JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait."

Átírás

1 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott, vendég: Bornemisza János polgármester Botos Sándor képviselő Görbe Károly képviselő Kiss Katalin képviselő Varga István képviselő Dr. Bánhidy Péter Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója, Malik István műszaki v.ig.h. Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere Toldiné Diószegi Éva Igazgató Szabó Károlyné Intézményegység vezető Nagy Zoltánné Egyesített Szociális Intézmény vezetője Szabó Lászlóné körjegyző Kaloné Csiki Mónika gazd.csop.vez. Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy Poroszló Község Önkormányzatának a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből 5 fő van jelen, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja. (Józsa Gábor alpolgármester és Dr. Rédecsi Árpád képviselő nem tud részt venni a mai ülésen.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kiss Katalin és Görbe Károly képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, elfogadják a képviselő-testületek tagjai. A polgármester ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat és javasolja a módosítását az alábbiakkal: - Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása által megküldött Belső Ellenőrzési Terv elfogadása - Műfüves pálya építéséhez önerő egyösszegű biztosítása - Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítása A Körözvényben lévő határozat megerősítését követően a Képviselő-testület a Heves Megyei Vízmű Zrt. beszámolóját tárgyalja, ezt követően pedig az Intézmények vezetőjét érintő napirendi pontok tárgyalása következik.

2 323 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontokat a módosításokkal együtt. Napirendi pontok: 1. Körözvényben lévő határozat szavazással történő megerősítése 2. Heves Megyei Vízmű Zrt. beszámolója a község ivóvízellátásáról, a szennyvízrendszer üzemeltetéséről 3. Az Önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítése 4. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 5. Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és Együttműködési Megállapodásának elfogadása 6. Poroszló Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának és Együttműködési Megállapodásának a módosítása 7. Poroszló-Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája Alapító Okiratának módosítása 8. Poroszló-Újlőrincfalva Sarud Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Vass Lajos Általános Iskola kérelme az Arany János Tehetséggondozó Programra jelentkező tanulók támogatására 9. Az Önkormányzat helyi iparűzési adórendeletének felülvizsgálata 10. Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 11.Egyebek: a) Tanyagondnoki Szolgálathoz létszám felmérésről tájékoztató b) Füzesabonyi Rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezése ügyében véleményezés c) A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás által készített évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása d)műfüves pálya építéséhez az önerő egy összegben történő kifizetése 12. Önkormányzati ügyek: (zárt ülés) Napirendi pontok tárgyalása: 1. Körözvényben lévő határozat szavazással történő megerősítése A napirendi pont tárgyalása írásban kiküldött Körözvény alapján történik. Bornemisza János polgármester: Poroszló Község Önkormányzata a október 11-én megtartott ülésén a TDM Szervezet létrehozása kapcsán döntött a Turizmus Egyesülettel történő Együttműködési Megállapodás elfogadásáról.. Az Egyesülettel történő sikeres együttműködés feltétele, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Poroszló Turizmusáért Egyesülethez.

3 324 Az elhangzottak alapján javasolja a Képviselő-testületnek a Körözvényben lévő határozati javaslat szavazással történő megerősítését. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2012.(XI.12.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzata (3388 Poroszló, Fő út 6., képviseli: Bornemisza János polgármester) rendes tagként csatlakozik a Poroszló Turizmusáért Egyesülethez (3388 Poroszló, Fő út 5. képviselő: Széles Ágnes elnök). A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról szóló dokumentum aláírására. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző 2. Heves Megyei Vízmű Zrt. beszámolója a község ivóvízellátásáról, a szennyvízrendszer üzemeltetéséről A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Heves Megyei Vízmű Zrt. megküldte a tevékenységéről készült beszámolóját, amely tartalmas és nem csak a évi tevékenységét mutatja be, hanem a Zrt. az egész működését Az Önkormányzat árhatósági jogköre megszűnt, ezért a Képviselő-testületnek a január 1-től alkalmazandó díjtételek elfogadásáról már nem kell rendeletet alkotnia. A képviselő-testület részéről a működéssel kapcsolatban merültek föl kérdések, amelyeket jeleztek is a Vízmű részére. A Heves Megyei Vízmű több éven át működtette a község ivóvízhálózatát és szennyvízrendszert is. Felkéri Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató urat, hogy tegye meg a beszámolóhoz szóbeli kiegészítését. Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató: A díjtételek alakulásáról valóban nem kell döntést hoznia a Képviselőtestületnek, hiszen ez most már átkerült a Nemzeti Fejlesztési Miniszter hatáskörébe. Ezek a díjak viszont 2014 január 1-től lépnek hatályba, de ekkor már nem a Heves Megyei Vízmű díjai jelennek, hanem más szolgáltatóé, mivel a Képviselő-testület úgy döntött, hogy más üzemeltetőt választ. Valóban több évtizedes együttműködés volt a Heves Megyei Vízmű Zrt. és az Önkormányzat között, amely ezen időszak alatt eredményes bizonyult, a település közművei jó állapotban vannak.. Közösen végrehajtott beruházás, amit ki kell emelni az AQUA-KOM Ivóvízminőség- javító Program volt. Több mint 12 millió forint önerő kifizetését vállalták át a település lakossága terheinek enyhítése érdekében, ami megjelent az amortizációs díjba, amit érvényesíteni kellett volna- ez 140 Ft/m 3 volt, ezt a társaság az elmúlt két évben magára vállalta. Az új üzemeltetővel történő együttműködéshez sok sikert kíván az Önkormányzat részére. Bornemisza János polgármester: Köszöni a Heves Megyei Vízmű Zrt. által végzett munkát. Az üzemeltető váltással kapcsolatban meg kívánja jegyezni, hogy, minden az anyagiak körül forog, az önkormányzatnál is az anyagi dolgok kerültek előtérbe a Képviselő-testület döntésének meghozatalakor. Javasolja a Képviselő-testületnek a Heves Megyei Vízmű Zrt. által készített beszámoló elfogadását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2012.(XI. 28.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy út 2.) évi tevékenységéről készült beszámolóját. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző

4 Az Önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítése A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Felkéri Kaloné Csiki Mónikát, hogy az önkormányzat 3/4 éves teljesítését ismertesse a Képviselő-testület tagjaival. Kaloné Csiki Mónika gazd..vez: Az önkormányzat költségvetésének 3 /4 évi teljesítése időarányosnak mondható, jelentős eltérések nincsenek a tervezettől. A Pénzügyi Bizottság a tegnapi nap folyamán megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére. Botos Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén a évi teljesítés kapcsán a helyi adók eredménye negatív teljesítést mutatott, idegenforgalmi adónál mindössze %-os volt a teljesítés mértéke a bevallások alapján, holott folyamatosak voltak az ellenőrzések Bornemisza János polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott még néhány gondolat az önkormányzat 3/4 évi teljesítésével kapcsolatban, többek között, hogy a polgármester nem hozott olyan döntést saját hatáskörében, amely meghaladta volna az Ft-os keretösszeget, egy laptopot vásároltak az önkormányzat részére amely, olyan Ft-os összeget jelentett kiadás szinten. A tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy az idegenforgalmi adónál a teljesítés csak szeptember 30-ig szólt, és még vannak elmaradások az adó befizetésénél, valamint még lesznek befizetések év végéig. Ismerteti a novemberi adatok szerint az eddig befizetett idegenforgalmi adóbevétel Ft, ami a tavalyi évben befizetett összeghez képest már most több Ft-tal, amely jórészt köszönhető az Ökocentrum megvalósulásának is, ez az első hozadéka a beruházásnak. Javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 3/4 évi teljesítéséről készült beszámolóját elfogadásra. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2012.(XI. 28.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat évi költségvetésének 3/4 évi teljesítéséről szóló beszámolóját. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző 4. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat célja mindig az volt, hogy a működőképességét fenntartsa. Nagyon sajnálja, hogy az iskola kikerül az önkormányzat fennhatóság alól, hiszen úgy gondolja, hogy mindent megtett az Önkormányzat annak érdekében, hogy ez az intézmény fennmaradjon és jól működjön, és jó gazdája volt az iskolának. A törvény javaslat az iskolák államosításáról elfogadásra került és 2013 január 1-től már nem az önkormányzathoz fog tartozni az iskola működtetése, hanem állami kompetencia lesz. A finanszírozásnál nagyon fontos megjegyezni, hogy feladat alapú lesz a normatíva, tehát meg lesz határozva, hogy milyen normatívát mire kell felhasználni. Az önkormányzatnak a saját bevételei terhére kell finanszíroznia az önként vállalt feladatait, a társadalmi szervezetek finanszírozását is. A költségvetés számadatai, és még a normatívák sem ismertek, így nem lehet a saját bevételekkel sem tervezni. Az állam részéről még nincs elfogadott költségvetés, így nagyon nehéz előre tervezni.

5 326 A saját bevételek terhére kellene finanszírozni a társadalmi szervezeteket és tervezet szerint a képviselők, és a polgármester bérét, illetve a bizottsági tagok tiszteletdíjait is. Miivel a saját bevételeinkkel még nem tudunk számolni, hiszen nem tudjuk a működéshez szükséges számokat sem ismerjük, ezért valószínű, hogy a jövő évtől kezdődően csak kötelezően előírt Bizottságok fognak működni az önkormányzatnál. A költségvetési koncepció kapcsán a saját bevételeinket szeretnénk fejlesztési alapra elhelyezni. A saját bevételeiből finanszíroznák a műfüves pálya építését amelyet már korábbi ülésén elfogadott a képviselő-testület. Most viszont szükséges egy olyan döntés meghozatala, hogy ezen szándékát továbbra is fenntartja az önkormányzat és a pálya építéséhez szükséges 8 MFt +ÁFA önerő összeg kifizetését egy összegben biztosítja és ezt beépíti a évi költségvetésébe. Az önkormányzat saját bevételeihez tartozna a megváltott parkolók kiadásából beszedett díj, javaslat volt hozzá, hogy kerüljön felemelésre az önkormányzattól megváltandó egy parkolóhely utáni éves díj mértéke Ft-ra. A parkolók üzemeltetésére kiírt pályázat elfogadása esetén a 2 millió forint + ÁFA/év bérleti díj is az önkormányzat saját bevételit növelné. Az önkormányzat saját bevételeinek növelése, és mindenek előtt a működőképesség fenntartása a cél az önkormányzat részéről a költségvetési koncepció elkészítésénél. A Pénzügyi Bizottság javaslata volt a koncepcióhoz kapcsolódóan, hogy kerüljön eltörlésre a helyi iparűzési adó rendeletből az éves vállalkozási szintű adóalap számításánál a 2,5 millió forint alatti értékhatárnál lévő 80 %-os adókedvezmény mértéke. A jelenleg a 2 %-os adómérték csökkentését nem javasolják, ennek módosítására a költségvetési számadatok ismeretében a 2013 januári költségvetés tárgyalásánál tér vissza a képviselő-testület. Az adóbevételnél Ft növekedést jelentene a kedvezmény eltörlése, 2 %-os adókulcs mellett. Újlőrincfalva Polgármesterének, illetve a Képviselő-testületnek van-e valamilyen észrevétele a költségvetési koncepcióban leírtakhoz, illetve az elmondottakhoz? Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere: A költségvetési törvényt még nem fogadta el az Országgyűlés, ezért így a számok nélkül nem igazán lehet tervezni, holnap lesz Újlőrincfalván képviselő-testületi ülés akkor fogják megtárgyalni a 2012.évi 3 /4 éves teljesítésről szóló beszámolót és a évi költségvetési koncepciót is, az elhangzottakhoz nincs észrevétele. Botos Sándor képviselő: Az Idősek Otthona finanszírozása hogyan történik jövőre a koncepcióban leírtak mellé kér kiegészítést? Nagy Zoltánné Egyesített Szoc. Intézmény vezetője: Konkrét adatok még nem állnak a rendelkezésükre a finanszírozással kapcsolatosan, de tervezet szerint ha az Idősek Otthonában történő feladatokat Mikrotérségi Társulás keretén belül látnák el a finanszírozás a következők szerint alakulna: A házi segítségnyújtásnál kevesebb lesz a normatíva, de 30 %-ot adnak hozzá, viszont szakképzett dolgozó kell hozzá. Tehát itt a tavalyi szinten lehet számolni a finanszírozással. Az étkeztetés is a tavalyi szinten alakulna még 10 %-ot lehet rá igényelni, ha Mikrotérségi Társuláson keresztül látják el. A bentlakásos idősek ellátása bérfinanszírozású lesz, 20 ellátott után 4 szakképzett dolgozó és egy vezető bérét finanszírozzák az Államkincstári elszámolás után. Demens ellátottak esetében növekedik a finanszírozás az ellátottak után. Jelenleg az intézményből egy dolgozó megy nyugdíjba, 1 fő van táppénzen, 1 fő szerződése lejár decemberben. E személyek helyett nem tervezik újabb személyek felvételét. Biztos, hogy nagyon nehéz lesz ellátni a továbbiakban a feladataikat, hiszen az idősek mellé állandó felügyeletet kell biztosítani éjjel-nappal, ezenkívül a dolgozók még az ebédet is hordják a napköziből. Jelenleg 19 ellátott személyből 10 pelenkás idős személy van, nem tudja hogyan fogják megoldani az ellátást, biztos, hogy nagyon nehéz lesz. Az intézmény finanszírozását sem tudja, hogy hogyan lesz megoldva jövőre. Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere: Az Idősek Otthonával kapcsolatban elhangzottakat még nem látta a költségvetési tervezetben? Kaloné Csiki Mónika gazd.vez: Ez a költségvetési törvény módosító javaslatában szerepel. Bornemisza János polgármester: A költségvetési koncepció kapcsán az elsődleges célja az önkormányzatnak mindenképpen a működőképesség megtartása. Az átalakítássokkal kapcsolatban véleménye, hogy ebben szeretne az Önkormányzat partner lenni, még nem lehet véleményt mondani, hiszen nem tudjuk hogyan fog alakulni a helyzet. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadásra.

6 327 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2012.(XI. 28.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta előterjesztés alapján az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját, mely készítésénél a legfontosabb cél az Önkormányzat működőképességének fenntartása. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző 5. Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és Együttműködési Megállapodásának elfogadása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és Együttműködési Megállapodásának módosítására Szabó Lászlóné készített egy előterjesztést. Szabó Lászlóné körjegyző: Az Önkormányzat már augusztusban döntött a Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról és a fenntartásáról szóló Alapító Okirat és Megállapodás elfogadásáról. Az Alapító Okiratban a létszámok módosítását az október végén tartott ülésen már elfogadta a testület. Viszont mielőtt aláírásra került volna a polgármesterekkel elküldte a törvényességi, és Felügyeleti Főosztály vezető részére ellenőrzésre. Az Alapító Okiratot és a Megállapodást is módosítani szükséges, ugyanis a Közös Önkormányzati Hivatal elnevezés mellett nem szerepelhet csak egy település neve. Tehát a helyes elnevezés Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal, amelynek székhelye: 3388 Poroszló Fő út 6. A Közös Hivatal Ügyfélszolgálatot működtet Újlőirncfalván Kossuth út 26. szám alatt,, elnevezése: Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata, és Sarud településen pedig Kirendeltség működik a Kossuth út 93. száma alatt, elnevezése: Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2012.(XI. 28.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülte a 86/2012. (VIII.29.) önkormányzati határozatában döntött a Poroszló -Újlőrincfalva- Sarud Községek által január 1-vel létrehozandó a Poroszló-Újlőirncfalva-Saurd Községek Közös Önkormányzati Hivatalának alakításáról, működéséről, illetve a 87/2012.(VIII.29.) önkormányzati határozatában Alapító Okirat elfogadásáról. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okiratban lévő létszámadatokat, illetve a közös hivatal elnevezését az alábbiak szerint módosítja: A közös hivatal köztisztviselői létszáma 14 fő, Poroszló 9 fő, melyből 1 fő jegyző és 8 fő ügyintéző, Újlőrincfalva 1 fő ügyintéző, Sarud 4 fő, melyből 1 fő aljegyző és 3 fő ügyintéző. A közös hivatal elnevezése: Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 3388 Poroszló Fő út 6. Újlőrincfalva Községben Kossuth út 26. sz. alatt állandó jelleggel ügyfélszolgálatot működtet elnevezése: Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata Sarud Községben Kossuth út 93. sz. alatt állandó jelleggel kirendeltséget működtet, elnevezése: Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége.

7 328 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát egységes szerkezetben a módosításokkal együtt. Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bornemisza János polgármester), székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 6. ( képviseli: Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete székhelye: 3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. (képviseli: Zsebe Zsolt polgármester) és Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete székhelye: 3386 Sarud, Kossuth út 93. (képviseli: Dr. Petrovics János polgármester) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX., törvény 85. (1) bekezdésében foglaltak alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, melynek Alapító Okiratát figyelemmel az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvényre, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendeletre az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal 1.1 Rövidített neve: Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal 1.1. Székhelye: 3388 Poroszló, Fő út TEÁOR száma: Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 1.4. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 2. A Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal január 1-től: 2.1. Poroszló székhely település: 3388 Poroszló, Fő út 6. Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2.2. Újlőrincfalva Községben Kossuth út 26. sz. alatt állandó jelleggel Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata elnevezéssel ügyfélszolgálatot, 2.3. Sarud Községben Kossuth út 93. sz. alatt állandó jelleggel Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége elnevezéssel kirendeltséget működtet. 3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő testületének 87/2012. (08.29) önkormányzati határozata, 121/2012. (X.31) önkormányzati határozata, 132/2012. (XI. 28.) önkormányzati határozata, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47 /2012.(08.30) önkormányzati határozata, 59/2012. (XI.13.) önkormányzati határozata határozata, Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2012. (IX.11.) önkormányzati határozata, 4. Közvetlen jogelődje: 4.1. Poroszló-Újlőrincfalva Önkormányzatok Körjegyzősége 3388 Poroszló, Fő út 6. Alapításának ideje: január 1.

8 Tiszanána-Sarud Önkormányzatok Körjegyzősége 3385 Tiszanána, Fő út 106/1. Alapításának ideje: január A Közös Önkormányzati Hivatal alapításának ideje, formája és alapítói jogokkal felruházott szervek: 5.1. Alapításának ideje: január Alapításának formája: jogutódlás 5.3. Alapítói jogokkal felruházott szervek: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3388 Poroszló, Fő út 6. Újlőrincfalva Önkormányzat Képviselő-testülete Újlőrincfalva, Kossuth út 26. Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3386 Sarud, Kossuth út Alaptevékenysége: A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 7. Szakfeladat száma és megnevezése: Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége, Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek, Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek, Országos, területi és települési nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek, Európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek, Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek, Számviteli, könyvvizsgálati és adószakértői tevékenység, Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység, Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 8. Illetékességi területe: Poroszló - Újlőrincfalva - Sarud települések közigazgatási területe. 9. A közös önkormányzati hivatal jegyzőjének, aljegyzőjének kinevezési rendje: Poroszló Község polgármestere pályázat alapján határozatlan időre - a társult települések polgármestereinek egyetértésével nevezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára az aljegyzőt. ( A jegyző és aljegyző kinevezése vezetői megbízásnak minősül, így alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény vezetői megbízásra vonatkozó rendelkezéseit. ) 10.A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyre közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, míg az egyes

9 330 foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munkatörvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl: megbízási jogviszony). 11. Munkáltatói jogok gyakorlása: A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. A társult települések polgármestereinek egyetértése szükséges az általuk meghatalmazott körben - a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői, alkalmazottjai kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és jutalmazásához. 12. Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámának meghatározása: A Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámának alakulása Poroszló székhely településen: Poroszló: 9 fő köztisztviselő (ebből 1 fő jegyző, 8 fő ügyintéző) A Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán: Újlőrincfalva: 1 fő köztisztviselő (ügyintéző) A Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén: Sarud: 4 fő köztisztviselő (ebből 1 fő aljegyző, 3 fő ügyintéző) 13. Az Alapító Okirat a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyását követően január 1- től válik hatályossá. Az Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejűleg május 29-én kelt Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Körjegyzőségének Alapító Okirata hatályát veszti. Poroszló, november 28. Bornemisza János s.k. Zsebe Zsolt s.k. Dr. Petrovics János s.k. Poroszló Község Újlőrincfalva Község Sarud Község Polgármestere polgármestere polgármestere Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, körjegyző Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadása a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodást. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2012.(XI. 28.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3388 Poroszló, Fő út 6. képviseli: Bornemisza János polgármester) Újlőrincfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. képviseli: Zsebe Zsolt polgármester) Sarud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3386 Sarud, Kossuth út 93. képviseli: Dr. Petrovics János polgármester) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. -ban foglalt felhatalmazással élve feladataik ellátására közös január 1-től Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról döntöttek.

10 331 A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás elfogadásáról döntött a 88/2012.(VIII.29.) és a 121/2012.(X.31.) önkormányzati határozatában. A Képviselőtestület a megállapodásban szereplő köztisztviselői létszámot és közös hivatal elnevezését módosítja. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról készült Megállapodást az alábbiak szerint fogadja el: MEGÁLLAPODÁS POROSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRA ÉS FENNTARTÁSÁRA Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3388 Poroszló, Fő út 6. képviseli: Bornemisza János polgármester) Újlőrincfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. képviseli: Zsebe Zsolt polgármester) Sarud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3386 Sarud, Kossuth út 93. képviseli: Dr. Petrovics János polgármester) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. -ban foglalt felhatalmazással élve feladataik ellátására közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak fenn január 1. napjától az alábbi feltételek szerint: 1. A Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése és székhelye: Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 3388 Poroszló Fő út Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Községek Önkormányzatai megállapodnak, hogy január 1. napjától: 2.1. Újlőrincfalva Községben az önkormányzat székhelyén 3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. szám alatt állandó jelleggel ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül - informatikai hálózat alkalmazásával - ügyfélszolgálatot tart fenn Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata elnevezéssel Sarud Községben az önkormányzat székhelyén 3386 Sarud, Kossuth út 93. sz. alatt állandó jelleggel Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége elnevezéssel kirendeltséget működtet, az összes Sarud települést érintő hatósági, gazdasági és önkormányzati ügyek helyben történő intézése céljából Az Újlőrincfalvai Ügyfélszolgálat és a Sarudi Kirendeltség a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként működik. 3. Az önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják. 4. A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselő-testületek együttes ülésen határozzák meg. A megállapodó önkormányzatok képviselő-testületei a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá: 4.1. Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó valamennyi köztisztviselő/közszolgálati ügykezelő személyi juttatásait és a munka adót terhelő járulékok és fenntartási kiadások állami támogatás felüli részét Újlőrincfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Újlőrincfalvai Ügyfélszolgálatán biztosítja az ott dolgozó köztisztviselő/közszolgálati ügykezelő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok és fenntartási kiadások állami támogatás felüli részét.

11 Sarud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Sarudi Kirendeltségén, biztosítja az ott dolgozó köztisztviselő/közszolgálati ügykezelő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok és fenntartási kiadások állami támogatás felüli részét. 4.4.A Közös Önkormányzati Hivatalt illető állami támogatás lehívására és felhasználására a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal jogosult azzal, hogy a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott és jogosultsági feltételek alapján lehívható hozzájárulást a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásaira, munkáltatói járulékaira és hivatalok fenntartására fordítja lakosság szám arányosan Az érintett önkormányzatok képviselő- testületei megállapodnak abban, hogy a 4. pontban meghatározott állami támogatással nem fedezett bér és járulékköltségeket Újlőrincfalva és Sarud Községek önkormányzatai a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalja 12 egyenlő részletben előre minden hónap 15. napjáig. Számlaszáma: Megnevezése: Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési számla. Az érintett települések polgármesterei a hozzájárulás összegét havonta tartoznak átutalni a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal számlájára. 5. A Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a jegyző készíti el, mely a megállapodó felek az önkormányzatok képviselő-testületei határozatával jóváhagyott egyetértésével válik hatályossá A Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét Poroszló Községi Önkormányzat képviselőtestülete fogadja el és hagyja jóvá Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő- testülete és Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes véleményének kikérésével A Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata és a Kirendeltség működésével, valamint a jegyző ügyfélfogadási rendjének kialakításával kapcsolatban előzetesen ki kell kérni az Újlőrincfalva és Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes véleményét. 6. A Hivatalt megszüntetni, abból kiválni vagy ahhoz csatlakozni kizárólag az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül lehet. Ezen kívül a megállapodás bármikor módosítható. 7. Más településeknek a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozni csak a társult önkormányzatok előzetes egyetértésével és minősített többséggel meghozott döntése alapján lehet. 8. A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti A jegyzőt az aljegyző helyettesíti és ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 8.2 A székhely település polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára az aljegyzőt a társult települések polgármestereinek egyetértésével A jegyzői és aljegyzői kinevezés vezetői megbízásnak minősül, így a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a székhely település polgármestere gyakorolja A jegyző gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében A jegyző gyakorolja a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és egyéb munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat. 9. A Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámának alakulása Poroszló székhely településen:

12 333 Poroszló: 9 fő köztisztviselő (ebből: 1 fő jegyző, 8 fő ügyintéző) 9.1. A Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán: Újlőrincfalva: 1 fő köztisztviselő (ügyintéző) 9.2.A Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén: Sarud: 4 fő köztisztviselő (ebből 1 fő aljegyző, 3 fő ügyintéző) 10. A kirendeltség-vezetőt a jegyző bízza meg. A megbízáshoz az érintett település polgármesterének egyetértése szükséges A kirendeltség vezető bérezéséhez, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához, jutalmazásához az érintett település polgármesterének előzetes egyetértése szükséges A kirendeltségi vezető ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyző megbízása alapján részt vesz Önkormányzatok Képviselő-testületeinek ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. 11. A jegyző/aljegyző köteles a társult települések önkormányzatainak képviselő-testület ülésein részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni A jegyző akadályoztatása esetén az aljegyző - évente beszámol minden képviselő-testületnek a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy megbízottjaként az aljegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott gyakorisággal, - de legalább hetente egy alkalommal köteles a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Újlőrincfalvai Ügyfélszolgálatán, illetve a Sarudi Kirendeltségén ügyfélszolgálatot tartani. 14. A Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint együttes képviselő-testületi ülésen kell határozni. 15. A Hivatal mindhárom településen ellátja az alábbi feladatokat: - a képviselő-testületek működésével kapcsolatos döntés-előkészítés, végrehajtás, - bizottságok működésével kapcsolatos hivatali feladatok, - a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése, végrehajtása, - költségvetés, zárszámadás, pénzügyi beszámolók készítése, - gazdálkodással kapcsolatos napi ügyek intézése, - adatkezelés, nyilvántartások vezetése, - anyakönyvi ügyintézés, - ügyfélfogadás, - önkormányzati intézmények működésével összefüggő hivatali feladatok, - beruházásokkal, pályázatokkal összefüggő hivatali feladatok, - közfoglalkoztatással összefüggő hivatali feladatok, - (nemzetiségi önkormányzat működésének segítése). 16. E Megállapodás aláírását követően válik hatályossá és rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni.

13 334 Poroszló, november 28. Bornemisza János s.k. Zsebe Zsolt s.k. Dr. Petrovics János s.k. Poroszló Község Újlőrincfalva Község Sarud Község polgármestere polgármestere polgármestere Záradék: Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 88/2012. (VIII..29.), és a 121/2012. (X.31), önkormányzati határozatok, 133/2012, (XI.28) önkormányzati határozat, Újlőrincfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/2012. (08.30.) és a 60/2012. (XI.13) önkormányzati határozat, Sarud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 88./2012. (IX.11.). sz. határozatával hagyta jóvá. Határidő: január 1. Felelős: Bornemisza János polgármester, Zsebe Zsolt polgármester, Dr. Petrovics János polgármester. 6. Poroszló Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának és Együttműködési Megállapodásának a módosítása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud Önkormányzatok egy Mikrotérségi Társulás hoznának létre az önkormányzati feladatok ellátására. A Mikrotérségi Társulás a Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény jogutódjaként működne tovább. í Szabó Lászlóné körjegyző: Poroszló- Újlőrincfalva-Sarud Községek Önkormányzatai az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányszámú rendelet, a szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -a alapján helyi önkormányzati feladatok ellátására, szociális, gyermekjóléti szolgáltatásainak nyújtására Mikrotérségi Társulást hoznak létre. A Mikrotérségi Társulás Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény jogutódjaként működne tovább. Az Intézmény Alapító Okirata ennek megfelelően történő módosítása szükséges. A Mikrotérségi Társulási Megállapodásbe beépítésre kerültek azon feladatok, amelyeket eddig a Füzesabonyi Kistérség keretein belül láttak el. A szociális alapszolgáltatások kiegészítésre kerültek a Gyermekjóléti Szolgálattal, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, illetve az Egyéb Önkormányzati feladatokkal: : Belső ellenőrzés, Központi Orvosi Ügyelet, Területfejlesztés és Mozgókönyvtári Szolgáltatás ez a feladat viszont csak Újlőrincfalva és Sarud települést érinti. A megállapodásban szereplő önálló jogi személyiséggel rendelkező települési önkormányzatok Mikrotérségi Társulást hoznak létre önkormányzati feladatok ellátására. E megállapodás módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a december 21-én megkötött Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézményfenntartó Társulási Megállapodást. A Mikrotérségi Társulás jogutója a Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézményfenntartó Társulásnak. Bornemisza János polgármester: A Mikrotérségi Társulás Megállapodásába beépítésre kerültek azok a feladatok amelyeket a Füzesabonyi Kistérség látott el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is belekerült, és akkor maradhat benne, amennyiben lesz hozzá finanszírozás. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud Egyesített Szociális Intézmény jogutódjaként működő Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elnevezéssel működő intézmény Alapító Okiratának elfogadását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

14 335 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2012.(XI. 28.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányszámú rendelet, a szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -a alapján helyi önkormányzati feladatok ellátására, szociális, gyermekjóléti szolgáltatásainak nyújtására szóló alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja és jóváhagyja: TISZA-MENTE MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 6. képviseli: Bornemisza János polgármester, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. képviseli: Zsebe Zsolt polgármester, Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3386 Sarud Kossuth út 93. képviseli: Dr. Petrovics János polgármester) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányszámú rendelet, a szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -a alapján helyi önkormányzati feladatok ellátására, szociális, gyermekjóléti szolgáltatásainak nyújtására szóló alapító okiratát az alábbiak szerint alkotja meg: 1. Az intézmény adatai: 1.1. A költségvetési szerv (intézmény) megnevezése: Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Az intézmény rövidített neve: Tisza-mente Mikrotérségi Társulás A fenntartó székhelye: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3388 Poroszló Fő út 6. A fenntartó gesztor település adószáma: Szociális feladatot ellátó költségvetési szerv (intézmény) székhelye: 3388 Poroszló, Alkotmány út 7. (559 hrsz.) 1.3. Az intézmény telephelyei és címei: Sarud, Szabadság út 50. (rendelkezésre álló helyiség) Ideiglenesen: Sarud Kossuth út Újlőrincfalva, Fő út 36. (rendelkezésre álló helyiség) 1.4. Az intézmény ágazati azonosítója: S Az intézmény alapítók megnevezése és címei: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3388 Poroszló, Fő út 6. Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3386 Sarud, Kossuth út Létrehozásáról rendelkező határozat: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület 93/2008. (I.25) sz. határozata, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testület 29/2008. (VIII.26), határozata, Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testület 100/2008. (X.2) sz. határozata, 3. Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe: 1 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata. 2 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2011. (VI.29) határozat

15 336 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület Poroszló, Fő út Az intézmény szakfeladatának száma és megnevezése: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, Demens betegek bentlakásos ellátása, Szociális étkeztetése, Házi segítségnyújtás, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, Rövid tartamú közfoglalkoztatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, Egyéb közfoglalkoztatás, 6 5. Illetékességi területe: Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud települések közigazgatási területei. 6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Neve: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület Székhelye: 3388 Poroszló Fő út 6. Jogelődje: Poroszló Község Önkormányzat Idősek Otthona (székhelye: 3388 Poroszló Alkotmány út 7.) 7. Hatályon kívül 7 8. A költségvetési szerv törzsadatai: Új törzsszáma: Új szakágazata: TEÁOR KSH törzsszáma: ) Állami feladatként ellátott szakosított ellátási forma: 9.1 ) Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Szt. 67..) TEÁOR: , Ellátási területe: Heves Megye közigazgatási területe ) Önkormányzati hatáskörben Intézményfenntartói Társulás keretében ellátott alapszolgáltatások: ) Szociális étkeztetés (Szt. 62. ) TEÁOR: Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, 10.2.) Házi segítségnyújtás (Szt. 63. ). TEÁOR: Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, ) Családsegítés (Szt. 64..) TEÁOR: Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, 10.4.) Gyermekjóléti szolgálat (Gyvt.39. ) Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, 3 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozat 4 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 5 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 6 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 7 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 8 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 48/ (IV.25),határozat

16 337 Sarud Község közigazgatási területe, 10.5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: (Szt. 65/F..) Ellátási területe: Poroszló Község közigazgatási területe, Újlőrincfalva Község közigazgatási területe, Sarud Község közigazgatási területe, 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 9 Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése: Ingatlanok: Poroszló, Alkotmány út 7. sz. alatti épület, Újlőrincfalva, Fő út 36. sz. alatti épület, Sarud, Szabadság út 50. Ideiglenesen: Sarud Kossuth út A feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések egyéb készletek a vagyonleltár alapján. Vagyontárgyak: Az intézmény székhelyén és telephelyein a leltárban szereplő vagyontárgyak, melyek január 1-én kerültek átadásra a Társulásnak, mely továbbra is a társult önkormányzatok vagyona marad, melyet a Társulás üzemeltet és állagmegóvásáról gondoskodik. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok: Az előző pontban felsorolt vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat azok a társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testületei gyakorolják, akinek az ingatlan a feladatellátását szolgálja. Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 12. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje: Az intézmény költségvetési keretét Poroszló Község Önkormányzat adott évi költségvetési rendelete tartalmazza. Az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkezik. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Poroszló Község Önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv hivatala látja el. A részjogkörű költségvetési egység a gazdálkodásra kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, éves költségvetésében a jóváhagyott előirányzatok közül a részjogkörű költségvetési egységre vonatkozóan a személyi jellegű kiadások és járulékai, valamint a szakmai eszközök beszerzése előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézményi saját bevételek típusainak megnevezése: -térítési díj, -gondozási díj, 13. Vállalkozási tevékenység meghatározása: vállalkozói tevékenységet nem végezhet 14. Az intézményvezető kinevezési rendje: Pályázat útján a gesztor önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki ötéves időtartamra a társult önkormányzatok véleményezésével. Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Poroszló Község polgármestere gyakorolja. Vezetői minősítések: a. magasabb vezető: intézményvezető, b. vezetők: intézeti főnővér, intézményegység vezető, 15. Speciális egyedi rendelkezések: - Az alap és kiegészítő normatívákat, egyéb kiegészítő támogatásokat Poroszló Község Önkormányzata hívja le és a tényeges létszámhoz a törvényes feltételeket biztosítja. - A Társulás által ellátott szociális alapellátási feladatokat befogadta a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása. Törvényességi ellenőrző szerv: Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: Hosszú bélyegző hivatalos szövege: TISZA-MENTE MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁS Székhelye: 3388 Poroszló, Alkotmány út 7. 9 Módosította Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (II.29) határozata 10 Módosította Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2011. (VI.29) számú határozat

17 338 Adószám: Tel: 36/ , 36/ Vásárlásokhoz az intézmény téglalap alakú bélyegzőt használ, mely tartalmazza az intézmény nevét, címét, adószámát és az intézmény telefonszámát. Az intézmény kör alakú bélyegzőt használ. A kör alakú bélyegző hivatalos szövege: TISZA-MENTE MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁS POROSZLÓ Az intézmény létszámának meghatározása: Bentlakásos intézmény: Poroszló : 1 fő intézményvezető, 6 fő szociális ápoló, gondozó, 2 fő kisegítő dolgozó, 1 fő Heti 4 órás foglalkozás szervező, 1 fő családgondozó 1 fő szociális mentál higiénes munkatárs, Az orvosi ellátás külön szerződésben rögzítve. Alapszolgáltatás tekintetében Poroszló: Szociális étkeztetés és Házi segítség nyújtás 11 1 fő vezető gondozó + 6 fő házi segítségnyújtó Összesen: 7 fő házi segítségnyújtó Újlőrincfalva: 4 fő 12 házi segítségnyújtó Összesen: 4 fő házi segítségnyújtó 13 Sarud 5 fő házi segítségnyújtó Összesen: 5 fő házi segítségnyújtó Az Észak-Magyarországi Szociális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal által kiadott H-GYA/75-6/2010. számú működési engedélye alapján az intézmény által ellátható személyek száma: Házi segítségnyújtás tekintetében összesen 153 fő 17 fő házi segítségnyújtó alkalmazása, és 50 %-os szakképzettségi arány mellett, Idősek otthona 20 férőhely Az intézmény által ellátott feladatok mutatószámai településenként: 14 Poroszló Idősek Otthona Ápolást, gondozás nyújtó szakosított ellátás: 20 fő, Szociális étkeztetés: 70 fő, Házi segítségnyújtás 73 fő Családsegítés: (lakosságszám 2960 fő) Gyermekjóléti szolgálat: (0-18 év) és a fiatal felnőttek ellátása(18-24 év) Újlőrincfalva: Házi segítségnyújtás : fő, Szociális étkeztetés: 25 fő, Családsegítés: (lakosságszám 265 fő) Gyermekjóléti szolgálat: (0-18 év) és a fiatal felnőttek ellátása(18-24 év) Sarud: 11 Módosította: Poroszló Község Önkormányzata 99/2010. (XII.22) határozata. 12 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata 13 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22) határozata. 14 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2010. (XII.22) határozata. 15 Módosította: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2009. (XII.21) határozata

18 339 Házi segítségnyújtás: 40 fő, Szociális étkeztetés: 40 fő, Családsegítés: (lakosságszám 1299 fő) Gyermekjóléti szolgálat: (0-18 év) és a fiatal felnőttek ellátása(18-24 év) 16. Gyermekjóléti szolgálat: Családgondozó: 1 fő Heti munkaideje: 40 óra, ebből Sarudon eltöltött idő: 16 óra, (hétfő, szerda: 7,30 h tól h-ig ) Újlőrincfalván: 4 óra, (kedd: 7,30 h tól -11,30 h-ig) Poroszlón: 20 óra (kedd: h-tól h-ig, csütörtök 7,30 h-tól h-ig és péntek: 7,30 h-tól ig) 17. Záró rendelkezések: Az intézményi SZMSZ elkészítésének és módosításának rendje: Jóváhagyva: november 20. Felülvizsgálata: hatályos jogszabályok alapján. Az alapító okiratot jóváhagyó határozat kelte és módosításai: Poroszló Község Önkormányzat képviselő- testülete: 93/2008. (IX.25) sz., Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva a 68/2009. V.28) sz. határozattal, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 29/2008. (VIII.26) sz. Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva a 28/2009. V.27) számú határozattal. Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 100/2008. (X.2) számú határozataival jóváhagyta. Módosítása és egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyva 48/2009. (V.28) számú határozattal. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a december 21-én megtartott ülésén hozott 140/2009. (XII.21) határozatával, Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai egyetértésével az alapító okiratot módosította. Az alapító okirat módosítása: Az Alapító Okiratot módosította egységes szerkezetbe foglalta Poroszló Község Önkormányzat a 99/2010. (XII.22.) határozatával. (Egyetértő határozatok Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2010. (XII.16) hat., Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2010. (XI.30) hat.). Az Alapító okirat módosítása: Poroszló Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2012. (I.25) önkormányzati határozat, 134/2012. (XI.28) önkormányzati határozat, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (I.26) önkormányzati határozat, 67/2012. (XI.29) önkormányzati határozat, Sarud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (I.26) önkormányzati határozat, 108/2012. (XI.28.) önkormányzati határozat. Poroszló, november 28. Bornemisza János s.k. Zsebe Zsolt s.k. Dr. Petrovics János s.k. polgármester polgármester polgármester Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző A polgármester javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a Tisza-Mente Mikrotérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodást. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

19 340 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2012.(XI.28.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülte elfogadja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezet aiban foglalt felhatalmazás és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. - a alapján Poroszló Község Önkormányzata (székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 6. képviseli: Bornemisza János polgármester, Újlőrincfalva Község Önkormányzata (székhelye: 3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. (képviseli: Zsebe Zsolt polgármester, Sarud Község Önkormányzata (székhelye: 3386 Sarud, Kossuth út 93. (képviseli: Dr. Petrovics János polgármester között a szociális alapellátási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartói Társulási Megállapodást január 1-től Mikrotérségi Társulássá alakítják a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok bővítésével. A Mikrotérségi Társulás jogutója a Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézményfenntartó Társulásnak. E megállapodás módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a december 21-én megkötött Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézményfenntartó Társulási Megállapodást. Poroszló Község Önkormányzat Képvielő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulásáról szóló Megállapodást: MEGÁLLAPODÁS HELYI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KÖZÖS ELLÁTÁSÁRA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezet aiban foglalt felhatalmazás és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. - a alapján Poroszló Község Önkormányzata polgármester, (székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 6. képviseli: Bornemisza János Újlőrincfalva Község Önkormányzata (székhelye: 3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. (képviseli: Zsebe Zsolt polgármester, Sarud Község Önkormányzata (székhelye: 3386 Sarud, Kossuth út 93. (képviseli: Dr. Petrovics János polgármester a szociális alapellátási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartói Társulási Megállapodást január 1-től Mikrotérségi Társulássá alakítják a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok bővítésével. A társulás célja A helyi önkormányzatok együttműködésének bővítése, közös érdekű feladataik célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása, a közszolgáltatások színvonalának javítása, a térségi kapcsolatok elmélyítése. I. Általános rendelkezések A megállapodásban szereplő önálló jogi személyiséggel rendelkező települési önkormányzatok Mikrotérségi Társulást hoznak létre önkormányzati feladatok ellátására. E megállapodás módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a december 21-én megkötött Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézményfenntartó Társulási Megállapodást. A Mikrotérségi Társulás jogutója a Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézményfenntartó Társulásnak. 1. A Társulás neve: Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulása (Rövidített neve: Tisza-mente Mikrotérségi Társulás ) 1.1. A Társulás székhelye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6.

20 A jogelőd alapításának éve: Működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 2.. Közös feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott neve, székhelye: Poroszló- Község Önkormányzata (székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 6. (képviseli: Bornemisza János polgármester) 2.1. A társulás időtartama: határozatlan A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik A társulásban résztvevő intézmények telephelyei: és irodái: Alapító Okirat szerint A társult önkormányzatok képviselő-testületei a közös fenntartással, illetve a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök gyakorlásával Poroszló Község Önkormányzatának képviselő-testületét bízzák meg. 1. A Társulást alapító önkormányzatok: II. A társulás tagjai Poroszló- Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 6. képviseli: Bornemisza János polgármester, Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. (képviseli: Zsebe Zsolt polgármester, Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3386 Sarud Kossuth út 93. (képviseli: Dr. Petrovics János polgármester, Az alapító önkormányzatok az Alapító Okirat elfogadásakor, illetve minden naptári év szeptember 30-ig döntenek, hogy a kötelezendően ellátandó szociális alapfeladatok, illetve egyéb kötelezően ellátandó önkormányzati feladatai közül melyeket látnak el a Mikrotérségi Társulás keretein belül. 2. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszám: Poroszló 2970 fő, Újlőrincfalva 251 fő, Sarud 1243 fő III. A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök: 1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei az önkormányzatok közigazgatási ellátási területén az Szt-ben, a Gyvt-ben és a Mötv-ról szóló törvényekben meghatározottak alapján a feladatok ellátása az alábbi területekre terjed ki: 1.1. Szociális alapszolgáltatások: ezen belül Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 1.2. Egyéb önkormányzati feladatok: Belső ellenőrzés, Központi Orvosi Ügyelet, Területfejlesztés, Mozgókönyvtári szolgáltatás, Szociális alapszolgáltatások keretén belül

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőboz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben