1. Általános kiegészítések 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános kiegészítések 3"

Átírás

1 1. Általános kiegészítések A konszolidációba bevonásra kerülő társaságok bemutatása Anyavállalat - MFB Rt. bemutatása Leányvállalatok bemutatása Leányvállalatok tevékenységének bemutatása Mentesített leányvállalatok Mentesített leányvállalatok tevékenységének bemutatása Közös vezetésű vállalkozások Közös vezetésű vállalkozások tevékenységének bemutatása Társult vállalkozások Társult vállalkozások tevékenységének bemutatása A konszolidációs kör tárgyévi változásai A teljeskörűen bevont leányvállalatok körében bekövetkezett tárgyévi változások A mentesített leányvállalatok körében bekövetkezett tárgyévi változások A közös vezetésű vállalkozások bekövetkezett tárgyévi változások A társult vállalkozások körében bekövetkezett tárgyévi változások A konszolidációs kör tárgyévi változásainak hatása Számviteli politika A számviteli politika lényeges elemeinek összefoglalása A konszolidált éves beszámoló Számviteli alapelvek Külföldi pénznemben fennálló eszközök és források értékének átszámítása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok Követelések Immateriális javak és tárgyi eszközök Készletek Kötelezettségek Mérlegen kívüli tételek A konszolidáció alapelvei A konszolidációs kör kialakítása Mentességek Előkészítő lépések A konszolidációba történő első bevonás időpontja Leányvállalatok tőkekonszolidációja Leányvállalatok adósságkonszolidációja Leányvállalatok hozam-ráfordítás és közbenső eredmény konszolidációja Mentesített leányvállalatok és társult vállalkozások konszolidációja Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások figyelembe vétele Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérleg struktúra évi változásának hatása Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 41

2 3.10 Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettség Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Általános tartalék Leányvállalati saját tőke változás Mérleg szerinti eredmény Külső tulajdonos részesedése Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Eredménykimutatás évi változásának hatása Kamat bevételek és ráfordítások Kapott (járó) és fizetett (fizetendő) díjak és jutalékok Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei és ráfordításai Befektetési szolgáltatás bevételei és ráfordításai Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye Egyéb bevételek és ráfordítások Értékvesztés képzés és értékvesztés visszaírás követelések után Értékvesztés képzés és értékvesztés visszaírás részesedések után Rendkívüli eredmény Általános tájékoztató kiegészítések Betétvédelmi alapok Valódi penziós ügyletek Kapott állami támogatások és felhasználásuk Veszélyes hulladékok Függő és jövőbeni kötelezettségek A mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentősebb események Egyéb tájékoztató adatok Mellékletek 75 2

3 1. Általános kiegészítések 1.1 A konszolidációba bevonásra kerülő társaságok bemutatása Anyavállalat - MFB Rt. bemutatása A társaság neve: Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB Rt.) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. Alapítás időpontja: december 1. Társasági forma: részvénytársaság Tulajdonos: Magyar Állam 100 % Részvényesi jogok gyakorlója: a Miniszterelnöki Hivatalt vezető Miniszter (a 2119/2001. (V. 19.) Korm. határozat alapján) Részvények száma, névértéke: A névre szóló törzsrészvények értéke: ,-Ft, mely db ,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A Bank tevékenységi köre: TEÁOR egyéb monetáris tevékenység, TEÁOR pénzügyi lízing, TEÁOR máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység. Cégbírósági bejegyzési szám: BAF engedély száma: 32/1993. ÁPTF engedély száma: 973/1997/F A Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB, Bank) szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. jogutódja. A Bank jogelődje, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. (MBF Rt.), amelynek alapító okiratát és alapszabályát november 27-én írta alá az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ), az Állami Fejlesztési Intézet (ÁFI) és a Szerencsejáték Rt. (mindhárom állami tulajdonú szervezet illetve társaság). A Társaság december 1-én kezdte meg működését. Az alapítás millió forint alaptőkével és millió forint tőketartalékkal, összesen millió forint saját vagyonnal történt. Az alaptőke 70 %-a pénzügyi befektetés illetve kis mértékben ingatlanból álló apport volt, a tőketartalék pedig teljes egészében eszközátadást jelentett. Az elfogadott koncepció alapvetően rekonstrukciós és reorganizációs célú befektetésekre és hosszú távú hitelezésre - túlnyomórészt kedvezményesen megszerezhető külföldi és hazai forrásokra - építő befektetési, fejlesztési tevékenység végzését irányozta elő. A társaság július 1-jétől december 31-ig befektetési bankként működött az Állami Bankfelügyelet 32/1993. sz. felhatalmazása alapján. A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) életre hívta 3

4 és szabályozta, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank jogutódjaként, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot illetve tevékenységét, amely szakosított hitelintézet, az egyetlen hazai fejlesztési bank. A Bank január 1-től működik Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság néven közvetlen állami tulajdonként. A Bank jogállását és tevékenységét jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB törvény, Törvény) szabályozza, mely június 15-én lépett hatályba és egyidejűleg hatályon kívül helyezte a Hpt. MFB Rt.-re vonatkozó speciális rendelkezéseit. A Társaság alaptőkéje alapítástól kezdve évenként a mérleg fordulónapján a következőképpen alakult: adatok: millió Ft-ban Jegyzett tőke Jegyzett tőke Az MFB Rt.-ről szóló törvény alapján a Bank minimális jegyzett tőkéje 60 milliárd forint. A Bank a év során millió forint tőkeemelésben részesült, melyből millió forint a jegyzett tőkét, millió forint a tőketartalékot növelte, így év végére a jegyzett tőke nagysága meghaladta a minimálisan előírt mértéket. Az MFB Rt. feladatát és tevékenységi körét az MFB Rt.-ről szóló évi XX. törvény továbbá az Alapító Okirat rendelkezései határozzák meg. Az MFB Rt.-ről szóló törvény alapján a Banknak az alábbi feladatokat kell ellátni: a magyar gazdaság fejlődésének elősegítése; részvétel az állami infrastrukturális, környezetvédelmi, valamint más állami fejlesztésekhez és beruházásokhoz, illetve az elkészült fejlesztések, beruházások működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában; részvétel az állami források hatékony és bankszerű kihelyezésének megtervezésében, közvetítésében, közreműködés az állami támogatások, valamint kedvezmények és a piaci követelmények összehangolásában; részvétel az egyes állami célelőirányzatokból történő kifizetésekhez kapcsolódó feladatok ellátásában, ideértve a támogatási igények kifizetését, valamint a kifizetések felhasználásának elszámolását és értékelését; közreműködés az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz, illetve a későbbiekben a tagsághoz kapcsolódó állami fejlesztések és beruházások pénzügyi lebonyolításában, - külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint - részvétel az Európai Unió előcsatlakozási eszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó szakosított hitelintézeti 4

5 feladatok ellátásában, ideértve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonás és -közvetítés lebonyolítását is; közreműködés az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 18/B. -a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt szervezetek harmadik személlyel szemben fennálló, lejárt követeléseinek faktorálásában, érvényesítésében; részvétel az általa nyújtott saját, illetve az általa közvetített állami és nemzetközi források felhasználásának és hasznosulásának elszámoltatásában, értékelésében. Az MFB Rt. a Törvény alapján a következő pénzügyi, befektetési és egyéb szolgáltatásokat nyújthatja: Pénzügyi szolgáltatások betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoktól, továbbá egyéni vállalkozóktól; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; a Törvényben meghatározott feladatához közvetlenül kapcsolódóan pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére, pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben a Magyar Állam, illetőleg az MFB Rt. közvetlen vagy közvetett tulajdonnal rendelkezik; pénzügyi szolgáltatások közvetítése (ügynöki tevékenység); kezesség és bankgarancia, egyéb bankári kötelezettség vállalása; hitelreferencia szolgáltatása; letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység. Befektetési szolgáltatások bizományosi és kereskedelmi tevékenység az Épt. 5. -ának b)-e) pontjaiban meghatározott befektetési eszközök, valamint állampapír és zárt körben kibocsátott értékpapír tekintetében, portfolió-kezelés, tanácsadás vállalkozásoknak a tőkeszerkezettel kapcsolatban, továbbá tanácsadás és szolgáltatás a vállalkozások egyesülésével, szétválásával és a tulajdonosi szerkezet átalakításával kapcsolatban, befektetési tanácsadás, értékpapírszámla vezetés, ügyfélszámla vezetés. (A befektetési szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat január 1-től nem az Épt., hanem a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény szabályozza.) 5

6 Egyéb szolgáltatások Az állami források hasznosításával és az állami célelőirányzatokból történő kifizetésekkel kapcsolatban: a támogatott pályázatok kezelése, döntés-előkészítés, pénzügyi lebonyolítás, monitoring végzése, a forrás felhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálata. A Bank legjelentősebb külföldi kapcsolatai: New York, USA ABN-AMRO Bank HSBC of New York Frankfurt, Németország Commerzbank AG Deutsche Bank AG Kreditanstalt für Wiederbau Tokió, Japán The Dai-Ichi Kangyo Bank Zürich, Svájc Zürcher Kantonalbank London, UK Royal Bank of Scotland Bécs, Ausztria Bank Austria Brüsszel, Belgium Fortis Bank Brüsszel, Belgium Euroclear A Bank a következő hazai vagy nemzetközi szervezet tagja: Magyar Bankszövetség Joint Venture Szövetség A következő táblázat a Magyar Fejlesztési Bank Rt évi mérlegfőösszegének és saját tőke értékének alakulását mutatja be: adatok: milliárd Ft Mérlegfőösszeg 6,8 13,3 20,5 27,6 57,8 Saját tőke 6,8 7,1 15,2 18,4 31, Mérlegfőösszeg 91,9 160,3 209,5 179,1 212,4 342,4 Saját tőke 40,3 40,9 46,6 48,7 101,7 138,5 6

7 Az MFB Rt.-ről szóló törvény hatálybalépésével párhuzamosan a Bank stratégiai tevékenységének részaránya jelentősen emelkedett, mely természetszerűleg az üzleti tevékenység részarányának csökkenését vonta maga után. Az aktivitás abszolút értéken is nagyarányú növekedést mutat, hiszen a mérlegfőösszeg az előző évinek több, mint másfélszerese. A évi stratégiai tevékenység kiemelkedő eseményei, illetve az üzleti aktivitás alakulását meghatározó legfontosabb tényezők a következők voltak: A 2045/2001. (III. 14.) Korm. határozat alapján millió forint értéken az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. térítésmentesen átadta a Bank részére 12 mezőgazdasági társaság többségi tulajdonosi részarányt megtestesítő részvényeit. Az átadás célja a volt állami gazdaságok privatizációjának előkészítése és az MFB Rt. által történő végrehajtása volt. A Bank év végére egyik technikai társaságán keresztül valamennyi agrártársaságot értékesítette, a Kormány által előírt konstrukcióban (20 éves futamidejű halasztott fizetés, a tőketörlesztésre vonatkozóan 2 év türelmi idő). A részvények eladására az átvételkori értéken került sor. A Bank az átvételt követően névértéken megvásárolta a mezőgazdasági társaságok saját, valamint aktív dolgozóik tulajdonában levő részvényeket, ezek továbbértékesítése még folyamatban van. A stratégiai tevékenységek felfutásának finanszírozási forrásául döntő részben a Bank által június hónapban kibocsátott 450 millió euró névértékű fix kamatozású öt éves lejáratú kötvény szolgál. A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére vonatkozó kormányhatározatokban foglalt feladatok teljesítésének elősegítése érdekében a Bank 39 milliárd forint összegű tőkeemelést hajtott végre a Nemzeti Autópálya Rt.-nél, valamint határozott az Állami Autópálya-kezelő Rt. tőkeemeléséről. A Nemzeti Autópálya Rt. finanszírozására magyar bankok részvételével létrejött konzorcium a társaság részére 180 milliárd forint összegű hitelt nyújt az MFB Rt. állami kezességgel biztosított garanciája mellett. A hitelszerződés és a bankgarancia szerződés aláírására 2001 decemberében került sor. A Bank az év közben felmerült finanszírozási igény kielégítésére a Nemzeti Autópálya Rt. részére áthidaló hitelkeretet biztosított. A Diákhitel Központ Rt.-ben a Bank többségi tulajdonosként ázsiós tőkeemelést hajtott végre, ezen kívül hitelkeretet biztosít a cég részére. A külső szövetkezeti és nyugdíjas üzletrészek megvásárlását a 2001-ben alapított MFB Üzletrészhasznosító Kft. végzi. A társaság tulajdonosa 99,99 %-ban az MFB Rt. Az üzletrészek megvásárlásához szükséges további forrásokat a Bank hitelnyújtással biztosította. A kormányzati kommunikációs hálózat kiépítésére létrejött Magyar Posta Tetra Rt. alapításában a Bank kisebbségi tulajdonosként vett részt. Az állami infrastruktúra fejlesztési programok keretében a Bank tőkeemelést hajtott végre az ELMIB Rt.-nél, valamint részesedést szerzett a Magyar Gázszolgáltató Kft.-ben és a Magyar Közmű Kft.-ben. A Bank Igazgatósága évben hozott határozatának megfelelően a Bank év végén felemelte a Magyar Követeléskezelő Rt. jegyzett tőkéjét. 7

8 A hivatásos labdarúgás fejlesztéséhez a Bank a Profi Liga Kft. által kibocsátott kötvény lejegyzésével járult hozzá decemberében a Bank különböző konstrukciókban (Egzisztencia, MRP, EXIM stb.) nyújtott refinanszírozási hiteleket vett át a Magyar Nemzeti Banktól a 2258/2001.(IX.14.) Korm határozat alapján.. A MALÉV Rt. reorganizációjában az MFB Rt. hitelnyújtással vesz részt. A garantált áras kukorica felvásárlást végző gazdasági társaság részére a Bank hitelkeretet bocsátott rendelkezésre, melyből az első folyósítások januárjában történtek. A stratégiai és üzleti tevékenység infrastrukturális hátterének fejlesztését célozza a 2000-ben megkezdett informatikai projekt, melyben a évben jelentős előrelépések történtek. Sor került a munkaállomások korszerűsítésére, jelentős kapacitású szerverek kerültek üzembe helyezésre. Folyamatban vannak az SAP rendszer banküzemi és treasury moduljának próbaüzemi előkészületei és az üzleti területek is bekapcsolódtak a fejlesztési folyamatba. 8

9 1.1.2 Leányvállalatok bemutatása A konszolidációba leányvállalatként - teljeskörűen - bevont társaságok: Vállalkozás neve MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Székhely Állami Autópálya Kezelő Rt. 0,00 % 0* 1036 Budapest, Lajos u Apor Szolgáltató és Vállalkozási Kft. 97,13 % Budapest, Tüköry u. 4. Aranykereszt Gondoskodás Háza Rt. 88,89 % Budapest, Bajza u. 50. BÁV Zálog Pénzügyi Szolgáltató Rt. 94,52 % Budapest, Kinizsi u. 12. BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt. 94,52 % Budapest, Kinizsi u. 12. Biostatin Gyógyszerkutató-Fejlesztő Kft. 99,67 % Budapest, Berlini út Bodrogköz Ingatlanközvetítő és Hasznosító Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Borsod Abaúj Vagyonkezelő 2000 Kft. 100,00 % Budapest, Lajos u. 25. Casa Ingatlanforgalmazási és Befektető Kft. 100,00 % Budapest, József nádor tér 1. Defend Security Kft. 60,00 % Budapest, Telek u. 5. Diákhitel Központ Rt. ** 66,67 % Budapest, Bajnok u. 13. ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt. 100,00 % Budapest, Nádor u. 31. Ezüstpart Vendéglátóipari Kft. 100,00 % Abádszalók, István K. u. 13. Fimcoop Zamárdi Üdülési és Oktatási Központot Üzemeltető Kft. 83,43 % Zamárdi, Eötvös u. 15. Hajdúfreeze Hajdúsági Hűtőipari Rt. 100,00 % Debrecen, Balmazújvárosi út 12/b. Hollóházi Porcelángyár Rt. 94,47 % Hollóháza, Károlyi M. út 11. Kisalföld Autópálya Mérnöki Szolgáltató Rt. 0,25 % 0* 1143 Budapest, Hungária krt Konzumbank Rt. 97,13 % Budapest Tüköry u. 4. Közvil Első Magyar Közvilágítási Rt 99,45 % Nagykanizsa, Csengery u. 9. Land Trade Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. 58,92 % Budapest, Andrássy u Lencsehegyi Szénbánya Kft. 50,01 % Kesztölc, Lencsehegy LiberCom Kereskedelmi, Informatikai és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 65,83 % Budapest, Victor Hugo Magyar Közmű Kft. 100,00 % Nagykanizsa, Csengery u. 9. Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Rt. 100,00 % Budapest, Lajos u. 26. Magyar Gázszolgáltató Kft. 100,00 % Nagykanizsa, Csengery u. 9. Magyar Követeléskezelő Rt. 100,00 % Budapest, Andrássy út 105. Metal-Art Nemesfémipari Rt. 94,52 % Budapest, Üllői út 102. MFB Proxy Vagyonkezelő és Üzletviteli Tanácsadó Kft. 100,00 % Budapest, Nádor u. 31. MFB Üzletrészhasznosító Kft. 100,00 % Budapest, Nádor u. 31. Nemzeti Autópálya Rt. 100,00 % Budapest, Andrássy út 105. St. Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. 82,42 % Salgótarján, Huta út 1. 9

10 Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó Rt. 99,97 % Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. Svercsek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 88,00 % Esztergom, Simor J. u. 41. Szegedi Konzervgyár Kft. 100,00 % Szeged, Pulcz u. 46. Techno Ingatlanforgalmazási Kft. 100,00 % Budapest, Lajos u. 23. Tőketárs Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 100,00 % Budapest, Nádor u. 31. Treport Vagyonhasznosító Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Trewin Vagyonkezelő Rt. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Trezorg Vagyonkezelő Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Trio Invest Befektetési Kft. 100,00 % Budapest, József Nádor tér 1. Tüköry-Center Kft. 100,00 % Budapest, Tüköry u. 4. Zsolnay Örökség Kezelő Kht. 100,00 % Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt. 100,00 % Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. Zsolnay Porcelángyár Rt. 97,51 % Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. Az MFB csoportra jutó saját tőke számításánál a leányvállalatoknál elszámolt értékelési tartalékot figyelmen kívül hagytuk. *Az Állami Autópálya Kezelő Rt.-ben és a Kisalföld Autópálya Rt.-ben, az MFB csoport a szavazati jogok többségével rendelkezik, így leányvállalatként kerültek bevonásra. ** A Diákhitel Központ Rt. Igazgatósága és Közgyűlése a társaság évi éves beszámolóját a konszolidált beszámoló lezárásáig nem fogadta el Leányvállalatok tevékenységének bemutatása Állami Autópálya Kezelő Rt. Autópálya felújítás, karbantartás. APOR Szolgáltató és Vállalkozási Kft. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, ingatlankezelés, -forgalmazás, -értékesítés. Aranykereszt Gondoskodás Háza Rt. A társaság célja idős betegek részére egy 140 ágyas ápoló kórház létrehozása. A társaság 2000-ben gazdálkodási tevékenységet nem végzett. BÁV Zálog Pénzügyi Szolgáltató Rt. A társaság zálogkölcsön kihelyezési tevékenységgel foglalkozik. Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt. A társaság tevékenysége kis- és nagykereskedelmi tevékenység, valamint a BÁV Zálog Rt. megbízásából ügynökként zálogkölcsön kihelyezés. Biostatin Kft. Gyógyszerkutatás és fejlesztés. 10

11 Bodrogköz Ingaforgalmazási Kft. Ingatlanforgalmazás. Borsod-Abaúj 2000 Vagyonkezelő Kft. A társaság feladata az MBV csoportba tartozó DIGÉP csoport reorganizációja és a magánosítás elősegítése. Casa Ingatlanforgalmazási Kft. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, ingatlankezelés-, forgalmazás, -közvetítés. Defend Security Kft. A társaság tevékenysége az őrzés-védelem, magánnyomozás, pénzfeldolgozás, pénzszállítás. Diákhitel Központ Rt. A társaság tevékenysége egyéb hitelnyújtás, egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység és az időszaki kiadványok kiadása. Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt. A társaság tevékenysége infrastrukturális befektetések koordinálására, üzemeltetésére terjed ki. Hangsúlyozottan a gázszolgáltatás, közvilágítás és víz,- szennyvízszolgáltatás területére. Ezüstpart Kft. Idegenforgalom, vendéglátás. Fimcoop Zamárdi Kft. Szállodai, vendéglátói szolgáltatás. Hajdúsági Hűtőipari Rt. Gyorsfagyasztott zöldség és gyümölcs előállítása és forgalmazása. Hollóházi Porcelán Rt. Porcelántermék-előállítás. Kisalföld Autópálya Rt. Az M1-es autópálya üzemeltetésével foglalkozik. / Az előző időszakban Magyar Transroute Rt. néven szerepelt a konszolidált éves beszámolóban. / Konzumbank Rt. Hitelintézeti tevékenység (1996. évi CXII. törvény 3. -a szerint). Elsősorban kis- és közepes vállalkozások részére végez hitelintézeti szolgáltatásokat, így végez számlavezetést, hitelezést. Lakosság részére elsősorban különböző megtakarítási formákat kínál, többféle betétkonstrukción keresztül. A Konzumbank Rt. teljes körű devizajogosítvánnyal rendelkezik. Közvil Rt. A társaság az önkormányzatok által üzemeltetett elavult, energiapazarló közvilágítási lámpatestek rekontrukcióját, a felújított közvilágítási rendszer működtetését tekinti fő feladatának. 11

12 Land-Trade Kft. A társaság alaptevékenysége ingatlanforgalmazási és ingatlanhasznosítási tevékenység. Lencsehegyi Szénbánya Kft. Fő tevékenysége bányászat. Liber-Com Kft. A társaság alaptevékenysége üzletviteli tanácsadás, illetve a feltőkésítés után cél a távközlési piacon való aktív részvétel. Magyar Közmű Kft. A társaság tevékenysége a szennyvízhálózatok építésére, a szennyvíztisztító-berendezések fejlesztésére fókuazál. Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Rt. Kiemelt feladatként vagyonkezelői tevékenységet folytat, ezen belül a kis- és közepes nagyságú vállalatok vagyonának megőrzését, átstrukturálását és feljavítását szolgáló feladatot lát el. Fontos feladatként határozható meg az üzletviteli tanácsadás valamint a vállalkozások likviditás menedzselése. Magyar Gázszolgáltató Kft. A társaság gázkereskedelemmel és új fogyasztók bekapcsolásával foglalkozik. Magyar Követeléskezelő Rt. Nem pénzintézetek által végezhető pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatásai, faktoring ügyletek. Metal-Art Nemesfémipari Rt. Nemesfém ékszergyártás, ezüst és színesfém díszműgyártás, nemesfém kohászattal nemesfém félgyártmányok előállítása, fémtömegcikkek, emlékpénzek gyártása, nemesfémtartalmú vegyszerek készítése, galvanizálási szolgáltatás, önálló exporttevékenység valamennyi termékre, kiskereskedelmi tevékenység a saját gyártású és vásárolt profilbavágó termékekre, nemesfém és egyéb hulladék feldolgozás. MFB Proxy Vagyonkezelő és Üzletviteli Tanácsadó Kft. A társaság fő tevékenységként vagyonkezelési és üzletviteli tanácsadási tevékenységet folytat. MFB Üzletrészhasznosító Kft. A társaság tevékenységi körét Kormányhatározatok és az MFB Rt-re vonatkozó Alapítói határozatok determinálták, melyek rögzítik a mezőgazdasági szövetkezeti külső és nyugdíjas üzletrészek megvásárlására vonatkozó teendőket. Nemzeti Autópálya Rt. A társaság alaptevékenysége autópálya fejlesztés. St. Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. Öblösüveggyártás. 12

13 Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó Rt. A társaság fő tevékenysége lap-, könyv-, és zeneműkiadás. Svercsek Kft. A Kft. tulajdonát képző ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések hasznosítása, bérbeadása. Szegedi Konzervgyár Kft. A társaság tevékenységi köre a hús, hal, baromfi feldolgozás, értékesítés, az egyéb vegyes kiskereskedelem, valamint a külkereskedelem. Techno Ingatlanforgalmazási Kft. A társaság fő feladata a Limpex Rt. reorganizációs programjához kapcsolódó technikai feladatok ellátása. Tevékenységi körébe tartozik még ingatlankezelés, bérbeadás, forgalmazás. Tőketárs Kft. Speciális vagyonhasznosítási feladatok. Treport Kft. Speciális vagyonhasznosítási feladatok ellátása. Trewin Rt. Közbeszerzési eljárások, trendek lebonyolítása, üzletviteli tanácsadás, vállalat átvilágítás. Trezorg Kft. Speciális vagyonhasznosítási feladatok ellátása. Trio Invest Kft. Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, -becslés. Tüköry-Center Kft. Ingatlan bérbeadás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, beruházási tevékenység. Zsolnay Örökség Kezelő Kht. A társaság legfontosabb feladata a Zsolnay gyártelep gyárkapun belül található védett épületeinek és iparművészeti emlékeinek megóvása és a lehetőségeihez mérten ezek felújítása. Zsolnay Porcelán Manufaktúra Rt. A társaság tevékenysége a hagyományos Zsolnay edény-díszmű, pyrogránit és eosin termékek gyártása. Zsolnay Porcelángyár Rt. A társaság műszaki porcelánszigetelők gyártásával foglalkozik. és szolgáltató tevékenységgel 13

14 1.1.3 Mentesített leányvállalatok A konszolidációba mentesített leányvállalatként a teljeskörű konszolidáció lépései közül csak tőkekonszolidációval - bevont társaságok: Vállalkozás neve MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Székhely Limpex Kereskedelmi és Fejlesztési Rt. V.a. 100,00 % Budapest, Keveháza u. 1. Parkforg Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Salgótarjáni Acélárugyár Rt. 92,31 % Salgótarján, Borbély L. út 2. Ezen társaságok a Bank által meghatározott mentesítési feltételek alapján mentesített leányvállalatnak minősülnek, azonban a teljeskörű konszolidáció elvégzése alól mégsem mentesülhettek, mivel valamely leányvállalatként bevont társaságban befektetéssel rendelkeznek. A tőkekonszolidáció teljessége érdekében ezen társaságok mérlege és eredménykimutatása bevonásra került és a társaságok nem csak equity módszerrel kerültek konszolidálásra, hanem elvégeztük a teljeskörű bevonás tőkekonszolidációs lépéseit. A konszolidációba mentesített leányként - részesedés értékelés módszerével - bevont társaságok: a., Továbbértékesítési céllal beszerzett és emiatt mentesített társaságok Társaság megnevezése MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.-re jutó saját tőke Székhely Coral Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 55,29 % Salgótarján, Borbély L. u. 4.. Hidashát Mezőgazdasági Rt. 93,95 % Murony, II. ker 18. Melcom-Ing Ingatlanforgalmazási és Beruházó Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. Sac-Ing Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 92,31 % Salgótarján, Borbély L. u. 2. Silco Minőségi Acéltermékek Rt. 92,31 % Salgótarján, Borbély L. út 2. Siotour Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt. 99,83 % Siófok, Batthyány u. 2/b. Szarvasi Agrár Rt. 93,56 % Szarvas, Szabadság út 30. Törökszentrmiklósi Mezőgazdasági Rt. 93,87 % Törökszentmiklós, Almásy u

15 b., Végelszámolás vagy felszámolási eljárás miatt mentesített társaságok: Társaság megnevezése MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Székhely Bakonygáz Kft. F.a. 56,78 % Devecser, Vasút u. 27/2. CW-Abwicklungs AG. (I.a.) 100,00 % Wien, Doblhoffgasse 9. Diósgyőri Melegalakítógyár Kft F.a. 22,85 % Miskolc, Kerpely A. u. Diósgyőri Szerszámgépgyár Kft. F.a. 22,93 % Miskolc, Kerpely A. u. Elektromobil 5 Kft. V.a. 96,64 % Budapest, Szent István krt. 4. Falcon Biztonságtechnikai Kft. V.a. 58,69 % Budapest, Bocskai út 77-79/a Fruit Garden Invest Kereskedelmi és Befektetési Kft. V.a. 97,14 % Budapest, Lajos u. 26. MFB-Tex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. V.a. 100,00 % Budapest, Lajos u. 26. Pápai Textigyártól Rt. F.a. 100,00 % Pápa, Tompa Mihály u. 2. Zsolpark Kereskedelmi Kft. F.a. 84,47 % Budapest, Üllői út 201. Zsolwien Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. V.a. 100,00 % Tatabánya, Szent Borbála tér 6. A Diósgyőri Melegalakítógyár Kft. F.a. és a Diósgyőri Szerszámgépgyár Kft. F.a. társaságokban az MFB csoport a szavazati jogok többségével rendelkezik, így mentesített leányvállalatként kerültek bevonásra. c., Jegyzett tőke nagysága alapján mentesített társaságok: Társaság megnevezése MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Székhely D-Park Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. 98,63 % Budapest, Andrássy u Freelander Szoftverkészítő és Szaktanácsadó Kft. 99,97 % Budapest, Visegrádi u MFB Üzemeltetési, Fenntartási és Szolgáltatási Kft. 100,00 % Budapest, Nádor u. 31. Reglama Szolgáltató Kft. 100,00 % Budapest, Faludi u. 3. A lényegesség elve - jegyzett tőke - nagysága alapján mentesített leányvállalatok jegyzett tőkéjét az 1. számú melléklet tartalmazza Mentesített leányvállalatok tevékenységének bemutatása Bakonygáz Kft. F.a. A társaság április 27-i kezdőnappal felszámolási eljárás alá került. 15

16 Coral Kft. A társaság tevékenysége adatbanki szolgáltatás, számítástechnikai berendezések javítása, gépi adatfeldolgozás és szoftver fejlesztés. CW Abwicklungs (I.a.) Jelenleg gazdasági tevékenységet nem folytat. Diósgyőri Melegalakítógyár Kft. F.a. A társaság november 29-i kezdőnappal felszámolási eljárás alá került, évben gazdasági tevékenységet nem folytatott. Diósgyőri Szerszámgépgyár Kft. F.a. A társaság október 17-i kezdőnappal felszámolási eljárás alá került. D-Park Kft. A társaság alaptevékenysége ingatlanforgalmazási, ingatlan beruházási és értékesítési tevékenység. Elektromobil 5 Kft. V.a. A társaság szeptember 1-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. Falcon Kft. V.a. A társaság október 1-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. Freelander Kft. A cég tevékenységi körébe tartozik a hardver szaktanácsadás, az adatfeldolgozás és az adatbanki tevékenység. /Az előző időszakban Agriapress Kiadó és Nyomdaipari Kft. néven szerepelt a konszolidált éves beszámolóban./ Fruit Garden Invest Kereskedelmi és Befektetési Kft. V.a. A társaság április 25-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. Hidashát Mezőgazdasági Rt. A társaság tevékenysége állattenyésztés, növénytermesztés, vad-, és erdőgazdálkodás. Limpex Rt. V.a. A társaság november 16-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. Melcom-Ing Kft. A társaság tevékenységi köre ingatlanforgalmazás, bérbeadás, üzemeltetés, ingatlankezelés, vagyonkezelés. MFB Üzemeltetési, Fenntartási és Szolgáltatási Kft. Alapvető feladata az Alapító működésének segítése, tevékenységének műszaki és ellátási szempontú támogatása. A Kft. külső ügyfelek részére csak az Alapító előzetes engedélyével végezhet szolgáltatást. 16

17 MFB-Tex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. V.a. A társaság augusztus 1-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. Pápai Textilgyártó Rt. F.a. A társaság december 5-i kezdőnappal felszámolási eljárás alá került. PARKFORG Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Társaság tevékenységi köre: ingatlanforgalmazás, ingatlan beruházás és eladás, ingatlankezelés. REGLAMA Szolgáltató Kft. A társaság alapvető feladata ingatlanforgalmazás. SAC-Ing Kft. A társaság feladata a Salgótarjáni Acélárugyár Rt. tevékenységéhez nem szükséges ingatlanok hasznosítása. Salgótarjáni Acélárugyár Rt. Huzal és huzalból készült termékek, kovácstermékek gyártása, csőgyártás, fémszerkezet- és fémtömegcikk gyártás, anyagmozgató gépek gyártása. Silco Rt. A társaság fő tevékenysége hidegen hengerelt acélszalag előállítása és értékesítése. Siotour Rt. Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, utazásszervezés, idegenvezetés, pénzügyi szolgáltatás (valutaváltás és eladás), saját és bérelt ingatlanok hasznosítása. Szarvasi Agrár Rt. A társaság tevékenységi köre : növénytermesztés, állattenyésztés és egyéb mezőgazdasági szolgáltatás. Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. A társaság által folytatott főbb tevékenységek: vetőmagtermesztés és feldolgozás, szarvasmarha tenyésztés, mezőgazdasági szolgáltatás. Zsolpark Kft. F.a A társaság december 12-i kezdőnappal felszámolási eljárás alá került. Zsolwien Kft. V.a. A társaság május 7-i kezdőnappal végelszámolási eljárás alá került. 17

18 1.1.4 Közös vezetésű vállalkozások A konszolidációba közös vezetésű vállalkozásként kvóta arányában - bevont társaságok: Társaság megnevezése MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Társaság székhelye Magyar Posta Tetra Rt. 40,00 % Budapest, József nádor tér 1. A Magyar Posta Tetra Rt. ben az MFB csoportra jutó szavazati arány 50 % Közös vezetésű vállalkozások tevékenységének bemutatása Magyar Posta Tetra Rt. A társaság fő tevékenysége távközlés Társult vállalkozások A konszolidációba társult vállalkozásként - részesedés értékelés módszerével - bevont társaságok: Társaság megnevezése MFB Rt. Tulajdoni arány MFB Rt.- re jutó saját tőke Társaság székhelye Első Magyar Swift Szolgáltató Kft. 33,33 % Budapest, Mártonffy u Földhitel és Jelzálogbank Rt. 38,67 % Budapest, Váci út 20. Hitelgarancia Rt. 14,17 % Budapest, Böszörményi út 24. Orex Óra- Ékszer Kereskedőház Rt.* 21,04 % Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22. Tisza Cipő Rt. 19,44 % Martfű, Lenin út 1. * Az Orex Rt. az MFB Rt. konszolidált beszámolójának lezárásáig nem tudta rendelkezésünkre bocsátani a évre vonatkozó könyvvizsgálói záradékot tartalmazó, tulajdonosok által elfogadott beszámolóját. Az adatszolgáltatási késedelem oka, hogy a Bank az MFB törvény értelmében a tárgyévet követő május 15-ig köteles az Alapítóhoz eljuttatni a könyvvizsgáló által hitelesített, igazgatóság és felügyelő bizottság által elfogadott beszámolóját; az Orex Rt. ugyanakkor május 31-ig köteles elkészíteni az éves beszámolót. Az MFB csoport Orex Rt.-ben fennálló alacsony tulajdoni hányada nem teszi lehetővé a társaság éves beszámoló készítési határidejének előírását. 18

19 Társult vállalkozások tevékenységének bemutatása Elmaswift Kft. Számítástechnikai szolgáltatás. Földhitel és Jelzálogbank Rt. Szakosított hitelintézet; célja, hogy a jelzálog alapú hitelezést újra meghonosítsa a bankszektorban. Hitelgarancia Rt. Készfizetési kezességvállalási tevékenység a tulajdonos pénzintézetek által a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hiteleknél. OREX Óra- Ékszer Kereskedőház Rt. Óra- és ékszergyártás, -javítás; vegyes cikk nagykereskedelem; kultúrcikk kiskereskedelem; külkereskedelem. Tisza Cipő Rt. Lábbeli gyártás, javítás, kis- és nagykereskedelem. 19

20 1.2 A konszolidációs kör tárgyévi változásai A teljeskörűen bevont leányvállalatok körében bekövetkezett tárgyévi változások A teljeskörűen bevonásra kerülő leányvállalatok körébe évben bekerült társaságok: Defend Security Kft. Diákhitel Központ Rt. Ezüstpart Kft.* Fimcoop Kft. Kisalföld Autópálya Rt.* Közvil Rt. Land-Trade Kft.* Lencsehegyi Szénbánya Kft.** Liber-Com Kft.* Magyar Gázszolgáltató Kft. Magyar Közmű Kft. MFB Üzletrészhasznosító Kft. MFB Proxy Vagyonkezelő és Üzletviteli Tanácsadó Kft.* St. Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt.* * Ezen társaságok valamely mentesítési feltételnek való nem megfelelés miatt kerültek át a mentesített leányvállalatokból, a teljeskörűen bevont leányvállalatok közé. ** A Lencsehegyi Szénbánya Kft. ben többségi szavazati arányt szerzett a MKK Rt. ezért nem mint társult vállalkozás, hanem mint teljeskörűen bevont leányvállalatként szerepel a konszolidált éves beszámolóban. A teljeskörűen bevonásra kerülő leányvállalatok köréből évben kikerült társaságok: 2S Gazdasági Szolgáltató Rt. Aranyfácán Konzervgyár Kft. Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. Cserfood Termelő és Kereskedelmi Rt. Diósgyőri Ipari Park Kft. Dig-Invest Kft. Első Kelet-Magyarországi Élelmiszer-kereskedelmi Kft. Falcon Biztonságtechnikai Kft. V.a..* Fiume Vendéglátóipari Rt. Limpex Kereskedelmi és Fejlesztési Rt. V.a. * MFB-Tex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. V.a. * Nagyatádi Konzervgyár Kft. Szivattyú és Környezetvédelmi Gépgyár Kft. 20

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolója

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolója Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolója Mérleg és eredménykimutatás 2014. december 31. Kiegészítő melléklet 2014. december 31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A 2002. december 31-ével záruló évre

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A 2002. december 31-ével záruló évre MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2002. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Beszámolókészítési Standardoknak megfelelően

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés a 2006. december 31-én lezárult üzleti évre vonatkozóan Az MFB Csoport

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Nagykanizsa, 2015. február 27.... Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Bogár

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege 1 0 7 6 0 7 9 8-6 4 2 0-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 8 Cégjegyzék száma 1 1 2014. december 31. MVM Magyar

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013

MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 1 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Mérleg tartalomjegyzék 2 Mérleg Tartalomjegyzék Független Könyvvizsgálói jelentés 3 Összevont (konszolidált) Mérleg 5 Összevont (konszolidált) Eredménykimutatás

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: 05-02-000281 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés... MAGYAR

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben