. 98,63 % Budapest, Andrássy u Freelander Szoftverkészítő és Szaktanácsadó Kft. 99,97 % Budapest, Visegrádi u MFB Üzemeltetési, Fenntartási és Szolgáltatási Kft. 100,00 % Budapest, Nádor u. 31. Reglama Szolgáltató Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. A lényegesség elve - jegyzett tőke - nagysága alapján mentesített leányvállalatok jegyzett tőkéjét az 1. számú melléklet tartalmazza Mentesített leányvállalatok tevékenységének bemutatása Bakonygáz Kft. F.a. A társaság április 27-i kezdőnappal felszámolási eljárás alá került. 15

16 Coral Kft. A társaság tevékenysége adatbanki szolgáltatás, számítástechnikai berendezések javítása, gépi adatfeldolgozás és szoftver fejlesztés. CW Abwicklungs (I.a.) Jelenleg gazdasági tevékenységet nem folytat. Diósgyőri Melegalakítógyár Kft. F.a. A társaság november 29-i kezdőnappal felszámolási eljárás alá került, évben gazdasági tevékenységet nem folytatott. Diósgyőri Szerszámgépgyár Kft. F.a. A társaság október 17-i kezdőnappal felszámolási eljárás alá került. D-Park Kft. A társaság alaptevékenysége ingatlanforgalmazási, ingatlan beruházási és értékesítési tevékenység. Elektromobil 5 Kft. V.a. A társaság szeptember 1-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. Falcon Kft. V.a. A társaság október 1-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. Freelander Kft. A cég tevékenységi körébe tartozik a hardver szaktanácsadás, az adatfeldolgozás és az adatbanki tevékenység. /Az előző időszakban Agriapress Kiadó és Nyomdaipari Kft. néven szerepelt a konszolidált éves beszámolóban./ Fruit Garden Invest Kereskedelmi és Befektetési Kft. V.a. A társaság április 25-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. Hidashát Mezőgazdasági Rt. A társaság tevékenysége állattenyésztés, növénytermesztés, vad-, és erdőgazdálkodás. Limpex Rt. V.a. A társaság november 16-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. Melcom-Ing Kft. A társaság tevékenységi köre ingatlanforgalmazás, bérbeadás, üzemeltetés, ingatlankezelés, vagyonkezelés. MFB Üzemeltetési, Fenntartási és Szolgáltatási Kft. Alapvető feladata az Alapító működésének segítése, tevékenységének műszaki és ellátási szempontú támogatása. A Kft. külső ügyfelek részére csak az Alapító előzetes engedélyével végezhet szolgáltatást. 16

17 MFB-Tex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. V.a. A társaság augusztus 1-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. Pápai Textilgyártó Rt. F.a. A társaság december 5-i kezdőnappal felszámolási eljárás alá került. PARKFORG Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Társaság tevékenységi köre: ingatlanforgalmazás, ingatlan beruházás és eladás, ingatlankezelés. REGLAMA Szolgáltató Kft. A társaság alapvető feladata ingatlanforgalmazás. SAC-Ing Kft. A társaság feladata a Salgótarjáni Acélárugyár Rt. tevékenységéhez nem szükséges ingatlanok hasznosítása. Salgótarjáni Acélárugyár Rt. Huzal és huzalból készült termékek, kovácstermékek gyártása, csőgyártás, fémszerkezet- és fémtömegcikk gyártás, anyagmozgató gépek gyártása. Silco Rt. A társaság fő tevékenysége hidegen hengerelt acélszalag előállítása és értékesítése. Siotour Rt. Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, utazásszervezés, idegenvezetés, pénzügyi szolgáltatás (valutaváltás és eladás), saját és bérelt ingatlanok hasznosítása. Szarvasi Agrár Rt. A társaság tevékenységi köre : növénytermesztés, állattenyésztés és egyéb mezőgazdasági szolgáltatás. Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. A társaság által folytatott főbb tevékenységek: vetőmagtermesztés és feldolgozás, szarvasmarha tenyésztés, mezőgazdasági szolgáltatás. Zsolpark Kft. F.a A társaság december 12-i kezdőnappal felszámolási eljárás alá került. Zsolwien Kft. V.a. A társaság május 7-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. 17

18 1.1.4 Közös vezetésű vállalkozások A konszolidációba közös vezetésű vállalkozásként kvóta arányában - bevont társaságok: Társaság megnevezése MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Társaság székhelye Magyar Posta Tetra Rt. 40,00 % Budapest, József nádor tér 1. A Magyar Posta Tetra Rt. ben az MFB csoportra jutó szavazati arány 50 % Közös vezetésű vállalkozások tevékenységének bemutatása Magyar Posta Tetra Rt. A társaság fő tevékenysége távközlés Társult vállalkozások A konszolidációba társult vállalkozásként - részesedés értékelés módszerével - bevont társaságok: Társaság megnevezése MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Társaság székhelye Első Magyar Swift Szolgáltató Kft. 33,33 % Budapest, Mártonffy u Földhitel és Jelzálogbank Rt. 38,67 % Budapest, Váci út 20. Hitelgarancia Rt. 14,17 % Budapest, Böszörményi út 24. Orex Óra- Ékszer Kereskedőház Rt.* 21,04 % Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22. Tisza Cipő Rt. 19,44 % Martfű, Lenin út 1. * Az Orex Rt. az MFB Rt. konszolidált beszámolójának lezárásáig nem tudta rendelkezésünkre bocsátani a évre vonatkozó könyvvizsgálói záradékot tartalmazó, tulajdonosok által elfogadott beszámolóját. Az adatszolgáltatási késedelem oka, hogy a Bank az MFB törvény értelmében a tárgyévet követő május 15-ig köteles az Alapítóhoz eljuttatni a könyvvizsgáló által hitelesített, igazgatóság és felügyelő bizottság által elfogadott beszámolóját; az Orex Rt. ugyanakkor május 31-ig köteles elkészíteni az éves beszámolót. Az MFB csoport Orex Rt.-ben fennálló alacsony tulajdoni hányada nem teszi lehetővé a társaság éves beszámoló készítési határidejének előírását. 18

19 Társult vállalkozások tevékenységének bemutatása Elmaswift Kft. Számítástechnikai szolgáltatás. Földhitel és Jelzálogbank Rt. Szakosított hitelintézet; célja, hogy a jelzálog alapú hitelezést újra meghonosítsa a bankszektorban. Hitelgarancia Rt. Készfizetési kezességvállalási tevékenység a tulajdonos pénzintézetek által a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hiteleknél. OREX Óra- Ékszer Kereskedőház Rt. Óra- és ékszergyártás, -javítás; vegyes cikk nagykereskedelem; kultúrcikk kiskereskedelem; külkereskedelem. Tisza Cipő Rt. Lábbeli gyártás, javítás, kis- és nagykereskedelem. 19

20 1.2 A konszolidációs kör tárgyévi változásai A teljeskörűen bevont leányvállalatok körében bekövetkezett tárgyévi változások A teljeskörűen bevonásra kerülő leányvállalatok körébe évben bekerült társaságok: Defend Security Kft. Diákhitel Központ Rt. Ezüstpart Kft.* Fimcoop Kft. Kisalföld Autópálya Rt.* Közvil Rt. Land-Trade Kft.* Lencsehegyi Szénbánya Kft.** Liber-Com Kft.* Magyar Gázszolgáltató Kft. Magyar Közmű Kft. MFB Üzletrészhasznosító Kft. MFB Proxy Vagyonkezelő és Üzletviteli Tanácsadó Kft.* St. Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt.* * Ezen társaságok valamely mentesítési feltételnek való nem megfelelés miatt kerültek át a mentesített leányvállalatokból, a teljeskörűen bevont leányvállalatok közé. ** A Lencsehegyi Szénbánya Kft. ben többségi szavazati arányt szerzett a MKK Rt. ezért nem mint társult vállalkozás, hanem mint teljeskörűen bevont leányvállalatként szerepel a konszolidált éves beszámolóban. A teljeskörűen bevonásra kerülő leányvállalatok köréből évben kikerült társaságok: 2S Gazdasági Szolgáltató Rt. Aranyfácán Konzervgyár Kft. Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. Cserfood Termelő és Kereskedelmi Rt. Diósgyőri Ipari Park Kft. Dig-Invest Kft. Első Kelet-Magyarországi Élelmiszer-kereskedelmi Kft. Falcon Biztonságtechnikai Kft. V.a..* Fiume Vendéglátóipari Rt. Limpex Kereskedelmi és Fejlesztési Rt. V.a. * MFB-Tex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. V.a. * Nagyatádi Konzervgyár Kft. Szivattyú és Környezetvédelmi Gépgyár Kft. 20

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az MFB Rt. 2001. évi kiegészítő melléklete

Tartalomjegyzék. Az MFB Rt. 2001. évi kiegészítő melléklete Tartalomjegyzék 1. A Bank bemutatása... 3 2. A számviteli politika jellemzőinek összefoglalása... 12 3. A mérleghez és az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések... 21 3.1 A mérleghez illetve annak

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

1-2. ELŐADÁS SZÁMVITEL MSC 2013/2014 KONSZERNSZÁMVITEL. I. A konszolidáció célja egyedi beszámolók

1-2. ELŐADÁS SZÁMVITEL MSC 2013/2014 KONSZERNSZÁMVITEL. I. A konszolidáció célja egyedi beszámolók SZÁMVITEL MSC 2013/2014 KONSZERNSZÁMVITEL 1-2. ELŐADÁS Rózsa Ildikó, BME, 2013. szeptember 20-21. 2 A leányvállalatok gazdaságilag nem önállóak, egy másik vállalkozás érdekeit szolgálják. Csak akkor mutat

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben