3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS"

Átírás

1 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

2 T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I D Ö N T É S S Z E R I N T I M Ó D O S Í T Á S Kisszállás belterületének szennyvízcsatornázása vízjogi engedélyezési terveiben a szennyvíztisztító helyszínéül belterülettıl északra lévı 0209/21 hrsz-ú telket jelölték ki. Képviselı-testület 173/2013.(XI.28.) ÖK. határozatában a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezte a szennyvíztisztító elhelyezése érdekében. Földhivatali térkép 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 1

3 Légifotó március 0882 hrsz-ú út 0209/21 hrsz Határ út Fotók 0882 hrsz-ú út felıl Határ út felıl 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 2

4 A helykijelöléssel kapcsolatban az elızetes egyeztetés (tájékoztatási szakasz) alkalmával a Bányakapitányság a területkijelölés földtani szempontú elemzését kérte. A telekre a termıföld más célú hasznosításának engedélyezéséhez talajvédelmi szakértıi munkarész készült. (készítette: Infoktat Bt, Patarcsity Tamás szakértıi nyilv. sz. 026/2010.) A tanulmányban megállapítást nyert, hogy a terület 65 cm vastag felszíni humuszréteg termıréteg van. A telek egyéb jellemzıi a tanulmány alapján: 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 3

5 Helyzetleírás és javaslatok A 0209/21 hrsz-ú telek jelenleg mezıgazdasági hasznosítású: szántó. A hatályos terv területfelhasználási változtatását nem irányozza elı: az általános mezıgazdasági terület (Má-3) jelő fejlesztési övezetébe sorolja. A fejlesztési övezet a településszerkezeti tervbıl átvett M9 gyorsforgalmi út nyomvonalának 200m-es helybiztosítási sávját jelenti. Szabályozási elıírásai a HÉSZ ai szerint a következık: 20. (1) Mezıgazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdı -, a közlekedési-, és közmő valamint az egyéb területek kivételével. (2) Mezıgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján az övezeti terv szerint: -Általános mezıgazdasági terület, amely az alábbi övezetekre tagolódik: (Má-1) általános övezet (Má-2) természetvédelmi övezet (Má-3) fejlesztési övezet -Kertes mezıgazdasági terület (Mk) övezetbe tartozik. (3) Az (Má-3) övezet kivételével a kialakult beépítettség mértékéig a meglévı épületek átépíthetık. Általános mezıgazdasági terület övezeti elıírásai: 21.. (3) (Má-3) fejlesztési övezet elıírásai a) Az övezet a távlati útfejlesztésre-, és az azzal kapcsolatos beépítésre tartalékolt terület. b) Az övezetben a mezıgazdasági területre vonatkozó általános OTÉK elıírások szerint max 100 m 2 -es gazdasági épület építhetı közlekedési szakhatósági közremőködési kötelezettséggel, amennyiben a telek legalább 10,0 ha. A fejlesztési övezet nagy biztonsággal került kijelölésre, a kapcsolódó belterületi beépítés okán a 200m-es sáv 0209/21 hrsz-ú telket érintı csökkentése az M9 út helybiztosítását érdemben nem érinti. A szennyvíztisztító a hatályos terv területfelhasználási és övezeti tagolásának figyelembevételével ipari terület (Gip-2) jelő településgazdálkodási építési övezetébe javasolt. Elıírásai a HÉSZ 9. (5) bekezdése szerint: 9. (1) Az ipari terület termelı gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. (2) A területen az övezeti elıírások figyelembevételével elhelyezhetı: -mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület és a tevékenységhez kötıdı ellátási intézmények, -gazdasági célú épületen belül szolgálati lakás, -az ágazati elıírásoknak megfelelı energia-, (elektromos energia és földgáz) vízi-, és távközlési közmővek valamint a településgondozás épületei elhelyezhetık. (3) Az ipari terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: (Gip-1) majorsági építési övezet (Gip-2) településgazdálkodási építési övezet 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 4

6 (5) (Gip-2) településgazdálkodási építési övezet elıírásai a) Elhelyezhetı: a település közmőves ellátását biztosító területigényes létesítmény b) Kialakítható új telek: min 300m 2 c) Beépítés módja: szabadon álló d) Beépítettség: max 20% e) Építménymagasság max 4,5m, ami technológiai szükségszerőségbıl változhat. g) Zöldfelület: min 40% Fenti övezeti elıírások beépítettségre vonatkozó értéke 20%-ról 50%-ra emelése javasolt a szennyvíztisztító elhelyezhetısége érdekében. A szennyvíztisztító 150m-es védıterületén belül lévı lakóterület jelen módosítással zöldterületbe javasolt az OTÉK augusztus 6-án hatályos függeléke szerint. A 150 m-es védıterület a HÉSZ 30. (2)bekezdés új e) pontjába kerül. A tervezett zöldterület (Z-3) övezetbe kerül. Elıírásai a HÉSZ 18. (4) bekezdés szerint a következık lesznek: (Z-3) Védelmi jellegő zöldterület övezet a) Az övezet fásítandó zöldterület b) Az övezet mezıgazdasági mővelési ágban nyilvántartott telkei kertmővelésben tarthatók. 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 5

7 A 0209/21 hrsz-ú telken elhelyezhetı szennyvíztisztító érdekében a településszerkezeti terv és a szabályozás a következık szerint változik: Érvényes településszerkezeti tervi részlet Módosított településszerkezeti tervi részlet 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 6

8 Hatályos szabályozás Igazgatási terület (SZ-1) szabályozási terv 16. szelvény Igazgatási terület (SZ-1) szabályozási terv 17. szelvény Belterületi szabályozási terv (SZ-2) északi szelvényének részlete 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 7

9 Módosított szabályozás Igazgatási terület (SZ-1) szabályozási terv 16. szelvény Igazgatási terület (SZ-1) szabályozási terv 17. szelvény Belterületi szabályozási terv (SZ-2) északi szelvényének részlete 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 8

10 K É P V I S E Lİ-TESTÜLETI DÖNTÉSEN KÍVÜLI M Ó D O S Í T Á S O K T e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v bıl következı változtatás Kisszállás településszerkezeti terve a készítésekor hatályos Országos Területrendezési Tervbıl (OTrT), mint kötelezıen figyelembe veendı területrendezési tervbıl átvette a Hegyeshalom/Rajka-Budapest-Kelebia nagysebességő vasút nyomvonalát. A nyomvonalat a hatályos OTrT nem tartalmazza. A nagysebességő vasút igazgatási terület keleti szélén vezetett nyomvonalát a településszerkezeti terv úgy tartalmazza, hogy annak a település közlekedési hálózatával semminemő kapcsolata sincs., ezért elhagyása a tervezett közlekedési hálózatot nem érinti. OTrT (2003. április) Kisszállás településszerkezeti tervénél figyelembe vett ország szerkezeti terv (A nyomvonal elhagyása a hatályos területrendezési tervi megfelelés indokolásában azért nincs benne, mert már a megyei területrendezési terv alapjául szolgáló évi OTrT sem tartalmazta a nyomvonalat.) Területrendezési tervi megfelelés érdekében

11 Érvényes településszerkezeti terv Módosított településszerkezeti terv Területrendezési tervi megfelelés érdekében

12 HÉSZ módosítás ismertetése (értelmezést segítı kiegészítés és jogharmonizáció) A településfejlesztési döntésbıl következı módosítás ismertetıjében szereplık kivételével 1

13 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2007.(XI.30.) rendelete a helyi építési szabályokról Kisszállás Község Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6. (3) a) alapján biztosított jogkörében a következı helyi építési szabályokat állapítja meg: A RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet Kisszállás közigazgatási területére terjed ki. (2) a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerősíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és a hozzá tartozó alábbi szabályozási tervek szerint lehet: aa) Igazgatási terület 45 db szelvénybıl álló ab) Belterület 2 db szelvénybıl álló m=1: méretarányú (SZ-1) m=1: méretarányú (SZ-2) b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az OTÉK), valamint egyéb jogszabályok és a hatósági elıírások az érvényesek. SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 2. (1) Az alábbi kötelezı szabályozási elemek csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával változhatnak: -beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása, -beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása, -közterületek (utak) szabályozása (2) Az alábbi irányadó szabályozási elemek az övezeti elıírások betartásával, a szomszédsági illeszkedés illetve a helyi védettségre vonatkozó döntés figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetık: -telekhatár, -védısávok, védıterületek, telepítési távolságok meghatározása (az illetékes szakhatóság hozzájárulásával). (3) A meglévı telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési távolság) a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetekre elıírtaktól, de (új) telket alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre elıírt telekméretnek megfelelıen lehet és új beépítés is csak az övezeti elıírások szerint engedhetı. (4) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve használatbavételi ill. fennmaradási engedéllyel rendelkezı épület szerkezetei és nyílásai adottságnak tekinthetık, amelyeket új építési munkánál figyelembe kell venni amennyiben az nem jár rendeltetésváltozással. 2

14 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Építésügyi engedélyezéssel kapcsolatos általános elıírások 3. (1) Övezeti határ és telekhatár beépítésre nem szánt területen különbözhet, de építmény csak az építést lehetıvé tevı telekrészen helyezhetı el. (2) Építési övezeti határ és telekhatár beépítésre szánt területen új beépítésben nem különbözhet. (3) Építési övezeti határ meglévı tömbön belül a mindenkori telekhatárral megegyezik. A természetvédelmi nyilvántartásában lévı (ex lege és természeti terület) valamint az erdı felületi (szín) jelöléső határvonala egyúttal övezeti határvonal is. (4) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határaitól: a) belterületen és a kertes mezıgazdasági területen: - szılı, valamint 3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs- és egyéb bokor (élısövény) esetében 1,00 méter, - 3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 méter, - 3 méternél magasabbra növı gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élısövény) esetében 5,00 m éter b) külterületeken az általános mezıgazdasági területen: - gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szılı, köszméte, ribizke- és málnabokor esetében 0,80 méter, - minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter - birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter - törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter, - vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter, - cseresznyefa esetében 5,00 méter - dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter. c) külterületnek az általános mezıgazdasági területen, amennyiben a szomszédos földterület szılı, gyümölcsös vagy zártkert, szılıt és gyümölcsfát a b) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni: -1 méternél magasabbra nem növı bokor (élısövény) esetében 0,80 méter, -2 méternél magasabbra nem növı bokor (élısövény) esetében 1,2 méter, -2 méternél magasabbra növı bokor (élısövény) esetében 2,00 méter, -fa esetében 8,00 méter. (5) Új bányaterület a szakhatósági (természet és tájvédelem, földügy..stb) figyelembevételével (Má-1) és (Eg) területen létesíthetı. (6) (Lf-1) és (Lf-3*) övezetek kivételével az építési helyen belül az építmények tetszılegesen elhelyezhetık, kötelezı építési vonal nincs. 3

15 (7) Amennyiben a létesítmény védıterületet igényel azt saját telken belül kell biztosítani, védıterület kijelölés érdekében a beépítésre szánt terület értelemszerően növelhetı. Általános elıírások BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 4. (1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak: a) Lakóterület Falusias lakóterület 2. Vegyes terület Településközpont vegyes terület 3. Gazdasági terület Kereskedelmi szolgáltató terület Ipari terület 4. Különleges terület (Ksp) Sportterület (Ksz) Szabadidıs terület (Kt) Temetı (Kk) Kegyeleti park ((Kh) Lezárt hulladéklerakó (2) A községi parkolási rendelet jóváhagyásáig a gépkocsik elhelyezésére az alábbi vonatkozik: Az építési telekhez kapcsolódó közterületen tulajdonosi hozzájárulás mellett szakhatósági állásfoglalás és a közmővek nyilatkozata figyelembevételével akkor helyezhetı el gépkocsi, ha a telken igazolt módon: -ki és behajtás forgalmi okokból nem megoldható -a már meglévı épület illetve telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetıvé. (4) Az építési munka feltétele a közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közmővesítés, a közüzemő ivóvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen: a fúrt kutas ivóvízellátás-, a szennyvízhálózat kiépítéséig a szigetelt, zárt medencés győjtés megengedett. (5) Beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek az övezetre megadottaktól a beépítettség növelésével nem járó átalakításnál. (6) Terepszint alatti önálló létesítmény az építési helyen belül a gazdasági terület kivételével csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg. (7) Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a (Gksz-2) övezet kivételével a területfelhasználásra elıírt általános elıírások tartandók. (8) Gazdasági terület kivételével nyúlványos telek nem alakítható. (9) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítı jel az adott területre vonatkozóan az alábbiakat táblázat tartalmazza: Területfelhasználás jele Beépítési mód max beépítettség % Max építménymag (m) min telekterület (m 2 ) 4

16 Falusias lakóterület 5. (1) Falusias lakóterületen az építési övezeti elıírások figyelembevételével elhelyezhetı: -lakóépület, -kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület, -szálláshely szolgáltató épület, -kézmőipari épület, -mezı és erdıgazdasági -a terület alaprendeltetését nem zavaró- üzemi és tároló építmény, (3) Az (1) bekezdés szerintiek 1 épületben helyezhetık el, a lakóépületben legfeljebb 2 lakás lehet, a háztartással kapcsolatos helyiségek kerülhetnek önálló épületbe is. (4) A falusias lakóterület a beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint az alábbi építési övezetekre tagolódik: (Lf-1) Fıutcai beépítés (Lf-2) Középtelkes beépítés (Lf-3) Nagytelkes beépítés (5) (Lf-1) Fıutcai beépítés építési övezete a) Kialakítható telek: szélessége: min 18 m, max 28m területe: min 550 m 2 b) Beépítési mód: oldalhatáronálló az alábbiak figyelembevételével: ba) Kötelezı építési vonal az oldalhatár, amelytıl 1m-es un. csurgástávolság tartható. bb) Kötelezı építési vonal az utcaszakaszon kialakult építési vonal. c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m e) Zöldfelület min 60% f) Az utcai épületre vonatkozó elıírások: fa) tetıidom utcával párhuzamos gerincő nyeregtetı, amely az oldalhatárok felé részben vagy egészben kontyolható. fb) tetıhajlásszög: fok (6) (Lf-2) Középtelkes beépítés építési övezete a) Kialakítható telek: szélessége: min 18 m területe: min 550 m 2 b) Beépítési mód: oldalhatáron álló az alábbiak figyelembevételével: ba) elıkert: utcaszakaszon kialakult helyzet szerint bb) hátsókert: 35 m-nél mélyebb teleknél: 6m 35 m-nél rövidebb teleknél: 0, a szomszédos telek felé tőzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejő biztosításával. c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m e) Zöldfelület min 60% 5

17 (7) (Lf-3) Nagytelkes beépítés építési övezete a) Kialakítható telek: szélessége: min 18 m területe: min 1000 m 2 b) Beépítési mód: oldalhatáron álló az alábbiak figyelembevételével: ba) elıkert: utcaszakaszon kialakult helyzet szerint bb) (Lf-3*) övezetben kötelezı építési vonal az oldalhatár, amelytıl 1m-es un. csurgástávolság tartható. c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m e) Zöldfelület min 60% Településközpont vegyes terület 6. (1) A településközpont vegyes terület a község szorosan vett településközponti beépítésének területe. (2) A településközpont vegyes terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: (Vt-1) intézményi építési övezet (Vt-2) fıtéri építési övezet (Vt-3) községközponti építési övezet (3) (Vt-1) intézményi építési övezet a) Az övezeti elıírások figyelembevételével -egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, és az azokat kiszolgáló létesítmény -iroda, mőterem -szolgálati lakás -sportépítmény elhelyezhetı. b) Kialakítható telek területe: min 550 m 2 c) Beépítés módja: oldalhatáron álló, az utcaszakaszon kialakult elıkerttel. d) Beépítettség: ágazati elıírások szerint, de max 30% e) Építménymagasság: max 7,5m f) Zöldfelület: min 20% (4) (Vt-2) fıtéri építési övezet a) Az övezeti elıírások figyelembevételével: -lakóépület -iroda -kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület -egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület -sportépítmény -kézmőipari épület elhelyezhetı. b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 550m 2 c) Telkenként egy épület helyezhetı el, amennyiben csak lakás van a telken egy további max 3,6 m-es építménymagasságú háztartással kapcsolatos épület építhetı. d) A beépítés módja: zártsorú e) Beépítettség max. 50% f) Építménymagasság: max. 9 m, a szomszédos épületek utcai homlokzatmagassága közötti max 1,5 m-es különbség figyelembevételével. g) Zöldfelület min 10 % 6

18 (5) (Vt-3) községközponti építési övezet a) Az övezeti elıírások figyelembevételével: -iroda -kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület -egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület -sportépítmény -kézmőipari épület elhelyezhetı. b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 550m 2 c) A beépítés módja: oldalhatáron álló d) Beépítettség max. 30% e) Építménymagasság: max 7,5 m f) Zöldfelület min 10 % G a z d a s á g i t e r ü l e t e k 7. (1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak. (2) A gazdasági terület : kereskedelmi, szolgáltató terület ipari terület (3) A területen belül külön szabályozás nélkül kialakítható közutakra vonatkozó elıírások:. -szabályozási szélesség min. 14,0 m -min. 12m-es fordulási sugár az útburkolatoknál Kereskedelmi, szolgáltató terület 8. (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített illetve beépíthetı területe. (2) A területen az övezeti elıírások figyelembevételével elhelyezhetı: -mindenfajta nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei -szolgálati lakás -iroda, -parkolóház, üzemanyagtöltı (3) A kereskedelmi, szolgáltató terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: (Gksz-1) általános építési övezet (Gksz-2) lakóterülettel határos építési vezet (4) (Gksz-1) általános építési övezet a) Kialakítható telek: min 30 m széles, min 30,0 m hosszú, min 900 m 2 b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság szerinti oldal-, elı-, és hátsó kerttel. c) Beépítettség max 40%. a) telek szélességi és hosszúsági méretére vonatkozók a gyakorlati tapasztalat alapján törlésre kerülnek. 7

19 d) Építménymagasság: min 3,0m, max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat, de kémény max 20m. e) Zöldfelület: min 20% (5) (Gksz-2) lakóterülettel határos beépítés építési övezete a) Kialakítható telek: min 30 m széles, min 30,0 m hosszú, min 900m 2 b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság 1 szerinti oldal-, elı-, és hátsó kerttel c) Beépítettség max 50%. d) Építménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat, de kémény max 20m. e) Zöldfelület min 20%. f) Környezetterhelési határértékként a lakóterületre elıírtak tartandók. g) (Gksz-2*) övezetben telekalakítás kivételével építési munka csak környezetvédelmi szakhatósági közremőködéssel engedélyezhetı d) min 3,0m-es építménymagasság törlésre kerül, mivel a min építménymagasság kötelezıen nem szabályozandó. a) telek szélességi és hosszúsági méretére vonatkozók a gyakorlati tapasztalat alapján törlésre kerülnek. d) min 3,0m-es építménymagasság törlésre kerül, mivel a min építménymagasság kötelezıen nem szabályozandó. Ipari terület 9. (1) Az ipari terület termelı gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. (2) A területen az övezeti elıírások figyelembevételével elhelyezhetı: -mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület és a tevékenységhez kötıdı ellátási intézmények, -gazdasági célú épületen belül szolgálati lakás, -az ágazati elıírásoknak megfelelı energia-, (elektromos energia és földgáz) vízi-, és távközlési közmővek valamint a településgondozás épületei elhelyezhetık. (3) Az ipari terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: (Gip-1) majorsági építési övezet (Gip-2) településgazdálkodási építési övezet (4) (Gip-1) majorsági építési övezet elıírásai a) Elhelyezhetı: -szolgálati lakás -iroda -üzemanyagtöltı -mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú állattartás építményeit is b) Kialakítható telek: min 900m 2 c) Beépítés módja: szabadon álló d) Beépítettség: max 30% e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerőségbıl változhat. f) A közmővesítettség szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével határozandó meg. g) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén kötelezı fásítással h) Az övezet kialakult állapot szerinti lakásain építési munka a meglévı tanyára vonatkozó szabályok szerint lehetséges. g) pont kiegészül: Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságra vonatkozók figyelembevételével kötelezı fásítással 1 Ld fogalommagyarázat 8

20 i) (Gip-1)* jelő építési övezet határa az út kisajátítás határa szerint értelemszerően módosul. (5) (Gip-2) településgazdálkodási építési övezet elıírásai a) Elhelyezhetı: a település közmőves ellátását biztosító területigényes létesítmény b) Kialakítható új telek: min 300m 2 c) Beépítés módja: szabadon álló d) Beépítettség: max 20% e) Építménymagasság max 4,5m, ami technológiai szükségszerőségbıl változhat. g) Zöldfelület: min 40% 10. (1) Különleges területek övezetei az alábbiak: (Ksp) Sportterületek (Kt) Temetı (Kk) Kegyeleti parkok (Kh) Hulladéklerakó (Ksz) Szabadidıs terület Különleges területek Sportterület 11. (1) (Ksp) Sportterületek a község sport-, szabadidıs-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló területek. (2) A területen sportépítmény és szociális helyiségei az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület elhelyezhetı. (3) Beépítettség: max. 10 % (4) Építménymagasság: min. 3,5 m, max. 10,5 m (5) Zöldfelület: min. 40% (6) Beépítés módja: szabadonálló Temetı 12. (1) (Kt) Temetı a szabályozási tervben lehatárolt. (2) A területen ravatalozó, kápolna és síremlék valamint a temetı mőködéséhez szükséges építmények helyezhetık el. (3) A temetık kerítéssel határolandók. (4) Telekhatáruktól 200 m-en belül az illetı építési övezetben egyébként elhelyezhetı építmények is csak akkor helyezhetık el, ha azok kegyeleti és mentálhigiénis szempontból nem zavaróak. (5) Kripta és 2,5 m-nél magasabb síremlék engedélyköteles (6) Új parcellázásnál elıfásítás szükséges (7) Zöldfelület: min 60% (8) Beépítettség: max 20% (4) bekezdés nem egyértelmő, ezért törlésre kerül. (5) bekezdés törlésre kerül, mivel építésügyi engedélyezésre vonatkozó eljárási szabály nem lehet a HÉSZ-ben. 9

21 Kegyeleti parkok 13. (1) (Kk) Kegyeleti parkok a szabályozási tervben lehatároltak. (2) A területek kerítéssel körbehatárolandók. (3) A területek a sírjelek megtartása mellett kertépítészeti eszközökkel rendezendı. (4) Az övezetben épület nem helyezhetı el. Hulladéklerakók 14. (Kh) lezárt szilárd hulladéklerakó (076/1-2 hrsz) és folyékony leürítı (0878 hrsz) a környezetvédelmi felülvizsgálat szerinti hatósági engedély szerint kezelendı. Szabadidıs terület 15. (1) (Ksz) szabadidıs területen elhelyezhetı: kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, közösségi, szórakoztató, kulturális épület, sportépítmény, egészségügyi, szociális épület (2) telek: min 600m 2 (3) beépítés módja: szabadonálló (4) beépítettség: max 20% (5) építménymagasság: max 7,5m (6) zöldfelület: min 20% KISSZÁLLÁS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 16. (1)A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak: a) közlekedési, hírközlési és közmő-elhelyezési területek b) zöldterületek c) erdıterületek d) mezıgazdasági területek e) vízgazdálkodási területek (2) A beépítésre nem szánt területen elhelyezett épületek esetén az épülethez szükséges közmővek kiépítése és a hulladékkezelés megoldása az építtetı feladata. Közlekedési -, hírközlési és közmő-elhelyezési területek 17. (1) A közlekedési-, hírközlési és közmő-elhelyezési területek az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, a közterületi gépjármő várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmi vasutak továbbá a közmővek építményeinek elhelyezésére szolgálnak. (2) Területen az OTÉK 26. (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetık el. (3) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak: (KÖu-1) országos fı-, és mellékutak övezete (KÖu-2) községi győjtı-, és lakóutak övezete (KÖu-3) egyéb utak övezete (KÖk) vasúti övezet 10

22 (4) A (KÖu-1) országos fı-, és mellékutak övezete a) övezetbe tartoznak: 53.sz. Solt Tompa fıút 55. sz. Baja-Szeged fıút 5416.j. Kisszállás-Jánoshalma összekötı út (Felszabadulás u.) b) gépjármő forgalomra min 6m-es burkolati szélesség alakítandó c) belterületen kétoldali járda alakítandó d) bel és külterületen forgalmi adatok alapján kerékpárút alakítandó e) tervezett szabályozási szélesség: min 30 m, illetve a kialakult állapot (5) (KÖu-2) községi győjtı-, és lakóutcák övezete a) szabályozási szélessége: min 12,0 m illetve a kialakult helyzet (6) (KÖu-3) egyéb utak övezete a) szabályozási szélessége: min 6,0 m (7) (KÖk) vasúti övezet Az övezetbe a MÁV vonal hatályos területe tartozik, ahol vasúti közlekedési létesítmények helyezhetık el. Zöldterületek 18. (1) A zöldterületek jellegük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak: (Z-1) Központi park övezet (Z-2) Lakóterületi közpark övezet (Z-3) Védelmi jellegő zöldterület övezet (2) A (Z-1) községközponti park övezet a községi szintő zöldfelületi ellátás övezete, amelyet a településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentıs településképi érték jellemez. a) Az övezetben sétaút, pihenıhely, játszóhely, pihenést szolgáló köztéri berendezések elhelyezhetık. b) Nem helyezhetı el sportpálya és nem a terület használatából jelentkezı igények kiszolgálását biztosító egyéb építmény. c) Területrendezés csak környezetrendezési terv 2 alapján történhet. d) Burkolatépítés, felújítás során a kiselemes térburkolatokat kell alkalmazni. e) Öntözıhálózat kiépítése szükséges. f) Utcabútorok, köztéri berendezések, hirdetıberendezések csak a az adott tér egészére készített komplex -a terület gyalogos jármőforgalmi, kertépítészeti, zöldfelületi javaslatait tartalmazó- környezetrendezési terv alapján helyezhetı el. (3) (Z-2) Lakóterületi közpark övezet, a zöldfelületi ellátás területe, ahol önálló telekalakítás nélkül a sportolással, szabadidıs tevékenységgel kapcsolatos zöldterületen megengedett épületek 3 és létesítmények elhelyezhetık. 2 Ld fogalommagyarázat 3 OTÉK 27. szerint 11

23 Terv a készítésekor hatályos földhivatali bejegyzés szerinti mővelési ágaknak megfelelıen határolja le a mezıgazdasági és az erdıterületeket. Mezıgazdasági területeken megvalósuló erdısítések és erdıterületek mezıgazdasági mővelésbe vétele érdekében a mezıgazdasági és erdıterületek közös elıírásinak bevezetése indokolt: (4) (Z-3) Védelmi jellegő zöldterület övezet a) Az övezet fásítandó zöldterület b) Az övezet mezıgazdasági mővelési ágban nyilvántartott telkei kertmővelésben tarthatók. Erdıterület 19. (1) Az erdı céljára szolgáló terület a szabályozási tervben lehatárolt, amelyekre nézve az erdıtörvény rendelkezései is alkalmazni kell. (2) Az (Eg) gazdasági erdıövezet elsıdlegesen az erdıgazdálkodás céljaira szolgáló terület. a) A terület határa a mezıgazdasági területbe sorolt telkek erdészeti hasznosításával értelemszerően változik. b) A területen az erdı-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az OTÉK elıírásai szerint helyezhetık el. c) (Eg*) övezetben építési munka csak közlekedési szakhatósági közremőködéssel engedélyezhetı. (3) Az (Ev) természetvédelmi erdıövezetbe természetvédelmi oltalom alatti erdık tartoznak. a) Az övezetbe tartozó telkek az övezeti terven irányadó jelleggel ábrázoltak, tényleges besorolásuk a földhivatali bejegyzéssel valósul meg. b) A területen a természetvédelmi kutatást és ismeretterjesztést szolgáló létesítményeken kívüliek nem helyezhetık el. c) (Ev*) övezetben b) pont szerintiek csak közlekedési szakhatósági közremőködéssel engedélyezhetık. Mezıgazdasági terület és erdıterület közös elıírásai 18/A. (1) Az övezethatár mentén nem kötelezı a telket megosztani. (2) A telek beépíthetı része a vonatkozó övezeti elıírás szerint jelölendı ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne. (3) Ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik a legkisebb teleknagyság. (4) A mővelési ágak figyelembevételével különbözı övezetbe tartozó telek is kialakítható. 19. (2)b)-c) és (3)c) az engedélyezésre vonatkozó szabályok és a jogszabály szerkesztési elvekbıl következıen a következıkre módosul: (2)b) A területen az erdı-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az OTÉK elıírásai általános elıírások szerint helyezhetık el. c) (Eg*) övezetben építési munka csak a közútfejlesztési lehetıség tudomásulvételével közlekedési szakhatósági közremőködéssel engedélyezhetı. (3)c) (Ev*) övezetben b) pont szerintiek a közútfejlesztési lehetıség tudomásulvételével csak közlekedési szakhatósági közremőködéssel engedélyezhetık. (4) Az erdıterületek által közrezárt meglévı tanyára a rendelet 21. (1)b) bd) pontjában szereplı helyi szabályok szerinti építés engedélyezhetı. Mezıgazdasági terület (1) Mezıgazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdı -, a közlekedési-, és közmő valamint az egyéb területek kivételével. (2) Mezıgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján az övezeti terv szerint: -Általános mezıgazdasági terület, amely az alábbi övezetekre tagolódik: (Má-1) általános övezet (Má-2) természetvédelmi övezet (Má-3) fejlesztési övezet -Kertes mezıgazdasági terület (Mk) övezetbe tartozik. (3) Az (Má-3) övezet kivételével a kialakult beépítettség mértékéig a meglévı épületek átépíthetık. 4 Alkalmazásához az Étv 9.(6)szerinti szakvéleményében a dél-alföldi állami fıépítész 45-8/7/07. számon hozzájárult 12

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntés 25/2014.(VIII.06) Képv. t. határozat 2.2. Hatályos HÉSZ

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntés 25/2014.(VIII.06) Képv. t. határozat 2.2. Hatályos HÉSZ 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntés 25/2014.(VIII.06) Képv. t. határozat 2.2. Hatályos HÉSZ Újsolt Község Önkormányzat 12/ 2006. (X.4.) rendelete a helyi építési szabályokról

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Petıfiszállás közigazgatási területére PETİFISZÁLLÁS KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003. (X.10.) ÖK. rendelete a helyi építési szabályokról Petıfiszállás Község Képviselı-testülete

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

(2) Nyúlványos telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható.

(2) Nyúlványos telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható. CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (IX.13.) k.t. sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 (2) A fejlesztési területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha ezáltal a belterületté

Részletesebben

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 11/2008. (VII. 07.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

HÉSZ módosítás (rendelet-tervezet) 1

HÉSZ módosítás (rendelet-tervezet) 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a É P Í T É S Z M Ő H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelıs tervezı: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 15/2006. (XII. 22.) Kt. sz. RENDELETE a helyi építési előírásokról. A rendelet hatálya

TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 15/2006. (XII. 22.) Kt. sz. RENDELETE a helyi építési előírásokról. A rendelet hatálya TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 15/2006. (XII. 22.) Kt. sz. RENDELETE a helyi építési előírásokról Tabdi Község Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Káld Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Káld Község Önkormányzatának

Részletesebben

5 4. (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen 2m 2 -nél nagyobb reklámtábla nem helyezhetı el.

5 4. (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen 2m 2 -nél nagyobb reklámtábla nem helyezhetı el. ORGOVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(III.30.) számú rendelete 1 a helyi építési szabályokról. Orgovány Község Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. Általános elıírások. Jármővek elhelyezése

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. Általános elıírások. Jármővek elhelyezése SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 11/2003. (VIII.12.) KT rendelete a helyi építési szabályokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Soltvadkert Város Képviselıtestülete az 1999.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2007.(XI.30.) rendelete a helyi építési szabályokról A RENDELET HATÁLYA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2007.(XI.30.) rendelete a helyi építési szabályokról A RENDELET HATÁLYA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2007.(XI.30.) rendelete a helyi építési szabályokról Kisszállás Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

Részletesebben

Kunadacs Község Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunadacs Község Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunadacs Község Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Telekalakítás 5. (1) Nyúlványos (nyeles) telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható.

Telekalakítás 5. (1) Nyúlványos (nyeles) telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható. AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1 9/2004. (VI.30.) rendelete a helyi építési szabályokról Akasztó Község Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés

Részletesebben

A R E N D E L E T H A T Á L Y A

A R E N D E L E T H A T Á L Y A GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10 / 2005. (XI.3.) rendelete Gátér Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról Gátér Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

3. MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE (alátámasztó munkarész)

3. MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE (alátámasztó munkarész) 3. MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE (alátámasztó munkarész) Előzmények Tabdi Község Képviselő-testülete 57/2016.(XII.19.) sz. határozatában a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte, amely során a mezőgazdasági

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány Gátér Településrendezési terve GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány 2005. szeptember 28-ai képviselő-testületi ülésen jóváhagyott Gátér Településrendezési terve

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Képviselő-testületi döntés a módosításról (5/2016.(XII.29.) sz. határozat) 2.2.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Képviselő-testületi döntés a módosításról (5/2016.(XII.29.) sz. határozat) 2.2. 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Képviselő-testületi döntés a módosításról (5/2016.(XII.29.) sz. határozat) 2.2. Hatályos HÉSZ (15/2006.(XII.22.) Kt. számú rendelet módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÓCSA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005.(XI.29.)Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 1 A RENDELET HATÁLYA

BÓCSA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005.(XI.29.)Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 1 A RENDELET HATÁLYA BÓCSA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005.(XI.29.)Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Bócsa Község Képviselő-testülete a módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 6. (3)a) alapján

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K Helyi építési szabályzat Szabályozási tervek (Helyi Építési Szabályzat mellékletei) Külterület szabályozási terve m=1:20 000 SZT-1 Külterület szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Bácsalmás Város Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2015. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Bácsalmás Város Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2015. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Bácsalmás Város Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2015. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. )

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. Hatályos HÉSZ 1 Jelen módosításban csak 1a). pont szerinti, 1b) pont

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P É R TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

H e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t ( H É S Z ) S z a b á l y o z á s i t e r v e k ( H É S Z m e l l é k l e t e i ) Igazgatási terület

H e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t ( H É S Z ) S z a b á l y o z á s i t e r v e k ( H É S Z m e l l é k l e t e i ) Igazgatási terület H e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t ( H É S Z ) S z a b á l y o z á s i t e r v e k ( H É S Z m e l l é k l e t e i ) Igazgatási terület szabályozási terv m=1:10 000 SZ-1 Belterületi szabályozási

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2005. (III.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A helyi építési szabályokról

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2005. (III.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A helyi építési szabályokról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2005. (III.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A helyi építési szabályokról Füredi János sk. polgármester Dr. Fazekas István sk. jegyző

Részletesebben

PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint

PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Szeremle Község Önkormányzata KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Dunapataj polgármesterének 266-32/2015. számú, 2015. július 29-i, Eljr. 39. (1) bekezdés szerinti egyeztetı tárgyalási meghívójának mellékletei

Dunapataj polgármesterének 266-32/2015. számú, 2015. július 29-i, Eljr. 39. (1) bekezdés szerinti egyeztetı tárgyalási meghívójának mellékletei Dunapataj polgármesterének 266-32/2015. számú, 2015. július 29-i, Eljr. 39. (1) bekezdés szerinti egyeztetı tárgyalási meghívójának mellékletei Tárgy: Dunapataj településrendezési eszközeinek módosítása

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

A rendelet területi hatálya

A rendelet területi hatálya BUDAPEST FİVÁROS XIX.KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK a Budapest, XIX.ker. Kispest, Ady Endre út mentén a Rákóczi u. és a Kisfaludy u. közötti szakasz szabályozási tervérıl szóló 4/2002. (II.22.) sz. rendelettel

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be. KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005 (III.22. Ör). sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE a Budapest, III. kerület FODROS UTCA- VERA UTCA- HUNYADI UTCA- AKÁCFA UTCA által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunszentmiklós polgármesterének Eljr. 39. (1) bekezdés szerinti egyeztetı tárgyalási meghívójának mellékletei

Kunszentmiklós polgármesterének Eljr. 39. (1) bekezdés szerinti egyeztetı tárgyalási meghívójának mellékletei Kunszentmiklós polgármesterének Eljr. 39. (1) bekezdés szerinti egyeztetı tárgyalási meghívójának mellékletei Tárgy: Kunszentmiklós településrendezési eszközeinek módosítása 1. melléklet Eljr. 38. szerinti

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási tételek és helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási tételek és helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási tételek és helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6.

Részletesebben