TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK RÉSZÉRE BVK~HOLDING KÖZGYŰLÉSE. A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK RÉSZÉRE BVK~HOLDING KÖZGYŰLÉSE. A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ"

Átírás

1 BVK~HOLDING TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi ll. negyedéves tevékenységéről ( ) l

2 BVK~ HOLDING TARTALOMJEGYZÉK l. BEVEZETŐ ll. AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE lll. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE 1. STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG 2. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 3. JOGI IGAZGATÓSÁG 4. HRIGAZGATÓSÁG 5. PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG 6. VÍZI-KÖZMÜ PROJEKTIGAZGATÓSÁG 7. KÖZSZOLGÁLTATÁSI PROJEKTSZERVEZET 8. VAGYONGAZDÁLKODÁSI PROJEKTIGAZGATÓSÁG 9. INFORMATIKAI PROJEKTIGAZGATÓSÁG 10. BELSÖ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG Mellékletek: 1. FELKÉSZÜLÉSI PROJEKT ÜTEMTERV A BVK HOLDING ZRT ÁPRILIS JÚNIUS 30. KÖZÖTT MEGKÖTÖTT SZERZÖDÉSEI 3. A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS ll. NEGYEDÉVÉBEN MEGHOZOTT, BVK HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS HATÁROZATAI 4. VÁLLALATKAPCSOLATI VISZONYOK 5. BESZÁMOLÓ A BVK HOLDING ZRT l. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 2

3 BVK~HOLDING l. BEVEZETŐ A BVK HOLDING Zrt. (a továbbiakban: BVK vagy Társaság) a Fővárosi Közgyűlés 1822/2010. (X.27.) számú Föv. Kgy. határozata alapján a müködéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére. A Társaság Alapító Okiratának VII. fejezet pontja alapján a Társaság Igazgatóságának feladatai közé tartozik, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készítsen az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről. A év ll. negyedévéről készített beszámolóban a korábban már kialakított tartalmi felépítés alapján, az előző beszámolókhoz hasonlóan ősszegezzük a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tevékenységét, valamint kitérünk a tárgy időszakban a Társaság és a BVK Csoport cégeljárással kapcsolatos ügyeire. Az átlátható müködés érdekében szarvezeti egységenként bemutatjuk, hogy milyen jelentösebb feladatok ellátására került sor az adott szarvezeti egységek, illetve az egyes projektek által. A közszolgáltatási szerzödések fejlesztésére irányuló program főbb eredményei is bemutatásra kerülnek, továbbá a Társaság belső ellenőrzési tevékenységéről, és a Társaság által lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló összefoglalót is tartalmazza a beszámoló. A vállalatirányítási felkészülési projektek eredményeként a beszámolással érintett idöszakban jelentős szabályozások készültek vállalatcsoporti szinten, valamint a Társaság tekintetében is szélesebb körüvé vált a belső kontroll azáltal, hogy több vállalati szintű szabályozás megújítására sor került. A mallékletek közölt bemutatásra kerülnek a Felkészülési Projekt ütemterve, a BVK HOLDING Zrt ll. negyedévében megkötött szerzödései, a Fővárosi Közgyűlés ebben az időszakban meghozott, BVK HOLDING Zrt-vel kapcsolatos határozatai. A mallékletek tartalmazzák továbbá a cégcsoporton belüli vállalatkapcsolati viszonyok bemutatását, és a Társaság l. féléves gazdálkodási adatait. ll. AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE április-június hónapokban 4 igazgatósági ülés (2013. április 11, április 30., május 23. és június 25.) és 14 igazgatósági levélszavazás megindítására került sor, az Igazgatóság összesen 96 darab határozatot hozott. Az Igazgatóság az alábbi kiemeitjelentőségű témákkal foglalkozott év ll. negyedévében: április 5-én a "BKSZT Kft-ben meglévő 49,8%-os üzletrész adásvétele" tárgyban kezdeményezett levélszavazás során az Igazgatóság javaslatot tett a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a Társaság BKSZT Kft.-ben meglévő 49,8 %-os üzletrészére ajánlatot tegyen a BFVK Zrt. által készített üzletrész-értékelés alapján, valamint a vonatkozó szerzödés jóváhagyására. A testület 2013 áprilisában jóváhagyta a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését szabályozó Bérleti és üzemeltetési Szerzödés valamint Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerzödés megkötését azzal a feltétellel, hogy a szerzödések hatálybalépésének időpontjáig a Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep kizárólagos üzemeltetési jogát a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek biztosítja. Az Igazgatóság júniusi levélszavazása során jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat- BKSZT Kft-ben meglévő 50,2 %-os - üzletrészének Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő átruházását. 3

4 BVK~HOLDING IL április 11-én az Igazgatóság megtárgyalta a BVK tagvállalatok számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóit, melyeket kivétel nélkül elfogadott; április 30-án a BKSZT Kft. és a BVK HOLDING Zrt. éves beszámolóit tárgyalta, melyeket szintén elfogadott és javasolt a legfőbb szervnek elfogadásra. IL3. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága április 11-i ülésén az IT SSC projektet felfüggesztette. A testület határozatban rögzítette, hogy a projekt inditásakor elérni kívánt célt továbbra is jónak tartja, ugyanakkor nem kívánja kockáztatni azt, hogy a BVK HOLDING Zrt. tulajdonosi műkődéséhez alapvetően szükséges tervezési, kontrolling, adatbiztonsági folyamatok ne teljesüljenek a projekt által megcélzott január 1-i időpontig április 30-án a projekt induló fázisának visszaállítására irányuló cselekvési programot az Igazgatóság elfogadta, azonban az IT SSC projekt megfelelő alternatív kiváltásáról még nem született döntés. 114 A Társaság évi üzleti és közbeszerzési tervét az Igazgatóság április végén tárgyalta, a BVK HOLDING Zrt évi üzleti tervét két változattal (a Fővárosi Önkormányzattal kötendő kőzszolgáltatási szerzödéssel vagy közszolgáltatási szerződés nélkül) illetve a Társaság évi közbeszerzési tervét a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. IL5. A testület levélszavazás útján elfogadta a menedzsment által készített, a Közgyűlés felé benyújtandó negyedéves beszámolót a év L negyedévéröl, valamint június végi ülésén jóváhagyta a Társaság évi összesített előrehaladási jelentését, melynek jövőbeni rendszeresítésére kérle fel a BVK operatív vezetését!!.6.,11,z Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a BVK HOLDING Zrt. Javadalmazási Szabályzatát, melyet a Közgyűlés május 29-én jóváhagyott; a BVK Csoport tagvállalataira vonatkozó javadalmazási szabályzato! - az FKF Zrt. kivételével - az Igazgatóság szintén elfogadta a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében. IL7. A Nemzetközi Tevékenységek Koordinációs Rendjére Vonatkozó Szabályzato! (vállalatcsoport szintü szabályzat) az Igazgatóság június 25-i ülésén elfogadta. A szabályzat a BVK társaságok nemzetközi tevékenységének koordinációs rendjét határozza meg, megalapozza az együttműködést és harmonizáita a társaságok hatályos tárgyban i szabályzatait Szintén a június 25-i ülésen elfogadásra került a BVK Holding ingatlangazdálkodási koncepciója, melyet a BVK szakmai irányítása alatt működő projektszarvezet készített és a BVK Csoport ingatlanállományának felmérését tartalmazza jogi, műszaki, gazdasági szempontból A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elfogadta az üzleti tervek várható teljesítéséről szóló beszámolók (prognózis) készílés szabályait és a vállalatcsoporti Kontrolling Szabályzatba történő beépítését kérle, továbbá jóváhagyta a Holding által használatos évi tervezési paramétereket ILS. A április 11-i ülésen az Igazgatóság tagjai által megtárgyalásra került A BVK HOLDING Zrt. feladatrendszere c. előterjesztés, mely a Társaság alaptevékenységén túlmutató közszolgáltatásszervezési feladatellátás rendezésére tett javaslatot Az Igazgatóság jóváhagyta a BVK operatív vezetése által előkészített, Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésére benyújtandó szakmai előterjesztéstervezetet Tekintettel arra, hogy régóta megoldatlan probléma a Társaság és a Fővárosi 1 A prognózis az üzleti terv várható teljesüléséről készített tagvállalati beszámoló. A tagvállalatoknak minden negyedévet követően kell prognózist készíteniük, az adott negyedév főkönyvi zárását követően, a tárgyidőszak tény adatainak, illetve a tárgyávből hátralévő időszak várható adatainak felhasználásával, majd azt a negyedévet követő hónap 30. napjáig benyújtani a BVK HOLDING Zrt részére. 4

5 BVK~HOLDING Önkormányzat közölti szerződéses jogviszony rendezetlensége és tevékenységei között számos olyan feladatot lát el, amelyek nem kötődnek közvetlenül a tagvállalataival kapcsolatos tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásához, 2013 májusában az Igazgatóság döntött a Fővárosi Önkormányzattal történő együttmüködési-keretmegállapodás megkötéséről Jelentösebb tagvállalati elöterjesztések: Az Igazgatóság júniusban ülés tartása nélkül meghozott határozatában hozzájárult az FTSZV Kft. folyószámla hitelkeret szerzödés megkötéséhez a beszerzési eljárásban kiválasztott OTP Bank Nyrt.-vel. A testület támogatta, hogy a Budapest XVIII. ker Ipacsfa u. 14. sz. alatti ingatlan FKF Zrt. tulajdonában álló Y>-ed tulajdoni hányada a KEOP-1.1.1/B/ jelű pályázatban foglaltaknak és a pályázat feltételeinek megfelelöen Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerüljön. Alapító okirati rendelkezéseknek megfelelöen a FŐKERT Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának ügyrendjét az Igazgatóság jóváhagyta. A testület támogatta a BGYH Zrt. tulajdonában lévő Csillaghegyi Strandfürdö és Uszoda déli területe m2-es részének bérbe adása céljából történő pályázat kiírását. A BVK Igazgatósága több ingatlan hasznosítással kapcsolatos előterjesztést tárgyalt (pl. Budaloki temető virágüzlet hasznosítása, BGYH-ORFI megállapodás) ll. negyedévében is. Annak érdekében, hogy az engedélyezési ügymenet a továbbiakban még operatívabbá és gördülékenyebbé váljon, a menedzsment új eljárásrendet javasolt a Vállalatcsoporthoz tartozó tagvállalatok tulajdonában, használatában álló ingatlanok, ingatlanrészek bérbeadására, haszonkölcsönbe adására, üzemeltetésbeadására és egyéb hasznosítására vonatkozó hatáskörök rendezésére, melyet az Igazgatóság elfogadott. lll. A FELÜGYELŐBIZOTISÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE A tárgyidöszakban a Felügyelőbizottság 4 ülést és 3 levélszavazást tartott, összesen 35 határozatot hozott, amelyek közül a lényegesebbek a következök voltak. A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a Fővárosi Közgyűlés számára elfogadásra javasolta a következöket A BVK HOLDING Zrt. Javadalmazási Szabályzatát. A BKSZT Kft-ben meglévő 49,8 %-os üzletrész adásvételét OOO Ft vételárral A fővárosi közfürdök működtetésével kapcsolatos egyes kérdések című Igazgatóság által javasolt előterjesztést. A BVK HOLDING Zrt. vezető állású munkavállalói évi prémiumteljesítésének elszámelását és kifizetésének engedélyezését. A Fővárosi Önkormányzat részére a BVK HOLDING Zrt.-vel együttműködési keret-megállapodás megkötésére tett javaslatot, valamint az Alapító Okirat 1 O. szám ú módosítását. A BVK HOLDING Zrt évről szóló éves beszámolóját és üzleti jelentését a könyvvizsgáló jelentéssei és az ülésen elhangzott kiegészítésekkel, valamint az Igazgatóság 103/2013. (IV.30.) számú határozatában foglaltakban az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatát. A BVK HOLDING Zrt évi üzleti tervét és a évi közbeszerzési tervét. A BVK Zrt. Javadalmazási szabályzatával összefüggö Alapító Okirat 11. számú módosítását (levélszavazás). A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója, gazdasági-, stratégiai-, jogi- és HR igazgatója részére összeállított - az Igazgatósági együttes ülésen elhangzott módosításokkal évi prémiumfeladatok célkitűzéseit, valamint a vezető állású munkavállalók prémiumfeladat kitűzését. 5

6 BVK~HOLDING A BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti évi konszolidált éves beszámolóját és konszolidált üzleti jelentését a könyvvizsgáló jelentésével az Igazgatósággal együttes ülésen elhangzott kiegészitésekkel, módositási javaslatokkal. A BVK HOLDING Zrt évi l. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót (levélszavazás). A Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. kapcsán a Fővárosi Önkormányzat BKSZT Kft-ben fennálló üzletrészének a Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő értékesítésére című közgyűlési elóterjesztés véleményezése tárgyú előterjesztést (levélszavazás). Az FB napirendre tűzte és tudomásul vette az alábbiakat: A BVK HOLDING Zrt. irat- és dokumentumkezelés szabályozásának és annak betartásának vizsgálatáról készült ellenőrzési jelentést. A regionális ügyfélszolgálati centrum megvalósitásának, különösen az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-vel kötött szerzödés megszüntetés körülményeinek tárgyában lefolytatott vizsgálatról készült ellenőrzési jelentést és annak javaslataira összeállitott intézkedési tervról szóló tájékoztatót. A BVK HOLDING Zrt. irat-és dokumentumkezelés szabályozásának és annak betartásának vizsgálatáról készült jelentést, és annak javaslataira összeállitott intézkedési tervról szóló tájékoztatót. Az összefoglaló beszámoló a BVK HOLDING Zrt évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A Felügyelőbizottság évi munkaterve időarányos teljesítését. A évi Belső Ellenőrzési Tervek végrehajtásáról szóló vállalatcsoport-szintű beszámolót. Az Igazgatóság elnöke részéről hatásáról. tájékoztatás hangzott el a rezsicsökkentés társaságokra gyakorolt IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE IV/1. STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZIIGAZGATÓSÁG 1.1. A BVK HOLDING Zrt. stratégiaalkotási folyamata A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága június 20-i ülésén megtárgyalta a társaság stratégiáját, és úgy rendelkezett, hogy a stratégiát az igazgatósági ülésen elhangzottak szerint korrigálandó tartalommal elfogadja. A korrigált BVK HOLDING Zrt. stratégia elkészült és elöterjesztésre került a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának tájékoztatásra. Az Igazgatóság a október 18-i ülésén a korrigált stratégiát elfogadta, és felkérte a társaság vezérigazgatóját, hogy a stratégiát jóváhagyásra terjessze a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés elé. A BVK HOLDING Zrt. középtávú stratégiájának a Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztését megelőzően azonban elengedhetetlen volt a társaság stratégiai irányainak megtárgyalása a Fővárosi döntéshozókkal, hiszen a koordinációs egyeztetések eredménye a stratégia módositását is indokolttá tehette. Az elhúzódó egyeztetési folyamat eredményeképpen a március 28-án szűkebb körben megtartott Fővárosi Vezetöi Értekezleten született döntés a BVK HOLDING Zrt. feladatrendszerének tisztázása terén. A március 28-án megtartott Fővárosi Vezetöi Értekezleten született döntések tükrében a BVK feladatrendszerének tisztázásával kapcsolatban Igazgatósági előterjesztés, majd Fővárosi Közgyűlési 6

7 BVK~HOLDING előterjesztés került benyújtásra a második negyedévben, valamint szükségessé vált a BVK HOLDING Zr!. középtávú stratégiájának módosítása és a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé történő ismételt terjesztése elfogadásra. Az Igazgatóság jóváhagyását követően a BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra elöterjesztésre kerül a Fővárosi Közgyűlés elé várhatóan a harmadik negyedévben Vállalatcsoport szintű IT integrációs projekt újratervezése A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 89/2013.(1V. 11.) számú határozatával az IT SSC projektet felfüggesztette, majd a 104/2013.(1V.30.) határozatával utasította a Társaság vezérigazgatóját az IT SSC-t kiváltó, megfelelő alternatíva kidolgozására. Az alternatív javaslat elkészült, melyet az Igazgatóság a július 8-i ütésén fogadott el azzal, hogy a Társaság az eredetileg kitűzött üzleti célokat lépcsőzetesen érje el, és felkérte a vezérigazgató!, hogy a projekt előrehaladásáról negyedévente számoljon be az lgazgatóságnak A vállalatcsoport színtű kockázatkezelési rendszer kialakításának megkezdése Megkezdődött a csoportszintű kockázatkezelési rendszer kialakítása. Felmértük, mely vállalatok rendelkeznek már valamilyen formában kockázatkezelési tevékenységgel, illetve a FÖTÁV Zrt., és az FKF Zrt. esetében tanulmányoztuk is e folyamatokat, hogy a csoportszintű szabályozás figyelemmel legyen a már meglévő sajátosságokra. Megkezdődött a Kockázatkezelési Keretszabályzat elkészítése, amely az Igazgatóság augusztus 29-i ülésére kerül beterjesztésre terveink szerint, valamint előkészületeket tettünk a külső tanácsadó kiválasztásához, aki/amely a kockázatkezelési szabá!yok implementálásában lesz segítségünkre 1.4. Díjbeszedés! struktúra modell megvalósításának vizsgálata Az Igazgatóság március 26-i ütésén tárgyalta a "BVK HOLDING Zrt. által létrehozandó közös Dljbeszedési-Számlázási Szaigáitató Központ kialakltásának lehetöségei" című előterjesztést, és úgy határozott, hogy amennyiben nem tisztázhatók egyértelmüen, hogy a létrehozandó társaságnak kizárólagos jog biztosítható-e a fővárosi közmücégek díjbeszedési-számlázási tevékenységél illetően, a közbeszerzési vonatkozások figyelembevételével, akkor más alternatívák kidolgozásával kell megteremteni a versenyhelyzetet a jelen körülményekhez képest. Mindeközben a DBH Zrt.-nél tulajdonosváltásra került sor, ezért új alternatlvák vizsgálata kezdődött meg, amely jelenleg is folyik, és amelynek eredményét a lll. negyedév során kívánjuk az Igazgatóság elé terjeszteni Felkészülési Projekt A Stratégiai Igazgatóság összefogásában megvalósuló, a vállalatcsoport holdingszerű működését kialakító és továbbfejlesztő Felkészülési Projekt az előzetes ütemterv (1. számú melléklet) szerint haladt. A tagvállalatok első számú vezetöinek részvételével működö Felkészülési Intéző Bizottság június 20-ig faxos szavazás keretében az alábbi projekt terméket fogadta el: Ingatlan és vagyongazdálkodási alprojekt: Ingatlangazdálkodási koncepció

8 BVK~HOLDING 1.6. Energiahatékonysággal és költségmegtakarítással összefüggö intézkedések (Holding szintű földgáz beszerzés a évre) A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága a Stratégiai Igazgatósággal együttműködve koordinálja a központosított, 2013/2014. gázévre vonatkozó, BVK tagvállalatok és csatlakozó társaságok közbeszerzését 1.7. KEOP 2 EU pályázati projekt- FKF Zrt. A KEOP-1.1.1/B pályázati lehetőség a évben újra kiírásra került módosított tartalommal, így a Fávárosi Önkormányzat ismét részt tud venni több, az FKF Zrt.-t érintő beruházási projekttel. A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság javaslattevő, véleményező és támogató tevékenységével segíti a projekt sikerességét. A pályázatot Budapest Főváros Önkormányzata január 31-én nyújtotta be, míg a hiánypótlás, illetve a további tisztázó válaszok február 19-én és március 8-án került benyújtásra. A pályázat támogatásáról a második negyedévben a hivatalos döntés is megszületett. A második negyedévben folytatódott az első negyedévben megkezdett ingatlankérdések tisztázása és az önrészfizetést dokumentáló szerződések kidolgozása. Az ingatlankérdés továbbra is sarkalatos pontja a projektnek, így a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság mellett a Vagyongazdálkodási projekt Igazgatóság is folyamatosan együttműködik a témában Az EU-s (KEOP) pályázati projektek támogatása A EU-s (kiemelten a KEOP) pályázati lehetőségek a év végén év elején újra kiírásra kerültek/kerülnek módosított tartalommal, így a tagvállalatok és/vagy a Fővárosi Önkormányzat ismét részt tud venni több projekttel. A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság javaslattevő, véleményező és támogató tevékenységével segíti a projektek sikerességét A Holding vállalatcsoport stratégiai manitoring tevékenységének kidolgozása A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság a második negyedévben véglegesítette a manitoring tevékenységek koncepcióját, melynek kiemeit része volt a stratégiai manitoring koncepció annak mellékleteivel (stratégiai manitoring riportok). A koncepciónak a BVK HOLDING Zrt. vezetői értekezletére, majd a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé történő terjesztése a április hónapban megtörtént A második negyedévben lezajlott a koncepció tagvállalati véleményeztetése, valamint számos belső egyeztetés, melyeket követöen a stratégiai manitoring tevékenység külön szabályzatba való beépítése (Stratégiai Manitoring Szabályzat) a második negyedévben, míg annak a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által történő elfogadása a július hónapban a 247/2013. (VII. 30.) szám ú határozatával történt meg A Holding vállalatcsoport nemzetközi tevékenységek koordinációjának szabályozása A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság a második negyedévben véglegesitette a nemzetközi tevékenységek koordinációs rendjéről szóló szabályzat tervezetét, miután a BVK HOLDING Zrt. Vezetői Értekezlele a szabályzatnak a további módosítását kezdeményezte. A véglegesített 8

9 BVK~HOLDING szabályzato! a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a június 25-i ütésén fogadta el a 166/2013. (VI.25.) számú határozatával BVK HOLDING Zrt évi munkaterve A BVK HOLDING Zrt. Vezetöi Értekeztete a február 11-i ülésénelfogadta a BVK HOLDING Zrt évi munkatervének január 31-i határidövei aktualizált változatát. A munkaterv teljesülésének havi szinten történő nyomon követésével kapcsolatos manitoring feladatokat a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság látja el. A feladatok teljesülését bemutató jelentés összeállítására korábban 3 havonta került sor, de a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának döntése értelmében március hónaptól az aktualizálásra minden hónap végén sor kerül Budapest új Városfejlesztési Koncepciója A Fővárosi Közgyűlés 512/2011. (IV.6.) szám ú határozatával döntött arról, hogy készüljön el Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója. A koncepció első munkarészéröl a Helyzetelemzésröl, 2011 novemberében kapott tájékoztatást a Fővárosi Közgyű lés, míg az ebből kidolgozott Célrendszert 2012 januárjában fogadta el. A meghatározott célok priorizálása az erre a feladatra összeállított Stratégiai Munkacsoport segítségével történt meg. A Munkacsoport ülésein a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság képviselte a BVK HOLDING Zrt.-t. A priorizált célok alapján a kidolgozott átfogó prograrnak jóváhagyására, valamint a kidolgozott indikátorok továbbfejlesztésére is a Stratégiai Munkacsoport segitségével került sor. Budapest új Városfejlesztési Koncepciójának Fővárosi Közgyűlés által történő elfogadása a április hónapban történt meg. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), ami a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósitását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program szintén egy erre a feladatra összeállitott Stratégiai Munkacsoport segitségével kerül kialakitásra, mely ülésein szintén a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság képviseli a BVK HOLDING Zrt.-t. Az ITS második-harmadik negyedévében kerül kidolgozásra és elfogadtatásra. IV/2. GAZDASÁGIIGAZGATÓSÁG A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága második negyedévében a folyamatosan felmerülő, illetve aszokásos tevékenységébe tartozó feladatok elvégzésén kivül az alábbiakat látta el: 2.1. A BVK HOLDING Zrt l. félévi gazdálkodása A Társaság gazdáikadását bemutató eredménykimutatás, mérleg és költségtáblák a beszámoló 5. sz. mellékletében találhatóak. A BVK HOLDING Zrt. árbevételének túlnyomó része a tagvállalatokkal kötött szolgáltatási szerződésekben rögzitett átalánydíjakból származik, a tény érték alakulása megfelel a tervezettnek. A Társaság költségei 273,2 millió Ft-ot tettek ki az l. félév során, ez a tervnél 114 millió Ft-tal kevesebb, az elmaradás a külső és a belső erőforrások eselén is jelentkezett. 9

10 BVK~HOLDING Belső erőforrásoknál a költségek csökkenésének oka a évre tervezett béremelés e/halasztása, valamint a létszámfelvétel elhúzódása, mivel a BVK üzleti tervének elfogadásáig, májusáig a tervezett bővítések, illetve a béremelések nem valósultak meg. A külső erőforrások költségeinek csökkenését elsősorban a szakértői dfjak elmaradása okozta, amely a tervezett projektek elhúzódásából, felfüggesztéséből adódik. Az egyéb bevételek, valamint az egyéb ráfordítások értéke szintén jelentős mártékben elmarad a tervezettől Ezeken a sorokon szerepel az üzleti tervben a BVK HOLDING Zrt. BKSZT Kft-ben meglévő 49,8%-os üzletrészének Fővárosi Önkormányzat felé történő eladásából származó várható bevétel, valamint az értékesítésre kerülő üzletrész kivezetése a főkönyvből Mivel az értékesítés ellenértékének megfizetésére júliusban került sor, így a kapcsolódó tételek a lll. negyedévben jelennek meg a gazdálkodási adatokban az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között Az alaptevékenység mérésére alkalmas kontrolling rendszer bevezetése A Gazdasági Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai által végzett tevékenységek feltérképezése, a folyamatok optimalizálása, valamint a szolgáltatások mérhetősége céljából projektet indított negyedik negyedévében felmérésre kerültek a tagvállalati alaptevékenységi folyamatok, meghatározásra kerültek a súlyponti fe/adatok, és kialakításra került a tevékenység mérésére alkalmas mutatószámrendszer. A projekt eredményeként a kialakított mérőszámrendszer alapján év második félévétől a tagvállalatoknak lehetősége nyílik tevékenységüket jól reprezentáló, mégis tömör mutatószámokon keresztül bemutatni mínd a tulajdonos, mind a megrendelő felé. A projekt eredményeként előállított dokumentumot a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága l. negyedévében tárgyalta, a mérőszámrendszert elfogadta (63/2013. sz. határozat). A BVK HOLDING Zrt. a ll. negyedév elején konzultáciába kezdett a tagvállalatokkal a mérőszámrendszer gyakorlati alkalmazásáról. A konzultáció! követően kezdődőlt meg a mutatószámok mérése. A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója levélben tájékoztatta a Tagvállalatok első számú vezetőit a rendszer bevezetéséről. Kialakításra és kiküldésre kerültek a mérőszámok mérésére alkalmas riport táblázatok. Meghatározásra került a mérések és az adatszolgáltatás gyakorisága, mely jellemzően havi szintű. A beszámolás határideje megegyezik a kontrolling adatszolgáltatás határidejével A méröszámrendszerrel kapcsolatos kérdések, észrevételek fogadásáért és feldolgozásáért, valamint az adatszolgáltatás lebonyolításáért a Gazdasági Igazgatóság felelős Holdingszintű szabályzatok gazdasági szempontú véleményezése A Gazdasági Igazgatóság december 31-i határidővel kifejezett feladatául kapta a Vállalatcsoport egészét érintő, gazdasági témakörbe illeszkedő szabályzatok áttekintését. A szabályzatok ellenőrzése, javítása, kiegészítése a ll. negyedévben is folyt A évi Tagvállalati vezetői prémium feladatok teljesitésének a vizsgálata A Gazdasági Igazgatóság részt vett a évi prémium feladatok teljesítésének kiértékelésében. A HR Igazgatósággal együttműködve a évi tény adatok alapján megtörtént a kiírások teljesülésének vizsgálata. Az Igazgatóság június 25-i ülésén 165/2013. sz. határozatával döntött arról, hogy a vezérigazgatók és ügyvezetők részére milyen mártékben javasolja Főpolgármester úrnak a kifizetések engedélyezését. 10

11 HOLDING 2.5. Számlázási, díjbeszedés i, követeléskezelési Projekt A projekt 2012-ben indult. Elsődleges célja egy hatékonyan műkődő olyan új üzleti modell kidolgozása volt, amely csoportszinten lehetövé teszi az üzletmenet folytonosságának megtartása mellett annak javítását, illetve erősíti a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatok feletti kontrollját. A projekt a továbbiakban a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság felügyelete alatt, ezen igazgatóság koordinációjával folyik IT Osztott Szolgáltató Központ létrehozására irányuló Projekt A projekt státuszát részletesebben jelen beszámoló "Az Igazgatóság tevékenységének összegzése" lll. pontja és a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság beszámolójának 1.2. pontja ismerteti A kontrolling adatszolgáltatási rendszer működtetése A csoportszintű kontrolling szabályzatban foglaltak teljesltését a Gazdasági Igazgatóság a tárgynegyedévben is ellenőrizte, a beérkezett adatokat összesítette A évi beszámolók véleményezése A Gazdasági Igazgatóság véleményezte a tagvállalatok évi beszámolóját, azokról döntéstámogató véleményt állított össze az Igazgatóság részére. A Gazdasági Igazgatóság összeállította a BVK Holding Zrt évi éves beszámolóját, melyet a Felügyelőbizottság javaslatára az Igazgatóság, ezt követően a Fővárosi Közgyűlés (V.29.) szám ú határozatával elfogadott. A Gazdasági Igazgatóság a BVK Holding Zrt. és a tagvállalatok jóváhagyott éves beszámolói alapján összeállította a BVK Holding Zrt évi konszolidált éves beszámolóját, melyet a Felügyelőbizottság javaslatára az Igazgatóság, ezt követően a Fővárosi Közgyűlés (VI.12.) szám ú határozatával elfogadott. A beszámolókat a BVK Holding Zrt. választott könyvvizsgálója elfogadó záradékkal látta el, amely figyelemfelhívó záradékot sem tartalmazott Tagvállalati prognóziskészílés szabályainak kidolgozása, véglegesítése, bevezetésének koordinálása A Gazdasági Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának ( ) sz. határozata alapján kidolgozta az üzleti terv várható teljesítéséről szóló beszámolók, azaz a prognózisok készítésének szabályait. A tagvállalatoknak minden negyedévet követően kell prognózist készíteniük, az adott negyedév főkönyvi zárását követően, a tárgyidőszak tény adatainak, illetve a tárgyévből hátralévő időszak várható adatainak felhasználásával, majd azt a negyedévet követő hónap 30. napjáig benyújtani a BVK HOLDING Zrt. részére. A várható adatok meghatározása során figyelembe kell venni minden 11

12 BVK~~HOLDING olyan körülményt, feltételt, amely a tárgyévre tervezett működést, az üzleti tervben vállalt feladatok, elérendő eredmények megvalósulását jelentősen befolyásolja. A prognózisban be kell mutatni az üzleti tervtől való eltérést generáló tényezők számszerűsitett hatásait, ezek közölt külön-külön be kell mutatni a vállalat hatókörén kívül eső körűlmények megváltozásából fakadó számszerűsitett hatásokat, illetve az e hatások ellensúlyozására meghozott intézkedéseket, és számszerűsitett hatásait, és elkülönülten a tárgyévi gazdálkodás tervtől való eltéréseit A prognózishoz szöveges mellékletet is kell csatolni, melyben a prognózisban szereplő tervtől eltérő várható eredményekre magyarázalot ad. A benyújtott prognózisokat a BVK HOLDING Zrt gazdasági igazgatósága ellenőrzi, a prognózis Igazgatóság elé való terjesztéséről. majd gondoskodik A prognózis alapján dönt az Igazgatóság, elrendeli-e a prognózist készítő Társaság üzleti terv módosítását Amennyiben az Igazgatóság döntése értelmében nem szükséges üzleti tervet módositani, a tárgyévre elfogadott üzleti tervnek megfelelöen kell a gazdálkodást folytatni. Igazgatósági határozat nélkül üzleti tervet módositani nem lehet A fenti keretszabályok beépitésre kerültek az üzleti terv módszertanához kiadott ajánlásokba, "A BVK csoportszintü Kontrolling Szabályzatának tagvállalati adaptáláshoz tartalmi ajánlások" című dokumentumban. Az ajánlások a csoportszintü Kontrolling Szabályzatba melléklet formájában kerültek be. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 109/2013. (IV.30) számú határozata alapján elfogadta a Társaságra vonatkozóan a prognózis készílés szabályait, amelynek megfelelöen a Kontrolling Szabályzat módositása május 01-től hatályossá vált. A tagvállalatok tájékoztatása a prognózis készílés szabályainak bevezetéséről iktatószámú) vezérigazgatói értesítő levél kiküldésével án megtörtént (a 1074/2013/L A l. negyedévi tagvállalati prognózisok feldolgozása, véleményezése, Igazgatósági előterjesztés készítése A BVK Holding Zrt. Igazgatósága április 30-i ülésén 109/2013 számú határozatával jóváhagyta a BVK csoport prognózis készítésének keretszabályait, ezzel az adatszolgáltatási rendszer kiegészül! a prognózissal, amelyet a tagvállalatoknak minden negyed évet követő hónap 30. napjáig szükséges megküldeniük a BVK részére. Első alkalommal l. negyedévét követően április 30-ig kellett beküldeniük az eredményre és a beruházásokra vonatkozó várható értékeket A BTI kivételével a tagvállalatok eleget tettek kötelezettségüknek. A Gazdasági Igazgatóság a beérkezett prognózisokat feldolgozta, értékelte, és azokból az Igazgatóság részére előterjesztést készitett annak június 25-i ülésére. Az előterjesztés alapján az Igazgatóság az FKF, FÖKÉTÜSZ és FTSZV eselén elrendelte az üzleti terv módosítását, míg a BTI-t felszólította a prognózis benyújtására. A BGYH és a FÖKERT esetében a várható értékek az üzleti terv megvalósulását jelezték, igy ezeknél a Társaságoknál az Igazgatóság tudomásul vette a prognózist, a FÖTÁV esetében pedig május 30-án levélszavazás útján elfogadta az Igazgatóság a módositott üzleti tervet, igy ennél a Társaságnál ez tekinthető l. negyedévi prognózisnak. 12

13 BVK~HOLDING A évi tervezési munkálatok előkészítése, a tervezési premisszák kidolgozása A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága 2013 májusában összeállitotta a évi üzleti terv készítéséhez szűkséges tervezési paramétereket, amelyek a BVK csoport gazdasági munkatársaival egyeztetésre kerültek. A tervezési paraméterek összeállitása során az aktuálisan elérhető statisztikai kiadványok, előrejelzések kerűltek felhasználásra. A felhasznált anyagok forrásaként elsősorban a KSH, MNB jelölhető meg, tekintettel arra, hogy Köztulajdonban lévő vállalatokként, a BVK tagvállalatai az alapvető makrogazdasági mutatószámok esetében (fogyasztói árindex, GDP alakulása, háztartások fogyasztásának alakulása) elsősorban az állami szervezetek által kiadott előrejelzéseket tekinthetik irányadónak. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága május 23-i űlésén elfogadta a évi tervezési paramétereket. A határozat értelmében, a BVK csoport által használatos 2014 évi tervezési paramétereket úgy fogadta el az Igazgatóság, hogy amennyiben a tervezési időszak alatt jelentős változás következik be a makrogazdasági körülményekben, a tervezési paraméterek aktualizálására lehetőség van. Az elfogadott tervezési premisszák én megkűldésre kerűltek a tagvállalatok gazdasági igazgatói és kontrolling vezetöi részére Kontrolling Szabályzat módosításának előkészítése A Szabályzat módosításának előkészítéseként megtörtént a prognózis készílés szabályainak kidolgozása, az üzleti terv ajánlott felépítését, minimum tartalmát rögzítő dokumentum, a BVK HOLDING Zrt. csoportszintű Kontrolling Szabályzatának tagvállalati adaptálására vonatkozó tartalmi ajánlásokat tartalmazó dokumentum elkészítése, az üzleti terv tartalmát ellenőrzö lista összeállítása, valamint a tervezési és adatszolgáltatási határidők egységesítése. A fenti dokumentumokat az Igazgatóság április 30-i űlésén elfogadta, így azok május 01-töl hatályosan a Kontrolling Szabályzat részét képezik, mint mellékletek Kőzös közbeszerzési és beszerzési eljárásokban való részvétel A Gazdasági Igazgatóság több közbeszerzési eljárásban (főldgáz-beszerzés, mobil telefonszolgáltató kiválasztása) támogató funkciójában szakmai és/vagy pénzügyi szakembert biztosított Közbeszerzési eljárások összegzése Földgáz energia beszerzés Vállalatcsoport szinten kiírásra kerűlt a BVK HOLDING Zrt. által a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás. A vállalatcsoport közbeszerzési eljárásához csatlakozott a Fővárosi Vízmüvek Zrt. és két leányvállalata, a Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt. valamint a Budapesti Káziekedési Zrt. Az eljárást megindító felhívás március 21. napján került közzélételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S számon. Az ajánlatok bontására május 10. napján kerűlt sor. A 20m 3 /h feletti kapacitással vételező felhasználási helyek részajánlati körben az eljárás nyertese a Főgáz Zrt. ajánlattevő lett. 13

14 BVK HOLDING A 20 m 3 /h vagy az alatti kapacitással vételező felhasználási helyek részajánlati kör vonatkozásában az eljárás eredménytelen lett a Kbt 76. (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy erre a részajánlati körre vonatkozóan egyetlen ajánlatot sem nyújtottak be. A 20 m 3 /h vagy az alatti kapacitással vételező felhasználási helyek tekintetében így szükséges volt egy új, hirdetmény közzélétele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja alapján, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzélételével induló tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lettek volna betarthatóak, hiszen június 30. napjáig a gázszolgáltatókkal meg kellett kötni a 2013/2014. gázévre vonatkozó szerződéseket Az érintett felhasználási helyek tekintetében kiírásra került közbeszerzési eljárás nyertese szintén a Főgáz Zrt. ajánlattevő lett A Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke a Kbt 94. (2) bekezdés d) pontja alapján megindított közbeszerzési eljárás jogalapjának megalapozottsága tekintetében hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezett ajánlatkérő eljárásával szemben. Ideiglenes intézkedésként azonban engedélyezte a szerződések megkötését a Főgáz Zrt-vel, tekintettel a közszolgáltatási tevékenységek ellátásbiztonsága folyamatosságának fenntartására. A jogorvoslati eljárást lezáró, a Közbeszerzési Döntőbizottság július 15. napján kelt határozatában megállapítást nyert, hogy ajánlatkérő jogszerűen választotta ezen eljárásfajtát, így birság kiszabására sem került sor ajánlatkérővel szemben. Az aláírt szerződések alapján a következő gázévre a várható megtakarítás a közös közbeszerzési eljáráshoz csatlakozott 11 ajánlatkérő számára 182,5 millió Ft, mely érték a BVK Holding tagvállalatok 50 millió Ft összegű éves várható költségnövekedésének és az egyéb csatlakozott vállalatok 232,5 millió Ft összegű éves várható megtakarításának egyenlege. FÓKÉTUSZ Fó>Mros1 Kérnényseprőipsri Kft l , Budapesti Temetkezési Iru ér et Z rt , o,ss fővárosi Kózteru!et:.Fenr\t:II1Ó lrt !.<, B55 fő</ áro:;; Telepú~stiSztasilgi és Komyezetvédelm Kft s,M l l """" SS OOD FÖKERT Ilonptclit Zrt ~ , sj o no 26, , , ,56 614$ BKV ll t 7190 SS4 26, \l-,7, Ossz esen: VK cégcsoport E<;rt~bcsat!akowttak n 200 t5j $

15 BVK~HOLDING A végeredmény a jelen piaci helyzetet tükrözi. A közbeszerzési eljárást lebonyolító cég (Sourcing Hungary Kft.) indokiása szerint a tavalyi évben a legtöbb kereskedőnél földgáz felesleg maradt, mely a fogyasztói alulfogyasztások, illetve a magasabb átlaghőmérsékletű tél miatt adódott. A tavalyi tendereken emiatt a fogyasztök jóval alacsonyabb Po értéket (ami az elszámolásnál alkalmazott ún. Gazprem-képlet kiinduló értéke) tudtak elérni az előző gázévhez képest. Jelenleg nincs "fölösleg" a piacon, a kereskedők a tavalyi történések miatt óvatosabban kötötték le a mennyiségeket. A lebonyolított közbeszerzési eljárásban a Po értéke 7,556 volt. Benchmark árszintek (forrás: Sourcinq Hun ary) Po (USD/GJ)* Sourcing minimum Sourcing átlag Sourcing maximum gázév 6,8-7,20 7,21-7,50 7,51-8, gázév 7,5-7,80 7,81-8,10 8,11-8, Mobil telekommunikációs szaigáitatás és mobiltelefonok beszerzése Vállalatcsoport szinten kiírásra került a "Mobil telekommunikációs szo/gáltatás és mobiltelefonok beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás. A vállalatcsoport közbeszerzési eljárásához csatlakozott a Fővárosi Vízművek Zr!. és négy leányvállalata is. Az eljárást megindító részvételi felhívás 2013/S nyilvántartási számon május 14. napján került közzélételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A részvételi jelentkezések bontására június 10. napján került sor. Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezöknek az ajánlattételi felhívás és dokumentáció június 28. napján kerüit rnegküidésre. Az eljárás lezárására várhatóan augusztus hónapjában kerül sor. IV/3. JOGIIGAZGATÓSÁG 3.1. A cégeljárási ügyek A Fővárosi Közgyűlés a BVK HOLDING Zr!. alapító okiratát május 29-i ülésén két előterjesztés kapcsán is módosította. A Fővárosi Önkormányzat és a BVK HOLDING Zr!. közölt kötendő együttműködési keretmegállapodáshoz kapcsolódó, 816/2013. (V.29.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott 10. sz. módosítás a Társaság közvállalkozási jellegére, valamint a közfeladatok ellátásában történő közreműködésre történő utalásokkal egészíti ki az alapító okiratot, valamint rögzíti a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság együttműködésének alapvető szabályait. A 820/2013. (V.29.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott 11. sz. módosítás a Társaság javadalmazási szabályzatának elfogadásához kapcsolódóan egészítette ki az alapító okiratot a Fővárosi Közgyűlés által elvont hatáskörben gyakorolt, a BVK-Ieánycégek vezető tisztségviselöinek, felügyelőbizottsági tagjainak és elnökeinek kinevezésére irányuló jogok részletesebb kibontásával, az ide tartozó munkáltatói jogok felsorolásáva!. 15

16 BVK.HOLDING 3.2. Tagvállalati problémás ingatlanok jogi helyzetének rendezése A BVK HOLDING Zrt. a évre vonatkozóan célul tűzte ki, hogy a Vállalatcsoport társaságainak tulajdonában álló ingatlanok jogi helyzete rendezés re kerüljön. A l. negyedévben - a BVK HOLDING Zrt. által kidolgozott szempontok alapján -a Tagvállalatok által elkészített és megküldött tényállásvázlatokat a Jogi Igazgatósága kielemezte, és a beérkezett adatokat rendszerezte. Az adatszolgáltatás alapján világossá vált, hogy milyen feladatokat kell ellátni annak érdekében, hogy év végéig valamennyi rendezetlen helyzetű ingatlan ügyében megoldás születhessen. Azt is sikerült meghatározni, hogy ezek közül mely feladatokhoz igényelnek a tagvállatok közreműködést a BVK HOLDING Zrt.-töl. A BVK HOLDING Zrt. belső kapacitásait meghaladó, illetve különös ingatlanjogi szakértelmet igénylő feladatok ellátására a Jogi Igazgatóság elkészítette a "BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoporton belül, a tagvállalatok tulajdonában lévő, rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok jogi helyzetének tisztázása és a hatályos jogszabályoknak megfelelő állapot ingatlan-nyilvántartásban történö átvezetése" tárgyú ajánlattételi felhívást. A tagvállalatokkal együttműködési megállapodás megkötésére került sor a beszerzési eljárás nyertesével létrehozandó keretszerződés alapján kötendő egyedi szerzödések technikai feltételeinek előkészítésére. A beszerzési eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb Ügyvédi Iroda lett. ajánlatot benyújtó Egri és Társai 3.3. Peres ügyek A Pesti Központi Kerületi Bíróság Vajta Zoltán felperes által a BVK HOLDING Zrt. alperes ellen közérdekű adatok kiadása iránt indított keresetét elutasító 6.P.89193/2012/10. sorszámú ítélete március 20-án jogerőre emelkedett. A Bíróság az elutasító ítéletében kötelezte a pervesztes felperest az alperes perköltségeinek megtérítésére, melynek teljesítésére a rendelkezésre álló 15 napos határidön belül nem került sor. A bírósági végrehajtás megindítása érdekében szükséges intézkedéseket a Jogi Igazgatóság megtette Adatszolgáltatások A Jogi Igazgatóság a Fővárosi Önkormányzat megkeresése alapján részletes vállalati kapcsolati térképet készített a BVK Csoportba tartozó leány és unoka vállalatokról, valamint az unokavállalatok érdekeltségeiről, mindezen cégek tulajdonosi szerkezetéről. A Jogi Igazgatóság a tárgy negyedévben a szükséges adatok, dokumentumok rendelkezésre bocsátásával és a jogi területet érintő tájékoztatásokkal segítette az Állami Számvevőszék által június 24-én, az FKF Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlás vizsgálata tárgyában indított ellenőrzés előkészítését és a augusztus 2-ig tartó helyszíni ellenörzések lebonyolítását. 16

17 BVK~HOLDING 3.5. Jogi Igazgatóság közremííködésével kiadott szabályzatok, és azok végrehajtásának ellenőrzése Szabálytalanság-kezelési Szabályzat tagvállalati szintíí implementációja Az Igazgatóság 457/2012. (XII.31.) BVK IG számú határozatával elfogadott vállalatcsoport-szintű szabálytalanság-kezelési szabályzat január 8. napjával lépett hatályba. A vállalatcsoport szintű szabályzat a tagvállalatok számára szabályozási kötelezettséget írt elö arra az esetre, ha az abban foglalt kritériumoknak megfelelő belső szabályozással nem rendelkeznek. A vállalatcsoport szintű szabályzatban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére a Jogi Igazgatóság egy manitoring kérdőívet állított össze. A kitöltött kérdőívek adatai alapján a Jogi Igazgatóság pontos képet kapott arról, hogy az egyes tagvállalatoknak mely területeken vannak hiányosságai a szabálytalanságkezelés megfelelő szabályozása szempontjából, és hogy a vállalatcsoport szintű szabályzat rendelkezéseinek implementációja milyen szabályozási feladatokat kíván az egyes társaságoktól Javadalmazási Szabályzatok A Fővárosi Közgyűlés május 29-i ülésén elfogadta a BVK HOLDING Zrt. javadalmazási szabályzatát, me!!ye! a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésérö! szó!ó évi CXXII. törvény által előírt szabályozási kötelezettségének tett eleget. Ezzel párhuzamosan a BVK HOLDING Zrt. saját javadalmazási szabályzatának mintájára kialakította azt a vállalatcsoport szintű szabályzatként kiadott javadalmazási szabályzato!, mely -az FKF Zrt. kivételével - a tagvállalatok még az apportálás elötti tulajdonosi viszonyait tükröző hatályos javadalmazási szabályzatok helyébe lépett. A javadalmazási szabályzatokról részletes tájékoztatást a H R Igazgatóság beszámolója tartalmaz. (IV/4. fejezet) Vállalatcsoport szintű beruházási szabályzat A Vagyongazdálkodási Igazgatósággal együttműködve a Jogi Igazgatóság a tárgy negyedévben felmérte a tagvállalatok beruházási gyakorlatát, a terület szabályozottságát, valamint a tagvállalatok beruházási aktivitását. Sor került egy téma-specifikus workshop megszervezésére is, melyben a tagvállalatok közül a beruházások terén az egyik legnagyobb tapasztalattal és mintaértékűnek tekinthető szabályozoltsággal rendelkező FÖTÁV Zrt. közreműködését kértea BVK HOLDING Zrt. 17

18 BVK.HOLDING Vállalatcsoport szintű ingatlangazdálkodási szabályzat A Jogi Igazgatóság a tárgy negyedévben részletesen feltérképezte a szabályozandó területre vonatkozó jogszabályi és alapító okirati rendelkezéseket Az áttekintés alapján világossá vált, hogy a tagvállalatok ingatlanvagyonnal történő gazdálkodásának átfogó jellegű, vállalatcsoport szintű szabályozásának előfeltétele az alapító okiratok rendelkezéseinek pontosítása, kiegészítése és összehangolása. Tekintettel arra, hogy az alapító okiratok módosításának előkészítése és egyeztetése időigényes feladat, a vállalatcsoport szintű szabályozási tevékenység - ideiglenes megoldásként - az ingatlangazdálkodás egyes részterületeire fókuszál. A továbbiakban - ennek megfelelöen - a legnagyobb számban jelentkező ügylettípus, az ingatlan-bérbeadás tárgykörének szabaiyezásának előkészítése kezdődőlt meg a Jogi Igazgatóság és a Vagyongazdálkodási Igazgatóság együttműködésében Rác Fürdővel kapcsolatos egyezségi megállapodások A Jogi Igazgatóság kapacitásainak legnagyobb részét a Rác Fürdö üggyel kapcsolatos tárgyalások és előterjesztések előkészítése, egyeztetése foglalta le a ll. negyedévben. A Jogi Igazgatóság kőzreműködésével készült el a Fővárosi Közgyűlés által március 27 -én tárgyalt "Javaslat az MFB Zrt.-nek a Rác Nosztalgia Kft."cs.a"-val szemben fennálló követelésének megvásárlására irányüló ajánlattételre" tárgyú közgyülési előterjesztés és annak kiegészítése, majd a április 09-én tárgyalt, "Javaslat az MFB Zrt.-nek a Rác Nosztalgia Kft."cs.a"-val szemben fennálló követelésének megvásárlására irányuló vételi ajánlat hatályba léptetésére", és a június 12-i rendkívüli ülés napirendjén szereplő, "Javaslat a Rác Nosztalgia Kft. "cs.a." reorganizációjának elősegítése érdekében meghozandó döntésekről" tárgyú közgyűlési előterjesztés és annak kiegészítése. A Fővárosi Közgyűlés június 12-i ülésén módosította a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv.Kgy. rendeleté!, amellyel a Gazdasági Bizottságat a Rác Fürdő beruházáshoz kapcsolódó ügyekben értékhatártól függetlenül feljogosította arra, hogy a Fővárosi Önkormányzatot megillető hitelezöi, és tulajdonosi jogokat gyakorolja. A Fővárosi Közgyűlés a Gazdasági Bizoltságra ruházta át a BVK HOLDING Városüzemeltetési Központ Zrt. mindenkori alapító okiratának VI. fejezet zi) pontjában meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat által magához vont határkört a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-vel kapcsolatosan a Rác Fürdö beruházás tekintetében. Ennek megfelelöen a Jogi Igazgatóság a továbbiakban a Gazdasági Bizottság üléseinek napirendjére kerülö előterjesztések elkészítésében, így a tárgy negyedévre esöen a június 20-án tárgyalt, "Javaslat Rác Nosztalgia Kft. "cs.a" csődeljárásához kapcsolódó ingatlanrendezési döntések meghozatalára" tárgyú előterjesztés elkészítés vett részt. Tekintettel az Igazgatóság javaslattételi jogára, valamint a Rác Fürdö ügyhöz kapcsolódó önálló döntési kompetenciáira, a Jogi Igazgatóság a tárgy időszakban az Igazgatóság részére a fenti előterjesztésekhez kapcsolódó igazgatósági elöterjesztések, tájékoztatök elkészítéséről is gondoskodott, továbbá kezdeményezte a Fővárosi Önkormányzattal történő együttműködés, az előterjesztések előkészítésében történő aktív kőzremüködés megfelelő jogi hátterének megállapodás úlján történő rendezését, melyre a lll. negyedévben került sor. 18

19 BVK~HOLDING 3.7. KÖKI üzletközpont 243. számú helyiségére vonatkozó elszámolási jogvita A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága december 7-i ülésén - 134/2011. (XII.07) számú határozatában döntött a KÖKI üzletközpont területén létrehozandó regionális ügyfélszolgálati centrum létrehozásáról (KÖKI ügyfélszolgálati iroda). A BVK HOLDING Zrt. és az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. közölt december 30-án helyiségbérleti szerzödés jött létre a KÖKI üzletközpont 243. szám ú helyiségére vonatkozóan. Annak birtokbavétele azonban - a közös ügyfélszolgálati iroda kialakítására irányuló projekt átütemezése miatt- nem történt meg. A BVK HOLDING Zrt június 5-én kelt, az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-nek megküldött levelében jelezte a Szerződés módosítására vonatkozó szándékát, mely szerint a bérlemény! új bérlőként, a FÖGÁZ Zrt. venné bérbe. Az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. és a FÖGÁZ Zrt. közölti - a bérleményre vonatkozó írásbeli- megállapodás július 1-i hatállyal létrejött, ugyanakkor a BVK HOLDING Zrt.-vel kötött szerződés nem került megszűntetésre. Annak ellenére, hogy a felek a bérlemény eltérő hasznosításáról egyeztek meg, valamint annak ellenére, hogy a BVK HOLDING Zrt. birtokba sem lépett, az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt december 15. napjától június 29. napjáig a bérleti szerződésben rögzített szolgáltatási díjat, június 30. napjától december 31. napjáig a bérleti szerzödésben rögzített bérleti-, és szolgáltatási díjat számlázott ki a BVK HOLDING Zrt. részére mindösszesen bruttó Ft összegben, melyet a fent ismertetett körülményekre tekintettel a BVK HOLDING Zrt. részben vitatott, azonban leveleire nem érkezett válasz az R-CO Zrt.-től, mely társaság időközben felszámolási eljárás alá került. Az Igazgatóság 78/2013. (IV.11.) BVK IG szám ú határozatával elfogadta az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt március 11. napján tett egyezségi ajánlatát, melynek keretében a BVK HOLDING Zrt. a március 9. és június 30. közölti időszakra vonatkozó, a bérleti szerződésben rögzített szolgáltatási díj 50%-ának megfelelő, mindösszesen ,- Ft+ ÁFA összegű ellenszolgáltatást teljesít az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. részére. Az Igazgatóság egyúttal felkérte a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék a bérleti szerződés közös megegyezés keretében történő megszüntetéséről. A BVK HOLDING Zrt. belső ellenőrzése a regionális ügyfélszolgálati centrum megvalósításának, különösen az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-vel kötött szerződés megszüntetésének körülményei tárgyában vizsgálatot folytatott le, melynek eredményéről részletesen a Belső Ellenőrzés számol be. (IV/10. fejezet) 19

20 BVK.HOLDING IV/4. HRIGAZGATÓSÁG 4.1 Létszámadatok A Társaság létszáma június 30-án: Teljes munkaidöben foglalkoztatott: Részmunkaidöben foglalkoztatott: 37 fő 5 fő 4.2 ll. negyedéves HR controlling adatok A BVK HOLDING Zrt. HR Igazgatóságának egyéb feladatai közé tartozott a tárgyidöszakban a HR kontrolling rendszer moködtetése, negyedévenként adatszolgáltatások bekérése, elemzése. A negyedéves adatszolgáltatásnak minden Tagvállalat eleget tett. A számadatok többnyire az elfogadott üzleti terveknek megfelelöen alakultak. A FÖTÁV Zrt. üzleti terve 2013 májusában módositásra került, mely a létszám és bérköltség csökkenésben már a ll. negyedévi jelentésben kimutatásra került. Jelentős, mintegy átlag 82 fös tervhez képesti létszámnövekedést mutatott ki az FKF Z rt., amit a KEOP pályázat létszámigénye indokolt. A Főkert Zrt-nek is magasabb a tervnél a létszáma, mely a közmunka program miatt realizálódott, azonban a minimális költség miatt ez bérköltség többletben nem jelentkezik. 4.3 BVK Vál!a!atcsoport szer-jezési feladatok Szervezeti és Működési Szabályzatok aktualizálása A év ll. negyedévben a FÖKERT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módositására került sor. Az FTSZV Kft-nél SZMSZ módositással kapcsolatos egyeztetés történt. A módositás elfogadására a következő negyedévben kerül sor. Vállalatcsoport! Vezetői-, és szakmai utánpótlás képzés A Vezetöi-, és szakmai utánpótlás képzési program folytatódott a ll. negyedévben is az összes tagvállalat részvételével. A csoport létszáma 28 fő. A képzésen résztvevők értelmezik a gyakorlatban a BVK vállalatcsoport létrejöttének céljait, stratégiai célokat és azokhoz vezető utakat. Megismerik a tagvállalatok szervezetét és az általuk nyújtott szolgáltatásokat. A ll. negyedév alatt hat alkalommal volt Vezetöi-, és szakmai utánpótlás képzési nap, amelyen az általános vállalatcsoporti ismereteken (üzleti tervezés, stratégiaalkotás, közszolgáltatás szervezési modellek stb.) kívül megismerkedhettek a résztvevők az FKF Zrt., a FÖTÁV Zrt. és a FÖKERT Zrt. tevékenységével, stratégiájával. A képzés folytatására a nyári szünet után, szeptemberben kerül sor. Vállalatcsoport! közös képzés (Mérlegképes könyvelői képzés) szervezési feladatai A 11. negyedévben elindítottuk a közös BVK vállalatcsoport! Mérlegképes könyvelői tanfolyam megszervezését. A képzés lebonyolltására szeptember, október hónapban kerül sor. 20

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS

3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS 3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS Az eljárásban részt vevő egyes társaságok: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVK) (székhelye: 1052 Budapest, Városház u.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés PÉNZÜGYI ÉS TÁRSADALMI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-786 Telefax: (46) 352-525 http://www.baz.hu Ikt. sz.: III.1878-16/2015.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslat elfogadására: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója és

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@.salgotarjan.hu Szám:19975-3 /2009. J a v a s l a t a Salgó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,'f ~~) ~,, ",.,je,. szamu eloterjesztes Előterjesztés a Képviselő-testület részére A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti tervéről

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

A BVK HOLDING ZRt. szerződés nyilvántartása 2014. üzemanyag kártya

A BVK HOLDING ZRt. szerződés nyilvántartása 2014. üzemanyag kártya Nyt. szám Iktatószám 1/ GAZD/130/2/ 2/ GAZD/19/5/ 3/ GAZD/137/1/ 4/ STRAT/98/1/ 5/ GAZD/138/1/ 6/ GAZD/49/25/ 7/ JOG/44/2/ 8/ GAZD/139/1/ 9/ JOG/50/1/ 11/ VAGYON/19-1/ 12/ GAZD/43/9/ 13/ GAZD/130/1/ 14/

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 7. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet:

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ, VAGY AZT MEGHALADÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁS ELJÁRÁSRENDJE 1. A tervezett igények bejelentése A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben