A nagyértékű lovak biztosításának biztosítása (NLB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagyértékű lovak biztosításának biztosítása (NLB)"

Átírás

1 A nagyértékű lovak biztosításának biztosítása (NLB) Különös biztosítási feltételek 1/7

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A biztosítás tárgya A biztosítási szerződés alanyai A biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete A biztosítás tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak A biztosítás hatálya A biztosított vagyontárgyak A biztosítási esemény Biztosítással nem fedezett károk, kizárások A biztosítási összeg A biztosítási díj A biztosított közlési és változásbejelentési kötelezettsége A biztosító szolgáltatása, a szolgáltatás korlátozásának feltételei Kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettség A biztosító mentesülése A szerződés módosítása A biztosítási esemény bejelentése és a biztosító szolgáltatása A biztosítási szerződés megszűnése Eltérés a szokásos vagy korábbi szerződési gyakorlattól...7 2/7

3 A nagyértékű lovak biztosításának biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító Zrt-nek (Magyarország, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság ) a továbbiakban: biztosító és a szerződőnek/biztosítottnak az általános biztosítási feltételek (mezőgazdasági növény-, állat és vagyonbiztosításokhoz), és a jelen különös biztosítási feltételek alapján létrejött biztosítási szerződéseire alkalmazni kell. Ha a jelen különös biztosítási feltételek eltérnek az általános biztosítási feltételektől, akkor a jelen különös biztosítási feltételekben meghatározottak az irányadók. 1.. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítás tárgya A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a jelen biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási szolgáltatást teljesíti a biztosítási szerződés szerint, a szerződésben meghatározott biztosítási összeg erejéig A biztosítás a 3.2. pontban meghatározott alapkockázatra és a szerződő által választott, a 3.3. pontban meghatározott kiegészítő kockázatokra nyújt biztosítási fedezetet. A jelen különös biztosítási feltételek tekintetében alapkockázat a tűz- és elemikár kockázat, amely nélkül a biztosítás nem köthető meg, és amelynek megléte feltétele a 3.3 pontban megjelölt kiegészítő kockázatok biztosító által történő vállalásának. Záradékkal külön díj ellenében a biztosítási fedezet állattartói felelősségre, verseny és szállítási kockázatra is kiterjeszthető. Ha a felek várakozási időt kötöttek ki, akkor a biztosító kockázatviselése a várakozási idő elteltét, ha pedig az állatok újonnan telepítettek, akkor a karanténban előírt időtartam elteltét követő napon kezdődik A biztosító a szerződés hatálybalépésétől számított tizenöt napos várakozási időt köt ki a biztosított ló betegsége miatti elhullásra, kényszervágásra vagy elaltatásra. Ha a várakozási időn belül valamely biztosított ló betegség miatt elhullik, kényszervágásra vagy elaltatásra kerül, a biztosító nem nyújt szolgáltatást, csupán a biztosítási díjnak a pont szerinti visszatérítésére köteles. A várakozási idő alatt bekövetkező tűz- és elemikár-, valamint a baleseti kockázatokból eredő károkra nem vonatkozik a várakozási idő A biztosítás tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak A biztosítás határozott vagy határozatlan időtartamra köthető. A határozott tartam három évnél rövidebb nem lehet. A határozott tartamú szerződések felmondásának a jogát a felek 3 évre kizárják A biztosítás hatálya A biztosítás területi hatálya a szerződésben (az ajánlat vagy a szerződésmódosítás mellékletét képező Adatközlő és díjszámítás elnevezésű adatlapon, a továbbiakban: adatközlőn) meghatározott kockázatviselési helyen (telephelyen) és annak 30 km-es környezetében bekövetkezett biztosítási eseményre terjed ki A biztosítás időbeli hatálya a szerződés hatálybalépésétől annak megszűnéséig tart. 2. A biztosított vagyontárgyak 1.2. A biztosítási szerződés alanyai A szerződő az általános biztosítási feltételekben megjelölt személy Biztosított az ajánlaton név szerint megjelölt állattartó. Állattartó az állatállomány tulajdonosa vagy a vagyontárgy megóvásában érdekelt más személy (haszonbérlő stb.) A biztosítást jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság kötheti meg, aki/amely a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki/amely a szerződést ilyen érdekelt személy javára köti A biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete A biztosító a szerződés hatálybalépésétől viseli a kockázatot, kivéve, ha a felek valamely kockázat tekintetében várakozási időt kötöttek ki, vagy az állatokat újonnan telepítették A jelen különös biztosítási feltételek alapján biztosított vagyontárgynak minősül a szerződéskötéskor legalább 2, de legfeljebb 12 éves korú, a biztosítási adatközlőn meghatározott tenyészló, szabadidős ló, sportló, bérló és bérfogatló annak a naptári évnek a végéig, melyben a 15. évét betölti A biztosítás szempontjából Tenyészló: valamely elismert tenyésztői szervezet, egyesület által törzskönyvi ellenőrzésben tartott ló (mén esetében tenyésztési engedéllyel rendelkező egyed). Szabadidős ló: sportló-, tenyész- illetve törzskönyvi nyilvántartásban nem szereplő, nem haszonszerzési céllal tartott állat. Sportló: a Magyar Lovas Szövetség által nyilvántartott, a tárgyévre érvényes startengedéllyel rendelkező, a Magyar Lovas Szövetség által engedélyezett versenyeken rendszeresen induló ló. A verseny-szakágak: a western, a díjlovagló, a távlovagló, a fogathajtó, a díj- 3/7

4 ugrató, a military és a voltige. Bérló: bérlovagoltatásra illetve bérfogatolásra használt ló, melyet a bérbevevő használ. Bérfogatló: az a ló, amelynél a bérlő a kocsikázásért fizet, a lovakat a fogatos hajtja A biztosítás csak az ajánlattételkor, illetőleg a szerződésmódosításkor egészséges állatokra terjed ki A biztosítási fedezetbe vont lovaknak rendelkezni kell tartós egyedi megjelöléssel, tulajdonjogot igazoló okirattal, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) által hitelesített lóútlevéllel, származási lappal és 10 napnál nem régebbi állatorvosi vizsgálati igazolással. 3. A biztosítási esemény 3.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján biztosítási esemény a biztosított lónak az alapkockázatban (3.2.) vagy a szerződő által választott és a biztosító által fedezetbe vont kiegészítő kockázatban (3.3.) meghatározott károsító esemény miatt bekövetkezett elhullása, kényszervágása, elaltatása vagy gyógykezelése az alábbiak szerint: 3.4. Fogalom meghatározások Jelen különös biztosítási feltételek alapján balesetnek minősül a véletlen váratlan bekövetkező, külső behatásból eredő, sérülést okozó esemény, valamint az elcsúszás, a botlás, az áramütés, idegen tárgyak lenyelése és a vízbefulladás. A csonttörés, az ín- és izomszakadás és egyéb sérülés csak akkor minősül balesetnek, ha megfelelő tartási körülmények között, illetve rendeltetésszerű használat közben történt Jelen különös biztosítási feltételek értelmében kényszervágásnak minősül, ha a sérült vagy az elhullás közeli veszélyétől fenyegetett beteg állatot abból a célból véreztetik el sürgősen, hogy az állat ne hulljon el, illetőleg húsa a betegség súlyosbodása miatt fogyasztásra alkalmatlanná ne váljék Jelen különös biztosítási feltételek tekintetében elaltatásról van szó, ha a beteg vagy balesetet szenvedett állatot humánus okok miatt a további szenvedéstől túlaltatással megóvják A felek megállapodnak abban, hogy egy biztosítási eseménynek minősül, ha a és pontok szerinti gyógykezelésben részesülő ló a kezelés megkezdését követő 30 napon belül ugyanazon okból elhullik, kényszervágása, illetve az elaltatása következik be Alapkockázat A biztosított ló tűz és elemi kár (tűz, villámcsapás, vihar, jégverés, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen üreg beomlása, víz- és gőzvezeték meghibásodása) miatt, a károsodástól számított 15 napon belül bekövetkezett elhullása, kényszervágása vagy elaltatása Kiegészítő kockázatok A biztosított ló baleset és betegség miatti elhullása, kényszervágása vagy elaltatása Ellési rendellenességgel összefüggésben a tenyészkanca és/vagy a csikó elhullása, illetve az ellési rendellenesség következtében a kanca és/vagy a csikó kényszervágása vagy elaltatása A biztosított ló baleset miatti kórházi, klinikai gyógykezelése, beleértve az oda és visszaszállítás számlával igazolt költsége, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara Lógyógyász Tagozatának tagja által végzett indokolt helyszíni gyógykezelés költsége A biztosított ló baleset és betegség miatti kórházi, klinikai gyógykezelése, beleértve az oda és visszaszállítás számlával igazolt költsége, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara Lógyógyász Tagozatának tagja által végzett indokolt helyszíni gyógykezelés költsége. Jelen különös biztosítási feltételek szerint az elléssel és elvetéléssel összefüggő káresemények a pont szerint a betegség fogalomkörébe tartoznak. 4. Biztosítással nem fedezett károk, kizárások 4.1. Nem terjed ki a biztosítási fedezet a károkra, ha az elhullás, a kényszervágás, az elaltatás illetve a gyógykezelés oka olyan betegség illetve elváltozás, amely az állatnál már a kockázatviselés kezdetekor fennállott, az állategészségügyi ellátás hiányossága, az állat oltásával vagy ivartalanításával összefüggő állatorvosi hibából ered, gazdasági okokra vezethető vissza, az állat szállítása során vagy azzal összefüggésben (kivéve külön díjért vállalt szállítási kockázat esetében) keletkezik, versenyen következik be (kivéve külön díjért vállalt verseny kockázat esetén) Nem fedezi továbbá a biztosítás a kárt, ha az állatot hatósági rendeletre ölik le, az állat elhullása az állat-egészségügyi jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettséggel járó betegség miatt hatósági zárlat alatt álló telephelyen következik be, a biztosítási esemény az adatközlőn az állat tartásának helyeként megjelölt telephely 30 km-es körzetén kívül történik, azt bűncselekménnyel (pl. rongálás) vagy szabálysértéssel okozták, annak okával kapcsolatban valamely személlyel szemben állatvédelmi bírság szabható ki, az harmadik személy kártérítése, garancia alapján megtérült, vagy egyéb biztosítás alapján megtérül, 4/7

5 a kanca vetélése következtében elhullik a csikó, a kanca elhullása nélkül, az állatorvosi kezelés megelőző, illetve korrekciós és plasztikai jellegű. 5. A biztosítási összeg 5.1. A jelen különös biztosítási feltételek tekintetében az állatonként meghatározott biztosítási összeg számításának alapja kizárólag a valóságos érték (az adatközlőn: biztosítási érték), amely a biztosított vagyontárgy forgalmi értékével egyezik meg A biztosított állat biztosítási összegét ta szerződő és a biztosító közösen határozza meg a forgalmi érték alapján, figyelembe véve a ló származását, elért eredményeit, vételárát, korát, ivarát és hasznosítási módját A biztosítási összeget egyedenként kell meghatározni és az ajánlat részét képező adatközlőn rögzíteni, majd biztosítási időszakonként felül kell vizsgálni és a tényleges értékváltozásnak megfelelően korrigálni. Az állat 10 éves korától 15 éves koráig (a biztosíthatóság határáig) fokozatosan, évente 10%-os mértékkel a felére kell csökkenteni a biztosítási összeget A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított állat valóságos (forgalmi) értékét. Ha a biztosítási összeg az állat valóságos (forgalmi) értékénél kisebb, a biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogy a biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy valóságos (forgalmi) értékéhez igazodik. 6. A biztosítási díj A biztosító a biztosítási díjat eltérő megállapodás hiányában a biztosítási időszakra állapítja meg. A biztosítót a kockázatviselés kezdetétől annak teljes tartamára megilleti a díj A biztosítási díj megállapítása A biztosítási szerződés éves díja a lovanként meghatározott éves díjak összege Az egyes lovak éves díját a jelen különös biztosítási feltételekhez mellékelt díjszabásban az alap- és a kiegészítő pontokban foglalt kockázatokhoz rendelt díjtétel és a biztosított állat valóságos értékének (az adatközlőn: biztosítási érték) a szorzata adja. A és a pontok szerinti kockázatok éves díja lovanként kerül meghatározásra a választott éves biztosítási összeg alapján, a ló valóságos értékétől függetlenül A biztosítás éves díja függ a szerződő által választott és az adatközlőn megjelölt önrész mértékétől is Időarányos díjat számít a biztosító, ha a szerződést év közben kötötték Évközi érdekmúlás esetén időarányos díjat kell számítani, feltéve, hogy az érdekmúlás nem biztosítási esemény következménye, és az érdekmúlást hitelt érdemlően bizonyították A jelen különös biztosítási feltételek esetén automatikus indexálás nem alkalmazható A biztosítási díj fizetése Az általános biztosítási feltételeknek a biztosítási díj fizetésére vonatkozó szabályait az alábbi kiegészítéssel kell alkalmazni: Ha az állat a várakozási időn belül betegség miatt hullik el a biztosító nem jogosult az adott lóra és az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díjra, a befizetett összeget a biztosító a bejelentést követő 30 napon belül visszafizeti. 7. A biztosított közlési és változásbejelentési kötelezettsége 7.1. A változásbejelentési kötelezettség Jelen különös biztosítási feltételek tekintetében az általános biztosítási feltételek az alábbiakkal A változás-bejelentési kötelezettség alá tartozik a biztosított állat más telephelyre történő áttelepítése, a biztosított állat értékének csökkenése, a biztosított állat hasznosítási módjának megváltozása, a biztosított állat bérbeadása, tartásának más jogcímen való átengedése, a szerződő jogállásának változása, illetve megszűnése, a szerződő elleni csődeljárás, felszámolási eljárás, valamint a szerződő jogutód nélküli megszűnésére irányuló végelszámolási eljárás megindítása, a kockázatviselés helyén új tevékenység, új technológia beindítása, ha a biztosított a szerződő helyébe lép, egyébként minden olyan tény, esemény, amely a biztosító kockázatvállalását befolyásolja. 7.2 Az adatközlés A szerződő a szerződés megkötése előtt az ajánlat mellékletét képező adatközlőn ( Adatközlő és díjszámítás elnevezésű adatlapon) állatonként közli a biztosított lovak valóságos értékét (az adatközlőn: biztosítási érték) és a választott önrészt, illetve kockázatokat A szerződő a szerződés fennállása alatt az állatok valóságos értékének változását, állatonként az adott biztosítási időszakot követő hónap 15-éig a fenti adatközlőn jelenti be. 8. A biztosító szolgáltatása, a szolgáltatás korlátozásának feltételei 8.1. A biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 12.3 pontban meghatáro- 5/7

6 zott teljesítési határidőn belül a biztosítottnak megtéríti a biztosított lovak elhullása, kényszervágása, elaltatása illetve gyógykezelése miatt keletkező károkat az alábbiak szerint A szolgáltatás mértékének megállapítása és a szolgáltatás korlátozásának feltételei A biztosító szolgáltatása a tűz- és elemikár, a baleset és betegség, valamint az ellési rendellenesség miatti elhullás, kényszervágás illetve elaltatás esetében a biztosított állat adatközlőben megjelölt biztosítási öszszege, az adatközlőben megjelölt önrész levonásával A biztosító szolgáltatatása a baleset miatti kórházi, klinikai gyógykezelés a baleset és betegség miatti kórházi, klinikai gyógykezelés esetén az önrésszel csökkentett gyógykezelési költség, amelynek felső határa (limit) a szerződő választásától függően biztosított lovanként és évente: a ló az adatközlőn megjelölt biztosítási értékének 30%- a, de legfeljebb Ft, vagy a ló az adatközlőn megjelölt biztosítási értékének 30%- a, de legfeljebb Ft Amennyiben a ló állatorvosi kezelését követően 30 napon belül azonos kórok miatt elhullik, kényszervágása vagy elaltatása válik szükségessé, az elhullás, kényszervágás vagy altatás alapján térítendő szolgáltatási összeg csökken a kezelésre kifizetett összeggel a 3.5.pont szerint Kényszervágás esetében a biztosító a kényszervágási megtérülést kiegészíti a pont alapján megállapított szolgáltatási összegig. A biztosító kényszervágást csak szabályos kényszervágási javaslat és hatósági állatorvosi vizsgálat alapján fogad el Ellési rendellenességből eredő kár esetén a biztosító a tenyészkanca önrésszel csökkentett értékét és/vagy a csikó értékét (amely az anyaállat értékének 10 %-a) téríti meg Gyógykezelések esetén az elszámolható térítés maximuma a Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott gyógyászati minimumár Ha a kár bekövetkezésében a biztosítási eseményen kívül más, olyan körülmény is közrehatott, ami nem biztosítási esemény, a biztosító a kárt csak olyan mértékben téríti meg, amilyen mértékben az a biztosítási esemény következménye A biztosítási esemény bekövetkezése miatt esedékessé vált éves díjat a biztosító jogosult a szolgáltatási összegből levonni A jelen különös biztosítási feltételek tekintetében az általános biztosítási feltételekben foglalt részleges kár nem értelmezhető, figyelemmel a biztosított vagyontárgy jellegére. 9. Kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettség 9.1. Az általános biztosítási feltételekben foglaltakon túlmenően a biztosított köteles az állattartásra vonatkozó szabályokat, és a szakmai elvárásokat mindenkor betartani, valamint a jó gazda gondosságával eljárni az állattartás kapcsán A kármegelőzési kötelezettség súlyosan gondatlan megszegésének minősül különösen: ha a biztosítási esemény nem megfelelő tartási, takarmányozási és gondozási viszonyok, a technológiai előírások megszegése, az állat-egészségügyi szabályok be nem tartása, vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt következik be. 10. A biztosító mentesülése Amennyiben a káresemények a kármegelőzési kötelezettségek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése miatt következnek be, a biztosító részben vagy egészben mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól. Ekkor a már kiszámított szolgáltatási összeg olyan százalékban csökken, mint amilyen mértékben a biztosított a károk keletkezésében közrehatott. 11. A szerződés módosítása A felek a biztosítási szerződést a biztosított állatok és a választható kockázatok tekintetében jelen különös biztosítási feltételek keretén belül közös megegyezéssel módosíthatják. A szerződés módosítását a szerződő írásban kezdeményezheti. 12. A biztosítási esemény bejelentése és a biztosító szolgáltatása A biztosítási esemény bejelentésének módja és határideje A szerződőnek/biztosítottnak a biztosítási eseményt bekövetkezése után haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül telefonon illetve elektronikus úton, majd később írásban a szerződő aláírásával megerősítve be kell jelentenie a biztosítónak. A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését A biztosító képviselőjének a megérkezéséig legfeljebb a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül a biztosított csak az állat-egészségügyi szabályok szerint és a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat a káresemény helyszínén A kárbejelentést követően az általános biztosítási feltételek szerinti írásbeli kárigényt nem kell benyújtani a szerződőnek/biztosítottnak. 6/7

7 12.2. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges iratok A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani minden a szolgáltatás jogalapját és a keletkezett kár összegszerűségét hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot úgy, mint a hatósági állatorvosi igazolást, vagy a Magyar Állatorvosi Kamara Lógyógyász Tagozatának tagjától egy pontos, tárgyilagos, a káreseményt rögzítő jegyzőkönyvet, elhullás esetén a hatósági állatorvos, vagy a Magyar Állatorvosi Kamara Lógyógyász Tagozatának tagja által az elhullást követően készített lódiagrammot, hullaátvételi jegyet, elhullási naplót, a kiadási bizonylatokat, kényszervágás esetén a mérlegelési jegyet, és a kényszervágási elszámolást, állatorvosi kezelési költségekről és szállítási költségekről a számlát, mindazokat az iratokat, amelyek a biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához szükségesek A biztosítási szolgáltatás teljesítésének módja és határideje A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási esemény bejelentését követő tizenöt napon belül, hivatalos magyar fizetőeszközben esedékes. Ha a biztosított igazoló iratot tartozik bemutatni, a határidőt attól a naptól kell számítani, amikor az utolsó irat a biztosítóhoz beérkezett A biztosító ellenőrzési jogosultsága A biztosító jogosult bármikor a helyszínen ellenőrizni a kockázati viszonyokat, illetve a szerződő és a biztosított által szolgáltatott adatok helyességét A biztosítási szerződés kizárólag az alábbiak szerint mondható fel: A felek a 3 évnél hosszabb időre szóló határozott tartamú szerződést a harmadik év elteltével évfordulóra, a határozott tartamú biztosítási szerződés bármelyik biztosítási időszak végére 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatják A biztosítási szerződés megszűnik az általános biztosítási feltételekben foglaltakon túlmenően abban az esetben is, ha valamennyi biztosítási fedezetbe vont állat életkora eléri vagy meghaladja a 15 évet. Ez esetben a szerződés a következő biztosítási évforduló napjával szűnik meg Ha a biztosítási szerződés a biztosítási esemény bekövetkezése miatt szűnik meg, a biztosítót megilleti az adott biztosítási időszak teljes díja. 14. Eltérés a szokásos vagy korábbi szerződési gyakorlattól Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. által kínált biztosítás általános biztosítási feltételeiben foglaltakon túlmenően a korábbi feltételekhez képest jelen különös biztosítási feltételek az alábbi eltéréseket tartalmazzák A biztosítási évforduló a felek megállapodása szerinti hónap első napja A biztosítási időszak a felek megállapodásától függően kerül meghatározásra A kizárások köre bővült, melyek az általános biztosítási feltételekben kerültek felsorolásra A biztosítási díj megállapítására vonatkozó szabályok az általános biztosítási feltételekben foglaltak szerint egészültek ki. 13. A biztosítási szerződés megszűnése A biztosító kockázatviselése a biztosítási fedezetbe vont lovak esetében az adott ló tekintetében a más telephelyre történő áttelepítéséig, vagy a 15. életév betöltése esetén a következő biztosítási évfordulóig, vagy a biztosítási érdek megszűnéséig áll fenn, de legfeljebb a biztosítási szerződés megszűnéséig A változás-bejelentési kötelezettség eseteinek köre kiegészült, az általános biztosítási feltételekben foglaltak szerint A változás-bejelentési kötelezettség határideje 2 munkanap A mentesülés szabályai módosultak A biztosító megtérítési igényére vonatkozó szabályok megváltoztak. Allianz Hungária Zrt. 7/7

Mezõgazdasági vállalatok tenyészállat- és lóbiztosítása (TLB)

Mezõgazdasági vállalatok tenyészállat- és lóbiztosítása (TLB) felcím Mezõgazdasági vállalatok tenyészállat- és lóbiztosítása (TLB) Különös biztosítási feltételek ALCÍM 1/6 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések............................3 1.1. A biztosítás tárgya..............................3

Részletesebben

Mezõgazdasági vállalatok tenyészállat- és lóbiztosítása (TLB)

Mezõgazdasági vállalatok tenyészállat- és lóbiztosítása (TLB) felcím Mezõgazdasági vállalatok tenyészállat- és lóbiztosítása (TLB) Különös biztosítási feltételek ALCÍM 1/6 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések............................3 1.1. A biztosítás tárgya..............................3

Részletesebben

Az állatállományok természeticsapásés elemikár-biztosítása (ÁTCSB)

Az állatállományok természeticsapásés elemikár-biztosítása (ÁTCSB) felcím Az állatállományok természeticsapásés elemikár-biztosítása (ÁTCSB) Különös biztosítási feltételek ALCÍM 1/7 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések............................3 1.1. A biztosítás

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény), biztosított

Részletesebben

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei 1/5 AHE-11650/3P A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás. Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151

Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás. Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151 Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. (a továbbiakban:

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK... 1 II. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, ÉRTÉKELÉSI IDŐSZAK, ALULBIZTOSÍTÁS... 2 III. ÖNRÉSZESEDÉS, TÉRÍTÉSI IDŐSZAK... 2 IV. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK,

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör:

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör: Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység:

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység: Utazási vállalkozók kezesi biztosításának feltételei GENERALI PROVIDENCIA Biztosító Rt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási Jelen feltételek alapján kötött

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A mezõgazdasági növények viharkár-biztosításának szerzõdési

A mezõgazdasági növények viharkár-biztosításának szerzõdési A mezõgazdasági növények viharkárbiztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények viharkár-biztosításának szerzõdési feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

Mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosítása

Mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosítása felcím Mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosítása ALCÍM 1/5 A mezõgazdasági vállalkozások szállítmánybiztosításának biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Az új feltételek a Ptk. változásaival is összhangban vannak. Az előző flotta casco terméktől való eltéréseket, a Ptk. változásai miatti eltéréseket valamint

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2008) MJK: AVIPLL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

Külön feltételek. 1. Biztosított. 2. Felelősségi területek

Külön feltételek. 1. Biztosított. 2. Felelősségi területek Tervezői & kivitelezői felelősségbiztosítás a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet szerinti, egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületek tervezői, kivitelezői számára Külön feltételek Jelen Külön feltételekben

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás

Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések (1) Az Életerô emelt szintû kórházi szolgáltatásokra szóló biztosítás jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Az Allianz Hungária Biztosító Rt. (továbbiakban biztosító) a felek között létrejött biztosítási szerződés alapján forintban megtéríti a gépjármű biztosított

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

Mezőgazdasági állatbiztosítás

Mezőgazdasági állatbiztosítás www.allianz.hu Mezőgazdasági állatbiztosítás Különös biztosítási feltételek Mezőgazdasági biztosítások AHE-11180 A mezőgazdasági állatbiztosítások biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák,

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

Még szép, hogy kell a biztonság

Még szép, hogy kell a biztonság SZÉPSÉGSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Még szép, hogy kell a biztonság A biztonság és a váratlan helyzetekre való felkészültség a folyamatos fejlődés, az előbbre jutás alapja. Fontos, hogy az üzleti kockázatok csökkentése

Részletesebben

Allianz Szállítmányvédelem Belföldi szállítmánybiztosítás összkockázatú (all risks) különös biztosítási feltételei

Allianz Szállítmányvédelem Belföldi szállítmánybiztosítás összkockázatú (all risks) különös biztosítási feltételei Allianz Szállítmányvédelem Belföldi szállítmánybiztosítás összkockázatú (all risks) különös biztosítási feltételei 1/9 AHE-11898/5 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítható vagyontárgyak

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

Szabályzat. E-Optimum casco

Szabályzat. E-Optimum casco Szabályzat E-Optimum casco E-Optimum casco biztosítás ügyféltájékoztató és általános szerződési feltételek Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat,

Részletesebben

ATLASZ ÖSSZKOCKÁZATÚ ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁS /C.A.R./ III. FEJEZET FELTÉTELEI (MJK: CAR-ALOP 001-2015) CAR-ALOP 001-2015 Érvényes: 2015.

ATLASZ ÖSSZKOCKÁZATÚ ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁS /C.A.R./ III. FEJEZET FELTÉTELEI (MJK: CAR-ALOP 001-2015) CAR-ALOP 001-2015 Érvényes: 2015. ATLASZ ÖSSZKOCKÁZATÚ ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁS /C.A.R./ III. FEJEZET FELTÉTELEI (MJK: CAR-ALOP 001-2015) CAR-ALOP 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/6 ATLASZ ÖSSZKOCKÁZATÚ ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁS /C.A.R./ III. FEJEZET

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre;

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre; 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

Felhőtlen Nyár Csomag Biztosítási Feltételek. Hatályos: június 15-től szeptember 30-ig

Felhőtlen Nyár Csomag Biztosítási Feltételek. Hatályos: június 15-től szeptember 30-ig Felhőtlen Nyár Csomag Biztosítási Feltételek Hatályos: 2016. június 15-től 2016. szeptember 0-ig Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl Feltétel Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás Érvényes: 2015. október 1-tôl Otthon és környezet Techno+ lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék I. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1 II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL Jelen tájékoztató a finanszírozott gépjármű beépített casco biztosításának főbb ismérveinek bemutatása érdekében készült. Felhívjuk szíves

Részletesebben