J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Gara Község Képviselı-testülete 11/2009. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület szeptember 30-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal tanácskozó terme Az ülés kezdetekor jelen vannak: Faa Béla polgármester, Putterer Antal alpolgármester, Antal Zsolt, Kertészné Molnár Anna, Miklós József, Nádai Norbert, Szabó Károly, Szabó Tibor képviselık (8 fı) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyzı Meghívott vendég: Wolfárd Istvánné német kisebbségi önkormányzat elnöke Jegyzıkönyvvezetı: Jankó Judit Anett Faa Béla: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes, mivel 10 képviselıbıl 8 fı jelen van. Dr. Fridrik Pál és Kubatovics Mátyás képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitom. A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Kérem, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 162/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat Napirend /2009.(IX.10.) Kt. számú határozat visszavonása 2. Eredményhirdetés (Óvoda és általános iskola átalakítása) 3. Jóváhagyás a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény Alapító Okiratának módosítására 4. Gara Község Önkormányzatának 16/2009. (IX.30.) Kt. rendelet-tervezete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 17/2008.(X.9.) Kt. rendelet módosításáról

2 2 1. Napirendi pont: 5. Üzembentartó változás 6. Egyebek 1. Körjegyzıi tájékoztató Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 144/2009.(IX.10.) Kt. számú határozat visszavonása Faa Béla: A közbeszerzési törvény változott, ezért ami határozatot hoztunk, már nem áll. Át is adnám a szót a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének. Putterer Antal: A jegyzı asszony elkészítette a határozat-tervezeteket, a FEBTEGA észrevette azt, hogy nincs mód csökkentett árajánlat kérésére, mert ezt a lehetıséget kivették már a törvénybıl. Ennek megfelelıen vissza kell vonnunk a szeptember 10-én meghozott határozatot. Tegnap úgy váltunk el, hogy ennek megfelelıen a közbeszerzési eljárást eredménytelennek kell minısítenünk azért, mert ha eredményes maradna, akkor nincs mód a mőszaki tartalom csökkentésére, és egy olcsóbb ajánlat bekérésére. Ebbıl következıen a közbeszerzést újra ki kellene írattatnunk a FEBTEGA-val. Ami azt jelentené, hogy az ismételt megjelentetés ,-Ft + Áfa-ba kerülne. A bizottságnak az lenne a határozati javaslata, hogy ez lehetıséget adna arra, hogy egy másik eljárásban más költségvetéssel a mérnök úr vállalta új költségvetés elkészítését és úgymond csökkentett mőszaki tartalommal, de olyan feltételekkel, ami a pályázatban szerepel, lenne módunk egy újabb közbeszerzést lebonyolítani, és lenne mód esetlegesen ezért egy új, alacsonyabb ajánlatot kapni. A lényeg az, hogy mivel arra a stratégiára, amire akkor helyezkedtünk álláspontra nincs mód, mert a törvény nem ad rá lehetıséget, ezért eredménytelennek nyilvánítanánk a pályázatot, és egy új közbeszerzési eljárást folytatnánk le. Miklós József: Tehát ,-Ft-ot fizetünk és egy szájunk íze szerint kidolgozott költségvetést kapunk. Putterer Antal: Így van. Nádai Norbert: Annyit még hozzátennék, hogy idıben csúszunk ugyan egy kicsit, de van rá idınk, tehát beleférünk. Maga a beruházás idıben a mérnök úr szerint is két hónap alatt lebonyolítható, tehát tavaszi kezdéssel is kényelmesen elkészül. Mert ugye a cél az, hogy az új tanévet itt tudják kezdeni a gyerekek. Szabó Tibor: Ha a második közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, akkor még mindig lesz lehetıség arra, hogy meghívásos alapon szóljunk a kivitelezıknek, mert ugye akkor már a mőszaki tartalommal csökkentett pályázat megy. Putterer Antal: Erre akkor van mód ha jól értelmeztem, ha egyáltalán van jelentkezıd. De tudsz meghívással élni, eleve ha kiküldöd azoknak, akikre gondolsz, arra van mód.

3 3 Nádai Norbert: A mőszaki tartalom csökkentésére vonatkozóan csak hogy mindenkit megnyugtassunk, nem barbár módon avatkoznánk bele abba a tervbe, hanem például arra gondoltunk, illetve arra látok lehetıséget a mérnök úr is jóváhagyta ezt a javaslatot, hogy a meglévı betonaljzatot ne törjük fel, dobjuk ki és építsünk helyette másikat, hanem esetlegesen ahol szükséges padlókiegyenlítıt alkalmazzunk, ahol szükséges cseréljük ki. De ne úgy induljunk neki, hogy a meglévıt feltörjük és újat csinálunk. Illetve a másik észrevétel az volt, hogy a meglévı ajtókhoz hasonló ajtókat úgysem kapnánk. Ezeknek az alternatívája ilyen lemezelt ajtó lett volna, ami garantáltan rosszabb minıségő és sokkal rövidebb élettartamú lett volna, mint a jelenlegi ajtók. Gercsi néni körünkben a munkásságát a falak között töltötte, biztos meg tudja erısíteni, hogy ezek az ajtók ugyan ütöttek-kopottak, de csiszolással, glitteléssel és egy újabb festéssel további 100 évig kielégítıen szolgálnák az intézményt. Mőszakilag és minıségileg is sokkal jobban járunk, ha a meglévı ajtók kerülnek felújításra és lényeges költségmegtakarítást is jelentene. Putterer Antal: Röviden, a mérnök úr azt mondta, hogy ı úgy érzi, hogy ebbıl a pénzbıl és amit megbeszéltünk mőszaki tartalmat, erre fog beérkezni ajánlat. Így a közbeszerzési bizottság az elıterjesztés szerinti határozatok elfogadására tenne javaslatot. Faa Béla: Kérem, aki a 144/2009.(IX.10.) Kt. számú határozat visszavonásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 163/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat 144/2009.(IX.10.) Kt. számú határozat visszavonása 2. Napirendi pont: A képviselı-testület a közbeszerzési bíráló bizottság 6/2009. (IX. 29.) határozatával egyetért, és tudomásul veszi, hogy a lebonyolító észrevételezte a hatályos Kbt.-re való hivatkozással, hogy nem volt jogszerő az az eljárás, hogy az ajánlattevıket felkértük újabb ajánlattételre, ezért a 144/2009.(IX.10.) Kt. számú határozat visszavonásra kerül. Határidı: azonnal Felelıs: Faa Béla polgármester Eredményhirdetés (Óvoda és általános iskola átalakítása) Faa Béla: Anti lényegében elmondta, hogy mirıl is van szó. Gyakorlatilag, ha újra kiírjuk, akkor van esélyünk arra, hogy a kapott, illetve a hozzátett önrészbıl ezt a projektet meg tudjuk valósítani. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

4 4 164/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat Eredményhirdetés (Óvoda és iskola épületének átalakítása) A képviselı-testület az egyszerő közbeszerzési eljárásban eredményt hirdet, a Kbt c. pontja alapján az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel egyik ajánlattevı sem, vagy az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı sem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: azonnal Faa Béla: Kérem, aki az egyszerő közbeszerzési eljárás ismételt kiírásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 165/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat Ismételt egyszerő közbeszerzési eljárás óvoda és iskola épületének fejlesztésére 3. Napirendi pont: 1.) A képviselı-testület az iskola épületének fejlesztésére egyszerő közbeszerzési eljárást ír ki. 2.) A képviselı-testület az ajánlati dokumentáció megvásárlásáért ,-Ft-ot, az ajánlati biztosíték letétbe helyezéséért ,-Ft-ot határoz meg. 3.) A képviselı-testület a Közbeszerzési Értesítıben történı közzétételre (ajánlattételi felhívásra) ,-Ft összeget határoz meg. 4.) A képviselı-testület felhatalmazza Faa Béla polgármestert, hogy intézkedjen az ajánlati dokumentáció elkészíttetésérıl, és gondoskodjon annak megjelentetésérıl. Határidı: azonnal Felelıs: Faa Béla polgármester Jóváhagyás a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény Alapító Okiratának módosítására Faa Béla: Legutóbb, amikor Garán volt a TCSGYSZ ülése, akkor a jegyzık eldöntötték, hogy vegyünk mindent bele és úgy küldjük el az alapító okirat módosítását, de a hatóság így is

5 5 talált hibát, mégpedig hogy külön az irányítók címe nem lett feltüntetve. Gyakorlatilag itt fel kellett sorolni az összes önkormányzatot, illetve a 12 önkormányzat címét, aki benne van a Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatban. Illetve illetékességi terület helyett a mőködési kör elnevezés szükséges. A többi tagönkormányzat nagyrészt már meghozta ezt a döntést, amit Garának, mint gesztor településnek is el kell fogadni. Kérem, aki az alapító okirat módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 166/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat A Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény módosításokkal egységes szerkezető Alapító Okiratának jóváhagyása 1.) Gara Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény módosításokkal egységes szerkezető Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja. 2.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot aláírja. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal 4. Napirendi pont: Gara Község Önkormányzatának 16/2009. (IX.30.) Kt. rendelet-tervezete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 17/2008.(X.9.) Kt. rendelet módosításáról Faa Béla: Itt az volt a probléma, hogy amit tavaly meghatároztunk limitet, abba nem mindenki fért bele. Évek óta az a gyakorlata a képviselı-testületnek, hogy aki felsıoktatási intézménybe felvételt nyert, azt ne csak erkölcsileg, hanem valamilyen szinten anyagilag is támogassuk. Ehhez hozzá tartozik az, hogy amit mi megszavazunk összeget, ugyanannyit ad hozzá a megye. Tavaly két olyan tanuló volt, akik nem estek ebbe bele, így csak a mi támogatásunkat élvezhették, és a megye támogatását nem. Azért lenne jó módosítani ezen a rendeleten, hogy ne legyen kizárva senki. Eddig úgy volt, hogy a mindenkori öregségi nyugdíj 200%-át vettük alapul, most ezt emelnénk fel 250%-ra. Tulajdonképpen a testületi ülés ezért is lett összehívva, mert ma van a határidı. Kérem, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

6 6 A képviselı-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzatának 16/2009. (IX. 30.) Kt. rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 17/2008. (X. 9.) Kt. rendelet módosításáról Gara Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról a következı rendeletet alkotja. A rendelet 5. (1) bekezdés b) helyébe a következı rendelkezés lép. 1. b) akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, 2. A rendelet október 1. napján lép hatályba.. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyzı Záradék: Gara Község Önkormányzatának a 16/2009. (IX..30) Kt. rendelete október 1. napján kihirdetve. Gara, október Napirendi pont: Striegl Jánosné körjegyzı Üzembentartó változás Faa Béla: Kiderült, hogy amióta él a cégautó adó, ennek kapcsán derült ki, hogy az egyik gépjármő, amit a Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat használ, nem is a mi nevünkön van, de mivel mi vagyunk a fenntartók, ezért a cégautó adót nekünk kellett fizetni. A legutóbbi Társulási ülésen arról döntött a társulás, hogy ha helyrerakjuk az okmányirodában ezeket a dolgokat, akkor visszamenıleg is ezt a havi ,-Ft-ot Gara önkormányzatának megtéríti a társulás. A lényeg, hogy most átkerül a Szolgálat nevére, és visszamenıleg kifizetik nekünk ezt a havi ,-Ft-ot. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

7 7 167/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat Üzembentartó változás 6. Napirendi pont: Egyebek 1. A képviselı-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a JTL-899 forgalmi rendszámú SJNFBAK12U alvázszámú valamint a CR69937 forgalmi engedélyszámú autó forgalmi engedélyébe Gara Község Önkormányzat Gara, Kossuth L. u. 62. helyett, a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény Gara, Kossuth L. u. 62. kerüljön bejegyzésre. 2. A képviselı-testület felhatalmazza a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjét, hogy az Okmányirodánál a változást vezettesse át. Felelıs: Kricskovics Józsefné szolgálatvezetı Határidı: azonnal Körjegyzıi tájékoztató Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı Faa Béla: A jegyzı asszony kiküldött mindenkinek egy tájékoztatót a évi jogszabályváltozásokról, amit megköszönünk neki, mert így legalább képben lehetünk, mint önkormányzati képviselık, aztán majd hogy mit hoz a jövı év, menet közben kiderül. Norbival beszéltünk tegnap, kérem, hogy a testület elıtt is mondja el javaslatát. Nádai Norbert: Elıször is a tájékoztatóval kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az iparőzési adó mértékét esetlegesen módosíthatnánk-e? Itt a tájékoztatóban van egy mondat, ami kimondottan utal arra, hogy a helyi képviselı-testület hatáskörében van az a jog, hogy az iparőzési adó mértékét meghatározza. Ezek szerint lehetıségünk lehetne arra, hogy ezt az iparőzési adót akár mérsékeljük amennyiben a pénzügyi bizottság áldását adná rá ha erre igény van. Mert ez vita tárgyát képezte a múltkori ülésen, de itt egyértelmő választ kaptunk erre. Putterer Antal: De akkor hogyan fog alakulni az adóerı-képességünk, és hogyan fogják elbírálni a központi normatívánkat? Striegl Jánosné: Az iparőzési adóbevétel egy nagy tételő bevétele az önkormányzatnak, körülbelül akkor 9-10 millióval kevesebb lenne a bevételi forrása az önkormányzatnak, ha 50%- kal csökkentené azt a képviselı-testület. Nádai Norbert: Az volt a kérdés, hogy az így kiesı forrásokat mennyivel kompenzálná a központi költségvetés? Striegl Jánosné: Most nekünk ,-Ft-tal kellett többet fizetnünk azért, mert az iparőzési adónál a becsült érték több lett, mint amennyit jeleztünk az Állam Kincstár felé. Tehát ha valamennyivel csökkenti ezt a tételt a képviselı-testület, akkor meg kell nézni, hogy mennyivel csökkenne a normatívánk ahhoz, hogy szintben legyen a kettı.

8 8 Nádai Norbert: Tehát hogy a költségvetést se érje hátrány gyakorlatilag. Köszönöm szépen, hogy ezt itt megtudtuk. Faa Béla: Annyit tennék még hozzá, hogy ha mi most lecsökkentjük, akkor a központ nem fog annyival többet adni, amennyivel nekünk lecsökken az iparőzési adóbevételünk. Tehát csak ezt az egyet kiragadni egy kicsit veszélyes. Putterer Antal: Jövıre biztosan csökkenni fog a bevétel. Csodáltam, hogy az idei évre nem csökkent, sıt, több is lett az iparőzési adó. Szabó Károly: Azért mert ésszerően terveztünk, ezt ne felejtsétek el. Faa Béla: Én azért óvatos lennék ezzel az iparőzési adóval, mert ha csökkentjük az iparőzési adó tételt eleve kevesebb fog bejönni, és a központi költségvetést is lecsökkentik, tehát a támogatásokat. Kertészné Molnár Anna: Akkor megadnánk a lehetıséget, hogy hátha jobb lesz az adózási morál. Szabó Tibor: Azzal nem fogjuk az adózási morált javítani, hogy lecsökkentjük az iparőzési adót. Nádai Norbert: Talán mindenki látta már, hogy a szeméttelep gyakorlatilag el lett tüntetve. Igen ám, csak az emberek kihordási szokásai nem változtak. Amire szükségünk lenne, az egy hulladékudvar. Egy olyan hulladékudvar, ahová legalábbis a zöldhulladéknak és építési törmeléknek helyet tudnánk biztosítani. De ennek éppen az lenne a jelentısége, hogy mindenképpen egy bekerített területen mőködne, mint egy üzlet, nyitvatartási idıvel, ahol kontrolláltan biztosítanánk a lehetıséget az építési- és zöldhulladék lerakására. Hol és hogyan lehetne megvalósítani, erre kerestem megoldásokat. Az önkormányzat területei között keresgéltem erre alkalmas területeket. Van az önkormányzatnak egy területe, ez a bizonyos gödör és a temetı közötti régi törmeléklerakó. Ez amúgy is aggályos, már csak azért is, mert belterületen található, és a jelenlegi állapota semmiképpen sem európai színvonalú. Ez az önkormányzat tulajdonát képezı 536/1 és 536/2 hrsz-ú terület, felülete rendkívül egyenetlen, és jelenleg is törmelék, gaz borítja. Szükséges lenne egy egyengetés, mindenképpen be kellene kerítenünk, kapuval kéne ellátnunk. Jelenleg is bérlemény veszi körül a területet, de ha a Páncsics M. utca felıli, jelenlegi temetıhöz tartozó parkolót végig fásítanánk, akkor gyakorlatilag el is tudnánk tüntetni ezt a helyet. Arra gondoltam, hogy ezen a területen építési törmeléket és zöldhulladékot vehetnénk át, amiket lezúzva gyakorlatilag egy komposzthoz jutnánk, aminek a felhasználására már lényegesen több lehetıség kínálkozna. Az építési törmelék pedig a késıbbiekben útjavításra, vagy adott esetben mély fekvéső területek feltöltésére, vagy ha más nincs, sokkal gazdaságosabban, nagyobb teherbírású szállító jármővekkel beszállításra kerülhetne a hulladéklerakóba. Én legalábbis hiába mondom el, hogy Vaskúton ingyenesen egy lakcímkártya bemutatása ellenében minden lakos 10 mázsát minden évben elhelyezhet. Pusztán az a visszatartó erı, hogy oda kell szállítani. Természetesen továbbra is a kommunális hulladék hetente elszállításra kerül, az évente egyszeri alkalommal történı lomtalanításnál a veszélyes anyagok elszállítására is lehetıséget teremtettünk, gyakorlatilag most már senki nem mondhatja, hogy nem viszik el a kannát, az abroncsot, az akkumulátort, mert mindent elszállítanak. Győjtésre van ugyan szükség, de elszállítanak mindent. Viszont ez, ami nagy tömegben és térfogatban jelentkezik, fıleg tavasszal a fák metszése során keletkezı lombhulladék illetve az építési törmelék, ami folyamatosan

9 9 termelıdik, és éktelenkedik dőlı útjainkon. Ha erre a mőútról megközelíthetıen tudnánk alternatívát biztosítani, és ingyen mőködne, akkor talán-talán csábítóbb lenne, hogy oda forduljanak be az utánfutóval, lovas kocsival, ki mivel arra jár. Ez csak egy javaslat, lehetıség. Természetesen költséggel jár. Nem kevés költséggel, de biztos vagyok benne, hogy a szanaszét dobált szemét eltakarítása nagyságrendekkel többe kerülne. Szabó Tibor: A szennyvíztisztítónál is egy hatalmas nagy kupac szemét le van rakva. Miklós József: Kitalálni nem lehet belıle, hogy ki rakhatta le? Szabó Tibor: Nem néztem meg. Nádai Norbert: Mindenki a mocskától meg akar szabadulni és onnantól kezdve, hogy kint van a nagykapuján, abszolút nem érdekli. Tehát egy ilyen hulladékudvar létrehozása szerintem halaszthatatlan. Miklós József: Hogy lett megoldva a szennyvízkérdés a szippantósokkal? Hogy lett megoldva például a sertéstelepnek a szennyvize, amire sok panasz van? Nádai Norbert: Kilocsolták szántókra. Miklós József: Azért van olyan büdös néha, hogy nem lehet megmaradni. Nádai Norbert: A sertéstelep szennyvizét győjtik, és szántóföldekre locsolják ki. A szennyvízzel az a helyzet, hogy ugyan az is egyfajta hulladék, de folyékony, elszivárog, könnyen eltüntethetı. De azok a hulladékok, amelyekrıl én beszéltem, illetve a hungarocell, csomagolóanyagok, nylon, ezek is nagy mennyiségben kerülnek árkokba, viszi a szél. Természetesen ez generációváltással fog majd bekövetkezni, hogy az emberek környezettudatosan gondolkodjanak. Putterer Antal: És erre van nekünk módunk, hogy területet ilyesmire kijelöljünk? Striegl Jánosné: Hulladékudvarra? Szerintem van módunk rá. Putterer Antal: Ez senkinek nem szúrhat szemet? Nádai Norbert: De igen, ezért hangsúlyoztam ki, hogy csak és kizárólag építési- és zöldhulladékról lenne szó. Faa Béla: Amit a Norbi mondott annyival egészíteném csak ki, hogy egyszer Vaskúton ez már szóba került épp a szeméttelepek rekultivációja kapcsán, hogy az INERT hulladékot minden településnek deponálni kéne. És van egy zúzógép, ami önmagába véve nagyon drága, viszont a Kft. kibérelné, és amikor egy településen összejön akkora mennyiség, hogy érdemes ezt a gépet lehozni, akkor lehoznák és lezúznák, sıt még értékesítenék is a zúzott anyagot. Ezen azt hiszem sokat nem kell gondolkodnunk, a helyen lehet nyilván, de magán a tényen, hogy egy ilyen deponálási hely szükséges, egyértelmő. Striegl Jánosné: Akkor nézzek utána a jogszabályok terén? Nádai Norbert: Igen.

10 10 A másik az, hogy a legnagyobb szüksége egy ilyen telepre éppen az önkormányzatnak lenne, mert a közterületek rendben tartásával, ami rendszeres kaszálásból, lombeltakarításból, fák lenyesésébıl, átjárható útkeresztezıdések megteremtésébıl adódik, rengeteg ilyen jellegő hulladék termelıdik. Szabó Tibor: Arra volt igény, hogy a közcélúakkal szolgáltatást végezzenek? Faa Béla: Volt igény, és ki is fizették. Kevés pénz folyik ebbıl be, de az ÁFÉSZ udvart rendszeresen ık vágják. Szabó Tibor: Arra lettem volna kíváncsi, hogy van olyan ingatlan ugye, aminek tudjuk, hogy ki a tulajdonosa, de nem kaszálja, azon be lehet-e a szolgáltatás árát hajtani, vagy sem? Faa Béla: Be lehet. Gara Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása Faa Béla: A közbeszerzés megkezdésének tervezett idıpontja július, a közbeszerzés fajtája építési beruházás. Ez ugye az általános iskola és óvodára vonatkozik. Kérem, aki a terv módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 168/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat 45/2009.(III.31.) Kt. számú határozat módosítása GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE Tervezett beruházás Általános Iskola Óvoda felújítása Közbeszerzés megkezdésének Közbeszerzés fajtája tervezett idıpontja július Építési beruházás Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: szeptember 30. Faa Béla: Mivel egyéb tárgy, hozzászólás nem hangzott el, a mai rendkívüli ülést bezárom. Kmf. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyzı

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 11-én tartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 12. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2010. április 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 4-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 11-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. ZOMBA KÖZSÉG

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről.

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y ZŐKÖNYV készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Farkas Zsuzsa, Kovács Antal, Kóbor Tamás, Mayer Endre Gyuláné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 15903-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28- án - kedden - du. 16,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. november 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. január 12-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/ Fax: 68/ /2010.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/ Fax: 68/ /2010. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663. Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 19/2010. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 19 én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-25/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK 14/2012.(III.28.)

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-39/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 18-án 17.30 órakor kezdıdött

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben