KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata évi egyszerűsített költségvetési beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójához"

Átírás

1 4. melléklet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata évi egyszerűsített költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzat adatai: Neve: Ózd Város Önkormányzata Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. Törzsszáma: Adószáma: KSH település kód: KSH statisztikai számjel: ÁHT azonosító: Szakágazati besorolás: Bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt Költségvetési számla: II. A számviteli politika főbb vonásai Az önkormányzat által ellátott feladatok, az ellátás módja, szervezeti keretei: Az önkormányzati intézményrendszer oktatási ágazatában évben nem voltak lényeges változások. A tevékenység az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága felügyeletével 15 önállóan működő költségvetési intézmény működtetésével valósult meg. Az általános iskolai intézmények száma nem változott. A tanulói létszám fő volt évben 16 óvodai intézményben összesen 54 óvodai csoport működött. Az óvodások száma fő, az átlagos csoport létszám 25,2 fő, a kihasználtság 102,6 %-os volt. Az Ózd város által fenntartott középfokú oktatási intézmények, a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola és az Árpád Vezér Általános és Szakiskolán belül működő szakiskola tanuló létszáma 736 fő, a csoportok száma 29 volt. Az ágazat az év folyamán felkészült az általános iskolák állami fenntartásba adására. Ez a munka számviteli szempontból az egyes önállóan működő intézmények költségvetési bevételeinek és kiadásainak illetve vagyonának egyértelmű és pontos szétválasztását követelte meg. Ennek érdekében már a évi beszámolót is valamennyi önállóan működő intézményre külön-külön el kellett készíteni, 2012.évtől a gazdálkodás is teljesen elkülönülten, önálló bankszámlák megnyitásával, önálló könyvvezetéssel és önálló beszámoló összeállításával valósult meg. A város közművelődési feladatait a három intézményi egységgel (múzeum, könyvtár, művelődési központ) rendelkező Ózdi Művelődési Intézmények látta el. A városüzemeltetési és sport feladatokat május 1. napjától a Város-és Sportlétesítmény Üzemeltető Intézmény (VSI) látja el. Az intézmény üzemelteti a PPP konstrukcióban megépült Tanuszodát is.

2 Az egészségügyi és szociális alapellátás területén évben lényeges változás nem történt. Az egészségügyi alapellátás felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztálya látja el. A szociális alapellátás 2010 óta az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott önállóan működő intézményekben ( Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ, Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény) valósul meg. A szervezeti változásoknak megfelelően a számviteli politikák kialakítása megtörtént illetve a hatásköri és felelősségi változások miatt szükségessé váló szabályzat módosításokra is határidőben sor került. Az önkormányzat évben hatályos számviteli politikájának leglényegesebb elemeit az alábbiakban foglaljuk össze: a.) Könyvvezetés módja A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analítikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A pénzügyi-számviteli feladatok technikai feltételeit a évben bevezetett - a COMPUTREND Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által kifejlesztett - CT- EcoSTAT rendszer biztosította. A programrendszer mindenkori verziói megfelelnek az államháztartási szervezetekre vonatkozó számviteli előírásoknak. A rendszer a város és a kistérség valamennyi intézményében az alábbi modulokkal működik: - Pénzügy (számlakezelés, bank és pénztár kezelés, teljes ÁFA kezelés) - Főkönyv ( adatkapcsolattal az államkincstári adatszolgáltatásokhoz) - Szerződés, rendelés nyilvántartás - Kötelezettségvállalás - Készlet - Tárgyi eszköz Az informatikai rendszer biztonsága érdekében a hozzáférési jogosultságok, a jelszavak kezelése, az adatállományok mentése, a programváltozások ellenőrzésének és tesztelésének eljárási rendje szabályozásra került. Az önállóan működő intézmények elkülönített gazdálkodásának nyilvántartása az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága keretén belül működő intézmények esetében egy adatbázisban, a megfelelő alábontások alkalmazásával, míg a Polgármesteri Hivatal keretén belül működő intézmények esetében önálló adatbázisok kialakításával valósul meg. b.) A beszámoló készítés rendje A mérleg készítés időpontja a számviteli politika szabályozása szerint a tárgyévet követő év január 31. napja. A mérlegkészítés időpontjáig össze kell gyűjteni és figyelembe kell venni minden olyan információt, amely alapján az eszközök és források értékelése elvégezhető és a mérleg valódisága biztosítható. A tárgyévet követő év február hó utolsó napja az az időpont, ameddig az előző költségvetési évre vonatkozó egyeztetéseket és helyesbítéseket el kell végezni.

3 Az éves beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmaz. c.) Amortizációs politika Az immateriális javak, tárgyi eszközök (beleértve az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöket is) üzembe helyezését követően az értékcsökkenést a többször módosított 249/2000.(XII.24) Kormányrendeletben meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az értékcsökkenés elszámolási módjában változás nem történt. A Ft egyedi értéket meg nem haladó úgynevezett kis értékű tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke beszerzéskor egy összegben dologi kiadásként kerül elszámolásra. A tárgyi eszköz illetve a kis értékű tárgyi eszköz besorolásnál ugyanakkor lényeges szempontnak tekintjük az összehasonlíthatóság elvének érvényesülését, ami azt jelenti, hogy az azonos típusú eszközöket az egymást követő években lehetőleg azonos csoportba soroljuk be, függetlenül attól, hogy az értékhatár törvényi változása lehetővé tenné az eltérő besorolást. d.). Értékvesztés elszámolása Az értékvesztés elszámolásánál lényeges szempontnak tekintjük azt a tényezőt, hogy a követelések kiegyenlítése, elszámolása tartósan bizonytalanná vált, az értékpapírok az önkormányzat által nyilvántartott értéken nem értékesíthetőek. Az értékvesztés elszámolásánál jelentős összegnek tekintjük, ha az értékvesztés meghaladja a nyilvántartási érték 20 %-át, vagy a Ft-ot. Az értékvesztés összegét egyedi értékelés alapján, illetve a helyi adók és az adók módjára behajtható követelések tekintetében egyszerűsített eljárással állapítjuk meg. Az egyszerűsített eljárás során az adósok - tapasztalati adatok alapján történő - csoportos értékelésével negyedévente határozzuk meg az értékvesztés összegét. e.) A követelések elengedésének rendje Ózd Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletében szabályozza a kis összegű követelések elengedésének rendjét évben az Ft, 2013.évben a Ft értékhatárt el nem érő követelések elengedését a Testület az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőinek hatáskörébe utalta azzal, hogy a végrehajtás módját a számviteli politikában kell rögzíteni. A fenti értékhatárt meghaladó behajthatatlan követelések elengedéséről a Képviselő-testület dönt. f.) Eszközök és források értékelése Az önkormányzat évben (és az ezt megelőző években) nem élt a piaci értékelés (értékhelyesbítés elszámolás) módszerével.

4 g). Devizaműveletek A deviza-és valuta készletek, a deviza követelések és kötelezettségek bekerülési értékének meghatározása a Magyar Nemzeti Bank teljesítés időpontjában érvényes hivatalos árfolyamának figyelembe vételével történik.a mérlegkészítés előtti értékelési feladatok közé tartozik a devizakövetelések és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésből adódó árfolyam különbözetének elszámolása. A devizában fennálló követeléseket és kötelezettségeket abban az esetben kell a mérlegfordulónapjára vonatkozó árfolyamon kimutatni, ha az árfolyamnyereségek és veszteségek összevont különbözete jelentős összegűnek minősül. Jelentős a különbözet akkor, ha eléri a könyv szerinti érték 20 %-át vagy forintot. h.) A beszámoló összeállításáért felelős: Gergelyné Lajcsák Ágnes gazdálkodási csoportvezető, mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: j.) Könyvvizsgálat Az önkormányzatnál a könyvvizsgálatot, amely a gazdálkodás szabályszerűségére, hatékonyságára és eredményességére, továbbá az önkormányzati ellenőrzési rendszer felülvizsgálatára terjed ki, megbízási szerződés alapján júlis 1. napjától Nagy-Sándorné Havelant Erika kamarai tag könyvvizsgáló látja el (3600 Ózd, Október 23.tér 1., kamarai nyilvántartási szám: MKVK , költségvetési minősítési szám: KM001695) A könyvvizsgálatért évben kifizetett díj összege: 660 E Ft + ÁFA. III. A évi gazdálkodás bemutatása, a tevékenységet befolyásoló tényezők Állami és EU támogatási programok megvalósulása évben befejeződött hazai forrásokból megvalósult projektek: 5/2012.(III.1) BM rendelet alapján : Önkormányzati felzárkóztató támogatás Újváros téri orvosi rendelő felújítása Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 99,89 % évi tényleges projektköltség: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft Támogatás tényleges intenzitása: 87,57 % A felújítás tervezett kezdési időpontja: A felújítás tényleges kezdési időpontja: A felújítás tervezett befejezési időpontja: A felújítás tényleges befejezési időpontja:

5 A tervezett és tényleges költségek eltérésének oka az, hogy az aktivált érték tartalmaz nem elszámolható költségeket is ( tervezői költségvetés és közbeszerzési hirdetmény 398 E Ft ), valamint a pályázat kiírásánál az ajánlati ár E Ft-tal magasabb volt változatlan műszaki tartalom mellett. A kapott támogatás és a megvalósítás tényleges költsége közötti eltérést E Ft-ot önkormányzati saját forrás kiegészítés fedezte évben megkezdett, évben befejeződött, illetve várhatóan befejeződő Úniós projektek: ÉMOP-4.3.1/A Tétény vezér úti óvoda felújítása Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 66,67 % évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: 756 E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft Tényleges projekt összköltség E Ft évben átutalt támogatás: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft 2013.évben várható támogatás 584 E Ft Tényleges támogatás összesen E Ft Támogatás tényleges intenzitása: 62,62 % A felújítás aktiválására a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg, február 19-én került sor. ÉMOP-3.2.1/F/ Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 100,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évben átutalt támogatás: évben átutalt támogatás: E Ft ÉMOP-3.1.2/D Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása Projekt kezdete: Projekt várható vége:

6 Tervezett projekt összköltség: E Ft Ebből: az önkormányzatot érintő összköltség E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Ebből: az önkormányzatot érintő támogatás E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 90,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft évben megkezdett, évben várhatóan befejeződő hazai projektek: 4/2012.(III.1) BM rendelet alapján társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése Újváros téri óvoda nyílászáró csere Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 89,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft A kivitelezési munka december 14-én befejeződött, viszont a pénzügyi megvalósítás befejezése átnyúlt 2013.évre években megkezdett évre illetve az azt követő évekre áthúzódó projektek Ózd városi ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése (Svájci Alapoktól) Projekt kezdete: Projekt várható vége: Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 85,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft

7 Az átutalt támogatás összege felhasználásig lekötött betétként került elhelyezésre, melynek kamatbevétele a projektre visszaforgatódik.az ily módon december 31-ig keletkezett kamatbevétel E Ft. KEOP /2F/ Ózd város szennyvízelvezetési és tisztítási programja I. forduló A projekt beruházási értéke december 31-ig: E Ft évi beruházás érték: E Ft A támogatás elszámolt összege december 31-ig: E Ft EU önerő Alap támogatás: E Ft II. forduló évi beruházási költség E Ft A szeptember 15-én hatályba lépett támogatási szerződésre március 4. napján történt változás bejelentés alapján a projekt elszámolható nettó összköltsége E Ft, a nettó tervezett támogatás összege E Ft, az önerő összege nettó E Ft. Elnyert Önerő Alap támogatás összege E Ft. Az önkormányzati önerőre és az Önerő Alap támogatás megelőlegezésére hitelből biztosítunk fedezetet évben megkezdett évre illetve az azt követő évekre áthúzódó projektek ÉMOP /A-11 Nemzetőr úti óvoda bővítése Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 95,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft A projekt tervezett kezdési időpontja: A projekt tervezett befejezési időpontja: ÉMOP /B Ózdi Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása A projekt illeszkedik a MANDA keretében megvalósítandó elemekhez, valamint ahhoz a koncepcióhoz, hogy az iparterület folyamatosan alakuljon át funkciókkal rendelkező közösségi térré. Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 100,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft (előkészítés) A projekt tervezett kezdési időpontja: A projekt tervezett befejezési időpontja:

8 TÁMOP / Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken A projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg (Ózd Város Önkormányzata, Türr István Képző és Kutató Intézet, Borsod Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft, Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat). Projekt kezdete: Projekt várható vége: Tervezett projekt összköltség: Ebből: az önkormányzatot érintő összköltség Megitélt támogatás összeg: Ebből: az önkormányzatot érintő támogatás E Ft E Ft E Ft E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 100,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft (előkészítés) Alapítványok, közalapítványok feladataihoz teljesített kifizetések Alapítványok, egyesületek, egyéb non-profit szervezetek támogatására az önkormányzat évben E Ft-ot fordított, amely E Ft-tal alacsonyabb az előző évi összegnél. A csökkenés alapvetően a sportegyesületek támogatásánál következett be. Az éves támogatási összegből E Ft működési, 251 E Ft fejlesztési célokat szolgált. Valamennyi támogatás kifizetésére szerződés alapján, a támogatási cél megjelölésével és elszámolási kötelezettség előírásával került sor, a támogatások felhasználását, az elszámolások szabályszerűségét belső ellenőreink vizsgálták. Az alapítványi támogatások kifizetése minden esetben előzetes testületi döntéshez kötötten történt.

9 Részesedések tételes bemutatása Ózd Város Önkormányzata december 31-én az alábbi részesedésekkel rendelkezett: 1. Üzletrészek Társaság neve Önkorányzat tulajdoni részesedése (%) Névérték (Ft) Nyilvántartás szerinti érték (Ft) Ózdi VÍZMŰ Kft. 100, ÓZDINVEST Kft. 100, ÓZDSZOLG Kft. 100, Ózdi TÁVHŐ Kft. 100, Ózdi Kommunikációs 100, Non-profit Kft. ÓHG Ózdi 20, Hulladékgazd. Kft. Ö s s z e s e n: Részvények Társaság neve Névérték (Ft) Nyilvántartás szerinti érték (Ft) MÉH Rt ÉMÁSZ Rt Borsodvíz Zrt Ö s s z e s e n: Az önkormányzat portfólió állományában évben bekövetkezett változások: - Ózd Város Önkormányzata június hónapban Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatától megvásárolta a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt (3527 Miskolc, Tömösi út 2.) Ft névértű, névre szóló részvényét, a névértékkel megegyező vételárért. - Az Önkormányzat az Ózdi Csőgyártó Kft és az Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft gazdasági társaságokban meglévő %-os részesedését névértéken értékesítette az InProm Ingatlanfejlesztő és Projektmenedzser Kft részére. A szerződés aláírására 2011.évben, az üzletrészek vételárának kiegyenlítésére február hónapban került sor. Hitelállomány bemutatása Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitelek: Megnevezés Hitelállomány december 31. (Ft) évi törlesztő- részlet (Ft) A hitel lejáratának időpontja OTP Nyrt: MFB fejlesztési hitel OTP Nyrt: Panel hitel OTP Nyrt: ÖKIF fejlesztési hitel. Ö s s z e s e n:

10 Működési célú, rövid lejáratú hitelünk december 31-én nem volt. A folyószámla-hitelkeret szerződés értelmében a bank november 28-tól november 27-ig Ft hitelkeretet tartott rendelkezésre évben új folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására kerület sor, mely szerint a bank január 2-től június 30-ig Ft hitelkeretet tart rendelkezésre. A KEOP /2F/ sz szennyvízprojekthez kapcsolódóan október 26-án aláírásra került az Ft összegű december december 4. között rendelkezésre tartott - az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében nyújtott kölcsönszerződés, továbbá a Ft összegű támogatás megelőlegező hitel szerződés. Kötvénytartozás bemutatása A jövőbeni felhalmozási kiadások finanszírozása érdekében az önkormányzat évben CHF ( E Ft, 155,11 Ft/CHF) értékben kötvényt bocsátott ki, amelynek lejárata 2027.szeptember 30. A kötvények törlesztésére december 31-től kezdődően negyedévente, a negyedév utolsó napján kerül sor. Az első törlesztés időpontja december 31. az utolsó törlesztés időpontja szeptember 30. A törlesztések összege negyedévenként CHF (2011. december 31-i MNB árfolyamon számolva E Ft). A kötvényből származó devizakötelezettségek év végi értékelése alapján december 31- ig az alábbi árfolyamkülönbözetek elszámolására került sor: Devizaérték Árfolyam Forintérték Árfolyam különbözet Kibocsátáskori érték CHF 155,11 Ft/CHF E Ft decmber CHF 152,42 Ft/CHF E Ft E Ft decmber CHF 177,78 Ft/CHF E Ft E Ft decmber CHF 182,34 Ft/CHF E Ft E Ft decmber CHF 222,68 Ft/CHF E Ft E Ft decmber CHF 255,91 Ft/CHF E Ft E Ft decmber CHF 241,06 Ft/CHF E Ft E Ft Elszámolt árfolyam-veszteség összesen 85,95 Ft/CHF E Ft A kamatok negyedévente, a negyedév utolsó napján esedékesek. A kötvény kamat jogcímen kifizetett összegek alakulása: CHF E Ft CHF E Ft CHF E Ft CHF E Ft CHF E Ft

11 A Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 72. szerinti adósságátvállalással érintett tőketartozás E Ft (fejlesztési hitel állomány: E Ft, kötvény állomány: E Ft, működési hitel: - ) A február hónapban aláírt megállapodás értelmében a Magyar Állam a fenti tartozás 65 %-át, azaz E Ft összegű adósságot és ennek meghatározott járulékait vállalja át az adósságkonszolidiáció keretében. Értékvesztés elszámolás A részesedések között értékvesztés elszámolására a saját tőke/jegyzett tőke arányának tartós és jelentős csökkenése miatt az Ózdszolg Nonprofit Kft esetében került sor E Ft összegben (ennek következtében az üzletrész nyilvántartási értéke E Ft-ról E Ft-ra csökkent). A forgóeszközök között elszámolt értékvesztés állománya tárgyévben E Ft került elszámolásra E Ft, amelyből a A vevőkövetelések év végi záró bekerülési értéke E Ft, az elszámolt értékvesztés állománya 18 E Ft (2012.évi elszámolás). Az adósok záró állománya E Ft, melyre E Ft összegű értékvesztés került elszámolásra, ebből a tárgyévben elszámolt értékvesztés összege: E Ft. Az adósok elszámolt értékvesztéséből E Ft a helyi adó követelések egyszerűsített eljárással megállapított értékvesztésének állománya, melyből a tárgyévben elszámolt értékvesztés E Ft. Az egyéb rövid lejáratú követelések értékvesztésének záróállománya E Ft, a tárgyévben értékvesztés elszámolás ebben az állománycsoportban nem történt. Ózd, április 10. polgármester jegyző

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben

Számviteli politika. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H.

Számviteli politika. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. igazgató P.H. A számviteli politika az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Egyetem tevékenységének

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV]

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] 2013. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL NEM AUDITÁLT 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. A vállalkozás

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 15012 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0542-062/2014.

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK 14021 JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzete értékelésének, és gazdálkodása szabályosságának - 2013. évben induló - ellenőrzéséről Gyöngyös 2014. január Állami Számvevőszék

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében a törvény

Részletesebben