KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata évi egyszerűsített költségvetési beszámolójához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójához"

Átírás

1 4. melléklet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata évi egyszerűsített költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzat adatai: Neve: Ózd Város Önkormányzata Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. Törzsszáma: Adószáma: KSH település kód: KSH statisztikai számjel: ÁHT azonosító: Szakágazati besorolás: Bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt Költségvetési számla: II. A számviteli politika főbb vonásai Az önkormányzat által ellátott feladatok, az ellátás módja, szervezeti keretei: Az önkormányzati intézményrendszer oktatási ágazatában évben nem voltak lényeges változások. A tevékenység az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága felügyeletével 15 önállóan működő költségvetési intézmény működtetésével valósult meg. Az általános iskolai intézmények száma nem változott. A tanulói létszám fő volt évben 16 óvodai intézményben összesen 54 óvodai csoport működött. Az óvodások száma fő, az átlagos csoport létszám 25,2 fő, a kihasználtság 102,6 %-os volt. Az Ózd város által fenntartott középfokú oktatási intézmények, a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola és az Árpád Vezér Általános és Szakiskolán belül működő szakiskola tanuló létszáma 736 fő, a csoportok száma 29 volt. Az ágazat az év folyamán felkészült az általános iskolák állami fenntartásba adására. Ez a munka számviteli szempontból az egyes önállóan működő intézmények költségvetési bevételeinek és kiadásainak illetve vagyonának egyértelmű és pontos szétválasztását követelte meg. Ennek érdekében már a évi beszámolót is valamennyi önállóan működő intézményre külön-külön el kellett készíteni, 2012.évtől a gazdálkodás is teljesen elkülönülten, önálló bankszámlák megnyitásával, önálló könyvvezetéssel és önálló beszámoló összeállításával valósult meg. A város közművelődési feladatait a három intézményi egységgel (múzeum, könyvtár, művelődési központ) rendelkező Ózdi Művelődési Intézmények látta el. A városüzemeltetési és sport feladatokat május 1. napjától a Város-és Sportlétesítmény Üzemeltető Intézmény (VSI) látja el. Az intézmény üzemelteti a PPP konstrukcióban megépült Tanuszodát is.

2 Az egészségügyi és szociális alapellátás területén évben lényeges változás nem történt. Az egészségügyi alapellátás felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztálya látja el. A szociális alapellátás 2010 óta az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott önállóan működő intézményekben ( Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ, Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény) valósul meg. A szervezeti változásoknak megfelelően a számviteli politikák kialakítása megtörtént illetve a hatásköri és felelősségi változások miatt szükségessé váló szabályzat módosításokra is határidőben sor került. Az önkormányzat évben hatályos számviteli politikájának leglényegesebb elemeit az alábbiakban foglaljuk össze: a.) Könyvvezetés módja A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analítikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A pénzügyi-számviteli feladatok technikai feltételeit a évben bevezetett - a COMPUTREND Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által kifejlesztett - CT- EcoSTAT rendszer biztosította. A programrendszer mindenkori verziói megfelelnek az államháztartási szervezetekre vonatkozó számviteli előírásoknak. A rendszer a város és a kistérség valamennyi intézményében az alábbi modulokkal működik: - Pénzügy (számlakezelés, bank és pénztár kezelés, teljes ÁFA kezelés) - Főkönyv ( adatkapcsolattal az államkincstári adatszolgáltatásokhoz) - Szerződés, rendelés nyilvántartás - Kötelezettségvállalás - Készlet - Tárgyi eszköz Az informatikai rendszer biztonsága érdekében a hozzáférési jogosultságok, a jelszavak kezelése, az adatállományok mentése, a programváltozások ellenőrzésének és tesztelésének eljárási rendje szabályozásra került. Az önállóan működő intézmények elkülönített gazdálkodásának nyilvántartása az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága keretén belül működő intézmények esetében egy adatbázisban, a megfelelő alábontások alkalmazásával, míg a Polgármesteri Hivatal keretén belül működő intézmények esetében önálló adatbázisok kialakításával valósul meg. b.) A beszámoló készítés rendje A mérleg készítés időpontja a számviteli politika szabályozása szerint a tárgyévet követő év január 31. napja. A mérlegkészítés időpontjáig össze kell gyűjteni és figyelembe kell venni minden olyan információt, amely alapján az eszközök és források értékelése elvégezhető és a mérleg valódisága biztosítható. A tárgyévet követő év február hó utolsó napja az az időpont, ameddig az előző költségvetési évre vonatkozó egyeztetéseket és helyesbítéseket el kell végezni.

3 Az éves beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmaz. c.) Amortizációs politika Az immateriális javak, tárgyi eszközök (beleértve az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöket is) üzembe helyezését követően az értékcsökkenést a többször módosított 249/2000.(XII.24) Kormányrendeletben meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az értékcsökkenés elszámolási módjában változás nem történt. A Ft egyedi értéket meg nem haladó úgynevezett kis értékű tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke beszerzéskor egy összegben dologi kiadásként kerül elszámolásra. A tárgyi eszköz illetve a kis értékű tárgyi eszköz besorolásnál ugyanakkor lényeges szempontnak tekintjük az összehasonlíthatóság elvének érvényesülését, ami azt jelenti, hogy az azonos típusú eszközöket az egymást követő években lehetőleg azonos csoportba soroljuk be, függetlenül attól, hogy az értékhatár törvényi változása lehetővé tenné az eltérő besorolást. d.). Értékvesztés elszámolása Az értékvesztés elszámolásánál lényeges szempontnak tekintjük azt a tényezőt, hogy a követelések kiegyenlítése, elszámolása tartósan bizonytalanná vált, az értékpapírok az önkormányzat által nyilvántartott értéken nem értékesíthetőek. Az értékvesztés elszámolásánál jelentős összegnek tekintjük, ha az értékvesztés meghaladja a nyilvántartási érték 20 %-át, vagy a Ft-ot. Az értékvesztés összegét egyedi értékelés alapján, illetve a helyi adók és az adók módjára behajtható követelések tekintetében egyszerűsített eljárással állapítjuk meg. Az egyszerűsített eljárás során az adósok - tapasztalati adatok alapján történő - csoportos értékelésével negyedévente határozzuk meg az értékvesztés összegét. e.) A követelések elengedésének rendje Ózd Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletében szabályozza a kis összegű követelések elengedésének rendjét évben az Ft, 2013.évben a Ft értékhatárt el nem érő követelések elengedését a Testület az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőinek hatáskörébe utalta azzal, hogy a végrehajtás módját a számviteli politikában kell rögzíteni. A fenti értékhatárt meghaladó behajthatatlan követelések elengedéséről a Képviselő-testület dönt. f.) Eszközök és források értékelése Az önkormányzat évben (és az ezt megelőző években) nem élt a piaci értékelés (értékhelyesbítés elszámolás) módszerével.

4 g). Devizaműveletek A deviza-és valuta készletek, a deviza követelések és kötelezettségek bekerülési értékének meghatározása a Magyar Nemzeti Bank teljesítés időpontjában érvényes hivatalos árfolyamának figyelembe vételével történik.a mérlegkészítés előtti értékelési feladatok közé tartozik a devizakövetelések és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésből adódó árfolyam különbözetének elszámolása. A devizában fennálló követeléseket és kötelezettségeket abban az esetben kell a mérlegfordulónapjára vonatkozó árfolyamon kimutatni, ha az árfolyamnyereségek és veszteségek összevont különbözete jelentős összegűnek minősül. Jelentős a különbözet akkor, ha eléri a könyv szerinti érték 20 %-át vagy forintot. h.) A beszámoló összeállításáért felelős: Gergelyné Lajcsák Ágnes gazdálkodási csoportvezető, mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: j.) Könyvvizsgálat Az önkormányzatnál a könyvvizsgálatot, amely a gazdálkodás szabályszerűségére, hatékonyságára és eredményességére, továbbá az önkormányzati ellenőrzési rendszer felülvizsgálatára terjed ki, megbízási szerződés alapján júlis 1. napjától Nagy-Sándorné Havelant Erika kamarai tag könyvvizsgáló látja el (3600 Ózd, Október 23.tér 1., kamarai nyilvántartási szám: MKVK , költségvetési minősítési szám: KM001695) A könyvvizsgálatért évben kifizetett díj összege: 660 E Ft + ÁFA. III. A évi gazdálkodás bemutatása, a tevékenységet befolyásoló tényezők Állami és EU támogatási programok megvalósulása évben befejeződött hazai forrásokból megvalósult projektek: 5/2012.(III.1) BM rendelet alapján : Önkormányzati felzárkóztató támogatás Újváros téri orvosi rendelő felújítása Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 99,89 % évi tényleges projektköltség: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft Támogatás tényleges intenzitása: 87,57 % A felújítás tervezett kezdési időpontja: A felújítás tényleges kezdési időpontja: A felújítás tervezett befejezési időpontja: A felújítás tényleges befejezési időpontja:

5 A tervezett és tényleges költségek eltérésének oka az, hogy az aktivált érték tartalmaz nem elszámolható költségeket is ( tervezői költségvetés és közbeszerzési hirdetmény 398 E Ft ), valamint a pályázat kiírásánál az ajánlati ár E Ft-tal magasabb volt változatlan műszaki tartalom mellett. A kapott támogatás és a megvalósítás tényleges költsége közötti eltérést E Ft-ot önkormányzati saját forrás kiegészítés fedezte évben megkezdett, évben befejeződött, illetve várhatóan befejeződő Úniós projektek: ÉMOP-4.3.1/A Tétény vezér úti óvoda felújítása Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 66,67 % évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: 756 E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft Tényleges projekt összköltség E Ft évben átutalt támogatás: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft 2013.évben várható támogatás 584 E Ft Tényleges támogatás összesen E Ft Támogatás tényleges intenzitása: 62,62 % A felújítás aktiválására a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg, február 19-én került sor. ÉMOP-3.2.1/F/ Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 100,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évben átutalt támogatás: évben átutalt támogatás: E Ft ÉMOP-3.1.2/D Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása Projekt kezdete: Projekt várható vége:

6 Tervezett projekt összköltség: E Ft Ebből: az önkormányzatot érintő összköltség E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Ebből: az önkormányzatot érintő támogatás E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 90,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft évben megkezdett, évben várhatóan befejeződő hazai projektek: 4/2012.(III.1) BM rendelet alapján társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése Újváros téri óvoda nyílászáró csere Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 89,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft A kivitelezési munka december 14-én befejeződött, viszont a pénzügyi megvalósítás befejezése átnyúlt 2013.évre években megkezdett évre illetve az azt követő évekre áthúzódó projektek Ózd városi ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése (Svájci Alapoktól) Projekt kezdete: Projekt várható vége: Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 85,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évi tényleges projektköltség: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft évben átutalt támogatás: E Ft

7 Az átutalt támogatás összege felhasználásig lekötött betétként került elhelyezésre, melynek kamatbevétele a projektre visszaforgatódik.az ily módon december 31-ig keletkezett kamatbevétel E Ft. KEOP /2F/ Ózd város szennyvízelvezetési és tisztítási programja I. forduló A projekt beruházási értéke december 31-ig: E Ft évi beruházás érték: E Ft A támogatás elszámolt összege december 31-ig: E Ft EU önerő Alap támogatás: E Ft II. forduló évi beruházási költség E Ft A szeptember 15-én hatályba lépett támogatási szerződésre március 4. napján történt változás bejelentés alapján a projekt elszámolható nettó összköltsége E Ft, a nettó tervezett támogatás összege E Ft, az önerő összege nettó E Ft. Elnyert Önerő Alap támogatás összege E Ft. Az önkormányzati önerőre és az Önerő Alap támogatás megelőlegezésére hitelből biztosítunk fedezetet évben megkezdett évre illetve az azt követő évekre áthúzódó projektek ÉMOP /A-11 Nemzetőr úti óvoda bővítése Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 95,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft A projekt tervezett kezdési időpontja: A projekt tervezett befejezési időpontja: ÉMOP /B Ózdi Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása A projekt illeszkedik a MANDA keretében megvalósítandó elemekhez, valamint ahhoz a koncepcióhoz, hogy az iparterület folyamatosan alakuljon át funkciókkal rendelkező közösségi térré. Tervezett projekt összköltség: E Ft Megitélt támogatás összeg: E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 100,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft (előkészítés) A projekt tervezett kezdési időpontja: A projekt tervezett befejezési időpontja:

8 TÁMOP / Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken A projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg (Ózd Város Önkormányzata, Türr István Képző és Kutató Intézet, Borsod Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft, Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat). Projekt kezdete: Projekt várható vége: Tervezett projekt összköltség: Ebből: az önkormányzatot érintő összköltség Megitélt támogatás összeg: Ebből: az önkormányzatot érintő támogatás E Ft E Ft E Ft E Ft Támogatás tervezett intenzitása: 100,00 % évi tényleges projektköltség: E Ft (előkészítés) Alapítványok, közalapítványok feladataihoz teljesített kifizetések Alapítványok, egyesületek, egyéb non-profit szervezetek támogatására az önkormányzat évben E Ft-ot fordított, amely E Ft-tal alacsonyabb az előző évi összegnél. A csökkenés alapvetően a sportegyesületek támogatásánál következett be. Az éves támogatási összegből E Ft működési, 251 E Ft fejlesztési célokat szolgált. Valamennyi támogatás kifizetésére szerződés alapján, a támogatási cél megjelölésével és elszámolási kötelezettség előírásával került sor, a támogatások felhasználását, az elszámolások szabályszerűségét belső ellenőreink vizsgálták. Az alapítványi támogatások kifizetése minden esetben előzetes testületi döntéshez kötötten történt.

9 Részesedések tételes bemutatása Ózd Város Önkormányzata december 31-én az alábbi részesedésekkel rendelkezett: 1. Üzletrészek Társaság neve Önkorányzat tulajdoni részesedése (%) Névérték (Ft) Nyilvántartás szerinti érték (Ft) Ózdi VÍZMŰ Kft. 100, ÓZDINVEST Kft. 100, ÓZDSZOLG Kft. 100, Ózdi TÁVHŐ Kft. 100, Ózdi Kommunikációs 100, Non-profit Kft. ÓHG Ózdi 20, Hulladékgazd. Kft. Ö s s z e s e n: Részvények Társaság neve Névérték (Ft) Nyilvántartás szerinti érték (Ft) MÉH Rt ÉMÁSZ Rt Borsodvíz Zrt Ö s s z e s e n: Az önkormányzat portfólió állományában évben bekövetkezett változások: - Ózd Város Önkormányzata június hónapban Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatától megvásárolta a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt (3527 Miskolc, Tömösi út 2.) Ft névértű, névre szóló részvényét, a névértékkel megegyező vételárért. - Az Önkormányzat az Ózdi Csőgyártó Kft és az Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft gazdasági társaságokban meglévő %-os részesedését névértéken értékesítette az InProm Ingatlanfejlesztő és Projektmenedzser Kft részére. A szerződés aláírására 2011.évben, az üzletrészek vételárának kiegyenlítésére február hónapban került sor. Hitelállomány bemutatása Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitelek: Megnevezés Hitelállomány december 31. (Ft) évi törlesztő- részlet (Ft) A hitel lejáratának időpontja OTP Nyrt: MFB fejlesztési hitel OTP Nyrt: Panel hitel OTP Nyrt: ÖKIF fejlesztési hitel. Ö s s z e s e n:

10 Működési célú, rövid lejáratú hitelünk december 31-én nem volt. A folyószámla-hitelkeret szerződés értelmében a bank november 28-tól november 27-ig Ft hitelkeretet tartott rendelkezésre évben új folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására kerület sor, mely szerint a bank január 2-től június 30-ig Ft hitelkeretet tart rendelkezésre. A KEOP /2F/ sz szennyvízprojekthez kapcsolódóan október 26-án aláírásra került az Ft összegű december december 4. között rendelkezésre tartott - az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében nyújtott kölcsönszerződés, továbbá a Ft összegű támogatás megelőlegező hitel szerződés. Kötvénytartozás bemutatása A jövőbeni felhalmozási kiadások finanszírozása érdekében az önkormányzat évben CHF ( E Ft, 155,11 Ft/CHF) értékben kötvényt bocsátott ki, amelynek lejárata 2027.szeptember 30. A kötvények törlesztésére december 31-től kezdődően negyedévente, a negyedév utolsó napján kerül sor. Az első törlesztés időpontja december 31. az utolsó törlesztés időpontja szeptember 30. A törlesztések összege negyedévenként CHF (2011. december 31-i MNB árfolyamon számolva E Ft). A kötvényből származó devizakötelezettségek év végi értékelése alapján december 31- ig az alábbi árfolyamkülönbözetek elszámolására került sor: Devizaérték Árfolyam Forintérték Árfolyam különbözet Kibocsátáskori érték CHF 155,11 Ft/CHF E Ft decmber CHF 152,42 Ft/CHF E Ft E Ft decmber CHF 177,78 Ft/CHF E Ft E Ft decmber CHF 182,34 Ft/CHF E Ft E Ft decmber CHF 222,68 Ft/CHF E Ft E Ft decmber CHF 255,91 Ft/CHF E Ft E Ft decmber CHF 241,06 Ft/CHF E Ft E Ft Elszámolt árfolyam-veszteség összesen 85,95 Ft/CHF E Ft A kamatok negyedévente, a negyedév utolsó napján esedékesek. A kötvény kamat jogcímen kifizetett összegek alakulása: CHF E Ft CHF E Ft CHF E Ft CHF E Ft CHF E Ft

11 A Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 72. szerinti adósságátvállalással érintett tőketartozás E Ft (fejlesztési hitel állomány: E Ft, kötvény állomány: E Ft, működési hitel: - ) A február hónapban aláírt megállapodás értelmében a Magyar Állam a fenti tartozás 65 %-át, azaz E Ft összegű adósságot és ennek meghatározott járulékait vállalja át az adósságkonszolidiáció keretében. Értékvesztés elszámolás A részesedések között értékvesztés elszámolására a saját tőke/jegyzett tőke arányának tartós és jelentős csökkenése miatt az Ózdszolg Nonprofit Kft esetében került sor E Ft összegben (ennek következtében az üzletrész nyilvántartási értéke E Ft-ról E Ft-ra csökkent). A forgóeszközök között elszámolt értékvesztés állománya tárgyévben E Ft került elszámolásra E Ft, amelyből a A vevőkövetelések év végi záró bekerülési értéke E Ft, az elszámolt értékvesztés állománya 18 E Ft (2012.évi elszámolás). Az adósok záró állománya E Ft, melyre E Ft összegű értékvesztés került elszámolásra, ebből a tárgyévben elszámolt értékvesztés összege: E Ft. Az adósok elszámolt értékvesztéséből E Ft a helyi adó követelések egyszerűsített eljárással megállapított értékvesztésének állománya, melyből a tárgyévben elszámolt értékvesztés E Ft. Az egyéb rövid lejáratú követelések értékvesztésének záróállománya E Ft, a tárgyévben értékvesztés elszámolás ebben az állománycsoportban nem történt. Ózd, április 10. polgármester jegyző

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata 2011. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata 2011. évi beszámolójához I. Az önkormányzat adatai: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata 2011. évi beszámolójához Neve: Ózd Város Önkormányzata Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. Törzsszáma: 726489 Adószáma: 15350088-2-05

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata 2010. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata 2010. évi beszámolójához I. Az önkormányzat adatai: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ózd Város Önkormányzata 2010. évi beszámolójához Neve: Ózd Város Önkormányzata Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. Törzsszáma: 350086 Adószáma: 15350088-2-05

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám:

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére Iktató szám: /2011. ELŐTERJESZTÉS Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére Tárgy: A 2010. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása Készítette: Galanits Béláné

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2015 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2016.02.15. Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány bemutatása

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Kiegészítő melléklet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Kiegészítő melléklet 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31. 2 1.

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása Kapcsolata az éves beszámolóval Készítette: Bodnár Márton Az előadás tartalma 1) Jogszabályi háttér, alkalmazási feltételek 2) Mikrogazdálkodó

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben