ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE"

Átírás

1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE Az Országos Polgárőr Szövetség az önkormányzás elvén alapuló közhasznú jogállású köztestület. Célja -a Ptv.9. -ban meghatározott közigazgatási hatósági és egyéb feladatok végrehajtásával- a közbiztonság és közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség szervezeti rendjében hatékony cselekvési lehetőség biztosítása, továbbá a közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő polgárőr szervezetek törvényes, szakszerű és célszerű működtetésének elősegítése. Az OPSZ Etikai Bizottságának működési helye: 1077 Budapest, Király u. 71. Telefon/fax: I. Az Etikai Bizottság jogállása A Ptv. 9..(2) bekezdése alapján hatósági jogkörrel rendelkezik panasz, a szolgálati és etikai szabályszegések kivizsgálása ügyében. Az Etikai Bizottság az OPSZ Közgyűlése által megválasztott testület. 1

2 II. Az Etikai Bizottság tagjai: Az Etikai Bizottság az elnökből, egy elnök helyettesből és további 19 tagból, összesen 21 főből áll. A megyei/ fővárosi polgárőr szövetségek területéről egy-egy fő polgárőr tag került megválasztásra. A Bizottság elnökének és tagjainak a megbízatása a Közgyűlés következő tisztújító üléséig terjedő időszakra szól. III. Etikai Bizottság feladat és hatásköre 1./ Kizárólagos hatáskörrel rendelkezik / Ptv. IV. fejezete alapján / a panasz, illetve a szolgálati vagy etikai vétség miatt indított eljárások lefolytatására. 2./ Figyelemmel kíséri és segíti mindazon döntések megvalósítását, amelyek előkészítésében közreműködött, vagy amely ügyrendje alapján feladatkörébe tartozik. 3./ A Bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt az OPSZ Elnöksége ülésein. 4./ Közreműködik az OPSZ belső szabályzatai, szakmai anyagok kidolgozásában 5./ Elemzéseket készíthet, vizsgálatokat végezhet, előterjesztéseket, szakanyagokat dolgozhat ki a feladatkörébe tartozó ügyekben. IV. Etikai Bizottság Működése 1./ Az Etikai Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg. 2./ Hatóságként való működési rendjét az Etikai Szabályzat III. Rész Etikai Eljárási Szabályok pontjai tartalmazzák. Részletesen meghatározva az Etikai Bizottság tagjai közül kijelölt Etikai Bizottság Eljáró Tanácsának megalakítására vonatkozó szabályokat, a tanács eljárási rendjét valamint az Etikai Bizottság döntéshozatali eljárását. 3./ Döntés előkészítő ügyekben vagy szükség szerint az Etikai Bizottság Elnöke összehívja és vezeti a Bizottság üléseit, valamint képviseli a Bizottságot más állami, társadalmi vagy választott testület előtt. Akadályoztatása esetén az elnök helyettes helyettesíti. 2

3 3./ Külső szervek előtti képviseletről, a Bizottságot érintő megnyilatkozásról, illetve állásfoglalásairól a képviseletet ellátó köteles utólag tájékoztatni a Bizottságot. V. Ülésrend: 1./ Az Etikai Bizottság szükség szerint, az OPSZ Alapszabályában illetve az Etikai Eljárási Szabályzatban meghatározott módon ülésezik. Az ülések általában nyilvánosak, de személyiségi jogokat érintő esetekben zárt ülést tarthat. Évente egy esetben kötelező a tagok személyes megjelenésével járó ülést tartani. 2./ Különleges, nagy horderejű döntések meghozatala előtt szükség esetén az elnök rendkívüli ülést hívhat össze. Ennek helyszínét és időpontját a tagokkal való egyeztetés után az elnök állapítja meg. Az ülés összehívása az elnök döntése alapján történhet akár telefonon, telefaxon vagy más telekommunikációs eszközön keresztül is. 3./ A tagoknak (különösen az etikai ügyek bizalmas jellege miatt) a lehetőségekhez mérten minden esetben biztosítaniuk kell a biztonságos, zárt kommunikáció feltételeit. Ezt telefonon, faxon, elektronikus levelezéssel történik. A munkával kapcsolatos felmerült és igazolt költségeket az Országos Polgárőr Szövetség köteles megtéríteni. 4./ A hatósági eljárásban az eljáró Tanács teljes létszámában határozatképes. Az Etikai Bizottság a döntéshozatali eljárásban akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 11 fő jelen van. Egyéb esetekben az ülés akkor határozatképes, ha a Bizottság tagjainak több mint a fele jelen van. A határozatképes ülésen megvitatott döntések akkor emelkednek jogerőre és tekinthetőek a Bizottság által jegyzettnek, ha azt a bizottsági tagok többséggel megszavazzák. Szavazategyenlőség esetén a döntés elvetetnek tekintendő, és újra kell tárgyalni. 5./ Etikai ügyek kivételével, rendkívül sürgős, vagy más fontos ügyben bármelyik tag kezdeményezésére elektronikus távszavazás is ügydöntőnek minősül. 3

4 VI. Dokumentálás: 1./ Az Etikai Bizottság hatósági tevékenységi jogkörében eljárva döntéseit írásban rögzíti. Az előterjesztéseket és egyéb ügyekben hozott döntéseit a kor színvonalának megfelelő digitális adathordozón dokumentálja. Ez a dokumentáció minden esetben elektronikus úton történik. Az archiválást az OPSZ Igazgatási szervezete végzi, lehetősége szerint a digitális adathordozón kívül CD-re történő rögzítéssel is. 2./ Az Etikai Bizottság éves beszámolójának egy példányát megkapja arhíválásra A-4-es adatlapra nyomtatott és az elnök által aláírt példányban - az OPSZ titkársága is. 3./ Az éves beszámolónak ugyancsak elérhetőnek kell lennie nyilvános weboldalon keresztül is, azonban ez nem tartalmazhatja azon döntéseket, amelyeket a Bizottság a nyilvánosság teljes kizárásával hozott. Ez utóbbi esetben azonban lehetőség van az érintett személy személyes adatainak mellőzésével egy tartalmi összefoglaló közzétételére. A nyilvánosságra hozatal az OPSZ titkárságának a feladata. VII. Az Etikai Bizottság ülései: 1./ Az Etikai Bizottság elnöke, amennyiben panasz, etikai vagy szolgálati szabályszegés miatt hatósági eljárás válik szükségessé, az Etikai Szabályzat III. C. pontjában foglaltak szerint kijelöli az eljáró tanács tagjait. Őket elektronikus vagy írásbeli tájékoztató megküldésével értesíti az ülés összehívásának a kötelezettségéről. Az Etikai Bizottság Eljáró Tanácsának elnökét az Etikai Bizottság Elnöke jelöli ki. 2./ A tanács ülését a Közigazgatási Hatósági Eljárásról szóló törvény szabályai szerint folytatja le. A tárgyalásról hangfelvétel készül. A Tanács elnöke felkéri a tárgyalás helyszíne szerinti megyei / fővárosi szövetség elnökét, tegye lehetővé, hogy a szövetség Irodavezetője a tárgyalásról készült hangfelvételt három napon belül írásba foglalhassa. 3./ A digitális hangfelvételhez szükséges technikai eszköz biztosítása, a jegyzőkönyv határidőre történő írásba foglalása a kijelölt irodaveze- 4

5 tő kötelessége. A megyei/ fővárosi szövetség elnökének a felelőssége, hogy a kijelölt Irodavezető a meghatározott feladatokat ellássa. 4./ A tanács által hozott határozati javaslat hangfelvétel útján kerül rögzítésre. A kijelölt irodavezető kötelessége az írásba foglalt jegyzőkönyv valamint a határozati javaslatot tartalmazó hangfelvételnek az OPSZ Igazgatási Szervéhez történő továbbítás. A határidő betartatásáért az OPSZ etikai referense a felelős. 5./ Az Etikai Bizottság döntéshozatali eljárásáról hangfelvétel készül. A digitális hangfelvételhez szükséges technikai eszközök biztosítása, valamint az ügydöntő határozat írásba foglalása az OPSZ Igazgatási Szervének a kötelessége. 6./ Az ügydöntő határozatnak az érintettekhez történő megküldése ugyancsak az OPSZ Igazgatási Szervének a kötelessége. 7./ Az Etikai Bizottságot egyéb ügyekben elektronikus vagy hagyományos meghívó küldésével az elnök hívja össze. Az Etikai Bizottság 2/3-a bizottság elnökénél az ok megjelölésével írásban kezdeményezheti az ülés összehívását. Amennyiben az elnök ennek indokolatlanul nem tesz eleget úgy 10 nap elteltével az elnökhelyettes önállóan jogosult a bizottság ülését összehívni. 8./ Egyes ügyekben ügydöntő módon, elektronikus úton az elnök távszavazást rendelhet el. A távszavazás eredményét digitális eszközön/számítógépen rögzíti és tárolja. Az eredményről a tagokat értesíti. 9./ Az Etikai Bizottság elnöke és tagjai az ülés előterjesztéseit, egyéb írásos anyagokat írott és/vagy elektronikus formában kapják meg, szóbeli előterjesztések is lehetnek. 10./ A Bizottság az elnök által előterjesztett napirend alapján ülésezik, az ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén helyettesítését az elnökhelyettes látja el. 11./ A Bizottság az általa hozott határozatok, illetve megfogalmazott állásfoglalások kialakítása során konszenzusra törekszik. Amennyiben a konszenzus nem érhető, el a Bizottság a határozatait, illetve állásfoglalásait minősített többséggel alakítja ki. 5

6 12./ Az Etikai Bizottság üléseire meghívottak (szakember, szakértő, más választott tisztségviselő stb.) az ülésen a tevékenységüket érintő napirendi pontokkal összefüggően tanácskozási joggal vesznek részt. 13./ Az Etikai Bizottság üléseiről digitálisan rögzített hangfelvétel készül, melynek biztosítása az OPSZ Elnöki Titkárság feladata. 14./ Az elnök, emlékeztetőt készíttet, és azt írja alá. Az emlékeztető tartalmazza az ülés, helyét idejét, a jelenlevők nevét, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, megtárgyalt témákat, a bizottság határozatait, állásfoglalásait, az esetleges kisebbségi véleményeket szerkesztett formában. Az emlékeztető archiválását az OPSZ Igazgatási szerve készíti el, melynek egy példánya az OPSZ Elnöki Titkárságon is elhelyezésre kerül. 15./.Szükség szerint, illetve kérésre a Bizottság az OPSZ elnöksége részére tájékoztatást ad. A beszámolót az elnök készíti el. Az Etikai Bizottságnak beszámolási kötelezettsége csak a Közgyűlés felé van. 16./ Az Etikai Bizottságnak tagjai megbízatásukat külön díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A bizottság önálló költségvetéssel nem rendelkezik. Jelen Ügyrendet az Etikai Bizottság elfogadta, mely az ELN/9/2012 számon elfogadott Etikai Szabályzattal egyidejűleg június 1-jével lép hatályba. Budapest, április 20. Cseh István Etikai Bizottság Elnöke 6

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07.

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07. 1 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. március 07. 2 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. Egységes szerkezetbe foglalva elfogadott módosításokkal

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest, 2013. június 14. 2 I. Általános rendelkezések A kertészeti termelésben, feldolgozásban, kereskedelemben, kutatásban,

Részletesebben

a felügyelő bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása

a felügyelő bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE a felügyelő bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 11. 2014. március 15-én lép hatályba a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) megállapításai összhangban vannak a Magyar Hadtudományi Társaság Alapszabályának

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Hatályos: 2008. november 7. 10. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Hatályos: 2008. november 7. 10. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET ALAPSZABÁLY 10. kiadás Hatályos: 2008. november 7. Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ rendelkezések 3/34 I. A Nemzeti Akkreditáló Testület jogállása, feladatai 3/34 II. A NAT tagjai,

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 - A Szuhakállói Polgárőr Egyesület Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei érvényesülésének

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ALAPSZABÁLYA 2 A ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Bükk-térség és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az Egyesületet létrehozó Helyi Közösséget

Részletesebben

2011 június 29. I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló

2011 június 29. I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló Érdi I évfolyam 6 szám 2011 június 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 20/2011 (III.10.) számú önkormányzati

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A társaság /a/ neve: Magyar Élettani Társaság / MÉT/ angolul: Hungarian Physiological Society franciául: Société Hongroise de Physiologie

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA UJA Az Egyesület tagjai rögzítik, hogy a 2009. október 27. napján hozott, 2009/13. számú közgyűlési határozatban foglalt döntésekre tekintettel az Egyesület közhasznú társadalmi szervezetként kíván működni.

Részletesebben