(2) Nyúlványos telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2) Nyúlványos telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható."

Átírás

1 CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (IX.13.) k.t. sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 (2) A fejlesztési területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha ezáltal a belterületté nyilvánított terület felhasználása is idıszerő. 3 (3) - Csólyospálos Községi Képviselı-testület az Épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 6. (3) bekezdésének a) pontja valamint a 13. (5) bekezdésének c) pontja alapján az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl (továbbiakban OTÉK) szóló 253/1999.(XII. 20.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi építési szabályokról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet Csólyospálos közigazgatási területére terjed ki. (2) 2 a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerősíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban együtt : építési munka), zöldfelületet alakítani, közterületi fásítást végezni és ezekre hatósági engedélyt e rendelet és a hozzá tartozó alábbi szabályozási terveknek megfelelıen lehet: aa) külterület 1.számú melléklet szerinti 1: méretarányú szabályozási terve ab) tervezett belterület 2.számú melléklet szerinti 1:2 000 méretarányú szabályozási terve b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános érvényő jogszabályok az érvényesek. c) Külterületi telekalakítási és építésügyi hatósági engedélyezési kérelmekhez a kérelmezınek a bányatelek és a távvezeték üzemeltetıjével egyeztetni és annak eredményét a kérelemhez mellékelni kell. Az építésügyi hatóságnak az egyeztetés eredményét az eljárásnál figyelembe kell venni SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 2. (1) Kötelezı szabályozási elemek a település egésze szempontjából legfontosabbak ezért módosításuk csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával lehetséges. Ezek: - beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása - beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása - közterületek (utak) szabályozása - belterületi határ (2) Irányadó szabályozási elemek az övezeti elıírások, a szomszédsági illeszkedés figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók, pontosíthatók Ezek: - tervezett telekhatár -építési helyen belül az építési vonal meghatározása BELTERÜLETI HATÁRVONAL BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Általános elıírások Telekalakítás 4. (1) A meglévı telkek méretei a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetek elıírt telekméreteitıl (telekszélességtıl, telekmélységtıl és telekterülettıl), de új telket alakítani, telket megosztani csak az építési övezetre elıírt telekméretnek megfelelıen lehet. (2) Nyúlványos telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható. Jármővek elhelyezése 5. Beépítésre szánt területen a parkolási rendelet megállapításáig a gépkocsik elhelyezésére az alábbi vonatkozik: a) a gépkocsik elhelyezését saját telken belül kell megoldani b) az építési telekhez kapcsolódó közterületen akkor helyezhetı el a gépkocsi, ha a telken igazolt módon: - ki és behajtás forgalmi okokból nem engedélyezhetı - a már meglévı épület ill. telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetıvé Területfelhasználás 6. (1) Építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak: 1. Lakóterület -Falusias lakóterület 2. Vegyes terület -Településközponti vegyes terület 3. Gazdasági terület 3.1. Kereskedelmi szolgáltató terület 3.2. Ipari terület 4. Különleges terület 4.1. Sportterület 4.2. Temetı Hulladéklerakók (3) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítı jel az alábbiakat tartalmazza: területfelhasználás jele/szintterületi sőrőség beépítési mód max beépítettség % max építménymagasság (m) min telekterület (m 2 ) 3. (1) A község tervezett belterületi határát belterület szabályozási terve határozza meg. Építésügyi eljárásokban érvényessége a földhivatali átvezetéstıl számítható. 1 9/2012.(VI.29.) rendelettel egységes szerkezetben Hatályba lépésének ideje: július Szabályozási terveket 9/2012.(VI.29.) rendelet iktatta be Hatályba lépésük ideje: július 29. módosította 13/2014.(VIII.11.) rendelet szeptember 3-i hatállyal 3 9/2012.(VI.29.) rendelet hatályon kívül helyezte július 29.-étıl 4 13/2014.(VIII.14.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdés hatályon kívül helyezte szeptember 03-tól.

2 Épületek, építmények elhelyezése 7. (1) Lakóterületen telkenként egy épület helyezhetı el. A lakás kiegészítı helyiségei kerülhetnek különálló épületbe is. 5 (2) - 6 (3) Meglévı beépítésben 6,0m-nél kisebb hátsókert megengedett a telepítési távolság vagy tőzfalas csatlakozás biztosításával. (4) Terepszint alatti önálló létesítmény -amely a saját építési telek határán belül attól biztonságos távolságig terjedhet- a falusias lakóterületen és gazdasági területen nem szabályozott, kertvárosias -, településközponti vegyes-, és különleges területen csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg. 7 (5) Kerítés az általános szabályok szerint helyezhetı el úgy, hogy az épületet tartalmazó vagy attól legfeljebb 3m-re lévı telekhatáron külön megállapodás hiányában az építmény tulajdonosának kell a kerítést megépíteni. 8 (6) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakítási és építési szabályok: a) övezethatár mentén nem kötelezı a telket megosztani. b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti elıírás szerint jelölendı ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne. c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik a legkisebb teleknagyság. L a k ó t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó e lıírások Falusias lakóterület 8. (1) Falusias lakóterületen az építési övezeti elıírások figyelembevételével -legfeljebb 2 lakásos lakóépület -kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület -szálláshely szolgáltató épület -kézmőipari építmény -helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület -sportépítmény kivételesen a terület alaprendeltetését nem zavaró- üzemi és tároló építmény (2) A falusias lakóterület a beépítési jellemzık alapján szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódik: FL-1 jelő utcafrontos beépítés övezete FL-2 jelő elıkertes beépítés övezete Falusias lakóterület általános elıírásai 9. (1) Szintterület-sőrősége max 0,5 9 (2) Oldalhatáros beépítésnél az oldalkert mérete min 4m 5 9/2012.(VI.29.) rendelet hatályon kívül helyezte július 29.-étıl 6 9/2012.(VI.29.) rendelet 1. (1)bekezdés módosította Hatályba lépésének ideje: július /2012.(VI.29.) rendelet 1. (2)bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: július /2014.(VIII.11.) rendelet 1. -a iktatta be Hatályba lépésének ideje: szeptember /2012.(VI.29.) rendelet 2. -a módosította Hatályba lépésének ideje: július 29. (3) Beépítettség az övezetre elıírt mértéket meghaladhatja az alábbi esetekben: a) beépítettség növelésével nem járó átalakításnál b) kizárólag a lakás komfortfokozatát javító új lakást nem eredményezı egyszeri max 25m 2 -es bıvítésénél (4) A fı rendeltetési egység valamennyi helyisége egy épületben helyezendı el. A kiegészítı helyiségek és a háztartással kapcsolatos helyiségek különálló épületbe is kerülhetnek (1) FL- 1 jelő övezet elıírásai a) kialakítható telek szélessége: közbensı: min 18,0m sarok: min 20,0m telek mélysége min 50m területe min 900m 2 b beépítés módja: közbensı telek utcavonalra oldalhatárosan saroktelek: a kialakult építési vonalra c) beépítettség: max 30% d) építménymagasság: max 4,5m illetve a kialakult állapot e) Legalább a részleges közmővesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a szikkasztás megengedett. f) zöldfelület min 40% 11 g) - 12 (2) FL-2 jelő övezet elıírásai a) kialakítható telek szélessége: közbensı:min 18,0m sarok: min 20,0m telek mélysége min 50m területe min 900m 2 b) beépítés módja: közbensı telek 5m-es elıkerttel vagy a kialakult építési vonalra oldalhatárosan, saroktelek: szabadonállóan 5-5m-es elıkertekkel vagy a kialakult építési vonalra. c) beépítettség: max 30% d) építménymagasság: max 4,5m illetve a kialakult állapot e) Legalább a részleges közmővesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a szikkasztás megengedett. f) zöldfelület min 40% 13 g) - V e g y e s t e r ü l e t Településközponti vegyes terület 11. (1) A településközponti vegyes terület a szorosan vett községközponti beépítés területe. Településközponti területen az övezeti kizárólagosságok figyelembe vételével - szolgálati lakás 10 b) és d) pontokat 9/2012.(VI.29.) rendelet3. (1)bekezdés módosította Hatályba lépésének ideje: július /2012.(VI.29.) rendelet hatályon kívül helyezte július 29.-étıl 12 b) és d) pontokat 9/2012.(VI.29.) rendelet3. (2)bekezdés módosította Hatályba lépésének ideje: július /2012.(VI.29.) rendelet hatályon kívül helyezte július 29.-étıl 2

3 - igazgatási épület - kereskedelmi, szolgáltató, mővelıdési vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - sportépítmény kivételesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény elhelyezhetı (2) A településközponti vegyes terület az alábbi övezetekre tagolódik: TV-1 jelő intézményi övezet TV-2 jelő ellátási övezet Településközponti vegyes terület általános elıírása: (3) Szintterület-sőrősége max 1,5 (4) Településközponti vegyes terület egyes építési övezeteire vonatkozó elıírások a) TV-1 jelő intézményi övezetben: aa) kialakítható telek szélessége: közbensı: min 18,0m sarok: min 20,0m. hossza: kialakult helyzet szerint területe: min 900m 2 ab) beépítés módja: szabadonállóan min 5-es elıkerttel oldalhatáron állóan utcavonalra ac) beépítettség : max 50% 14 ad) építménymagasság: max 7,5m, a hátsókertbe legfeljebb 3,0 m-es homlokzatmagasságú, max 6,0 m-es gerincmagasságú épület elhelyezhetı ae) A 131 hrsz-ú telken kizárólag igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális közösségi vagy mővelıdési épület helyezhetı el af) A teljes közmővesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen közmőpótlóként zárt győjtımedence megengedett ag) zöldfelület min 30% 15 ah) - b) TV-2 jelő ellátási övezetben: ba) kialakítható telek szélessége: közbensı: min 18,0m sarok: min 20,0m. hossza: min 30 m területe: min 900m 2 bb) beépítés módja: utcavonalra, oldalhatárra vagy zártsorúan bc) beépítettség: max 60% 16 bd) építménymagasság: min 3,6m, max 7,5m a hátsókertbe legfeljebb 3,0 m-es homlokzatmagasságú, max 6,0 m-es gerincmagasságú épület helyezhetı el. be) teljes közmővesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen közmőpótlóként zárt győjtımedence megengedett bf) zöldfelület min 10% 17 bg) /2012.(VI.29.) rendelet 8. (2)bekezdés módosította Hatályba lépésének ideje: július /2012.(VI.29.) rendelet 8. (2)bekezdés hatályon kívül helyezte július 29.-étıl 16 9/2012.(VI.29.) rendelet 8. (2)bekezdés módosította Hatályba lépésének ideje: július /2012.(VI.29.) rendelet 8. (2)bekezdés hatályon kívül helyezte július 29.-étıl G a z d a s á g i t e r ü l e t e k 12. (1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak. (2) A gazdasági terület: kereskedelmi, szolgáltató terület ipari terület Kereskedelmi, szolgáltató terület 13. (1) Kereskedelmi, szolgáltató területbe a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített ill. beépíthetı területe valamint és azok feltáró belsı 18 úthálózata sorolt. A területen az övezeti elıírások figyelembevételével -mindenfajta nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület - szolgálati lakás -igazgatási és egyéb irodaépület -parkolóház, üzemanyagtöltı -sportépítmény kivételesen - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - egyéb közösségi szórakoztató épület keresztül lehetséges. 19 (2) Kereskedelmi szolgáltató területre vonatkozó elıírások a) Kereskedelmi szolgáltató terület (KG-K) és (KG-T) építési övezetekbe tartozik. b) A KG-K jelő övezetbe sorolt kereskedelmi szolgáltató területen ba) kialakítható telek szélessége: közbensı: min 18,0m sarok: min 20,0m. hossza: min 30 m területe: min 900m 2 bb) beépítés módja: szabadonállóan min 5-es elıkerttel, min a homlokzatmagasságnak megfelelı oldal és hátsókerttel bc) beépítettség: max 40% bd) építménymagasság min 3,6m, max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat. be) Legalább a részleges közmővesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen közmőpótlóként zárt győjtımedence megengedett bf) zöldfelület min 20% 20 bg) - c) KG-T jelő övezetbe sorolt kereskedelmi szolgáltató területen ca) kialakítható telek: min 900m 2 cb) beépítés módja: szabadonállóan min a homlokzatmagasságnak megfelelı oldal és hátsókerttel cc) beépítettség: max 50% cd) építménymagasság max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat. ce) Legalább a részleges közmővesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen közmőpótlóként zárt győjtımedence megengedett 18 Külsı kiszolgáló út közlekedési területi besorolású 19 Módosította 13/2014.(VIII.11.) rendelet 2. -a Hatályba lépésének ideje: szeptember /2012.(VI.29.) rendelet 8. (2)bekezdés hatályon kívül helyezte július 29.-étıl 3

4 cf) zöldfelület min 20% cg) Az övezet telkeinek jelő út felıli feltárása csak engedéllyel rendelkezı útcsatlakozásokon keresztül lehetséges. Ipari terület 14. (1) Az ipari terület termelı gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. A területen - mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület - szolgálati lakás - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - egyéb közösségi szórakoztató épület - sportépítmény - az ágazati elıírásoknak megfelelı energia-, (elektromos energia és földgáz) vizi-, és távközlési közmővek valamint a településgondozás épületei elhelyezhetık (2) Az iparterület az alábbi övezetekre tagolódik: IG-T jelő övezet termelı övezet IG-K községgazdasági övezet (3) Iparterületre vonatkozó általános elıírás Szintterületi sőrőség: 1,5 (4) Ipari terület részletes elıírásai: a) IG-T jelő termelı övezetbe a szénhidrogénkitermeléssel kapcsolatos létesítmények telkei tartoznak. aa) az övezetben a vonatkozó szabványoknak megfelelıen csak bányászati létesítmény helyezhetı el 21 ab) - b) IG-K jelő övezet a település ellátását biztosító területigényes létesítmények övezete. ba) telek, beépítés, beépítettség, terepszint alatti létesítmény az ágazati szabványoknak megfelelı bb) építménymagasság, közmővesítettség,, zöldfelület, környezetterhelési határérték a környezeti illeszkedés biztosításával egyedileg határozható meg. (2) A területen -sportépítmény -az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület elhelyezhetı (3) Beépítési mód szabadonálló (4) Beépítettség : max 150 m 2 (5) Építménymagasság min 3,5 m, max 4,5m (6) Legalább a részleges közmővesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálóza kiépítéséig ideiglenesen közmőpótlóként zárt győjtımedence megengedett Temetı 17. (1)A temetı változatlan telekterülettel megtartandó létesítmény (2) A területen ravatalozó, kápolna és síremlék kivételével építmény nem helyezhetı el. (3) Telekhatáruktól 200 m-en belül az illetı építési övezetben egyébként elhelyezhetı építmények is csak akkor helyezhetık el, ha azok mentálhigiénis szempontból nem zavaróak. Vásártér Hulladéklerakók 19. (1) A 0113 hrsz-ú telken lévı fekálialeürítı valamint a dögkút és a 0980hrsz-ú telken lévı szeméttelep a regionális szennyvíztisztító telep és a regionális szemétlerakó üzembehelyezéséig fennmaradhat, azt követıen megszüntetendı és rekultiválandó. Fennmaradásukig 500 m-es körzetükben az építési engedélyezésnél szakhatóságként a tisztiorvosi szolgálat és a környezetvédelmi felügyelıség minden esetben bevonandó. 15. Csólyospálos különleges területei az alábbiak: 1. Sportterület (Spk jelő) 2. Temetı (Tk jelő) Hulladéklerakók (Szk jelő) Különleges területek Sportterület 16. (1) Sportterület a nem közterületi sport-, szabadidıs-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló változatlan nagyságú terület. 21 9/2012.(VI.29.) rendelet 8. (2)bekezdés hatályon kívül helyezte július 29.-étıl 22 13/2014.(VIII11.) önkormányzati rendelet 4. (3)bekezdés hatályon kívül helyezte szeptember 03-tól /2014.(VIII.11.) rendelet 4. (3)bekezdés hatályon kívül helyezte szeptember 03-tól. 4

5 CSÓLYOSPÁLOS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 20. (1) A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak: a) Közlekedési-, és közmőelhelyezési terület b) Zöldterület c) Erdıterület d) Mezıgazdasági terület e) Egyéb terület K ö z l e k e d é s i -, é s k ö z mőelhelyezési területek 21. (1) A közlekedési és közmőelhelyezési területek az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, a közterületi gépjármő várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közmővek építményeinek elhelyezésére szolgálnak. (2) Területen az OTÉK 26. (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetık el. (3) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak: KÖ-1 jelő országos mellékutak övezete KÖ-2 jelő belterületi győjtıutak övezete KÖ-3 jelő belterületi lakóutak KÖ-4 jelő belterületi vegyes forgalmú út KÖ-5 jelő külterületi fıbb utak övezete Közlekedési -, és közmőelhelyezési területek általános elıírásai (4) Közlekedési területen belül mőtárgyakat, közvilágítási és közlekedési jelzılámpákat, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az útfelületek láthatóságát ne akadályozzák. (5) Közlekedési terület kialakításakor zöldterületek csökkentése csak mőszakilag indokolt esetben a fasor távlati pótlási -bıvítési lehetıségeinek megtartásával lehetséges. (6) Belterületi szakaszon légvezeték csak az egyik oldalon helyezhetı el. Közlekedési-, és közmőelhelyezési területek részletes övezeti elıírásai (7) a) KÖ-1 jelő országos mellékutak övezetébe tartozik: jelő Soltvadkert-Kiskunmajsa-Szeged összekötıút 30m-es ill. a kialakult szabályozási szélességgel kerékpárúttal jelő Kiskunmajsa-Kistelek-Ópusztaszer összekötıút b) KÖ-2 jelő belterületi győjtıutak övezetébe a 18m-es ill. a kialakult szabályozási szélességgel a települési győjtıutak tartoznak: Arany J. utca. Móra F. utca. Korona utca Katona József utca Kölcsey utca Rákóczi utca c) KÖ-3 jelő övezetébe belterület min 18m, ill a kialakult helyzet szerinti szabályozási szélességgel meglévı és tervezett lakóutcái tartoznak. d) KÖ-4 jelő övezetbe a szabályozási terven jelölt min 10 m-es szabályozási szélességgel a hálózati jelentıségő dőlıutak tartoznak: da) szilárd burkolattal kiépítendık db) szabályozási szélességükön belül vízelvezetı ill. szikkasztó szikkasztó árok vagy fasor alakítandó Zöldterület 22. (1) A zöldterületek KP jelő közpark besorolásúak. (2) Zöldterületre vonatkozó elıírások a) KP jelő közpark övezet a községi szintő zöldfelületi ellátás övezete, amelyet a településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentıs településképi érték jellemez. b) Az övezetben sétaút, pihenıhely, játszóhely, passzív pihenést szolgáló kerti berendezések, vendéglátást szolgáló kerti pavilon építmények, köztéri berendezések elhelyezhetık. c) Egységes hangulatú, karakterő köztéri berendezések kihelyezése szükséges. Erdıterület 23. (1) EG jellel az erdıterületek a szabályozási tervben lehatároltak, amelyekre nézve az erdıtörvény rendelkezéseit is alkalmazni kell. (2) Az erdıterület a mezıgazdasági területek erdısítésével értelemszerően változik. Mezıgazdasági terület 24. (1) Mezıgazdasági területnek minısül a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdı -, a közlekedési-, közmőelhelyezési és egyéb területek kivételével. (2) Mezıgazdasági területen az övezeti elıírások figyelembevételével az alábbiak helyezhetık el: a) mezıgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegő építmények - különbözı mezıgazdasági szolgáltatások ( javító mőhelyek, fafeldolgozók ) - termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyőjtı, élıállat-, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás - élelmiszeripari feldolgozás, sütöde, savanyítóüzem, pince, hőtıház, vágóhíd, élelmiszeraktárak b) mezıgazdasági építmények - présház - pince - állattartó épületek - növénytermesztés épületei c) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbiak rendelteltetéssel: -kiskereskedelem -sport -falusi turizmus -ismeretterjesztés d) a mezıgazdasági termeléshez indokolt helyben lakást biztosító lakóépület és a háztartással kapcsolatos épületek

6 24 (3) A mezıgazdasági terület a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódik: a) M1 jelő általános tanyás ill. farmgazdasági övezet, annak M2 jelő közúti érdekeltségő alövezete b) M3 jelő javasolt természeti terület övezete c) M4 jelő belterületi ellátottságú övezet d) M5 jelő fejlesztési övezet 26 e) M5 jelő fejlesztési övezetben a mezıgazdasági területre vonatkozó általános feltétel szerinti építmény csak 7,5 ha-nál nagyobb telekre építhetı. Egyéb területek 25. Egyéb terület VG jellel a vízgazdálkodási terület. Elıírásait az OTÉK 30. -a tartalmazza. (4) Mezıgazdasági terület általános elıírásai a) Amennyiben az építés területi feltétele nem biztosított, építmény még a tulajdonosok megállapodása alapján sem helyezhetı el. b) az építési munka feltétele, hogy az építtetı által biztosított legyen az ivóvíz-, villamosenergia ellátás, hulladékelszállítás, szennyvízkezelés. c) Állattartó telep létesítésének és üzemeltetésének alapfeltétele, hogy a vizeket az a vizeket ne veszélyeztesse. (5) Mezıgazdasági terület részletes övezeti elıírásai: a) M1 jelő általános tanyás ill. farmgazdasági övezetben aa) A 24. (2) a-b szerinti épületek az alábbi feltételekkel építhetık - telek min 720 m 2 - beépítési mód :szabadonálló - építménymagasság: min 2,5m, max 4,5m amely a technológia függvényében változhat. - beépítettség: max 5% ab) A 24. (2) c) szerinti épületek az alábbi feltételekkel építhetık - telek min 1500 m 2 - beépítési mód :szabadonálló - építménymagasság: min 2,5m, max 7,5m - beépítettség: max 10% ac) A 24. (2) d) szerinti épületek az alábbi feltételekkel építhetık - telek 1 kat. hold azaz min 5750 m 2 - beépítési mód :szabadonálló ill. kialakult helyzet - építménymagasság: min 3,5m, max 4,5m - beépítettség: max 5% 25 -a már meglévı tanyás ingatlanon 30%-os beépítettséggel a meglévı építmények helyben átépíthetık, átalakíthatók. b) M2 jelő közúti és közmő érdekeltségő alövezetben (2)c szerintiek helyezhetık el az útkezelı és a közmőüzemeltetı nyilatkozata alapján az illetékes hatóság hozzájárulásával c) M3 jelő javasolt természeti területi övezetben - a természetvédelmi és vízügyi kutatást, oktatást és kezelést szolgáló létesítmények kivételével építmény nem helyezhetı el d) M4 jelő belterületi ellátottságú övezetben az M1 övezetre vonatkozók az alábbi eltérésekkel érvényesek: - az országos közútra új telek nem kapcsolódhat - telekosztáshoz az építésügyi hatóság engedélye szükséges - lakóépület legalább 18m széles telken oldalhatárosan is elhelyezhetı - a közmőellátottság a falusias lakóterületre elıírtak szerint 24 9/2012.(VI.29.) rendelet 4. (1)bekezdés módosította Hatályba lépésének ideje: július /2012.(VI.29.) rendelet 4. (2)bekezdés módosította Hatályba lépésének ideje: július 29. KÖZTERÜLETEK ELİÍRÁSAI 26. (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt területfelhasználási határvonalként vagy szabályozási vonalként ábrázolja. (2) Építési övezeten belül alakítható közterület a KG-K jelő kereskedelmi és szolgáltató övezetekben az alábbi feltételekkel: - szabályozási szélesség min 12,0m, - min 12m-es fordulási sugár az útburkolatoknál - nyomvonal jellegő építmények, köztárgyak és mőtárgyak az ágazati elıírások betartásával (3) Önálló övezetbe tartozó közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási szabályokat a közlekedési terület övezeti elıírásai tartalmazzák. VÉDETT ÉS VÉDİTERÜLETEK ELİÍRÁSAI 27. (1) Országos védettségő természetvédelmi terület a csólyospálosi földtani feltárás 046/19 hrsz alatti terület. (2) Az természetvédelem érdekében szükséges építési korlátozásokat a vonatkozó övezeti elıírások az tartalmazzák. (3) Az egyes vonalas létesítmények védısávjában építés csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával lehetséges: a) vízügyi védıterületek - állami csatornáknál partéltıl: 10 m szabadon hagyandó, állandó épület min 15 m-re - társulati csatornánál partéltıl: 4m szabadon hagyandó, állandó épület min 10 m-re b) közlekedési védıterület országos mellékutak tengelyétıl külterületen 50-50m c) távvezeték hálózati energiaellátó és közmőlétesítmények védıterületi az illetı szabványnak megfelelıen: földgáz távvezeték ( NA 150 ) bar, m elektromos távvezeték: 120 kv m kv 5-5m vízmőkutak - vízügyi elıírások szerint d) közmővek védıtávolságai: vízvezeték MSZ 7482/2-80 szerint gázvezeték MSZ 7048 szerint e) szennyvízleürítı, szeméttelep és dögkút 500m 26 9/2012.(VI.29.) rendelet 4. (3)bekezdés iktatta be Hatályba lépésének ideje: július 29. 6

7 Régészeti értékek védelme 27 27/A A település következő nyilvántartott régészeti lelőhelyeire az általános előírások alkalmazandók: 1. Felsőpálos volt Budai tanya 80125/76, 0125/92, 0125/93 hrsz 2. Alsópálos, Fodor tanya 098/31, 098/32 hrsz 3.Felsőpálos, volt Budai tanya II. 0125/92 hrsz TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 28. (1) Jelen rendelethez tartozó szabályozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében Csólyospálos Község Képviselőtestülete az alábbi sajátos jogintézményekkel él és rendelkezik róluk: a) elővásárlási jogok b) helyi közút céljára történő lejegyzések c) útépítési és közművesítési hozzájárulások 28 d) - Elővásárlási jog 29 (2) A terv jóváhagyásával egyidejűleg településközpont intézmény érdekében elővásárlási jogát a 131 hrsz-ú telekre előírja. Helyi közút céljára történő lejegyezések (3) Helyi közút céljára lejegyezhetők az alábbi telkek meglévő telekhatára és a szabályozási vonal közötti telekrészei.: a) Korona és Árpád utca összekötése és lakóterületfejlesztés érdekében 507, 20/1 hrsz, 0136/9, 0136/11 hrsz, b) Arany János utca északi oldalának beépítése érdekében: 068/20 hrsz c) Közterületi kapcsolat nélküliu tartalék lakóterület megközelítése érdekében: 0136/102 hrsz 30 (4) Az SZ-2 terven útlejegyzésre kijelölt területsávon belül 12m-es szabályozási szélességű kiszolgálóút lejegyzendő. Útépítési és közművesítési hozzájárulások (5) Útépítési és közművesítési hozzájárulásról Csólyospálos Község Képviselő-testülete az önkormányzati infrastruktúrafejlesztésekkel és a nem önkormányzati telekalakításokkal összefüggésben külön rendelkezik. Beépítési kötelezettség 31 (6) (1)Jelen rendelet alkalmazása tekintetében: ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK a) kialakult állapot: az építési övezeti előírásoktól eltérő, a korábbi szabályoknak megfelelően kialakult telek és épület elhelyezési mód (beépítés) b) kialakult építési vonal: tömboldalnyi hosszon a meglévő épületek utcai építési vonala c) meglévő építmény: a január 1-jei ingatlanbejegyzés szerinti vagy e rendelet hatálybalépésekor jogerős építésügyi engedéllyel rendelkező építmény. d) szolgálati lakás: gazdasági területen a tulajdonos-, használó-, és a személyzet számára lakás, amelyhez önálló telek nem tartozhat. e) Háztartással kapcsolatos épület: a háztartással kapcsolatos nyárikonyha, mosókonyha, szárító, barkácsműhely, tároló építmények (tüzelőanyag, szerszámkamra, szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta és más tároló) állattartó épületek jármű tároló(gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.) f) Zöldfelületi mutató: a zöldfelület és a telek területének %-ban kifejezett mértéke g) Zöldfelület: a telek azon növényzettel borított területe, amelynek talaja szerves kapcsolatban van az eredeti talajszelvénnyel ezáltal az élővilág számára élőhelyül szolgál. h) Kialakult telekhatár: telkeket elválasztó határvonal, amelyet az ingatlanbejegyzés hitelesít i) Az ingatlanokat beazonosító helyrajzi számokat e rendelet mellékletét képező A-2 jelű alaptérkép tartalmazza. j) tanyás ingatlan: a január 1-jei földhivatali nyilvántartás szerinti vagy e rendelet hatálybelépésekor igazoltan fennálló meglévő lakóházas vagy tanyai idegenforgalmat illetve a külterületen élők alapellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató vagy vendéglátó egységet tartalmazó telek udvar nyilvántartású alrészlete. (2) Jelen rendelet kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni. (3) Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. (4) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg az összevont rendezési tervhez tartozó helyi építésügyi előírásokról szóló 2/1988(XII.3.) számú tanácsrendelet hatályát veszti. Csányi Mihály sk. Polgármester Kovács Tímea sk. mb. Jegyző Helyrehozatali kötelezettség 32 (7) /2012.(VI.29.) rendelet 5. -a iktatta be Hatályba lépésének ideje: július /2012.(VI.29.) rendelet 8. (2)bekezdés hatályon kívül helyezte július 29.-étől 29 9/2012.(VI.29.) rendelet 6. -a módosította Hatályba lépésének ideje: július /2014.(VIII.11.) rendelet 3. -a iktatta be Hatályba lépésének ideje: szeptember /2012.(VI.29.) rendelet 8. (2)bekezdés hatályon kívül helyezte július 29.-étől 32 9/2012.(VI.29.) rendelet 8. (2)bekezdés hatályon kívül helyezte július 29.-étől 33 9/2012.(VI.29.) rendelet 7. -a c) pontot módosította és j) pontot bevezette Hatályba lépésük ideje: július 29. 7

8 HÉSZ függeléke Régészeti lelőhelyek Felsőpálos, volt Budai tanya 0125/93, 0125/76, 0125/ Alsópálos, Fodor tanya 098/32, 098/31, 098/ Felsőpálos, volt Budai tanya II. 0125/ Alsópálos, Savanya Imre földje Felsőcsólyos, Hegedűs tanya 044/141, 044/139, 044/ Felsőcsólyos-Balástya-Csólyosi-csatorna DNY 017/1, 029/111, 029/134, 029/110, 029/109, 013/100, 013/81, 013/82, 013/ Farkas Imre földje 069/54, 068/40, 069/98, 069/97, 069/96, 068/76, 068/53, 068/51, 068/50, 068/59, 068/78, 068/79, 068/47, 068/49, 068/48, 068/52, 068/80, 068/41

9

10

11

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K Helyi építési szabályzat Szabályozási tervek (Helyi Építési Szabályzat mellékletei) Külterület szabályozási terve m=1:20 000 SZT-1 Külterület szabályozási

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

BÓCSA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005.(XI.29.)Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 1 A RENDELET HATÁLYA

BÓCSA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005.(XI.29.)Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 1 A RENDELET HATÁLYA BÓCSA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005.(XI.29.)Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Bócsa Község Képviselő-testülete a módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 6. (3)a) alapján

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Petıfiszállás közigazgatási területére PETİFISZÁLLÁS KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003. (X.10.) ÖK. rendelete a helyi építési szabályokról Petıfiszállás Község Képviselı-testülete

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatás eredményének összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatás eredményének összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatás eredményének összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási szakasz véleményeinek

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. Hatályos HÉSZ 1 Jelen módosításban csak 1a). pont szerinti, 1b) pont

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be. KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005 (III.22. Ör). sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Káld Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Káld Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2017. ( / ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2017. ( / ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2017. ( / ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 10/2006. (VIII.11.)

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Kunadacs Község Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunadacs Község Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunadacs Község Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. Általános elıírások. Jármővek elhelyezése

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. Általános elıírások. Jármővek elhelyezése SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 11/2003. (VIII.12.) KT rendelete a helyi építési szabályokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Soltvadkert Város Képviselıtestülete az 1999.

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE a Budapest, III. kerület FODROS UTCA- VERA UTCA- HUNYADI UTCA- AKÁCFA UTCA által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

HÉSZ módosítás (rendelet-tervezet) 1

HÉSZ módosítás (rendelet-tervezet) 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a É P Í T É S Z M Ő H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelıs tervezı: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 21/2001. (VI.22.) sz. rendelete a Bp. Fıv. XIX.ker. Kispest területére esı Méta utcai közlekedési csomópont, továbbá a BKV Dél-Pesti Üzemigazgatósága

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2005. (III.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A helyi építési szabályokról

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2005. (III.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A helyi építési szabályokról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2005. (III.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A helyi építési szabályokról Füredi János sk. polgármester Dr. Fazekas István sk. jegyző

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Telekalakítás 5. (1) Nyúlványos (nyeles) telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható.

Telekalakítás 5. (1) Nyúlványos (nyeles) telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható. AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1 9/2004. (VI.30.) rendelete a helyi építési szabályokról Akasztó Község Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntés 25/2014.(VIII.06) Képv. t. határozat 2.2. Hatályos HÉSZ

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntés 25/2014.(VIII.06) Képv. t. határozat 2.2. Hatályos HÉSZ 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntés 25/2014.(VIII.06) Képv. t. határozat 2.2. Hatályos HÉSZ Újsolt Község Önkormányzat 12/ 2006. (X.4.) rendelete a helyi építési szabályokról

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

H e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t ( H É S Z ) S z a b á l y o z á s i t e r v e k ( H É S Z m e l l é k l e t e i ) Igazgatási terület

H e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t ( H É S Z ) S z a b á l y o z á s i t e r v e k ( H É S Z m e l l é k l e t e i ) Igazgatási terület H e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t ( H É S Z ) S z a b á l y o z á s i t e r v e k ( H É S Z m e l l é k l e t e i ) Igazgatási terület szabályozási terv m=1:10 000 SZ-1 Belterületi szabályozási

Részletesebben

A rendelet területi hatálya

A rendelet területi hatálya BUDAPEST FİVÁROS XIX.KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK a Budapest, XIX.ker. Kispest, Ady Endre út mentén a Rákóczi u. és a Kisfaludy u. közötti szakasz szabályozási tervérıl szóló 4/2002. (II.22.) sz. rendelettel

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P É R TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I D Ö N T É S S Z E R I N T I M Ó D O S Í T Á S Kisszállás belterületének szennyvízcsatornázása vízjogi engedélyezési terveiben

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A R E N D E L E T H A T Á L Y A

A R E N D E L E T H A T Á L Y A GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10 / 2005. (XI.3.) rendelete Gátér Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról Gátér Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó.

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó. Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának 19/1999. (VI.23.) számú rendelete Budapest, XIX.ker. Kispest Esze Tamás u. Vas Gereben u. - Achim András u. - Jáhn Ferenc utca által határolt terület

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések 2.2. Hatályos HÉSZ

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések 2.2. Hatályos HÉSZ 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések 2.2. Hatályos HÉSZ HARKAKÖTÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2005.(XI.30.) rendelete a helyi építési szabályokról

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 11/2008. (VII. 07.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

SZENTKIRÁLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XII.1.) ökt. sz. rendelete 1 a helyi építési szabályokról

SZENTKIRÁLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XII.1.) ökt. sz. rendelete 1 a helyi építési szabályokról SZENTKIRÁLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XII.1.) ökt. sz. rendelete 1 a helyi építési szabályokról Szentkirály Község Képviselőtestülete az 1997.évi LXXVIII. törvény 6. (3)a) alapján biztosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. )

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete szeptember 22-i ülésére NYÁRLŐRINC HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete szeptember 22-i ülésére NYÁRLŐRINC HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA N Y Á R L Ő R I N C K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. 76/589-001, 76/589-008 polgarmester@nyarlorinc.hu 32/35/2011. szám E L Ő T E

Részletesebben

PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint

PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Szeremle Község Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint

Részletesebben

Dunapataj polgármesterének 266-32/2015. számú, 2015. július 29-i, Eljr. 39. (1) bekezdés szerinti egyeztetı tárgyalási meghívójának mellékletei

Dunapataj polgármesterének 266-32/2015. számú, 2015. július 29-i, Eljr. 39. (1) bekezdés szerinti egyeztetı tárgyalási meghívójának mellékletei Dunapataj polgármesterének 266-32/2015. számú, 2015. július 29-i, Eljr. 39. (1) bekezdés szerinti egyeztetı tárgyalási meghívójának mellékletei Tárgy: Dunapataj településrendezési eszközeinek módosítása

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány Gátér Településrendezési terve GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány 2005. szeptember 28-ai képviselő-testületi ülésen jóváhagyott Gátér Településrendezési terve

Részletesebben

KUNPESZÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata

KUNPESZÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, Wesselényi utca 1. Tel./ Fax.: 06-76/482-916 KUNPESZÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Kunpeszér Község Önkormányzat 7/2003.(VI.23.) számú rendelete

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

Bácsalmás Város Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2015. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Bácsalmás Város Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2015. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Bácsalmás Város Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2015. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben