ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában Érvényes: tól TARTALOMJEGYZÉK

2 I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZŐDŐ FELEK ÉS KÉPVISELETÜK... 4 I.4. AZ EGYEDI SZERZŐDÉSEK ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 4 I.5 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA... 4 I.6. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 I.7. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA... 5 II. A FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK... 5 II.1. A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE... 5 II.2. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE... 6 II.3. FELELŐSSÉG AZ INFORMÁCIÓKÉRT... 6 III. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 6 III.1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE... 6 III.2. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MEGTAGADÁSA... 7 III.3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE... 7 III.4. ÍRÁSBELISÉG... 8 III.5. SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÁS... 8 III.6. SZERZŐDÉSSZEGÉS... 8 III.7. DÍJAZÁS... 8 III.8. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE... 9 III.9. BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS... 9 IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK IV.1. EGYÜTTMŰKÖDÉS IV.2. JOGVITÁK RENDEZÉSE IV.3. TITOKTARTÁS IV.4. ADATOK KÖTELEZŐ KISZOLGÁLTATÁSA IV.5. A BANK- ÉS ÜZLETI TITOK MEGTARTÁSA IV.6. ÉRTESÍTÉS A BANKTITOK KIADÁSÁRÓL IV.7. KIVÉTELEK A BANKTITOK ALÓL IV.8. A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER V. KÖTELEZŐ NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE VI. AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA / 14

3 I. ALKALMAZÁSI KÖR ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen Üzletszabályzat és az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: a Társaság, amelynek székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 111.) által nyújtott pénzügyi szolgáltatások általános feltételeit tartalmazza a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény üzletszabályzatra vonatkozó előírásainak figyelembe vételével. Jelen szabályzat a Multifaktoring Zrt. számviteli információs rendszerének alapdokumentációja, előírásai a hatályos számviteli törvényben foglaltakkal egyezőek, vagy azzal összhangban állnak. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Hpt. és kapcsolódó pénzügyi jogszabályok valamint a Számviteli törvény vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében történik. I.1. A Társaság engedélye A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) E-I-1044/2007 számú határozatával engedélyezte a Társaság részére pénzügyi szolgáltatás nyújtását. A Társaság tevékenységét a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (a továbbiakban: Hpt.) alapján végzi. I.2. A Társaság tevékenysége A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában pénzügyi szolgáltatásnak minősülnek, a Társaság által a Felügyelet engedélye alapján végzett tevékenységek alapján létrejött ügyletek: 1. Pénzkölcsön nyújtása, ezen belül a/ zálogfedezettel biztosított pénzkölcsön nyújtása, részleteiben: - kézizálogtárgyakra (ingó dolgokra) adott fedezet mellett nyújtott zálogkölcsönre. b./ követelésnek - az adós kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megvásárlása, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi; c./ a hitelező és az adós között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy a nélkül - köteles visszafizetni. A fenti üzletágakra vonatkozó speciális szabályokat az alábbi, külön üzletági szabályzatok tartalmazzák: a./ Kézizálogtárgyakra (ingó dolgokra) vonatkozó zálogkezelési szabályzat b./ Faktoring Üzletszabályzat c./ Pénzkölcsön nyújtásra vonatkozó Üzletszabályzat 2. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység): Pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenység, amelynek során az ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezelik és a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak. 3 / 14

4 Pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Társaság azokban az esetekben végzi, amikor a nála jelentkező Ügyfél igényeinek megfelelő ügyletet a Társaságnak nem áll módjában megkötni, de a rendelkezésére álló információk alapján azt más pénzügyi intézmény számára közvetíteni tudja. Ilyen esetekben a Társaság az érintett pénzügyi intézménnyel egyedi együttműködési megállapodást köt.(együttműködési megállapodás minta 1. sz. melléklet) I.3. A szerződő felek és képviseletük A jelen Üzletszabályzat és az általános szerződési feltételek a Társaság által az Ügyfelei részére nyújtott pénzügyi szolgáltatások általános feltételeit tartalmazza (a továbbiakban a Társaság és az Ügyfél együttesen: Felek), amelyek a Felekre külön kikötés nélkül is kötelezőek. Ügyfél - ha a jelen Üzletszabályzat másképpen nem rendelkezik - az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek részére a Társaság pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, illetve amely ilyen szolgáltatás nyújtását kéri a Társaságtól. A Társaság jogosult meggyőződni az Ügyfél, ill. képviselője képviseleti jogosultságáról, személyazonosságáról. A Társaság a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Társasághoz meg nem érkezik. A Társaság nem felel az általában elvárható gondos vizsgálat során sem felismerhető hamis vagy hamisított igénylés teljesítésének következményeiért. A Társaság a pénzügyletek sajátos jellege, valamint ügyfelei érdekeinek védelme céljából jogosult az Ügyfél számára a meghatalmazás közokiratba foglalását előírni, illetve a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény 196. (1) bekezdés c. és d. pontjaiban rögzített feltételeknek megfelelő magánokiratot kérni. A meghatalmazásban minden esetben pontosan meg kell jelölni azt az ügyletet, amelynek tárgyában a meghatalmazott személy a Társaságnál eljárhat. I.4. Az egyedi szerződések és az Üzletszabályzat A Társaság és az Ügyfelei közötti ügyletek tartalmát egyedi szerződések állapítják meg. Az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a jelen Üzletszabályzat, a Hpt. valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben az egyedi szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései egymásnak ellentmondanak, az egyedi szerződés rendelkezései irányadók. I.5 Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat nyilvános, az minden, a Társaságnak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében hozzáférhető, továbbá a Társaság az Üzletszabályzat egy példányát díjmentesen, betekintésre bárkinek átadja, amit a VI. pont részletesen szabályoz. I.6. Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat az Igazgatóság által jóváhagyott időpontban lép hatályba és határozatlan időre szól. 4 / 14

5 Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Társaság és az Ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Társaság szolgáltatást nyújt az Ügyfélnek és az Ügyfél szolgáltatást vesz igénybe a Társaságtól. I.7. Az Üzletszabályzat módosítása Az Üzletszabályzatnak a hatályos szerződéseket érintő módosítása kizárólag a Társaság Igazgatósága hatáskörébe tartozik. A Társaság kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot és a hirdetményt új szolgáltatás bevezetésekor, vagy meglévő szolgáltatás módosításakor egyoldalúan kiegészítse, valamint hogy azokat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Társaság üzletpolitikájának megváltozásakor az ügyfelek számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítsa, továbbá, hogy új díjakat és költségelemeket vezessen be. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésének időpontjától kezdve vonatkozik a már korábban megkötött szerződésekre is. A módosítás hatálybalépését megelőzően, az értesítésekre vonatkozó szabályok szerint legalább 15 nappal értesíti az Ügyfeleket. Ez oly módon történik, hogy az Üzletszabályzat tervezett módosítását a Társaság minden ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, hirdetményben köteles közzétenni. Amennyiben a Társaság az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja az Üzletszabályzatot vagy a hirdetményt, és az Ügyfél a módosítás hatálybalépésének időpontjáig kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a tervezett módosítást nem fogadja el, a Társaság úgy tekinti, hogy az Ügyfél az adott szerződésben rögzített feltételek szerint, vagy ezek hiányában a módosítás hatálybalépésének napjára a szerződését felmondta. Ebben az esetben a Felek kötelesek egymással a szerződés szerint elszámolni, tartozásaikat hiánytalanul megfizetni, illetve követeléseikről rendelkezni. Abban az esetben, - ha az Ügyfél a rendelkezésére álló határidő alatt a módosítás ellen nem emel kifogást, az Üzletszabályzat módosítása a vele kötött szerződésre is kihat. II. A FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK II.1. A Társaság felelőssége A Társaság az Ügyfelekkel fennálló kapcsolatai és a szerződések megkötése, teljesítése során a tőle elvárható gondosságot tanúsítja. A Társaság megtéríti mindazt a kárt, amelyet e kötelezettségének esetleges megszegésével az Ügyfeleknek okoz. Ilyen esetben az Ügyfél köteles a kárenyhítés érdekében haladéktalanul eljárni, és a Társaságot a kár bekövetkeztéről haladéktalanul értesíteni. A Társaság nem felel azért a kárért, amely a Társaság elvárható gondos eljárása ellenére következett be, továbbá nem felel a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az Ügyfél szerződésszegése esetében. Továbbá a Társaság nem felel az olyan kárért, amely erőhatalom (vis major), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély (bejegyzés) megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következik be. Amennyiben a Társaság az Ügyfél kérésére átvesz vagy továbbít okiratokat (számla, teljesítés igazolás stb.), azokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e az Ügyfél kérésében foglaltaknak. A Társaság nem felel azonban az okiratok eredetiségéért, érvényességéért, azok tartalmáért. 5 / 14

6 II.2. Közreműködő igénybevétele A Társaság közreműködő (ügynök) igénybevételére a jogszabályi korlátozások figyelembevételével jogosult. II.3. Felelősség az információkért A Társaság és az Ügyfél szerződéses kapcsolataikban megfelelően együttműködnek, az ügylet szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. Az ügylettel összefüggő egymáshoz intézett kérdésekre kötelesek legkésőbb 30 napon belül választ adni, és felhívni egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra. Az Ügyfél a Társasággal kötött szerződésének időbeli hatálya alatt köteles haladéktalanul tájékoztatni a Társaságot esetleges átalakulási, kiválási, szétválási, egyesülési és beolvadási szándékáról, vagyonának tervezett megosztásáról, valamint arról, ha csődvagy végelszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, vagy bármilyen módon tudomására jut, hogy harmadik személy felszámolási eljárást kezdeményezett vele szemben. Köteles továbbá a Társaságot tájékoztatni vagyona jelentős változásáról (ideértve az alaptőke leszállítását vagy felemelését, illetve azt a tényt, hogy tartozásai tartósan meghaladják követeléseit.) Mind a Társaság, mind az Ügyfél felel az általa a másik félnek átadott adatok, információk valódiságáért, pontosságáért és teljességéért. A szerződés, vagy az Üzletszabályzat különös részének eltérő rendelkezése hiányában a telefonos, vagy más nem írásos formában tett nyilatkozatokat, közléseket, értesítéseket később a nyilatkozattevő részéről írásban kell igazolni, illetőleg megerősíteni. (Írásos forma: levél, telefax, ha a feladó/küldő személye a Társaság megítélése szerint egyértelműen megállapítható.) Ha a telefonon vagy más nem írásos formában tett közlés és annak írásbeli megerősítése között eltérés van, erről a Társaság és az Ügyfél egymást kölcsönösen értesítik, s az eltérés tisztázásáig a közlést meg nem történtnek tekintik. A telefaxon küldött szerződést, igénylést a Társaság kizárólag az Ügyfél kockázatára teljesíti. Az Ügyfél minden olyan kárért felel, ami a telefax kapcsolat során előforduló, tévedésből, félreértésből, hibából ered, kivéve, és azt követően, ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kár a Társaság hibájából származik. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha az Ügyfél korábban már beazonosított képviselőjének a telefax útján küldött dokumentumon szereplő aláírása nem eredeti, de ennek felismerése a Társaság ügyintézőjétől vagy tisztségviselőjétől nem várható el, mert fénymásolással vagy egyéb rosszhiszemű eljárással került a telefaxon küldött dokumentumra, ezért az eredetihez megtévesztésig hasonlít. III. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI III.1. A szerződés megkötése III.1.1. Előzetes tájékoztatás A Társaság a szerződésmegkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, amely a Társaság legjobb tudomása szerint a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet. 6 / 14

7 III Ügyfél azonosítása A Társaság az Ügyfél adatait és a képviseletre jogosult személy személyazonosságát mind a szerződés megkötésekor, mind az Ügyfél képviselőjének személyes megjelenése során ellenőrzi, azaz minden kétséget kizáróan megállapítja az Ügyfél személyére vonatkozó alapvető adatokat. Az Ügyfél adatainak az igazolására a Társaság az alábbi iratokat fogadja el: a) gazdasági társaság, vállalat, szövetkezet, külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete, információs vagy szervizirodája, egyéni cég, közhasznú társaság, erdőbirtokossági társulat és a cégjegyzékben szereplő egyéb cég esetében a cégbíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy hiteles másolati példánya, és az Ügyfél képviseletében eljáró személy aláírási címpéldánya eredetiben vagy hiteles másolatban bemutatva és eredetiben vagy másolatban csatolva, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés; b) az a) pont szerinti, alakulóban lévő szervezet esetében a létesítő okirat, a cégbejegyzési kérelem beadásának cégbírósági igazolása és az adószám, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés; c) alapítvány, egyesület, politikai párt és egyház, társadalmi szervezetek esetében a nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős bírósági határozat, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés; d) a c) pont szerinti, alakulóban lévő szervezet esetében az aláírt létesítő okirat, a nyilvántartásba vételi kérelem beadásának bírósági igazolása és az adószám, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés; e) polgári jogi társaság, építő közösség és társasház esetén az aláírt létesítő okirat és a közgyűlési határozat a képviseletről, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés f) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány és az adószám, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés. A szervezet adatainak a megállapítása mellett a Társaság az annak képviseletében eljáró személy adatait is azonosítja. III.2. A szerződéskötés megtagadása A Társaságot szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A Társaság a szerződés megkötését megtagadja, ha az a.) manipulációs célzatú, b.) jogszabályi vagy egyéb tilalomba ütközik, vagy c.) az Ügyfél a cégadatok az igazolását vagy azonosítását megtagadta, illetve az nem hitelt érdemlő. d.) a Társaság üzleti érdekei a szerződés megkötésével ellentétesek. III.3. A szerződés módosítása, megszűnése III.3.1. A szerződés módosítása A Társaság és az Ügyfél közös megegyezéssel, írásban jogosult a közöttük létrejött szerződés módosítására. III.3.2. A szerződés egyoldalú megszüntetése Az egyes szerződésfajták egyoldalú megszüntetésére vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat különös része és az egyedi szerződések tartalmazzák. Amennyiben a Társaság valamely szolgáltatását megszünteti, az ezen szolgáltatásra kötött szerződést 7 / 14

8 az Üzletszabályzat különös részének illetve a szerződésnek eltérő rendelkezése hiányában 30 napos felmondási idővel jogosult megszüntetni. III.4. Írásbeliség Mind a Társaság, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, kéréseket üzeneteket, valamint szerződési nyilatkozatokat köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. A Multifaktoring Zrt.-nél a zálogtárgyak kényszerértékesítése esetén a Ptk. általános szabályaitól a következő eltéréssel történik az Ügyféllel szembeni elszámolás. A kézizálogba adott ingó dolgok esetében a kényszerértékesítést követően a kölcsön lejáratától számított egy évig köteles a Társaság az értékesítésből származó bevételnek a zálogkölcsön összegével a felszámított kamattal, késedelmi kamattal és kényszerértékesítés költségeivel csökkentett összeg megőrzésére és Ügyféllel szembeni elszámolására, továbbá az Ügyfél kérelmére ennek kifizetésére. III.5. Szerződés nyilvántartás A Társaság által kötött szerződések eredeti példányait, az év elejétől folyamatos sorszámmal kell ellátni, és arról olyan kimutatást kell vezetni, ami a szerződések sorszámát, tárgyát, a szerződő fél megnevezését, és a szerződésből eredő kötelezettségeket, illetve követeléseket is listaszerűen tartalmazza. III.6. Szerződésszegés III.6.1. A szerződésszegés következménye Amennyiben az Ügyfél a szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi; a Társaság jogosult az egyedi szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni és az Ügyfél köteles a szerződésszegéssel a Társaságnak okozott minden kárt és költséget megtéríteni. III.6.2. A késedelmi kamat Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelme idejére az alapkamaton felül köteles késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke pénzügyi szektorban és szolgáltatóknál alkalmazott szokásos késedelmi kamat mértékéhez alkalmazkodik, és nem haladhatja meg a Ptk. által előírt mértéket. Fentiektől a Társaság egyes szerződések esetében eltérhet, amennyiben az ügylet kockázata és a Társaság üzleti érdekei ezt indokolják. III.7. Díjazás III.7.1. A Társaságot a pénzügyi szolgáltatásaiért kamat, díj, illetve jutalék illeti meg. III.7.2. A Társaság szolgáltatása teljesítése során felmerült költségei megtérítésére tarthat igényt. III.7.3. A kamatok, díjak, illetve jutalékok meghatározásának módját részben jelen üzletszabályzat, részben a közzétett hirdetmények, a kamatok, díjak, illetve jutalékok, valamint költségtérítések mértékét és esedékességét az adott szolgáltatásra irányadó kölcsönösen elfogadott szerződések, megállapodások határozzák meg. A Társaság által közzéteendő hirdetmény szövegét az üzletszabályzatok mellékletei tartalmazzák. 8 / 14

9 A Társaság az egyes pénzügyi szolgáltatási üzletágaknál alkalmazott üzleti kamatok számítási módszerét, a jogszabályban előírt teljes hiteldíj mutató számítási módszerét, valamint az egyes ügyletekhez tartozó egyéb díjakat és költségeket az üzletági szabályzatokban határozza meg. III.8. A teljesítés helye és ideje A Társaság és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Társaságnak az a szervezeti egysége, amellyel az Ügyfél szerződést kötött. A Társaság javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a pénz a Társaság számlájára megérkezik. III.9. Biztosítéknyújtás III.9.1. Társaság és az Ügyfél közötti szerződéskötést megelőzően a Társaság felhívására az Ügyfél (vagy harmadik fél továbbiakban Ügyfél) tartozik biztosítékot felajánlani, amelyet a Társaság a Fedezetértékelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően értékel, és annak figyelembevételével dönt az adott finanszírozási szerződés, ill. a biztosítékok fedezetként történő bevonásáról szóló szerződés megkötéséről. Amennyiben a fedezetként bevont biztosíték értéke a Társaság Fedezetértékelési Szabályzat 4.6. pontjában meghatározott mértékben csökken, a Társaság jogosult megkövetelni az Ügyféltől, hogy a korábban adott biztosítékot egészítse ki a Fedezetértékelési Szabályzatban foglaltak szerint. Az Ügyfél köteles a pótlólagos biztosíték nyújtásáról a Társaság felhívása esetén a Fedezetértékelési Szabályzatban foglaltak szerint, az ott rögzített határidőben, és az ott rögzített szankciók (pl. szerződés azonnali felmondásának lehetősége) figyelembe vételével gondoskodni. III.9.2.A Társaság jogosult eldönteni - az Ügyfél lehetőségeit is figyelembe véve -, hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot követel, s ezt milyen értékben fogadja el fedezetként. A Társaság követelésének biztosítására különösen az alábbi jogi biztosítékokat alkalmazhatja: jelzálogjog (első helyi, ill. nem első helyi). keretbiztosítéki jelzálogjog. kézizálogjog. közraktári jegyen alapuló zálogjog. akkreditív. óvadék. bankgarancia. készfizető kezesség. engedményezés. A Társaság elsődlegesen jelzálogjog, kézizálogjog vagy készfizető kezesség kikötésére törekszik, a többi felsorolt biztosíték másodlagosan jön figyelembe. Az egyes biztosítékok nyújtására vonatkozó szabályokat és az alkalmazásukhoz szükséges szerződések tervezeteit a Társaság Fedezetértékelési Szabályzata tartalmazza. III.9.3. Az Ügyfél köteles gondoskodni a Társaság javára biztosítékul lekötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról, megőrzéséről és érvényesíthetőségéről. III.9.4. A Társaság jogosult a pénzügyi szolgáltatás teljesítésének feltételéül - a fedezet biztosítása céljából - meghatározott biztosítási szerződés megkötését 9 / 14

10 előírni az Ügyfél részére. Ha a Társaság a konkrét ügyletre vonatkozó szerződésben kiköti, köteles az Ügyfél a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat minden kár esetére teljes értékben biztosítani, és a biztosítási szerződésben a biztosítási összeget a Társaságra engedményezni. Az Ügyfél a biztosítási szerződést - amíg a vagyontárgy az ügylet biztosítékául szolgál - a Társaság hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg, azaz köteles a biztosítási díjat szerződés szerint határidőben fizetni. Ennek elmaradása esetén a Társaság az Ügyfél költségére a díjat befizeti és a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. III.9.5. Ha az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Társaság jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból fakadó jogát a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon úgy, ahogy az a követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja; lehetőség szerint az Ügyféllel történő előzetes egyeztetést követően, az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével is. III.9.6. A Társaság feloldja a biztosítékot, ha úgy ítéli meg, hogy követelésének további biztosításához már nem szükséges. III.9.7. A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden szükséges kiadás az Ügyfelet terheli. IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK IV.1. Együttműködés A Felek kötelesek üzleti kapcsolatukban együttműködni, és az ügylettel kapcsolatos lényeges körülményekről egymást értesíteni. Ennek részletes szabályait az egyedi szerződés tartalmazza. A késedelmes értesítésből, vagy az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felel. IV.2. Jogviták rendezése A Társaság az ügyfeleivel fennálló kapcsolataiban törekszik az esetlegesen felmerülő viták peren kívüli rendezésére. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Üzletszabályzattal összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választottbírósága kizárólagos hatáskörének. IV.3. Titoktartás IV.3.1. Üzleti titok Üzleti titok minden olyan, a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Társaságnak méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a Társaság üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette. A tudomására jutott üzleti titkot az Ügyfél köteles időbeni korlátozás nélkül megőrizni. IV.3.2. Az ügyféltitok (továbbiakban: banktitok) Banktitok minden olyan, az Ügyfélről a Társaság rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Társasággal kötött szerződéseire vonatkozik. 10 / 14

11 IV.3.3. Felmentés a titoktartási kötelezettség alól Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) az ügyfél, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, b) a Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól, illetve az Értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló évi CXX. tv. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, ideértve a Társaság adatszolgáltatását a BISZ Zrt, a PSZÁF és az MNB felé. c) a Társaság érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. Amennyiben a titoktartási kötelezettséget a jogszabályok korlátozzák, az ebből származó következményekért a Társaság nem felelős. IV.4. Adatok kötelező kiszolgáltatása A Társaság jogszabályban meghatározott esetekben az adatok kiszolgáltatását a titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem tagadhatja meg. Aki banktitok birtokába jut, köteles azt - törvény eltérő rendelkezése hiányában - időbeli korlátozás nélkül megtartani. IV.5. A bank- és üzleti titok megtartása A Társaság és alkalmazottai, közreműködői kötelesek a bank- és üzleti titkot időbeni korlátozás nélkül megtartani. A banktitok körébe tartozó tényt, információt, megoldást vagy adatot a Hpt.-ben meghatározott körön kívül a Társaság nem adhatja ki harmadik személynek és feladatkörén kívül nem használhatja fel. IV.6. Értesítés a banktitok kiadásáról A banktitokra vonatkozó értesítés rendjét a társaság a Hpt. szabályaival összhangban köteles bonyolítani. A banktitok körébe tartozó tény, információ kiadásáról a Társaság a Hpt.-ben meghatározott esetekben tájékoztatja az Ügyfelet. Nem tájékoztathatja a Társaság az Ügyfelet a) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészségnek, b) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervnek, c) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatnak, d) a nyomozó hatóság, nemzetbiztonsági- szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére 11 / 14

12 történő adatátadásról, ha gyanú, adat merül fel arra, hogy vagy az ügylet szervezett bűnözéssel, terrorizmussal, kábítószer- illetve, illegális fegyverkereskedelemmel van összefüggésben, továbbá ha pénzmosásra utaló információk jutnak a Társaság birtokába. IV.7. Kivételek a banktitok alól Nem jelenti a banktitok sérelmét a.) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, b.) a Társaság által meghatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek történő adatátadás, c.) a Társaság igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a Társaságban befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen részesedést szerezni kívánó személy (társaság), illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges jövőbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő, a pénzügyi intézmény eszközeire vonatkozó adatátadás. IV.8. A Központi Hitelinformációs Rendszer IV.8.1. Vállalkozások referenciaadatainak kezelése A Társaság mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak az alább I. és. II. pont alatt felsorolt referenciaadatait, - amelynek bankszámlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván. -, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a részére átadott referenciaadatot átruházás referenciaadat-szolgáltató részére megjegyzéssel látja el, és feltünteti az átvevő referenciaadat-szolgáltató adatait, ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelést egy másik referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az a. és b. pontban foglalt kivétellel - a referenciaadatokat a (2) bekezdésben meghatározott időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. a./a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelésnek másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására nem került sor, vagy ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelést nem referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át. b./a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha az jogellenesen került a KHR-be. A Társaság a vállalkozások részére - az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően 12 / 14

13 a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Hpt 130/A. (4) bekezdésében meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja - a szerződés megkötését megelőzően írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy referenciaadatai bekerülnek a KHR-be. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A tájékoztatás a kérelmező számára évente egy alkalommal díjtalan. További tájékoztatás kérése esetén a kérelmezőnek költségtérítést kell fizetnie, amely legfeljebb a kapcsolódó közvetlen költségek ellenértékét tartalmazhatja. A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott az (1) bekezdésben foglalt kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó Társasághoz, vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. A Társaság, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a Társaság a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadatszolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelőző egy éven belül referenciaadatot kért. A nyilvántartott Ügyfél a referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a Hpt. 130/K. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartott Ügyfelet a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadatszolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Hpt. 130/J. (4), vagy a 130/K. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartható adatok Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok: azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám. 2.2 a Hpt 3. (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma) b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege és devizaneme, e) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. 13 / 14

14 2.3 azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a) a szerződés azonosítója (száma), b) a bankszámla száma, c) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, d) a sorba állított követelések összege és devizaneme, e) a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, f) perre utaló megjegyzés, 2.4 a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, b) perre utaló megjegyzés. V. KÖTELEZŐ NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság olyan nyilvántartásokat vezessen és olyan adatokat vegyen fel, amelyek megfelelnek különböző jogszabályi, és a hatósági adatszolgáltatási követelményeknek. A Társaság olyan számítógépes és egyéb adatvédelmi rendszert alkalmaz, amely nem teszi lehetővé, hogy a fenti nyilvántartások adataihoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. VI. AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA A Társaság egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit, illetve jövőbeni ügyfeleit az által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, valamint e feltételek módosulásáról - a módosítás ügyfelek részére indokolt időigényének figyelembevételével - tájékoztatni. A tájékoztatást a Társaság köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben könnyen hozzáférhető helyen kifüggeszteni, valamint az ügyfél kívánságára azt ingyenesen az ügyfél rendelkezésére bocsátani. A Társaság köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzé tenni a) üzletszabályzatait (általános szerződési feltételeit), b) az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi szolgáltatással (ügyletekkel) kapcsolatos szerződési feltételeket, c) a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét. A Társaság köteles az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátani a) üzletszabályzatait, továbbá b) a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat. Budapest, január 23. vezérigazgató 14 / 14

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF)

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Érvényes: 2004. január 1-jétõl Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben