J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Gara Község Képviselı-testülete 11/2009. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület szeptember 30-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal tanácskozó terme Az ülés kezdetekor jelen vannak: Faa Béla polgármester, Putterer Antal alpolgármester, Antal Zsolt, Kertészné Molnár Anna, Miklós József, Nádai Norbert, Szabó Károly, Szabó Tibor képviselık (8 fı) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyzı Meghívott vendég: Wolfárd Istvánné német kisebbségi önkormányzat elnöke Jegyzıkönyvvezetı: Jankó Judit Anett Faa Béla: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes, mivel 10 képviselıbıl 8 fı jelen van. Dr. Fridrik Pál és Kubatovics Mátyás képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitom. A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Kérem, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 162/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat Napirend /2009.(IX.10.) Kt. számú határozat visszavonása 2. Eredményhirdetés (Óvoda és általános iskola átalakítása) 3. Jóváhagyás a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény Alapító Okiratának módosítására 4. Gara Község Önkormányzatának 16/2009. (IX.30.) Kt. rendelet-tervezete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 17/2008.(X.9.) Kt. rendelet módosításáról

2 2 1. Napirendi pont: 5. Üzembentartó változás 6. Egyebek 1. Körjegyzıi tájékoztató Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 144/2009.(IX.10.) Kt. számú határozat visszavonása Faa Béla: A közbeszerzési törvény változott, ezért ami határozatot hoztunk, már nem áll. Át is adnám a szót a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének. Putterer Antal: A jegyzı asszony elkészítette a határozat-tervezeteket, a FEBTEGA észrevette azt, hogy nincs mód csökkentett árajánlat kérésére, mert ezt a lehetıséget kivették már a törvénybıl. Ennek megfelelıen vissza kell vonnunk a szeptember 10-én meghozott határozatot. Tegnap úgy váltunk el, hogy ennek megfelelıen a közbeszerzési eljárást eredménytelennek kell minısítenünk azért, mert ha eredményes maradna, akkor nincs mód a mőszaki tartalom csökkentésére, és egy olcsóbb ajánlat bekérésére. Ebbıl következıen a közbeszerzést újra ki kellene írattatnunk a FEBTEGA-val. Ami azt jelentené, hogy az ismételt megjelentetés ,-Ft + Áfa-ba kerülne. A bizottságnak az lenne a határozati javaslata, hogy ez lehetıséget adna arra, hogy egy másik eljárásban más költségvetéssel a mérnök úr vállalta új költségvetés elkészítését és úgymond csökkentett mőszaki tartalommal, de olyan feltételekkel, ami a pályázatban szerepel, lenne módunk egy újabb közbeszerzést lebonyolítani, és lenne mód esetlegesen ezért egy új, alacsonyabb ajánlatot kapni. A lényeg az, hogy mivel arra a stratégiára, amire akkor helyezkedtünk álláspontra nincs mód, mert a törvény nem ad rá lehetıséget, ezért eredménytelennek nyilvánítanánk a pályázatot, és egy új közbeszerzési eljárást folytatnánk le. Miklós József: Tehát ,-Ft-ot fizetünk és egy szájunk íze szerint kidolgozott költségvetést kapunk. Putterer Antal: Így van. Nádai Norbert: Annyit még hozzátennék, hogy idıben csúszunk ugyan egy kicsit, de van rá idınk, tehát beleférünk. Maga a beruházás idıben a mérnök úr szerint is két hónap alatt lebonyolítható, tehát tavaszi kezdéssel is kényelmesen elkészül. Mert ugye a cél az, hogy az új tanévet itt tudják kezdeni a gyerekek. Szabó Tibor: Ha a második közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, akkor még mindig lesz lehetıség arra, hogy meghívásos alapon szóljunk a kivitelezıknek, mert ugye akkor már a mőszaki tartalommal csökkentett pályázat megy. Putterer Antal: Erre akkor van mód ha jól értelmeztem, ha egyáltalán van jelentkezıd. De tudsz meghívással élni, eleve ha kiküldöd azoknak, akikre gondolsz, arra van mód.

3 3 Nádai Norbert: A mőszaki tartalom csökkentésére vonatkozóan csak hogy mindenkit megnyugtassunk, nem barbár módon avatkoznánk bele abba a tervbe, hanem például arra gondoltunk, illetve arra látok lehetıséget a mérnök úr is jóváhagyta ezt a javaslatot, hogy a meglévı betonaljzatot ne törjük fel, dobjuk ki és építsünk helyette másikat, hanem esetlegesen ahol szükséges padlókiegyenlítıt alkalmazzunk, ahol szükséges cseréljük ki. De ne úgy induljunk neki, hogy a meglévıt feltörjük és újat csinálunk. Illetve a másik észrevétel az volt, hogy a meglévı ajtókhoz hasonló ajtókat úgysem kapnánk. Ezeknek az alternatívája ilyen lemezelt ajtó lett volna, ami garantáltan rosszabb minıségő és sokkal rövidebb élettartamú lett volna, mint a jelenlegi ajtók. Gercsi néni körünkben a munkásságát a falak között töltötte, biztos meg tudja erısíteni, hogy ezek az ajtók ugyan ütöttek-kopottak, de csiszolással, glitteléssel és egy újabb festéssel további 100 évig kielégítıen szolgálnák az intézményt. Mőszakilag és minıségileg is sokkal jobban járunk, ha a meglévı ajtók kerülnek felújításra és lényeges költségmegtakarítást is jelentene. Putterer Antal: Röviden, a mérnök úr azt mondta, hogy ı úgy érzi, hogy ebbıl a pénzbıl és amit megbeszéltünk mőszaki tartalmat, erre fog beérkezni ajánlat. Így a közbeszerzési bizottság az elıterjesztés szerinti határozatok elfogadására tenne javaslatot. Faa Béla: Kérem, aki a 144/2009.(IX.10.) Kt. számú határozat visszavonásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 163/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat 144/2009.(IX.10.) Kt. számú határozat visszavonása 2. Napirendi pont: A képviselı-testület a közbeszerzési bíráló bizottság 6/2009. (IX. 29.) határozatával egyetért, és tudomásul veszi, hogy a lebonyolító észrevételezte a hatályos Kbt.-re való hivatkozással, hogy nem volt jogszerő az az eljárás, hogy az ajánlattevıket felkértük újabb ajánlattételre, ezért a 144/2009.(IX.10.) Kt. számú határozat visszavonásra kerül. Határidı: azonnal Felelıs: Faa Béla polgármester Eredményhirdetés (Óvoda és általános iskola átalakítása) Faa Béla: Anti lényegében elmondta, hogy mirıl is van szó. Gyakorlatilag, ha újra kiírjuk, akkor van esélyünk arra, hogy a kapott, illetve a hozzátett önrészbıl ezt a projektet meg tudjuk valósítani. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

4 4 164/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat Eredményhirdetés (Óvoda és iskola épületének átalakítása) A képviselı-testület az egyszerő közbeszerzési eljárásban eredményt hirdet, a Kbt c. pontja alapján az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel egyik ajánlattevı sem, vagy az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı sem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: azonnal Faa Béla: Kérem, aki az egyszerő közbeszerzési eljárás ismételt kiírásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 165/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat Ismételt egyszerő közbeszerzési eljárás óvoda és iskola épületének fejlesztésére 3. Napirendi pont: 1.) A képviselı-testület az iskola épületének fejlesztésére egyszerő közbeszerzési eljárást ír ki. 2.) A képviselı-testület az ajánlati dokumentáció megvásárlásáért ,-Ft-ot, az ajánlati biztosíték letétbe helyezéséért ,-Ft-ot határoz meg. 3.) A képviselı-testület a Közbeszerzési Értesítıben történı közzétételre (ajánlattételi felhívásra) ,-Ft összeget határoz meg. 4.) A képviselı-testület felhatalmazza Faa Béla polgármestert, hogy intézkedjen az ajánlati dokumentáció elkészíttetésérıl, és gondoskodjon annak megjelentetésérıl. Határidı: azonnal Felelıs: Faa Béla polgármester Jóváhagyás a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény Alapító Okiratának módosítására Faa Béla: Legutóbb, amikor Garán volt a TCSGYSZ ülése, akkor a jegyzık eldöntötték, hogy vegyünk mindent bele és úgy küldjük el az alapító okirat módosítását, de a hatóság így is

5 5 talált hibát, mégpedig hogy külön az irányítók címe nem lett feltüntetve. Gyakorlatilag itt fel kellett sorolni az összes önkormányzatot, illetve a 12 önkormányzat címét, aki benne van a Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatban. Illetve illetékességi terület helyett a mőködési kör elnevezés szükséges. A többi tagönkormányzat nagyrészt már meghozta ezt a döntést, amit Garának, mint gesztor településnek is el kell fogadni. Kérem, aki az alapító okirat módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 166/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat A Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény módosításokkal egységes szerkezető Alapító Okiratának jóváhagyása 1.) Gara Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény módosításokkal egységes szerkezető Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja. 2.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot aláírja. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal 4. Napirendi pont: Gara Község Önkormányzatának 16/2009. (IX.30.) Kt. rendelet-tervezete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 17/2008.(X.9.) Kt. rendelet módosításáról Faa Béla: Itt az volt a probléma, hogy amit tavaly meghatároztunk limitet, abba nem mindenki fért bele. Évek óta az a gyakorlata a képviselı-testületnek, hogy aki felsıoktatási intézménybe felvételt nyert, azt ne csak erkölcsileg, hanem valamilyen szinten anyagilag is támogassuk. Ehhez hozzá tartozik az, hogy amit mi megszavazunk összeget, ugyanannyit ad hozzá a megye. Tavaly két olyan tanuló volt, akik nem estek ebbe bele, így csak a mi támogatásunkat élvezhették, és a megye támogatását nem. Azért lenne jó módosítani ezen a rendeleten, hogy ne legyen kizárva senki. Eddig úgy volt, hogy a mindenkori öregségi nyugdíj 200%-át vettük alapul, most ezt emelnénk fel 250%-ra. Tulajdonképpen a testületi ülés ezért is lett összehívva, mert ma van a határidı. Kérem, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

6 6 A képviselı-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzatának 16/2009. (IX. 30.) Kt. rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 17/2008. (X. 9.) Kt. rendelet módosításáról Gara Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról a következı rendeletet alkotja. A rendelet 5. (1) bekezdés b) helyébe a következı rendelkezés lép. 1. b) akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, 2. A rendelet október 1. napján lép hatályba.. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyzı Záradék: Gara Község Önkormányzatának a 16/2009. (IX..30) Kt. rendelete október 1. napján kihirdetve. Gara, október Napirendi pont: Striegl Jánosné körjegyzı Üzembentartó változás Faa Béla: Kiderült, hogy amióta él a cégautó adó, ennek kapcsán derült ki, hogy az egyik gépjármő, amit a Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat használ, nem is a mi nevünkön van, de mivel mi vagyunk a fenntartók, ezért a cégautó adót nekünk kellett fizetni. A legutóbbi Társulási ülésen arról döntött a társulás, hogy ha helyrerakjuk az okmányirodában ezeket a dolgokat, akkor visszamenıleg is ezt a havi ,-Ft-ot Gara önkormányzatának megtéríti a társulás. A lényeg, hogy most átkerül a Szolgálat nevére, és visszamenıleg kifizetik nekünk ezt a havi ,-Ft-ot. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

7 7 167/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat Üzembentartó változás 6. Napirendi pont: Egyebek 1. A képviselı-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a JTL-899 forgalmi rendszámú SJNFBAK12U alvázszámú valamint a CR69937 forgalmi engedélyszámú autó forgalmi engedélyébe Gara Község Önkormányzat Gara, Kossuth L. u. 62. helyett, a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény Gara, Kossuth L. u. 62. kerüljön bejegyzésre. 2. A képviselı-testület felhatalmazza a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjét, hogy az Okmányirodánál a változást vezettesse át. Felelıs: Kricskovics Józsefné szolgálatvezetı Határidı: azonnal Körjegyzıi tájékoztató Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı Faa Béla: A jegyzı asszony kiküldött mindenkinek egy tájékoztatót a évi jogszabályváltozásokról, amit megköszönünk neki, mert így legalább képben lehetünk, mint önkormányzati képviselık, aztán majd hogy mit hoz a jövı év, menet közben kiderül. Norbival beszéltünk tegnap, kérem, hogy a testület elıtt is mondja el javaslatát. Nádai Norbert: Elıször is a tájékoztatóval kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az iparőzési adó mértékét esetlegesen módosíthatnánk-e? Itt a tájékoztatóban van egy mondat, ami kimondottan utal arra, hogy a helyi képviselı-testület hatáskörében van az a jog, hogy az iparőzési adó mértékét meghatározza. Ezek szerint lehetıségünk lehetne arra, hogy ezt az iparőzési adót akár mérsékeljük amennyiben a pénzügyi bizottság áldását adná rá ha erre igény van. Mert ez vita tárgyát képezte a múltkori ülésen, de itt egyértelmő választ kaptunk erre. Putterer Antal: De akkor hogyan fog alakulni az adóerı-képességünk, és hogyan fogják elbírálni a központi normatívánkat? Striegl Jánosné: Az iparőzési adóbevétel egy nagy tételő bevétele az önkormányzatnak, körülbelül akkor 9-10 millióval kevesebb lenne a bevételi forrása az önkormányzatnak, ha 50%- kal csökkentené azt a képviselı-testület. Nádai Norbert: Az volt a kérdés, hogy az így kiesı forrásokat mennyivel kompenzálná a központi költségvetés? Striegl Jánosné: Most nekünk ,-Ft-tal kellett többet fizetnünk azért, mert az iparőzési adónál a becsült érték több lett, mint amennyit jeleztünk az Állam Kincstár felé. Tehát ha valamennyivel csökkenti ezt a tételt a képviselı-testület, akkor meg kell nézni, hogy mennyivel csökkenne a normatívánk ahhoz, hogy szintben legyen a kettı.

8 8 Nádai Norbert: Tehát hogy a költségvetést se érje hátrány gyakorlatilag. Köszönöm szépen, hogy ezt itt megtudtuk. Faa Béla: Annyit tennék még hozzá, hogy ha mi most lecsökkentjük, akkor a központ nem fog annyival többet adni, amennyivel nekünk lecsökken az iparőzési adóbevételünk. Tehát csak ezt az egyet kiragadni egy kicsit veszélyes. Putterer Antal: Jövıre biztosan csökkenni fog a bevétel. Csodáltam, hogy az idei évre nem csökkent, sıt, több is lett az iparőzési adó. Szabó Károly: Azért mert ésszerően terveztünk, ezt ne felejtsétek el. Faa Béla: Én azért óvatos lennék ezzel az iparőzési adóval, mert ha csökkentjük az iparőzési adó tételt eleve kevesebb fog bejönni, és a központi költségvetést is lecsökkentik, tehát a támogatásokat. Kertészné Molnár Anna: Akkor megadnánk a lehetıséget, hogy hátha jobb lesz az adózási morál. Szabó Tibor: Azzal nem fogjuk az adózási morált javítani, hogy lecsökkentjük az iparőzési adót. Nádai Norbert: Talán mindenki látta már, hogy a szeméttelep gyakorlatilag el lett tüntetve. Igen ám, csak az emberek kihordási szokásai nem változtak. Amire szükségünk lenne, az egy hulladékudvar. Egy olyan hulladékudvar, ahová legalábbis a zöldhulladéknak és építési törmeléknek helyet tudnánk biztosítani. De ennek éppen az lenne a jelentısége, hogy mindenképpen egy bekerített területen mőködne, mint egy üzlet, nyitvatartási idıvel, ahol kontrolláltan biztosítanánk a lehetıséget az építési- és zöldhulladék lerakására. Hol és hogyan lehetne megvalósítani, erre kerestem megoldásokat. Az önkormányzat területei között keresgéltem erre alkalmas területeket. Van az önkormányzatnak egy területe, ez a bizonyos gödör és a temetı közötti régi törmeléklerakó. Ez amúgy is aggályos, már csak azért is, mert belterületen található, és a jelenlegi állapota semmiképpen sem európai színvonalú. Ez az önkormányzat tulajdonát képezı 536/1 és 536/2 hrsz-ú terület, felülete rendkívül egyenetlen, és jelenleg is törmelék, gaz borítja. Szükséges lenne egy egyengetés, mindenképpen be kellene kerítenünk, kapuval kéne ellátnunk. Jelenleg is bérlemény veszi körül a területet, de ha a Páncsics M. utca felıli, jelenlegi temetıhöz tartozó parkolót végig fásítanánk, akkor gyakorlatilag el is tudnánk tüntetni ezt a helyet. Arra gondoltam, hogy ezen a területen építési törmeléket és zöldhulladékot vehetnénk át, amiket lezúzva gyakorlatilag egy komposzthoz jutnánk, aminek a felhasználására már lényegesen több lehetıség kínálkozna. Az építési törmelék pedig a késıbbiekben útjavításra, vagy adott esetben mély fekvéső területek feltöltésére, vagy ha más nincs, sokkal gazdaságosabban, nagyobb teherbírású szállító jármővekkel beszállításra kerülhetne a hulladéklerakóba. Én legalábbis hiába mondom el, hogy Vaskúton ingyenesen egy lakcímkártya bemutatása ellenében minden lakos 10 mázsát minden évben elhelyezhet. Pusztán az a visszatartó erı, hogy oda kell szállítani. Természetesen továbbra is a kommunális hulladék hetente elszállításra kerül, az évente egyszeri alkalommal történı lomtalanításnál a veszélyes anyagok elszállítására is lehetıséget teremtettünk, gyakorlatilag most már senki nem mondhatja, hogy nem viszik el a kannát, az abroncsot, az akkumulátort, mert mindent elszállítanak. Győjtésre van ugyan szükség, de elszállítanak mindent. Viszont ez, ami nagy tömegben és térfogatban jelentkezik, fıleg tavasszal a fák metszése során keletkezı lombhulladék illetve az építési törmelék, ami folyamatosan

9 9 termelıdik, és éktelenkedik dőlı útjainkon. Ha erre a mőútról megközelíthetıen tudnánk alternatívát biztosítani, és ingyen mőködne, akkor talán-talán csábítóbb lenne, hogy oda forduljanak be az utánfutóval, lovas kocsival, ki mivel arra jár. Ez csak egy javaslat, lehetıség. Természetesen költséggel jár. Nem kevés költséggel, de biztos vagyok benne, hogy a szanaszét dobált szemét eltakarítása nagyságrendekkel többe kerülne. Szabó Tibor: A szennyvíztisztítónál is egy hatalmas nagy kupac szemét le van rakva. Miklós József: Kitalálni nem lehet belıle, hogy ki rakhatta le? Szabó Tibor: Nem néztem meg. Nádai Norbert: Mindenki a mocskától meg akar szabadulni és onnantól kezdve, hogy kint van a nagykapuján, abszolút nem érdekli. Tehát egy ilyen hulladékudvar létrehozása szerintem halaszthatatlan. Miklós József: Hogy lett megoldva a szennyvízkérdés a szippantósokkal? Hogy lett megoldva például a sertéstelepnek a szennyvize, amire sok panasz van? Nádai Norbert: Kilocsolták szántókra. Miklós József: Azért van olyan büdös néha, hogy nem lehet megmaradni. Nádai Norbert: A sertéstelep szennyvizét győjtik, és szántóföldekre locsolják ki. A szennyvízzel az a helyzet, hogy ugyan az is egyfajta hulladék, de folyékony, elszivárog, könnyen eltüntethetı. De azok a hulladékok, amelyekrıl én beszéltem, illetve a hungarocell, csomagolóanyagok, nylon, ezek is nagy mennyiségben kerülnek árkokba, viszi a szél. Természetesen ez generációváltással fog majd bekövetkezni, hogy az emberek környezettudatosan gondolkodjanak. Putterer Antal: És erre van nekünk módunk, hogy területet ilyesmire kijelöljünk? Striegl Jánosné: Hulladékudvarra? Szerintem van módunk rá. Putterer Antal: Ez senkinek nem szúrhat szemet? Nádai Norbert: De igen, ezért hangsúlyoztam ki, hogy csak és kizárólag építési- és zöldhulladékról lenne szó. Faa Béla: Amit a Norbi mondott annyival egészíteném csak ki, hogy egyszer Vaskúton ez már szóba került épp a szeméttelepek rekultivációja kapcsán, hogy az INERT hulladékot minden településnek deponálni kéne. És van egy zúzógép, ami önmagába véve nagyon drága, viszont a Kft. kibérelné, és amikor egy településen összejön akkora mennyiség, hogy érdemes ezt a gépet lehozni, akkor lehoznák és lezúznák, sıt még értékesítenék is a zúzott anyagot. Ezen azt hiszem sokat nem kell gondolkodnunk, a helyen lehet nyilván, de magán a tényen, hogy egy ilyen deponálási hely szükséges, egyértelmő. Striegl Jánosné: Akkor nézzek utána a jogszabályok terén? Nádai Norbert: Igen.

10 10 A másik az, hogy a legnagyobb szüksége egy ilyen telepre éppen az önkormányzatnak lenne, mert a közterületek rendben tartásával, ami rendszeres kaszálásból, lombeltakarításból, fák lenyesésébıl, átjárható útkeresztezıdések megteremtésébıl adódik, rengeteg ilyen jellegő hulladék termelıdik. Szabó Tibor: Arra volt igény, hogy a közcélúakkal szolgáltatást végezzenek? Faa Béla: Volt igény, és ki is fizették. Kevés pénz folyik ebbıl be, de az ÁFÉSZ udvart rendszeresen ık vágják. Szabó Tibor: Arra lettem volna kíváncsi, hogy van olyan ingatlan ugye, aminek tudjuk, hogy ki a tulajdonosa, de nem kaszálja, azon be lehet-e a szolgáltatás árát hajtani, vagy sem? Faa Béla: Be lehet. Gara Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása Faa Béla: A közbeszerzés megkezdésének tervezett idıpontja július, a közbeszerzés fajtája építési beruházás. Ez ugye az általános iskola és óvodára vonatkozik. Kérem, aki a terv módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 168/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat 45/2009.(III.31.) Kt. számú határozat módosítása GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE Tervezett beruházás Általános Iskola Óvoda felújítása Közbeszerzés megkezdésének Közbeszerzés fajtája tervezett idıpontja július Építési beruházás Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: szeptember 30. Faa Béla: Mivel egyéb tárgy, hozzászólás nem hangzott el, a mai rendkívüli ülést bezárom. Kmf. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyzı

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 5/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. április 28-án tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: községháza

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 1/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. január 22-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 16/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 66-75 TARTALOMJEGYZÉK 66/2008.(XII. 08.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/213. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 213. május 23. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

109/2010. (XII. 14.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010. (.) önkormányzati rendelete Lajosmizse

109/2010. (XII. 14.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010. (.) önkormányzati rendelete Lajosmizse Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Ikt. sz: I/3/43/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának ülésérıl

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: 1./. Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szóló szakértıi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 30-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 107/2007. (X.18.) kt. határozat: A 2007. október 18-ai ülés napirendjének elfogadása. 108/2007. (X.18.)

Részletesebben