J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık"

Átírás

1 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Dr. Tombácz Ferenc jegyzı Angyalné Gyetvai Andrea közpénzügyi osztályvezetı Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Tombácz Ferenc jegyzıt és Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetıt Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Szeremi Krisztián munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. I. Napirend: Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzatának évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II.17.) Ök. sz. rendelet 2. sz. módosításáról Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: a pénzmozgásokat idıközönként rendezni kell, illetve a költségvetést módosítani szükséges. Ez a második módosítás, a többlet bevételek és a pénzmaradvány is be lett építve. Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 23 -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 1. (1) bekezdésében, 10. (1) bekezdésének a) és

2 2 d) pontjában, valamint a 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselıtestület Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 1. Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. -ának (2) bekezdése a következık szerint módosul: a) A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetését: E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési hiánnyal E Ft ezen belül mőködési hiány E Ft ezen belül felhalmozási hiány állapítja meg. b) A Képviselı-testület a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét eft finanszírozási bevétellel, eft finanszírozási kiadással eft finanszírozási többlettel állapítja meg. 2. (1) A Költségvetési rendelet évi bevételeit és kiadásit tartalmazó 1. sz. melléklete ezen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. (2) A Költségvetési rendelet évi mőködési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen rendelet 2.1. sz. melléklete szerint módosul. (3) A Költségvetési rendelet évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.2. sz. melléklete ezen rendelet 2.2. sz. melléklete szerint módosul. (4) A Költségvetési rendelet évi felhalmozási kiadásait tartalmazó 6. sz. melléklete ezen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul. (5) A Költségvetési rendelet felújítási kiadásokat tartalmazó 7. sz. melléklete ezen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul. (6) A Költségvetési rendelet a Kuncsorba Község Önkormányzat évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklete ezen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul. 3. E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszíti. Kuncsorba,2012. október 30. /: Rédai János :/ /: Dr. Tombácz Ferenc./ polgármester jegyzı

3 3 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Jogcím 1. sz. melléklet évi eredeti, ill. módosított elıirányzat évi 2. sz. mód. Eredeti, ill. mód. ei I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) ) Helyi adók magánszemélyek kommunális adója építményadó iparőzési adó Illetékek 2.3. Átengedett központi adók gépjármőadó szja helyben maradó része szja jövedelemkülönbség mérséklése Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) Fernntartott illetve támogatott elıadó-mővészeti szervek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás

4 Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) sz. táblázat K I A D Á S O K 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás

5 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházási kiadások Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadás Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 1 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

6 bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor)

7 7 Sorszám I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege 2.1.sz. melléklet (Önkormányzati szinten) ezer Ft Bevételek Kiadások évi Megnevezés eredeti ill Er. ill. módosított sz. mód. mód. ei. Megnevezés ei évi eredeti ill. módosított ei sz. mód. Er. ill. mód. ei Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadókat terhelı járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Támogatásértékő bevételek Egyéb mőködési célú kiadások EU támogatás Tartalékok 7. Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 11. Elızı évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 12. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 13. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 15. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése vásárlása 16. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 17. Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 18. Egyéb 19. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások ( ) ( ) 20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

8 8 Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. sz. melléklet (Önkormányzati szinten) ezer forintban Bevételek Kiadások Megnevezés évi eredeti ill. módosított ei sz. mód. Er. ill. mód. ei. Megnevezés évi eredeti ill. módosított ei sz. mód. Er. ill. mód. ei Tárgyi eszközök, immat.j.értékesítése Beruházási kiadások Önk.sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felújítások 3. Magánszemélyek kommunális adója Lakástámogatás 4. Építményadó Lakásépítés 5. Címzett és céltámogatások EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 6. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7. Központosított elıirányzatokból támogatás 8. Támogatásértékő bevételek Átvett pénzeszk.államháztartáson kívülrıl Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Egyéb felhalmozási célú kiadások Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 12. EU-s támogatásból származó forrás 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Tartalék

9 9 19. Befektetési célú belföldi, külföldi Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 21. Egyéb felhalmozási finansz. célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

10 2012 évi tervezett felhalmozási kiadások 3. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti, ill. mód.ei sz. mód. Eredeti, ill. mód.ei. 1. Deák Ferenc út útépítés Főkasza vásárlás Traktor vásárlás Árokásógép vásárlás Főkasza vásárlás (Parlagfő-mentesítési pályázat) Földfúrógép Részesedés I. Felhalm. feladatok kötelezettségvállalással össz.: évi tervezett felújítási feladatok és igények 4. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti, ill. mód.ei sz. mód. Összesen Felújítási kiadások összesen 0 0 0

11 11 megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Kucsorba Község Önkormányzata 5. melléklet a 9/2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi eredeti, ill évi Eredeti, módosítot 2. sz. ill. mód. t mód. ei. elıirányz at Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányz at Bevételek 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás (egyes szociális feladatokhoz) Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, intézményi önkormányzati tám. 6. IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel

12 Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási 2. maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházási kiadások

13 Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadás Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 4 4 II. Napirend: Elıterjesztés fedett elárusítóhely létrehozására pályázat benyújtására az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével igénybe vehetı támogatásra Ács Gyuláné: bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület részére. Rédai János: tudtuk, hogy ebben az évben lesz pályázat kiírva elárusítóhely kialakítására. A kormány feltett szándéka, hogy a helyben megtermelt árut, helyben kell értékesíteni. Itt annyit termelnek az emberek, amelyet saját maguk fel tudnak használni. De azért megteremtjük az értékesítés lehetıségét, ezért pályázatot nyújtunk be. A támogatás 85 %-os, valamint az ÁFAt is fizetnünk kell. A Kulturház udvarán szeretnénk megvalósítani bruttó 1,5 millió forint összegben. Gelléné Tokai Erzsébet: nagyon örül, hogy pályázatot adunk be, valóban kell egy kulturált hely. Azt kéri, nagyon körültekintıen pályázzunk, hogy ne járjunk úgy, mint a mostani

14 14 pályázattal, hogy most derült, hogy más feltételek kellenek, mint ami volt az elején. Már az elején legyünk tisztában azzal, hogy milyen feltételek szükségesek a megvalósításhoz. Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 61/2012./X.30.) sz. önkormányzati határozat Fedett elárusítóhely létrehozására pályázat benyújtása az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével igénybe vehetı támogatásra 1. Kuncsorba Község Önkormányzata a 102/2012. (X.1.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével 3. célterületre (a támogatási rendelet 2. (1) c) pontja szerint) - Alapvetıen a helyben megtermelt mezıgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévık fejlesztésére, bıvítésére, az elıírásoknak történı megfeleltetésére, ehhez kapcsolódóan ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek létrehozására pályázatot nyújt be. 2. Beruházás helyszíne: Kulturház Kuncsorba, Dózsa Gy. út 34. udvara, hrsz: 174/4. Nettó bekerülési költség: ÁFA 27 %: Pályázati összeg: ,-Ft ,-Ft ,-Ft Önerı a nettó összeg 15%-a: ÁFA: Összes önerı ,- Ft ,- Ft ,- Ft 3. A képviselı-testület biztosítja az elárusítóhely üzemeltetését utolsó kifizetési kérelmet követı 5 évig. 4. A Képviselı-testület a ,-Ft-ot a évi költségvetésében biztosítja. Felelıs: Rédai János polgármester Határidı: november 15. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület Kuncsorba 6. I r a t t á r

15 15 III. Napirend: Elıterjesztés a települési szilárd kommunális hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására évre vonatkozóan Ács Gyuláné: bizottsági ülésen Jegyzı Úrtól megkaptuk a részletes tájékoztatást, az elıterjesztést elfogadásra javasolja. Rédai János: két okból szükséges a szilárd hulladék közszolgáltatásra szolgáltató kiválasztása, egyik, hogy december 31-ig van szerzıdésünk, valamint jövıre a költségvetés nem teszi lehetıvé, hogy az Önkormányzat fizesse a hulladékszállítást. Jövıre a hulladékszállítást és a kommunális adót külön kell választani. Nem kell közbeszerzési eljárás keretében kiválasztani a szolgáltató, árajánlat kérés elegendı. A bizottságon is elhangzott, hogy az árajánlatokat december 15-ig kérjük beadni. Valamint a mellékletben a jó dátum január 1-tıl december 31-ig. Gelléné Tokai Erzsébet: ez újabb teher a lakosság számára, mivel ez törvényi elıírás nem tudunk mit tenni. Nekünk kell úgy kommunikálni, hogy a lakosok megértsék. Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a határidı módosítással együtt, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 62/2012.(X.30.) sz. önkormányzati határozat Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló ajánlatkérési felhívásról Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete évre vonatkozóan a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló ajánlatkérési eljárást megindító felhívást a melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza Rédai János polgármestert az ajánlatkérési felhívás megküldésére. Felelıs: Rédai János polgármester Határidı: november 05. Értesülnek: 1. Rédai János, polgármester 2. Képviselı-testület tagjai 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Irattár 1. számú melléklet a 62/2012.(X.30.) sz. határozathoz AJÁNLATKÉRÉS

16 16 SZOLGÁLTATÓ. úr részére CÍM Tisztelt.! Kérjük árajánlatuk megküldését Kuncsorba község települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásának évben történı ellátására vonatkozóan. A Közszolgáltatási szerzıdés idıtartama: január 01-tıl december 31-ig. Az ellátandó feladathoz mőszaki információk: Lakossági ügyfél: 240 db 120 liter őrtartalmú győjtıedény Önkormányzati intézmény szám: 6 db 120 liter őrtartalmú győjtıedény Közületi igény esetén közvetlen szerzıdéskötés a szolgáltatóval. Győjtıedények tulajdonviszonya: ingatlan tulajdonosé Heti egyszeri alkalommal történı győjtés, szállítás, ártalmatlanítás. Egyedi megrendelés alapján 1100 liter őrtartalmú győjtıedények biztosítása, ürítése. A begyőjtés és elszállítás a Kétpói Regionális Szilárdhulladék Lerakóba történik. Kuncsorba település és a lerakó közötti távolság 6 km. A szolgáltató közvetlenül a lakossággal köt szerzıdést, a díjat közvetlenül a lakosságtól szedi be. A településen évente 140 tonna kommunális hulladék keletkezik. Az árajánlatot liter, valamint 1100 liter őrtartalmú győjtıedényekre kérjük megadni: Az árajánlatot nettó ürítési díjban kérjük megadni (részletezve a győjtés, szállítás, ártalmatlanítás díjtételeit). Az egységnyi díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az évi két alkalomra vonatkozó lomtalanítást. Kérjük ajánlatukat december 15 ig megküldeni. További kérdés esetén a következı személyhez fordulhatnak: Név: Rédai János Elérhetıség (Tel/ ): Kuncsorba, november Rédai János polgármester Rédai János: Alpolgármester Asszony felvetésére elmondja, hogy kazánprogramon nyertünk 2 db kazánt. Tavaly a Munkaügyi Központtól igényfelmérés volt, hogy biokazánt kérünk-e? Mi 2 db kazánt igényeltünk. Minden pályázatot ki kell használni ami 100 %-os támogatással van kiírva. Kb. egy hónappal ezelıtt kiírták a pályázatot rövid határidıvel, mert ezt már a főtési szezonba be is kell üzemelni. Két db kazánra és egy színre adtuk be a pályázatot 13

17 17 millió forint összegben, 11,3 millió forintot nyertünk, ebbıl 10,2 millió forint a két kazán. Jöttek megnézni, hogy hova lesz elhelyezve a két kazán az óvodába és az orvosi rendelıbe terveztük, tudjuk, hogy milyen magas főtési számlát kapunk mind a két intézménynél. A kazán fa aprítékkal üzemel. Az óvodánál olyan probléma adódott, hogy belülrıl szők a hely és a tartályba, amibe bele megy a nyesedék, annak kívülrıl kell helyet csinálni. Az ott lévı fatüzeléső kazánt jövıre a hivatalba fogjuk beállítani. Az orvosi rendelınél pontosan elfér a kazán, a 100 kw-os kazán nemcsak az orvosi rendelıt, hanem az orvosi szolgálati lakást is fel tudja főteni. Két fı főtıre is adtunk be pályázatot 1 évre, a képzését is megoldják. Az óvodánál a vasajtótki kell venni, így falat nem kell bontani. Felvetıdött, hogy lesz-e elegendı gally. A csatornaparton mindig lesz cserje. Bana Lajosné: ki képezik a főtıket, és egy évig állják a bérüket, utána is alkalmazni kell a képesítésük miatt. Vagy mindig úgy kell felvenni a közmunkást, hogy elıtt ki kell képezni főtınek. Rédai János: ezeket a képzéseket a Munkaügyi Központ finanszírozza. Gelléné Tokai Erzsébet: nekünk van egy nagyon jó vegyes tüzeléső kazánunk, azt vesszük ki. Építünk, bontunk, mert megnyertük a biomassza kazánt, mert ha nem lenne csak gázkazánunk, akkor nagyon örülne neki, mert ki tudjuk vele váltani. Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 15 órakor bezárja. K.m.f. /: Rédai János :/ /: Dr. Tombácz Ferenc :/ polgármester jegyzı

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/213. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 213. május 23. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Ügyiratszám: /2014. TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben