TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK RÉSZÉRE BVK~HOLDING KÖZGYŰLÉSE. A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK RÉSZÉRE BVK~HOLDING KÖZGYŰLÉSE. A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ"

Átírás

1 BVK~HOLDING TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi ll. negyedéves tevékenységéről ( ) l

2 BVK~ HOLDING TARTALOMJEGYZÉK l. BEVEZETŐ ll. AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE lll. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE 1. STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG 2. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 3. JOGI IGAZGATÓSÁG 4. HRIGAZGATÓSÁG 5. PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG 6. VÍZI-KÖZMÜ PROJEKTIGAZGATÓSÁG 7. KÖZSZOLGÁLTATÁSI PROJEKTSZERVEZET 8. VAGYONGAZDÁLKODÁSI PROJEKTIGAZGATÓSÁG 9. INFORMATIKAI PROJEKTIGAZGATÓSÁG 10. BELSÖ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG Mellékletek: 1. FELKÉSZÜLÉSI PROJEKT ÜTEMTERV A BVK HOLDING ZRT ÁPRILIS JÚNIUS 30. KÖZÖTT MEGKÖTÖTT SZERZÖDÉSEI 3. A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS ll. NEGYEDÉVÉBEN MEGHOZOTT, BVK HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS HATÁROZATAI 4. VÁLLALATKAPCSOLATI VISZONYOK 5. BESZÁMOLÓ A BVK HOLDING ZRT l. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 2

3 BVK~HOLDING l. BEVEZETŐ A BVK HOLDING Zrt. (a továbbiakban: BVK vagy Társaság) a Fővárosi Közgyűlés 1822/2010. (X.27.) számú Föv. Kgy. határozata alapján a müködéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére. A Társaság Alapító Okiratának VII. fejezet pontja alapján a Társaság Igazgatóságának feladatai közé tartozik, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készítsen az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről. A év ll. negyedévéről készített beszámolóban a korábban már kialakított tartalmi felépítés alapján, az előző beszámolókhoz hasonlóan ősszegezzük a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tevékenységét, valamint kitérünk a tárgy időszakban a Társaság és a BVK Csoport cégeljárással kapcsolatos ügyeire. Az átlátható müködés érdekében szarvezeti egységenként bemutatjuk, hogy milyen jelentösebb feladatok ellátására került sor az adott szarvezeti egységek, illetve az egyes projektek által. A közszolgáltatási szerzödések fejlesztésére irányuló program főbb eredményei is bemutatásra kerülnek, továbbá a Társaság belső ellenőrzési tevékenységéről, és a Társaság által lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló összefoglalót is tartalmazza a beszámoló. A vállalatirányítási felkészülési projektek eredményeként a beszámolással érintett idöszakban jelentős szabályozások készültek vállalatcsoporti szinten, valamint a Társaság tekintetében is szélesebb körüvé vált a belső kontroll azáltal, hogy több vállalati szintű szabályozás megújítására sor került. A mallékletek közölt bemutatásra kerülnek a Felkészülési Projekt ütemterve, a BVK HOLDING Zrt ll. negyedévében megkötött szerzödései, a Fővárosi Közgyűlés ebben az időszakban meghozott, BVK HOLDING Zrt-vel kapcsolatos határozatai. A mallékletek tartalmazzák továbbá a cégcsoporton belüli vállalatkapcsolati viszonyok bemutatását, és a Társaság l. féléves gazdálkodási adatait. ll. AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE április-június hónapokban 4 igazgatósági ülés (2013. április 11, április 30., május 23. és június 25.) és 14 igazgatósági levélszavazás megindítására került sor, az Igazgatóság összesen 96 darab határozatot hozott. Az Igazgatóság az alábbi kiemeitjelentőségű témákkal foglalkozott év ll. negyedévében: április 5-én a "BKSZT Kft-ben meglévő 49,8%-os üzletrész adásvétele" tárgyban kezdeményezett levélszavazás során az Igazgatóság javaslatot tett a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a Társaság BKSZT Kft.-ben meglévő 49,8 %-os üzletrészére ajánlatot tegyen a BFVK Zrt. által készített üzletrész-értékelés alapján, valamint a vonatkozó szerzödés jóváhagyására. A testület 2013 áprilisában jóváhagyta a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését szabályozó Bérleti és üzemeltetési Szerzödés valamint Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerzödés megkötését azzal a feltétellel, hogy a szerzödések hatálybalépésének időpontjáig a Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep kizárólagos üzemeltetési jogát a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek biztosítja. Az Igazgatóság júniusi levélszavazása során jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat- BKSZT Kft-ben meglévő 50,2 %-os - üzletrészének Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő átruházását. 3

4 BVK~HOLDING IL április 11-én az Igazgatóság megtárgyalta a BVK tagvállalatok számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóit, melyeket kivétel nélkül elfogadott; április 30-án a BKSZT Kft. és a BVK HOLDING Zrt. éves beszámolóit tárgyalta, melyeket szintén elfogadott és javasolt a legfőbb szervnek elfogadásra. IL3. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága április 11-i ülésén az IT SSC projektet felfüggesztette. A testület határozatban rögzítette, hogy a projekt inditásakor elérni kívánt célt továbbra is jónak tartja, ugyanakkor nem kívánja kockáztatni azt, hogy a BVK HOLDING Zrt. tulajdonosi műkődéséhez alapvetően szükséges tervezési, kontrolling, adatbiztonsági folyamatok ne teljesüljenek a projekt által megcélzott január 1-i időpontig április 30-án a projekt induló fázisának visszaállítására irányuló cselekvési programot az Igazgatóság elfogadta, azonban az IT SSC projekt megfelelő alternatív kiváltásáról még nem született döntés. 114 A Társaság évi üzleti és közbeszerzési tervét az Igazgatóság április végén tárgyalta, a BVK HOLDING Zrt évi üzleti tervét két változattal (a Fővárosi Önkormányzattal kötendő kőzszolgáltatási szerzödéssel vagy közszolgáltatási szerződés nélkül) illetve a Társaság évi közbeszerzési tervét a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. IL5. A testület levélszavazás útján elfogadta a menedzsment által készített, a Közgyűlés felé benyújtandó negyedéves beszámolót a év L negyedévéröl, valamint június végi ülésén jóváhagyta a Társaság évi összesített előrehaladási jelentését, melynek jövőbeni rendszeresítésére kérle fel a BVK operatív vezetését!!.6.,11,z Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a BVK HOLDING Zrt. Javadalmazási Szabályzatát, melyet a Közgyűlés május 29-én jóváhagyott; a BVK Csoport tagvállalataira vonatkozó javadalmazási szabályzato! - az FKF Zrt. kivételével - az Igazgatóság szintén elfogadta a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében. IL7. A Nemzetközi Tevékenységek Koordinációs Rendjére Vonatkozó Szabályzato! (vállalatcsoport szintü szabályzat) az Igazgatóság június 25-i ülésén elfogadta. A szabályzat a BVK társaságok nemzetközi tevékenységének koordinációs rendjét határozza meg, megalapozza az együttműködést és harmonizáita a társaságok hatályos tárgyban i szabályzatait Szintén a június 25-i ülésen elfogadásra került a BVK Holding ingatlangazdálkodási koncepciója, melyet a BVK szakmai irányítása alatt működő projektszarvezet készített és a BVK Csoport ingatlanállományának felmérését tartalmazza jogi, műszaki, gazdasági szempontból A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elfogadta az üzleti tervek várható teljesítéséről szóló beszámolók (prognózis) készílés szabályait és a vállalatcsoporti Kontrolling Szabályzatba történő beépítését kérle, továbbá jóváhagyta a Holding által használatos évi tervezési paramétereket ILS. A április 11-i ülésen az Igazgatóság tagjai által megtárgyalásra került A BVK HOLDING Zrt. feladatrendszere c. előterjesztés, mely a Társaság alaptevékenységén túlmutató közszolgáltatásszervezési feladatellátás rendezésére tett javaslatot Az Igazgatóság jóváhagyta a BVK operatív vezetése által előkészített, Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésére benyújtandó szakmai előterjesztéstervezetet Tekintettel arra, hogy régóta megoldatlan probléma a Társaság és a Fővárosi 1 A prognózis az üzleti terv várható teljesüléséről készített tagvállalati beszámoló. A tagvállalatoknak minden negyedévet követően kell prognózist készíteniük, az adott negyedév főkönyvi zárását követően, a tárgyidőszak tény adatainak, illetve a tárgyávből hátralévő időszak várható adatainak felhasználásával, majd azt a negyedévet követő hónap 30. napjáig benyújtani a BVK HOLDING Zrt részére. 4

5 BVK~HOLDING Önkormányzat közölti szerződéses jogviszony rendezetlensége és tevékenységei között számos olyan feladatot lát el, amelyek nem kötődnek közvetlenül a tagvállalataival kapcsolatos tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásához, 2013 májusában az Igazgatóság döntött a Fővárosi Önkormányzattal történő együttmüködési-keretmegállapodás megkötéséről Jelentösebb tagvállalati elöterjesztések: Az Igazgatóság júniusban ülés tartása nélkül meghozott határozatában hozzájárult az FTSZV Kft. folyószámla hitelkeret szerzödés megkötéséhez a beszerzési eljárásban kiválasztott OTP Bank Nyrt.-vel. A testület támogatta, hogy a Budapest XVIII. ker Ipacsfa u. 14. sz. alatti ingatlan FKF Zrt. tulajdonában álló Y>-ed tulajdoni hányada a KEOP-1.1.1/B/ jelű pályázatban foglaltaknak és a pályázat feltételeinek megfelelöen Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerüljön. Alapító okirati rendelkezéseknek megfelelöen a FŐKERT Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának ügyrendjét az Igazgatóság jóváhagyta. A testület támogatta a BGYH Zrt. tulajdonában lévő Csillaghegyi Strandfürdö és Uszoda déli területe m2-es részének bérbe adása céljából történő pályázat kiírását. A BVK Igazgatósága több ingatlan hasznosítással kapcsolatos előterjesztést tárgyalt (pl. Budaloki temető virágüzlet hasznosítása, BGYH-ORFI megállapodás) ll. negyedévében is. Annak érdekében, hogy az engedélyezési ügymenet a továbbiakban még operatívabbá és gördülékenyebbé váljon, a menedzsment új eljárásrendet javasolt a Vállalatcsoporthoz tartozó tagvállalatok tulajdonában, használatában álló ingatlanok, ingatlanrészek bérbeadására, haszonkölcsönbe adására, üzemeltetésbeadására és egyéb hasznosítására vonatkozó hatáskörök rendezésére, melyet az Igazgatóság elfogadott. lll. A FELÜGYELŐBIZOTISÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE A tárgyidöszakban a Felügyelőbizottság 4 ülést és 3 levélszavazást tartott, összesen 35 határozatot hozott, amelyek közül a lényegesebbek a következök voltak. A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a Fővárosi Közgyűlés számára elfogadásra javasolta a következöket A BVK HOLDING Zrt. Javadalmazási Szabályzatát. A BKSZT Kft-ben meglévő 49,8 %-os üzletrész adásvételét OOO Ft vételárral A fővárosi közfürdök működtetésével kapcsolatos egyes kérdések című Igazgatóság által javasolt előterjesztést. A BVK HOLDING Zrt. vezető állású munkavállalói évi prémiumteljesítésének elszámelását és kifizetésének engedélyezését. A Fővárosi Önkormányzat részére a BVK HOLDING Zrt.-vel együttműködési keret-megállapodás megkötésére tett javaslatot, valamint az Alapító Okirat 1 O. szám ú módosítását. A BVK HOLDING Zrt évről szóló éves beszámolóját és üzleti jelentését a könyvvizsgáló jelentéssei és az ülésen elhangzott kiegészítésekkel, valamint az Igazgatóság 103/2013. (IV.30.) számú határozatában foglaltakban az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatát. A BVK HOLDING Zrt évi üzleti tervét és a évi közbeszerzési tervét. A BVK Zrt. Javadalmazási szabályzatával összefüggö Alapító Okirat 11. számú módosítását (levélszavazás). A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója, gazdasági-, stratégiai-, jogi- és HR igazgatója részére összeállított - az Igazgatósági együttes ülésen elhangzott módosításokkal évi prémiumfeladatok célkitűzéseit, valamint a vezető állású munkavállalók prémiumfeladat kitűzését. 5

6 BVK~HOLDING A BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti évi konszolidált éves beszámolóját és konszolidált üzleti jelentését a könyvvizsgáló jelentésével az Igazgatósággal együttes ülésen elhangzott kiegészitésekkel, módositási javaslatokkal. A BVK HOLDING Zrt évi l. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót (levélszavazás). A Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. kapcsán a Fővárosi Önkormányzat BKSZT Kft-ben fennálló üzletrészének a Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő értékesítésére című közgyűlési elóterjesztés véleményezése tárgyú előterjesztést (levélszavazás). Az FB napirendre tűzte és tudomásul vette az alábbiakat: A BVK HOLDING Zrt. irat- és dokumentumkezelés szabályozásának és annak betartásának vizsgálatáról készült ellenőrzési jelentést. A regionális ügyfélszolgálati centrum megvalósitásának, különösen az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-vel kötött szerzödés megszüntetés körülményeinek tárgyában lefolytatott vizsgálatról készült ellenőrzési jelentést és annak javaslataira összeállitott intézkedési tervról szóló tájékoztatót. A BVK HOLDING Zrt. irat-és dokumentumkezelés szabályozásának és annak betartásának vizsgálatáról készült jelentést, és annak javaslataira összeállitott intézkedési tervról szóló tájékoztatót. Az összefoglaló beszámoló a BVK HOLDING Zrt évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A Felügyelőbizottság évi munkaterve időarányos teljesítését. A évi Belső Ellenőrzési Tervek végrehajtásáról szóló vállalatcsoport-szintű beszámolót. Az Igazgatóság elnöke részéről hatásáról. tájékoztatás hangzott el a rezsicsökkentés társaságokra gyakorolt IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE IV/1. STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZIIGAZGATÓSÁG 1.1. A BVK HOLDING Zrt. stratégiaalkotási folyamata A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága június 20-i ülésén megtárgyalta a társaság stratégiáját, és úgy rendelkezett, hogy a stratégiát az igazgatósági ülésen elhangzottak szerint korrigálandó tartalommal elfogadja. A korrigált BVK HOLDING Zrt. stratégia elkészült és elöterjesztésre került a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának tájékoztatásra. Az Igazgatóság a október 18-i ülésén a korrigált stratégiát elfogadta, és felkérte a társaság vezérigazgatóját, hogy a stratégiát jóváhagyásra terjessze a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés elé. A BVK HOLDING Zrt. középtávú stratégiájának a Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztését megelőzően azonban elengedhetetlen volt a társaság stratégiai irányainak megtárgyalása a Fővárosi döntéshozókkal, hiszen a koordinációs egyeztetések eredménye a stratégia módositását is indokolttá tehette. Az elhúzódó egyeztetési folyamat eredményeképpen a március 28-án szűkebb körben megtartott Fővárosi Vezetöi Értekezleten született döntés a BVK HOLDING Zrt. feladatrendszerének tisztázása terén. A március 28-án megtartott Fővárosi Vezetöi Értekezleten született döntések tükrében a BVK feladatrendszerének tisztázásával kapcsolatban Igazgatósági előterjesztés, majd Fővárosi Közgyűlési 6

7 BVK~HOLDING előterjesztés került benyújtásra a második negyedévben, valamint szükségessé vált a BVK HOLDING Zr!. középtávú stratégiájának módosítása és a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé történő ismételt terjesztése elfogadásra. Az Igazgatóság jóváhagyását követően a BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra elöterjesztésre kerül a Fővárosi Közgyűlés elé várhatóan a harmadik negyedévben Vállalatcsoport szintű IT integrációs projekt újratervezése A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 89/2013.(1V. 11.) számú határozatával az IT SSC projektet felfüggesztette, majd a 104/2013.(1V.30.) határozatával utasította a Társaság vezérigazgatóját az IT SSC-t kiváltó, megfelelő alternatíva kidolgozására. Az alternatív javaslat elkészült, melyet az Igazgatóság a július 8-i ütésén fogadott el azzal, hogy a Társaság az eredetileg kitűzött üzleti célokat lépcsőzetesen érje el, és felkérte a vezérigazgató!, hogy a projekt előrehaladásáról negyedévente számoljon be az lgazgatóságnak A vállalatcsoport színtű kockázatkezelési rendszer kialakításának megkezdése Megkezdődött a csoportszintű kockázatkezelési rendszer kialakítása. Felmértük, mely vállalatok rendelkeznek már valamilyen formában kockázatkezelési tevékenységgel, illetve a FÖTÁV Zrt., és az FKF Zrt. esetében tanulmányoztuk is e folyamatokat, hogy a csoportszintű szabályozás figyelemmel legyen a már meglévő sajátosságokra. Megkezdődött a Kockázatkezelési Keretszabályzat elkészítése, amely az Igazgatóság augusztus 29-i ülésére kerül beterjesztésre terveink szerint, valamint előkészületeket tettünk a külső tanácsadó kiválasztásához, aki/amely a kockázatkezelési szabá!yok implementálásában lesz segítségünkre 1.4. Díjbeszedés! struktúra modell megvalósításának vizsgálata Az Igazgatóság március 26-i ütésén tárgyalta a "BVK HOLDING Zrt. által létrehozandó közös Dljbeszedési-Számlázási Szaigáitató Központ kialakltásának lehetöségei" című előterjesztést, és úgy határozott, hogy amennyiben nem tisztázhatók egyértelmüen, hogy a létrehozandó társaságnak kizárólagos jog biztosítható-e a fővárosi közmücégek díjbeszedési-számlázási tevékenységél illetően, a közbeszerzési vonatkozások figyelembevételével, akkor más alternatívák kidolgozásával kell megteremteni a versenyhelyzetet a jelen körülményekhez képest. Mindeközben a DBH Zrt.-nél tulajdonosváltásra került sor, ezért új alternatlvák vizsgálata kezdődött meg, amely jelenleg is folyik, és amelynek eredményét a lll. negyedév során kívánjuk az Igazgatóság elé terjeszteni Felkészülési Projekt A Stratégiai Igazgatóság összefogásában megvalósuló, a vállalatcsoport holdingszerű működését kialakító és továbbfejlesztő Felkészülési Projekt az előzetes ütemterv (1. számú melléklet) szerint haladt. A tagvállalatok első számú vezetöinek részvételével működö Felkészülési Intéző Bizottság június 20-ig faxos szavazás keretében az alábbi projekt terméket fogadta el: Ingatlan és vagyongazdálkodási alprojekt: Ingatlangazdálkodási koncepció

8 BVK~HOLDING 1.6. Energiahatékonysággal és költségmegtakarítással összefüggö intézkedések (Holding szintű földgáz beszerzés a évre) A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága a Stratégiai Igazgatósággal együttműködve koordinálja a központosított, 2013/2014. gázévre vonatkozó, BVK tagvállalatok és csatlakozó társaságok közbeszerzését 1.7. KEOP 2 EU pályázati projekt- FKF Zrt. A KEOP-1.1.1/B pályázati lehetőség a évben újra kiírásra került módosított tartalommal, így a Fávárosi Önkormányzat ismét részt tud venni több, az FKF Zrt.-t érintő beruházási projekttel. A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság javaslattevő, véleményező és támogató tevékenységével segíti a projekt sikerességét. A pályázatot Budapest Főváros Önkormányzata január 31-én nyújtotta be, míg a hiánypótlás, illetve a további tisztázó válaszok február 19-én és március 8-án került benyújtásra. A pályázat támogatásáról a második negyedévben a hivatalos döntés is megszületett. A második negyedévben folytatódott az első negyedévben megkezdett ingatlankérdések tisztázása és az önrészfizetést dokumentáló szerződések kidolgozása. Az ingatlankérdés továbbra is sarkalatos pontja a projektnek, így a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság mellett a Vagyongazdálkodási projekt Igazgatóság is folyamatosan együttműködik a témában Az EU-s (KEOP) pályázati projektek támogatása A EU-s (kiemelten a KEOP) pályázati lehetőségek a év végén év elején újra kiírásra kerültek/kerülnek módosított tartalommal, így a tagvállalatok és/vagy a Fővárosi Önkormányzat ismét részt tud venni több projekttel. A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság javaslattevő, véleményező és támogató tevékenységével segíti a projektek sikerességét A Holding vállalatcsoport stratégiai manitoring tevékenységének kidolgozása A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság a második negyedévben véglegesítette a manitoring tevékenységek koncepcióját, melynek kiemeit része volt a stratégiai manitoring koncepció annak mellékleteivel (stratégiai manitoring riportok). A koncepciónak a BVK HOLDING Zrt. vezetői értekezletére, majd a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé történő terjesztése a április hónapban megtörtént A második negyedévben lezajlott a koncepció tagvállalati véleményeztetése, valamint számos belső egyeztetés, melyeket követöen a stratégiai manitoring tevékenység külön szabályzatba való beépítése (Stratégiai Manitoring Szabályzat) a második negyedévben, míg annak a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által történő elfogadása a július hónapban a 247/2013. (VII. 30.) szám ú határozatával történt meg A Holding vállalatcsoport nemzetközi tevékenységek koordinációjának szabályozása A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság a második negyedévben véglegesitette a nemzetközi tevékenységek koordinációs rendjéről szóló szabályzat tervezetét, miután a BVK HOLDING Zrt. Vezetői Értekezlele a szabályzatnak a további módosítását kezdeményezte. A véglegesített 8

9 BVK~HOLDING szabályzato! a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a június 25-i ütésén fogadta el a 166/2013. (VI.25.) számú határozatával BVK HOLDING Zrt évi munkaterve A BVK HOLDING Zrt. Vezetöi Értekeztete a február 11-i ülésénelfogadta a BVK HOLDING Zrt évi munkatervének január 31-i határidövei aktualizált változatát. A munkaterv teljesülésének havi szinten történő nyomon követésével kapcsolatos manitoring feladatokat a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság látja el. A feladatok teljesülését bemutató jelentés összeállítására korábban 3 havonta került sor, de a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának döntése értelmében március hónaptól az aktualizálásra minden hónap végén sor kerül Budapest új Városfejlesztési Koncepciója A Fővárosi Közgyűlés 512/2011. (IV.6.) szám ú határozatával döntött arról, hogy készüljön el Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója. A koncepció első munkarészéröl a Helyzetelemzésröl, 2011 novemberében kapott tájékoztatást a Fővárosi Közgyű lés, míg az ebből kidolgozott Célrendszert 2012 januárjában fogadta el. A meghatározott célok priorizálása az erre a feladatra összeállított Stratégiai Munkacsoport segítségével történt meg. A Munkacsoport ülésein a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság képviselte a BVK HOLDING Zrt.-t. A priorizált célok alapján a kidolgozott átfogó prograrnak jóváhagyására, valamint a kidolgozott indikátorok továbbfejlesztésére is a Stratégiai Munkacsoport segitségével került sor. Budapest új Városfejlesztési Koncepciójának Fővárosi Közgyűlés által történő elfogadása a április hónapban történt meg. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), ami a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósitását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program szintén egy erre a feladatra összeállitott Stratégiai Munkacsoport segitségével kerül kialakitásra, mely ülésein szintén a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság képviseli a BVK HOLDING Zrt.-t. Az ITS második-harmadik negyedévében kerül kidolgozásra és elfogadtatásra. IV/2. GAZDASÁGIIGAZGATÓSÁG A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága második negyedévében a folyamatosan felmerülő, illetve aszokásos tevékenységébe tartozó feladatok elvégzésén kivül az alábbiakat látta el: 2.1. A BVK HOLDING Zrt l. félévi gazdálkodása A Társaság gazdáikadását bemutató eredménykimutatás, mérleg és költségtáblák a beszámoló 5. sz. mellékletében találhatóak. A BVK HOLDING Zrt. árbevételének túlnyomó része a tagvállalatokkal kötött szolgáltatási szerződésekben rögzitett átalánydíjakból származik, a tény érték alakulása megfelel a tervezettnek. A Társaság költségei 273,2 millió Ft-ot tettek ki az l. félév során, ez a tervnél 114 millió Ft-tal kevesebb, az elmaradás a külső és a belső erőforrások eselén is jelentkezett. 9

10 BVK~HOLDING Belső erőforrásoknál a költségek csökkenésének oka a évre tervezett béremelés e/halasztása, valamint a létszámfelvétel elhúzódása, mivel a BVK üzleti tervének elfogadásáig, májusáig a tervezett bővítések, illetve a béremelések nem valósultak meg. A külső erőforrások költségeinek csökkenését elsősorban a szakértői dfjak elmaradása okozta, amely a tervezett projektek elhúzódásából, felfüggesztéséből adódik. Az egyéb bevételek, valamint az egyéb ráfordítások értéke szintén jelentős mártékben elmarad a tervezettől Ezeken a sorokon szerepel az üzleti tervben a BVK HOLDING Zrt. BKSZT Kft-ben meglévő 49,8%-os üzletrészének Fővárosi Önkormányzat felé történő eladásából származó várható bevétel, valamint az értékesítésre kerülő üzletrész kivezetése a főkönyvből Mivel az értékesítés ellenértékének megfizetésére júliusban került sor, így a kapcsolódó tételek a lll. negyedévben jelennek meg a gazdálkodási adatokban az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között Az alaptevékenység mérésére alkalmas kontrolling rendszer bevezetése A Gazdasági Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai által végzett tevékenységek feltérképezése, a folyamatok optimalizálása, valamint a szolgáltatások mérhetősége céljából projektet indított negyedik negyedévében felmérésre kerültek a tagvállalati alaptevékenységi folyamatok, meghatározásra kerültek a súlyponti fe/adatok, és kialakításra került a tevékenység mérésére alkalmas mutatószámrendszer. A projekt eredményeként a kialakított mérőszámrendszer alapján év második félévétől a tagvállalatoknak lehetősége nyílik tevékenységüket jól reprezentáló, mégis tömör mutatószámokon keresztül bemutatni mínd a tulajdonos, mind a megrendelő felé. A projekt eredményeként előállított dokumentumot a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága l. negyedévében tárgyalta, a mérőszámrendszert elfogadta (63/2013. sz. határozat). A BVK HOLDING Zrt. a ll. negyedév elején konzultáciába kezdett a tagvállalatokkal a mérőszámrendszer gyakorlati alkalmazásáról. A konzultáció! követően kezdődőlt meg a mutatószámok mérése. A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója levélben tájékoztatta a Tagvállalatok első számú vezetőit a rendszer bevezetéséről. Kialakításra és kiküldésre kerültek a mérőszámok mérésére alkalmas riport táblázatok. Meghatározásra került a mérések és az adatszolgáltatás gyakorisága, mely jellemzően havi szintű. A beszámolás határideje megegyezik a kontrolling adatszolgáltatás határidejével A méröszámrendszerrel kapcsolatos kérdések, észrevételek fogadásáért és feldolgozásáért, valamint az adatszolgáltatás lebonyolításáért a Gazdasági Igazgatóság felelős Holdingszintű szabályzatok gazdasági szempontú véleményezése A Gazdasági Igazgatóság december 31-i határidővel kifejezett feladatául kapta a Vállalatcsoport egészét érintő, gazdasági témakörbe illeszkedő szabályzatok áttekintését. A szabályzatok ellenőrzése, javítása, kiegészítése a ll. negyedévben is folyt A évi Tagvállalati vezetői prémium feladatok teljesitésének a vizsgálata A Gazdasági Igazgatóság részt vett a évi prémium feladatok teljesítésének kiértékelésében. A HR Igazgatósággal együttműködve a évi tény adatok alapján megtörtént a kiírások teljesülésének vizsgálata. Az Igazgatóság június 25-i ülésén 165/2013. sz. határozatával döntött arról, hogy a vezérigazgatók és ügyvezetők részére milyen mártékben javasolja Főpolgármester úrnak a kifizetések engedélyezését. 10

11 HOLDING 2.5. Számlázási, díjbeszedés i, követeléskezelési Projekt A projekt 2012-ben indult. Elsődleges célja egy hatékonyan műkődő olyan új üzleti modell kidolgozása volt, amely csoportszinten lehetövé teszi az üzletmenet folytonosságának megtartása mellett annak javítását, illetve erősíti a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatok feletti kontrollját. A projekt a továbbiakban a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság felügyelete alatt, ezen igazgatóság koordinációjával folyik IT Osztott Szolgáltató Központ létrehozására irányuló Projekt A projekt státuszát részletesebben jelen beszámoló "Az Igazgatóság tevékenységének összegzése" lll. pontja és a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság beszámolójának 1.2. pontja ismerteti A kontrolling adatszolgáltatási rendszer működtetése A csoportszintű kontrolling szabályzatban foglaltak teljesltését a Gazdasági Igazgatóság a tárgynegyedévben is ellenőrizte, a beérkezett adatokat összesítette A évi beszámolók véleményezése A Gazdasági Igazgatóság véleményezte a tagvállalatok évi beszámolóját, azokról döntéstámogató véleményt állított össze az Igazgatóság részére. A Gazdasági Igazgatóság összeállította a BVK Holding Zrt évi éves beszámolóját, melyet a Felügyelőbizottság javaslatára az Igazgatóság, ezt követően a Fővárosi Közgyűlés (V.29.) szám ú határozatával elfogadott. A Gazdasági Igazgatóság a BVK Holding Zrt. és a tagvállalatok jóváhagyott éves beszámolói alapján összeállította a BVK Holding Zrt évi konszolidált éves beszámolóját, melyet a Felügyelőbizottság javaslatára az Igazgatóság, ezt követően a Fővárosi Közgyűlés (VI.12.) szám ú határozatával elfogadott. A beszámolókat a BVK Holding Zrt. választott könyvvizsgálója elfogadó záradékkal látta el, amely figyelemfelhívó záradékot sem tartalmazott Tagvállalati prognóziskészílés szabályainak kidolgozása, véglegesítése, bevezetésének koordinálása A Gazdasági Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának ( ) sz. határozata alapján kidolgozta az üzleti terv várható teljesítéséről szóló beszámolók, azaz a prognózisok készítésének szabályait. A tagvállalatoknak minden negyedévet követően kell prognózist készíteniük, az adott negyedév főkönyvi zárását követően, a tárgyidőszak tény adatainak, illetve a tárgyévből hátralévő időszak várható adatainak felhasználásával, majd azt a negyedévet követő hónap 30. napjáig benyújtani a BVK HOLDING Zrt. részére. A várható adatok meghatározása során figyelembe kell venni minden 11

12 BVK~~HOLDING olyan körülményt, feltételt, amely a tárgyévre tervezett működést, az üzleti tervben vállalt feladatok, elérendő eredmények megvalósulását jelentősen befolyásolja. A prognózisban be kell mutatni az üzleti tervtől való eltérést generáló tényezők számszerűsitett hatásait, ezek közölt külön-külön be kell mutatni a vállalat hatókörén kívül eső körűlmények megváltozásából fakadó számszerűsitett hatásokat, illetve az e hatások ellensúlyozására meghozott intézkedéseket, és számszerűsitett hatásait, és elkülönülten a tárgyévi gazdálkodás tervtől való eltéréseit A prognózishoz szöveges mellékletet is kell csatolni, melyben a prognózisban szereplő tervtől eltérő várható eredményekre magyarázalot ad. A benyújtott prognózisokat a BVK HOLDING Zrt gazdasági igazgatósága ellenőrzi, a prognózis Igazgatóság elé való terjesztéséről. majd gondoskodik A prognózis alapján dönt az Igazgatóság, elrendeli-e a prognózist készítő Társaság üzleti terv módosítását Amennyiben az Igazgatóság döntése értelmében nem szükséges üzleti tervet módositani, a tárgyévre elfogadott üzleti tervnek megfelelöen kell a gazdálkodást folytatni. Igazgatósági határozat nélkül üzleti tervet módositani nem lehet A fenti keretszabályok beépitésre kerültek az üzleti terv módszertanához kiadott ajánlásokba, "A BVK csoportszintü Kontrolling Szabályzatának tagvállalati adaptáláshoz tartalmi ajánlások" című dokumentumban. Az ajánlások a csoportszintü Kontrolling Szabályzatba melléklet formájában kerültek be. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 109/2013. (IV.30) számú határozata alapján elfogadta a Társaságra vonatkozóan a prognózis készílés szabályait, amelynek megfelelöen a Kontrolling Szabályzat módositása május 01-től hatályossá vált. A tagvállalatok tájékoztatása a prognózis készílés szabályainak bevezetéséről iktatószámú) vezérigazgatói értesítő levél kiküldésével án megtörtént (a 1074/2013/L A l. negyedévi tagvállalati prognózisok feldolgozása, véleményezése, Igazgatósági előterjesztés készítése A BVK Holding Zrt. Igazgatósága április 30-i ülésén 109/2013 számú határozatával jóváhagyta a BVK csoport prognózis készítésének keretszabályait, ezzel az adatszolgáltatási rendszer kiegészül! a prognózissal, amelyet a tagvállalatoknak minden negyed évet követő hónap 30. napjáig szükséges megküldeniük a BVK részére. Első alkalommal l. negyedévét követően április 30-ig kellett beküldeniük az eredményre és a beruházásokra vonatkozó várható értékeket A BTI kivételével a tagvállalatok eleget tettek kötelezettségüknek. A Gazdasági Igazgatóság a beérkezett prognózisokat feldolgozta, értékelte, és azokból az Igazgatóság részére előterjesztést készitett annak június 25-i ülésére. Az előterjesztés alapján az Igazgatóság az FKF, FÖKÉTÜSZ és FTSZV eselén elrendelte az üzleti terv módosítását, míg a BTI-t felszólította a prognózis benyújtására. A BGYH és a FÖKERT esetében a várható értékek az üzleti terv megvalósulását jelezték, igy ezeknél a Társaságoknál az Igazgatóság tudomásul vette a prognózist, a FÖTÁV esetében pedig május 30-án levélszavazás útján elfogadta az Igazgatóság a módositott üzleti tervet, igy ennél a Társaságnál ez tekinthető l. negyedévi prognózisnak. 12

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, 2012. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. ELŐZMÉNYEK 6 3. JOGI ELŐREHALADÁS 16 3.1. Cégjogi

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről józsef Attila Színház Nonprofit Kft. 14047 2014. április Állami Számvevőszék

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE Jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 2014. február 27-én 2/9 (2014.02.27.) sz. határozatával és a Felügyelő Bizottság 2014. március

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK

JELENTÉS. az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 14002 2014. január Állami Számvevőszék

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Főépítészi Osztály Budapest Frmiros X, kerület Kőbányai Önkonmíny;»i Képviselő-testület ülése jqhoslx^loi o. 2010 NOV 18. Tárgy: Javaslat a KMOP 5tLÍ/Á'jeíű,'

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Bárka Színház Nonprofit Kft. 14056 2014. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A TVK mindig is elkötelezett volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT.

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. Hatályos: napjától Jóváhagyó: Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Alapítóra vonatkozó rendelkezések... 4 2. A SZMSZ

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Az Egyetemi Szenátus 257/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A Beszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2008 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2008 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben