3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS"

Átírás

1 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

2 T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I D Ö N T É S S Z E R I N T I M Ó D O S Í T Á S Kisszállás belterületének szennyvízcsatornázása vízjogi engedélyezési terveiben a szennyvíztisztító helyszínéül belterülettıl északra lévı 0209/21 hrsz-ú telket jelölték ki. Képviselı-testület 173/2013.(XI.28.) ÖK. határozatában a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezte a szennyvíztisztító elhelyezése érdekében. Földhivatali térkép 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 1

3 Légifotó március 0882 hrsz-ú út 0209/21 hrsz Határ út Fotók 0882 hrsz-ú út felıl Határ út felıl 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 2

4 A helykijelöléssel kapcsolatban az elızetes egyeztetés (tájékoztatási szakasz) alkalmával a Bányakapitányság a területkijelölés földtani szempontú elemzését kérte. A telekre a termıföld más célú hasznosításának engedélyezéséhez talajvédelmi szakértıi munkarész készült. (készítette: Infoktat Bt, Patarcsity Tamás szakértıi nyilv. sz. 026/2010.) A tanulmányban megállapítást nyert, hogy a terület 65 cm vastag felszíni humuszréteg termıréteg van. A telek egyéb jellemzıi a tanulmány alapján: 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 3

5 Helyzetleírás és javaslatok A 0209/21 hrsz-ú telek jelenleg mezıgazdasági hasznosítású: szántó. A hatályos terv területfelhasználási változtatását nem irányozza elı: az általános mezıgazdasági terület (Má-3) jelő fejlesztési övezetébe sorolja. A fejlesztési övezet a településszerkezeti tervbıl átvett M9 gyorsforgalmi út nyomvonalának 200m-es helybiztosítási sávját jelenti. Szabályozási elıírásai a HÉSZ ai szerint a következık: 20. (1) Mezıgazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdı -, a közlekedési-, és közmő valamint az egyéb területek kivételével. (2) Mezıgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján az övezeti terv szerint: -Általános mezıgazdasági terület, amely az alábbi övezetekre tagolódik: (Má-1) általános övezet (Má-2) természetvédelmi övezet (Má-3) fejlesztési övezet -Kertes mezıgazdasági terület (Mk) övezetbe tartozik. (3) Az (Má-3) övezet kivételével a kialakult beépítettség mértékéig a meglévı épületek átépíthetık. Általános mezıgazdasági terület övezeti elıírásai: 21.. (3) (Má-3) fejlesztési övezet elıírásai a) Az övezet a távlati útfejlesztésre-, és az azzal kapcsolatos beépítésre tartalékolt terület. b) Az övezetben a mezıgazdasági területre vonatkozó általános OTÉK elıírások szerint max 100 m 2 -es gazdasági épület építhetı közlekedési szakhatósági közremőködési kötelezettséggel, amennyiben a telek legalább 10,0 ha. A fejlesztési övezet nagy biztonsággal került kijelölésre, a kapcsolódó belterületi beépítés okán a 200m-es sáv 0209/21 hrsz-ú telket érintı csökkentése az M9 út helybiztosítását érdemben nem érinti. A szennyvíztisztító a hatályos terv területfelhasználási és övezeti tagolásának figyelembevételével ipari terület (Gip-2) jelő településgazdálkodási építési övezetébe javasolt. Elıírásai a HÉSZ 9. (5) bekezdése szerint: 9. (1) Az ipari terület termelı gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. (2) A területen az övezeti elıírások figyelembevételével elhelyezhetı: -mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület és a tevékenységhez kötıdı ellátási intézmények, -gazdasági célú épületen belül szolgálati lakás, -az ágazati elıírásoknak megfelelı energia-, (elektromos energia és földgáz) vízi-, és távközlési közmővek valamint a településgondozás épületei elhelyezhetık. (3) Az ipari terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: (Gip-1) majorsági építési övezet (Gip-2) településgazdálkodási építési övezet 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 4

6 (5) (Gip-2) településgazdálkodási építési övezet elıírásai a) Elhelyezhetı: a település közmőves ellátását biztosító területigényes létesítmény b) Kialakítható új telek: min 300m 2 c) Beépítés módja: szabadon álló d) Beépítettség: max 20% e) Építménymagasság max 4,5m, ami technológiai szükségszerőségbıl változhat. g) Zöldfelület: min 40% Fenti övezeti elıírások beépítettségre vonatkozó értéke 20%-ról 50%-ra emelése javasolt a szennyvíztisztító elhelyezhetısége érdekében. A szennyvíztisztító 150m-es védıterületén belül lévı lakóterület jelen módosítással zöldterületbe javasolt az OTÉK augusztus 6-án hatályos függeléke szerint. A 150 m-es védıterület a HÉSZ 30. (2)bekezdés új e) pontjába kerül. A tervezett zöldterület (Z-3) övezetbe kerül. Elıírásai a HÉSZ 18. (4) bekezdés szerint a következık lesznek: (Z-3) Védelmi jellegő zöldterület övezet a) Az övezet fásítandó zöldterület b) Az övezet mezıgazdasági mővelési ágban nyilvántartott telkei kertmővelésben tarthatók. 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 5

7 A 0209/21 hrsz-ú telken elhelyezhetı szennyvíztisztító érdekében a településszerkezeti terv és a szabályozás a következık szerint változik: Érvényes településszerkezeti tervi részlet Módosított településszerkezeti tervi részlet 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 6

8 Hatályos szabályozás Igazgatási terület (SZ-1) szabályozási terv 16. szelvény Igazgatási terület (SZ-1) szabályozási terv 17. szelvény Belterületi szabályozási terv (SZ-2) északi szelvényének részlete 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 7

9 Módosított szabályozás Igazgatási terület (SZ-1) szabályozási terv 16. szelvény Igazgatási terület (SZ-1) szabályozási terv 17. szelvény Belterületi szabályozási terv (SZ-2) északi szelvényének részlete 0209/21 hrsz-ú telken szennyvíztisztító telep 8

10 K É P V I S E Lİ-TESTÜLETI DÖNTÉSEN KÍVÜLI M Ó D O S Í T Á S O K T e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v bıl következı változtatás Kisszállás településszerkezeti terve a készítésekor hatályos Országos Területrendezési Tervbıl (OTrT), mint kötelezıen figyelembe veendı területrendezési tervbıl átvette a Hegyeshalom/Rajka-Budapest-Kelebia nagysebességő vasút nyomvonalát. A nyomvonalat a hatályos OTrT nem tartalmazza. A nagysebességő vasút igazgatási terület keleti szélén vezetett nyomvonalát a településszerkezeti terv úgy tartalmazza, hogy annak a település közlekedési hálózatával semminemő kapcsolata sincs., ezért elhagyása a tervezett közlekedési hálózatot nem érinti. OTrT (2003. április) Kisszállás településszerkezeti tervénél figyelembe vett ország szerkezeti terv (A nyomvonal elhagyása a hatályos területrendezési tervi megfelelés indokolásában azért nincs benne, mert már a megyei területrendezési terv alapjául szolgáló évi OTrT sem tartalmazta a nyomvonalat.) Területrendezési tervi megfelelés érdekében

11 Érvényes településszerkezeti terv Módosított településszerkezeti terv Területrendezési tervi megfelelés érdekében

12 HÉSZ módosítás ismertetése (értelmezést segítı kiegészítés és jogharmonizáció) A településfejlesztési döntésbıl következı módosítás ismertetıjében szereplık kivételével 1

13 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2007.(XI.30.) rendelete a helyi építési szabályokról Kisszállás Község Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6. (3) a) alapján biztosított jogkörében a következı helyi építési szabályokat állapítja meg: A RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet Kisszállás közigazgatási területére terjed ki. (2) a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerősíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és a hozzá tartozó alábbi szabályozási tervek szerint lehet: aa) Igazgatási terület 45 db szelvénybıl álló ab) Belterület 2 db szelvénybıl álló m=1: méretarányú (SZ-1) m=1: méretarányú (SZ-2) b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az OTÉK), valamint egyéb jogszabályok és a hatósági elıírások az érvényesek. SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 2. (1) Az alábbi kötelezı szabályozási elemek csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával változhatnak: -beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása, -beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása, -közterületek (utak) szabályozása (2) Az alábbi irányadó szabályozási elemek az övezeti elıírások betartásával, a szomszédsági illeszkedés illetve a helyi védettségre vonatkozó döntés figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetık: -telekhatár, -védısávok, védıterületek, telepítési távolságok meghatározása (az illetékes szakhatóság hozzájárulásával). (3) A meglévı telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési távolság) a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetekre elıírtaktól, de (új) telket alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre elıírt telekméretnek megfelelıen lehet és új beépítés is csak az övezeti elıírások szerint engedhetı. (4) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve használatbavételi ill. fennmaradási engedéllyel rendelkezı épület szerkezetei és nyílásai adottságnak tekinthetık, amelyeket új építési munkánál figyelembe kell venni amennyiben az nem jár rendeltetésváltozással. 2

14 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Építésügyi engedélyezéssel kapcsolatos általános elıírások 3. (1) Övezeti határ és telekhatár beépítésre nem szánt területen különbözhet, de építmény csak az építést lehetıvé tevı telekrészen helyezhetı el. (2) Építési övezeti határ és telekhatár beépítésre szánt területen új beépítésben nem különbözhet. (3) Építési övezeti határ meglévı tömbön belül a mindenkori telekhatárral megegyezik. A természetvédelmi nyilvántartásában lévı (ex lege és természeti terület) valamint az erdı felületi (szín) jelöléső határvonala egyúttal övezeti határvonal is. (4) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határaitól: a) belterületen és a kertes mezıgazdasági területen: - szılı, valamint 3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs- és egyéb bokor (élısövény) esetében 1,00 méter, - 3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 méter, - 3 méternél magasabbra növı gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élısövény) esetében 5,00 m éter b) külterületeken az általános mezıgazdasági területen: - gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szılı, köszméte, ribizke- és málnabokor esetében 0,80 méter, - minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter - birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter - törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter, - vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter, - cseresznyefa esetében 5,00 méter - dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter. c) külterületnek az általános mezıgazdasági területen, amennyiben a szomszédos földterület szılı, gyümölcsös vagy zártkert, szılıt és gyümölcsfát a b) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni: -1 méternél magasabbra nem növı bokor (élısövény) esetében 0,80 méter, -2 méternél magasabbra nem növı bokor (élısövény) esetében 1,2 méter, -2 méternél magasabbra növı bokor (élısövény) esetében 2,00 méter, -fa esetében 8,00 méter. (5) Új bányaterület a szakhatósági (természet és tájvédelem, földügy..stb) figyelembevételével (Má-1) és (Eg) területen létesíthetı. (6) (Lf-1) és (Lf-3*) övezetek kivételével az építési helyen belül az építmények tetszılegesen elhelyezhetık, kötelezı építési vonal nincs. 3

15 (7) Amennyiben a létesítmény védıterületet igényel azt saját telken belül kell biztosítani, védıterület kijelölés érdekében a beépítésre szánt terület értelemszerően növelhetı. Általános elıírások BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 4. (1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak: a) Lakóterület Falusias lakóterület 2. Vegyes terület Településközpont vegyes terület 3. Gazdasági terület Kereskedelmi szolgáltató terület Ipari terület 4. Különleges terület (Ksp) Sportterület (Ksz) Szabadidıs terület (Kt) Temetı (Kk) Kegyeleti park ((Kh) Lezárt hulladéklerakó (2) A községi parkolási rendelet jóváhagyásáig a gépkocsik elhelyezésére az alábbi vonatkozik: Az építési telekhez kapcsolódó közterületen tulajdonosi hozzájárulás mellett szakhatósági állásfoglalás és a közmővek nyilatkozata figyelembevételével akkor helyezhetı el gépkocsi, ha a telken igazolt módon: -ki és behajtás forgalmi okokból nem megoldható -a már meglévı épület illetve telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetıvé. (4) Az építési munka feltétele a közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közmővesítés, a közüzemő ivóvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen: a fúrt kutas ivóvízellátás-, a szennyvízhálózat kiépítéséig a szigetelt, zárt medencés győjtés megengedett. (5) Beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek az övezetre megadottaktól a beépítettség növelésével nem járó átalakításnál. (6) Terepszint alatti önálló létesítmény az építési helyen belül a gazdasági terület kivételével csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg. (7) Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a (Gksz-2) övezet kivételével a területfelhasználásra elıírt általános elıírások tartandók. (8) Gazdasági terület kivételével nyúlványos telek nem alakítható. (9) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítı jel az adott területre vonatkozóan az alábbiakat táblázat tartalmazza: Területfelhasználás jele Beépítési mód max beépítettség % Max építménymag (m) min telekterület (m 2 ) 4

16 Falusias lakóterület 5. (1) Falusias lakóterületen az építési övezeti elıírások figyelembevételével elhelyezhetı: -lakóépület, -kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület, -szálláshely szolgáltató épület, -kézmőipari épület, -mezı és erdıgazdasági -a terület alaprendeltetését nem zavaró- üzemi és tároló építmény, (3) Az (1) bekezdés szerintiek 1 épületben helyezhetık el, a lakóépületben legfeljebb 2 lakás lehet, a háztartással kapcsolatos helyiségek kerülhetnek önálló épületbe is. (4) A falusias lakóterület a beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint az alábbi építési övezetekre tagolódik: (Lf-1) Fıutcai beépítés (Lf-2) Középtelkes beépítés (Lf-3) Nagytelkes beépítés (5) (Lf-1) Fıutcai beépítés építési övezete a) Kialakítható telek: szélessége: min 18 m, max 28m területe: min 550 m 2 b) Beépítési mód: oldalhatáronálló az alábbiak figyelembevételével: ba) Kötelezı építési vonal az oldalhatár, amelytıl 1m-es un. csurgástávolság tartható. bb) Kötelezı építési vonal az utcaszakaszon kialakult építési vonal. c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m e) Zöldfelület min 60% f) Az utcai épületre vonatkozó elıírások: fa) tetıidom utcával párhuzamos gerincő nyeregtetı, amely az oldalhatárok felé részben vagy egészben kontyolható. fb) tetıhajlásszög: fok (6) (Lf-2) Középtelkes beépítés építési övezete a) Kialakítható telek: szélessége: min 18 m területe: min 550 m 2 b) Beépítési mód: oldalhatáron álló az alábbiak figyelembevételével: ba) elıkert: utcaszakaszon kialakult helyzet szerint bb) hátsókert: 35 m-nél mélyebb teleknél: 6m 35 m-nél rövidebb teleknél: 0, a szomszédos telek felé tőzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejő biztosításával. c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m e) Zöldfelület min 60% 5

17 (7) (Lf-3) Nagytelkes beépítés építési övezete a) Kialakítható telek: szélessége: min 18 m területe: min 1000 m 2 b) Beépítési mód: oldalhatáron álló az alábbiak figyelembevételével: ba) elıkert: utcaszakaszon kialakult helyzet szerint bb) (Lf-3*) övezetben kötelezı építési vonal az oldalhatár, amelytıl 1m-es un. csurgástávolság tartható. c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m e) Zöldfelület min 60% Településközpont vegyes terület 6. (1) A településközpont vegyes terület a község szorosan vett településközponti beépítésének területe. (2) A településközpont vegyes terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: (Vt-1) intézményi építési övezet (Vt-2) fıtéri építési övezet (Vt-3) községközponti építési övezet (3) (Vt-1) intézményi építési övezet a) Az övezeti elıírások figyelembevételével -egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, és az azokat kiszolgáló létesítmény -iroda, mőterem -szolgálati lakás -sportépítmény elhelyezhetı. b) Kialakítható telek területe: min 550 m 2 c) Beépítés módja: oldalhatáron álló, az utcaszakaszon kialakult elıkerttel. d) Beépítettség: ágazati elıírások szerint, de max 30% e) Építménymagasság: max 7,5m f) Zöldfelület: min 20% (4) (Vt-2) fıtéri építési övezet a) Az övezeti elıírások figyelembevételével: -lakóépület -iroda -kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület -egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület -sportépítmény -kézmőipari épület elhelyezhetı. b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 550m 2 c) Telkenként egy épület helyezhetı el, amennyiben csak lakás van a telken egy további max 3,6 m-es építménymagasságú háztartással kapcsolatos épület építhetı. d) A beépítés módja: zártsorú e) Beépítettség max. 50% f) Építménymagasság: max. 9 m, a szomszédos épületek utcai homlokzatmagassága közötti max 1,5 m-es különbség figyelembevételével. g) Zöldfelület min 10 % 6

18 (5) (Vt-3) községközponti építési övezet a) Az övezeti elıírások figyelembevételével: -iroda -kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület -egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület -sportépítmény -kézmőipari épület elhelyezhetı. b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 550m 2 c) A beépítés módja: oldalhatáron álló d) Beépítettség max. 30% e) Építménymagasság: max 7,5 m f) Zöldfelület min 10 % G a z d a s á g i t e r ü l e t e k 7. (1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak. (2) A gazdasági terület : kereskedelmi, szolgáltató terület ipari terület (3) A területen belül külön szabályozás nélkül kialakítható közutakra vonatkozó elıírások:. -szabályozási szélesség min. 14,0 m -min. 12m-es fordulási sugár az útburkolatoknál Kereskedelmi, szolgáltató terület 8. (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített illetve beépíthetı területe. (2) A területen az övezeti elıírások figyelembevételével elhelyezhetı: -mindenfajta nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei -szolgálati lakás -iroda, -parkolóház, üzemanyagtöltı (3) A kereskedelmi, szolgáltató terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: (Gksz-1) általános építési övezet (Gksz-2) lakóterülettel határos építési vezet (4) (Gksz-1) általános építési övezet a) Kialakítható telek: min 30 m széles, min 30,0 m hosszú, min 900 m 2 b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság szerinti oldal-, elı-, és hátsó kerttel. c) Beépítettség max 40%. a) telek szélességi és hosszúsági méretére vonatkozók a gyakorlati tapasztalat alapján törlésre kerülnek. 7

19 d) Építménymagasság: min 3,0m, max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat, de kémény max 20m. e) Zöldfelület: min 20% (5) (Gksz-2) lakóterülettel határos beépítés építési övezete a) Kialakítható telek: min 30 m széles, min 30,0 m hosszú, min 900m 2 b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság 1 szerinti oldal-, elı-, és hátsó kerttel c) Beépítettség max 50%. d) Építménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat, de kémény max 20m. e) Zöldfelület min 20%. f) Környezetterhelési határértékként a lakóterületre elıírtak tartandók. g) (Gksz-2*) övezetben telekalakítás kivételével építési munka csak környezetvédelmi szakhatósági közremőködéssel engedélyezhetı d) min 3,0m-es építménymagasság törlésre kerül, mivel a min építménymagasság kötelezıen nem szabályozandó. a) telek szélességi és hosszúsági méretére vonatkozók a gyakorlati tapasztalat alapján törlésre kerülnek. d) min 3,0m-es építménymagasság törlésre kerül, mivel a min építménymagasság kötelezıen nem szabályozandó. Ipari terület 9. (1) Az ipari terület termelı gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. (2) A területen az övezeti elıírások figyelembevételével elhelyezhetı: -mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület és a tevékenységhez kötıdı ellátási intézmények, -gazdasági célú épületen belül szolgálati lakás, -az ágazati elıírásoknak megfelelı energia-, (elektromos energia és földgáz) vízi-, és távközlési közmővek valamint a településgondozás épületei elhelyezhetık. (3) Az ipari terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: (Gip-1) majorsági építési övezet (Gip-2) településgazdálkodási építési övezet (4) (Gip-1) majorsági építési övezet elıírásai a) Elhelyezhetı: -szolgálati lakás -iroda -üzemanyagtöltı -mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú állattartás építményeit is b) Kialakítható telek: min 900m 2 c) Beépítés módja: szabadon álló d) Beépítettség: max 30% e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerőségbıl változhat. f) A közmővesítettség szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével határozandó meg. g) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén kötelezı fásítással h) Az övezet kialakult állapot szerinti lakásain építési munka a meglévı tanyára vonatkozó szabályok szerint lehetséges. g) pont kiegészül: Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságra vonatkozók figyelembevételével kötelezı fásítással 1 Ld fogalommagyarázat 8

20 i) (Gip-1)* jelő építési övezet határa az út kisajátítás határa szerint értelemszerően módosul. (5) (Gip-2) településgazdálkodási építési övezet elıírásai a) Elhelyezhetı: a település közmőves ellátását biztosító területigényes létesítmény b) Kialakítható új telek: min 300m 2 c) Beépítés módja: szabadon álló d) Beépítettség: max 20% e) Építménymagasság max 4,5m, ami technológiai szükségszerőségbıl változhat. g) Zöldfelület: min 40% 10. (1) Különleges területek övezetei az alábbiak: (Ksp) Sportterületek (Kt) Temetı (Kk) Kegyeleti parkok (Kh) Hulladéklerakó (Ksz) Szabadidıs terület Különleges területek Sportterület 11. (1) (Ksp) Sportterületek a község sport-, szabadidıs-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló területek. (2) A területen sportépítmény és szociális helyiségei az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület elhelyezhetı. (3) Beépítettség: max. 10 % (4) Építménymagasság: min. 3,5 m, max. 10,5 m (5) Zöldfelület: min. 40% (6) Beépítés módja: szabadonálló Temetı 12. (1) (Kt) Temetı a szabályozási tervben lehatárolt. (2) A területen ravatalozó, kápolna és síremlék valamint a temetı mőködéséhez szükséges építmények helyezhetık el. (3) A temetık kerítéssel határolandók. (4) Telekhatáruktól 200 m-en belül az illetı építési övezetben egyébként elhelyezhetı építmények is csak akkor helyezhetık el, ha azok kegyeleti és mentálhigiénis szempontból nem zavaróak. (5) Kripta és 2,5 m-nél magasabb síremlék engedélyköteles (6) Új parcellázásnál elıfásítás szükséges (7) Zöldfelület: min 60% (8) Beépítettség: max 20% (4) bekezdés nem egyértelmő, ezért törlésre kerül. (5) bekezdés törlésre kerül, mivel építésügyi engedélyezésre vonatkozó eljárási szabály nem lehet a HÉSZ-ben. 9

21 Kegyeleti parkok 13. (1) (Kk) Kegyeleti parkok a szabályozási tervben lehatároltak. (2) A területek kerítéssel körbehatárolandók. (3) A területek a sírjelek megtartása mellett kertépítészeti eszközökkel rendezendı. (4) Az övezetben épület nem helyezhetı el. Hulladéklerakók 14. (Kh) lezárt szilárd hulladéklerakó (076/1-2 hrsz) és folyékony leürítı (0878 hrsz) a környezetvédelmi felülvizsgálat szerinti hatósági engedély szerint kezelendı. Szabadidıs terület 15. (1) (Ksz) szabadidıs területen elhelyezhetı: kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, közösségi, szórakoztató, kulturális épület, sportépítmény, egészségügyi, szociális épület (2) telek: min 600m 2 (3) beépítés módja: szabadonálló (4) beépítettség: max 20% (5) építménymagasság: max 7,5m (6) zöldfelület: min 20% KISSZÁLLÁS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 16. (1)A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak: a) közlekedési, hírközlési és közmő-elhelyezési területek b) zöldterületek c) erdıterületek d) mezıgazdasági területek e) vízgazdálkodási területek (2) A beépítésre nem szánt területen elhelyezett épületek esetén az épülethez szükséges közmővek kiépítése és a hulladékkezelés megoldása az építtetı feladata. Közlekedési -, hírközlési és közmő-elhelyezési területek 17. (1) A közlekedési-, hírközlési és közmő-elhelyezési területek az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, a közterületi gépjármő várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmi vasutak továbbá a közmővek építményeinek elhelyezésére szolgálnak. (2) Területen az OTÉK 26. (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetık el. (3) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak: (KÖu-1) országos fı-, és mellékutak övezete (KÖu-2) községi győjtı-, és lakóutak övezete (KÖu-3) egyéb utak övezete (KÖk) vasúti övezet 10

22 (4) A (KÖu-1) országos fı-, és mellékutak övezete a) övezetbe tartoznak: 53.sz. Solt Tompa fıút 55. sz. Baja-Szeged fıút 5416.j. Kisszállás-Jánoshalma összekötı út (Felszabadulás u.) b) gépjármő forgalomra min 6m-es burkolati szélesség alakítandó c) belterületen kétoldali járda alakítandó d) bel és külterületen forgalmi adatok alapján kerékpárút alakítandó e) tervezett szabályozási szélesség: min 30 m, illetve a kialakult állapot (5) (KÖu-2) községi győjtı-, és lakóutcák övezete a) szabályozási szélessége: min 12,0 m illetve a kialakult helyzet (6) (KÖu-3) egyéb utak övezete a) szabályozási szélessége: min 6,0 m (7) (KÖk) vasúti övezet Az övezetbe a MÁV vonal hatályos területe tartozik, ahol vasúti közlekedési létesítmények helyezhetık el. Zöldterületek 18. (1) A zöldterületek jellegük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak: (Z-1) Központi park övezet (Z-2) Lakóterületi közpark övezet (Z-3) Védelmi jellegő zöldterület övezet (2) A (Z-1) községközponti park övezet a községi szintő zöldfelületi ellátás övezete, amelyet a településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentıs településképi érték jellemez. a) Az övezetben sétaút, pihenıhely, játszóhely, pihenést szolgáló köztéri berendezések elhelyezhetık. b) Nem helyezhetı el sportpálya és nem a terület használatából jelentkezı igények kiszolgálását biztosító egyéb építmény. c) Területrendezés csak környezetrendezési terv 2 alapján történhet. d) Burkolatépítés, felújítás során a kiselemes térburkolatokat kell alkalmazni. e) Öntözıhálózat kiépítése szükséges. f) Utcabútorok, köztéri berendezések, hirdetıberendezések csak a az adott tér egészére készített komplex -a terület gyalogos jármőforgalmi, kertépítészeti, zöldfelületi javaslatait tartalmazó- környezetrendezési terv alapján helyezhetı el. (3) (Z-2) Lakóterületi közpark övezet, a zöldfelületi ellátás területe, ahol önálló telekalakítás nélkül a sportolással, szabadidıs tevékenységgel kapcsolatos zöldterületen megengedett épületek 3 és létesítmények elhelyezhetık. 2 Ld fogalommagyarázat 3 OTÉK 27. szerint 11

23 Terv a készítésekor hatályos földhivatali bejegyzés szerinti mővelési ágaknak megfelelıen határolja le a mezıgazdasági és az erdıterületeket. Mezıgazdasági területeken megvalósuló erdısítések és erdıterületek mezıgazdasági mővelésbe vétele érdekében a mezıgazdasági és erdıterületek közös elıírásinak bevezetése indokolt: (4) (Z-3) Védelmi jellegő zöldterület övezet a) Az övezet fásítandó zöldterület b) Az övezet mezıgazdasági mővelési ágban nyilvántartott telkei kertmővelésben tarthatók. Erdıterület 19. (1) Az erdı céljára szolgáló terület a szabályozási tervben lehatárolt, amelyekre nézve az erdıtörvény rendelkezései is alkalmazni kell. (2) Az (Eg) gazdasági erdıövezet elsıdlegesen az erdıgazdálkodás céljaira szolgáló terület. a) A terület határa a mezıgazdasági területbe sorolt telkek erdészeti hasznosításával értelemszerően változik. b) A területen az erdı-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az OTÉK elıírásai szerint helyezhetık el. c) (Eg*) övezetben építési munka csak közlekedési szakhatósági közremőködéssel engedélyezhetı. (3) Az (Ev) természetvédelmi erdıövezetbe természetvédelmi oltalom alatti erdık tartoznak. a) Az övezetbe tartozó telkek az övezeti terven irányadó jelleggel ábrázoltak, tényleges besorolásuk a földhivatali bejegyzéssel valósul meg. b) A területen a természetvédelmi kutatást és ismeretterjesztést szolgáló létesítményeken kívüliek nem helyezhetık el. c) (Ev*) övezetben b) pont szerintiek csak közlekedési szakhatósági közremőködéssel engedélyezhetık. Mezıgazdasági terület és erdıterület közös elıírásai 18/A. (1) Az övezethatár mentén nem kötelezı a telket megosztani. (2) A telek beépíthetı része a vonatkozó övezeti elıírás szerint jelölendı ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne. (3) Ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik a legkisebb teleknagyság. (4) A mővelési ágak figyelembevételével különbözı övezetbe tartozó telek is kialakítható. 19. (2)b)-c) és (3)c) az engedélyezésre vonatkozó szabályok és a jogszabály szerkesztési elvekbıl következıen a következıkre módosul: (2)b) A területen az erdı-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az OTÉK elıírásai általános elıírások szerint helyezhetık el. c) (Eg*) övezetben építési munka csak a közútfejlesztési lehetıség tudomásulvételével közlekedési szakhatósági közremőködéssel engedélyezhetı. (3)c) (Ev*) övezetben b) pont szerintiek a közútfejlesztési lehetıség tudomásulvételével csak közlekedési szakhatósági közremőködéssel engedélyezhetık. (4) Az erdıterületek által közrezárt meglévı tanyára a rendelet 21. (1)b) bd) pontjában szereplı helyi szabályok szerinti építés engedélyezhetı. Mezıgazdasági terület (1) Mezıgazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdı -, a közlekedési-, és közmő valamint az egyéb területek kivételével. (2) Mezıgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján az övezeti terv szerint: -Általános mezıgazdasági terület, amely az alábbi övezetekre tagolódik: (Má-1) általános övezet (Má-2) természetvédelmi övezet (Má-3) fejlesztési övezet -Kertes mezıgazdasági terület (Mk) övezetbe tartozik. (3) Az (Má-3) övezet kivételével a kialakult beépítettség mértékéig a meglévı épületek átépíthetık. 4 Alkalmazásához az Étv 9.(6)szerinti szakvéleményében a dél-alföldi állami fıépítész 45-8/7/07. számon hozzájárult 12

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2012. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyőlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 3/2012.(I. 30.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete

Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete Lad község helyi építési szabályozásáról Lad Község Önkormányzatának Képviselı testülete az 1990. évi LXV. törvény l6 (1). bekezdésének

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testület 9/2007.(XI.07.) sz. RENDELETE Helyi Építési Szabályzatról a 10/2009.(IX.30.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

Rákóczifalva város településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. RÁKÓCZIFALVA VÁROS

Rákóczifalva város településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. RÁKÓCZIFALVA VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2008. RÁKÓCZIFALVA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) Szolnok, 2011. Május hó RÁKÓCZIFALVA

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Vácduka község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest, Bartók

Részletesebben

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010.

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (V.12.) számú önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 11/2008. (XI.26.), a

Részletesebben

10. rendelet tervezet

10. rendelet tervezet jóváhagyandó munkarészek 10. rendelet tervezet Zalakaros Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) Nadap község Önkormányzat Képviselõ Testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított,

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Tószeg község településrendezési terve. TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete

Tószeg község településrendezési terve. TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról Tószeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló község rendezési tervérõl Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselõtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben