SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Nagytétényi út Alapító okirat kelte: Alapító okirat száma:. 0 Honlap:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés Az SZMSZ elkészítését meghatározó jogszabályok, rendeletek, utasítások: Jogszabályi háttér Az iskola törvényes működését meghatározó egyéb dokumentumok Az iskola egyes közösségeiből szerveződő szervezetek működését meghatározó szabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, hatálya SZMSZ időbeli hatálya SZMSZ személyi hatálya Az SZMSZ területi hatálya SZMSZ nyilvánossága A Szervezeti és működési szabályzat célja és feladatai Az alapító okiratban foglaltak részletezése Az intézmény alapadatai Az iskola kapcsolata a fenntartóval Az iskola szervezeti egységei A szervezet felépítése: Az iskola cél- és feladatrendszere, szervezeti felépítése, irányítása Az iskola igazgatósága Igazgató (intézményvezető) A vezetők közötti feladatmegosztás Az igazgatóhelyettesek Általános iskolai tagintézményvezető Tagintézményvezető helyettes

3 4.2.7 Zenei igazgatóhelyettes: Művészeti igazgatóhelyettes Az igazgatótanács A vezetők helyettesítésének rendje Az Iskolatanács A nevelőtestület Szakmai munkaközösségek A pedagógusok A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az osztályfőnökök Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége A szakmai munkaközösségek A nevelők közössége A pedagógusokra vonatkozó rendelkezések Az ifjúságvédelmi felelős A diákmozgalmat segítő tanár Szaktanterem felelős Nevelőtestületi értekezletek formái Alakuló értekezlet Tanévnyitó értekezlet Osztályozó értekezlet Félévzáró értekezlet Tanévzáró értekezlet

4 5.2.6 Szakmai/nevelési értekezlet Rendkívüli értekezlet A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések Munkaértekezletek, tantestületi megbeszélések A Közalkalmazotti Tanács Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A szülői szervezet A tanulók közösségei Művészeti Iskola Általános iskolai tagintézmény Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az iskolavezetés, iskolatanács és a nevelőtestület A nevelők és a tanulók A nevelők és a szülők Az általános iskolai tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje Az iskolában működő az intézménnyel közösen működtetett gyermek- illetve ifjúsági szervezetek: Az iskola külső kapcsolatai Az iskola működési rendje A Művészeti Iskola működési rendje Általános Iskolai tagintézmény működési rendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A hiányzással, késéssel, és tájékoztatással kapcsolatos eljárásrend Az egyéb foglalkozások

5 8.1 Általános Iskola Az egyéb tanórán és iskolán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok Az intézményen kívüli foglalkozások során alkalmazandó felügyelet-a külső helyszíneken tartott tanórára vonatkozó szabályok viselkedési előírások A tanórán kívüli foglalkozásra vonatkozó szabályok: Hit és erkölcstan órák megszervezésének rendje A mindennapos testnevelés órák rendje Művészeti Iskola Tanulmányi kirándulások, művészeti táborok, külföldi utak Cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere látogatások Tanulmányi versenyek, fesztiválok, szakmai rendezvények A tanulóval kapcsolatos döntésekkel kapcsolatos tájékoztatás, és az ezekkel kapcsolatos jogorvoslat Az intézmény belső (szervezeti, illetve működési) ellenőrzésének rendje - A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje Az iskolai könyvtár működési rendje Az intézmény pedagógusainak és alkalmazottainak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló-és gyermek balesetek megelőzésével kapcsolatosan Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők, a rendkívüli szünet elrendelésének rendje A tanulókkal szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás szabályai

6 14.1 Fegyelmi eljárás indítása: Fegyelmi eljárást kezdeményezhet: A fegyelmi eljárással kapcsolatos helyi szabályok: A fegyelmi eljárás helyi szabályai Társadalmi tulajdon védelme, anyagi felelősség Az iskola dolgozóinak felelőssége Az eszközök használatának védő, óvó előírásai, a szaktanárok anyagi felelőssége A művészeti iskolában használt, hangszerek kölcsönzési szabályzata: A tankönyvek, taneszközök és más felszerelések, informatikai eszközök kölcsönzésének és használatának rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények A tanulók által készített alkotások kezelése, díjazása Reklámtevékenység A szervezeti és működési szabályzat elfogadása és jóváhagyása Nyilvánosságra hozatal, a szabályzat hozzáférése A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása Mellékletek

7 1 BEVEZETÉS 1.1 Az SZMSZ elkészítését meghatározó jogszabályok, rendeletek, utasítások: Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. Elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, dokumentumaihoz. A szabályzat elkészítését meghatározó jogszabályok, szakmai dokumentumok: Jogszabályi háttér Törvények: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról Az évi LXXIX. tv. a közoktatásról még hatályban lévő rendelkezései A évi XXXVII. tv. a tankönyvpiac rendjéről Az évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről Kormányrendeletek: A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben Miniszteri rendeletek: A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 6

8 A 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének irányelve kiadásáról Az iskola törvényes működését meghatározó egyéb dokumentumok Alapító okirat Pedagógiai Program MIP Házirend Éves Munkaterv, tantárgyfelosztás Belső szabályzatok, igazgatói utasítások SZMSZ A 2/2013.(1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 1/2013.(I.02.) KLIKE utasítás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola SZMSZ-ét és módosítását. a szülői szervezet, és a diákönkormányzat véleményének beszerzése után a nevelőtestület fogadja el. A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára és az intézménnyel munkakapcsolatban álló dolgozókra, pl. a hitoktatókra, a gyógy-testnevelőre, a logopédusra stb. nézve kötelező. Az iskola pedagógiai programja tartalmazza az alábbi területek szabályozását, ezért ezekre a területekre a jelen SZMSZ külön nem tér ki: A tanulók számonkérésének, beszámoltatásának, értékelésének rendjét A tanulók teljesítményének értékelését, a szöveges értékelést A tanulási kudarcok kezelését Az iskola egyes közösségeiből szerveződő szervezetek működését meghatározó szabályok Szülői Tanács SZMSZ-e Diákönkormányzat SZMSZ-e Iskolai könyvtár SZMSZ-e 7

9 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, hatálya A Nádasdy Kálmán lapfokú Művészeti és Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület május 13-án fogadta el. Elfogadásakor a jogszabályokban meghatározottak szerint egyetértési, jogot gyakorolt a DÖK és a Szülői Tanács SZMSZ időbeli hatálya Jelen szabályzat az intézmény fenntartójának egyetértésével lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szabályzat érvénytelenné válik. A szabályzat határozatlan időre szól, évenkénti felülvizsgálattal SZMSZ személyi hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a mellékletben foglaltak betartása és betartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának és alkalmazottjának, az iskola tanulóinak és azoknak, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit Az SZMSZ területi hatálya Kiterjed az iskola teljes területére. A szabályzatban foglaltak megszegése fegyelmi büntetést vonhat maga után SZMSZ nyilvánossága A szervezeti és működési szabályzat egy példánya a titkárságokon munkaidőben megtekinthető (művészeti iskola: 1222 Budapest, Nagytétényi út , általános iskola: 1221 Budapest, Szent István tér 1.), a dokumentummal kapcsolatban előzetes időpont egyeztetést követően az intézményvezető személyesen felvilágosítást ad. A szabályzat az iskola honlapján elérhető és olvasható. 1.3 A Szervezeti és működési szabályzat célja és feladatai Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának célja a köznevelésről szóló évi CXC. Törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény 8

10 jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. A szabályzat feladata, hogy megállapítsa az intézmény működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A Szervezeti és Működési Szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak megismerése, betartása és betartatása feladata és kötelessége az intézmény valamennyi dolgozójának. A szabályzatban foglaltak megtartása azokra nézve is kötelező, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladataik megvalósításában, illetve igénybe veszik, használják helyiségeit. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató illetékes helyettesei és a tagintézményvezető is kezdeményezhetnek intézkedést. 2 AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE 2.1 Az intézmény alapadatai Az Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola január 1-jével állami fenntartásba került. Az állam a fenntartói feladatok ellátására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (továbbiakban KLIK) jelölte ki. Az iskola önálló költségvetési státusza megszűnt. Az intézmény a KLIK-be történő beolvadással létrejött számú jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége. Az intézmény neve: Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Az intézmény OM azonosító száma: Fenntartó szerv neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó szerv címe: 1055 Budapest, Szalay u Működtető szerv neve és székhelye: Budafok-Tétény Budapest XXII. Önkormányzat 1221 Budapest, Városház tér 11. 9

11 Az intézmény alapító okiratának száma: Az intézmény székhelye: kelte: 1222 Budapest, Nagytétényi út Telefon: Tagintézménye: Általános Iskola tagintézmény 1221 Budapest, Szent István tér 1. Telephelyei: Árpád utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola 1222 Bp. Árpád u. 2. Baross Gábor Általános Iskola 1224 Bp. Dózsa György u Bartók Béla Általános Iskola 1225 Bp. Bartók B. u. 6. Gádor Általános Iskola 1222 Bp. Gádor u Kolonics György Általános Iskola 1221 Bp. Tompa u Herman Ottó Általános Iskola 1222 Bp. Pannónia u. 50. Kossuth Lajos Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1221 Bp. Kossuth L. u. 22. Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola 1223 Bp. Rákóczi u. 16. Az intézmény fenntartója, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. Az intézmény működtetője, székhelye: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat, 1222 Budapest, Városház tér 11. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: Általános iskola Művészeti iskola 10

12 Az intézmény évfolyamainak száma: általános iskola 8 évfolyam művészeti iskola: - előképző 1-2 évfolyam (az egyes szakok tantervei szerint részletesen a pedagógiai programban), - alapfok 4-6 évfolyam az egyes szakok tantervei szerint részletesen a pedagógiai programban), - továbbképző 4 évfolyam. Az intézménybe felvehető maximális tanuló létszám (férőhely szám): általános iskola: művészeti iskola: összesen: 336 tanuló 1250 tanuló 1586 tanuló 11

13 Az intézmény bélyegzőinek felirata: NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1222 Budapest, Nagytétényi út Az intézmény jogállása Az intézmény a KLIK-be történő beolvadással létrejött számú jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége Intézmény tevékenységi köre: Az általános iskolai tagintézmény feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást. Az alapfokú művészeti intézmény feladata a tanulók alapfokú zenei és művészeti nevelése, oktatása, valamint szakirányú továbbtanulásra való felkészítése. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően művészeti záróvizsgát tehet. Az intézmény beiskolázási kötelezettsége kerületi beiskolázású. A feladatellátást szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon: Az iskola rendelkezésére áll a székhelyén és telephelyén lévő és az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, a rajta található iskolaépülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésére állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény a szakfeladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem végez. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Megbízása a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint történik, a nevelőtestület, a fenntartó, az intézményt működtető települési önkormányzat véleményének kikérésével, egyetértésével az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. A megbízás visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt. (Ld. részletesen a évi CXC. tv. 39. pont ) Az intézmény alkalmazottainak jogállása: Közalkalmazott 12

14 Az intézmény szervezeti felépítése, struktúrája, működési rendszere: Legfelsőbb vezetői szint: Magasabb vezetői szint: intézményvezető tagintézményvezető, zenei igazgatóhelyettes (általános igazgatóhelyettes), művészeti igazgatóhelyettes Középvezetői szint: Beosztott szint: munkaközösség-vezetők pedagógusok Képviselete: Pedagógiai munkát közvetlenül segítők A szervet az intézményvezető irányítja, ő a legfelső vezető. Az intézmény teljes körű képviseletére az intézményvezető jogosult. Internet elérhetőségek: Honlap: nadasdy.suli.hu 3 AZ ISKOLA KAPCSOLATA A FENNTARTÓVAL A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola köznevelési intézmény január 1- jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) jogi személyiségű szervezeti egységeként működik. Az intézményvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, a fenntartó irányítása alapján vezeti a köznevelési intézményt, felelős az oktatás-nevelési feladatok ellátásáért. Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata tartalmazza, amelyet, a gazdasági elnökhelyettes által a tankerület személyi állományából, írásban kijelölt személy ellenjegyzése mellett, az alábbiak szerint gyakorol: a) személyi juttatások tekintetében a kiadmányozás rendjében szabályozottak szerint; 13

15 b) pályázatok benyújtása és támogatási szerződések megkötése kizárólag szakmai együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási összeget meg nem haladó, 100%-os támogatás intenzitású projektek esetében. Az egységes hivatali működés az intézményvezetők fent vázolt szakmai feladatellátásához szükséges önállóság biztosítása mellett megköveteli a külső és belső kommunikációs rend kialakítását. Ennek megfelelően az intézményvezető a) a szakmai feladatai ellátása során kapcsolatot tart az illetékes tankerület munkatársaival, b) az intézmény fenntartása, működtetése kérdésében a tankerület munkatársaival, c) az intézmény működtetése kérdésében az illetékes települési önkormányzat képviselőjével. A médiában, illetve a nyilvánosság előtt a KLIK-et az elnök vagy az általa meghatalmazott munkatárs képviseli. A központi szerv kommunikációért felelős szervezeti egységével történt előzetes egyeztetést követően a) a tankerület szakmai működését, a tankerület illetékességi területén levő intézmények működését, fenntartását érintő szakmai kérdésekben, illetve személyével kapcsolatban a tankerületi igazgató; b) az intézményt érintő szakmai kérdésekben, illetve személyével kapcsolatban az intézményvezető; c) a projektek végrehajtásával kapcsolatban a projektvezető jogosult a médiában nyilatkozni. Az intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáért a tankerületi igazgató a felelős. Az intézményt érintő, az elnök hatáskörébe, illetve az elnök vagy a tankerületi igazgató kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyekben előkészített iratokat a tankerületi igazgatóhoz kell eljuttatni, illetve rajta keresztül az elnökhöz felterjeszteni. 14

16 4 AZ ISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI 4.1 A szervezet felépítése: 15

17 16

18 4.2 Az iskola cél- és feladatrendszere, szervezeti felépítése, irányítása Az intézményben az alapító okirat szerinti általános iskolai tagintézmény feladata biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást. Az alapfokú művészeti intézmény feladata a tanulók alapfokú zenei és művészeti oktatása, valamint szakirányú továbbtanulásra való felkészítése Az iskola igazgatósága Az iskola igazgatóságát az igazgató, és közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: zenei és művészeti szakmai igazgatóhelyettesek általános iskolai tagintézményvezető Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a hatályos jogszabályok, a fenntartó, az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi Igazgató (intézményvezető) Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály szerződése nem utal más hatáskörbe. Képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként vagy az ügynek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Feladata: a nevelőtestület vezetése, a döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű megszervezése, ellenőrzése a nevelő-oktató munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, e tevékenység irányítása az intézmény egészére vonatkozó kötelezettség vállalás kiadmányozás a szakmai munkaközösségek kialakítása és vezetőjének megbízása a munkaközösség javaslata alapján igazgatótanáccsal, (munkavállalói érdekképviseletei szervekkel) és diákmozgalommal való együttműködés a nemzeti, egyházi és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése az intézmény belső ügykezelésének és iratkezelési rendjének ellenőrzése 17

19 a tanórán kívüli tevékenység ösztönzése és irányítása az iskolai diákmozgalom segítése, működési feltételeinek biztosítása, tevékenységének felügyelete a tanulók jogai feletti őrködés, a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek megtartásának ellenőrzése a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a működéshez szükséges tárgy- és személyi feltételeket együttműködik a Szülői Tanáccsal, a diákmozgalommal kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, működtetővel és más külső intézménnyel Döntési jogköre: Tanulói jogviszony kérdésében: felvételről, átvételről áthelyezés iskolán belül másik osztályba többnapos távolmaradásról Dolgozói jogviszony kérdésében: pedagógus álláshelyek betöltésében Gazdasági kérdésekben: KLIK által kiadott szabályzatban foglaltak szerint Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskör Az intézményvezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a kinevezések és a munkaviszony megszüntetése kivételével. Dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. Jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját. Képviseli az intézményt. Felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a döntések előkészítéséért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért. 18

20 A fenti feladatokat távolléte esetén átadhatja az intézményvezető-helyettesnek. Az intézményt az hatóságoknál és minden külső szervnél az igazgató, akadályoztatása esetén az általános igazgatóhelyettes (jelenleg a zenei igazgatóhelyettes) illetve általános iskolát érintő ügyekben a tagintézményvezető képviseli. Pénzügyi és gazdasági témákban az intézmény képviseletét az igazgató látja el. A tagintézmény vezetőnek és a igazgatóhelyetteseknek leadott feladatok- és hatáskörök: A nemzeti és iskolai ünnepsége megszervezése. Iskolai, rendezvények megszervezése Vizsgák megszervezése A gyermekvédelmi feladatok megszervezése. A nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésében való közreműködés. Kapcsolattartás a szülői szervezettel, az érdekképviseletekkel, az egyházi szervezetekkel. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos ügyintézés. A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése Az intézményvezető ellenőrzése Az intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízás második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét figyelembe veszi A vezetők közötti feladatmegosztás A vezetők közötti feladatmegosztás munkaköri leírás alapján történik. A nemzeti köznevelésről szóló törvény megállapítja a vezető-helyettesek számát. A vezető-helyettesek létszáma a tanulólétszámtól függ. A szabályzat elkészülésének idejében a következő vezetők alkalmazása lehetséges: igazgató tagintézmény vezető tagintézmény vezető helyettes zenei igazgatóhelyettes (általános igazgatóhelyettes) művészeti igazgatóhelyettes A vezetők közötti munkamegosztásból adódó konkrét feladatok kijelölése a tanév elején történik, az éves munkaterv tartalmazza. 19

21 4.2.4 Az igazgatóhelyettesek Az igazgatóhelyetteseket az Igazgatótanács egyetértésével az igazgató bízza meg. Megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. A megbízást az igazgató az igazgatótanács egyetértésével visszavonhatja. Feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjednek, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Feladatuk: Az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Javaslatot tesznek a tanárok erkölcsi és anyagi elismerésére, és az esetleges felelősségre-vonásra. Vezetik az osztályozó értekezletet, közreműködnek a nevelési értekezletek előkészítésében, lebonyolításában. Irányítják a szakmai munkaközösségek munkáját. A mindenkori beosztás szerint ügyeletet látnak el. A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve látják el az alábbiak szerint: Általános iskolai tagintézményvezető A tagintézményvezető vezető beosztású pedagógus. Közvetlen szakmai felettese az igazgató. Felelős a tagintézmény szakmai működéséért. Gondoskodik az általános iskola működésével kapcsolatos mindennemű feladat megszervezéséről, megvalósításáról Az iskola munkatervében szereplő feladatok közül elsősorban azokat kapja, amelyek szervezést igényelnek. Ellenőrzi az igazgatói utasításokat, azok végrehajtását, intézkedik az iskola mindennapi életében előforduló ügyekben (pl. helyettesítések). Felelős a tanulók beiskolázásának, felvételijének megszervezéséért együttműködve az osztályfőnökökkel. Megszervezi és irányítja a tehetségkutatást, a versenyekre és felzárkóztatásra szolgáló konzultációs lehetőségeket. Leltárügyek, a gazdálkodással összefüggő adminisztráció felügyelete, valamint gondoskodik az előírásoknak megfelelően a túlórák arányos elosztásáról, a mulasztó nevelők helyettesítéséről és ezek szakszerű nyilvántartásáról, a gazdálkodás területén dolgozók vezetője. 20

22 Elkészíti az intézmény tantárgyfelosztását, felügyeli az órarend készítését, a tanév során gondoskodik arról, hogy az adminisztrációs teendők (naplók, összesítők stb.) állandóan naprakész állapotban legyenek. Az iskola képviselete az igazgató akadályoztatása esetén. Az pontban meghatározottak szerint helyettesíti az igazgatót. Figyelemmel kíséri a jogszabályokat, rendeleteket, utasításokat, segíti azok iskolai szintű megvalósítását. Irányítja az intézmény napi személy- és munkaügyi feladatainak ellátását. Szervezi és ellátja az iskola kötelező statisztikai, adatszolgáltatási feladatait. Feladata a külföldi utak szervezése, a testvériskolai" kapcsolatok ápolása. Ellenőrzi a tanárok adminisztrációs munkáját. Megállapítja az óralátogatások rendjét Tagintézményvezető helyettes Koordinálási feladatok (ügyeleti beosztás, beszámolók, vizsgák szervezése, óralátogatások ütemezése). Gondoskodik arról, hogy az iskolában használható nyomtatványok időben rendelkezésre álljanak és ellenőrzi azok egységes vezetését. Előkészíti a jelentéseket, az időszakonként adódó statisztikai kimutatásokat az igazgatóval történt egyeztetés alapján. Ellenőrzi a tanulók mulasztását, intézi a más iskolából történő tanulói átvételeket az alsós évfolyamokon, megteszi a szükséges intézkedéseket. A jövendő elsősök beiskolázásának előkészítése, fogadásuk ügyei. A technikai dolgozók munkájának felügyelete. A tagintézménnyel kapcsolatos ügyekben helyettesíti a tagintézmény vezetőt. Kapcsolatot tart a diákönkormányzat képviselőjével. Gondoskodik a diákönkormányzat működési feltételeinek biztosításáról. 21

23 Felelős a tanulók jogainak maradéktalan érvényesüléséért. A javító-, különbözeti és osztályozó vizsgák szervezője, ezen vizsgákra jelentkezők ügyintézője. A beiskolázás és a továbbtanulás ügyintézője. Szervezi a tanári továbbképzéseket. A minőségbiztosítási feladatok összehangolója. Szervezi a tanulmányi versenyeket, figyelemmel kíséri a pályázatokat. Irányítja és összehangolja a szakmai munkaközösségek munkáját. Hatáskörébe tartozik az iskola kulturális, sport és egyéb tanórán kívüli diákrendezvényeinek megszervezése, működésükhöz szükséges feltételek megteremtése. Felelős a nevelőtestületi értekezletek megszervezéséért. Gondoskodik a tankönyvrendelés lebonyolításáról. Gondoskodik az iskolai nyomtatványok beszerzéséről, kiadásáról, tárolásáról. Kapcsolatot tart a szülői közösséggel Zenei igazgatóhelyettes: Gondoskodik az zenei tanszak működésével kapcsolatos mindennemű feladat megszervezéséről, megvalósításáról Az iskola munkatervében szereplő feladatok közül elsősorban azokat kapja, amelyek szervezést igényelnek. Ellenőrzi az igazgatói utasításokat, azok végrehajtását, intézkedik az iskola mindennapi életében előforduló ügyekben (pl. helyettesítések). Beiskolázással, felvételivel kapcsolatos szervezési munkák, felvételik, előkészítése. Megszervezi és irányítja a tehetségkutatást, a versenyekre és felzárkóztatásra szolgáló konzultációs lehetőségeket. Leltárügyek, a gazdálkodással összefüggő adminisztráció felügyelete, valamint gondoskodik az előírásoknak megfelelően a túlórák arányos elosztásáról, a mulasztó nevelők helyettesítéséről és ezek szakszerű nyilvántartásáról, a gazdálkodás területén dolgozók vezetője. 22

24 Elkészíti a tanszak tantárgyfelosztását, felügyeli az órarend készítését, a tanév során gondoskodik arról, hogy az adminisztrációs teendők (naplók, összesítők stb.) állandóan naprakész állapotban legyenek. Az iskola képviselete az igazgató akadályoztatása esetén. Az pontban meghatározottak szerint helyettesíti az igazgatót. Figyelemmel kíséri a jogszabályokat, rendeleteket, utasításokat, segíti azok iskolai szintű megvalósítását. Irányítja az intézmény napi személy- és munkaügyi feladatainak ellátását. Szervezi és ellátja az iskola kötelező statisztikai, adatszolgáltatási feladatait. Feladata a külföldi utak szervezése, a testvériskolai" kapcsolatok ápolása. Ellenőrzi a tanárok adminisztrációs munkáját. Megállapítja az óralátogatások rendjét Művészeti igazgatóhelyettes Gondoskodik az művészeti tanszak működésével kapcsolatos mindennemű feladat megszervezéséről, megvalósításáról. Felelős az általános iskolai programban szereplő művészeti alapozó képzés koordinálásáért. Az iskola munkatervében szereplő feladatok közül elsősorban azokat kapja, amelyek szervezést igényelnek. Ellenőrzi az igazgatói utasításokat, azok végrehajtását, intézkedik az iskola mindennapi életében előforduló ügyekben (pl. helyettesítések). Beiskolázással, felvételivel kapcsolatos szervezési munkák, felvételik, előkészítése. Megszervezi és irányítja a tehetségkutatást, a versenyekre és felzárkóztatásra szolgáló konzultációs lehetőségeket. Leltárügyek, a gazdálkodással összefüggő adminisztráció felügyelete, valamint gondoskodik az előírásoknak megfelelően a túlórák arányos elosztásáról, a mulasztó nevelők helyettesítéséről és ezek szakszerű nyilvántartásáról, a gazdálkodás területén dolgozók vezetője. Elkészíti a tanszak tantárgyfelosztását, felügyeli az órarend készítését, a tanév során gondoskodik arról, hogy az adminisztrációs teendők (naplók, összesítők stb.) állandóan naprakész állapotban legyenek. 23

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1.

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1. Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. A szervezeti

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM TARTALOM... 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA... 5 I. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben