JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 ársadalomismeret középszint 0711 ÉRSÉG VZSGA RSADALSR ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU

2 Fontos tudnivalók! A projektek megvalósítását a vizsgázó különböző műfajok választásával oldhatja meg. A műfajokat 3 nagy csoportba soroltuk, és műfajcsoportonként készítettük el a javítási útmutatót: 1. Írásos dolgozat típusú projekt 2. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt 3. Szervezésen alapuló projekt 1.Írásos dolgozat típusú projekten értjük a hagyományos házi dolgozatot, esszét, esettanulmányt, dokumentumelemzést, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjút, kérdőíves felmérés elemzését, értékelését, publicisztikai típusú riportot, iskolaújságban megjelenő cikksorozatot. (Az írásos dolgozat a tartalmi követelmények hibátlan teljesítésével maximum 50.) Az írásos vizsgamunka terjedelme akkor tekinthető megfelelőnek, az érettségihez méltónak, ha terjedelme mellékletek nélkül, 12-es betűmérettel, másfeles sortávolsággal kb oldal, kézzel írt változatban valamivel több, oldal (a portfolióban beadott anyagokon, mellékleteken kívül). 2. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekten értjük az audiovizuális produktumot, az iskolai rádió vagy televízió részére készített riport- vagy műsorsorozatot, filmet, egyéb audiovizuális interjút, riportot, fotósorozatot, faliújságon tematikus képsorozatot tematikus faliújság-sorozatot. A projekt elbírálásának feltétele egy 1 3 oldalas kísérő szöveg mellékelése. A szaktanár egyaránt ozza a mellékelt írásos művet (maximum 10 ) és magát a kész vizsgadarabot (maximum 40 ). A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információ-forráson alapuló produktum terjedelme akkor felel meg az érettségi elvárásnak, ha az iskolarádió, illetve- televízió részére készített műsor legalább 3 5 perc terjedelmű, a műsorsorozat 3 5 részes, a tematikus faliújság minimálisan 3 5 részből áll, a film legalább 5 20 percnyi, a fotósorozat bármilyen megjelenési formában vagy adathordozón legalább képből áll. A szaktanár joga annak meghatározása, hogy a vizsgázó milyen, az iskolának is rendelkezésére álló eszközön, hozzáférhető adathordozón, formátumban adhatja be dolgozatát. Ha az ebből adódó nehézségek a végleges leadást követően derültek ki, a vizsgázó utólag is kötelezhető a megfelelő adathordozóra, illetve formátumra történő átmásolásra. 3. A szervezésen alapuló projekt műfajai közé a közéleti diákrendezvény megszervezését (pl. vitasorozat), az iskolán kívüli közéleti akció szervezését (pl. környezetvédelmi akció), a jótékonysági rendezvény lebonyolításában történő részvételt, vagy annak megszervezését soroljuk. A projekt elbírálásának feltétele kísérő szöveg mellékelése. Az elkészített írásbeli munkák ajánlott terjedelme 3 5 oldal. A szaktanár egyaránt ozza a mellékelt írásos művet (maximum 30 ) és magát az akciót, rendezvényt (maximum 20 ). A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított idő akkor tekinthető az érettségihez méltónak, és elvárhatónak, ha a dokumentumokból bebizonyosodik, hogy eléri a órát. írásbeli vizsga 0711 projektmunka 2 /

3 rojekttémák A szociális viselkedés fejlődése kisgyermekeknél Hogyan fejlődik a társas viselkedés a kisgyermekkorban? ilyen lépcsőfokok jellemzik a játéktevékenység alakulását? ikor mutathatók ki a kölcsönösség, az empátia, az együttműködés jelei a gyermekeknél? utassa be óvodáskorú gyermekek megfigyelése kapcsán (szöveges, képi vagy elektronikus formában) a szociális viselkedés fejlődésének lépcsőfokait! i a különbség a kiscsoportos (3 éves) és a nagycsoportos (5 7 éves) gyermekek játék- és egyéb közös tevékenységei közt? 1956 utóélete a magyar családok történetében ilyen változásokat hozott egy család életében az 1956-os forradalom? utassa be, hogy a család történetében mennyiben jelentettek fordulóot az akkori események! észítsen riportot lakóhelyén 1956-os politikai elítéltekkel, emigránsokkal vagy azok családtagjaival! A szociálpolitikai változások hatása a nagycsaládosok helyzetére utassa be, hogyan változott az elmúlt tizenöt évben a nagycsaládosok helyzete agyarországon! utasson be/tevékenységével segítse az olyan civil kezdeményezéseket, amelyek támogatják a nagycsaládosokat, illetve a hátrányos helyzetű gyermekeket! Az elkészült projektmunka értékelése Írásbeli vizsga projektmunka készítése (aximálisan 80 adható.). A projektkészítés folyamatának értékelése (aximálisan 30 adható.) egjegyzés: Amennyiben a vizsgabizottság úgy ítéli meg, hogy a projektmunka nem önálló szellemi terméke a vizsgázónak, akkor a vizsgabizottság jelzése után az iskola igazgatója a 100/1997. (V. 13.) ormányrendelet 23. (2) alapján járjon el!. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez (aximálisan 50 adható.) 1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése (50 ) 2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése (10 ) 2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése (40 ) 3. Szervezésen alapuló projekt 3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése (30 ) 3. b) A lebonyolítás módjának értékelése (20 ) írásbeli vizsga 0711 projektmunka 3 /

4 Szóbeli vizsga A projektmunka megvédésének értékelése (aximálisan 10 adható.) egjegyzés: Az értékelő tanárnak az útmutatóban található értékelő lapokból lehetősége van annyi példányt másolni, amennyi a vizsgázók száma, ezáltal külön egyéni értékelő lapot nem kell készítenie. (A szóbeli vizsga másik feladatának, a tétel kifejtésének értékelési szemjait viszont a vizsgát lebonyolító iskolának kell elkészítenie.) A diák a szóbeli érettségi vizsgán megvédi a vizsgamunkáját. A védés során a vizsgázó röviden ismerteti projektjét, és válaszol a vizsgabizottság által feltett kérdésekre. Az érettségi elnök és a vizsgabizottság előzetes engedélyével bemutatható a képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló vizsgadarab. Az erre felhasznált idő nem számít bele az érettségiző szóbeli feleletének vizsgaidejébe. A vizsgadarab közös megtekintése viszont lehetővé teszi, hogy a bizottság tagjai is érdemi kérdéseket tegyenek fel, megismerjék az érettségiző munkáját. A szóbeli védés alkalmával a portfolióban található anyagok (hipotézis, terv, hálóterv, nyersváltozat, bibliográfia stb.) bármelyikét a vizsgázó felhasználhatja szemléltetésre, használatára az értékelő tanár bátoríthatja. A vizsgázó projektmunkájának bemutatását az értékelő tanár a rendelkezésre álló kevés idő miatt megszakíthatja, hogy maradjon elegendő idő a bizottság által felteendő kérdésekre is. A vizsgázót a ozásban nem érheti hátrány, ha bizottság bármely tagja nem a projekthez kapcsolódó kérdést teszt fel, és arra az érettségiző nem tudja a választ. Szemok A vizsgamunka lényegi elemeinek és az egyéni munka konkrétumainak bemutatása smerteti a projektkészítés során szerzett néhány egyéni tapasztalatát Szaknyelv, szakmai ismeretek alkalmazása A vizsgabizottság által feltett 2-4 kérdés megválaszolása, tématartás, lényegkiemelés Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége ax Összesen 20 Végső szám (összesen/2) 10 * A jobb differenciálás érdekében az egyes részekre viszonylag sok adható, az egységes vizsgaértékelést az teszi lehetővé, hogy az így kapott eredményt megfelezzük. indig a végeredményt kerekítjük a diáknak kedvezőbben, tehát felfelé. írásbeli vizsga 0711 projektmunka 4 /

5 1. rojekttéma: A szociális viselkedés fejlődése kisgyermekeknél. A projektkészítés folyamatának értékelése Szemok A vizsgázó önálló részvétele a projekt készítésében onzultációkon való megjelenés nformációk kezelése, problémafelismerés, problémamegoldóképesség, széles körű alkalmazási ismeretek yelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás Önállóság a kisgyermekkor társas megnyilvánulásaival kapcsolatos téma kutatásában, feldolgozásában, bemutatásában. A konzultációs alkalmakon való rendszeres megjelenés, felkészült és aktív részvétel. A munkanapló folyamatos vezetése. ortfóliójában bemutatja a projektkészítés folyamatához kapcsolódó anyagait, jegyzeteit, részfejezetét; a dolgozat készítése közben keletkezett produktumot. Írásban megfogalmazott hipotézis vagy célkitűzés; a szociális viselkedés témájának kiválasztásával kapcsolatos motivációk, a témaválasztás indoklása. ervezet, illetve hálóterv készítése a munka ütemezésére. A konzultációkon kitűzött határidők os betartása. yersváltozat, illetve részfejezet elkészítése. A projektmunkával kapcsolatos személyes érintettség megfogalmazása a konzultációk alkalmával és a munkanaplóban. A projektvezetővel és más érintett személyekkel való konstruktív együttműködés. A szakirodalom megértése, értő feldolgozása. A munkanapló vagy a kommentár és a tervezet vagy hálóterv tartalma, valamint a konzultációkon való szóbeli megnyilvánulásai logikusan felépítettek, nem tartalmaznak súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. ont ax. 2 4 Összesen írásbeli vizsga 0711 projektmunka 5 /

6 . Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez 1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése Szemok ont ax. A dolgozat egyedisége Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját szellemi terméke. Az idézetek, hivatkozások forrását 2 Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség Szakmailag megalapozott címadás A feladat megértése, a probléma felismerése, problémamegoldás keresése A projekt elméleti megalapozása, az információk komplex kezelése, a szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata osan feltünteti. Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (10-15 oldal). A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, margót és címeket tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek. A dolgozat részekre, fejezetekre tagolása arányos. A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan felépített. Szabatosan, osan, igényesen megfogalmazott. em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A cím a szociális viselkedés fejlődésének témájával összhangban van; figyelemfelkeltő, ötletes. A munka tartalma megfelel a választott témának, a társas együttműködés kisgyermekkori fejlődésének bemutatását tartalmazza, és az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott követelményeket betartja. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevékenységet, eredményt; ez lehet gyermekmegfigyelés, pszichológiai interjú, felmérés stb. A témához kapcsolódó elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza. nformációit többféle műveltségi területről szerzi, ötvözi (pszichológiai, pedagógiai területről, a család, az óvoda vagy a gyermekotthon világából). Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű feldolgozása). A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja, például empátia, kortárscsoport, együttműködés, versengés, játékfejlődés, normatív befolyás, kölcsönösség, intimitás, szocializáció stb írásbeli vizsga 0711 projektmunka 6 /

7 A lényegi elemek és a logikai kapcsolatok felismerése A hipotézis vagy cél megfogalmazása és értékelése A téma aktualitása Önkifejezőképesség A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlyoz. A vizsgázó megtalálja a legfontosabb csomóokat a társas együttműködés kialakulására nézve, különös tekintettel a 3 és 7 éves kor közti fejlődésre. Felismeri, hogy a társas együttműködés a játéktevékenység fejlődése mentén tanulmányozható, illetve megfogalmazza ennek a fejlődésnek az állomásait. Leírja a kortárs kapcsolatok az életkorral növekvő jelentőségét a szocializációban. A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére, például a kognitív fejlődés szakaszait párhuzamba állítja a barátságok alakulásának életkori jellemzőivel, vagy megfigyelheti, hogy az autonómiaigény növekedésével együtt nő a kortárscsoport fontossága stb. épes a megfigyelések, interjúk, szakirodalmi tájékozódás alapján következtetések levonására. A társas fejlődés elakadásainak elemzésekor például a társadalmi beilleszkedési problémák eredetét gondolhatja végig. Az elkészült projekt a hipotézisre vagy célkitűzésre épül, alkalmas a megadott téma vizsgálatára. Sor kerül a hipotézis vagy a kutatási cél megvalósulásának értékelésére, mely a szociális viselkedés fejlődését vizsgálja. A vizsgamunka életszerű, kötődik a vizsgázó lakóhelyén megfigyelhető jelenségekhez. A vizsgált adatok, pszichológiai jellemzők aktuálisak, életszerűek. A dolgozatban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, a vizsgázó képes világosan és szakszerűen kifejezni gondolatait. Összesen 50 anári vélemény, aláírás: 36 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 7 /

8 2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése (10 ) Szemok ont ax. Az írásos anyag a szociális viselkedés élmeghatározás és fejlődését leíró elméletekhez és a vizsgázó értékelés által is megfigyelhető jelenségek- hez igazodik. A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiemelés A projektmunka elméleti megalapozása egszerkesztettség, nyelvhelyesség A vizsgázó képes észrevenni és bemutatni azokat a csomóokat, melyek a társas viselkedés fejlődésében jellegzetesek. zek egymásra épülését, sorrendiségét, ok-okozati viszonyait kiemeli, például a decentrálás képességének kialakulásával a másik nézőjába helyezkedés, ezáltal a kölcsönösség is fejlődik. A gyermeki fejlődés kognitív és társas aspektusainak tanulmányozását tükrözi az elkészített bibliográfia. A feldolgozott szakirodalom alapján az elméleti ismeretek megfogalmazódnak, azokat megfelelően alkalmazza hipotézisének igazolásában. A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, szabatosan megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 8 2 Összesen 10 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 8 /

9 2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése (40 ) Szemok Önállóság a kiválasztott téma feldolgozásában Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség Szakmailag megalapozott címadás A feladat megértése A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. A mástól átvett audiovizuális anyagrészek forrásait osan feltünteti. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy művészi tevékenységet, esetleg eredményt, az anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, képes érzelmi hatások felkeltésére. A szerző megfogalmazza saját, önálló véleményét. A vizsgamunka formája az érettségi vizsgához méltó, esztétikai minőséget hordoz. A produktum terjedelme megfelel az előírtaknak. épi világa jól szerkesztett, ha van, szövege szabatosan, osan, megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. A cím a társas viselkedés fejlődésének témájával összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. A munka tartalma megfelel a választott témának, a szociális viselkedés fejlődésének megjelenését, megfigyelhetőségét állítja a középba; betartja a választott műfaj sajátosságait, követelményeit. ont ax írásbeli vizsga 0711 projektmunka 9 /

10 A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlyoz. A vizsgázó megtalálja a legfontosabb csomóokat a társas együttműködés kialakulására nézve. Felismeri, hogy a társas együttműködés a játéktevékenység fejlődésén keresztül tanulmányozható az adott korcsoportban; A lényegi elemek és logikai kapcsolatok felismerése, lomásait. Felismeri a kortárs kapcsolatok megfogalmazza ennek a fejlődésnek az ál- az információk életkorral előrehaladóan növekvő jelentőségét a szocializációban. komplex kezelése árgyát vagy témáját több szemból vizsgálja, például kiemeli a kölcsönösség és az autonómiatörekvések, a kooperáció és versengés ellentéteit. A témához kapcsolódó elméleti és műfaji ismeretek tükröződnek a kész műben. brázolhatja a család, illetve a lakókörnyezetében előforduló óvodai csoport életét a társas együttműködés szemjából, A projekt készítésének vagy egy egyéni fejlődési vonal különböző szakmai megalapozása állomásait is bemutathatja. A szakmai ismereteket, a különböző technikai eszközök hatásmechanizmusát (például képnyelv vagy hanghatások, technikai eszközök, vágás, montázstechnika szakszerű alkalmazása) megfelelően alkalmazza. A téma aktualitássághoz. A vizsgamunka életszerű, kötődik a való- Összesen A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekthez mellékelt írásos anyag és a képi vagy elektronikus vizsgadarab összesített száma (a és b rész együtt): anári vélemény, aláírás: 50 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 10 /

11 3. Szervezésen alapuló projekt 3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése (30 ) Szemok Önállóság a kiválasztott téma feldolgozásában Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség élmeghatározás és értékelés A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiemelés A projektmunka elméleti megalapozása Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját munkája. A dolgozat alapján egyértelműen azonosítható, hogy a szervezés folyamatában mi az érettségiző saját, önálló teljesítménye, és mit végzett a többi résztvevő, társszervező. Az írásos anyag tükrözi a szervezés során szerzett egyéni tapasztalatokat. Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (3-5 oldal), tagolása arányos. A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített. Szabatosan, osan, igényesen megfogalmazott. em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Az írásos anyag formája esztétikus, az érettségi vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, margót és címeket tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek. ortfóliója gondosan összeállított, tükrözi a szervezőmunka sajátosságait. Az írásos anyag a szervezőmunka céljához igazodik, meghatározza a szervezés során végzendő egyéni feladatokat. Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, az érettségiző által végzett tevékenység hatékonyságának értékelésére. A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére a társas viselkedés fejlődésének elméleti ismereteinek közlése során. A tanuló törekszik a lényegi elemek hangsúlyozására. A szociális viselkedéssel kapcsolatos elméleti ismeretek megalapozását tükrözi az elkészített bibliográfia, a szervezéshez kapcsolódó ismeretek megjelennek, azokat megfelelően alkalmazza. Rávilágít a szervezés személyi, pszichológiai és esetleg gazdasági feltételeire. ax. 4 Összesen írásbeli vizsga 0711 projektmunka 11 /

12 3. b) A lebonyolítás módjának értékelése (20 ) Szemok, kompetenciák ont ax. A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított idő dokumentáltan az érettségihez méltó (30-35 óra), 2 az elvárhatónak megfelelő. Önálló munkavégző és kezdeményezőképesség A figyelem felkeltése és az érdeklődés megtartásának képessége Szervezőkészség, az információk komplex kezelése Helyzetfelismerő, konfliktuskezelő és problémamegoldóképesség A tanuló motiváltsága megfelelő mértékű, önmaga javasol, áll elő ötletekkel. egállapítható, hogy a vizsgázó a szervezésben mit végzett önállóan, irányítóként, munkatársként, résztvevőként. A rendezvény meghirdetése, a figyelem felkeltése ötletes, többfajta információhordozót is használ. A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a résztvevők megfelelő tájékoztatására. épes a kapcsolatteremtésre, számára esetleg idegen környezetben is jól kommunikál. A társas viselkedés fejlődését bemutató, vagy ahhoz kapcsolódó kiállításhoz, előadások, rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához szükséges időkeret megjelölése, az idő megválasztása megfelelő. Az események időtartama arányos. A helyszín/helyszínek megválasztása megfelelő, a költségigények meghatározása megfelelő módon megtörtént. A tanuló ismeri a kitűzött céltevékenységhez kapcsolódó intézmények (óvodák, gyermekotthonok) működésének sajátosságait. Az esemény menetének összefogása, irányítása megvalósult. A rendezvény értékelése és a megfelelő visszacsatolás megtörtént. A tervezés és lebonyolítás során az esetlegesen előforduló gátló, zavaró tényezők megoldását megtervezte a vizsgázó (esőnap, helyszín, áramhiány, rendzavarás stb.). A tanuló képes volt a program kapcsán keletkező feszültségek kezelésére, az akadályok leküzdésére, meg tudta oldani a váratlan helyzeteket, illetve reagált a felvetésekre Összesen 20 A szervezésen alapuló projekt írásos anyagának és a lebonyolítás 50 módjának összesített száma (a és b rész együtt): anári vélemény, aláírás: írásbeli vizsga 0711 projektmunka 12 /

13 2. rojekttéma: 1956 utóélete a magyar családok történetében. A projektkészítés folyamatának értékelése Szemok ont ax. A vizsgázó önálló részvétele a projektkészítésében onzultációkon való megjelenés nformációk kezelése, probléma-felismerés, problémamegoldóképesség, széles körű alkalmazási ismeretek yelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás Önálló munkavégzés az 1956 utóéletét vizsgáló téma feldolgozásában, és erről a munkanaplóban, valamint a konzultációkon számadás. Aktív részvétel a konzultációkon, os felkészülés azokra, hiteles beszámoló az elvégzett munkáról. A munkanapló folyamatosan és precíz vezetése utóéletének bemutatása érdekében portfóliót készít, azt folyamatosan bővíti, mappájában bemutatja a készítés folyamatához kapcsolódó anyagait, a szakirodalomról készített vázlatait, jegyzeteit, mellékeli részfejezetét. A fel nem használt fényképek vagy más vázlatok alátámasztják önállóságát. Hipotézisét vagy célkitűzését írásban is megfogalmazza, 1956 utóélete, azaz a nemzeti múltú téma kiválasztásának okát megindokolta, esetleges családi vagy korábbi egyéni élményéről is számot adott. Jó beosztással, reális időszakokkal tervezetet, illetve hálótervet készített a projektmunka ütemezésére. Határidőre, jó minőségben nyersváltozatot, illetve részfejezetet készített 1956 utóéletéről, vagy a saját forgatókönyvének, alkotásának első részletét bemutatta a konzulens által kitűzött határidőre, vagy bizonyította a rendezvényszervezése megfelelő előkészítettségét. A munkanapló vagy a kommentár és a tervezet vagy hálóterv tartalma logikusan felépített, nem tartalmaz súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. egfelelő kompetenciával rendelkezik a projektmunkával kapcsolatos személyes élmények megfogalmazására, a projektvezetővel és más érintett személyekkel való jó együttműködésre. A konzulens tanár előtt bizonyította a szakirodalom megértését, értő feldolgozását (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A portfólióban található szakirodalmi jegyzetei nyelvhelyessége, helyesírása megfelelő. 2 4 Összesen írásbeli vizsga 0711 projektmunka 13 /

14 . Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez 1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése Szemok ont ax. A dolgozat egyedisége Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját szellemi terméke. Az idézetek, hivatkozások forrását 2 Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség osan feltünteti. Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő. A vizsgamű formája az érettségi vizsgához méltó, (például forgatókönyve áttekinthető), margót és címeket tartalmaz, illusztrációi ízlésesek, a dolgozat tagolása arányos. A kifejtés mondatokból áll, s a szöveg logikusan felépített. Szabatosan, osan, igényesen megfogalmazott. em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Szakmailag A cím az 1956 utóélete tartalommal összhangban megalapozott van, figyelemfelkeltő, ötletes, esetleg közvetlenül címadás kapcsolható a választott család történetéhez. A feladat megértése, a probléma felismerése, a problémamegoldás keresése A projekt elméleti megalapozása, az információk komplex kezelése, szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata A munka tartalma megfelel az 1956 utóélete témának, családtörténelmi események elemzését, emberi viszonyok ábrázolását állítja a középba, 1956 fordulóként jelenik meg. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevékenységet, ez egyaránt lehet saját forgatókönyv, riport, interjú, felmérés, filmelemzés, dokumentumelemzés vagy családfa, a választott család bemutatására alkalmas fotó, saját készítésű, szemléltetésre szánt audiovizuális produktum stb. A dolgozathoz kapcsolódó elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza. nformációit többféle műveltségi területről szerzi (történelem, esetleg levéltári kutatómunka, pszichológia, társadalmi valóság, a média világa). épes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű műbeépítése). A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja, például internált, emigráns, disszidens, megtorlás, diktatúra, pártállam, kmk../3, X-es kategória, osztályellenség, rendőri felügyelet, erkölcsi bizonyítvány, köztörvényes írásbeli vizsga 0711 projektmunka 14 /

15 A lényegi elemek és a logikai kapcsolatok felismerése A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlyoz. A vizsgázó képes összefüggések felismerésére, vizsgálhatja a ádár-korszak egyéni, családi, generációs jellemzőit, 1956 emléke és a családi sors kapcsolatának jellemzőit. Feltárhatja az évtizedes üldöztetés vagy elhallgattatás következményeit. Bemutathatja az egyéni emlékek sajátosságait, az azonos vagy eltérő szemléletből eredő hangsúlyokat, a történelmi események családon belül átadott magyarázatának okait. A hipotézis Az elkészült projekt a hipotézisre vagy a célra vagy cél épül, alkalmas az 1956 utóéletét elemző téma megfogalmazástására. vizsgálatára, a családtörténet középba állí- és értékelése Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának értékelésére vagy forgatókönyv esetén a hatásosság átgondolására vagy annak eldöntésére, hogy az elkészült riportok 1956-tal mint fordulótal mennyire vannak összefüggésben. Önkifejező- Az írásos anyag tartalmazza a szerző saját vé- képesség leményét a választott család sorsáról, szerepéről. Összesen 50 anári vélemény, aláírás: 36 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 15 /

16 2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése (10 ) Szemok ont ax. élmeghatározás és Az írásos anyag 1956 utóéletének bemutatásához, értékelés a ádár-korszak és a rendszerváltás történelmi mozzanataihoz igazodik, sor kerül a cél megvaló- A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiemelés A projektmunka elméleti megalapozása egszerkesztettség, nyelvhelyesség síthatóságának értékelésére is. A vizsgázó képes a lényegi elemek, a történelmi, gazdasági, pszichológiai, társadalmi, szociológiai ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére. A produktum megvalósításához szükséges (például technikai eszközök hatásmechanizmusát, a választott műfaj sajátosságait tükröző) elméleti ismeretek tanulmányozását tükrözi az írásos anyag. Az 1956 és a ádár-korszak történetével kapcsolatos ismeretek megalapozását alátámasztja az elkészített bibliográfia, az elméleti ismeretek megfogalmazódnak, azokat megfelelően alkalmazza az érettségiző. A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, szabatosan megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát Összesen 10 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 16 /

17 2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése (40 ) Szemok Önállóság a kiválasztott téma feldolgozásában Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség Szakmailag megalapozott címadás A feladat megértése A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. A mástól átvett audiovizuális anyagrészek forrásait osan feltünteti. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy művészi tevékenységet, az anyagban megjelenik az eredetiség, és képes érzelmi hatások felkeltésére. Jól megállapítható a szerző saját véleménye 1956-ról, mint nemzeti történelmünk fordulójáról, a tárgyilagosság mellett a bemutatott családok sorsával azonosulásra, állásfoglalásra képes. A vizsgamunka formája az érettségi vizsgához méltó, esztétikai minőséget hordoz. A produktum terjedelme megfelel az előírtaknak. épi világa jól szerkesztett, ha van, szövege szabatosan, osan, megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. A cím 1956 utóéletének témájával vagy a történelmi háttér elemzésével vagy a választott család történetével összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. A munka tartalma megfelel a történelmi eseménnyel kapcsolatos témának, a családtörténet eseményei társadalmi okainak, következményeinek vizsgálatát állítja a középba, vagy kitér a társadalmi környezet különböző szemú bemutatására centrális szerepet kap a dolgozatban. ont ax írásbeli vizsga 0711 projektmunka 17 /

18 A lényegi elemek A projektmunkában a lényegi elemeket és logikai kapcsolatok felismerése, okozati kapcsolatok, összefüggések emeli ki, jól súlyoz, megjelennek ok- az információk (páldául a történelmi események átélése komplex kezelése hogyan függ össze a családi tapasztalatokkal, egyéni sorsokkal). árgyát vagy témáját több szemból vizsgálja, több szemból érvel vagy A projekt készítésének szakmai megalapozása próbál hatni. A témához kapcsolódó elméleti és műfaji ismeretek tükröződnek a kész műben. brázolhatja az ismert történelmi események hatását a család gazdasági helyzetére, az elszenvedett megtorlás évtizedeken átnyúló hatását, a család szétszakadását emigráció, halál, elköltözés vagy más okból stb., a ádár-korszak társadalomismereti elemzésére törekszik. A szakmai ismereteket, a különböző technikai eszközök hatásmechanizmusát (például képnyelv vagy hanghatások, technikai eszközök, vágás, montázstechnika) megfelelően alkalmazza. Összesen 40 A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekthez mellékelt írásos anyag és a képi vagy elektronikus vizsgadarab összesített száma (a és b rész 50 együtt): anári vélemény, aláírás: 22 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 18 /

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 0721 ÉRSÉG VZSGA 2007. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint Fontos tudnivalók A projektek

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0612 ÉRTTSÉGI VIZSGA 2006. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA Projektmunka JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ OTATÁSI MINISZTÉRIUM Az útmutató témánként, azonos felépítéssel készült. lőször a projekt

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 081 ÉRSÉG VZSGA 008. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák Az egyéni vágyak és

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 1011 ÉRSÉG VZSGA 010. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojekt JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák A tudomány fejlődésének

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 1111 ÉRTTSÉGI VIZSGA 01. MBRISMRT ÉS TIA ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA mberismeret és etika középszint

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei (projekt) (tételkifejtés és projektvédés) 15 perc (10 perc és 5 perc) 240 perc 20 perc 80 pont 70 pont (50 pont és 20 pont) 75 pont 75 pont A vizsgán

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 TÁRSADALOMISMERET Néhány szó a Társadalomismeret

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa

Részletesebben

SEGÉDANYAG A PORTFOLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDANYAG A PORTFOLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SEGÉDANYAG A PORTFOLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Készítette: Kasik László és Molnár Edit Katalin 2011. október 19. Ez a segédanyag elsősorban a pedagógiatanári MA szakosok számára készült. Ugyanakkor a benne megfogalmazott

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k:" a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k: "a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szent Margit Gimnáziumának Helyi tanterve 2013. 1 I. RÉSZ- ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Bevezetés 3 II. AZ ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE, ÓRATERVE 1. Tantárgyi struktúra és

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. SOPRON

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. SOPRON A nevelőtestület elfogadta: 2015. január 29. Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. SOPRON 1 Tartalomjegyzék 1. PREAMBULUM... 5 2. NEVELÉSI

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből A célnyelv oktatásának alapvető célja a KER-rel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a - Emberi Erőforrás BA szak - Kommunikáció és Médiatudomány

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal SZAKMAI PROGRAM 1. 1. oldal HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HKSZK 3000 HATVAN, VÉCSEY U. 2. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 HATVAN, Bajcsy-Zs. u. 6. TELEFON:

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben