JEGYZŐKÖNYV. a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról"

Átírás

1 L 68/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja FORDÍTÁS JEGYZŐKÖNYV a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról JEGYZŐKÖNYV A KORMÁNYZATI BESZERZÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Melléklet a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyvhöz A Kormányzati Beszerzési Megállapodás felei által a Kormányzati Beszerzési Megállapodás tárgyalásai során tett ajánlatokról szóló végleges I. függelék Az Örmény Köztársaság végleges I. függelék szerinti ajánlata Kanada végleges I. függelék szerinti ajánlata Az Európai Unió jövőbeli I. függelék szerinti kötelezettségvállalásai (végleges) Hongkong, Kína végleges I. függelék szerinti ajánlata Izland végleges I. függelék szerinti ajánlata Izrael végleges I. függelék szerinti ajánlata Japán végleges I. függelék szerinti ajánlata A Koreai Köztársaság végleges I. függelék szerinti ajánlata A Liechtensteini Hercegség végleges I. függelék szerinti ajánlata Norvégia végleges I. függelék szerinti ajánlata Szingapúr végleges I. függelék szerinti ajánlata Svájc végleges I. függelék szerinti ajánlata A Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu külön vámterület végleges I. függelék szerinti ajánlata* Az Egyesült Államok végleges I. függelék szerinti ajánlata II. függelék III. függelék IV. függelék A Marrakeshben április 15-én kötött KORMÁNYZATI BESZERZÉSI MEGÁLLAPODÁS (a továbbiakban: az évi megállapodás) FELEI, MIUTÁN az évi megállapodás XXIV. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja alapján további tárgyalásokat folytattak; A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG: 1. Az évi megállapodás preambuluma, I-XXIV. cikke és függelékei hatályukat vesztik, és helyükbe az e Jegyzőkönyv mellékletében szereplő rendelkezések lépnek. 2. E Jegyzőkönyv rendelkezései az évi megállapodás Felei előtt elfogadásra nyitva állnak. 3. E Jegyzőkönyv az évi megállapodás azon Felei vonatkozásában, amelyek letétbe helyezték annak elfogadó okiratát, az azt követő 30. napon lép hatályba, hogy az évi megállapodás Feleinek kétharmada letétbe helyezte az elfogadó okiratot. Ezt követően a Jegyzőkönyv az évi megállapodás azon Felei vonatkozásában, amelyek letétbe helyezték a Jegyzőkönyv elfogadó okiratát, az azt követő 30. napon lép hatályba, hogy a Fél letétbe helyezte az elfogadó okiratot.

2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/3 4. Ezt a Jegyzőkönyvet a WTO főigazgatójánál kell letétbe helyezni, aki haladéktalanul eljuttatja az évi megállapodás valamennyi részes fele számára a Jegyzőkönyv hiteles másolatát, és értesítést küld az azokra vonatkozó minden elfogadásról. 5. Ezt a Jegyzőkönyvet az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikkének rendelkezéseivel összhangban be kell iktatni. Kelt Genfben a kétezertizenkettedik év március havának harmincadik napján, egyetlen eredeti példányban angol, francia és spanyol nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, a függelékekre vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában.

3 L 68/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja MELLÉKLET A KORMÁNYZATI BESZERZÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYVHÖZ PREAMBULUM AZ E MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZES FELEK (a továbbiakban: Felek), FELISMERVE, hogy a nemzetközi kereskedelem fokozottabb liberalizálása, kiterjesztése, valamint kereteinek javítása érdekében a kormányzati beszerzések hatékony többoldalú keretére van szükség; FELISMERVE, hogy a kormányzati beszerzésre irányuló intézkedések előkészítése, elfogadása vagy alkalmazása nem irányulhat arra, hogy védelmet biztosítson a belföldi ajánlattevők, áruk vagy szolgáltatások számára, vagy a külföldi ajánlattevők, áruk és szolgáltatások közötti hátrányos megkülönböztetésre; FELISMERVE, hogy a kormányzati beszerzési rendszerek sérthetetlensége és előrejelezhetősége szerves része a közforrások hatékony és eredményes kezelésének, a Felek gazdaságai teljesítményének, valamint a többoldalú kereskedelmi rendszer működésének; FELISMERVE, hogy az e Megállapodás szerinti eljárási kötelezettségvállalásoknak kellően rugalmasaknak kell lenniük ahhoz, hogy illeszkedjenek az egyes Felek sajátos körülményeihez; FELISMERVE, hogy figyelembe kell venni a fejlődő országok különösen a legkevésbé fejlett országok fejlődési, pénzügyi és kereskedelmi szükségleteit; FELISMERVE a kormányzati beszerzésre vonatkozó átlátható intézkedések jelentőségét, valamint annak fontosságát, hogy a beszerzések lebonyolítása átlátható módon és pártatlanul, valamint az összeférhetetlenség és a korrupt gyakorlatok elkerülése mellett történjen, összhangban az olyan alkalmazandó nemzetközi okmányokkal, mint az Egyesült Nemzetek Korrupció elleni Egyezménye; FELISMERVE annak fontosságát, hogy az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzéseknél elektronikus eszközöket használjanak, illetve ösztönözzék azok használatát; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Megállapodásban részt nem vevő WTO-tagokat ösztönözzék a Megállapodás elfogadására és az ahhoz történő csatlakozásra; A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG: E Megállapodás alkalmazásában: I. cikk Fogalommeghatározások a) kereskedelmi áruk vagy szolgáltatások : olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyeket általában kereskedelmi piactereken adnak el vagy kínálnak eladásra nem állami beszerzőknek, és amelyeket nem állami célokra szoktak beszerezni; b) bizottság : a XXI. cikk (1) bekezdése által létrehozott Kormányzati Beszerzési Bizottság; c) építési szolgáltatás : olyan szolgáltatás, amelynek célja magas- vagy mélyépítési munkák bármely eszközzel történő megvalósítása, az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes központi termékosztályozása (a továbbiakban: CPC) 51. ágazata alapján; d) ország : minden olyan külön vámterület is, amely részese e Megállapodásnak. Az olyan külön vámterület esetében, amely részese e Megállapodásnak, amennyiben az e Megállapodásban szereplő valamely kifejezésre a nemzeti jelző vonatkozik, akkor az ilyen kifejezést eltérő rendelkezés hiányában úgy kell értelmezni, hogy az erre a vámterületre is vonatkozik; e) nap : naptári nap; f) elektronikus árverés : olyan iteratív folyamat, amelyben az ajánlattevők az új árakra, illetőleg az ajánlatnak a bírálati részszempontokhoz kapcsolódó egyes számszerűsíthető, az ártól különböző elemeire, vagy mindkettőre vonatkozóan kedvezőbb ajánlatot tesznek elektronikus úton, ami az ajánlatok rangsorolását vagy újbóli rangsorolását eredményezi; g) írásbeli, írásban : bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezési forma, amely olvasható, reprodukálható és később közölhető. Tartalmazhat elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is; h) korlátozott körű tendereljárás : olyan beszerzési módszer, amelynek keretében a beszerzést végző szerv a választása szerinti ajánlattevővel vagy ajánlattevőkkel lép kapcsolatba; i) intézkedés : az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzéshez kapcsolódó bármilyen törvény, rendelet, eljárás, igazgatási iránymutatás vagy gyakorlat, vagy a beszerzést végző szerv bármilyen cselekménye;

4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/5 j) többszöri felhasználásra szánt jegyzék : azon ajánlattevőket tartalmazó jegyzék, amelyekről a beszerzést végző szerv megállapította, hogy megfelelnek a jegyzékbe való felvétel feltételeinek, és amely jegyzéket a beszerzést végző szerv többször kívánja felhasználni; k) szándékolt beszerzésről szóló hirdetmény : a beszerzést végző szerv által közzétett hirdetmény, amelyben felhívják az érdekelt ajánlattevőket részvételi jelentkezés, ajánlat vagy mindkettő benyújtására; l) ellentételezés : azok a feltételek vagy kötelezettségvállalások, amelyek ösztönzik a helyi fejlesztéseket vagy javítják valamelyik Fél fizetésimérleg-elszámolásait, mint például a belföldi tartalom alkalmazása, a technológia engedélyezése, beruházások, csereüzletek vagy hasonló intézkedések vagy követelmények; m) nyílt eljárás : olyan beszerzési módszer, amelynek keretében valamennyi érdekelt ajánlattevő benyújthatja az ajánlatát; n) személy : természetes vagy jogi személy; o) beszerzést végző szerv : valamelyik Félnek az e Megállapodás I. függelékének 1., 2. vagy 3. mellékletében szereplő szerve; p) minősített ajánlattevő : olyan ajánlattevő, amelyet a beszerzést végző szerv a részvétel feltételeit teljesítő ajánlattevőként ismer el; q) meghívásos eljárás : olyan beszerzési módszer, amelynek keretében a beszerzést végző szerv csak minősített ajánlattevőket kér fel ajánlat benyújtására; r) szolgáltatások : eltérő rendelkezés hiányában a szolgáltatások magukban foglalják az építési szolgáltatásokat is; s) szabvány : olyan okmány, amelyet egy elismert testület fogadott el és hagyott jóvá általános és ismételt használatra; és amely árukra, szolgáltatásokra vagy kapcsolódó folyamatokra és gyártási módszerekre vonatkozó szabályokat, iránymutatásokat vagy jellemző ismertetőjegyeket határoz meg, amelyek teljesítése nem kötelező. Az okmány tartalmazhat valamely árura, szolgáltatásra, folyamatra vagy gyártási módszerre vonatkozó terminológiát, jeleket, csomagolási, jelölési vagy címkézési követelményeket, illetve vonatkozhat kizárólag ezekre; t) ajánlattevő : árukat vagy szolgáltatásokat nyújtó vagy nyújtani képes személy vagy személyek csoportja; és u) műszaki leírás : olyan ajánlattételi követelmény, mely i. meghatározza a beszerzés tárgyát képező áruk vagy szolgáltatások tekintetében megkövetelt jellemzőket, ideértve a minőségre, a teljesítményre, a biztonságra és a méretekre vonatkozó jellemzőket, vagy az ilyen áruk előállításához vagy az ilyen szolgáltatások nyújtásához szükséges gyártási folyamatokra és módszerekre vonatkozó követelményeket; vagy ii. meghatározza az árura vagy szolgáltatásra alkalmazandó, a terminológiára, a jelekre, a csomagolásra, a jelölésre vagy a címkézésre vonatkozó követelményeket. II. cikk Hatály és alkalmazási kör A Megállapodás alkalmazása 1. E Megállapodás az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzéseket érintő bármilyen intézkedésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy azt kizárólag vagy részben elektronikus úton bonyolítják le. 2. E Megállapodás alkalmazásában az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzés kormányzati célú beszerzést jelent: a) amelynek tárgya olyan áruk, szolgáltatások vagy ezek bármilyen kombinációjának beszerzése: i. amelyek szerepelnek a Feleknek az e Megállapodás I. függelékéhez csatolt mellékleteiben; ii. amelyek beszerzése nem kereskedelemi értékesítés vagy viszonteladás, vagy kereskedelmi értékesítésre vagy viszonteladásra szánt termékek gyártása vagy szállítása vagy szolgáltatások nyújtása céljából történik; b) bármilyen szerződéses módon, ideértve az adásvételt, lízinget, bérbeadást vagy részletvételt, vételi opció kikötésével vagy anélkül; c) amelynek a (6) (8) bekezdés szerint becsült értéke a VII. cikk szerinti hirdetmény közzétételének időpontjában egyenlő vagy meghaladja a Félnek az e Megállapodás I. függelékéhez csatolt mellékleteiben meghatározott vonatkozó értékhatárt; d) amelyet a beszerzést végző szerv végez; és e) amelyet a (3) bekezdés vagy valamelyik Félnek az e Megállapodás I. függelékéhez csatolt melléklete más módon nem zár ki az alkalmazási körből.

5 L 68/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Ha valamelyik Félnek az e Megállapodás I. függelékéhez csatolt mellékletei eltérően nem rendelkeznek, e Megállapodás nem alkalmazandó a következőkre: a) földterület, meglévő épületek vagy egyéb ingatlanok, illetve az ezekhez fűződő jogok megvásárlása vagy bérlete; b) nem szerződéses megállapodások vagy bármilyen formájú támogatás, amelyet valamelyik Fél nyújt, beleértve az együttműködési megállapodásokat, támogatásokat, hiteleket, tőkeinjekciókat, garanciákat és pénzügyi ösztönzőket is; c) pénzintézeti vagy letéti szolgáltatások, szabályozott pénzügyi intézményekre irányuló felszámolási vagy vállalatvezetői szolgáltatások, illetve államadósság értékesítéséhez, visszaváltásához és elosztásához kapcsolódó szolgáltatások beszerzése vagy vásárlása, beleértve a hiteleket és államkötvényeket, kincstárjegyeket és más értékpapírokat is; d) állami hatóságokkal kötött munkaszerződések; e) a következő beszerzések: i. közvetlenül nemzetközi segítségnyújtás céljából lefolytatott beszerzések, beleértve a fejlesztési segélyt is; ii. olyan nemzetközi megállapodás meghatározott eljárása vagy feltétele szerinti beszerzés, amely csapatok állomásoztatására, illetve amely egy projektnek az aláíró Felek általi közös megvalósítására irányul; vagy iii. egy nemzetközi szervezet meghatározott eljárása vagy feltétele, illetve nemzetközi támogatásokból, hitelekből vagy más segítségnyújtásból finanszírozott eljárás vagy feltétel szerinti beszerzések, amennyiben az alkalmazandó eljárás vagy feltétel nem lenne összeegyeztethető e Megállapodással. 4. Minden Fél köteles feltüntetni a következő információkat az e Megállapodás I. függelékéhez csatolt mellékleteiben: a) az 1. mellékletben azon központi kormányzati szervek megnevezése, amelyek beszerzései e Megállapodás hatálya alá esnek; b) a 2. mellékletben azon központi szint alatti kormányzati szervek megnevezése, amelyek beszerzései e Megállapodás hatálya alá esnek; c) a 3. mellékletben az összes egyéb szerv megnevezése, amelyek beszerzései e Megállapodás hatálya alá esnek; d) a 4. mellékletben az e Megállapodás hatálya alá eső áruk; e) az 5. mellékletben az építési szolgáltatások kivételével azok a szolgáltatások, amelyek e Megállapodás hatálya alá esnek; f) a 6. mellékletben az e Megállapodás hatálya alá eső építési szolgáltatások; és g) a 7. mellékletben bármely általános megjegyzés. 5. Amennyiben a beszerzést végző szerv az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzés meghatározott követelményeknek megfelelő lefolytatása során olyan személyeket vesz igénybe, akik nem szerepelnek a Feleknek az e Megállapodás I. függelékéhez csatolt mellékleteiben, az ilyen követelményekre a IV. cikk mutatis mutandis alkalmazandó. Értékelés 6. A beszerzés becsült értékének annak megállapítása céljából történő meghatározása során, hogy a beszerzés az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzésnek minősül-e, a beszerzést végző szerv: a) a beszerzést nem oszthatja fel részbeszerzésekre, és nem választhat ki vagy használhat a beszerzés becsült értékének meghatározására egy adott értékelési módszert avégett, hogy a beszerzést teljes mértékben vagy részlegesen kivonja e Megállapodás alkalmazása alól; és b) a beszerzés becsült maximális összesített értékét veszi figyelembe annak teljes tartama alatt, függetlenül attól, hogy azt egy vagy több ajánlattevőnek ítélték oda, figyelemmel a díjazás minden formájára, beleértve: i. a felárakat, díjakat, jutalékokat és kamatokat; ii. amennyiben a beszerzés biztosítja opciók lehetőségét, az ilyen opciók teljes értékét. 7. Amennyiben egy beszerzés egyedi előírásai egynél több szerződés odaítélését, vagy a szerződések több részben történő odaítélését eredményezik (a továbbiakban: megújítható szerződések), a becsült maximális összesített érték számításának a következőkön kell alapulnia: a) az előző 12 hónap vagy a beszerzést végző szerv előző költségvetési éve során odaítélt, azonos típusú árura vagy szolgáltatásra vonatkozó megújítható szerződések értéke, lehetőség szerint az áru vagy szolgáltatás ezt követő 12 hónap folyamán várhatóan bekövetkező mennyiségi vagy értékbeli változásainak figyelembevételével kiigazítva; vagy

6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/7 b) az azonos típusú árura vagy szolgáltatásra vonatkozó, az első szerződés odaítélését követő 12 hónap, vagy a beszerzést végző szerv költségvetési éve folyamán odítélendő megújítható szerződések becsült értéke. 8. Olyan, áruk vagy szolgáltatások bérletére, haszonbérletére, lízingjére vagy részletvételére irányuló beszerzés esetén, amelynél összértéket nem jelölnek meg, az értékelés alapja a következő: a) határozott időre szóló szerződés esetén: i. amennyiben a szerződés tartama legfeljebb 12 hónap, a tartama alatti becsült összesített maximális érték; vagy ii. amennyiben a szerződés tartama meghaladja a 12 hónapot, a becsült összesített maximális érték, beleértve bármilyen becsült maradványértéket; b) határozatlan időre kötött szerződés esetén a becsült havi részlet 48-szorosa; és c) amennyiben nem biztos, hogy a szerződés határozott tartamú, a b) pontot kell alkalmazni. III. cikk Biztonság és általános kivételek 1. E Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezendő úgy, hogy az akadályozná a Feleket abban, hogy a fegyver, lőszer vagy hadianyag beszerzésével vagy a nemzetbiztonság, illetve a honvédelem szempontjából nélkülözhetetlen beszerzésekkel kapcsolatos alapvető biztonsági érdekeik védelmében intézkedéseket tegyenek, vagy bizonyos információkat ne hozzanak nyilvánosságra. 2. Figyelemmel arra a követelményre, hogy ilyen intézkedést nem szabad olyan módon alkalmazni, amely azonos körülmények fennállása esetén a Felek közötti önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetést vagy a nemzetközi kereskedelem rejtett korlátozását jelentené, e Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezendő úgy, hogy az akadályozná a Feleket olyan intézkedés meghozatalában vagy végrehajtásában, amely: a) a közerkölcs, közrend vagy közbiztonság védelméhez szükséges; b) az emberek, állatok vagy növények életének vagy egészségének védelméhez szükséges; c) a szellemi tulajdon oltalmához szükséges; vagy d) fogyatékossággal élők, jótékonysági intézmények vagy börtönmunka termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozik. IV. cikk Általános elvek Megkülönböztetésmentesség 1. Bármely, az e Megállapodás hatálya alá tartozó bármely beszerzésre vonatkozó intézkedés tekintetében mindegyik Fél, beleértve a beszerzést végző szerveit is, bármely másik Fél áruit és szolgáltatásait, valamint bármely másik Fél bármely Fél áruit és szolgáltatásait kínáló ajánlattevőit azonnal és feltétel nélkül köteles legalább olyan kedvezményes elbánásban részesíteni, mint amilyenben a Fél, beleértve a beszerzést végző szerveit is, a következőket részesíti: a) a hazai árukat, szolgáltatásokat és ajánlattevőket; és b) bármely más Fél áruit, szolgáltatásait és ajánlattevőit. 2. Az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzéssel kapcsolatos valamennyi intézkedés tekintetében valamely Fél, beleértve a beszerzést végző szerveit: a) külföldi érdekeltség vagy tulajdonjog mértéke alapján nem részesíthet kedvezőtlenebb elbánásban egy helyben letelepedett ajánlattevőt egy másik, helyben letelepedett ajánlattevőnél; és b) nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést helyben letelepedett ajánlattevővel szemben azon az alapon, hogy egy bizonyos beszerzésben az általa ajánlott termékek vagy szolgáltatások bármelyik másik Fél termékei vagy szolgáltatásai. Elektronikus eszközök alkalmazása 3. Amennyiben az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzés lefolytatása elektronikus úton történik, a beszerzést végző szerv: a) biztosítja, hogy a beszerzést olyan információtechnológiai rendszerekkel és szoftverekkel bonyolítsák le, beleértve az információk hitelesítésével és titkosításával kapcsolatosakat is, amelyek általánosan elérhetők és interoperábilisak más általánosan elérhető információtechnológiai rendszerekkel és szoftverekkel; és

7 L 68/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja b) fenntartja azokat a rendszereket, amelyek biztosítják a részvételi jelentkezések és az ajánlatok sértetlenségét, ideértve a beérkezés idejének meghatározását és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozását. A beszerzés lefolytatása 4. A beszerzést végző szerv az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzést átlátható módon és pártatlanul köteles lefolytatni: a) e Megállapodással összhangban, olyan módszerek alkalmazásával, mint a nyílt eljárás, a meghívásos eljárás és a korlátozott körű tendereljárás; b) elkerülve az összeférhetetlenséget; és c) megakadályozva a korrupt gyakorlatokat. Származási szabályok 5. Az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzések céljából egyik Fél sem alkalmazhat a másik Féltől behozott árukra vagy nyújtott szolgáltatásokra olyan származási szabályokat, amelyek eltérnek azoktól a származási szabályoktól, amelyeket a Fél ezzel egyidejűleg a rendes kereskedelmi forgalom során alkalmaz az ugyanezen Féltől származó ugyanezen áruk vagy szolgáltatások behozatalára vagy nyújtására. Ellentételezés 6. Az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzéssel kapcsolatban a Fél, beleértve a beszerzést végző szerveit, nem kérhet, vehet figyelembe, alkalmazhat vagy kényszeríthet ki ellentételezést. Nem a beszerzésre vonatkozó intézkedések 7. Az (1) és a (2) bekezdést nem kell alkalmazni az alábbiakra: a behozatalra vagy azzal összefüggésben kivetett vám vagy bármilyen más díj; az ilyen vámok és díjak kivetésének módozatai; egyéb behozatali szabályok, formai előírások vagy intézkedések, amelyek érintik a szolgáltatások kereskedelmét, az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzéseket szabályozó intézkedések kivételével. V. cikk Fejlődő országok 1. Az e Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló tárgyalások, illetve a Megállapodás végrehajtása és kezelése során a Felek különösen figyelembe veszik a fejlődő országok és a legkevésbé fejlett országok (a továbbiakban kifejezett eltérő rendelkezés hiányában együttesen: fejlődő országok) fejlődési, pénzügyi és kereskedelmi igényeit, illetve körülményeit, felismerve, hogy ezek országról országra jelentősen eltérhetnek. E cikk rendelkezéseinek megfelelően, kérelemre a Felek különleges és eltérő bánásmódot biztosítanak: a) a legkevésbé fejlett országok részére; és b) bármely más fejlődő ország részére, amennyiben és amilyen mértékben e különleges és eltérő bánásmód megfelel az ország fejlődési igényeinek. 2. Amennyiben egy fejlődő ország csatlakozik e Megállapodáshoz, minden Fél haladéktalanul a Fél I. függelékhez csatolt mellékleteiben a Megállapodás bármely másik Fele számára biztosított legkedvezőbb feltételeket biztosítja ezen ország árui, szolgáltatásai és ajánlattevői számára, a Fél és a fejlődő ország között annak érdekében megállapított feltételeknek megfelelően, hogy fenntartsák az e Megállapodás szerinti lehetőségek megfelelő egyensúlyát. 3. Fejlődési igényei alapján és a Felek hozzájárulásával a fejlődő ország egy vagy több átmeneti intézkedést fogadhat el vagy tarthat fenn az alábbiak közül, egy átmeneti időszak tartamáig, az I. függelékhez csatolt vonatkozó mellékletekben meghatározott ütemezésnek megfelelően, amelyet oly módon kell alkalmazni, amely nem eredményez hátrányos megkülönböztetést a többi Fél számára: a) árpreferencia-program, feltéve, hogy a program: i. az ajánlatnak csak azon részére vonatkozóan alkalmaz preferenciát, amely a preferenciát alkalmazó fejlődő országból származó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazza, vagy olyan más fejlődő országokból származó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek tekintetében a preferenciát alkalmazó fejlődő országot preferenciális megállapodás alapján nemzeti elbánás alkalmazására irányuló kötelezettség terheli, azzal, hogy amennyiben a másik fejlődő ország e Megállapodás Fele, akkor az ilyen elbánás a bizottság által meghatározott feltételek alá esne; és ii. átlátható, és a preferenciát, valamint a beszerzésben való alkalmazását a szándékolt beszerzésről szóló hirdetményben egyértelműen ismertették; b) ellentételezés, amennyiben ilyet előírnak, vagy figyelembe vesznek, az ellentételezés előírását a szándékolt beszerzésről szóló hirdetményben egyértelműen ismertetni kell;

8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/9 c) egyes szervezetek vagy ágazatok fokozatos hozzáadása; és d) az állandó értékhatárnál magasabb értékhatár. 4. Az e Megállapodáshoz való csatlakozásra irányuló tárgyalások során a Felek megállapodhatnak abban, hogy a IV. cikk (1) bekezdése b) pontjának kivételével a csatlakozó fejlődő ország az e Megállapodás szerinti bármely konkrét kötelezettség alkalmazását elhalasztja addig, amíg az ország végrehajtja e kötelezettséget. A végrehajtási időszak tartama a következő lehet: a) legkevésbé fejlett ország esetében az e Megállapodáshoz való csatlakozást követő öt év; és b) más fejlődő ország esetében csak a konkrét kötelezettség végrehajtásához szükséges időszak, amely nem haladhatja meg a három évet. 5. Az a fejlődő ország, amely a (4) bekezdés szerinti, kötelezettség végrehajtására irányuló időszakban állapodott meg, az I. függelékhez csatolt 7. mellékletében köteles feltüntetni a megállapodás szerinti végrehajtási időszakot, a végrehajtási időszak alá eső konkrét kötelezettséget, és minden olyan ideiglenes kötelezettséget, amelynek teljesítését a végrehajtási időszakban vállalta. 6. Miután e Megállapodás a fejlődő ország vonatkozásában hatályba lépett, a bizottság a fejlődő ország kérelmére: a) meghosszabbíthatja a (3) bekezdés alapján elfogadott vagy fenntartott intézkedésre vonatkozó átmeneti időszakot, vagy a (4) bekezdés alapján megállapított végrehajtási időszakot; vagy b) jóváhagyhatja a (3) bekezdés szerinti új átmeneti intézkedés elfogadását, olyan különleges körülmények esetén, amelyek a csatlakozási folyamat során nem voltak előreláthatók. 7. Az a fejlődő ország, amely a (3) vagy (6) bekezdés szerinti átmeneti intézkedésben, a (4) bekezdés szerinti végrehajtási időszakban vagy bármely (6) bekezdés szerinti meghosszabbításban állapodott meg, az átmeneti időszak vagy végrehajtási időszak során megtesz minden lépést, amely szükséges lehet annak biztosításához, hogy az ország az ilyen időszak végére megfeleljen e Megállapodásnak. A fejlődő ország haladéktalanul értesíti a bizottságot minden lépésről. 8. A Felek megfelelően megvizsgálnak minden, valamely fejlődő ország által előterjesztett, az ország e Megállapodáshoz való csatlakozásával vagy a Megállapodás végrehajtásával összefüggő technikai együttműködésre és kapacitásépítésre irányuló kérelmet. 9. A bizottság e cikk végrehajtása céljából eljárásokat alakíthat ki. Az ilyen eljárások tartalmazhatják a (6) bekezdés szerinti kérelmekkel kapcsolatos döntésekre irányuló szavazásokra vonatkozó rendelkezéseket. 10. A bizottság ötévente felülvizsgálja e cikk alkalmazását és hatékonyságát. 1. Valamennyi Fél köteles: VI. cikk Tájékoztatás a beszerzési rendszerről a) haladéktalanul közzétenni az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzésekre vonatkozó, a hirdetményekbe vagy az ajánlattételi dokumentációba hivatkozás útján belefoglalt jogszabályokat, rendeleteket, bírósági határozatokat, általánosan alkalmazandó igazgatási döntéseket, jogszabályban vagy rendeletben előírt általános szerződéses rendelkezéseket, valamint az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzésekre vonatkozó eljárásokat, és ezek bármilyen módosítását, hivatalosan kijelölt, széles körben terjesztett és a nyilvánosság számára mindenkor hozzáférhető, elektronikus vagy nyomtatott médium útján; és b) bármelyik Fél kérésére azokról felvilágosítást nyújtani. 2. Valamennyi Fél köteles: a) a II. függelékben felsorolni az elektronikus vagy nyomtatott médiát, amelyben a Fél közzéteszi az (1) bekezdésben meghatározott információt; b) a III. függelékben felsorolni az elektronikus vagy nyomtatott médiát, amelyben a Fél közzéteszi a VII. cikkben, a IX. cikk (7) bekezdésében és a XVI. cikk (2) bekezdésében előírt hirdetményeket; és c) a IV. függelékben feltüntetni annak a weboldalnak a címét vagy címeit, amelyen a Fél közzéteszi: i. a XVI. cikk (5) bekezdése szerinti beszerzési statisztikáit; vagy ii. a XVI. cikk (6) bekezdése alapján odaítélt szerződésekre vonatkozó hirdetményeit.

9 L 68/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Minden Fél haladéktalanul értesíti a bizottságot a Fél által a II., III. vagy IV. függelékben felsorolt információ bármilyen változásáról. VII. cikk Hirdetmények Szándékolt beszerzésről szóló hirdetmény 1. Minden egyes, az e Megállapodás hatálya alá tartozó beszerzés esetében, kivéve a XIII. cikkben leírt körülmények esetét, a beszerzést végző szerv hirdetményt tesz közzé a szándékolt beszerzésekről a III. függelékben meghatározott megfelelő nyomtatott vagy elektronikus médián keresztül. A médiának széles körben terjesztettnek kell lennie, a hirdetménynek pedig a nyilvánosság számára mindenkor hozzáférhetőnek kell lennie, legalább a hirdetményben feltüntetett időszak lejártáig. A hirdetményeket: a) az 1. melléklet hatálya alá tartozó beszerzést végző szervek esetében elektronikus úton, díjmentesen és egyetlen ponton át hozzáférhetővé kell tenni, legalább a III. függelékben meghatározott bármilyen minimális időtartamra; és b) a 2. vagy 3. melléklet hatálya alá tartozó beszerzést végző szervek esetében, amennyiben elektronikus úton elérhetők, legalább egy olyan elektronikus átjáró oldalon található hivatkozás formájában elérhetővé kell tenni, amely díjmentesen hozzáférhető. A Feleket, beleértve a 2. vagy 3. melléklet hatálya alá tartozó beszerzést végző szerveket, ösztönzik arra, hogy hirdetményeiket elektronikus úton, díjmentesen és egyetlen ponton át hozzáférhetővé tegyék. 2. E Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szándékolt beszerzésekről szóló minden egyes hirdetménynek a következőket kell tartalmaznia: a) a beszerzést végző szerv nevét és címét, valamint minden más információt, amely szükséges az intézménnyel való kapcsolatfelvételhez a beszerzéshez kapcsolódó összes lényeges dokumentum megszerzéséhez, valamint a dokumentáció árát és a fizetés módjait, amennyiben a dokumentáció nem térítésmentes; b) a beszerzés leírását, ideértve a beszerzés tárgyát képező áruk vagy szolgáltatások jellegét és mennyiségét, illetve, ha a mennyiség nem ismert, a becsült mennyiséget; c) a megújítható szerződések esetében, amennyiben lehetséges, a szándékolt beszerzésekről szóló következő hirdetmények közzétételének várható ütemezését; d) valamennyi opció leírását; e) az áruk szállítására vagy a szolgáltatások nyújtására meghatározott határidőt vagy a szerződés időtartamát; f) az alkalmazásra kerülő beszerzési eljárást, és annak meghatározását, hogy tartalmaz-e tárgyalást vagy elektronikus árverést; g) adott esetben a részvételi jelentkezés benyújtására vonatkozó címet és határidőt; h) az ajánlatok benyújtására vonatkozó címet és határidőt; i) azon nyelv vagy nyelvek meghatározását, amelyen vagy amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók, amennyiben azok benyújthatók olyan nyelven, amely nem a hivatalos nyelve annak a Félnek, amelyikhez a beszerzést végző szerv tartozik; j) az ajánlattevőkre vonatkozó részvételi feltételek felsorolását és rövid leírását, ideértve az ajánlattevők által ezzel kapcsolatban benyújtandó meghatározott dokumentumokra és igazolásokra vonatkozó követelményeket, kivéve, ha ezeket a követelményeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza, amelyet a szándékolt beszerzésről szóló hirdetménnyel egy időben az összes érdekelt ajánlattevő rendelkezésére bocsátanak; k) azokban az esetekben, ahol a beszerzést végző szerv a IX. cikk szerint korlátozott számú minősített ajánlattevőt szándékozik kiválasztani és felhívni ajánlat benyújtására, azoknak a kritériumoknak a meghatározását, amelyek alapján az ajánlattevők kiválasztása történik, és adott esetben azon ajánlattevők számának bármilyen korlátozását, akik ajánlatot nyújthatnak be; és l) annak feltüntetését, hogy a beszerzés e Megállapodás hatálya alá tartozik. Összefoglaló hirdetmény 3. A beszerzést végző szerv a szándékolt beszerzés minden egyes esetére vonatkozóan a WTO egyik hivatalos nyelvén összefoglaló hirdetményt tesz közzé a szándékolt beszerzésről szóló hirdetmény közzétételével egy időben. Az összefoglaló hirdetménynek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) a beszerzés tárgya;

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Részvételi dokumentáció

Részvételi dokumentáció Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Részvételi dokumentáció a Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos jogszabályforrásnak.

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30.

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről

Részletesebben

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben