A nagyértékű lovak biztosításának biztosítása (NLB)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagyértékű lovak biztosításának biztosítása (NLB)"

Átírás

1 A nagyértékű lovak biztosításának biztosítása (NLB) Különös biztosítási feltételek 1/7

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A biztosítás tárgya A biztosítási szerződés alanyai A biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete A biztosítás tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak A biztosítás hatálya A biztosított vagyontárgyak A biztosítási esemény Biztosítással nem fedezett károk, kizárások A biztosítási összeg A biztosítási díj A biztosított közlési és változásbejelentési kötelezettsége A biztosító szolgáltatása, a szolgáltatás korlátozásának feltételei Kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettség A biztosító mentesülése A szerződés módosítása A biztosítási esemény bejelentése és a biztosító szolgáltatása A biztosítási szerződés megszűnése Eltérés a szokásos vagy korábbi szerződési gyakorlattól...7 2/7

3 A nagyértékű lovak biztosításának biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító Zrt-nek (Magyarország, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság ) a továbbiakban: biztosító és a szerződőnek/biztosítottnak az általános biztosítási feltételek (mezőgazdasági növény-, állat és vagyonbiztosításokhoz), és a jelen különös biztosítási feltételek alapján létrejött biztosítási szerződéseire alkalmazni kell. Ha a jelen különös biztosítási feltételek eltérnek az általános biztosítási feltételektől, akkor a jelen különös biztosítási feltételekben meghatározottak az irányadók. 1.. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítás tárgya A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a jelen biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási szolgáltatást teljesíti a biztosítási szerződés szerint, a szerződésben meghatározott biztosítási összeg erejéig A biztosítás a 3.2. pontban meghatározott alapkockázatra és a szerződő által választott, a 3.3. pontban meghatározott kiegészítő kockázatokra nyújt biztosítási fedezetet. A jelen különös biztosítási feltételek tekintetében alapkockázat a tűz- és elemikár kockázat, amely nélkül a biztosítás nem köthető meg, és amelynek megléte feltétele a 3.3 pontban megjelölt kiegészítő kockázatok biztosító által történő vállalásának. Záradékkal külön díj ellenében a biztosítási fedezet állattartói felelősségre, verseny és szállítási kockázatra is kiterjeszthető. Ha a felek várakozási időt kötöttek ki, akkor a biztosító kockázatviselése a várakozási idő elteltét, ha pedig az állatok újonnan telepítettek, akkor a karanténban előírt időtartam elteltét követő napon kezdődik A biztosító a szerződés hatálybalépésétől számított tizenöt napos várakozási időt köt ki a biztosított ló betegsége miatti elhullásra, kényszervágásra vagy elaltatásra. Ha a várakozási időn belül valamely biztosított ló betegség miatt elhullik, kényszervágásra vagy elaltatásra kerül, a biztosító nem nyújt szolgáltatást, csupán a biztosítási díjnak a pont szerinti visszatérítésére köteles. A várakozási idő alatt bekövetkező tűz- és elemikár-, valamint a baleseti kockázatokból eredő károkra nem vonatkozik a várakozási idő A biztosítás tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak A biztosítás határozott vagy határozatlan időtartamra köthető. A határozott tartam három évnél rövidebb nem lehet. A határozott tartamú szerződések felmondásának a jogát a felek 3 évre kizárják A biztosítás hatálya A biztosítás területi hatálya a szerződésben (az ajánlat vagy a szerződésmódosítás mellékletét képező Adatközlő és díjszámítás elnevezésű adatlapon, a továbbiakban: adatközlőn) meghatározott kockázatviselési helyen (telephelyen) és annak 30 km-es környezetében bekövetkezett biztosítási eseményre terjed ki A biztosítás időbeli hatálya a szerződés hatálybalépésétől annak megszűnéséig tart. 2. A biztosított vagyontárgyak 1.2. A biztosítási szerződés alanyai A szerződő az általános biztosítási feltételekben megjelölt személy Biztosított az ajánlaton név szerint megjelölt állattartó. Állattartó az állatállomány tulajdonosa vagy a vagyontárgy megóvásában érdekelt más személy (haszonbérlő stb.) A biztosítást jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság kötheti meg, aki/amely a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki/amely a szerződést ilyen érdekelt személy javára köti A biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete A biztosító a szerződés hatálybalépésétől viseli a kockázatot, kivéve, ha a felek valamely kockázat tekintetében várakozási időt kötöttek ki, vagy az állatokat újonnan telepítették A jelen különös biztosítási feltételek alapján biztosított vagyontárgynak minősül a szerződéskötéskor legalább 2, de legfeljebb 12 éves korú, a biztosítási adatközlőn meghatározott tenyészló, szabadidős ló, sportló, bérló és bérfogatló annak a naptári évnek a végéig, melyben a 15. évét betölti A biztosítás szempontjából Tenyészló: valamely elismert tenyésztői szervezet, egyesület által törzskönyvi ellenőrzésben tartott ló (mén esetében tenyésztési engedéllyel rendelkező egyed). Szabadidős ló: sportló-, tenyész- illetve törzskönyvi nyilvántartásban nem szereplő, nem haszonszerzési céllal tartott állat. Sportló: a Magyar Lovas Szövetség által nyilvántartott, a tárgyévre érvényes startengedéllyel rendelkező, a Magyar Lovas Szövetség által engedélyezett versenyeken rendszeresen induló ló. A verseny-szakágak: a western, a díjlovagló, a távlovagló, a fogathajtó, a díj- 3/7

4 ugrató, a military és a voltige. Bérló: bérlovagoltatásra illetve bérfogatolásra használt ló, melyet a bérbevevő használ. Bérfogatló: az a ló, amelynél a bérlő a kocsikázásért fizet, a lovakat a fogatos hajtja A biztosítás csak az ajánlattételkor, illetőleg a szerződésmódosításkor egészséges állatokra terjed ki A biztosítási fedezetbe vont lovaknak rendelkezni kell tartós egyedi megjelöléssel, tulajdonjogot igazoló okirattal, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) által hitelesített lóútlevéllel, származási lappal és 10 napnál nem régebbi állatorvosi vizsgálati igazolással. 3. A biztosítási esemény 3.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján biztosítási esemény a biztosított lónak az alapkockázatban (3.2.) vagy a szerződő által választott és a biztosító által fedezetbe vont kiegészítő kockázatban (3.3.) meghatározott károsító esemény miatt bekövetkezett elhullása, kényszervágása, elaltatása vagy gyógykezelése az alábbiak szerint: 3.4. Fogalom meghatározások Jelen különös biztosítási feltételek alapján balesetnek minősül a véletlen váratlan bekövetkező, külső behatásból eredő, sérülést okozó esemény, valamint az elcsúszás, a botlás, az áramütés, idegen tárgyak lenyelése és a vízbefulladás. A csonttörés, az ín- és izomszakadás és egyéb sérülés csak akkor minősül balesetnek, ha megfelelő tartási körülmények között, illetve rendeltetésszerű használat közben történt Jelen különös biztosítási feltételek értelmében kényszervágásnak minősül, ha a sérült vagy az elhullás közeli veszélyétől fenyegetett beteg állatot abból a célból véreztetik el sürgősen, hogy az állat ne hulljon el, illetőleg húsa a betegség súlyosbodása miatt fogyasztásra alkalmatlanná ne váljék Jelen különös biztosítási feltételek tekintetében elaltatásról van szó, ha a beteg vagy balesetet szenvedett állatot humánus okok miatt a további szenvedéstől túlaltatással megóvják A felek megállapodnak abban, hogy egy biztosítási eseménynek minősül, ha a és pontok szerinti gyógykezelésben részesülő ló a kezelés megkezdését követő 30 napon belül ugyanazon okból elhullik, kényszervágása, illetve az elaltatása következik be Alapkockázat A biztosított ló tűz és elemi kár (tűz, villámcsapás, vihar, jégverés, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen üreg beomlása, víz- és gőzvezeték meghibásodása) miatt, a károsodástól számított 15 napon belül bekövetkezett elhullása, kényszervágása vagy elaltatása Kiegészítő kockázatok A biztosított ló baleset és betegség miatti elhullása, kényszervágása vagy elaltatása Ellési rendellenességgel összefüggésben a tenyészkanca és/vagy a csikó elhullása, illetve az ellési rendellenesség következtében a kanca és/vagy a csikó kényszervágása vagy elaltatása A biztosított ló baleset miatti kórházi, klinikai gyógykezelése, beleértve az oda és visszaszállítás számlával igazolt költsége, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara Lógyógyász Tagozatának tagja által végzett indokolt helyszíni gyógykezelés költsége A biztosított ló baleset és betegség miatti kórházi, klinikai gyógykezelése, beleértve az oda és visszaszállítás számlával igazolt költsége, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara Lógyógyász Tagozatának tagja által végzett indokolt helyszíni gyógykezelés költsége. Jelen különös biztosítási feltételek szerint az elléssel és elvetéléssel összefüggő káresemények a pont szerint a betegség fogalomkörébe tartoznak. 4. Biztosítással nem fedezett károk, kizárások 4.1. Nem terjed ki a biztosítási fedezet a károkra, ha az elhullás, a kényszervágás, az elaltatás illetve a gyógykezelés oka olyan betegség illetve elváltozás, amely az állatnál már a kockázatviselés kezdetekor fennállott, az állategészségügyi ellátás hiányossága, az állat oltásával vagy ivartalanításával összefüggő állatorvosi hibából ered, gazdasági okokra vezethető vissza, az állat szállítása során vagy azzal összefüggésben (kivéve külön díjért vállalt szállítási kockázat esetében) keletkezik, versenyen következik be (kivéve külön díjért vállalt verseny kockázat esetén) Nem fedezi továbbá a biztosítás a kárt, ha az állatot hatósági rendeletre ölik le, az állat elhullása az állat-egészségügyi jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettséggel járó betegség miatt hatósági zárlat alatt álló telephelyen következik be, a biztosítási esemény az adatközlőn az állat tartásának helyeként megjelölt telephely 30 km-es körzetén kívül történik, azt bűncselekménnyel (pl. rongálás) vagy szabálysértéssel okozták, annak okával kapcsolatban valamely személlyel szemben állatvédelmi bírság szabható ki, az harmadik személy kártérítése, garancia alapján megtérült, vagy egyéb biztosítás alapján megtérül, 4/7

5 a kanca vetélése következtében elhullik a csikó, a kanca elhullása nélkül, az állatorvosi kezelés megelőző, illetve korrekciós és plasztikai jellegű. 5. A biztosítási összeg 5.1. A jelen különös biztosítási feltételek tekintetében az állatonként meghatározott biztosítási összeg számításának alapja kizárólag a valóságos érték (az adatközlőn: biztosítási érték), amely a biztosított vagyontárgy forgalmi értékével egyezik meg A biztosított állat biztosítási összegét ta szerződő és a biztosító közösen határozza meg a forgalmi érték alapján, figyelembe véve a ló származását, elért eredményeit, vételárát, korát, ivarát és hasznosítási módját A biztosítási összeget egyedenként kell meghatározni és az ajánlat részét képező adatközlőn rögzíteni, majd biztosítási időszakonként felül kell vizsgálni és a tényleges értékváltozásnak megfelelően korrigálni. Az állat 10 éves korától 15 éves koráig (a biztosíthatóság határáig) fokozatosan, évente 10%-os mértékkel a felére kell csökkenteni a biztosítási összeget A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított állat valóságos (forgalmi) értékét. Ha a biztosítási összeg az állat valóságos (forgalmi) értékénél kisebb, a biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogy a biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy valóságos (forgalmi) értékéhez igazodik. 6. A biztosítási díj A biztosító a biztosítási díjat eltérő megállapodás hiányában a biztosítási időszakra állapítja meg. A biztosítót a kockázatviselés kezdetétől annak teljes tartamára megilleti a díj A biztosítási díj megállapítása A biztosítási szerződés éves díja a lovanként meghatározott éves díjak összege Az egyes lovak éves díját a jelen különös biztosítási feltételekhez mellékelt díjszabásban az alap- és a kiegészítő pontokban foglalt kockázatokhoz rendelt díjtétel és a biztosított állat valóságos értékének (az adatközlőn: biztosítási érték) a szorzata adja. A és a pontok szerinti kockázatok éves díja lovanként kerül meghatározásra a választott éves biztosítási összeg alapján, a ló valóságos értékétől függetlenül A biztosítás éves díja függ a szerződő által választott és az adatközlőn megjelölt önrész mértékétől is Időarányos díjat számít a biztosító, ha a szerződést év közben kötötték Évközi érdekmúlás esetén időarányos díjat kell számítani, feltéve, hogy az érdekmúlás nem biztosítási esemény következménye, és az érdekmúlást hitelt érdemlően bizonyították A jelen különös biztosítási feltételek esetén automatikus indexálás nem alkalmazható A biztosítási díj fizetése Az általános biztosítási feltételeknek a biztosítási díj fizetésére vonatkozó szabályait az alábbi kiegészítéssel kell alkalmazni: Ha az állat a várakozási időn belül betegség miatt hullik el a biztosító nem jogosult az adott lóra és az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díjra, a befizetett összeget a biztosító a bejelentést követő 30 napon belül visszafizeti. 7. A biztosított közlési és változásbejelentési kötelezettsége 7.1. A változásbejelentési kötelezettség Jelen különös biztosítási feltételek tekintetében az általános biztosítási feltételek az alábbiakkal A változás-bejelentési kötelezettség alá tartozik a biztosított állat más telephelyre történő áttelepítése, a biztosított állat értékének csökkenése, a biztosított állat hasznosítási módjának megváltozása, a biztosított állat bérbeadása, tartásának más jogcímen való átengedése, a szerződő jogállásának változása, illetve megszűnése, a szerződő elleni csődeljárás, felszámolási eljárás, valamint a szerződő jogutód nélküli megszűnésére irányuló végelszámolási eljárás megindítása, a kockázatviselés helyén új tevékenység, új technológia beindítása, ha a biztosított a szerződő helyébe lép, egyébként minden olyan tény, esemény, amely a biztosító kockázatvállalását befolyásolja. 7.2 Az adatközlés A szerződő a szerződés megkötése előtt az ajánlat mellékletét képező adatközlőn ( Adatközlő és díjszámítás elnevezésű adatlapon) állatonként közli a biztosított lovak valóságos értékét (az adatközlőn: biztosítási érték) és a választott önrészt, illetve kockázatokat A szerződő a szerződés fennállása alatt az állatok valóságos értékének változását, állatonként az adott biztosítási időszakot követő hónap 15-éig a fenti adatközlőn jelenti be. 8. A biztosító szolgáltatása, a szolgáltatás korlátozásának feltételei 8.1. A biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 12.3 pontban meghatáro- 5/7

6 zott teljesítési határidőn belül a biztosítottnak megtéríti a biztosított lovak elhullása, kényszervágása, elaltatása illetve gyógykezelése miatt keletkező károkat az alábbiak szerint A szolgáltatás mértékének megállapítása és a szolgáltatás korlátozásának feltételei A biztosító szolgáltatása a tűz- és elemikár, a baleset és betegség, valamint az ellési rendellenesség miatti elhullás, kényszervágás illetve elaltatás esetében a biztosított állat adatközlőben megjelölt biztosítási öszszege, az adatközlőben megjelölt önrész levonásával A biztosító szolgáltatatása a baleset miatti kórházi, klinikai gyógykezelés a baleset és betegség miatti kórházi, klinikai gyógykezelés esetén az önrésszel csökkentett gyógykezelési költség, amelynek felső határa (limit) a szerződő választásától függően biztosított lovanként és évente: a ló az adatközlőn megjelölt biztosítási értékének 30%- a, de legfeljebb Ft, vagy a ló az adatközlőn megjelölt biztosítási értékének 30%- a, de legfeljebb Ft Amennyiben a ló állatorvosi kezelését követően 30 napon belül azonos kórok miatt elhullik, kényszervágása vagy elaltatása válik szükségessé, az elhullás, kényszervágás vagy altatás alapján térítendő szolgáltatási összeg csökken a kezelésre kifizetett összeggel a 3.5.pont szerint Kényszervágás esetében a biztosító a kényszervágási megtérülést kiegészíti a pont alapján megállapított szolgáltatási összegig. A biztosító kényszervágást csak szabályos kényszervágási javaslat és hatósági állatorvosi vizsgálat alapján fogad el Ellési rendellenességből eredő kár esetén a biztosító a tenyészkanca önrésszel csökkentett értékét és/vagy a csikó értékét (amely az anyaállat értékének 10 %-a) téríti meg Gyógykezelések esetén az elszámolható térítés maximuma a Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott gyógyászati minimumár Ha a kár bekövetkezésében a biztosítási eseményen kívül más, olyan körülmény is közrehatott, ami nem biztosítási esemény, a biztosító a kárt csak olyan mértékben téríti meg, amilyen mértékben az a biztosítási esemény következménye A biztosítási esemény bekövetkezése miatt esedékessé vált éves díjat a biztosító jogosult a szolgáltatási összegből levonni A jelen különös biztosítási feltételek tekintetében az általános biztosítási feltételekben foglalt részleges kár nem értelmezhető, figyelemmel a biztosított vagyontárgy jellegére. 9. Kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettség 9.1. Az általános biztosítási feltételekben foglaltakon túlmenően a biztosított köteles az állattartásra vonatkozó szabályokat, és a szakmai elvárásokat mindenkor betartani, valamint a jó gazda gondosságával eljárni az állattartás kapcsán A kármegelőzési kötelezettség súlyosan gondatlan megszegésének minősül különösen: ha a biztosítási esemény nem megfelelő tartási, takarmányozási és gondozási viszonyok, a technológiai előírások megszegése, az állat-egészségügyi szabályok be nem tartása, vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt következik be. 10. A biztosító mentesülése Amennyiben a káresemények a kármegelőzési kötelezettségek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése miatt következnek be, a biztosító részben vagy egészben mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól. Ekkor a már kiszámított szolgáltatási összeg olyan százalékban csökken, mint amilyen mértékben a biztosított a károk keletkezésében közrehatott. 11. A szerződés módosítása A felek a biztosítási szerződést a biztosított állatok és a választható kockázatok tekintetében jelen különös biztosítási feltételek keretén belül közös megegyezéssel módosíthatják. A szerződés módosítását a szerződő írásban kezdeményezheti. 12. A biztosítási esemény bejelentése és a biztosító szolgáltatása A biztosítási esemény bejelentésének módja és határideje A szerződőnek/biztosítottnak a biztosítási eseményt bekövetkezése után haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül telefonon illetve elektronikus úton, majd később írásban a szerződő aláírásával megerősítve be kell jelentenie a biztosítónak. A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését A biztosító képviselőjének a megérkezéséig legfeljebb a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül a biztosított csak az állat-egészségügyi szabályok szerint és a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat a káresemény helyszínén A kárbejelentést követően az általános biztosítási feltételek szerinti írásbeli kárigényt nem kell benyújtani a szerződőnek/biztosítottnak. 6/7

7 12.2. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges iratok A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani minden a szolgáltatás jogalapját és a keletkezett kár összegszerűségét hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot úgy, mint a hatósági állatorvosi igazolást, vagy a Magyar Állatorvosi Kamara Lógyógyász Tagozatának tagjától egy pontos, tárgyilagos, a káreseményt rögzítő jegyzőkönyvet, elhullás esetén a hatósági állatorvos, vagy a Magyar Állatorvosi Kamara Lógyógyász Tagozatának tagja által az elhullást követően készített lódiagrammot, hullaátvételi jegyet, elhullási naplót, a kiadási bizonylatokat, kényszervágás esetén a mérlegelési jegyet, és a kényszervágási elszámolást, állatorvosi kezelési költségekről és szállítási költségekről a számlát, mindazokat az iratokat, amelyek a biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához szükségesek A biztosítási szolgáltatás teljesítésének módja és határideje A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási esemény bejelentését követő tizenöt napon belül, hivatalos magyar fizetőeszközben esedékes. Ha a biztosított igazoló iratot tartozik bemutatni, a határidőt attól a naptól kell számítani, amikor az utolsó irat a biztosítóhoz beérkezett A biztosító ellenőrzési jogosultsága A biztosító jogosult bármikor a helyszínen ellenőrizni a kockázati viszonyokat, illetve a szerződő és a biztosított által szolgáltatott adatok helyességét A biztosítási szerződés kizárólag az alábbiak szerint mondható fel: A felek a 3 évnél hosszabb időre szóló határozott tartamú szerződést a harmadik év elteltével évfordulóra, a határozott tartamú biztosítási szerződés bármelyik biztosítási időszak végére 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatják A biztosítási szerződés megszűnik az általános biztosítási feltételekben foglaltakon túlmenően abban az esetben is, ha valamennyi biztosítási fedezetbe vont állat életkora eléri vagy meghaladja a 15 évet. Ez esetben a szerződés a következő biztosítási évforduló napjával szűnik meg Ha a biztosítási szerződés a biztosítási esemény bekövetkezése miatt szűnik meg, a biztosítót megilleti az adott biztosítási időszak teljes díja. 14. Eltérés a szokásos vagy korábbi szerződési gyakorlattól Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. által kínált biztosítás általános biztosítási feltételeiben foglaltakon túlmenően a korábbi feltételekhez képest jelen különös biztosítási feltételek az alábbi eltéréseket tartalmazzák A biztosítási évforduló a felek megállapodása szerinti hónap első napja A biztosítási időszak a felek megállapodásától függően kerül meghatározásra A kizárások köre bővült, melyek az általános biztosítási feltételekben kerültek felsorolásra A biztosítási díj megállapítására vonatkozó szabályok az általános biztosítási feltételekben foglaltak szerint egészültek ki. 13. A biztosítási szerződés megszűnése A biztosító kockázatviselése a biztosítási fedezetbe vont lovak esetében az adott ló tekintetében a más telephelyre történő áttelepítéséig, vagy a 15. életév betöltése esetén a következő biztosítási évfordulóig, vagy a biztosítási érdek megszűnéséig áll fenn, de legfeljebb a biztosítási szerződés megszűnéséig A változás-bejelentési kötelezettség eseteinek köre kiegészült, az általános biztosítási feltételekben foglaltak szerint A változás-bejelentési kötelezettség határideje 2 munkanap A mentesülés szabályai módosultak A biztosító megtérítési igényére vonatkozó szabályok megváltoztak. Allianz Hungária Zrt. 7/7

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások felcím Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek ALCÍM 1/13 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések.............................3 1.1. A biztosítás tárgya

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Vállalati biztosítások Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Szerződési feltételek 1/48 Tartalom Vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek...3 Fogalmak...3 1...Általános rendelkezések... 4

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek

Általános biztosítási feltételek www.allianz.hu Általános biztosítási feltételek Vagyonbiztosítások Vagyonbiztosítások Tartalom Fogalmak 3 1. A biztosítási szerződés tárgya és a biztosítási esemény (káresemény) 4 2. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás www.allianz.hu Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Vállalati biztosítások Szerződési feltételek Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek... 4 Fogalmak... 4 1...Általános

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás www.allianz.hu Vállalkozásbiztosítások Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Szerződési feltételek AHE-43400/2FP Vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek A jelen általános biztosítási feltételek

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató

UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató UNION-Kandalló Extra Ügyfél-tájékoztató A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131.

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás. érvényes: 2015. szeptember 4-től. készült a MABISZ Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat figyelembevételével

K&H lakásbiztosítás. érvényes: 2015. szeptember 4-től. készült a MABISZ Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat figyelembevételével érvényes: 2015. szeptember 4-től n készült a MABISZ Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat figyelembevételével tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő,

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz. Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17614 Tartalomjegyzék Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek

Általános biztosítási feltételek www.allianz.hu Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Felelősségbiztosítások AHE-10352/5P A jelen általános biztosítási feltételek azon általános rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Vállalati biztosítások 2011. október www.allianz.hu Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Általános szerződési feltételek 1 / 85 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...........................

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 1/6 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Nysz.: 16485 Az Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Munkavállalói felelősségbiztosítás

Munkavállalói felelősségbiztosítás Munkavállalói felelősségbiztosítás nem számviteli tevékenységet folytató vállalkozás könyvvizsgáló, adótanácsadó, könyvelő, bérszámfejtő alkalmazottaira Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17609 Tartalomjegyzék

Részletesebben

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A jelen feltételek rendelkezései az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) valamennyi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vett könyvvizsgálók, könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, bérszámfejtők

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618 Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17618 Tartalomjegyzék Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (SZFF)... 3 I. A biztosítási szerződés alanyai....3

Részletesebben

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL

TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL TÁRSASHÁZ- KÖZÖSSÉGEK, LAKÁS- SZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSA KORSZERŰ BIZTOSÍTÁS KIEMELKEDŐ ELŐNYÖKKEL Tartalomjegyzék GB526 jelű Groupama Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek biztosítási feltételei és

Részletesebben

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014. március 15-tôl Tartalomjegyzék 1. EASY I. biztosítás Ügyféltájékoztató... 3 Preambulum... 8 Általános feltételek... 9 Különös feltételek... 19 Függelék

Részletesebben

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H fészek otthonbiztosítást (FOB-07), amely otthonát és ingóságait védi az alábbiakban felsorolt,

Részletesebben

C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei

C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei Esetleges panaszaival forduljon Vezérigazgatóságunkhoz: UNIQA Biztosító Rt 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78. Telefon: 238-6000, Fax: 238-6060

Részletesebben

ÚTITÁRS CASCO Szabályzat

ÚTITÁRS CASCO Szabályzat ÚTITÁRS CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 7 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI 7 1.1.1. A Biztosított 7 1.1.2. A Szerzôdô 8 1.1.3. A Biztosító 8 1.1.4. Belépés a szerzôdésbe

Részletesebben

Útitárs CASCO Szabályzat

Útitárs CASCO Szabályzat Útitárs CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 3 1.1.1. A Biztosított... 3 1.1.2. A Szerzôdô... 3 1.1.3. A Biztosító... 3 1.1.4. Belépés

Részletesebben